The Red Cloud chief. (Red Cloud, Webster Co., Neb.) 1873-1923, May 30, 1878, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    BBS
vj&fySmkfTJf&F&i
PkYIR&I
....
ltJ
,
V
ft, lf
-4Vw .,. Aw
YAUDllASn'NO(h' A
BADUKR LUMBER
BADGER LUMBERYARD, HASTINGS NKB.
The Red Cloud Chief,
v
V
gatMSJra!tmmtA
"Etcrnml rigilmnce if the price Liberty." mW$200 . m IA priVw ! If tfoarl C'Aif.
f
VOL- V.
THE RE& CLOUD CHIEF
UMUB RUT TaTOBRWAY AT
u& auro, yiiusxa.
DORl N A tPRlNQRR,
miww aaa rwrtMw.
BfKjtrytar, fcnrUtyia AItmn
A4vrUlaff BatM
- o
6.latraJ.aod wiM U iUi kaova aa
apaticatbB.
1.4fal adrarti.iuB; tt Htttmtt ratta.
All tranMtat aiWartiatatata Matt
Aa paid for in adraaee. j
abarribara who 4a oat raaalta Ih.lf M.
,aarrralrir. m aearor a Tor y mu -
naWMaftbafaataloaoa. . ,
arrataa4oaia aoll.itat fram all tart af
.Ba Cmiii aaa Utata. oa aattan.ffaaaral
" aaa oft. or tet rjnriUixr tht
anaw. ropiniomoour carrttpendmtM,
W d not pvllukanonymout iHttri
d tumwiumioUiorii. Altoaffi gut
jmr wititt.
Lqtal noticu, to tnturt mtrtiM,
mtt I hutultd in u$ early a Wrd
.dfy morning.
Ollkiul Directory.
CONORKSStONAlT
A. H. Pad I k. birlca. . R. "-aaalar.
AWla aaaJaM.Uaaba. U. U.Baaaior.
iTaaak Walak Raaraaaatativa.
Jlll.at BARBKR. Noraraar. Llaeoln.
AraeaTlMhvck. Saa.ef Ittata.
7. fl Maina,Lin.ola. Auditor.
J.C. MuHrido. Traa.arar.
aw..)l. IWUatU. Atfr ..
. K.liiuajnB. Lla.ola.Haa.Pab.Iaairaa.
JUDICIARY.
0.a. . Liba.Oaaba. , CklafJutioo.
Baa'IBaBit..brakaCltT.l At.otlalo ia.
aaaTMatwall.riaUiaualki ' '""" "
4 WKtfRTBROOUtilY.
i. A. Tailaya.
. M. Jaaaa.
.R. Wlllcai.
J. V. PmM.
Caaaty Mark.
TraMarar.
Prabata Jadaa.
tfk3E
. A.Poya. fiobaolMa.X
. g RkaVar. Ceraaar.
. K.Vkara, Caaaty Barroror
. W. Hall. I ....
U H. lap. f Caaaty uoauiMioaar.
J. at.
awaart. I
r
VMCIt'M IBBCTmT.
B.f.ao. Tama wilt artaak laa Sa4
akValk of tatb ataalh aiaralai aa4 aaa
iaflt
Bar. J. K.fiTW. Iba lk Kabbata at l
Jk.M., aa ka 1r4 BaMatb ar.aliii.
Ba.C. ixy. arjaakaa tha IftSabaaO i la
Ika aatt atJillKaboel baaaas at MM
. M.aaltt IU4 Oaa atTP.il. SMfiab
Vair4lHaaiaratM 1-3 A. M.aaJatPa
,J?bA,bTp. M. Ira Bakkfth at e3
!Kaa4 a. 1l A. M. aai at 0,aalr at.JT
k PabaaU at Oa 4a.Ra.ti, at U A. M. aa4
.aaKlBi'raakatsP. Jr. .....
ftakbatb Mabaal im Bakaatk aataUf
- CUT?rltalVA.lawM.fct.
Arrtaal aMaal BparMr t laa
tratpm tfe ciaaal r. .
i.Tia Taaaaa MaaAaya. WHaajaw.aa4
frMaa at 7 a. . laaaiaya. TbaraAar
aal?aiar4ajra at ta . Arrival avarr
mmm at ft M a. a.
..'iSw:?iATC
anriaayi vita-
laavai Taaalayt, Tkuaian
a. arrival maaiya.
rtaaya ata a. m.
ml. Kaaaaa. Iaaaa aaaaVa, WaAaat.
M. TkaraAara aaa) aa4aja at ...
laa oaaa ftaa U aa. aatil t av Mafapa.
lraara4auttarBaatataTJItai
la ataaw Uaaa4 aa ia-taavy.
J.ttMcXnr.r. M.
80fI8TIEK.
V. a. . P.
la Cvaaa Lomb. KM 10 0 V
or
otmar
,:l
Wy.
e
ITiki-.iW:"
HARNESS SHOP
-IT-
J.LM
ILLCR.
Kwpfl wMUatly M tad ftiU Hm of
IlarMM UolMxa, 0M4IM. f fipa,
HftM .. Aftkao, Csmb, Vmhw,
jMw.Oil BtWTtMw
luajaj,, AtfA Int-MUi
WUkmX fat Mm fatt ftff
aTaaWVBBB
VUSa-lSrV-rfil
. C; BoafT. B.
BUSINESS DIRECTOR Y
Attrtv atiiw.
J. 8. ULlham.
ATTURNKT AND COUNSEL
LOR AT LAW.
BA. Witt rmciic m ' fit CWft
(1U Aaa.
OJIm tit JBW' buildimg, uf-HmH.
WED CLOUD, - - NE1
f . B. WIIImz
ATTORNEV AT LAW,
uA U. 8. CmmWomt.
mr CnMtlra Franplly Aub4p4 to
OPFIOB ONB DOOH
OUTH OF BAOMf BTBBB
Nib.
JA8. LAIRD.
ATTORNEY AND C0UN8BLOR
th. Jankta NtkfMkt. Will
praetie ia all tha Court a of tbe tUW.
Preapt atUBtrpa if an to all baaiataa
Mtraatad to hi. oara, OSoo on the
aa aid Juniata Avaau. jaty 1 7
I.I.LAUT, C. W. IAXJT,
Att.B.AM.B,B.Ua4. KalaryPablla
ATT0IINKY8 AT LAW,
AITS UAL IITATX A9XMTI,
Willpraotiea ia all tha Coarta ia
thla Kota aad Northrrn Kaaaaa.
Collection, promptly attended to and
Correpioudance aoiicitcd.
Red Cloud, Ntbraika.
W. . RICUAKDSOM, J. A. TDLLBT8
Richardtti & Tvlliys.
UALXITA7IA COL'CTMt ASIVTt
Will buy an J aril Kaal Batata aa Canal.
Ina.andpay taiaalarnoaTaaH.au.
naaciai auaanaa aiTaaiacauaauaaa. vor
raaa4aaaaaalMta4. AlllaMaraaftaaalrrt
ar wa au.iaaaa araaiaiiy aaawaraa).
I! KU CLOUD NEB.
PHYSICIANS."
I. WaTULLEY.
HOMEOPATHIC PHYSICIAN
U. S. Peaaiea Hurf on.
OmcB tv4aart aoata of tria Coart
Hoaat.
11DCL0TO
C. SCMENCK,
Ptiytloiaii Mi SmiNR.
Mr Particular attbktioh qivbr
TO DIKABaW PICOLURTO FSMALBt.
Oaatt tmi aMaUamat in bum tan 11
MOkRl. VawllaaTaakltllli.
WKMTERCa.
NKB.
M4
RED CLOUD FURNITURE
-STOEEr
JAB. (7ALVKRT, Prapriatar.
Dtab Mttaatvarjr ia all Had of far
ataara, aaah aa Baraaat, Btadttcada,
taUaa. Chain, Nkrare, aad is faet
tftrytaiaf to ba faaad ia a Iratiaav
nftulMftt aSaMat
GIVE HIM A CALL.
RaatCton, Nib.
37-lyr
Q. O. MAYNARD
ArohliMtBnUd
Wekaicr apt
IBavC1.01J . - NKB
Roflii lWUuioh,
t$ttt St tStimr
o
fBaieaUraMaaOaa givaa ta aaap
irafi. aad aealaa aaada to ordar.
MrPaatif 8pWty-tH
ttMf) watt a RieaAPiaotj'a feaildiaf
IlSOUfS, III.
REPURLICAN VALLEY
STASELINE.
R. C. JONES PROPRIETOR.
Itagw Uattt Ilaatiafa far Rad
faaad. 8aMth Cawtar. Burr Oak aad
aaV-? JaaM' jfBfH
raattathW ratta. Oattat.
i af avVaMa aaFaPavwVa BaMiVHSwJB BaaWj
VaBayHaBtaRAdCkwd. yif.
RED CLOUD, WEBSTKR CO.,
TkU i.C 1)0B(. to
T.SI-TEiRER
Of TB
CITY DragMTOKB
Wbo ia to;bu.y ta writa aa "Ad."
J. S- HOPE
Dealer
in "Watches,
01cx3ks,J"v-
elry, Iilrar aal tQrar flU4 Wart,
laartn'ai. air
WBRBTRK HT. RKD CLOUD. NIB.
RapalrlaaDaaa at Warrmal4.
HotfBlS
Vimllm HOUalal.
J. C Warner Prtp.
RED CLOUD - NEHUASKA.
8tM" I'ave thi. llouaa for tha
north, aonth, t and wait. oavca
for R. K. on TurjMl.y, Thuidy and
Saturday oft.oh wrrk. Tha bert ta
bliai in tha lUpublicao Vallay. 1J
arjr ria fureiahrd for conrr ylnj tiu.
aagara to any point at rtaaoaablo ratta.
(5-I.Vtr.j
STew IGngland
HOUSE
I. M. KOnt , rrptrittir.
Loeaud ia tht ccatcf of tha city.
Gaaat ataypiaB at Ihia kaaaa, wtll
aacnra tht Mat of accowaiadaiioaa.
o
HA8TIN08 NEB.
no you nijT
A GOO I.IYKrY
me.
If you do, J. D. Pott hat tha
Flutmt IaviBT and brt Fuo
8tablk ia Rd Cloud. Id toaaaetioa
with thoFlIDSTABLBi. aFRIIOHT
BR'aCooK HotJti.
J.I.POIT,
US OL079.
REPUBLICAN VALLEY HERD
OP
BKBKHIX1S.
Gbo. H. RoBtant, Prop'b.
OrUamt, Harlan County, NA.
FiAy oboist piga far aala, froM
Sanbo II, Chaapy, Biaaarak, Dakt
of Akwood, aad D'ltratll atraiaa.
Aay oaa ytu prtfor ; bo oauloat.
Write for paruoalara. Satitfactioa
(aaraateed or ao pay. S-SQly
a
PETER HEAD,
PiiynlclaUi Haul Mar
WMBWMVm - - MaULI
Oftaa aad Re.tdeiea at tht Yatatr
bmitdiaf.
NnHattaad to profeaaioaal callt a
all hoartday or bight.
5 Mom.
HARNESS SHOP
S. V. Ijiudow
la saw prtpartd tado allkiadt afwar
IM TIB
Hmrneam tine.
Tha baat of Material, aatd, aad al
wark WABBANTBD.
BPAIBIIMr
IhjM a ahrtri aatiaa aad at raaaoaabla
Priaaa.
tkf ia NtNrrr'B Btara.
ClaVaMj.
NEBRASKA. THURSDAY. MAY. 30. 1878.
WELL BORING
BT
ww It 0.:B.Harvy
Art prtparad at all riw... ta Kara at
dtlU walla,
Ratat taataaala.
XNATALi:- -- - HKBRASKA.
M. ISNNETT.
JPraetienl House mW
Ar7 Mintcr.
8 hop wltk Slatptr aiid TiaVtr.
in CLOUD atn.
rraaBlaaUrtaftaaWtatlaTCaBBlJ AATi
aBlkaral toUty fcr U7I Tatlxal-
altlaBUBtatUailadCUtl
Itattmatri?, 1, yv.
RULES AND REGULATIONS.
8upcrintandtnl. of chuaat will laka
particular dirtctlan of all trtioia. In tbtir
rtaptotivdeiartH)atita aad ahtlltipoiat
aaardina coainilttat. ia thtir rtapottlva
elaatat undtr tha direction and with lha
conttntoftha Hoard of director. Judgta
will aot ba paraded to aartt upon a
aoatuiittao ia aay olaat ia whith I hay
taay La ruwpaiing for a prtatiaa, Judt
will not award any animal ar anitla a
prtaaium unlet, in thalr opiaioa il ia drci
dadly mvrilarioat Judta will aot
paraiil auy ptrana to initritia ia tbtir
dtlibarailont. Conpatittia attaajitiat
to inttrfnra with aomaiitlaaa will (arf.ll
tbair riffltt to a praB,in aaiaiala or
article, cntarnd in imecl... or ml) c!,.
.hall not carapcla in auoihar ciccttl in
caae of aaeapatakt. or Koearal di.play.
Had rlutton or card dtoout lt pr
niuai. iilat ribboa or card dtuoUa ad
tirtuiiuiu.
All U prawiant awardtd ia 1A78 art
payaala In Nabraaka raria.r Tor aaa
.ar aad all $1 prtniua ia Ntbraaka
'aroi.r C aioaiha aie.pt a hart Mora
thaa oaa auoh trawiaui it awardtd tha
--- ,.- -. l . J. ' 1 .VJI
" aaniiaaaii tm wmvm irm, n mi
aaapiieaal with tat Batata ta waaMa
award ia Biada. wattatr Mora thaa aaa
awpy of lha papar ha takaa.
CLA88 ON.
LttL
ItORkIN, MULKt ABB tMKM,
il. C. JaL.au. aatarlaUadaat.
lHP.I2a4l',
Haat8taJlloalyaar.ol4aa4.rar A
Mt.yar Vm tin
Haa4art 4W 399
a .. .. .. aaaar t
3 Itt
a.UJ .. .. H 3
... .. ftaakiuOalt JOB
llaat war a 4 yaar aid aa4 arar 6W
M illy3yaar.ollaa4aa4ar4 400
w illy i yau. ol4 a4 aaaar i 100
., Illy I yaar .14 aa4 Ua4.r t SO.
M aaaklaa aara aoti Itt
IMI.
iw
IM
lot
BBAPRTRM.
Ittla aad aatUa U.ba tba tatt.
taailaa La ba
kor aa.
. 4 raan e!4 aat
Boat twirkarVaa. yaart all a.4
aa4ar 4, la baraaaa .
(00
ton
300
IW
HI,
tlBAPT MOUU.
Batt aalr karaaa ft yaara al4 aad
aar
4 00
100
300
IM
. aair baraa. 4 yaara .14 aad
LHi.
IAODLB OBIBbv
Ta ba aablblud aaAar laa a4a
Batt taaala baraa
SMI,
0ABBIA8B mobabb.
IM
Baat aair aaraa 4 raan aM aa4
rar, (a baraaaa
avar,
4oa
j oo
300
300
400
too
IM
ISO
IM
aatt bvraaa I yaata M aaa
aaar a. ta aaraaaa
Bart alula bar. 4 yaara .14 aa4
arar. u baraaaa
Ban ataaia baraa I yaar. .14 aa4
aatar 4. la aaraaaa
MULBR ABO ABAM.
Baat Jack af aay aaa
M iaaaaft of aay aa j,
M at oalaa 3 y r .la aadttar
3M
too
09
W
40
at
at
to
4U
luu
m a aataa aaaar araraa)
? aaflaaaiatt'r.atMaw
n . m a4ar3rii4l4
M aaJaaali
aw
iw
3W
CLA88WO.
CATTLE.
Wt Wa aBlfajajjafJ IHpyVMwaa1aWaaVJaW
Lit I.
nOROUOBBBBDB.
3yr.al4aa4.far fOM M
3rraaU7aa4ar3 Itt StO
Z baUlyraU Aa4arX & IM
M ball calf ttO 3a
.. mt.m vra .U a4 aaa 10 U ft BO
low
""'rr-"'." . m i. i
or batfar 1 r( A aaAar 3 10M
IS
:Kr7.aatlaatbaalbmlL4
4W
aaaat ay aaa avraaa MM M
All .alaal. aaataaAlaa far arialaaa. Ja tbU
Uaa aaat.ahoar a lallaWa aaAIcra. abtaa aaat
aa aiaa wna a. aaaratary,
LHI,
OBABM,
BaMbajNJraoMtMaadarar . IM 3M
: r.iif - " . ". m j IS
a 3 yaara attaaA avar ia
uv ar kaUaa 2 aaaw obi aA
VaAaViiraa 4M
" li-Zla-tAaalba1aa4
r. ar koiroraoTar aaa yaar
eia ira&aa wt oaa yaaaa w
Lit 3
.afJlal aaaaVatataawatta
DONT
Uatil a hart aar pritaa. Wa art atftiaf go4t Iwfttr laaa aaf htat
ta llaatiaca. '
t'er tha rWaWr rtaaaat:
Wa Rata a lajar tuattaalb; ia laa laat
Wt aaUaBAatt)r mtr w tllltjlttg.
Wa Vajr all aal1tlw oftht waMrattarata.
We hat for aawti at hi; diaMuata. Wa ht taf tl ratrt aa frtlBW
Wa atttr buy of ItarallUi alaata. Wt hart a rvflla ta pa?,
Wa art uadar la. iptaa thaa Mtwt athtr huat. Wa hart tha laaPfMa
tata, aad haat aaantaiant of aay haaat ia tha Wrat,
Wt eall apttial aiumloa to oat lanaaaa. .toth of aitra alwaaJtayaad kargt)
Ua tf Ray. aad Chillrt-a'a rlolhln. IraM al rty iiak tf ("arBatt, OH
CWtaa, Kaath.ra aad Curult, in tha City
Wa will ataha it an ol Jki fr yu to call oa at tl tha (irrap Cnmawo
Storr. m WKINafKIM PrtM. MftTINU (.
yT..?rT
alaaa 4ara.4Ua kl.4al nml
ly af ra4 aai Uma aaJ tMaf a(
raaAiafita Wa ,arlla4t f t4lt
CLAM THREE,
tiiiir.
lAll.
K4ar4 Kallat. Parr.laa4aal,
Ua.1 raa?MO.ll l i 4M ttQ
I - h4,rl u 1W
" " .aka.tafl
taflfaatJ IH fW
!)r.Uaaatr Mil
arll.aralj JWi Ifo
V"
aM
"a.
CLAH8 POUR
HW1NR
M, C. r.ltaa
HaratlatMt.Ml,
lt 1
RIRRtNIRRa
lla.1 War 1 ya4 a4 aarr in) 1
77 " aaja4ar It . rU Itn fft
" aa aaa yaar .14 a.J a.ar . 4W !W
fl ,t , .. IM. IW
. torn aM .a, klny y
i. i ...
rift. iiM Im Ikaa Hr-aa
noa .aianllal-lvi li
uw It .4-Jlu. aaalltl
llaa if
in)
M aw
LOtl
POLAMrt OHIRA
aaaa aa Lot Oaa.
IMS
BMBS.
aaaa a. 11 Oaa.
LM i
WMIfBBOtM .
aaaa wUt Oaa
IMI
WIIPaTAKBB.
I bear af aay aaaar Waa4 H 4 00
aaa , ... .. . 4W
aair l alca aa4ar 4 aa. .14 J ou
Lttl
I I Mia af klaa. aal laaa Ibaa B. aaiar t
aaaiaaalt )o
CLA88 FIVE
POULTRY
K. T. Kaara aaaari alaa4aat.
Lti 1
A.uria.
AlCaaJriaala tab) alaaa .ball aU aalra. Tk.
KIV. ablrd katabat rWrui Cf.b.'aH
katabaa jUrtaJTlTti tV.k. a ajala itrtbaiakaj
tnarttalni) Caabaral, a aala Ur4 ba4ab4 Jar
laa I tTIi Baa a laaala b4 batabat atlar ta
taranum aaiaaaa aanu .,
aaA ILaai fWmaaaria.U
II
.. aa aa aataa.
aarb 4a taaia
4o dn abtak.
bal CaawlN f,r.
dm aa akltka
w
w
-tP-ii ik'A.
ia klU 4 faala
ta to afclaa.
to Uaak 4. faala
ft t
aTaaaaaaaaaffaBB
533
trir Maabara LatPlta
V
a.&bt
Utraa
fBtt5'f.
UtBk
ztauM
(Praalaa. aa Law t-lo aaaa a. Ut I.)
CLAH 8IX
Jaka kf.Gallaa aaarlataaAaal.
Ul 1
OiiiM . tata.
tat aattlawbli abator a-kaat 1(
ra4 . to.
to. .anaaakMt
klU 4a
Aa
4
4o
4
4
rya
ft!
baray
klla
l4Ua ra
milium A.i
aot laaa taaa a La. aack of aaar a
4a aaa aara aot la. Ikaa 1-4 bo.
aW.aaabwbaat 4 ,:?".,.
aabatabrmla'r4a ilb IB. IM
Urtaai a4 baat Outlay af trala aa4a4a uaia
l dUtiaat fraa Ifca faratviai I tv im
Mrira-VKtiRTABAaa.
Bart aa a aarty 'rib aetata R at
ao
n
apaat tautaM
(aralH
Uowi
t
lor labia aaa
Im bruM. i
r
a I laaa Ibaa i ba.aaaaafabora
4 .la.(.t laMtiaal-lba. a
StaaiUa-ai: t
Sffi'tt A'ltrab
4 .ka..a 4.0 aaaa. da
da. lota4.aa.kla. da
haataatLMUayararAaaaaa.
Iftataaab At
aa watat aataa. aot laa. that I lot 4
aaaaaa aa a 1-2 . w
4o aarrara 4o ba Aa
aWi.baaaataaoabowa "la baat7'
aad araataat varlatr af varaublaa, aaayJa
fab mm tba lUraaoiaa, b aay aaa aar
aaa IM iU
M , latAaiaalat tarlatr r4a a4.aa4 3 W I A0
bVatS Mattar, 4 , V ata
aaaala af a? alar wkaat Rear
...
abaat laar
;iy.
MP.
160
I aaataaalaafHaf a
aaat bajMavM tab t
trbla sat law
am
tbaa'Aalial
Baa frtaB balttr ia rU, aot
iw thaa 10 at
200
20t
sot
law
1 aw
lyraidaraftr
law
1
.f
i'.
ItHtBBaXaa
a i. - - -
m gaawlaarB
i. t gaaaaiaaa
BUY
Jloattt ahtot lrad. Baa
rta.l
Hatt 3 loatat whaat hraad
I OH
Ilk taWlaa
100
ttt 3 loattt wkaat braad
MaofuahaMaW . I 0
RaH 9 laar. rya httad I 08
100
law
100
M
AO
M
50
bfl
ftO
to
apaaaaaaka
taaw
aouad
ally
rail
M
I
It
M
.ll.tr
aTwLi
t, .
ilai
! ,,
daaahaata
to
fa). terihaM M.MBtll 1 00
,. aad ar
tht.aa, raaatd
aad ktratM dtaaky af kwtttt.
rratbi dm i
aaa ptraea
OLAHrt RRVRN
CUAhtl'loy
i. a B.RV
Batt yiatd par aara, aars IM
dt Urtaf law
do rya It
!
law iff
10 BArta)'
Itt lti
law lti
(tawh af abata ao (aattliaa
da wiabwwlbtaa
. . . . . 9$
laata af abata aot laa. mjbb taa
Ba IrtaBliHliull
Allaaatl ba at aaa af ll? aalS
eroaa aaat ba aa tlRW MMJ,
Kara art rtvjalrtd u fVrBMB B
aaaar aatB, aad la bava Mkt
Braaaett atttaiad by Iwa i
irunt aho alauatatt aha
by aa aaJa.lt.
CLAWBHMIT
. MRCNABIRAl ABT
. Ktt artltJa la lata aiaa. d
lay a alalaaa will aa aai
for artiaiat aaaafaatarad hi lha
TBa baard af dlraatart wW
lha aavaat af Btaaiaa m) Bt m
maaah
td.
waara pfBaiatM atw
OUaa MIRB-TBXriUI PAaMrta.
aaaa at aiaa P.
ci.Aaa tM-PRUira.
ci.Aaa BLtrVBal'-pl'wBAb
Praaiaaa aa - IB mA 1 1 abB
dattgaatad by lha Board af dirtatart
ratoaataditlan af lha jadftt.
jbWjBat
bTaMtaraiaB
' H
jT A
BTJaf).
UtrAINf TWKLVK-DlMMfmwIfABr.
Thit aJatt ia iaditidaal hW aaa aad ail
artielraaMyhara Uta aaiuad mi bbp
of tba foraf aiag tlattaa, tatfafWa wba
ptrataa otatra ta awtarBBw awMljN aay
tblaf sat Jeaad aaaaarattd mi bb af tha
tbayt aiaaatt lha aaaa ataMbaa wH ha
liraa tbm aa raethar aiaaaataadawarit
aada wbaa wanby-lha aoaalllaa wiM
taaart aaaardia Bad lha board tfdlraatart
wiM daaitaau tha) aaaual 4 proawRao
be bt awardtd la tat aaaa bara praa.
Raaara raaaaa.adtd.
CLAJwTUIATIIII
VlCK'a Plobal rBBBBPaw,
a. MIMII.aadaa laa Bat ,'
larai
aatara af arm tMy tatitty ia Aaar!
oa ia oftr aat of ay Imiahroawt Jar
lha bati aab UiUmb af awt lawava. Tha
afay it aada laSMatMUB fig, aad law
ta bt tiUbUad al tha rtfaJar bb
RBalfalr. Tbtawarwtlaba btadaay lha
rogiaki ; jadaat, or by aay ttaaluaa ap
HaBiad for Iba4 Mrpaat, Tha farara
aat ta ba aada bb U VtaaatU bat mbJw
ittd atparata aad aaatd.
Jamu Vick, Bttbttt ar, if, y.
VOTBIT ITOatR
Prof. WitawrBAtwriMaBBB arbWit
taiwa Oaaha las hi wwmb ha
rtritwt tha aaat bb4 darabBbiy af aha
awfatty alaaa, aad y. TwB aBst
af aatartal awd ahtaadk aBaatar
wal ta I0CO Bfiotr, vW aaat at tsaat
III a-hta laid, Haaa wha bar a triad
laMMpariaMai witBtB b hm awytv
aaM law aaat artwa paAtwi ffafaMp
laWtBaft A Ida j) afaaf ftjaVtl AVJaaaaa aaaf aaaafa
aaaaaaw maajBW; aw 4P PPw Baaay aaaaaa; ayw aff
PfaW m aww Pat MaUaM . bsbb 00
IBJbowtJBI BvajVaWvawV WapajrMjajV aparBp aWdf aawaiapw
at lha I'anlaad ataaat. whWi a aa
eaatly. a atyt that ttt ptwpla art
aaatdialy aaiiowa about tht awttttr
bat ha laar lha ami af lha Jtaaw
at 111 AaaaAfaB.tm UAt taAaAaVaal BaafA -tJaWBal
WPbw pfiiVb fBWtr JaWMfaa; Wa yW
aataa twataMbw wllbtf wahava aay
(thUatavtM Bartf Wa Bata tJba
baat af aadf aaw if aataa awaaOtaaa
MBBBBtA 'ataaUaVaa llAmAw ' AaT AaUBaaf AAaBBaaaal
varaj Baaawtray ajaww w. aaraaaaajai aBaaawwa
aaaLta lat dJEuaad1 aB-B fJBjAttl AMLaBBBBat BBBBBBa BBBBBB
Raaaa paw bbbbbbb ww IfMf WJBtaaaaB "AaJAw MB
aAaamAt BaBBV aBBkiaaAji BaBaaaf ftdUaMaaBaaakaaa taatA
aVAwTafAH aPBaT WafMBk, tWfl WaT4TlBAwrwaw' fVaTafaV
M
faUftaM IA aaaaaawaaaaawwaw) II Ibbbbbw
Af
-.r, ilTdaK Aaat. llti' i I fil
NO-43
j4
4r
1
i '
y
M
a)
M
S
50
?bJa
'11
M
at)
M
M
S
taa)
nl
:
s
,
f
s
k.
m
tiaBtCfi;
J
?'
Mail i f -" il
Ji IV ? il t,ivMBl
rr s u. j t um
v
JLial 'll.
I
iFiaioVL
-LfJ
. -J