Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 29, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CAST REDmKCN!
ED1T0R1AL BROTION
POKROK
řOKKOK 90 momncb (nrcrMnnt) JWU
lkiiU "rDKHOK" HIMI
In Aáftnilii RmhIU CnHKi
Tř rOKIlOK" riwi
zavodňovaní jindy a nyní
I
y
ci inloi i' wV je uměle ni
iiilttuvňďt ni iHií t h dmi Tyl"
illlirli' udlin lilii' 1'nzlollV ji' Hl'l
tm tuilérlí ve V šech částech světu
il pěstují se tlil llidt úindy Vi'hi
ilnilm l'tikťi rnzhihy ruvinhiuva
nVh iMi1'iiikťl w lýée Indie tm
'H lul llllslí UVIlllll llcllllf Je
tu zavodňováno lOÍHKItHM) iiktíi
plniv Spojené Státy linlénjl '
na místě druhém s iIMM)!NH) iiUii
a pnliíclt Iii'iIi'iIiii' l(tisko s 81100
Hltil nklil Japonsko se 7 IN II 1(1 II)
nkril Iiiui lt n (ínuiliHH) iikrň H
pypl % vlec jiik ÓOtMioni) akrů I
tulii k I unillii U m U in Lnu x 'I
(HHiniK) 11 U rn 11 menší rozlohy na
FilipInVieb v Austrálii Kanadě
I)H 1 1 11 VíIÍhI fll nxlfoVi-Hi v Ať-
Kciiliné 1 111 Stu 111 u ('(tu'1 Alží
lit a v jiných zemích
Zavodňováni Jí' tllk slMťC jako
Zemědělství Nil lilo Větší élísl lun
i!i'ťllílli ZltVOilÚnvállí je IfloŽIIO nu
lézt i v krajinách ldli' ji'vl se ne
ttist fit U dešťů tile v některých
zemích jako ktt příkladu v Itfilii
II Francii zaVnilÚnVlIcl Zllřlzeill je
jakýlnsí opalriinstliílil iiiiilf'ili{lil
II tmi poskytnout! put řebliotl vláhu
10IÍ111 v' létě kdy následkem ne
iliistntkti deští úrodám lirol ško
da -~
fdolí Kitfnitii 11 Tliřrlilii v Slit
Ic Ali byl1 prostoupena slil zit
vndúnvacíeh luiiiilfi již v ěasiivch
dobách historie a stejné také kra
jínil doslicn která v době thiselu
Kiv plského byla to vyživovali
svět kdy studio a hladověni pním-
VII lV jillili' 1'í'l'd élyřicclí Slnlelj
mi nechal cjyplský král Amciicui
lint Třetí vybudovali ii"í 1 i'f thi1 j
SI rcscrvoír starých I nových dun
Ji7cio Mocrís za úéelem užitku
ví ní vod z řeky Níllu l zavodím
vání Tento reservoir měl rnzloliy
2VM) iikrfii HiiliíťmiiA v rncK 171)"
jiícd Křísl 1111 zlnnlovili Jednu
ncjvMfiírli itvodňovřiiícli liiál
" VM'i'fi ďdi liuijíi'1 I0rli0 nlo) ilid
ky IliO iI(ií vžky u r00 Hlnt típ
ly ftíriiafi' l)vli KriutiMMiittni ku
voiiriuvíitclí a ViťKÍl jiJi' ' 'f 111
l-it zi-iiiřiIMci I t r- ukájí íkod
vyiiiídtlďli polí zatodiViviii-íiii za
Yfj-níiii
i(''íiifi ii Hiiiipcřctti Kjryplii v ná
1'i'n'ítdi na sliirožílnimt zavoiláova
ÍI 7m{(' li' znáiiui Cíňit
Hl- ti lir zlVddňřiValí NVdjit p'i
ze niky jí r"kit L'027 přcil Kri
'letu ''l{' řílí Cítit řilif kanál
dílo ididivnlindiiá zliidnváii livl
hi'in(u iloli'lí a J 700 míl illmi
li' Indi'' zavodňovala naiřli' nvn
j p'iz-inky illoiilio před VhUux
ilídit (w lli-ťodíd plaví ve NVďl
kplicidt h' h( Jnoii znáni
pro tvnjí dovednost a vycnla
vnd ve ví viíji zavidi'iovn'li'li
Hh'mfi V doliá vpádu do Plinenlch
hvrakiifík' (ri'tii'1'ál A trn t (hmI'n
napsal "hi ařťhdy' liřeli pokryt
hyj zayfldaial n velkými planlá
á ir pťOHloiipenímí viinlc kana
' Iv Jimi j-iou zavodňovány" Tak
řfi-knvó lyll odlioi-nfky 'v zavndťm
vání
íivodňování V Anicríff dul 11 J
Hi do prHiíidorícIivVli římCi Indi
ání knnii" 1'iicldo tia Jíliozápadi'"'
)oii"cliftli v Novrrn Mexiku Arl
ní roloradu Mopy po tnMdU
i l(ř'li zavndiíovneMi kanáli'('li í
níchí nklcrá liyly til 20 trill dlon
liá a tak dfildiidnř zludnvAM1
nřklcrcli liylo pmtíítn iiřl zřio
vání za vnilňo vacích prflpltvfl v
moderních dohácfi a Jhmi v iizi
vání do dimAiiílin dic V Mexiku
aď'cdní Americe Jíoii uříecníny
ttnlctí Nlaré )i'í vyvolávají ohdív
11 iiodcrníeli 'hlavltelCi pro kIivi-
telHkoi) dovcdtioxt xvýcli hndova
lelfi Na zavodňování vjíyplř dnen
wtejní Jttko sMy pfcd lim
závlhf íívol 'fmt Mezi triumfy
zavodfíovacícl janlnikři Je vlíui
AnNiwfiNká hráz 70 nf vyoká a
ííIO htop dlouhá hiidnváttí fáln
hrác vyžádalo h nákladu W
OOO ale Jedná nn o velien dnhr'
ínvťsfftient )iiiJfVm) mm odhaduje
fa loto zavodrtovací ařfenf piM
dávi každálm roku ( 1 1 ÍKM)ÍKK k
holnililVÍ Silit) cmedelutvl V K-
gyptři jfl na vyol'm utupnl a ú
vImí na nřm hltliohyMZ-mfí' veliké
rfho ohyvflfeNv Vfr in h B
gypt byl Jednou t prvníeh icmi nn
nvMfi kde MvfidfiftvAnt hyh prn
vdiUtm Jeho mefhody řvdňovfl
ťl liestiijj dnlid lni tiimliriii S}
Indii tmi doMíittk inly Heky
lliiiu'i'1 Imliit 11 lliiilninipiilrii po
klttjl nlunťké iiiimíilvl vhI
V Indii Ji IlinJliit KpIllHU avod
ťinMii l řiiílenl itindťiitl I piiinítiv
lil Vřliledein k Velké Mlldiirli(i-l I
retin'' je tnitiio iitenlviiA nltdiMA
v 11 1 1 pínlti n pffttu tiiv(ili'iiiváiil
pi'oitili'iiu liyln tu Jií v dávnyeli
iluliiuli
Itálie iliieíhlit piiKoltilioiliiéliii
Vývoje V ziivodťiiivael pilikxl 11
St II 11 M lil' itclkiill lisllllllíll'1 ivéln
V rivod'iovae ilovedtiiihtl Spoje-
im' SlálV přijali tiilinliá t lliil-kfeli
( t 1 i
nietlMiil Itálie mu tiiiMincK 111'Niii
lile pfeee Jenolil ravnilniije ttVoje
iu1'lnkv a liaoledkeni lulio níki
lil nedochází ke kataxlrolVilníin
liellťoiljilil
V l'íné pil zavodňováni uzívi
t ptilllitiviilell liietlioil tito
zemi iťáei' ilélilíkn je Inciliá a tllk
vuda z řek a pnlokft 1111 pole je
iioNcnu délnlky V nékleťjfeli kra
jináeh ftvAem ztíženy hsly laké u
vodřiovael kanály Modenil tne
tliody zavodiováiií vyluhují h
1 1 1 1 f práci pM dopravováni vody
na pole
Ve Spojených Státech řekla
mučili ultizha v pimlednlcli omn
náctl letech provedla celou indii
(dMliviihodních zavndiVtvaelch
MM Inikfi Tato hIiiíIhi provedla M
1 1 1
ce eliom caxl zavoitiioviieicii 110
klli avSak 1110A110 Hel h éást
liejtežSl lichoť vykolinlii lakové
úkoly na jichž provcdeiií hotikrn
my'' kapitál se ncmlvaoviil Mei
tiejvřlAIml Jejími podniky Jion
HoiMevcItova hťáz Jež zhuďivánn
via tiákladeni ♦lOWMMm1' Aito
M ťock hráz Jež h vyžádali! náklu
11 ijl 2(M)í(JM I Klephnnt Ulitím
hráz v Novám Mexiku Jež tvoíi
záNohní nádržku cll reservoir M
míl dloiilioti Shiednuii! htáz- ve
Wyoinlnířii 1'athfíiiiteť hťáz v
Wyouiingu Iwiiíuna hiz u Jim'
Tyto moderní řavodňoviiel pod
niky Jou íilalívilhodiiá (tle píce
již fied nimi hýla tu pozoťtdtodn 1
ZAVodňovaeí zařízeni v Arízotii'
Jsou zhylky' zavndmivaelch kaná
Iři Z prehUtoťlekfch doli klu
mají více Jak 1000 mil ddky fe
den z těchto kaniiln veden pyl ze
Solná řeky po tiřknllk míl Ivnloit
► ložetiinoii Mipeányeh Hkitl I Tvň7l
lne II Že prfikoji telilo proveden
byl hez v(lti4idn a pouze prími
tlvníml náulrnji mírníme Jenom
obdivovali vytrvaloNt táehto Indi
áuik'eh budovatelů Na dniln'
Ntrauá řeky nalázá hv velký Arí
zonik kanál který uledujc ko
rytu prehímtoríekáho kanálu a za
voilAinje rozlohu HlOimo akrfi v
okolí 1'hociilxu f
V Knnad' ttalézá wt laktá ei lé
fada ponniliodn((di zavodňova
cích prací Mnoho neJňroiliiAJSÍeh
pozemkft Kanady nachází e vza
vodáovaná oblaHll V indii Jí Kyp
tá AiiNtralíi Kanadá a ve Spoje
n('ch Slátech nejlepáf talenty in
žnýrká Jmu zHináitnány v budu
vání ziivodňovech pndníkrt kte
v( iovažllJI Vrtcoheená tu liej
lepAf Inveit menty Nikde není li
továuo penáz nn chiidování něj
lepSího zavodňovfledio ařlzení
ponevfldž zúrodnění pozemku zna
niená zlepšení houpodtÍNkáho hla
vu rnziáhl'eh oblaití a náležitá
zužitkování k zemád'ltkýni ih
Iftm I lioleh piihtln
2IVOTNAUAYTI
O republiku líayll vyvolán byl
v míiudýeh dnech znaáný zájem
vzhledem k vySetřování o achá
zení amcríekýeh fiwríňáekch hho
i'h Spojenýeli Státu H domorodé)
Vdfmledku tohoto vySelfování vy
Alo dá Javo Že do nedávná pano
valy tu poměry dípomínjícf na
Mexiko a že teprve před nedá
fieti doálo k potlaáení loupežných
n npzákanný(di živlft
Malá tato republika nchplnilu
očekávání jaká v til bylo klaiK
no Nehtabi w eml upokojenáho
lidu žljíeího v blahobyt u"(ak by
lo hy W))no ďakávitl vzhledem
k jejím znaínýrn přírodním zdro
Jftm a polož JIŽ pohled nn pří
hlav v í'orťflii'í'rln(! bnpltolu re
publiky přenvřdíM nád nedontut
kejit obebodního ruehii ít vleo
befltiý vývoj republiky Je nWin
brrMn
l (ofii V i" I llilk plWdn' N
id In ímIhm Ii rnáiiiek nl lindiidii
imliii jiiký iiúítiie %putllll v ji
tiúh M-lieni'piitrtnrdh pí Mii
Mih A fde niiililc plUtnv llietio
pole ii jidm' I ll plKliH eib
lepnlilikv t klidni histm ie 11 Ji
sir lllliftl llllllllkll ll-lli k' li 11
picke nnidlciHisti řinittniiiily pie
káky Viije iťtn H'( nd lé il"
by kdy ndunl vypnrettl byli IVnn
ciiiwové ktelí p'iliil''ll lni Hilu
nelni jukli lni jiikékl íi'iMleiVi"i
oklildlslé Mr liltl 1'H'I (icti in
pllsli IUI lisllllV II Ml I M lil i' Í Spo
Jetiúh Stálft a Miiiéiisiié i nimi
piily Miiliivnf úřednici iidle i'ii hlá
tu ASnk ani téehto pét let nul1
lickélio dooni neziiaineiiiibi n'j 1
koit MidikAlnl zniénit v silimcl ze
mé 1
KtiSlol' KiiliiinbiiH vypsal piv 11 1
hvé dojmy z oMrova llnyii v n
1 !l I ve uvéin pifpie Unl'in-ii Sun
eherovi pukbidiilkii krále Ke rdi
niiiiilii a krále loihclly Knlnm
Imih pojiiiciioval ostrov tento
plIMllIllll II llllpslll O IIOIIII
"Jmiii de vysoká lioťy Zliliclli'
velikosti a krátv rozsáhle pln ní
liy háje a velice úrodná pole zun
meiiiii' přlzpúioheiiá k osazeni
liiédélstVÍ li pastevstvl Výhodnost
II znailivlíitost přístavu tohoto o
strova a dostatek' řek které jsou
nevyhnutelná pro zdraví élovéka
překonávají vScchno co by mohl
vfříll clovék který V Se to lievldél
Stromy byliny a ovoce líspaňol
jsou rozdílné od enéyli na Iiiihm'
(Kubá) a co více Je tu mnoho ko
řenl t ÍUiiého druhu zbila a jiných
kovfi Obyvatelé obou pohbivl nu
tomto ostlová chodi nazí s vý
Jímkou nékolika žen které kryji
se listem iniebo zástérkoit z ba
vlny"
Kolumbus ovSem nulezl na tom
to ostrová lidíány Ve svém do
plsa píše ž(í Jako Idioti vyuiááo
vali Im vlnu a zbilo za kousky pu
tlí sHetilee bthve ticho nádoby
l'ři'"jnje že neiiziuiiucnal tu žád
uého modlářství a že pokud bylo
mu možno rjístílí každý muž mř
toliko jednu ženu h výjimkou ná
éelllkfl
V Jiném dopise posbiném )ouís
De Saulaiieovi mluví Kolumbus
o celé skiiplné západu íiidických
dé tmele MnlA déll skohi pi'iii nuini neiniii II jelliilCilt lilhrt ili
dí lné i IimII bc# iIMi 11 tiii lid''lii'ee ji Imí i"ilir lilluibl pall lié
il-l ku 11 se do luhu ni nudné Jim! JI láltn i bnhatrlui hiiMillildliM
ostrovů které objevil a mezí
11 111 pravit
"A přece jenom před no l musť
hýtl dálin Ipařioe vzlilcdein !(
idatým dolům které má a výlm
dim které poskytuje pro obchod
¥ kontinenty a zemémi této siri
liy a se Zemémi Zit Velkým 'liliem
který zajisté bude velký a výhod
ný"-~
Aváak ostro' líny není iIiicn
v takovém stavu pokroku a roz
k vál 11 o Jakém snil Kolumbus
1'rázdný přístav dá nám za prav
du Indiáni která Kolumbus na
lezl zde v patnáctém slolefl zmíze
li tak úplné Jako divocí holubí
Ameriky Zolroéciii ' Spanély a
1'ortuiřaleÍ klcřl zacházeli s nimi
kruté bléujíee je Indiáni líto 11
mírall Jako mouchy Dnes žiji zde
éernoáí které Apanřlá a l'ortii{al
ei a pozdéjl také Francouzové
přiváželi sem z Afriky Jako otro
ky na hVá phiufáže
Kolumbus nalezl asi dva millío
ny Indiánů na celém ostrová May
tl který rozdéleu je nyní na dvé
republiky řleř llaytl a Sanlo D 1
mlnffo Dnes žije v samotné re
puhllee líayti na dva tuillíony éer
noehů Vedeni Toiissaíut rOnver
ture a pchsaliucm dosáhli ueodvl
slosti v roeň JmOJ (i udržují sl í
stál Vlastné nyní jedná se o ja
kousl polonťodvislost Jež trvá po
sledních pét let od té doby -kdy
mariňáci Spojených Států přísli
sem obnovili pořádek K zakroée
nl Spojených Států 1I0SI0 po lé
kdy rozdráždáná davy ilomorodeů
vniklí na francouzské vyšla ncid ví
vytáhli odtud svého presidenta
(liiillaunie Mama který uchýlil se
na lepcí a uřízli mu hlavu
indiáni klerá Kolumbus clivé
lil (á příéjny Že iiepáhlujl mnu
božcihfví-a modlářství byli w
pochybná v roeo M! pokroáílejSI
nežli vélSInn obyvatelstva této re
publiky dneáního dne Zbytky mo
dlářstvf J"Ž přivezlo sl původní
éernéobyvatidstvo z Konica je tu
možno iiznatiieuali až do dueáulhi
dna Stálá zápasy připravily tu
to zemi 0 přlmářená procento mu
íft o níxledek toho Je fnformálu'
mnohoŽentví Taká pokud m odá
vu týíf vřtlín lífiytlfliift by tie
poehybní ókvnh přednost Indián
i I 1 lil-
lMi'u lniln 'I libvMlti lé llil
li lieiniiléji r pyllú Nejvíce se k
hiiiiti iienhi'i psllu nd ntuMky a
m il 1 ml eriiiciilil 'it IMiilé déll li
ňiji Hf ibb'k A Ittkutéltil I V t í ' 1 nl
iiimiln i lne hiiímIimi 'liistié si u
ii'ntni' íiíll lilií liejedná Vyšli íhle"
1" ji lIlllllltlSC jl'lUll Olklll' pio hl t
vu 1 l in e it "oblek " je hotov
Kiiili ho ruku mnoho dčlniktl '
llnvti r 1 í pud dozoťetii iiH'iilli
ni Kubu kde vydébíjl velmi sluA
lié petite pij řezáni cukrové Iři i
HV Vnieejl se pnivlibilné v bí
lých pbiléuýi li Šulech nékleřl
nich dokonce s jedním aiicbo dvé
tun zlatými zubs s tuhým slumé
nýtu klnboiikelii II piirctll obuví a
meinké výluhy 11 s holt se stři
bruým kováním Téměř každý z
třeli má kufr ale celní úřednici
zřhlkil V Ilieh inilexiioii néeo k zda
nénl Kufry kupuji sl lito dělnici
Jenom z touhy by jejích dánli
vá zámožnost JeSié vlee vynikala
Mylo by znaéné iiespnivedlivo
kdyby Siehni obyvatelé této rept
bliky házetil byli do Jednoho pytle
Asi tři procenili oby vutclsl vu
jichž MVélIejsI krev liaziiaéllje
přlmések krve francouzské anebo
jiné Jsou pravou protivou prů
měrných ohyvalél této ciťiiosiké
republiky Nou pravidelné zmténé
vzdělání a mluví správné frau
eouzsky AvSak ostudil spokojeni
jsou s pouhou existenci Nemají
zcela žádné tužby hi povznést!
Domorodí ilélníeí vydělávají asi
JO až MO centů ileniié Na bídné
živobyt! Jím to Zccbt dOslaéí„Miio
zl Ameriéimé na ostrová usazení
tvrdí že tito domorodí dálnicí
vlaslné za více peněz práce nevy
konají ale pravdoy Je že lépe
placeni domorodí délulci V lilciiž
vzbudí se tužba aby lépe Žili a
lépe se Salilí jsou opravdu pilný
ml dělníky
A vsak vétSíiia domorodců v tělo
éerné republice žije Jemnil dlieS
ku a o zítřek se ncUará Americké
auloťíly na ostrová soudí že ná
ležiloii výchovou lidu dalo by se
mnoho lepšíti Ale to mohl b
vykonali Jenom bílý élovék líny
tí mohlo by se stáli zemi o Jaké
miÍI Krlňlnř Kolumbus Uiyy 11
domorodců náležitou výchovou vy
volala se tužba po lepším žívolé
1 nsToriir: ceskr
krasky
Amor Je znaéná slabým malým
bůžkem je jedinou Jeho zbrani
krása Tak soudí Alice houíse Se
kerová dívka éeského původu
klerá uznána byla za' nejkrásiiější
ženu New Vorku l)le náhledu je
jího bůžek lásky měl by býlí ob
dařen vělRíml schopnostmi lak
lihy mohl hvoji práci vykonali do
bře - aby manželství liéínil tak
úplným a áfastným úspěchem Ja
kým má hýtl Amor svým šípem
způsobil této krásce vlee boleni i
nežli SlVtsIÍ JÍ11A žna získala sni
ce Jejího manžela
lešlá před rokem byla tovární
dálnicí zamásl nanou v závodě 101
výrobu íiiérovaéck llroadway a
1'áli avenue byly pro nl Jakýmsi
pohádkovým a vzdáleným měsleiu
J)nes vsak Alice je známa spoleě
nosil z Hnaidwiy V důsleďni zí
iikání ecny v obnosu iM 0000 kle
roii vypsal illuslrovaný éasopí'
Daílv News vycházející v New
Vorku pro nejkrásněji! pracujíc!
dívku v metropoli A společnost z
llroailway se nyní dívl Jak mohl
se manžel lak záhy nabažili lak
krásné a příjemné ženy Jlylof v
minulých dnech oznámenu že mi
lostná romance léto nejkrásnějíl
Ženy v New Vorku JéŽ vedla ke
súaiku skonél za nedlouho před
rozvodním soudem
11 k 1 1 1
VIiImi M ni nivu re rnniin luno
hé miiké st dee A v suk b)l Jeiinm
j"i 11 vyvolený diuli r dětských
lei Haif Otto Tliilié který z lé
pilélny bl narván jšťiistněj
"din iiiiiíein v New Vnthi " Triilli1
riiné!uáit l) Jako úéetnl v plutu
biiískéiil rávi dé ly In on který
podid fnliiyraflí i-vé milenky éa
snpisll lliiíly News kdy A koiilcst
b I iibhiSeii
Til iiejuáinéjšl soinhl krásy v
Americe llurrísou Fidicr D
W tlriníih a Ucorne M Cohan
rozhodli ž Alice leuiise Seke
rová je nekrés éjsl dlvkoit v New
Vniku D W llrílCílIuni JI1-1Ž
jméno je ilnlife známo v ffši 1-
tuel lckého l illll blo uložcliu by
české krásce oznámil vítězství
V důsledku tohoto vflě'tvl V
zápasu krásek takřka pícs noc
otevřel se Alici liový svět Vyta
bílclé ťilmíi a divadelní iiiiiicnáti
Ucházeli se o Její služby A ne
holil zámožných lidi dokonce
nabídlo jl manželství Avadlcny
zjistili že jejích výtvory vyhlí
žejí lépe na tělo krásce nežil ve
výkladních oknech a iienl zajisté
lepňl reklamy pro takovou šva
dlenu nežli obdiv jejího výrobku
nafavorílen spolcénosll z Mroml
waye
Alice nezůsliibi Ihoslejiioii k
létalo velkým příležitostem I'ro
svého otce záToiipíla malou far
mu v New ersey po jaké marné
toužil po celý svůj život Své
matce zakoupila pak za 1000
hornin Svobody Svým divadel
ním přátelům sdělila že divadel
ní kariéra ji neláká Chlábr ce
slovatí a seznámili se s Ameri
kou Stala se po té cestující jed
liatelkou pro jistý kositieliek'
závod
Ale 'před odjezdem z New Vor
ku na cesty po Americe odebra
la se tajná s italfcm Otto TruU
ficm do Triníty (dirámu a zdu
před rektorem stala se pani
Unlf ílto Trulléovou Súalelí
tento nevyvolal žádnou radost v
obydlí ženichových rodiéfi K"dyŽ
novinářský zpravodaj navštívil
ženichovu matku nalezl JI v plá
éí rrohlásíla Že Její syn Je pro
nl mrtev a že nechce se jíž nikdy
k němu hlásit I Odsuzovala i Jeho
nevěstu Spálila víechny fotogra
fie svého syna aby Jí nic tm něho
nepřipomínalo
llalf zůstal v New Vorku a veď
Jlále knihy v pltmibařském závoď'
Alice puk vypravila se na trium
fální cesiu po zemí Navštěvovala
toliko větší másla a byla aitrakeí
obchodů prodávajících kosme) I
cká prostředky lejí krása známe
lni li reklamo a rek lmm zmírněnu
In dobrý prodej výrobků továrny
která ji na tuto cesiu poslala To
várna lato plalíla Alici velmi zua
éné služné ale služby které jí tá
lo 'cská kráska prokázala stály
za to Výrobkům dostalo se řekla
my a byla po nich ěllá poptána
V New Vorku byl Haif Otto a
Alice oii!se zajížděla k námu tak
éasln jak jen Jejl zaměstná valelé
dovolili I cynická stará Uronil
way se domýšlela že zde došlo k
spojeni krásy mládl a lásky na
které Amor může býlí hrdým
Když pak byl" oznámeno Že loto
udánllvá ífaslné manželu! vl mé
hýtl rozvedeno llroadway Žasla
Spolcénnsl z llroadway le-rhtéla
věřili že by nejkrásněji žena
Vew Vorku nedovedla s udržet i
lásku manžela "
Ale v malém farmářském oby
dlí n( zelenou stříškou v Itíslcy
N f„ Alice potvrdila že vSeebno
je pravdou "Mys'iii Že je třelm
néécho více nežli krásy k udrženi
manžela" prohlásila "Nedovedla
jsem udrželi Haifa de to stará hl
storie vyskytla se jiná Možná
že jsme rozdílných dusí 11 lak jsm
byi lnilll nic šli se hr vscilt listní
lid li pntriivlii lépe lieřli ber l ide
ba eéknliv ('lúeiié liipoiiej a Ko
reain I pťukariijl ie rOe ni(t)e jim
poslniiMtí stejiié diible Hý du
ruiiétié míry inílŽe hýli pnVUŽoVt
na rn "deitul chléb" orientálního
lidu
Chh-h " zná to všeobecně- po ee
létu svftá MvtiiU Jeho pf (pravit Jn
rnr lllliá V některých remleli Ihbí
dálajl píednosl éerslvéinu idilebu
dciuié pcicnéniu jinde puk pei'"t
se clili h toliko je!ioi iniebo kva
krátě v lýdiiu V kru línácli lep
lýeh chléb pece V J aiilťlinýldl
linchii cihelných pecích jež linlé
zají se mimo obydli V Mečíku
vélilna sput řcbiiV líného chleba pe
ée se pod šitým tichem a iuiniiioz
jišlé liejpríliiílivnějšílll ZpfMobelu
K Jeho výrobě užívá se til blaVliá
mouky kiiktrt íéué V některých
mexických krajinách peco se chléb
na rnpálcuýcii kamenech n ilomo'
1 ! 1 ť !
roiiniiM ziniiiieinic ciiinioi ni"
XÍkil Je tnáli Veřcjliýidi pekáren
Nalezneme Je (oliko ve velkých
městech Vit Venkové a V menších
osadách každá liospmlyúka 11'
ehléb sama A i-ve městech kde
nalézají se pekárny veřejné pe
kařský vůz peéivo rozvážející je
zvláštnosti Milé docházejí si pro
svůj chléb přímo do pekárny Tu
a lani roznášen je chléb lahé po
uličními prodnvaél kteří chléb no
sí ve velkých koších na hlavách
V Miilharskii a Srbsku a laké v
jiných zemích lilo podomní pro
davaé) chlebu Jsou nbyéejiiým zje
vem na ulicích
Na Kubě tialezneme chléb vích
možných Ivarfi a velikostí od do
vědná spleteného frati"ouzského
hoelinlkii až do boeliuíku SlSkiVÍ
lého tvaru li! až 1 1 palců dlouhé
ho Krajféky krájené z lakového
podlouhlého boelmíkll tO'trmjí 0
mnoho větší velíkoit nežil ua6'
stříbrná dollarv
zřídlý chléb je oblíben Vlášlá Y
Německu a Československu 1'och
nik liémeckébo sedláka I ve dnech
doslal ku byl velký a tmavý ti pra
vlďdná trochu zakyslý Ve Finsku
peáe se chléb tuhý a Ivrdý flle J'l
dosí chutný V Norsku p"ée m
chléb Z Jeéné řiioilkv a málo Sft
solí Ve A'edsku a v Dánsku vět
Síoa chbba vyrábí se z mouky
Žitná V zemích skandinávských
icée se pravidelná chléb otvorem
uprostřed tak aby mohl býtí uh
žen na zvláštní lyé v' roh 11 komo
ry á potravina mí
V Ali(líl oblíben Je ebléb pša
ideiiv a v Skotsku na mnoliíclt
místech lidé sí pochulnAvaJÍ foi
hhdié z mouky ovcxtié l'rm videi
ná linioví se menší boehfiíky (i
'(ronlilého Iviru
llýže Je síee hlavní potravinou
v f'iné a da loňsku avšak v obou
těchto zemích se spolřcbllje VelM
množství chleba Chléb v échť
Zemích peěe se hblVIiá ' IMiliky
rýžové V éínských mhUwh k
utáhnu naléztl velká množsfví ve
řejriých pekáren které vyrábějí
velíce ebulný chléb z rýžové mou
lv
Alice narodila se na Východní l„ N(bá nehodili Zahájila jsem
straní New Vorku před dvacíti
třemi roky jako dcera Žcbliée ka
bálů l'o dvacet dvá léta znala
toliko f 11I0 Východní stranu a na
llroadway ullel světci a nádhery
přišla Jenom zřídka Jako dívka
nalezla hl práci v krejéovském zá
vodě 'A tohoto závodu přešla do
továrny na výrobu želízek k ho
lení poněvadž kynuly Jí 1 11 lepši
výdělky Odtud pak odebrala se
do továrny nn írifirovněky
Alice byk vždy povahy vevdá
a byla oblíbena yHude kda pru
covalft KňMf ráj pohledřd tu tli
lo řoskoti krásku n velkýmti hr-
krolív abych od něho obdržela
rozvod"
A mezitím Haif Dito každého
dne poéílá sloupce ělslla po slouj
cl pro svého zaměstnavatele Má
za to Že dnes nemůže hýli Jíž po
važuván za "nejšťaslnějšího muž"
v New Vorku" za Jakého byl p
važován kdysi
CHLÉB V ROZNÝCH
ZEMÍCH
Svít užívá různých druhu pofra
vín avšak iiejvSeobepiiějsd a nej
dfiležítíJSÍ t nieh je rhláh 81fi
0 áflulcou školu v Clifbu posti
rAno — ' minÍHlerstva vnitra set
oznamuje í "' 1'hchu se hlásí Že
opravou poškozená éeské ákol
ylo zapoéato ihned a že budou o
'Hivy ty ukončeny v uejblíž4í do
bé takže poéátkem příštího lýdna
unie lze nerušené vyuéivánl opět
zahájili 1'onévadž dosavadní
mÍHliiosli školní nevyhovují jest
zahájeno Jednání aby pro éeskoil
řkolu v í'bebu byly zajištěny i
hned vzdušné v každém sméťíi
vyhovující inítiiosll v jiné budo
vá a to eo nejdříve
Záchvaty mdloby l'o II I'
líasi z Cambrídice Míno
"(lni mi potéšní sdělili vám eo
Dra l'elru lloboko ro mna vy
konalo l'o mnoho e jeni frpél
záchvaty mdloby náhb Jcm
klesl a omdlel na deset až pafnácf
minul lladíl Jsem se s několika
lékaři ale bez úspěchu 'o té ée(
Jseni o líoboku a rozhodl m ú
sílí Je Nyní Jsem sílen n zdráv"
Tcnio proslulý bylinný lék éíuí
krev ěÍMfoii boluitoir a éervenou
a slav! pevoé silná a zdravá v
lyi posiluje nervový sysfem i ž)
volni orfcfány Neprodává se pro
střednici vím lékárníku" j zvíiífaí
HnnfU zásobují lídl přímo t
laboratoří flr I'afer Fabruey k
Sons Ca 2VM Washitfciou
Hlvd„ 'hícaffo fll - MmU
semeni