Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 29, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 2, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' ' ) — "
(Pokrmováni itf 1)
tlíjl vMinem po tímjl A tiVo
vy rdi tiáa Iftiu hylo iki 0 rodin i
inMi Jm pMpUeti tr mu
mII Jm villl rn i1of t)n Kn
nřuř jm I Um Atiitiill !'
'f nejela ll I v dny tak Jmu
chodili ni miiiřiim m v řouijťiiU
mhrado k I Mrsvill nly
dn
(Vlkem nejenom v IluttcrdAtmi
lf rtiad v f(Uu ItollmiiUku mi
fa lovřk uinrt)VHt blahobyt i
ApokJctiol ktáiié obchody l"i
haté kroji" Juk mužů tuk #-t vy
hrttfl Ale proto Juni tonJílI ll JI
kdybychom nedali h jeli A íím díl
ví floniit t í 1 11 lp
Tuk nkutnř v pátek vcVr :
řiřf jaiiin neduti u iuilí NVnji kil
jutu kl jMiie mlí kiiMv avoJi
postel tak h kouřené 1o nebylo
tak zlé juk jim í přcďdavnvuli
Iffiřf bylo n lidmi klrHti'J tnli
předplacenu II třídu pfiílí v
[isl'(l( (1(' JlíCtJ Illjl''C II mu
ft'!i VZÍfi lllíatu V tlHVÍpldllbí kde
jích mnoho pohromadé M'l 'i "ti
Aledkcm toho j t íi in mnoho něčí-
toty
tVfcta z Evropy nebyla nijak
příjemná neboť k£J noci byla
íouíi? n luď nu AtraíiiS kymácela 4
tím bylo mnoho nemocných Ob
Aluha muulva koro íi'l)ii kro
me doncaerií jídla Ml toIy n cho
vání k rentujícím bylo inízeriié
Hrnul feď t zvláífé % jara až přť
fttanf řiAvftl příatíhovalccký ne
bude flik zla doaf At míato íí lodi
J'ro cepujícího ovíem nejlipií
byla a bud eeata ph-n Nri'eko
ubud mnoho přendání a řeblí
dek různých úředníku a zemí kde
každý by rád apoií nakolik léríi
ranku tu-hn marek x vá vytéžil
H tou nejvlíí touhou a rdotí
jm jeli do faré vJafí abychom
jí h naíe rnh(' po 10 Jctcch npi
třílí nyní ub msf rídi jiii jí í
jíIIÍ přt do n4dio juk fikal
mňj hoch "mil lioiH'" h ktorý
kdy jxi příjcji jjo '('W(Voi'kii
fitaj %e cé io j i Nu in j"Vf N'w
Vork v Aiiur'K'1 povMimr mu
Aw on ficrhud vlttt a tcprv
kdy jif přgíiíJíli nd Coun''íJ
ííJiiřř k OroAz ii tcrnwh ofvřc
dv? a volÁ—CfflhA tu vyko
iJ uH tanít mdofcií j4iil—
"toto jn AidcrikA— OnuhA tudy
zňntÁvi mojo drb bAhíka!"
Na zpifcrnf řvuti j(-U jJjin
fřřtmA idd a v k třídí j
ď"n fflídý ílovík od řiitinZ-lio ri
n chodíval m paliilí a tiíj
Hfífílť-Uy a nubliiu pro neb min
vil kdyí !yí"J mluvit nKÍÍ''ky
honftn phM n pohlouchiil tko
vý' dlouho nebud" kiipovit hadry
A koMi v Aíncríc' jvm í porny
M Mtíiríího ji žida a dlmibým
PÍIIOVOIIMCII jatlIHí I"HIIB Vldlttí
j"bo Žtiou byl l nk nijaký
přísný a iilomltivný Ku kom
plavby ho vidím jak olmíiibuj
dívku aí )'hUUiu ktrá kdy
jnl ttwí Wf pe tivk'ívt ko
rAo hiwhftn r)rvoou on
momlU Obyjní druhý lř-fí
flř emy tvor) h Ummy n Jo
1ÍÍ ' fil-WH IUH4Í 'Mihw V hřAřli
kwrft drui v rpévu (Mí v bo
dování a í jinak n#? biiví Nakolik
Ilolínfjfnii rído pívalo tak
kAMý d'ii pívAlí a to rejvíc 16
rodní pÍMif To bylo pobídkou
rifrkoiikA ('Chkym hovwm ň pol
"rrkrutiik" - o Mři)cí jk
plAA a naříkí n podobu'
jvm j"!1 do vbiítd řk jft'řo
m jfik rirdi -hodit m bou
by ♦ řikdy wni iopidlo ž
už tťwMu nh i přijdu poI?
ni yM jwh tnm úmM rMMií
"hnW a budou rmíM fakov
' rúfet ? porny)'! j#m %) My' jnftn
in ypfa h y il yfa ~~ Jelo
mnifho bdí HíovntikA nw' m
m H umítU áksl-ni UiSm div
kn tHto Htbvuín nit mu n mnlkurti
ftnaá m viiomínnU nu in vahí
ku v kirrt n"UuÍ4 ntir rodí
v pJ4'í 'lílfl iifamt bo
řfnkým fctrý' md rzofcfví to
jebo í jjí f(tti'0 n pM Mty ha
pohodlí k vfilí mí oddhjbd j
jí'-b poliioMÍ tuk v ob po
pmi'M fu mm rimn n m by jj
tnH íjkh MÚ "UtHť"l N'mf
(My mMmu wíchtii uhy t% i
ňfkmw jk j mírnou -
Hfilwri1 iw pobiif v %lHfnw od
ká iMhkkyi puk mm
iht Viumy)vitw n tu jí waIk
An vyd&M jttké My ú mUf krm
pit Tm rodíe íjmoudrVií dá
vwjí jí AVoWif aUt tmu ú hlfr
iťoáítknf ¥kt)An by hyío tcU
mý'& jfí nír ypÍAíí n
tu š tuk íwifi Vmll nu
mú ní m sWM 'a jí Un nntUh
4J trie míl" — n tii''&
ni' i mmmttmrmmmnmMm
MUtlý tnul Jíiko přr télkuu
odjid iifiditt lini tlomt il í vy
i!MA h1!i pru M Vilka Jřll!í
ťti l Jl ru id vriřl l tri
rí I iwpoJnU % o no i tik Jiní"
jd M'U hid 101 AIU fd#Ji
#d Alurrlei' li!! lAIH ' til
Ttmř drnu mí lil-ýlii křlkiu
hUii!fni udinrnlm ivUii u
"kiiiiiiiiy" n fch iipnřormvl
f„ vk - a kfpjl k touni
MllIVil PUMO II llllllillii A pollřVHiU
liriiiiM lirilli inínlo kn komu Jeli
iihSiI kI kHiiuiiAdn který Jel k
ftcl dn Ti'nu Hwli Jeul Jíl
iln TťXAoti míl centu vyplncpnou
aí Iiii iuíilo aln tilitu ovicin nr
mři A wH tílke liclliO ioli
t Vit tolik ll by lllolil býlí přopll
íiui i Ncvv Vorku MonA h by
byl tn "I ibmtl kdyby Ink moi ne
byl iiiivAiřvovHl "kiiliny" rm Jo
ili Aul den před příjezdem ď
píÍAlAVii pozorují ho juk nu
Ukul h hovoH rozfíhuié v kruhu
(cli inlildikA ddll H plilil Ne co
AC Allllof "TAk AP pOtÍVl'jt' je
rioiu pAiic liuly a tliieím ii "Uttn
liny" a ukdo mni vyndul £ kup
v 2')W dollarů) co já jen budu
dtlatfl" A oprAvdovi fiaříkhl
Tuk jurnu uííihII In ncjlp udá
li kdyí to oztiÁnil v lodul ůh
doviiH Aby iii-rnd potilo a připil
tilí bo do tdlo lomfi To mim'
oJpolf(Jn 1 n oenimii lot kdy!
% úřadovny vycháiřl tjimívil %t
riidomiií a patrul ! dobři po
chodil N to britd jho tditi tr
IrKTAÍoval otci o přnlzt ty mil
pro ii řj na ri-tu do Tíxaau kle
r bezpochyby of ponlnl AI
jko víude tAk í na lodí iiAjdoo
M- zlo)iivJní Jid a dokn5 toho
juffii ziitilechl "if to j vím
prudký iVpík to j filutu í ne
vřít tornu dn ty peníz rieztruti
on je utratil a teď vidí fa by ne
byl pípiit tok to tak iiAvlk
nul' ( o a mne týkido bylo
to privdft ii um1 to tuk tuivík
noiit byl chytrý (Mtituí krej
miiicjl iiín't riAvbkAt vícbuol
Ale iia jVďoj říjuiJ lídikho w
tniční nemobif zapomenout Když
jhinc jdi do vÍAiti přřA HvýcAry
tu v HiiHÍÍejí xtllí jtro m vdkm
dvoře kHHkrt-n vojeriAkých vo oku
pínidl A eklilí UŽ MAM ZftVAZA-
uIa rufd nAm vojíej naloží nA vo
zíky a ívJvmsoij j k vUku V
kw ťi hylo ani na 4(lO mU K
daleko riA AtAÍA rnaM znA— Ho
v'k m dvřm dífrní í VlU
tým h'#hm &Jetou dívkou
Hlovak drž"I v ruce roAlíokoii
Židličku (prvně mihnou n k rí
příviziin jío' hmky a b- ()iii4
ru - icedAV plAkflla PřÍAfmipí
jnefij k ní h ífhky jí ptám pro
plAeeJ Ona jenOW ÍVlhlfl tU IIA
lou ervenou žídlíku povídá
'Nechci niť nepotřebuji niej z
mřelo run! rnoj dít 4 dn do rí
Ufl oni mne jo vzíílí ži a ním rn
umím jetí fohífl j! víchno eo
mn po ním zfiMAio ' A díl Vir
aí domýšlej — oiuaí odjetí ebof
tento vlk j vypraven jluou u
dní z iíiileje do KakoiMkA ti
ona rbiid5k adí nebude v7dř
Mitm pochovávali její dvoulet d
té í
ffCMORZKifí VtDZfilCL
Vebyo v dédíoi )iovorj4ř a
Mri[iWj61 fany naJ AtAřnku
í'0JluáfiyYii Afi Mcí-kA zbílí
bi vIaa a vráky vryla v nínhAi
Iíca přec mmwU iivihn tm
prbmnut tUhďiuH JfIA J
ko trpítlk íMtAixlMtt n koíba
v4 Mlířiou — byl jífttk "jik
halrnárkA ďvítí dn)r" íbcjj
lata Od božího rán íukAla
Ativením řídila w av írazdov
Atví Ju jí divwo zmřl na Ar
dcřoí vndu "bcxfjík tUkínt
muUMul" i víechny dii pnwfr
li J"l j"du dera rxUkln do Ví-
wit kdi A" vdaít Tuk 'MinU
Hňhnkn n tom toiířm vt' opu
íi4n Čflfo d4íiaíy m ní M
otrapy ktr víak r4on nov
nou avojí pfvkofifll A fa hyhi
tu "domá'kA" nikam hruW
iMvhwlíÍA jun jednou m ('M na
jarmark drt vzdáleného mt-
ka yejmjírjíí byl jí vxSnK fth
diiw v tMh áá-b vi-Aukífj ani
ty hody pAknýroí m jí níy ní
w nbyii fair "ÁtUwttMá"
WMU it Mjř úň i ntH do
ma v ddíní ííuaU kdijitk tn
jmtví ixíjVaařnljíí fy# když
i mord a ¥mmknmi "od Ard
ca poplkt" (promíuvít) 'fen
l'lk" byl jí po káv jak Ma
tíkal po tj žbrdA"
njotíWfiíin $m Tak žíla
4!wb f klidit ní jdnof
PřiM IW o4 4iry VMní
uby a# V nfci Atř#afc podivil
louřio namohla m mhoilnmit
Ulila ittřrnkA vydaU tm ir
Itu Vv VMiil pidiyk jen lil dny
i vricřU k ilyibthí nífltivAiiA
ivMavýml mMiNlkml utriiiAř
fit t ilfthnMm dnmft A vý
kUdrtm iifbjlo kntiei
"M-lll ilntí t J" vám ku
v f t f lakllvu tnh Iaiii řádiiej
iicdontan! A to itMio - J křič
ný pravda b' iiAiVrtila netn a
tři lil rf A ď-kC fi vámi tak
pu mfat" v I)'iii ídrrrc tiekdu bi
nic biu kiiíck iHcJu rdrrrc
ide ntfrírt povliMtil l co vlčel tuk
límju Jnk bez rozumu Aul aetil
ke pofádli roelililit lieiiiohbl II
Iiia Idll prostředkem Hillilce
tm j to tnut k iicvy-Atánu Jdu
dál potkám DAitrójciiu pHiiIfku n
dám přklli křcufniiAký pndnive
id 'Toehválcm bur Ie? Krb
titui" lc'oiin ni' i Id druhá
jinzdriivlm "dobrý odpoledni"
tá tuky nle — au to icnioreiil í
dl ani fej cil iieituiju uby Movř
kovi podkovidí 'foí cin au do?
hiňla ( dihu vii bi) a Jela doni
Ale tm řtHcjóiie píti na nebi co
limi bylí lídíl lí mniiny c klaříll
iTilcball liiidáviill no a odpiiSfa
ním juk boM liovádka Kbiíla
nem nt tftky — al potom mnfi tr
bil rioáu i ají rnfi ji avaIíII aI to
už acm teho mlh akorát dof!
ftfftj aem a jářku i "Kt lidí lebo
hovidaí" a dr lok fem ra levo -i
dr? lokfarn na právo a dyť ani to
nepomohlo tož acn píkné fpřa
hlt raku n ll'k— II— Uk v pra
vo v levo váceko a'íh to JNkAlfl
A pAii' doMiila em potom
pkfi ďi niaáífiy A em írn
a i vynadalii i íovk í loud u
mt radil dy dond ni"í ko
vých buncvuli"
Od doby AtařVnka ni "n
řoorehřié" Víde)áky tile ZAli-vicla
1
POVŽSTI O POKLADECH NA
CHEUDIMBKU
límý řlovk V okolo Jibáéaké
ho lomu na dííví u f u pojelou z
jedné nakupených tu broiuád"k
vyřítil a 'tajíe rtid ií k t hrn
rnádeo a hl?J mezí kamcriím za
niklo fs fíitioho leklých penéz f
vaI tico jich do ruky a ob7žké
vaj j v rue pravd "To jfou
fy priíz ihtrm-kttní tžk'" A
edi'A to dořekl vypadly mu p
mix' ruky a í ty na hromádce
propadly w do emé n více jiz" tui
povrchu k neotj"vily líylť aám
řál' poklad f'ii zakřikl ta
vrié aiy
akomý wdlák v Hvíloící zu
kopal aí mnoho vá Jíjnk namimo'
nncb pci#z "nu liJivef" do
zefn Když pcníí zakopával
lítal ua1 jeho hlavou eený ptá
'k 8dlák kdyi peníze zako
pal vola) na ptáčka $ "í'ídva
fí dovol ubírali TdJ!" To
kdy irí4e rok neúrodný ?h
V1 aí Adlák"na baWku" tiíí
í tu nco vzítí zkopaiýcb
pen' Juk váak w dd do kopá
rí jtřilftM mhmý ion (erný pik
k a klobal jej do rukou lak íf
muH od kopání tihlátí a
domfit a nepořífnou odejití J£n
klobané riicM fi rozliobivly a
on po deJáí A byl vůbec k prá
cí rtwhttpm a pfnH zakopanýdl
také víc iieitáH NaJ prý j
fen kdo jtiiní avé rodA chudým
írulidy chodívali pnvírcřnl lí
dé do rozvalío tarýeh hradí
kd2 oiodlííí k fev Koruné a
proAílí jí by jím zlata poskytla
Zajímavou zprávu o' hledání po
kíadJ na Kmnfkí huh podáv4
(Vrřf#fí v av' rukopis kro-
rď' inéAfi CUrwVtml káf} pl
"V roec J7'íí brali " dohro
mody jakáa pobožná cháhkw z
ťbrudímí líeříoauova Mclc
od YtmcM)tt ÍJroďf Ta iddfc
ponfend jinak živa býfj než ié
kf#íí praeovilí lidé incsJa na
fotu a zásahu rodloí na lířiř
Kunófícké To klyž f rvalo i
kfr fýhodeu oni 'Mim u boba
tycty mlynářft a u jiných moh
titvlt aomdi oízv vyplijovalí
tím j lrti&1n}ítfi fa juk zlato do-
Afaoou jím za fy pníc třikrát
ví? vyplatí Toho jcouc nkf?
tí žadofcttvi vkkutku jmi pníi
ti
w%
Projev §
Ml
Díků a Blahopřání
Vrm četným otlktípníkúin fi krnjnníini vůlirc vyloviijrmo
nás nejhltjhií dík za přízeň nim v roce inínulrni vénovnnoti a
aručujeme zc neúnavnou na liou nnAÍ bude i v IiihJoiicihi ilu
véry vSedi sobe zachovalí
STESTÍ BLAHA A OSPPXHU V NOVKM KÓCM
přeje Vám
Jos
ólfronk
závod řeznický a uzenářiký
1321 W1LL1AM ULICE OMAHA NEBRASKA
i
X Kti Ca W Ci SV Ca Ca V C X T a vr ITa tT Cň X Ca ff a KX Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca
[ MT a V W W Vj u VI -~M -yj W W M i
Oznamuji i J
f
aprávni Vaíby impoHyt
í piatrnn 'In ptkri ptWm
Z Zyov)U uli ftitith 1427 i
15 Q tX ta tiČA
půjčovali í lni zatím dobr jedli
íi (ilí potom dobrému životu za
culí zvykali a nemohouc zlafu
doptat i ke lží a uleklí I pr'
ulí noh perořt a vydali řcé ž"
jž zíiilo mají která jim iivatá
Koruna v zpiWbu klinu zdí ho
dila kterž do l'rahy drmiítfim
dovzlí íí" v hotovostí pi-níz
nemají z! jím jcu vecímbí dali
Veehmlfl faleSné liílptfllí a feoft
přítinklí na VlW) JWiíK afd
Načež chilli fíhíe vypftjéovatí
5ylí vídk prozrazeni pwliylívt
a na rok do 1'rahy do ápinbanzu
zavezeni" — A Iílak v
lídu
BAflNlK MACJÍAR leoio
KÁřŮM fícierální inspektor al vojiík
dr Macbar mipwd I pluku Jana
lliiwí do pamtní knihyj
"'tt fo rokfi — už z ruoííeh
tí budf dávno prach a popel
budou déjíny lidstva vypravovali
o té hroz! válei? v létech Jíill--'I)A
a a iietou budou mluvili o
tom jak podivuhodnými íoy
VhlOllpíl po fřeejj díecb Jfe(dl Zíť
porntnutý národ znovu mezí dru
lié velké národy Kvropy To bu
dou Atránky bratří v tiíeliž a
bude rnliivítí o íriech Jejfíí vň
bec o AÍbířkýcb zvláíf n před
vííím o I m pluku dana lluí
A bude koiiAfatováno jak mo
li é přÍAoély uk úlky ty na dal
km výehodé vykonané k rámo
MaffioAfí naáí domoviny A řf
liiáří a poiíbiehaéí podiví a tomu
projevu národního ebcvdomí
tomu antíekmu oIhodJání nnaa
dít vé pro vytknutý cíl té ukáz
nénoMi (thhuí líobíímonádé
Vňbci zjeVII jeflž fM-IOt podobné
ho v pamétí lidní va Hrnlfí tm-
Ida hlaa djín bude Vaí nehy j
lunwl fclávou ri"boť I ati pluk I
fctál pří tofiilío lni' ne jcit né í
Stálé zdraví dlouhá léta
pokoj Bvorwrtt ať z daleka
přijde v tomto Novém roce
Vfcíímé radontí a klidu tskvéle
žijte v Novém roce urnéle
To vám přeje
'ťA T r T 7" f 1 1 fež
j osei v opama
Igj 5 a Wílliam ulice Omaha Ncbr jgj
Maso a groceríe vweho druhu gg
'mmmmmmmmmm
k'W AI" til xlávil tO MÍeKtVÍ
Váa zavazuj' mi celý žívof kaž'
dý Z VáA tie icj'U kil hUtuh"
naáí nb? falcé km národní ?ií a
opovdnoHtí Vcboť fí pří4tí
dj"píeí nepticfí Váa už xoUwini
a vé kontroly a budou ptát ř!o
tidlalí tito řif-obyejlií vojáej po
aviii návratu jako obftmé osvo
bozeifé domoviny Mak M' vklínili
v zákoiné řady avé vlantíf Kolik
přírilí z fé vé ukáznnoi-ři do
svbo národa Jíylí Avétlonoáí í
vzory tomu lidu k nmuža viá
lili bezpříkladnými zkiinoKť
mí? J'o jiříkazu doby a avho avé
domí dovedli dát pro Avřij národ
kdyaí krev nmobodí dali kdy
byl příkaz míru rozáařrié a nkáz
nu' práeiJ v
ZUDZCfít roDtvovAtil
b'nf naiíí povÍMiotfí fotilo evtfou podbovafí etíné pmí
ALOISII ZELENÉ
obchodníci útítfiím zWÁm m Wílliam blil 13 fdí'
za tolik prádla a knt%tvn které nám daroval a abírkou mezí
avýmí přátelí jcáfé ebraíi l'řj 'in Vám et paní jakož i vaíim
plátcliim ňiiolio ílfctí a 'íraví v natávajh'ím ro Vlil
MA?řJ KAKÁM rodin
85 a Monrrai wIíoa Omaha
4
4
4
i
%
i
Šťastný
c
t©lk HDlJ
8
£3
£3
tn
1 1
HOJNOST VSKCH SVÝCH PRANl HLAI IOnVI'
a STF5I I Nt-:a rr' pkovazi vas stalki
1V vám íříjí
ham & Brennan
CittKcmi íí déMMM obchod
22C3 jižní 16 uífce - Omaha Neb
£3
V
I