Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 29, 1920, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PRISTIPKAftSKÝ
KRAL
Mohli hyrlmm také napsali krůt
ševcovský ln padá tu dm vAIiii
k" nost fa tmtn dobrý mu i M
mMiiáva te vhrflfiA Jenom o
pravou obuvi nikoliv lmlovrnfin
i _ i nf „ á i ~ n tň i á
nitiivi luivn i inin iiriHí muni
okým králem" Je Italský příštího
vnlec Itstpialn Vllterlo který při
řt I do Ameriky místa sedmi pa
liorkft tm břehu Tibery v Itnlií
ftínm a přinesl si ilo líto zemí
jiiotn ehuf k prácí Neznal otvy
klťlm jazyka a zvyků zemí v ktc
ré iirérno bylo mu osudem dndé
liti mimořádného ťirhti
Xmidil hp nejdříve v New Yor
ku ule zde se mu valné nelíbilo
Po nijaké ilolié odebral se do Phi
ladelphie kteřížto místo fc mu
brzy zalíbilo Postavil před jUt'
liontim-c židli a zamést nával se íí
stíním olmvl prodejem tkaniček
♦lo bot 0H od íosu jeho ó k ii
nící tuk' Mdlili o provedeni opráv
ky obuvi Mladý italský příštího
valee shlédni Žc fí opravování
obuvi dá no vydílati mnohem vlec
peníz nežli při pouhém cídřní u
proto vyprodal svůj "závod" i
zařídil si dílnu na oprávky obuvi
Dnes tento italský příslíhova
h'C vlastní nejvítší dílnu nn o
právku obuvi ve Spojených fílA
těch ne-li dokonce v cílím uvití
Zaměstnává 90 osob nichž 75 j
obuvníku pracujících na opráv
kádi obuvi V jeho dílní- opravnji
se denní prílmérní i'A)0 až WH) pi
ri' střevíců Jeho hrubý příjem j
nyní asi 2ÓO000 roíní cílí témíř
il ilň I 11' í A
9i'nji za nwy pracovní m-ii —
Vittcrio očekává že bíhem niko
tiku roků jeho roíní příjem bude
od do ♦bOOOíiO a ž v je
ho dílnách opravovali bude od
1500 do 2ÍHX) párň Mřevíců kaž
dího dne Dle jeho náhledu v mí
stí Philadelphií oprávky obuvi
ziiAiienají roční obrat od
ooo do tioorxjrx NI
Ué lotu nebeipecl ale proto hw
nechce npuitltl od iv Hindy —
Hnille jo ochotnu podnik nou II
kroky ta ftíelem rUkttnf ruského
přátelství avíak Franci nerlnv
vůbec jednatl a nepřáteli rlvilÍHa
cc —
V otákách týkajících se Mli-
kh' Východu Jnou rovné tmf
m'1 intdíly nicl Aniflil i rancii
Vanclc v dl h ítei ko povolalo
nřl avého ieimaiiořilkclio kréh
a tak m domiilví íc pícMiibi hýli
spojencem toho duvolu lna u
lo h amloiiva uiivícná v Hévre
domini nepotvrzená ničla hy lti
Miiéiifnn velkř výhody po-kywiu
tí flecku odvollny n otázky Lc
vnntu nodrobcnv rcvUl Aniílíe
nice hoduj a v odsouzeni politi
ekého převratu v Rccku a řran
cíl abpřea to neHouhliml a Fran
ií v otárcc nového iiHpořadnnl ve
eí Itlíkého Východu ÍMvolňní
feek armády t Malí Ahic po
nk) tlo by znnéiié výhody turec
kým naeianolíhtfim a iioAkodilo by
ziuiénc apojenec hrnncie etice a'-
obrátit í k Kecku zády kdežto An
tflír md( k mlrnoati v nadcji žc
V íilecku není pro apojence jeňté
vácehno ztraceno
To Jmou jenom níktcré z hodu
v kterých Krancic a Anli? nemo
hon ) pinč dotioanouti a apoiu
nracovafi Jaou vSak jeéto jme
jako otázka německého odzbroje
ní rehabilitace Rakouska porno
ei Polhku a celá řnda jiných atej-
ní anebo mení důležitých Ame
rika pravidelní kloní m k stáno
vínku Krancic avřak iioucaanř ne-
zuporoíná že AíikIÍ" niá mnoh
vnitřních nrobb-mů které Ji Jtne
pokojil jí a mají vliv na její roz
hodování
Je ni v zlí jmu budoucího poko-
m Š t t ¥ A í
je d míru prali any one lyio ze
mí píiiíly k náhledu že pronpícii
obou apoíívá v nrdeíní allianci
r'rdná roztržka byla by katastro
fální nro obí zemí V jejích nr-
deéoí npolupiáeí npo"ívá nadíje
celí Kvropy
Francie a Anglie
J-ranko-anglická alliance je ve
vážném napjetí V poslední dobí
témřř v žádném bode nemohou n
Anglie a Krancic hhodnoutí Tato
aítuace vyvolala odezvu v tisku o
bou zefaí Ale přea to vícehno
iillíance tato trvá nadále a musí
trvalí máli zmatený nvřt prcko
nati přítomnou krmi řrancie pra
vídelní zastává nprávní ntanoví
nko v každém roxporu Snaží w
mít i vždy npravcdlívý ňmidek
Anglie pravidelní nezastává
fcprivní ntanovísko jedí v rozpo
ni ne avým apojencem Ariílíi mo
žno nazvatí zemí oporlunístíckoti
rvíkdv ovíem také Manovisko An
rIíc je založeno na říríí základní
budoucí bezpeénonfi Téméř pí
?h"A! příležitostí vSak Anglie
přihlíží Mavní k vlastním svým
zájmům
V přítomné dobí j mezí Anglií
a Franců tolik rozporo že bylo by
opravdu obtižno u'initi úplný je
jich aeznam Ncjduležitíjniml
těchto sporných otázek je proniem
náhrady od Nímecka uznání Rim
ka a problém nového uspořádání
Levant u
Ve Versaíllíeh Antclíe bvli v í
fiié dohodí n francií v záležitostí
nímeckých náhrad Rozhodnutí
ku kterým doílo ve Versaíllíeh
byla spravedlivá Od té doby Vt n-
ei! nepovolí n via od mí
rových podmínek Je zajisté je-
noru Mravřdíivo zadali na cmec
ku aby dostálo vým závazkům
tt FVancíe je rozhodnuta trvatí na
tom že Nímceko náhradu musí
naplatili' Aniclíe váakv fioslcdní
íJobí přinla k náhledu že Nímec
ko platítí ncmuž FVancíe trvá na
lezporníneínéw provedení podmí
iiek versiííllské mírové smlouvy
kdežto Anfflíe kloní a k náhledu
ž podmínky tyto by míly býtí
xmxrumv
Kraucí? staví proti uznání ao
vítské vlády ruské jakýmkoliv
znňsobcm nonévadž holkvícký
reíím nepovažuj ra níc jiného
nežli třídní tyranu Prohiíiuje ze
řkutcíná demokřacíťi nemůže bez
hanby a pokrytectví poskytnout
žádného uznání bolševismu Anglie
vidí UAú mi Francie avšak vi
chází k jiným uzávírkíím Xa prv
ním vnm AiJízlic se domnívá ž
ifotřcliijť ruského obchodu Avák
více snad jí záleží úh na budou
cích mocnostech Aní?u uvídomu-
je s tpožnotti rjkí-ncmrck#f ba
tUé allíance která rúobla by vrh
noutí svít d války jestí strašli
ví ilí nežli byla válka v letech
pli inS Yťíímw ovkiv vidí U
wiitftrtK umí w ifiofivn-: iom
li Marshall ttmuitll budu Wosh
In iít on v pí litím břvtnu w dvluu
oubory 1kovýh #úml vv
ni soubor řískal před ítyfml ro
kv kdv nznámil uvolení Woodrow
Wllsonu a svoje dii H rtnom ro
ku 1017
Harding dosud je toliko
senátorem
Senátor Warrcn í Hardinpr je
v časopiseckých zprávách nazýván
noví zvoleným presmentem a mu
vín Coolídře noví zvoleným mí
stopresídentem ale ve skuteíností
až dosud nikdo nebyl zvolen no
vým presidentem Spojených Stá
tíi anebo místoprcsídeiitfm aby
zaujali svoje místa dne 4 března
iJude nutno uííníti jeítř nékolík
důležitých kroků nežli Warrcn
(í Ilardíntř a Calvin foolídjťc sku
tcéní budou prohláíení za zvolené
do ůřilů jež voličové zemí sna
žili se jím poskytnout! ve volbách
dne 'i listopadu
Žádný z nich neobdrží certíří
kátu vyznačujícího jejích volbu
dříve nežli ve středu odpoledne
dne i) února 1921 kdy v spolčí
néui zasedání senátorů a íícnů do
mu zástuneři místopresíď-nt Mar
sbalí oznámí výsledek voleb Vo
lící dne 2 listopadu nevolili pro
presidenta a místopresidenta ný
brž pro ib-ktory v každém íátí
jichž počet je přesní stejný jako
počet senátorů a cleno domu ik
stupeň jaký tento stát má v kon
(frexu Klcktoři kažKJio státu
shromáždí se v státním kapitolu
v druhé pondílí mísíce ledna n
odevzdají svoje hlasy
(Jíjvcriiéř státu připraví trojná
sobný certifikát o výsledku tto
volby Jedna kojde je odevzdána
ejektorům druhá je poslána nej
vynnímu sudímu spolkového dí
striktního soudu a třetí kopie j"
pak poslána sekretáři státu ve
Wabíníítonž Klcktoří poííoa po
zvláštním poslu avůj dokument
míntopresídentoví Spojených Stá
tů h vzácný tento dokument je po
té iMchován do bezpeínostiií skří
ní
ííákon vyžaduje aby ená
dům zástupců rhrowáHily v sí
ní domu zástupců v druhou stře
du inísk ÚMta v ktíréžto wdit
zí předsedatí má raístopresídent
Zákonodórrí pak mají provesti
přehlídku výtledků voleb jak na
značeny jsou v eertíříkátech on
élekíorú Tyto ortíříkáty jwií
umístíny ve dvou zvlášť k tomiť
to ňéclí zhotovených bedničkách
z niahoanového dřeva Když
shromáždí se senátoři H řlenové
nef vyššího soudu v síní mfotopre
sídent otevře obí bediiííky a po
té étou se výsbsdky volíb v je4
notlívých átétfeh gíchž) jmém
}Mni vyvolávána ' míhtopreníden
tem ' ' 4 ''
Bednííky tyto na základí staré
ho zvyku a tradice zfká místo
Piany likvidace vélctnc-
ho dluhu
'Likvidace celého národního dlu
ti vi Spojených Stálů v období dva
clil pílí let Je (l-rliiílívtilni ro
prámem nilboru pokladu Závazky
Vlády dun M byly celkem
2(XW(XJ0000
V nroiřramu tomto počítá se
uríilostl s tím # cizí zemí jež
získaly řiiaínú půjčky ve Spoje-
liýeh Státech zadati svoje dluliy
v stejní periodí Spojené Státy
zapňjííly různým evropským ze
mim MÍMMXXMXX) Vláda musí
nalízti methody ku zaplacení ob
nosu víc jak irH(XXMXX)0(M)
Odbor pokladu má v úmyslu
zřídit i umořovací fond dvou u pni
procentní který má vést i k od
stranřní národního dluhu v dva
cíli píti letech Tento národu
dluh bude rok od roku menší
Splacení obnosů zapůjčených c
vrorským vládám není možno o
íckávati v dobí krátké avštk má
ne z to Že bude možno uciuiti u
spořádání na jehož základí do
cílí se snlaccní dluhu v dvacíti
pílí letech
Mezi Spojenými Státy a spojen
ei vede se nyní vyjednávání je
hož cílem je doedenf dohody o
bledni placení ňroků a hlavního
kapitálu nňjéck Po dobu toho
to vyjednávání splátky na úroky
byly suspendovány Lroky tyto o
všem bude nutno zaplatili po
zdíjí
Washingtonští úředníci prohla
sují že dobrá vůle různých evrop
skýeh vlad byla prokázána sku
teíností žc áent z nich ueiml
srdátkv na půjéky v celkovém
obnosu témíř irllSWKX) Oí
kává Ht Žc splátky tyto budou ía
stí jsi a vítsi ha dojde k uprave
ni obchodních pomérů a obnoven
normální situace Rusko dluží
Spoji ným Státům l700í)fW
ale iní o tento obnos nejeví se o
bnvy a všeobecní se má za to ž
Kusko no svém obrození ku kle
rému zajisté dojde svým závoz
kňm dostojí
TR2N1 ZPRÁVY
Omaha Neb 2H prosince
Prostř až dobří volí Wófh UWf
Obyéejní až dobří fitífr H7
('rostřední až dobří
roící
Obyčejní ož prostř
NVjlcpší jalovice
Nejlepíí krávy
Prostř až dobré
Obyéejní až prostř
Nejlepíí volí ke kr
mení Prostřední až dobří
Obyéejní až prostř
8„W 1000
700(o H:ji
HZ(( 77
500 fiWi
7V((Í HT
mt 77
Vejlepáí volí k chovu 1tt)(i HJ()
Prostř až dobří- 'CUM 7r0
OJyíejní až prostř ZMú KM
Jalovice k elioVii S'l'A(i r7'
Krávy k chovu — IOOóv TtiXi
Telata pro řezníky lvn UM
Holili ní nejlep&í volí
iW(ri! 77:
z pastvin
Prostřední ž dobřj
Obyéejní až prostř
Mexičtí
Vepřový dobyUk
VeJn šsí cena A 02
Priiuiírný prodej SlWn VIM
Skopový dobytek
Nejlepší tuéná jeh
únta 10711'-'-'
Prostř ž dobrá WmAOM
Dobrá roéní (MMf HJfi
tfkopcí iViQI UM
Dobří ní nejíep ovce iKtfff týt
Prostřední až dobré 91)
Ovce ke krmení 275
ObUní trh
Oís I tvrdá l7t
" % tvrdá m
" 'í tvrdá AAI0W
" % tvrdá IÓ2
" l míchaná IM
KOKVUlCK-
('U 2 bílá :JíU
'í# tííí ''ttittltfttttšttt ffmC
" 'i žlutá v" "i M!r
" A iwí eocžfiic
" 'h míchaná' 61e
" I míchaná -'!)'
OVKS-
( "m 2 bílý Vít
Cís- 'i bílý Wfa
mm tjixi- m 1 1 trj r
FLUXOVMÍX IVC0
Um iLV listopadu ruMI legioná
fl vnifímlnnll smrti idukovnlka
Švece který se řasil 1 Id p(e (1 V
lun lety v Aksiikoví
Ji tí mu dm íiívntů a umo-
ií t u iii 1 ií"h 'sii niářů byly
unimiiy tm rniy a pauniir ni
mi bíiliy nadíje mIíhII budou"
tiixt řpasily v nich city póvlu
nimtl niílndy 11 viry byly oka
mžiky kdy ropory se pfihmeo
valy u řMvnly wpřrklenufeiný
mi byly stesky byla Koiiřalntvl
Kdo % lích ktcíl byli za hraní-
I i i M I I M
eem ncnroii v nm u nejancuo
takového dramatu í A li Švecová
smrt tof trntrediii Jest shrnu
tím set n tisíců osudů v jeden ve-
iký díj jest véčná trviijíclm n
denní opakujícím se zápasem ne
seným jednou osobou
Vidím v Švecovi cosi slunného
Není nic v mém vidí ni okrášle
nébo snad dálkou a vzpomínkou
co by mí vyhledalo slovo "slun
ný" Vidci jsem jej vždy plna
nadšení a víry plného uspokoje
ní z toho že jest nesen radost
nou vírou a nadšením Sel za tou
to radostí jako Schíllerův Vald
Stýn ti svými hvízdami Jeho
hvízdnu byla osvobozovací my
šlénka která však celou cestu
ivýcb bojovníků řiníla jasnou
Svítila ni ní í na ty kteří jí
šli
Odtud všichni naši staří bojov
níci jsou tak jasnými postavami
ftvce jako Syrový Husák Vožení-
lek (Víek jako všichni starodrn-
nící Hostií léty se svou my
šlénkou n bylo jí ui pod ní vše
cko tak jasným a bezpečným ja
ko dvakrát dví Nebylo rozporů
Cíl bvl zřetelní' takřka hmatat?!
ný Hylo Kakousko a byly Ce
cbv Před tímto cílem všecko o-
sobní všechna malá dramata sví
oblasti n žádosti ustupovaly do
pozadí Vwebuy velké postavy
Odboje byly vytesány z? jednoho
celého kamene Nebyli toho no-
vykonaly by co se jim podařilo
A v této jejích přímočarostí jest
to jusiié veselí přkní sTustné
jako jest v dítfckýeh oííeh
Tak bylo í u Švece Jak rád
žertoval veselil e jnk míl rád
Život který Pří sťi příležitostech
dával v obíf ! P-y! hluboce vážný
při každém vojenském úkonu ale
cítil pří ním radost ze sví práce
zlobil se nad nechutným ruským
okolím v knzaňskí kampaní ale
nezapomněl ironie při jeho posti
zování neztrácel humoru v nej
tížší situací a nejlépe mu bylo
když se mold zasmát (ac usmíval
se íasto na plné kolo smál se
zřídka) Míl rád své zdravé
svalnaté tílo míl rád veselí na
šíeh hochů zpiv hudbu Ne
naše revoluce nebyla pochmur
iá prožilí jsme za ní mnoho ve
selýtdi a šťastných chvil bylí
jsme rádi každé trošce rozmaru a
sm'cfiu bývalí jsm leckdy roz
radostní ní zkrášlili jsme ní co
se dalo milovali jsme když níe
jiného třebas j'ii hladové psíky
na ruské magistrále V naší re
volueí nebylo úkrytů tajných po
rad a přísah vlhkého sklepení
ííylo v ní jaau že neuzříme v ží
votí vélšího A ftvce byl jeden
a nejíístšíeh typů naší-ho vojá'
ka byl tak radostný jak jen by
lo možno takový typ Smetanův
íí Mánesův
líýl Jiejšřflslnéjší # nejspokoje
níjší dokud velel sví rotí Ztěž
ka se s ní louííl když přejímal
velení praporu tížko se louííl
praporem když obdržel pluk a
plukem když stal se velitelem dí
vise Takoví bylí tito starší Pcz
nejmensí stopy osobní ctižádostí
Jen tížko se Jouíílí tím co mí
lovalí mul je strkatí osmi na
jejích místa stávali M prvním
protože nebylo rwd ní Mílí je
nom jeden cíl před oííma a Slí m
ním slepí pro všecko statní
protože je oslejovalo přílíí vclík4
svitlo íi hlavní slepí byli pro sv
tmMii prospí chy pro vše co n$
týkalo jích samotných Nikdo to
jasníji nedokázal ael řtvee '
Po ítyíí léta žil jedinou tny
šknkou Ohříval pro ní vše 4
zachránil pro ní životy tisíců Ale
neušetřil svého Když Jíž jest fí
míř u eíle shlcťlává nutným aby
v zájmu Velkého í!ÍIe obítoval
svůj život Dvacátího pátí ho ííj
na m v Akííakoví zastřelil Dva
cátího oslího října jest den gvo
#
V osmnátítím roce v Wé nahé
íeská fronta až k Volze od Kza
hh Ž po Sara to v 'An Volhou jest
hoípodářtjví ♦vovítfckí od Volhy
al nevitu kun n východ jest 11&A
tíltor Proti ti&ui itojí novřUkí
vojsko 1 'dobře placeni tiAmřřdub
r a dobrovolnici lhoucí ruínl
dui inuMlsy ku pírdil Clňaiil
hotynl Mjatel V našem táboře
jest celé Huško 1 niíšrád prav
li ale také dílnlcl l
nK J Jich tlesetítilce a dtVníel
volískýcli a iirilských národů
jsou miHiony sedláků Kusů stejnú
Jako Tatarů AH Jejich správa i
ílenů ruského národiiihn sbro
máMní jest slabá nemá ani sily
aby se ubránila o dva luíslee po
zdíji Kolíakovskímu násilidetvl
hrstky dftslojníků a nedovede ta
ké postavili vedla nás schopné
voJiko Stojíme sami ti Kuzitní
s malou pomocí ti Simblrska a ti
sícem (lvímu Husů pml Sumarou
Nezbývá než roztažený front zu-
íti
tf Kazíme vcf prvnímu pluku
Avcc al" jest podřízen místnímu
ruskému velení Dvacetinásobná
přesila bolševiků nerozbije na
šich výhodných posle ale zvolna
je obkličuje Ktiští vojenští pá
ni kterým je v Kázaní pohodlní
kteří se nepostarali o místo 110
od vezli vojenských potřeb a ta
ká ne dosud avých zavazadel sli
bují aspoň slovy všechnu tnož-
řjou pomoc aby CcchoslovúKy a
vůlí sobí udrželi Jako zed Koicui
místa Svcc neukvapí e va avím
rozhodnuti Ale toká je ticodlo-
Ží o minutu no4 potřebu A přeae
všechno láni a výtky ruského ve-
lení vyvádí víus řeskou posádku
z níž o den pozdíji by ae snuu
vrátílv rozptýlení tt zubožení
zbytky Míní rozhodný a mine
míluíící velitel nebyl by vykonal
tak nepopulárního kroku jako
jent první signál a zapořetí ústu
Na střední a jižní frontě vyvl
událostí nodobní Samaru
hájí generál Čeáek za skrovné
témíř nijaké pomoci ruských
vojsk Koncem záH přijíždí do
Knmiirv plukowjjk Svee s Prvním
plukem a cnervovaný jíž g"ierál
Ceiek odevzdává mu velení nad
celou první divísí Svcc rozvá
živ celou situaci a lituje každého
Života íeského vojáka vyvádí nu
se pluky z volžských bažin a plá
ní Nastává ústup od Samary -iWim
kterv nás nestojí ani jedí
ného padlého vyjma tich kteří
zahynulí kdesi v nííím iwod 6 vod
ní ná panice
Avšak protože sibiřská armá
da která nás má vystřídali na
místí jež by jíž mohla svým po
čm hájítí jest jednak vázáruí v
bojích mezí Jekatírínburkcm a
Permí jednak není úplní připra
vena aby mohla ílinfd dojití na
bojišti j'-'t nutno abychom je
ští třebai jen na krátko bránili
sovítskému vojsku aby nevniklo
do naších básí za Uralem bstup
od Volhy díje se po dvou tratích
které se znenáhla zblížují- Plu
kovník Svcc na místí jež řekou
(k tfkoiH napříč obou tratí jíž
zhlížených stává se přirozenou 0
bmtřtou íarou dává příkaz svým
plukům aby vystoupily z vlaků
v nichž se dál ústup Ale jeho
příkaz iiíj razil na neoíekávaný
odpor
Níkolík lidí použilo deprese
vojska jaká í pří nejlíp" říze
ním ústupu na dostavuje aby ju
zalitovalo k neposlušností 'Tito
agitátoři nebylí vedení riíéítfl ji
ným než že lichotila jím rolle
vúd(!u Hetlo Ztlilo že vojska
jsou unavena A nebylo lepšího
svídka nad pÍMitelo tícblo řád
ků že vojska skuteéoí tmavěna
byla ale ve srovnání a únavou v
bojích nad Kázaní byla nyní sví
ží odpoíatá dvíma týdny odpo
íínku ve vaaonech A v nejtíž-
áích dobách pod Kazivní p(u'ka
zovali na únavu vojsk jmi vojnu
samí nezarcptalí ani slovem Dru
hým hletu bylo: "Hlíbovauá po
ww ipojeneft se nedostavila- Ne-vfa-Um
nvé-mn velení kt!rí nám
o ní mluvilo" A jako důsledek
znžío "Nevířúwi ani tabí ftve
et ktrý jsi nás vyvedl % pod Ka
zani vedeá nái živé a v pořád
ku Od Samary Žárlivý hlídáí ži
voty každího jednotlivce!'' Jí
ného hesla nebylo- Žádná politn
ka nebyla zntíiována do tohoto
hnutí- Ale ustavííní se opako
vab jako vzdálená bouře "Ne
víříme nevíříntej" A když #vcc
příael mr vé vojíny až na ty
kteří jej znalí % dávna snad jt
jako í wjáiff! S baťacbetri m ' -fA-áwM
tMÍ jako atarostUvílio rot
ného velitel —'byl přivítán
chladnou nedůvřrou a ' postní
chem ' ' " " '
Vrútd %i ď fcvtho vagonu ua-
Pshl híkidik sluv li l 1 4 museli
hnouti kaídym Jclwl arUe if
postálo lidsky aoudítl a 1 JHm
lne IV Kina lisleHi Jel taMfrl--
iiiho ranou ď blny Nu si "II 1
l(lrt ll''bť b'Ž'll iwdtikolii V-i
vííva k utjliiňm stmí irvri l
vise
práva u jeho smrtí roznesla e
po innlím mÍKtěku Ihdebejích
i bi některé roty prvního pluk
byly ubyloány Jako bromový
iiíib-r Hyla to strašná )'ehki
Kažilý znal mpnmníl se nyní
na ného všichni nálibt jako o
překot c roliovořilí eo pro nás
vykonal jak mm vedl ve zlých
loluíeh 11 každý eťil jeho smrt
jako vlaitnl bolest Smrt dahi
riipomenoiitl na % posledních
dnůt Na výmluvy o unaví na slo
va o nevíře na všecky fráze- vče
rejška na včerejší núbííky iiins
sy Pluk vyšel na front kle
rý mu byl uríen 11 cely měsíc je
átí se ňíiistnil obtížných' mané
vrů v chladných podzimních
dnech kdy mlhy jako pohyblivé
hory se toulaly mezi mordvni
skými a tatarskými vesnicemi
Hyla Švecová smrt jenom bo
lestnou lítostivou odpovědí na
"nevíříme" vojáků? Dyla ná-
sledkcm uvřdomfnl sl jejich tu
ny uraženým Inhkým citem 7 ty
lo to zklamání pocit ncvdřku
který atal sc již snesitelným?
Řvcc nikdy nebyl malicherným n
nikdy nebyl osobním Dva dny
přied touto událostí byl ještí pln
víry ve své vojáky Druhého dne
se siluace zhoršila a každému
klidní jí posuzujícímu zdálo sn
icuioŽným jíní východisko nežli
další ústup ne ústup ale íitík l
s nebezpečím vpustili nepřítele
do našeho vlastního středu vZa
uralí Ale tento skutek byl ro
ven zradí nad druhými íástrfií
našich vojsk která stála' v sever
ním 1'rnle a jímž by protivník
vníkj do týlu 1
Tedy smrt fivecova 'uiohla zna
nynatí ž! nechce býtí tiíiiídeu
této prorady
Ale pak proí psal chvílí před
svou srnrlí ládky zníjíeí jíž jako
zo záhrobí jež musely prorazili
mrazivou kůru kterou se obklo
povaly myslí vojínů vůéí všem
následkům? Proí jeho konce ne
znamenal pro níjho plný konce
jeho veškeré zodpovědnosti? IW
rozšiřoval svou zodpovědnost 11Ž
za svůj život? Jedinou odpoví
dí jest b ehtíl svou smrti pro
mluvit! Promluvili silníjí ncíí
promluvila víera jelio ústa Cbtél
vy křik nou ti svou smrtí
A vykřikl Pyl to úžasný vý
křik kW'ým zníla zpráva o je
ho smrtí Výkřik který každé
ho upfl mat oval probudil mdlo
by dohnal k vzepjelí sil jakoby
odkudsi zavolal umírajícího" po
moc A pluk tehdy M ku pře
du s myšlenkou na smrt kohosi
velikého dobrého a nevinného
Hyla to obíf Poslední obíf
kterou mohl přinést í jediné co
mohl vykonali aby vzpamatoval
kolísající se vojska
Sel celý život za radostí Jclo
radostí bylo osvobození jeho ná
roda A Iři ibjy před prohláše
ním samostatností ubíjí se proto
Žc jinak nedovede jíž vojíny po
hnouti aby Šlí dále za bratrskou
myšlénkou která je vedla po íty
ří leta
Jeho tílo bylo převezeno do
fVIjabínska na hřbitov kde p
lo jíž sta naších hochů A spí snad
tam klidní jako ten kdo vyko
nal více než byl povinen jestli
dnešní vládci kraje dovedli sí vá
žili hrdiny který se obítoval zíi
tisíce svých bratří
l'Vl yankee
Cole a Grammcr
byli popravení
Z Lincoln Neb e oznamuje
lsou II 'Cole a-Allen Vi Oram-'
ttier popravení bylí v pondílí tí
milého týdn# U státní káznící pro
vraždu Órammrovy tchyní paní
Ulu Voltoví z Klba Oba šli ha
elektíríckoii židli prohlášen Jin
žit jsou nevinní Hyla lo první po
plava irovcdeiiá elektřinou v
Ncbrasec Případ tento vyvolal
znaínou pozornost vzidedem k u
sílovnímu zápasu právníků o za
chráiiíní obvinínýcH před smrtí
K vnMé paní halu O Vnjdnve
došlo v írvejici roku 1917 ('ole
a tíramnter byli usvédéeni z léti
vražily dne 12 éervence p)H n
odsouzení k smrtí Poprava tálo
ní kolikráte na nátlak právníku
obvíuíuých byli oáWhm