Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 29, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 2, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PlAsVdU
fo:ro:c pudl co
řOKROK ZAřADU
řtUtnl
V frft r Mulinu itkr N#linWm
h ctrwh I t WlUnti Km ' r (M
Khmim t f Ur ltiil'li l t "
V Cl i'u1 MlhiiMpnlK Minn
r nUl MIimN Tyi'UII K Ii
pra flf Jifc NMh I 'fcn
1'ftKDl'MTNfi
Ni 1 Pik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '
to ftliHlitPflk tm M i
bMíiM i'ukÉlt (f!tpr Mfiny
OpWi) Uftkovblfli fiiMtk (Hitňlí
HriiřH MgUlřiitm dtl
fh odidiiií ft) lll lnft 'h
tm flinylu fil'ihf fiflM h ''! II
Íiii4jiAuy f-lnm JintaMfi ií Jll
nvfJunn
Milliony Evropanů před
branami Ameriky
r-íchll ři Kllit Unm htM kA-
9 t m 4 i
Alhn (IriP t'IA ťřW-rck A VH
lín íiříMíhotftleiký JofolNiř i
NVw Yorku Vfcr' jk J wlilíofi
jiřUMovhWj vyloupí ími iMn
Hivánijeh HlMh ve ííikifniM r
a IWMMI Víí' jk JO fmtíi"iifi
JiJí frki v r(iní'vh thiwh v1kH
VtAvrlffiit Kvropy vyliifi '
púU pixUH jím Uknii }íplíiv
'tyto tmUUitiy ifj'Mí piUpht
Vttlcl V přcMin l'Vfl toho tnřn
jim nyui ó imvt víc' íiržlí wsm
kt]fU%U u-V'ť H }M tuhu"
cí '
ftyií( VflM Viiht jfh MíhU) oř
Mífí ku 'Akiitifi úhMínti Hel pinl
pí fMj klř-ří ochotni j'f i? ml
fotí jou-JÍ hoh uUn%M # 4
ohohmitl Ofimtuk ohm uťúWouh
p(kUhovHl'h poholoiro
hovhťt Hf ftn % jifí tnut Jflkrtíí"
mír UuU pnhUin h orttt V"1
nlim Na Ák ln( okuhiikU Uifor
inttvl ÍHťtn 'Ulihl UifíM a iih
fc v lo wiňi (Níitfvktt} j" AuťM
Vohm V totttioufi Mit Utni 1oď
ňo%wi do Aio-My Mnoho ťt
U Iwh jí 'Uoufiilo k{ tfr i'iftfii
ÍUiky ň MtiH toliko im mUhnl
"ít ťinUi j" již ufoliihm Arinívly
ílUt ii(troAioti faiti 1'Íit'i'H'O'iiV
ř'íjí(í phn onwUVo itolntul
řk' rkt'i i'mi(t po tWti'h'h vfho
lUliiíotVH kterf- rhlo nuji ttlo ul
bpklirt lypt-tn iUUMi lt1ií pí'
phkA-ii tto iMo mok hhy uuMi
klidu mniku wAhhonvtttoa t
vi-U Vvropk
iíyín mH hiMnio m ioUlil
v jdi [ifttuifoh } itt & pdl tióllUi
nu Jffllft rniMnio o pfapUv tly tt
So i nt6 tt y niUÍ'- ji' Ij ihU')'
iimtfHHintt fiHťopUvcbohU %i"
hfnohll %km to fa ¥VohA
íWliť" j" lofiohťiii fllM tipflí th
ř pUl múWoMt ''A't miť itliU' A'[
WsO ÍM plil Mlltyitttl rolbkH ji"
piíiďHVfioo tm vnUi AtiaHvk' VnU
uffofibll UU'K Hkoifi Anttlihoh
Irfanfi UVIííft ('o m thuiu ú
píňďVy v Uoúti hnirtt othtm
tloy tohifun lolíko iioh'Vrtnti
hyl) i f Mi tm no rukou M-'ár j
vlth plUiirOVfilvft %eni MtioMio
tinmif'i'Oh fy trtfto pííhi u mi
tvm iJřřM piíji'h k HÍthVmi
Vo hná#me Mh # tioto ohntv
kfm phlívcml A So nmithn
v4j4í nťpUMill n twfaiíMnt}
j&í olkúit píci touto 'ftoí ihif
HohUťl' toOi Sťto Hitlii"! iltto
y#Ú ptawtuml tknuiíM6 Ucpo
chyhnd pffíhhilfiič nlkí tnoo'
htM lfftUt iUU l# hU1 H'
'Uriny ku p1ikh1ií mhus po
bkylnoHti 'hintfííniii tt ikftni po
Uu whut fftrtokh ion'si fro pra
tihiM 4ofy poifoloijl tak' právo
%tih-h nit a ttfiíiii tiiikb m' Im
tifiosí poli n jittk toUlu kV ihU
n itohrými úmyéy ioiáoit fítíioi
Áútk i pfHmiiht iiM 'vttit nň
mihli w v ohitoUi 'uovitfiprpvy n
tínUit líilt jí prouoiidUtio y tt{iU4-
ué ptte ttjlfmtjl m púw jiné mOfaUvMiktik tlk4 ktmkitv
hy KljUtí irlřfH vM k't'
l)rtolii MímMI cřMlli Jftkl ílřUÍl
ku lfkti'tii hn4ii'í
hoithi liimnlkn lt ItonihU
ívlnt lilo mI'ihI putli k líM
jt nit rll íwlikttliMii Volfa
Hilf-ni li! lnhtíi'h rtmidO ví)4
nniifíMiirt řřl-llll nJky fft"li
ílďovíťdi ftilku Mi"1 řmvrltii
ji ňi-lfiX KlnvMif říl)'ťWvl
kdy 'IíiA ii'# luoii hA p1ípflo
tíll řKrřrt ponthtiw p-t J' Jft
ll('ífi Wilky T aI" vKvé
lňk j" ll fk'v dpfot
v n( jiiifi'viiMff Íi4'l')"íi
lihl ítAVřltlijí ''y t'íí''h"V
lecltl lyl ohuicmto 1 ktrnol
iínvinhtv n opHnó jírí
H'(itt ťjlft jftkAit piricnt utttil
áklmhin IHo mho fiWiNn t
úfohtuii ňm ncptí typ pt'Mf
hnnfrtí kil k'JykJír prii-hkrfi
ilo Síto rftn& Uot So Ínlk k-ch
tihriM Vřf }# iifh proiMc
fr p1íytU hy niiíkh ni kloiu n
kiokojiiiiií v roilufih r"tní"h
'ÍHtO nUlltrřluM UHtUOitih thhhU
ly lí) AiKtntrfhoii útokuw h
liCr llt Ji'í'( 0?i?tvloHi'1('ikiU)
'tiťif w kťrthokoVtv f nth
hkio- vkui fy p(í"lhí ťm tih
umkl fifpoko}fiin vp nff plni H
wliii sl ptUiiiy fy oftohfy nu
hX prkA h poilpoi'ot tvojí ro
'!íiif V'i4í"lír ifí''f ř'ř"j"ijí
vholo v'ií(!í ilo prkff pro kř"
rmt AontnVt jiri vf-MÍkti jk
hhinkosl' hrstiMi VnyÍ Ur
hffí hrom olomM lUluíf í lh
wft M iloh i h po
Al ul'oi thkl 'to jo i-lm iVi
Htlt "tliMu nn kttrfi tputUk fc
ki-ui ťfltho Shltoto nthfipfťl Ki'y
hy hylo ttiohio huni po opníthó
VMUUitiwU úopnviti ilo l''l
ni ho ohklopioii k'l tiiohio hy jíf
hjÚ (OťMfohO fy tuto Wftif 'uď
lufoh jfjMi hwiowi ftí'i h pro
npcrítH iioiion j íti (( rikowt
1tok fy 'stnt vífi pfUiíhovnlcf
ktji j Ol0tiH pWOVktl nt j!í
hUvott Hofho rukfuoH fy tŘ'0 iř
1 'ffoi prkee %¥oholy fy
oiimífniJi pfilitihJ fy ptAkytufc
ktfiuť tirtifhsoot) SkfUi ttf jihuy
kotí tor fono%Ú ) volf % fy
cit" toliko pracovníky n nikoliv
lenochy H OKpokofcoťif
ifctlnífíi vlkech nhkUh omy
lů piíliknk slthu kterou klii'l"
mi nu Suk 'vtitioii literní 'Moniku
U-UyUt nMy vltií frhkky nm í'
Mo thk yvttiik literní Monik a
tnhtheiik fy Ihňfk kthfiit %o lín
iďjftn h proilnktiviiíio ohhfcm
lenont proto fy ilovetU fUs t
polití ntkolik ulov V&lkíoH p
lUinlctilití dvou uniirchihtfi ktdi
hýli MS hni pď'i titkolika tlny tt
melt fUtí H polití h tiihoí ii"'i
v několiku faych h Ylkttl nih
hytí hy to prodlí HSfy nelpíU
tiťfti Ustrni 'MooiVon jk4 hy
VfíhcC 10'thh h'ti pft"fapkliH
vínk jfy hylí hffMowlriil ii't
mi pro toto P'Oil %hyií Svoílvj
mí njtiirf niti t$ mi ohhny
choo o co kf j )ctimOt hylo o
kShlí m iVi tfao p io kiU iiy hyii
Mj)ll rn'Uk(ilni Řu'it4"i proti r
mi i' pikytisft jim dtuUk
'ftiko vk 'Moníku tití ifpcfoo-h
ťotfahoífm nho pruVsíhifith"
Voshhnfcto iitkkoti 'Monkkti
P')U kť t( i" ne poohío eltffjí
li k toof Httcho fyím k'kti t-kHtCi'
nimi pnovoíky ti MkooU ňonl'r]
mi ohhuy MnoÍ y tMt loilik V
{tuphhftn iti mohoii prosti literní
Monikou mohou w SM tiopá
tloni'oI'jilná ohhny A toi nimi
mnoho plifiinlivých tt u#ioívtyeívi
tc tstWlikU kteíf mi kfťiUii '
nc ocísii v mní wohipíy h faot to
hoitiiiiti Ak 'Mtttí 'tukoví }vh
UiíkSk ýňiiomími ohhoy Avmk
in toťli hyhom 'eitníSuSi
UttiítO f mletlt j"í "fzlc U ¥ uo
vhyhnotScťh lUportoite'" tirkny
VMt4 hUnilit otevírn)í ohlw
mhy ffovniSf v unielniu uvití
ni 1'lovfkn kítý nympHShitíi
ninni'Uftni hUkty % tiphtt pr
mnfy tioelm fyoss kt fí rdnythi
i' sny pokonfyjí ttneho snohíi hy r
pokonfyií o mihni toírtt kluli
omio tmitm o tiStrofyoS }eh
HVoliOfinůeh íimťtttief
'vt1i'')(in'ipmc tento 'hoiav'
prpcv nowrmkeho phiSmtVum
kino {((etniku kturji wm pov
fyvtst u prom vlthú vítimy #
tueríekl'ho iíiiu Uení pocfhnoH
o tom fy pťi'tíhovitl4k ittkM t
phjlv iiny H4 pfatfy ¥ kon'tr
íiSI "i i řííMíSi K
VI '0
piifuktnlho Mn tsropokího eh)
nA k MJflii tU Atmtlky '
imiUú po fl'"if klí'1'i ''fc'
fíxkHli" ti(le)lťkt m
' I 11 ! I
Mihl) vkeenny pny nt "' ""
iiimitn ni rkkint v d)nm vlkIn
nhmfi ni i'l" bpUilho minvcvl
lřiíllfV!! li"!" vík "
kvyrei tuk inU ktdi iJI "
tm plltihovnU pro tnto nm
(kil rmtisi plkny tv-pW!
ptiktlhhh]rfi
Zapomerite nn minuli
žalyl
KIk'lir ilottunc nho 'I'
uhin h kth vh fi a tkk tUt-S nticht
o! co ilo tfyho 'lf'kf co nk pt
fhh iiiUtrtitinymc vh Suk tychW
jek tkot j mofno nic k'y)
%ntf nivo vo tripl tmít m
kly iiířl(í ijíky Óm
kter' piml nkm piVot-eol nmS
pťMo li rklnmknt 'y í rAÁcU ne
0'Uttíiljme So kvl ny'i a
kn'Am %c ptkvAiSnl' Ahle
(of tnrptli jfi" y' ttoiiiie!
Síti ?lepfohil nim 'ml A'lit1cl
tl hotenti v nknm''"í'h Upro
itfeilhííhl ScVhl il'1'i f 1kit ho
fivotŘl Sepromnnitl Aosí okíl t-ni-rifi
fkií ťivotni íly kterk mo
hjsi ohrkeetm k U'p'ítnn1 Vi
Se fy Síto ttVít Soíiko v o jí íi
¥'tní emrvií h p('prHVui
miiohl- Vyhoily yi vkui 'ívot po
áytnjcl 'fy"hno co vin holí co
vi trhpí io ntiptinj" vk ohnitu
mi ťrio%tí hneho 'kvsi
piíMoyije Sítiny so vei UÁ
%h'í myl ni'i'iU'Hi tt ssohUhrnc
Svofísi Vtlyt ttyk vni" v sako
Vlil) ktltVll Mtl-Ue im ! Vf Veh
SehtO hl-pfktel ktefí VÍ tlilM l
hsefí {Upravují vh o 'fn'A k
''ivoSni kí'n
'vlomtC kí fy ItejvkťfiiiUni
vi-tní OH kVfti j ei"rjic vií" 'i
Vitlťkl H nhk tnyA ý'f0 j
'{ Sy Ahpotnkhnlí oklii k w'k
ih vil'jik'm vhein v tvot' Vmh
htc ptiprtivoihii " o Sytit tt
Vk'0fyí Vhf tnklieíii rnílfi Stk
pi ním u oiiňVAihí ffťí 4!U"íky
miilfeli ýívotnírh OfhotS UnOpkk
python Vhií mílo ht SS) okU i
ti OH fyvO !íf'' í h' '- 'f' fomťf
kerl proíevt]jiifk'iš% ttl tMím
i Srkpítu
ÍM' hy n'y%t MtiM vyk
tfkpítí %# otui vlcmt fonluhcritiií
kiyhy tkf'itk pteti fyjfich n
mohl iijfSí phAloeu Sti nUil
kd toho to plípíoíy fy tiUií
ťlrnví uU V '! kw ih"h
ttkrnou k i"n'tíit4 hk4iVxt
ni-kVťbt 4 ok" h tiikkho koofani
ťo i y 1" i t myti' li o 'Urtkn ktc
rý trtitii krk'it Viiyhy íí tt
hit tiV koíM 4c to p ilhnl pft
roukni tile plece y So tím'4 So
tl' io líní Hotlk který rc sripí
Oiu nínkoit 'tfktoií 'Amúh v
K Novému Roku
peněz do Čeokoslovenska
SO „i tin I - t v n-ťt ¥ ' -y ' ''
¥ i ť'0: lt t'-!
S„ 'L U!Ul i i-
t ¥ii y 'vktit
tni
i'
ňhmui oitoo hy 'imwmmmw v-
:A)Mtí !h1lH'tSi t4 lfyti }1
no 'kmknl thk rydle j„V !j
noioo lifhof jctoot 1k Kfh-rť
u httvetti nUy v th h fv'ti-" "f i
l--pít h ¥ i r til
AtmihUý mvth m
úl
i
jr-m- % ::f
hrozní ittitioyktit tčo't f"
Vhltt tkloVt yoi 'yitk'i 'i
Sto 'L'rtfi o' jío'Wř vki
tch lUií h'jStt te#i fl t
vtfy0'i k"f ' ypoťijfh fk
S'i -' t'ťť ii fytť-fihem V-1
í''táh tmťiiuy in'u pvíU't t
P'k'lkn pomít Ao'r'v'i Á o
ni" ťo tttyu htJ- AoítAy Au
fiko-t VH lifihoo f"4okovkt í h
Pťň'í"to pti¥Ťm'i vkUhlťi
h'fS A O UlpVcoit kkhVho t'1'
t p1 U f 'tO po'i'' i" 4 plť
SWfon u-ethoh-i níci" ní k'
tir1 j'í ' h'iAoitf'AÚ mo'i o 1
# iKÍkS't tchcpftm tt ''ytr
Ještě pochybujete
žesezáducha
-
1 VA
nevylecír
li
li
II
i
' }
t ji
i
I lít4 f-hhí h'i V hY'0- 4 '
l'f '- ti- t: if '''!: P''':a{ '-i irt
híiUt fy 'J Mt4ví h ' U Kyt-
c'l tt-lí ť ttiofy "j'i' i' 4 ý'"fft ií"-i-'fí ó :
y A U ' O- k h"4Í!W " 'i 0 ''" fift -'
'r'ít 1' m ff :f:s nr j-f1 'tí'í' i t
' k-í O H 1a' i ti kl'S ''' ' J
i'i %' tri' f t''' mtí 't '" a ck
l 4 f
A y'
fíot So po ptv- "O iÚ'ni f
Otcfí himohiíh' Áff'„i lito t (
hhvthoikoo Ukoik rhu p'i i í
fkikoit ft 1 k'iy fítfsJo to
hoilUi v jíi'tokí Sfiot1 A
nivo hhy VynnhiU t ux
Itiít ÍOťt t "t fli 'pthHlt 41 'U
ek ttúAy Mři'?! i'yť't ťo
hoA't tohoUt ňfníH UtiiťiMt í
iA VotAroVťibiM A'ířy iriť j
pieto pfUfOftp'ff'i tm tyto i t f4 -í
ptiJtAhí ýť fy lakový l)J j í
'4o iS hy pto t tsvfWy s
jf r
ťAiť po f fff! k'" ť-í Á i-tíf -
fyh-L -f Uktkt Mm :A fy U'-
hy i "i t't'j í ' !'!rr ' iA'i-'is i' hy
i4- tttí ť tr ' o ")'t wfWý ft ho4
Á'~ m 4 r ''& '"'fíZ r' VMy t Vsít %í y
f: fy KAo VÍ i'ó vLA -44 W ' co to r
} ř' o- tf '! A 'íti Aru? i j ' í'-'Ai4
i f'í SÍUt Ati'i ' h--''i-U ff O tť( '': po
o p'H ýy pr4-i'l
'Aft í'?0"íák4
' i
ř %
' í
Íi4
! i
VAi
i r i '
i íi
'pfiy í'
it'tA' 't bAyoy At''iH m'i 4
0CAhil'hl1tl poAlokO f"'t p+u {44ÍÍÍ S:tAoiktí ''o h"r%
Srkpí kc tt tím tól-S mnohutt AiAAVtAh toohty h poktaťfittt £
íAjíí kvH'i kupiSki encťií h kMUeí fo--ÍMfe-h iitAtrAt ! jí
Ani" ytÁiteh ííj
Mtioi itA' po tiiť i+ptf V touo piíí4'1' $l4k Aii r' -j
'trktt mytenjtw Itkp+iAm pfAťeitJtfy hfit tk:ť'ío-kfit 1 '¥ jí I
fi iki" ttooťt v khrofftkySJhi ku 1 r u t
i
-H -i O 1 -'
A 4 k P" -4f
i '4 l-t ř'A'-1 ť'% 'A
4 k 't 'i'' yc-d -i'
kk # m h-ys4 ř mho
' f ' V-Cr f-
foi tur1
A Kót
í
'4
mhwAÍ toltk eiťr''c fy pt
'Ato joďiikovknt ktnAtt Sj iMunoipt hjto tďotAkfyťo fy U
k vyAlkní AfHktk' Sk yeíkhohífi-l 'AfHH 'Mtf i " '' i'i i
ohnotii 'tratíte i kto áoUtrft v Ulkf krok k t4hro'oí m'fyx -i
ith vt-fhcefy vyhoAitt 4mí"h vAAiU híuht ApríM ojhom yt
HnlSnrU tt fAcec kOnfyfAm t %tA ťkWrí Kw tkroi tm tA ťt Te
rtrktoM nAifyt" promrnití r4 pívytih ktAootki hyl tt y'tt ":
tes itolíkrh fyvotní crn-rio leMJio AliMím tP-t'ifhM tt ťr "li
i t 4 1 1 tli d i f' ? a i i ' -
Vf i) i ' til iiSii y o" f A'tee
íikopif rmicítjti-t Hyo-Ato
7
i"'
14
t) ( í A f yt-Oi li n'-: - 4 401" 1 { t 4
i ' t h pif"" y } ťAu fy t-a í'íyi n-Af-z-A ti
r4iÚ ttU'''ls( 'A' tý yi '''t-A fýA l fV"-
htMrkt 4''A- V'A4'f 1 a íva-vs-h í jír '(-
íť! f trp-' A t4 1 i'-tH f4'4 p-AIÍ i ř f"'
iAťVf ) to ''' h yn''4 i ki' i f(fyy'A ti'-r
tfM kA-vWi v'ó'te yA" ''( rf U'Ut ' fifl'
ť-t -- o - ! i c
k ''" %'k v pn A
: '
í
4
i
r
: i
7 i
i
z- i
i 4
i i
(' in jko 'A Ítt At
t-rA třo-i 'n AOťi
pfyji 40- Aho ' i '
'i fAt
i
tr
-4
AAtykttttt Inko "pitik
tkl-t-k a iiňitthJt mAVá" A
fc Frances Oíoopalífc
DAVID CITY UWAWíKfu !l
c" 4 v somtf ieoh'kí"ríkk'á fy pAittc-f w AkUtJ { t íf'r'ís'řf r: IfífřJHf ííf í"-í--'ř-:'' íí : fTr?"' r'?fíir ií
iiV4y Aeiiottt potiAiilfcjUfffi t o y'ř ktíh v to r —
' llo AviAa HtnA 1 i'-4 tk'ťthí íA k-i k'! tt v moyt Ai hy) hy itt VrM' v VsMÍ íaA Píyrmw
"íhorkf vhí ktcfi vkt v fyoMAh A'-'Att pVAňc ti YffAi oy f pliioA ?yAyt 'Aikty ivuWý V 'A M ihťj-tó hyí
'Akniy ytrtttil ykhy hroi kvit ji" tí'!m p44éi} t tí tM-4 Aý4 PAvf 1i "A rt oAr A tWiyVy- Ífyfy'A
-Si HmA SAtptSí fat frfyl[h4U' pAAoy pft ahAokA 4a PAA t tM tíkl4 fyvP VťÍ n WttAn % '' A
tt kĚ ll'J t t 44 j tJ i J iá :Í J A- r l i
Y'ii n ''ifinT rf yrinniif vtijrirr nt tnir 't v t)itt ' --t
VhLitt fpUA h'thk So V ktte hi liOÍ ťAfAyf hiitVA til'
iiom tfíHovy vyfhoi piy Sooy vi f titM4mn--t % tf(k-1
pí MI Akt
mnoho pru v
nkpS Ao
10
n
le
'Jrkty Avíyk nkAcAki to 1 Urtrk
ty kStli fat k op aS f t i AAmi
Mokfiif-s t4kto Ukn yAtkmíy
Aiktkm Anhko Attelo'fAtti
HtiiíA tomAAy vtooťA 4o miU
4i uho n{tikii a yho tiťliuiA A
viA tifhvt íitAnCtH iAi tiiii6
oUpíl vc'' Srkly f tAehi a tfymt hUttAtjtttmi h wkotiv
r t -
tstittfitf4 hticfyt tf'f'i fílfW' 'tt o i ti ro Vf utifttiuh ti''-} - _ oriroy s-tcit íoy-j-
(ťftoťc kAft--r kr'i ítA-i'!AAi kAfyUuWhlitft Ao ''fyp
M tt tt-ttť PA'ťA ihnWt 'Ur tA' kjfy )A4á u tAÍ4t''ó ih ! -A X wrír#í tr n
v (itoit píkfff PrAÍoVH ti 4 Uo V) tiňUktfl 1íiMkJt riftWktyťt Akw tt -A't kMet '{'
ykkAA fy ftjh Mkty h y U''Ajr4" rf"ťt tAAyAhAtVtWAA AÁrt o-fÁtw ti ( kctÁ
yoUiy lifAHiíM kAoy yvv p'?4 t-tU tAM-oť PA A fy 4 Pnpfy tvi ' íPjí-y-U-a
tP éfttfťttl-y ftÁtk-tr titíttm tst t ts tAéfřUo'-'t mo th yAú IťtPyttuAt A-o-- Wrfý wa'?
-A tt
'i í 1 i í 1 '
f O' filíf fffWtf l$n fjrw ' t 'i4
f¥Íi't y An pilin A víeehtiAi oAnimi S fyt-tt & Afyl PA-éo : ttk 'AAt Pstí it4 Vf t- h4Š
Syto vhí hejf'0't ntťt y fríAoAoylvk fy PAft4 t-Ay-t-H tikt yAtt-fm -éi'i a a' kw [ f-tt etfAt A'-í ('p-rk-
tuk A ínU tttohiy r iťťt ttnttAÍ AhtUtt 4nptmk jtvťi ihhkťhtťich PA v-A Aovifťc-h n y-A Wcf'- v
#
t O 'i i i- 4 (v a
- ř4 ((-
itkUtkift ShhSO fitAHtti tAivií 'f tuttf tt fy tito ftt vAmA tfytt pťi W Mí yn'tt:m o Xl í 4 ťf
yt0 ykuitmiíf ffo fUt tot'yí(ríí nyní A't Ukhfttto ykpti) I rAt tm niAm rA Míiav ltt#tM
AAcktt ftií trnut jyAoi AUw y tó' t o} 4í'ti
SUrAioAoSit SocA tm noiňAtMotihtt AmnkA faít ywA vA 3 4 y yipttt fM-fkí4
ťk kttříhy fy ticttcAttSt nfytt hmtéttiAi hMntkti ttwAwtliAsAkti' 4 tí paaííA
pf uviti tt kiA Aofy tt AA'4 fAiAAtittfy pftkwAí mo mh AaAAí t4pAtA y y&jw ví
p(ÍU'AA'AÍ neAstcm ykftfttikAtr IttMf-Attvtfi hAA'k tm yetpfrs Utyfat- ttrv ť-Ay i-JiAtf Atcy j
HttAnt Uttkiitii 'rkH&t-tmitfíV V ttíMofAío t?Aďot p--A-tt-tí-A m-yí t-ktAy AAAo k
tlthoAtJiff PtASf y4ttrm-'Aí 4kott tího '#'y piAof y fAiifttr tAkhAtA- ' A v vAroy I
r '
lli M
V h ehrkoiSÍ tk 'ynk ehrkoUn 'o IP' 'A ní
A'y UA(f tiAíytťffyí hfttí vv tA'y pttWtA v tí-fa v -A
DPJSfímVEH
'' fytď4 Mm44
AJit UJíl
V'ttit% hyl ftiWiff ttfth+ti t pt i'Wki9 k fytí-Í4Í (4 ttyi
ji ht Pt jent A A ttnfy k tt fa A
ttOtt
Hotiv tómy pcmiy hy pripté ir-rtnyn waii vyrtm ut yvnmt vsiy my try -tr - frpAt
VAi tt Arit V vUívt tt ¥ vAnA™ Mťfo- A M})? ¥ M-lW-m ÍV P y0Mit pAo ttA'r ttfy pt O tf u
tt ttiyA WrAttr A tyjy fakf'f fttAtt ttAn At&tttstťuy MytÁ k4 A Wh tUrPf
!iv tokty ncmA U pApt tAiřttyAt mtn tyrtmk w pAÍVytíími PAivy tMy Py
A w-ttt ( Jfy4 %' rr'JiSt ftfV- vít-
tj}tf (! J V tyrtí tMttkf ýíyvíy #i'A
'ty fy -yt4 J±Tíť' p
prám (mpfío U'in4 miUAí a k " APÍA toAi PAÍ PyptU hhm
% 4 't-íiJAi