Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 29, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I v
I
k V
víz f v a i f 4C éCftrtio íjuv y AMe&as
- - —
PÁBU
btr advmřtgc:
MkuiuM w t::i
QKÍAT NQRWWZtT
CZ"'Z3 tOJřttttO 'cz3 tz::::i co uz 4"™ tanzztsj$i cvxzx t w ix tt rsz nxt orncs or osám kb
Hf ordr f tl 1'rMUrat
A s evBuemK pMtoufUf tuuml
VZKM frzM W WWW WWMm ím
(ÁnW (HO ) 24
I
© WfÉzm ® v
c
TJff ~
JAo ll t
) li -'! I
OT::]ziňU2on&i[i
ciiži nvc::iE ej o
- #
řiko řirflko fc8ivdorgývaJý Omažan ob-
Afrika fina J'olko Jira-í 'lrt'r „ '
i 'řiti ei ř ťwlr' !(ff')Hítr ííWíi'
'n' Noví' 'šiA Noiko Uáii
-ky !íuht(i'U' iii'Ji% Jtalí
Presídeut Wilson
BÚcastní se slav'
XKstí ínaugurace]
žalován z vraždy
Z ScMíthl w ofiaífinjí1
lf f ri-k 3!-KrlariI jínik Arlhiir
Aiťlrvvt bývalý Oumían bžalo
vii z vruMy v'fio tí-liáua
iifor' A M"rríflrna mayora řn-
iýitn: koroiH-rovHj porofai jV
iio í Mayur z&iMn byl hhí o
h'wíí k rář( kiíj jř)f fííw
tk mírové uuAomP utrhní tw
4U twu Uyh vnH-uo 1a jj„f(it!1 Jííl'o k k'!"l''í'f" pí-toiri hři
'f í' vltM vt v no-ji ()u j Wna a 0!flM:!uku v m vykoupili í ta
v lviJuvíiJ k:í „10 fiíV-Uo dowu k !uH-lioJk" í'1'" '1 řay W P10"
k tím yimnothll hoi'sí klí-í JSekrffář Cólby pří-
ťídn j# Mhvu aloíňvkvnií oin-f ifwwky m'iff ' 1i'i!''í ' if 1 y -jak vyk-m Kly novy fr-i
"' ' ' - -í' 1 it: 'Ali 1 ! :i „I
iyna'il um vjj' nwty v J"
(i!ir nr- fiitťwn írvitiíviř'- ''jí ''-X('y j#ic w ti-jJiW) j-
VAtAMjf ('tíhy vnrfí r-í vaflín' liykv' rtífilii )hinúfiú nvj':(n4:ýé-h
křHář fáf příjH v iíf#řjř mínil- íta!k vlfiillř sffíílHi1 ířfý vMjiíi-'f'
I' fi fyfn# ráno Río ir xky koťlrirt rtkoííť ttyUý' P tW- í4'
ír V íírasílíi na vÍI'-m' oHí ÝU ' Jtktl uph f1rírtmi'P liy'# í'-
lHa f'o!fy kfťí ilirtDfovífxon íi{ siwvíif iwťirfWfrtf' nrW -í-ifiIi ťuvuMMii
J'oIU- Kiuivho vykti p Jlardíif!'
ioivAtívj Jíílý -íl Ci tii pífd I'lii'i:i
4 b('"uu u buAf pfíjíit
1 tlíuj)('ílll jK-KÍl-Il1IU J'(f
Ulitu' jtiu'~iiHirr v k'j'ovUj]u jo feuiiuvl vaiiía vtiti ku
Mlntji in'-uAiííí iykv wi kaiilolu kd- itovř rvol-ní- uiWi-
aniiiHHiiiffioitillilUlliillffliil'llolliniiiiiiilllilliiiHO!lliiillllffllf(MlltlifM'M
- - CtŽnýw pfeiv sw ítCtfa řWCHOXU ZÁPADU SAUřiSXÉ
ho poznozu Ýoxttúxu %ŘmmsíO mt&ozv daxotsxého poxro-
KU ÍOVSÍCÉHO POÚÍÍ A KZ$mmJM£W ?OrP)ZV oznamujeme tímto že
Hídatef Piríntín áif Ptóíižítt Cómíň y k(íu yykwpjU thon medem týdenní
ctopíir o ÝÚXm% Wf%m%m CmfMW £Wh Bureh majitelé a aotavad
ní vydavafeíe wveťfcifýelv # Cí á calouvou asílatí viem předplatitelům
vii DVOOTÝĎJNÍ řístó Wrjkí dvalcráte týdne do vy
pršení pftápf&ttieko m kór# tsmmS Šm9phjř?5wáf&)e ZiAem 4 ledna
Dále ttiÁ$M vMÁfae mše čfSxS td&rrMfe by #keré dopity týkající se uvedených
eaopíu KMíTaíí nn HLAŠAWJ M IZ&4$ Wt %m Street CHICAGO 1LL
počínaje 6l 2& prótfc Íd20ť 6lW#Xráw í5iwžflé a oznáraky do prvního ledna 1921
nechť j&ótf zaíílany n Fóírróílř ři!ilvlMík íkv vQíTiíéa jfeb
2it doaáir prí-é rtáw xíyftííie srdečné a vřelé díky naíím odběra
telům a 03mamóvaťJtái # jfottíw e jío nachovají vůcí vydavatelům DVOU
TÝDENNÍHO říLtóATEÍ
vjí maní-lkon kvojí dcerou pí
J-ííí M'F'iihii4loviii a )řjíi "5
iky starým xyiiá'k('in (ii-hrmeut
Ma'FaHan! potkal jr uprstiV
ulí-- iml liniovou 'í ťkoly
Xaliájil t!iVIIii na mvlm tcliáini
ktí-rv klfsl k z''í Iyv yanaZon
i(-eim kiiN-mi nU-Uf jedna vnik
la lo Mavy ilruhá ilo krku a hVfí
do prmíiu 1'aní í"'iTÍaiiiová íjí
li'ra a vnuk upínali od Jičíny
vraly pivu uljVí McKarlati'1 vy
pálil zbývající rány za nimi a po
'' odebral ? do v£ho domova
kd Mib hí krk břitvou Paní
Mwiamová byla poKtícb-na na ni-
ítkM ' IL'! a nfArtí i i Lí il A
iiliiiiiiiiiiiiiil!tiiiiiiiiiuiitiiiiitiiiiiiiMiifILv: na iifvou 1'aní iíťTTÍamová asi
íj I pozdraví ávfiak rtav paní MeFar-
j'ú jfii-á - Ufjit xloží přísahu a jř'diwM
jniijřuraifJÍ h-í Nový Jtupují'í
vhU p'j"ii'' mhif fílofibofi
dobo tíhli" tVhíího # ttťmftťU
ynkriJtií rint prtití f'AitnunA
mí vAMeuť k umn fa yUr lt4i
W)ttý íín z pJ'íikn vyvol! vMV
doUy tistA&uí pro W 'Annonzía ']-
vUubUtt nfít fífArei' umVHi
fa jm vhwi k hiéfmn do j! i
StySh ¥ ÍUffpHllo íi'ií pint iNpo- s
kh}ljt lUtj W ÁhhWiÚhf jííj
k vtíWí yiV# Jfalí# oijžtfí
3
m Ut ' rtát' m pro tííkn j" i
himt i rMfniMi AMn Uher fo- 1
iá t$hy v tt hlín Itihrtilo eo h"j-'
tUU AfiUth i h }nkowtí brainfo 1
thVon foj(ft pit kiré krv m no 3
ho tiií't! ljkn mhuiH y jií1 m i ]
Uní"M pHfhuthího utí-Uo favn nit
tititu } uí %i"t'hno bwi" ya-
koithmh ť Suiuhmo mí mi
o}hkOf h# li tio Uoy l''M'4j'i
iutihho ťhét't Vítím jltht pří fťif' z í
U f % bHu'iko%t yuoui z 1 pří = %
iuy Wyff Uývnh %
wAi i ítHhký"H ¥ojfiHký"U th ž
hotťeh ryf (Vák M'ArirHiri- í
'Ao (So'fv tpxif'ní uryta yojakftm l
pkf tt4tt ¥'Ay uvíiUinúlť -
UkUkt 'KÍt¥h '4 vojko zaóájí
lo hSokMn Uý-ky tm poíkikh mi-
MÚéíiO fjAfff %kUtVem toht ¥
WpPfi htifá ¥ÍeUiy traviny
tyfhl ¥%1onpy r fťut %t-ktrť 2
ďruhy ytirHiin tíMÍy p+Unp u--
Ao+h'ÍUli$HiÍ Vf fí}f"e h okolí 2
HttkU hí 'ftftň hSy¥'iS SAt
irň¥m
ssllandoví vážný &ríf U-t Rit h-
2iiond nalezl McFarlanda v jeho
s : i domové bdícího tm židli a pokry
: tího krví Jíylo mu p-Mkytouto V-
sjkaKk? omXhtú a dopraven do o-
jjkrsvího včzmí Jeho zranřní nní
í í!vážfj _ J'aiií MeFarlandová zadala
i ifpřed ~nviávnen' žádost - o rorxtxt
£ xj iv#'ho manžela a obava že j'ho
ff malý }ioh (ieorfgv hade mu na
š s vždy oddz-n byla příinou třto
ruypdi kteří vyvolala v Sward
~g ioihopjť liu' vzrnwení
Ýtmm rvmswm company
gXJZZm & ZVRESH majitelé
WAnmmAo iyU %pomu% prt v#tr Viti wmú ]&ýpáíý Řrtiť
' (r-iíídKt joj'doy v Anyk
j 1'Iío jrfivdu po J''iiijivaníw
' í 'ii ih do Jíí!'ho domu kd 1'
k vby pM'4jM vík!vžtvi' prídntn ÝřSs&- v Kpi-j ' r rtl'-?4Íl4 rganowm! spoíídfa bufa Um-U"a íiueá po
fi"YrV'My P"r fMuftrt nfiťtiíí i"íB Ktáfwh Válena - lof ř'io-j # W Í4ť5ftť rtfíi: Sř pr-iidHit WÍVm 44f do
l'V prstfUMni fn4'trt MmJrjda vydala - eť- - Sw-'''f6nk" Kartrtiříf Id! rffíl M# iUy jk ?# mu je é-hi) novtho obydlí ta M um
kd m wíva Mk rořf Nr 'a dn t pťwtf" i roty Iwidiffí- h tVtWťrwA! - ty? jjiy M-oioHOí-iiiy stoupil nv živoía jako n
io!'jAt cifst VyťfWliiM Mriwty :14 i"i-vw ' ' tHioy iwaiein urotnY ňeu t uétinM pobytu
I thllV lírtlý íinfKII ll('j1 íiH ' li!0! lÍt4'MJU AÍSUftil UW7U VVÍ-UI íUtuA
I Důstojná' óíláÝár ízloÍMt-alďoAfíil1 támi(hiíU'#ii')i&mUi%p Mbwáa fj nl
tříttíenO VyrOCÍ i ky'li přaVovfifWťW iMlitfí výiko Jansko
UwU ffVHlí dUťiho H H'l ehví
Sif kdy hfhUii 4oihOH do
k'M fť í&dky fíeehfto bud
nMhttťetth Vt&dtá yprhvy 'fet
tu vWnjí ž vládní ifalk4 voj
tSrtih4 jíž loihren wphd
ttihií Hfrky Milují ryehie
WSimutmom bín OťfkUvh w
ž' W"kA lfď dobytu ¥ p+wWt
hhfito v Uifjy
IHftUÍ Cfil')íÝ4 VÍÍfel sM
ftího ojk íík'bo mttďd o
tuiífM phdtMt pór v kofí říjo
ív tU%dkn pm% f'Anrmn
''ntYSt ťnUmWi Í'kfíkftYi ¥0
jM tH¥d m iAfir praví
tUbMnn vojsku ¥ hikoMHu mi
ft'Si ptt ' íMt bylo mtaroerto
ZirAvy ' dr (Mikfísnfi i
pr¥'ifMh6 Yo'pJ wrí Cvf
k {j mt by by vypí UU y
' ďwf ríiy WhmnMihfy hlídky
6tď mUmptSy V6ob"n
mmMix k Dívka obviněná
'ďMw&nv ťitiitfwv ttt[Mki tvkuYf Aťúiw&i wjárl vzoaia e uřaouw
primáni r OUUHRU'!lJli)! p-liidWVill'"':- íMi Jdumle SMrU
t— lí-diť-
V d"t třfnť-fio vyfo-r příitíU p't
OtA Foufníkíi n bdní Wyitlótltli-j byl' ň# itli"i' [iolWfliltf:-nViW''!?- 'íóíiw' iMiiéitž vřtíína
nkko zálivu ď- 2f proiiti u- ulto I' í?vf: cínMIvNt-r- v '0v toi'i&'í -Mw pPfJjily j-otojko!f u-
fřádárt lylV v Wymoull-fa:ÍMáVfi nkl'jiip Hjíf IWÍ-- IWHlfv ''tnii tek prj5 ýwí vlá- '1a líaiion míjbovii po kt r
tňioíníí slavii ťvífo1 vvHa ň-irAtmw itírtiHÚiČ Ktk t:iiú M jolíúkýMií Mfaitanií iá po 4'!ií dobu bylo autoritami v
M Obnovená činnost
bolševiků na Kavkaze
'A TíflÍMJ tu oymmujn Kiihk'
tAíeeké tbory zdají %e wwAře
fovatí pro kampaň jejY eílí-m ji
odťranéní rfpubJíky ííruzíntk' h
mapy Kavkazu HíJih? bolí'vi'ík
wlxíry byly MiutrtřMíny v Tuajw?
pfíťavíítí na východním hMm
berného moř' a v íajfrí přísta
víííí H nalézá dále na jího
vyVhod v Mízkotí pomezí (iruÁ
íz iu" Ame M¥evu ovlíJily jak k
- Si oznamuj' naw-zaji v Kazaka
jboýe)mUié od Tíflííti kdožto
deaíiií lolví''ká Htmkda kterk
operovala pol' piiueA Arinni
iro!a krz Karakalix postupu
jí' k repuiAiee (}ruyÁnké ÍUA"v'ť
e't iriMi m'odvilou Arménií
lioni pro obi-hodní výhody kU-rb
pkyioval JSatum ktrý považo
ván byl iíikvou za korrídor kte
rýž') fylo umocňován oIí'VÍkfim
aby drravovalí va záoby z K
vropy ípol'ddíy zprávy y lía
fumu tAélují ýe dowlo tu k váž
ným n'jokojum le umÁmkú
}oádka v vzbouřila To mlo v
duldku veikou paniku á líd
irdialí na !#!? v píktavíítí na
žW w nníknoutí přVd bolíyj'íy
]ii"bof bylo oznámeno ž mvlttskh
1 vojska jm a blízku Vyrozumí-
za laK vh'mo'i y nomýfcjcji na
poslání vheí'uyei lodí aby zabz
p"ílj vakua''í ojewekýei mí-í
A'ňmti v hÍHtoríí Hprtjnrh St-
tA MlavfKrttnffii Mníktn byl
nífóf ífnry"Cfof fMr itťuji
y HfifíítíM ftpoiníeh fttaťfí Ďrt
fiídi W!HWa kt' přMif-l
přoltiloi vojí řyí v Plymotitli'1
pří přílžífowtí dvoustH vof
ílvř řof byla protioverié ftwrt
lim Caldvířfill Cólídířrt rW'
zvolaným mŘťof wsidíniťttt: # ba
wíí 'J -1020" přMrtf bv
la UTiAťú % Ť%&rtif Aék
new fakulty tmfa( vetf m titít
Yerútí WáŤV%fAk£
'illfo
ž' ildtif!4' o" ď vVřiáíi k' r1' jtfbyítlrtíí puťbtuve-utďMtiuHr-i Ok Mrím jako uh-'Mít-
rt-Hťý vjti rfMV ' ífíXr IMt jfaU-ÚQVjtii pehyMh'"'" X- vraždy jak jjaoiona
líiKft rftřfUrt vd- rířV''1 jWJP KA!íJ prftpJtf)l jxfp4i!i vyhovili ok'oihoiflíkbo mttíioiúfe v Ard-
Winířřtfí- tWtfrt? # jííW #&')'}'$)' typvjzn' hwy posfcyt-jmor' vziaUi e v Juaroz do ruko
irtrtéivlř r"rtd!fří tr-'dMít'W Jíuťk ÍJamita ÁrAiwre
Itfy fíftHftfíffiíi o1írfétí! lííři i?1 íV-if 4ír £v#zu jklíjí 1 v#- rtfodu iuinullw iýdm GíttreU
sifP" Jittítí"' # af MíÍU -# W'- fl#kpí fapoynféi -ytJal e vbvjuřnou na iu do
p)M ťíř'KJ iMtíéiá táxtí "ffitfí ''Wú íliíít y fije 1oWto lÁrátuiďt náii'dují'jbo 4 o Jara
St ri?fjr tiftť# ínr Ki'ňííl tfáiw ÍJíJj # íwřl# Vyj jí-jííarío iSmítUová 4loubo vy?iÍW!a
lVdtr ddt#tl řivt rwv-'vy'- á%k-dtyí fKdé-jOkta 4o C%mualiua Crtj M?xi
dd'1 ťítíř rf# dl Kflrt' ííf #víít "fl'' íít()fcoÍ 0 jvéto'ii! iri!u-o W? dlíí dobu krývU
Sněmovna lordů
' schválila osnovu
irské samosprávy
Osnova ai!jopávy pro írsko
jak Indýna oznamují' j? za
#y'éeti& a bud umíMíja do kní
óy -tat utň y formí jnom malí
'ko zmírněné oproti pftvolní osno
ví jak vyř'a z poslanecké mimo
vny %tiémom otdh počátkem
ummUho iýdn ?hváliJa v&echny
dodatky pťipojmy byly k
íiví v pofclawMík Knmovn5
1
i I
-
f I
l '
- t
f I
M
1
1 1
1 1