Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 22, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CÁKT RrDAKČNl
rinoHUL drcTioN
POKROK
řúKKúlt V MOtlHCR (l)RCKMřRH) W-W
NEJPODIVNĚJI TRAGEDIE VÁLKY
t' #finl IhI-I tirWpolliriie '( ' W t i tlMl'llt UMlflitkC II
iilh tmhíh tiii1nk a kle- iMk pnWI "lu jký tmel
IU iHiUhli stoje 'ivoh'f ViinJHf 'l J rrii"#k" t h
luUtiiii diékúm 'hrJiu n Yriduoi
-vi ť iaiv'hHi -um iAm jiwí o lutt-h vy VlbKK MONl lil
tutuk xMkv Nvv4t ! MU!} AinfV! Hio Je ntáli M UMvh SE SftlVIl
i ittti
irtii 4 hity f-Utoi ittM
píitoiuucti ueiieraci 1 vytrvá wj
déle nadcházející stalU k
piipomítml budoucím jji)Mi rfiu
dobu kdy téměř e-lý Měl slul
v ítroni
TYmčt v k:Jdé unii )) pod i
li la nu válce pomníky iťizuých
iliiiliíi bni ►tavčnv na pumě!"
lite kampuni pozoruhodných
čilúl VojeVÚdctl II piiOče ílčřstvl
samotného Myšlenky ti i I y inj
sihupiičjšicli sochaní a urvhitektii
II VloMelieeks t ll MmiIciMhisII jsoil
pojaty do těchto památníků ii kii
zdC nich má býti trvaly in sym
bolem vděku národ i zn vyiiikniiií
Uuíby svých synů
Avšak ča otupuje hrot citu
Příliš často mocni' pohnuli dueš
ku ustupuje materialismu zítřka
Velké liroliky v nichž velcí zá
stopové kIiiv nn Tují sc dnps k
liliivunii obnaženými ii s posvát
11 ' ni i vzpomínkami iikiIkiii In' ti
iiiiťilhňuy a zapKiiii-nuty v jitu'?'!
Nlnlťtí n iiiiioliť' z iiioh ííiiatl se íiíí
tí a obrilí st v rozvnliuy A'tal
diiťs umoi sť k1'rý pnniát
ník hiiiio inspirovíui ťpismloii
statečně význiiťMiou a ncsmantol
nou v historii světoví války nby
překonala zaponmétlivosf vřk A
liiiilniieíeli
Zilá hi fa aiiH'1'iekj' uvintik
7iii'hfjíel se v svém stioji nízko
tmi bojištěm rozeryaiiin nepíá
tťlskýini střelami rozluštil tento
Velký problém v podnétu který
mu přišel na mysl kilyž tizmitne
nul tragedii nlebravKÍ se pod
ním Trapedii' tato byla toliko je
dnou z události Hinutnétio toho
dne tak mfilo význnéiioii fa snad
imi velíet jřenyrál se o n! nedoví'
dél a eHsdpiseeki'' depeše WMWm-
inenaly jí pro civilní obyvatelstvo
'do-ífiftef A přece podnět který
zrodil e v duši amerického uvia
tiku kďrý trnpedip této byl dvřil
kem a který sftin usmrcen byl
kra trp po té ulibnje fitAti ho trvn
Iv in v mramoru na vřených zá
kbulcťb vzpomínek které zňstn
nou i když na všechno ostatní bil
de upomenuto
Dne 12 června v době bitev o
Verduii v roce líMíi jedno no miř
žil tvořících poslední zbytek ťnui
eoiiské setniny cekalo ve Nvéiri
zákonu na rozkaz b vyrazilo
směrem k Douauiuoutii kde nV
mecký dřlostřeleeký pluk lilěl své
pfisobištř Krntieouzským vojiíkfitn
liylo bafízeno uby stňli v poho
tovosti Jejich pušky byly vztý
conv a bajonety nasnzeny a každý
voják byl připraven na rozkaz
vyrazit i nud zákop Poddůstojník
který zaujal místo usmrceného
kapitána a pnruéíkři držel hodin
ky v rukou vyckAvaje až minu
tová ruřiěka přiblíží se k Msllel
stanovené k znliijcní útoku
l'(le kde zákop byl zřízen byb
rozerváno německými střelami
VlhkA pfida byla uiékká a pohybo
vala se v nízkých vlnáeh jako
rozbouřené iiořc Nad nimi v de
šli německých Srnpnclfi vznášel ne
americký aviiitik (lordon L Hntidj
syn zámožného bankéře t New
Yorku zesnulého Georrc (' Hun
da' Jlladý Hand jehož jméno
nalézalo Ke v seznuniu přhlnbdi
klubu new-yorských byl nadše
ným aviatikein vjiž před válkou
a byl jedním z prvních mladých
Ameriéanft kteří připojili se k f
řavettovč eskadrille
Ve chvíli kdy mladý Ainoríéan
1 ři n v iv piivtwl V ífiiu
ik Wčl h vojňkňiu punci
iiemftíe I kdyby unikl 4cřU Mlc
ISiu jk kolem něho prl) Vydal
iiRiskMn wiičtákm M iny tu
mnfiiluim Aby mu po UMém
jlUdtlI tiliminÁMellélci lidu řiisfp
tali: "1'odívpj rn ebi parna-
rn linii pro nové roky alpjtuj fa tvoji vojáci l in-indi tím
rozhodl h vrátí li se tuho ihil !m jvi!
dn bření nelili opatíeid aby Ja
mátky této malé skupiny Voják iV
éokíijicí na rožku k útoku tuby
lo nikdy řipi'iuctiiito
Tubo večera ve uvém huniraiu
American napsal check na '(H)(HM)
friinkA a poslal jej s poštovními
piiiUáknmi své hkadrony do hlav
ních vojenských úřndovcn se zá
losti aby obmis tento odevzdán
byl náležitým éiniteluiii aby za ji
třmi bylo zbudováni trvalého pa
mátníkti v néklcrcin miste ve
IVancii této isobivnné skupiné vo
jáku která byla zahubenu tak ú
plně a tak náhle Hlavní vojenské
úřadovny ani o léto přihodé nevé
dél v Nikdo jí nebyl svědkem
vyjímaje aviatika Nezůstal žád
ný důstojník aby vyhotovil zprá
vu o události a major huttalioiii
toliko oznámil že sto vnjťikň se
pohřešuj"
Check poslán byl hlavní vojen
skul úřadovnou válečné pnmoVnť
spob-cnosti v Paříži s poznámkou
že úřadovnu neví o co se jedná a
nemii éasit aby se dotazovala na
věc aviutika jehož povinnosti ne
mohou býti přerušeny úřední žú
dosti o vysvětleni (Vek zůstal v
úřadovně společnosti až do uzavře
ni příměří Puk se vyšetřilo že
mladý Ameriéuu byl usmrcen při
vzletu nad Verdun Od jeho nej
bližších přátel kterým často vy
pravoval o hrůze kterou prožil ve
chvíli kdy viděl jak vojíni pod
ním připravení k útoku pohřbeni
jsou za živa tak že jenom vztý
čené bajonety naznařtijí místo
kde stáli členové společnosti do
věděli se o události
Komise byla poslána do okolí
liouHumontu aoy zjistuu co je
na historii této pravdy Hyl to
dramatický okamžik když tlenové
komise pátrajíce v polích v oko
lí jmenovaného městu přišli uá
hle na němý dúknz podivné trn
Kcdic — dlouhou rovnou linii
hlavu! pušek z nichž každá opa
třena byla bajonetem vyčnívající
z pudy Bitvu nepochybné přesu
nula se s tohoto pole na jim toho
dne a nikdy ji? se sem nevrátila
Žádní vojáci nepřišli v tato mí
sta a nřisli-h nuk minuli ticmecUc
památníky hvvcIi kamarádů kte
ří zemřeli náhle v přípravě k bo
ji —
Blo zahájeno pátráni po pří
buzných amerického nvlatikn v
New Yorku Icho majetek byl roz
dělen mezi dědice nvšak tito ihned
učinili uspořádání aby check kte-
rý poslán byl vojenská úřadovně
a nebyl vyměněn byl vyplacen
přání jeho o zbudováni památníku
vojákům splněno
André Vcntrc prominentní
francouzský architekt hyl zjednán
společností jíž fond tento-byl svě
fen aby na kreslil plány pro chy
staný památník Ven t re projevil
náhled že památník tento neměl
by býti zbudován v Paříží nýbrž
nu místě kde Mo koster dosud
stojí u fa jejich pušky maji stáli
na vžilý tak ja'c stály v pohoto
vosti pro útok
Půdu v okolí zákopu bude t mi
le zachovánu' Mramorové plotny
jež tu budou položeny zabrání
vzrůstu vegetace Nad nimi pak
Pii reklamační pi'ío'i tm erop
kých bojištích jsou stále nové
dťknn velkých tragedii odholo
váiiv avšak žádná t njch nemůže
se rovnuti osudu onoho sta fran
eouzskvch vojáků jichž zbraiié
zvednuté nad zákop který se stra-
i- 'íi íí i :ii i I"
siivou ihiiiiiii'11 min j' j"
betu jsou zachovány jako vhod
ii v památník hrdinství kterým
čelila Francie- německé invasi
1'ied nčkolikn týdny nknplnn
iiriieovníkfi Amerického éci veiiébu
kříže cestující přes hory v Alba
tiii prošla údolím v kterém nu
hromaděnu byla stu liďkích ko
sicr vybělených kosti mužů žen
I ' t I ' t I l A
a ucti icncii r noiiioriiii en jmu
vodéích byl tázán po vysvětleni
léto truchlivé podívané a odpově
děl jediným slovem: "Vlci" Vy
šetřením se zjistilo že loto stříl
né sdělení je správné Tyto kosti
je všechno co zbylo z družiny srb
kých uprchlíků části půl millio-
ii ii ě t i -
nu lun utťti přenu přen posiu-
petit německo-rakouských armád
II 1 ( I I i A ' 1
a niciiaii nepeci v nenosí um ven
horských prúsinycích v Albánii
ÍVstujíce pěšky v strašlivé zimě
krajinami kde' potrava u palivo
nejsou k získáni museli trpět i
strašlivě A tu jedné noci ku vše
mu svému utrpení přepadeni byli
ješto vlky
Posice koster poskytuje zástef
noii představu o hrozné události
ku které došlo v tomto opuštěném
úiJol Pst rašeni vytím blížících se
vlků uprchlíci tvořili skupiny
chtějíce snad svými lélv chrúniti
dítky Vňiehiii byli scsláblí v dů
sledku hladověni a napolo zmrzli
uvšiik zbývající silou volali nebe
su o pomoc Smečky vyhlndové
lých vlkft je obklíčily Nebylo u
niknuti u nebylo také žádných
prostředků k obraně A brzy nu to
nešťastní tito lidé kteří v pudu
sehezáehranv vydali se mi dalekou
cestu a překonávali hlad a zimu
byli roztrháni zuřivými bestiemi
Teprve nyní po válec nedoví
dáme že vlci zavinili nejednu trn
Itcdii ve světové válce Kuský dů
stojník který nedávno uveřejnil
svoje vzpomínky nu zimní kampaň
ve Východním Piijsku vypravuje
vzrušující historii l'o skončeni
krvavého Mitkání on a prostý vo
ják nlitcriflli Že jsou zřejmě jedi
nými živoucími dušemi ustávší
mi tm bojišti in'zl mrtvými Obu
Horu Mmit Blnne jd byla nei
vvššiiu horským velikánem v 1"
v ropě mu ti la hViYj výškový prl
mát dne 'JI litopaibi tohoto ro
ku neboť jejl rcholck se síjtil
lldé žijíci lliainotiix mal'm
ifraneonzikéui městečku odkinlž
turisté difili se na tuto pozo
ruhodnou horu ii v Pouitotidii na
Italské straně byli uvedeni V pa
i
ii tk ii temuMui zviikv NirnsiiM'
in která hrnula se nrfisim-
i
sem ItieiitsK v in po svatiU hory it
Itálie ditle xšechiiii co se ji nu
inauillu V cestu
Mylo dobře patrno že lavina
i měla svůj původ v značné výšce
poněvadž 1 thalii i skaly a drtila
mocné stromy jak řítila
iě Vinu iibjí p(ipotd #i
tilni dor oi bbi linijiei ďisldtj se
Jim Miliokk lnu v H že rozulm je
'lot ptáVmďlho lntně Zilibláliibl
j i li t
j Ai pm b) 1 li tlli'lr ši U
Idsl iifl A buíe Moht PUlo doMo
v loesat iA vrU dm?n lo
hitů o JcdciiMvtl 1'li'iiivh IhliUuiU
li fctlřhnv bouli tiedílcko Uchol
ku tťi lor Jel iVtn nazýván
bylu "střechou Kvropy"
TAIECINSCTVRTI
V NEW YORKU
ťinská čtri v New Yoiku u
padla pícd Hcilmi roky v dřimoln
Nclivl to šak neklidný spánek
kuiáků opiu U to klidný odpo
činek zákona a pořádku ('luská
chrt obbist klikatých a úzkých
uliček Ua úpatí Huweiv přestali
h(ti tím čím kdysi blu Turisté
sice plíeházeli sem jako před tím
aby prohlédli si místo o kterém
tolik se kdysi psalo jako zločin
ném pelechu Avšak čínská čtvtt
se po stala se osadou dbalou poíádklt aj
sviihii hory a ustailn se teprc zákonu
pícd osadou 1'oiirtoud právy 1'íed několika týdny ovaly se
došlé sdélilv že nedošlo při lom I tu opět Iři výstřely které vyvolaly
ztrátám na životech Obydlí kte- tu paniku Že všech dveří obydlí
rá nalézala se v cestě laviny ušla a uliček sbíhali sc (''íiuiué ua sec
zkáze jenom vláskem Několikem střelby Tři detektivové pro
Čtverečných mil země užívané k drali se zástupem který tarasil
zemědělských účelům pokryto by-1 vchod ke kulečníkové síni !ec
lo obrovskými kusy ledii vylidni-j Bratří je naléá se nud maleb
nýini stroiúy u kusy skul Borový iiým starým čínským divadlem
bis u Pourtoudu známý po celé Nu podlaze ležel tu V kaluži krve
Kvropě velikosti svých stromů I-con VltUfr leden Z detekllvů o
bl úplně zničen hrálil mrtvolu a schnil malý kou-
Po tři následiijícl duv obvvatclé 'k olova který přivodil smrt
městečka na horském úpatí nevě- Knh-lato b la poznamenánu znnč
dčli co bvlo příčinou strašlivé la- '""lv "'P Hill Toiik Kule
vinv Mlha která zalmlovala vr- lvlu poztuiiiicnána značkou
ehol hory Mont Blanc konečně '""idy Mi Híiijí Tniif Kule tálo
zvedla se v sobotu o teleskopem vyvolala vziTuiíiiku na starší do
'Jvlo zjištěny že vrchol hory se V kdy v čínské Čtvrti docházelo
sřítil Tvářnost hory se ziiaČiiěj'b k zločinům
změnila n událost tiitn připravila Není snadným úkolem popsali
horu tuto o titul "krále Alp" čínskou čtvrt v New Yorku jak
iiehof nž do 'JI listopadu byla kdysi vyhllelu Ti kteří měli přb
1Y7H1 stopu vysoká hiivina byla ležitost projiti úzké jejl uličky
''působena rozštěpením se řásti vá
pencové pyramidy která tvořili
vrchol uejvřtší hory v Kvropě
Kámen sřítil Ne strašlivou prudko
sti do ložisek sněhu a ledu u ve
chvíli utvořila se obrovská sněho
vá koule jež pohy bovii la se rychle
po jsvahii mohutníc každým oka
mžikem Mnozí mají za to že hora Mont
Blanc nalézá se ve Avýcnrsku
Pravdou je že horu tato nalézá
sc na pomezí Kruneie Avýeurskti
u Itálie mezi Velkým a Malým
prnsinykeiu v Bernardu a hlav
ni jej! čásl je ve Priineii Horu za
jasného dne může hýli spatřena
z Iivoiisii Malé městečko Cluiuio
nix bylo cílem 'turistů kteří přáli
d spatřili 'boru z beprostřeilní
blízkosti
Vzestup ni tuto horu byl plný
nebezpečí VJcc jak f()i) osolí po
byli inuítiS poraněni avšak vzá kuďje známo bylo tiHiiirccno při
jemně se podporujíce doplazili se cestování v jejích výšinách
do nedalekého lesa Icqiies Balnint odvážný horal byl
"Náhle" vypravuje důstojník1 prvním který dostal no iž nu
"zarazili jsme se v hrůze Z tem- vrcholek hory Docílil velkého hvč
not neslo se k nám vyti vlka ho vítězství v roce 171! po h1 rašil-
Znělo neskonale žalostivě v té vé noci strávená mezi praskajícími
smutné zimní noci s mrtvolami na- daeiery a dunícími lavinami A
ších kamarádů kolem nás lini i však toto vítřzslvl Balmatovo
vlk odpověděl Htejně táhlou děs-' nebylo konečné Motif Blanc řeku
ilížll se k zákopu pohotov vést i má hýli zřízen sloupový primát
útočiroii sctiiiuu k vyziuiceuemu
cíli až velící poddůstojník vydá
Nifkozuznuinciial že romřkbi
půdu pod ním zvedla se náhle moc
nou vlnou Nežli mohl vurovatí
vojáky v zákopu obě struny zá
kopu se uzavřely a pohřbily sto
mužů Vojákům nezbylo oni čumu
uby odložili zbraně Ani výkřik
- sc neozval — tak náhlou byla tu
' to katastrofu Tam kde nalézal
sc zákop objevilo ne toliko prázd
(né místo nad nímž zvedaly se toll
'ko hlavně pusek každá h namize
nýni bajonetem vztyícnýto k o
1'íoze Ani jediný tohoto stu vo
jáků neunikl a ani jediný se ne
pohnul Liriie zfUtala neporuSenou
Vztýčené bajonety nalézaly o ve
vzdálenosti jednoho muže od e
b jakoby třímány byly nad Mu
nik m žuly Ve vchodu má ne na
lézat! masivní pymn H velikým
kříženi Na kříži tomto vytesáno
bude třicet jmen jež bylo možno
celého sta vojáků zahynuvších
zjistit! Prázdná niíslďna kříži hn
ou k poct? těch jichž jineiui zji-
Stěna býti nemohla (Po napsání
tohoto článku došly zprávy že
památník tento b'yl JIJ! dedikován
za účasti amerického vyslance
francouzského presidenta Milic
randa) '
Vzpomínka nn boly a pokuty
světoví' války m&U vyblednontl
u budoucích ftenorací pilné zarnř
stnaných otázkami avýcli (tni i
víflk kdo bude moci stanoutl u to
hoto velkého památníku a pohled
nout! w linii bajonetft vztýčených
nad zemf bn hlubokého pohnutí?
nou notou Nejsem žádným zim
bělcem a kdysi usmrtil jsem tuno
ho vlkft { avňuk příšerné vytí do
léhající ua nás jako řetěz stále
se uzavírající mělo zu následek
že Jsme se chvěli Viděli jsme že
jediná naše naděje spočívá v unik
nutí % tohoto osudného kruhu
Podařilo se nám v napjetf posled
ních sil se zvednout! a dát! so na
útěk Druh mřbrzy klesti za mnou
a když dostihl jsem úkrytu v ně
jakém podrostu nebylo po něm
ani stop Omdlel jsem Když na
byl jsem vědomí ' byl již pustlý
tlen a vlci zmizeli O několik yar
dů dále viděl jsem vlky ohlodané
zbytky chudáka který spolu sc
mnou zahájil závod o život"
Nepochybně nejpodlvnější ze
vflech tru(fedií ve Hvřtová 'válce
nemůžo býti nikdy napsánu Jmou
to ku příkladu hrůzy jež násle
dovály po zníěenl mocným výbu-
ťhem Nřmef obsazeného hřebene
Messines podrobnosti posledních
okamžiků života lorda Kltehene
ra a vzrušující události které ve
dly k záhadnému zmizení uhelné
lodi Spojených Htátft ('yclops
Vylíčeni tíchto a Jiných událoHtl
ponecháno je fantasii spisovatelů
neboť vKichnl tl kteří by mohli po
vídčti juk vSechno s událo za-
I I II '1 1 ll „11 Ml
lil i'CIill njiMil "niii ni i)
pomstila V roce JMI Balnmt za
liynul při novém riolinsti o dost!
žení vrcholku hory sříliv se do
propustí
Velké ninožistvl horských prú
vodéích zahynulo při slézání hory
aby turistům ukázali její krásy
("'lenové ('nul letový rodiny v ('lni'
iiionlx byli průvodělilil lurístů po
celá sloletí Amhrolse Couttet
stutný Hn vojnu provázel (Jiirettu
P Kcrvíse známclio alplnistu a
siisovatele tm vrcholek bory v
roce H!tf jířcs to že včděl fa tři
jeho předkové uhynulí mi cestách
po svazích zrádné hory Věděl že
jeden jeho předků stejného
ním jménu leží na ledových prsou
hory kde se Hřílll do hluboké pro
pusti liný jeho předek Picrrtř
Contlct usmrcen byl lavinou
Ambroíse (!oiittct a ílurctt P
Kervíss neset kulí se s výsledkem
pří pokusu o dostiženi vrcholku
hory Když dontnll w do zněiié
včše uznnmciial Couttet že ntrv
šlívá bouře řádl nn vrcholku hory
n že laviny řjtl w na váechny
stifliiy Herviss trvul na pokřti
čovňnt v ecMtě ule Couttot který
ztifil rozmary hory odepříl "Je
to příliá nebezpečné il muHÍtno
stoitpiti" prohlásil průvodčí klid
(VII ulici Mott ulici fl DoycťM nli
cl měli za to fa není možno aby
nu Ink malé rozloze mohlo se Má
ti tolik zločinů Ale pod povrchem
ťalézuly se spodní místnosti a pod
zemní cesty To bylo Jlnfi město
- podzemní středisko zlocinn 7Ao
bylo bojiště dvou stále proti nobě
válku vedoucích bund či lonjf -
llíp Siujr Tonuli n On Leon Ton
(Tti Ve zločinných mcthodácli bylí
lilo Číňane značné pokročilými
ale značné primitivními ve svých
nietliodáeh válečných
Mock Diick byl náčelníkem llí
Míiik Toitfrfu a Tom Jce byl náéel
níkem druhé fakce Po leta vedl)
tyto dva ton-jy proti sobě zápas
nn Život u nu smrt u policie marné
snažila se proniknout I tajnosti n
ruysllcism toho všeho lciiší druh
Číňanů po té počal pracovat! vi
rospíeh pořádku a zákonu n jejich
práce iiezfHtnla bez vlivu nu o-
stiitnl Nepřátelství' mez:! oběma
tontfy ochladlu a došlo Jednoho
dne k tomu že vfidel nepřátel
skýcli stran podepsali tt soudu
New Yorku příměří stejné Jako
čin! válčící země A dokonce vy
strojen byl banket pro členy obou
těchto totiů nn oslavu podepsáni
smíru
To bylo před sedmí roky kdy
čínská čtvrt upadla v dřímotu
aspoň pokud zločinů se týče Iicouk
i uiik byl příslušníkem 1 llip Ninu
Twitfii Po podepsání příměří také
on odložil všechllí nepřátelství
ppljal práci v ohehodé svá oianl
sace a žil spokojené se svou bílou
ženou Josíí Aleycrsovou Vypťa
vujc se všuk že licoiiy ncvzdiil se
užívaní droKŮ
ro to prisiu vanui a iconu
unu byl povolán do zbraně Ode
bral no io táboru lípton a odlil
poslán byl do Kruneie Vrátil i
zpět zdráv a živ a co více ddiii
vykl sl nu vojně užívání droŮ a
opia Nabyl nového sebevědomí a
rád o sobě mluvil Mluvil také ni'
o jiných včeech u to bylo katíte
něm úrazu Asi před rokem hyl
vyloučen z lllp Nintc Toniftt Ve
sklepě obydli na Pell ulici konal
se iioud ten rozhodl že Jako pří
líítiý mluvka musí býti vyloučen
z bratrstvu Byl také propuštěn z
práce v obchodě Iícoiijí Yuiik Zď
řídil si prádalmi ule valně H(" mu
nevedlo ' ' I
Jeho bílá manželku vypravuje
že by] vyzván aby opustil čínskou
čtvrt Leoiifí Yiiníř věděl co riiii
tnenalo by neuposleidinutí tukové
výzvy v dobfi kdy vládli Moek
lli k H TnOl u Včdi'1 Šsk tk'S
ie pi -b-piiáno Hy In pííniěfl h fa po
ničiv v éfiiskc iMviti e imčuily %
letu pOčiuv -ntnl
IMhIoM hi klíte ďUi dn Sl
h-ti pmíu in ni iluMid iiMrhte
jmiH't4 Oumhi' tukových ptn
PUh1i tu mluví lronjr Ynngr hrM
Uleíhik x mlstnoitfcli lee Bmtíl
kterážto místnost hyb neutrálním
územím neboť tiutjltrlé Jejl jmu
Korejci Ozvaly se tli výmřely
Turisté kteří prohlíželi l člnskmt
čtvrt rychle uchýlili se du biz
pectiějíiVh části New Vniku h"
tellivovč nedopadli nikoho Byla
tli jemuii ruačkovuná kule n pe
zdejl chlapci nalezl tevolver V
kterém nalézaly se ještě Iři jiné
podobné kule
Vyslovuji se obavy že v čínské
čtvrti dojde k obnoveni boje ineZi
soupeřícími tonery Možná fa Iři
tylo výslíely znaiueiuily obliovetil
zločinnosti která v minulosti tuno
ho zaměstnávala policejní otíjá'
ny v New Yorku
ZMĚNY V F3ERLÍNE
Dnešní Berlín je velmi rozdíl
iiým městem od Bet línu před tři
íti roky praví Noci Buxtou v
zajímavém článku v časopise Tho
Manchester (Itiardian V dobfi prv
il mé návštěvy Berlína )v iroee
s!Hi Itisnwiťck piávé pinJI n na
éje válečné strany a iiutokratft
upjaly byly nu mladého muže ji-
lož neklidná osobitost Je vábila
A tylo živly nebyly ve svých nu
cjích zklamány
Mladý německý císař brzy ttká
zal z chce býti výbojuým u fa
hce německá jméno učinit! obá
vaným Německo stalo se milita
stiekou národnosti a to připomí
náno bylo návštěvníku na každém
kroku v této zemi v Berlíně o
všem prcdevSím Důstojníci ně
mečtí byli jakýmisi polobohy
Kráčeli po ulicích 9 vědomi vy
soká v dftleiltoNtl VSeehuo mu
ncIo se Jim uhýba tl i centy o-
vSem I lidé kteří přiSli do Nfitee
ka x jiných zemí Němci !eo po
fkrciiAlí t mtiolió m~ itirfl0 tlí-
zeni ale přece Jenom dnen sl člo
věk při návštěvě Německa musí
irzy uvědomit že uturého tnillta-
rlstlckého ducha tu již není
Dnešní Berlín pokytujo toho
Iftkíiz Veliké paláce nit Wílhelm
slrusse jež byly druhdy ubily uto
ených byly zaujaty civilními ťi
ředuíky u ozývá se tu všude dnuM
klepot psucích strojů V paláci h
krásnými zahradami sousedícími
Thierifiiťten kde druhdy sídlil
vrchní správce císařovy doiuácno-
Ml I bydli nyní Kbert bývalý Med
lář jenž stul se presidentem No-
močku Navfitívil jsem německého
presidentu a spolu vfidel včISV
nových Noelulíslfl Nestoupili Jsm!
lo zuli rudy kde použili Jsme po
IneitiiiiioNli pani Kbertové de V
krámu' besídce liovořil Jsem no so
cialistickými členy řííiká rudy o
naléhavých problémech soclulisll
kého Německa
V Jiném paláci berlínském Jen!!
Je residencí předsedy říšské rudy
obědval Jmciii n novým předsedou
liOebem který Je dobře znám v
antíllekýcli dělnických kruzích
Hlíny bývalých německých vlňdcft
musely se chvět! hrůzou když no
vl vládcovi Německu docela ptá
telsky Imvořlll se slottžhdml
tiiidiž mnozí snažili se pochlubili
Irošluiml (iii(fllélny v hovoru h nu
ífllekýml hosty
NávSlěvu Mňská rudy odlmlí no
vou revoluci jež vyzničiije se pří
tomností velkého počtu žen které
do nedávím v Německu neměly
žádných práv a dnen lěší nu politi
cké rovnoprávnosti s muži a mo
hon netoliko volili ule l volenu
býti Tituly a výsady neziiamenu
jí nýhí ničeho Bobuli Jsou nucc
nl pln liti nyní iiejvyfiSÍ ibtnfi it
pře4 to maji Jenom slejiiá právu
s osilníml V cleíiintníeli 1'estuil'
ranli ch kdo Ještě před dvřmu rn
ky princům u Šlecht Icňm pi'oki
ovány byly zvláštní pozornosti
Jedná se se vSeinl návStřvnPt
dnes Ntejne
Mez! minulostí u přílnumnMÍ
Německu leží propust Berlín sám
Je toho Kvédectvfm KotiNvrvatlviiř
živly Htatémii režimu vřritá o
vSem neušlá vitjl v práci pro ob
tiovení Htarýclt fiiHft AlpvážnA
vřtSíiui německého lidu n obnově
ní inlIiturUtlckého nadvládí no
'pícje poNfnví ne zujístá proti
každčmu reakclonářského pokusu
v Německu n nejhotiŽeviiňtíjSt
odpor