Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 22, 1920, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    VA2NP ílOUftF V
ČESKOSLOVENSKU
Slafifié rúo firohKUrrio
lylo v tnětě Mottě
v # I Valo i iliie ty pln
sinee lultli í Musit' ir
dth Cintnli U-f-ili měkto je
il!tii (itt U tu t kn tiiií wl
iřlfre f ulil' Min i bjto iVskv l
rtilkui ltdvll vtaMtt- ptáVtt U
prvhlihí stanného it útu Jo!
t KnJif tncti ujk in stávku
jícími pii které íst dfltiiko bl
ti -nirváno u l pomněno
Zpráva $ Valifa n tlni 14 h
inc udal íe došly irn prúvy
ti vúPtiýeh f rřřix(et -h juk v Tra
z lak i lb'l hrudí hlavních tm
liih (VskosloVetisku u Jilitoslíi
ie K výtržnostem těmto li' li
lo zprávy tluili! jifi pokutu o u
stavení kťinuiiiotiťkt vlády
I)ipi'M x Pruhy z 11 prosiiu
sdělila i při demonstracích ptVtl
parlamentní Molovou ku kterým
došlo předcházejícího dne doAlo k
srážce mei o!il n'fu policii Ji d
i'iii vletnoiwtranui pu ecuu po
hiněno bylo nejméně 'O osob Pra
Í se fa demonstranti vystřeli
osmkrát kdežto policii pouze jej
nou K rvařkám a podobným vý
tržnostem došlo ták v jiných '
Mech iiiHHfa Dva poslanci bylí na
ulicích zbili ii oddíl voják A od
zbrojen
Čtyři nové státy
vstoupily do Svazu
1'oěct Svazu národů zvý
h:1!! byl nu 40 statn ve i-tvrtok
minulého týdne připuštěním Hit
liarska Hnsku Lucemburska
ťVtsta líica do mezinárodní or-ju
IlÍHli'0 PřipuStění žádného Z ti
tu států nenarazilo na odpor aě
U1 i v in" k 1 ctf delegáti zdrželi se
hlasování V ěele těchto nchlasu
jících delegátů nalézala se dělena
ri francouzska klera naznačila
žc proti Bulharsku ničeho nemá
avšak nemá o současné kí t noci
élo zemi náležitých informací n
'proto zdržuje se hlasování Proti
připuštění 'Cstonska Lotynka a
J-Hevska do Svazu vyslovila e
vřisina hlasujících delegátu Ve
čtvrtek jednalo ni také o Armc
nii Výbor pro připuátění nových
h t A t A rozhodl fa Attiďiiii' m-iiia
)iýti proxuttm do Svazu pripuAtí
iia InrU ItoWrt (Vidi p?i tí vyklo
vil jiadčjl íe Aimmii) budu při
piiHUna uu 1'oiiiny niiriKiu v roce
iďíilíiu a pfúl hí tiby ifi's!di'íit
dnou t'tUiil Ht h dokotiulým ú
KplM'll'l Vl HVýl-ll Nnuhiich po II
lovnáiií Kjiont nii'?! Armény a tu
M'1'kymi iiacionuliHty
Možnost nesnází me
zi Rusy a Rumuny
'A VídnS m oznflinuji fa moínoNt
111'niiíizI mezi Klínkem a Rumun
ikcm ji předpovMána vp řprtí
váťli iMiýVli z rkriijiny Tyto
zpnUy iiflziti'iijí ťi RumnnNko
fini dňlťžilA opatífiil vzhledem k
iiioíioNti sporu n Huškem o
fi mílii
Srážka Američanů
8 prcií v Manile
l'lyi AmiTiřiuii' a Kodm Filipín
ťrt iihnitTi-no bylo y řtvrďk uii
tiiilřho týwltii' pH mHííci anu-rl
ckých vojniiříkýidi poliidhtň h do
iiirn'1 fiolíťíí vo niřhlř MhdíIií na
Fílipiiuíidi K xiiít'!' doilo pro po-
Mř-iMiMif Hmcriokílio vojáka manil
kým policistou pffdcházejlcl ň-
terý Anipriiitii a Filipitud utka
li m tjprvt tm policojní tani!
Ijimda po tť přwtřelky m vh
iďNly do mřirtM vlauttíího rolícpjní
rwrvy byly povolaný ti po zrnaS
jiých potiI(?h pořAdi-k byl obno
ven
Konstantin se
nepochybně vzdá
brzy řeckého trůnu
Konstantin nzfintane dlouho na
trůnu Kecka dle ndčlcní fannv-
ikých dtspifií íanoplaftm y Pařili
NovínÁříll korreNpondfiitl probit
fiují l# informaci tohoto amyalu
'Mali od onobnoutl jot nalézá c
v blízkých nfycíiíli králem ICon-
Muiitliirm' Tato oHobnoNt udílila
fa král KonnliujUn po uplynutí
ní aI1 doby vzdá n# trftau ve pro-
Hp#'h prlniii Jiřího vévody u
fyMtyiř 1 Komitáhtih íroa&odl
pro uvtn mlrixmwúilJt
myliovttj přáním apojenefl ny
Uí jedná ze avil vlatní vůle
7ni?ný jHklt huti
nuty VitHli faiináí-
llodlMlttl lVttlllW V ''O tf 0
sptiiiuýiii MátMh itibitt kl ji
o 'iJHHtmM IluMlM lifíli fn 1 mi
titdtUi ii kgli ÓMd lílSl b!t
Jdtittu f li'jťií li V bMofii t
fudit HvdtltitA tlfjdult í tlrliv li u
ytwi tinh 'o jrgtt tii
plu litt 14 iVtttA b pí1irlVb
udltvtV % totiitu fo v La li-
wiiMI MťUuDi wttWvíh IU%vÍUř
Jl-ti t kořiinýtb iKUmdinL
loťukrho hku hodtluttt třvhto ú-
rod byla odhadnut na il4ijT-
WVOOU Kozbdiu pudy inoHiiá
hluMiítn plwditiúm pwllolit l-'t"%
tiiho n ku Ityla JU rprúvy ivtuť-i
tii-i i - k i
yi-isiiiuo oaot-ni Jtivtij-vrj o
proti :t (!! tijl 12 ♦ i-oetf minulém
(Vlková sklirii oimtd a jand pv
tiioi uflhadiiji tm 79s7řOU)
builú V ruď minulém byla Ml-
2t:tini0 buslu dikovi úrody
pv-tiice v rooo letošním j riOÓlit-
IKJII buslu lišťtiieo OzítiiDÍ jej i
hodnota Htatigvcna bla na
TaitJtK) 2aJ:tirOil) pAetiiee jar
tu Jej ii vetia byla odhadnuta n
Í27I4SGU00 l nda kukuřiee
odhaduji nu SjaSCiUUQ builu
hodnota její na :f21tt9:210(X
1'rodu oviu bylu odhadnuta
lr24ař(r()UO builft u jeho hodnota
tu 71í782000 frotla jevmene
byla dle tiVhto odhadu 202024
OU) buslň rVí-iíu 1429:J101K)
roda žita kc odlmduje tui (19318
000 buŇlů a jeho venu tui SSC(í
000 Hramborn dle odhmlA zemé
děUkého odboru urodilo se 410
4:H000 bailů a jejich hodnota
odhaduje se rin rOO0?4(XK)
l-ll I t-i1 tu
IU llftéh'l1 kuipt-t ! jt-J o n
1
Velké zemětřesení
v jižní Albani
lepese Z Avňlony do Kima doil
sdělila fa vwehny vesnice' v di
striktu Tepeleni v ji ti I -Vlbaiii
1 t t A _
py iv zničeny mocným zemetiese
ním Dvř HtA osob bylo při tom
usmrceno a 150(K) připraveno
přístřeší Mést o Tettcleui samottid
bylo zniéeno
Pokutován pro po
rušení státních ja
zykových zákonů
Z Aurora SsVb no oznumujc
llobert T Meycr učitel farní řko
pokutován byl ťj: a útratami
listiiktníai wuudeuj pro poruAcn
Jazykového zúkoiili přijatého stát
ní Icjřislatnrou v roce 1919 kte
ry zakazuje vyučováni cizímu ja
zyku v uižsf nežli deváté tfídí v
iravidelných školních hodinách
Meycr shledán byl viunýin z vy
lícovaní hvveh 2ikft nemřinf hé
icui pravidelných Školních hodin
Meyer odvolal Ke k nejvyWímn
státnítuii sntidii
Matka vážně popá-
' lena při pokusu o
záchranu dítěte
'A WalthiJI Neb ae oznamuje
ťanl Clifford Tipptonová 28 ro
kň stará byla váínA popálena
úterý při neÚNpéíném pokumt i
zácbrimu avého til roky utarého
synáčka Harrisona před uhoř
ním vt svém obydlí Ikaři o Je
jím uzdraveni pochybují a nro
Masují fa v takovém případé hii-
i nutno fMl obou rukou ampu
fovatl Ifoáík nékde nalezl koflík
kerosjou n vylil olwtah do ku
hj-ůiikýťb kamen DoMo k výbu
'bti při ktrím na neíťastném lf
létl chytly íaty Iloňík Nvému zra
nřuí podlehl Také jiné dítko by
o pn-tont popáleno
Pašič předsedou
sněmu Jihoslovanů
Jak ne % Hílehrudu oznamuje
noví národní nhromáá!déní Jjiho-
lovHtmká zvolilo jeduomynlní bý-
valého premiéra Nikolaje V Ta-
álíe předák radikální atrany
iieasedou národního ahromáíd5nf
m patří k nejznáxnjáíin arb
kýra politikům
Senát pro poskytnu-
Pckonavii ailnou opoaici koa
le e jiíulch a západních aená torů
docílila v pondřlí mlnuJábo týdne
v wn4té Spojených Státu přijeti
renoluc idaajSeí o ! pooioei far
nthlta jtiirla kUré ulrally
waínf ftrity náiledkem yřlkího
poklesu een řannářkých produk
f vtrtt v s1 ttty M Jt'! tít
'l1 tl t le l-tvJttU K ?vlle u
i pttdiuj'1 fa ) j-íntum Vfh
$irit db lidtlidid Ivwntií ii
!a 'Minia krok )'?( h mtVh
IIMXlmsI j m 'i'l lil p"nl'lli M
trtltl liO ťolMlilil IIMIU l'll Ulál Ull
pí pted!ié a piímťfftir mnV
ňrC'nVr dp'itvi přrdl-liV tlftřililt fŇ
lvu dúUíitjth lote i-i lVdifdo &
e jim dodliti phjili lLtku o-
fíátif4 Ucvtřie kt rý ptuví h 5
nhy vábené riian'ní kotporae %Jj
tiemaji bti otimeirtiV tul hledáni
ciří h tr-IA toliko pro řemisléhki
produkty tiýbri 'miiost má bytí
toMi vtia na produkty íeih dru Jl
lú Tuké nkre fíidlohy týkající 5tj
"ť poskytnutí úvéru farmářům
lla zmii tiétia MNto piimého iui
ffeiil ubv iVderúlní recrní rii it
da dovolila életiským bankám pn-tSÍ
ktnoufi liberální rursiření iivVI
ru resolnee toliko prohlašuji ř
ji' náhledem koiiirrcsti fa rada by
měla učinili takovv krok Množ
iletiovi' kteii poujiorovali přttl
lohu vyjádřili pochybnost fa
fariiiařúui bude poinoeno aviik
vyslovili miiiéní" ze její úmysly
jsou dobré
r
Žádný diírek no Vánoce nemůže býtl
více occnúný nežil
Snížení mezd děl
níků textilnícl
'A lUistouu se oznamuje že v
třohto dnech došlo k siiíicni mezd
o 22 n pňl procenta asi jedné tře
tiny 'toUlKX) dělníků v novoanjrli
ckých státech Oznámení tuho
siiivslu byla vyvěšena v Lawnnce
Iíowcll New Hedford a jinve-h )
střediscích industrie v Muino
Khode Islandu Z vétíí ťásti toto 1
snížení mezd se tvce dělníku za ££J
městnaných v bavlnářských píii jj(S(5
lelnách avíak v některých přípn :V
lech také vztahuje se na dělnictvof
továrnách na worstinly f
!Í6í't
jtSt'
m k
jmi w
I atk _ _ K— _ _ _ _ — ~ _
i r i i_ i li li i i r % i ri rw t "n i " ri
n li ~ir mii i n n n n ni #
ira □ umu
1% II fAl llllllll I I I I I I I I 11 1 l I f I I I I I 7 I II
á u u u u uu u u u i—j u u w u u izy u %
4fe"5 t
"jmt
-- jioiicviul -
přinesou skutečnou nulos a štěstí do vaselin domova
Oblíbené své písné shledáte mezi
následujícími:
Velkosti 12 - Cena $125
AdOCíA 1 VÁNOČNÍ líALADA
tel
I w
MS
tvrr
&
ta?
XfCfr
SSB
tSÍ
m
&
JI
1-
!isr
tvpr
Odvolání válečných
zákonu odhlasováno
fVÁN0ČNf ZVONKY
t
V -- -
Velkosti U)'- Cena $100
Harmony Orchestra
Harmony Orchestn
i
J6Vt
41144 Píijdi ty Óohajko Pochod se zpěvem Šindler a Axman
t04i zdálo se mně moje milá Valčík se zpěvem Šindler a Axman
4(504! Rostou— Rostou konopě Pochod te zpěvem Šindler a Axman
Žádný neví Žádný nevěří Valčíková pí3ft Šindler a Axman
Kej Slováci! Jozef KAlmán tenor
Nitra milá Nitra i Jozef KAlmán tenor
:vjr
trVST
m
4006
en(-Strejda 2 Poděbrad Alola Tichý humorista v Praze
00Rarde v parku Alois Tichý humorista v Praze
:£j Váš obchodník má výtečné Pathé rekordy
INechť vtim je zahraje
Lze je hráti na kterémkoli mluvícím stroji
Pathé Fréres Phonocranh Co
vr
i' I l-f - #1 f 1
tutuiaiii veiniuy vaiccnycu zil l%S
koti fi bylo odhlasováno v pondělí! j&1
minulého týdne domem zástuiwfi
vy Washniftoné který přijal
VolsteAdovti resoluci toho smvHlu
po debatě dvě hodiny trvající
Hlasování pro resoluci bylo jedno
myslné pro její přijetí bylo vrze
no Í2'J hlasu a ani jediný lihu zá
porný Dům zástupeft před konec
'" Humvinuim PII JMI UOUUICHI e
Hit ktiTělio r iMVitřAl' Tiíifrn ari( -ó SsV
kon oJiit byl mei zákony jež ®M
resoluee odvolávala HchoIucc kte Ij&i
rá jde nyiil do senátu vyjímá U-'XÍ$i
iko zákon o obchodování s nciří-l ÍTJ
tělem zákon o váleěné finanční
korporaci a zákony vztahující se
stejného znění a resoluci již při
US
jal kongres před hvým odročením
posledním zasedáni a jež velo
vána byla presidentem WiUoiicm
President vyzývá k
pomoci hladovícím
dětem v Evropě
iVeíldenŽ Wilson vydal v třeli
to dnech zvláítní proklamaci kte
rou vyzývá Američany uby při
spívali do fondu k zachránění
nOOOOO dítek v střední Kvroté
kterým hrozí html rresident ozná
mil fa adoptuje 20 těchto dítek
jako Hvýeh doěasnýeh ehránřncrt
a praví fa $10 darovaných po
mocnému fondu bude znamenat í
záchranu jednoho dílfto President
ve sví proklamací praví fa níiOO
000 dítkám ve Rtřední Bvropě hro-
liliiil Udhaduje tu Že mohou
býtl vyživovány až do příští skli-
nu nákladem isi #:)() za jedno dí
tě Země jich ne záležitost tuto
týc jsou a to krýli asi dvě tře
tiny nákladu opatřením personálu
n ostatního potřebného nro distri
úct nie zbývající třetina za kte
rou zakoupeny budou potravinv
ti 1
wyu neoraná ve Mtiojeníe 1
Státech Pmident považuje dobu
vánoěnl za vhodnou k uěinřní da-
ru a oznamuje že aám přispívá' k
torna úJelu $200
akcí v zájiiiuňccka avšak před
povídá žij řecké dělnické niassy
"brzy osvobodí k od nežádoiícího
poruěnietví imperialixtiekýcli moc
nnsfí" Jiří Ciéerin bolševický mi
nistr zaliruniénícli záležitostí v
notě poslané jmenovaným velmo
cím praví: "Sovětská vláda ne
chová žádných sympatií k ntoiiar
ehňm a králíiuT jíle za to k lidu
který stejně jako náš se rozhodl
proti válečné zásadě pro zábor
vnucené mu imperialístickým re
žimem za pomoci cizích bajonetu"
tí pomoci farmářům s°vtská vláda o
řeckých nesnázích
Ruská wvétaká vláda zurfáhla
o řekých nennází poslovíi nro-
testrií notu Anglii Francii a Ita
li proti "brutálnímu vměnování
e da záležitostí bellenského lidu'
dkldiJcoí moňkevuké depeáe lon
dýnskému řjsaoptau Daily Herald
Sovětuká vlMa nehrozí žádnou
Z (ÍiiciiK'1 ' oznamuje že fe
derální sudí Samuel Alschulei po
žádni zástupce jnjecnícli společno
stí aby učinili opatření za Jím
úéelein aby mohl být i zbaven po
vinností jako prostředník ve výři
zovtiní jejich upnrů děluictvem
do kteréhožto úřadu jmenováii
byl presidentem Wilsonem v roce
1ÍM7 Sudí Alscliuler prohlásil ž
' iicmá lolik éiisu n by konal povili
tiosti soudcovského úřadu součas
ně n povinnostmi prostředníka pro
jateční spolcénosti
Nezaměstnanost ve
Francii vzrůstá
1'oěet nezamřstnnných dělníků
ve Francii odhaduje ne úředně nu
125000 avSak vzrůstá denně od
kládáním dřlnictva v kovopraeo
vniekýeh á textilních odborech
Za války následkem velkých zaká
zek a nutnosti ryohlého jejich ří
zení jevil um znaéný nedostatek
pracovních sil avšak nyní praco
vních sil jeví e vSude nadbytek
1'říěinou této nezftměstnflnosti Je
hlavně nedostatek surového mate
nám nepříznivá valuta a vyaokě
11 opravní prostředky Vedle toho
přispívá k nezaměstnanosti také
okolnost ác víude je nedostatek
v
8 Wm
Déti to milují! Žádají o více!
UJržovfiNt Iftlkft v dobrém pořádku fint ábl lriivjml a HfunlnJfilml I
Obímhujo Jen ncJHtM iřtnnty a rád mi narkotlckó iMal
Bo'if'nó upolahlivl projtrnidlol ÚfilnkuJ ryulilu — pUjeiniiA
lrjt pozor nbjr balíc k mel obrátek
t Haiiiblno Dulj" bí bo konplle
SO utCi v lékárnáuli ntfb 60 ctft poltuvaia pakli ibjdn4to přloio od Trobc
F AD RICHTER A CO Buib Terminal Eldg No 5 BROOKLYN N Y
rcscrvnícli zásob 'rdzného zboží a
nro novou vvrobu so ne Jo ví notře
íia Největií nezaměstnanost' joví
se v průmyslu automobilovém a v
průmyslu textilním v J ' J
Uvítání Konstanti
novo v Benátkách
Bývalý řivcký král Konstantin
který nalézá so na cestě z exilu
ve Svýeai-sku do ftecka aby zno
vu ujal ae trůnu byl uvjtán ve
ytředu minulého týdne v Benit-pla©r yypáliL4M)7drav jedunad v
káeh italskou vládou so vfieml po
ctiimí která přísluH panovníku
přálclské země Konslantlu a ěle
nové jeho rodiny )řijcli o Be
nátek v řasných hodinách ranních
Na Železniřní stanici byli uvítáni
italským admirálem jenž je veli
tělem přístaviátě stiirostou města
Benátek a jinými ťiředníky 11M
Coroinilasem řeckým vyšla in'ci!i
v Itálii : Důstojníci válečných itnl
skývli!lodI nalézající se v pří-ti
vlítl1 taktéž byli přítmini ífrAt-
po svři příjezdu vstoupil Kon
stantin'ria řecký křilník Avroff
eíti ran Na pozdrav Ddrtověďuio
bylt) pevností na ostrově sv Jiřího