Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 22, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rmvK nsr ti vnmsn mv
SŇATKY V INDII
Hitutrk v Indii t)V#iXuj m ra
vijíce důležitou událost ii je přlru
rcno spojen je velkou ob
linii ll Celné a rňné i'i'rrnnnil'1
jž J" provedeny dllvp Ifíll iV
čiistnlcl jsou považováni Niur
m ženu éasjn vyžádají l viM čí
Ml sedmí wicbo osmi dnů Hůiié
Iruliy potravin musí býti pllpra
vnnySi snědeny pílbunými a pfá
teti pil tukových veselkách jež
jsou velíce nákladné CuhUí v'i
(14 rodinu Indická se značné r
dluží j"nom aly vé dceři mohla
vvstroiíti náležitou veselku H
lek svého života stráví v Setření o
mlácení tohoto dluhu
Nevěsta velmi énslo ji pouhým
ilítčďin m xTihtitiM v domoví své
iinf U v tm i i'in ceremonií Ulicím
ndcbéře mí do domovu své tchýně
kde setrvá aŽ do dospělostí V jíž
iil Indií je Vikem Že v jeden der
tobolu nviitebnílio týdne nvřilrt
II ŽClíc procllácjí M lllésleill
Vlastně nrocházf se toliko lievét:i
ncbof ženich je vezen v malém
vozíku Za ženichem fi nevěstou
jdou v průvodu přílclé zpívajíce
rUzué blabouřcjné pivy n hymny
Iixloii sedmí svatebních dnů
je vyznacn příjímání dírků Ne
xl+in oblečená v nejlcpsí svůj ů
hor ii vvzdobcní všemi klenoty
sedí v avétnícl a pHjfroA řrotula
ce ii iliírky od přátel a známých
J 'o svatbě žena ambo dívku mm
červenou zniikll f vlasech Vil A
ná ženu indická jíž nesmí myslili
ni "finléní" a čím je starší tím
její obbk je jednodušší
Budoucnost Mexika
Nastoupení ícnerála ObřcKnna
At čiřiilii mcMÍdeiifit Mexika bylo
UVÍfálIO téměř všeobecně uměří
ckým tiskem jako předzví lep
šíeh dnu 110 sousední repyblibi
Obn-jmu je vojákem 11 to jedním
z iieíúsiiěánéjSjcfi ve válkách po
sledních let V llíchž IdaVlií (llohll
hráli Maděro Iluerffl 11 Carranza
Avšak Obřežou prohlÍHÍl před ne
diviMMii živ hv 1'íi'léji vhIAI kiy
lV Mexikmí iižívíiIí kiirtiékfi na
ulv nelí iMiAky (Ihretfon vy
4yíIK'jřfil Hvým volením Io
íihidil preheufkeho ?e eiiei
preovatí 71' xm-iU xvýeli kil pro
vícoleeiioii výchovu hdu pro
fpKlrtiosf n pro pokojnou pro
dukeí
Aí#'íeki historie ! tiirnuiy
á k ípíindHkému režimu hýla
dlouhou řiidoij ní'íveh revolucí
polítíek(eh íntiík wú polítíkifí
ii vojiíky fupou lhoHtej(iMÍ U
pokroků a hlhohytu lídovcli vr
hlev í'ri'D dal mexickZ-mu
lidu radíkňlní konstitiieí řejmř
iievhwlnou k pfit6wilunu j'lio
v voji Hm OHObiiA hyl typem
Maridi iholutíMÍckeh (friin
dTi íhrr(foii víiik-iiiiaioenul jel
1 nu líkeí e uvrtovi viJky že z
lil' ktri chce lfí hepceiiou fl
resoeklovíinou ve hxl-tfi tnu4 po-
li líže ti vižnf iav- meí mí roduí
í nárloí ávaVky Muí pmeovii
ti a platili v' dluhy a pokouŽWl
e upevnili dvr v rodin- uď
Neioehvhiií íhreion ve hviii
Mil(íJeil y
krajany
k hinrfin vni zvyk fini Avíak
pfee jefnuil Mnoho ZliKlijcflá Ž
zolpov'dný Mexíkín 110ivi no
v a jednodueiií jiravdy Hjoje
H##ř- zijíst m přrjí aby Mexi
k( vydaloe t tmxť n Ifpíl
hty a uvítaly fy radostí kdyhy
yíiiíi'iUi 1přM'u' kroky kp'le
'c!k'MU a ji[dik'mu
Vleneí Mexiko j'í eití holiM
lou 111 hmfn' zdroj" a j'ho Ihl
múŽ" žití vdoHÍatku á hlahohy
tu lwJe lí k tomu mílí doulafek
vfih' ahránMí Mexiko novi
nepofiJMim a pmkyt lí dasta
iťfinon tiťhrnnn ameriekM
jmOiu fa ní 'MiifrM pf'ínf roJ
Hjojeu' Ktity wimv(iHy hy
imiio m-iiiÍ pracek- lyky jik'
hýl' za režimu fuarezovu a Jía-zova
M011I tnut tri1 rnkv íouUc Hl€
Matlu Atitoliietly v lirolaui v
HnltU IHiIm 11 liriillov vfo In
i 'halu'
1'olih'd Ml IVU M hryi l Itlrh
vyhi Mniilniiirlrr 11 txUM n til
Miny fM ihrámciii Moikéhi
Hrdcf jent JimIiiíih i! npjkrlHiij
Aleli pnhledu kvttn HcMiip po
nehodťih (íiikýml ullrfrol hp Ma
ríml (hnuv nflvfdc luiihlti ku
teiiant' kilo rftinú vzpomínková
ři'dmty Jwni iiftblriiy ku koupi
loiitnlkftiii
Nnlíiino li HP nu vSiii Monl
iřiarlrp celá 1'ofíž Irřl před uď
ml jiiHiiych duň Je l pohled
kkutrént Cielivot Clovk vidí
krmiié zelená imhorky lemující
ohzor 11 tiod nimi povédomí' vř
že ehrííMi Notr Danu' nadlur
ný 1'uiitheoii zliiťPiioit i} Iiivn-
lídovny iniijehtíítiif pulúe upru
vedlmmti a jin' budovy a vyo
ká Mřtehu radnici' zvedá m nad
mořem hudov otf níeli
TurÍKtalieiiifd hy lké opoiue
nouti luivlítívíti latiirnké étvrti
mícho 1'laéft díl ('iilviiírc aneli
1'lftffl du Terte k nímž od Monl
inartre jen! toliko nkolík krokfi
7aU dlouhovlnní Hohwov' m vý
mi apoleciucemi acdi m iimlymi
iitdkv ttfed OHiiinfclvini kavárna
— u-
mi rozmlouvajlcf o urncni lite
ratuíc íneho filonofíí Now Siroke
tthtfinb klobouky námětové ka
bňteo n podívn- nUkríníky Zda
jí m Htiiromódriími jako lialznc a
Murjfer což znameni že jhoii
xl-vwfi mhidymí
Zcelu jiný thled tiímkytne xe
turistovi v krilovitkch hrobklích
v Mni Denis 1'oidiéní druha
li-pniví vm do tohoto híMoríck'
ho místil liediileko 1'aflže jeŽ Ht li
lu hc zmién' éilym indiistiiilníni
111ntem Kvbnuý (řothíeký kli
'iferní ehrim byl xvdketii mnu
hťh revolucí pfj kiarfvM rik v
1 noehy krilfi ufrpdy ad ilavn
víee nežli a-vné alíny Nekteró
řohky zpUnobí jist' zklammí
Miioli z nich Jhoii jenom vdední
a - iieplWihí žulnym xvlaatiiiiu
dojmem AU jwiu to přece jenom
Meídřiležíl'ÍHÍ Iďíirícké tamif
'ky Francie rlovk vyehíí oil
tud vždy hlubokým dojmem
šit 4 1 y í
ilaleko- pieu nvymi
Mexiko wMm xňisú ne
PKOCllAZM PAttU
Co un (UMkti pfaoUÍ v VnHťi
nejie)ivlugíí KoíreMjonďiil
wpíu "loudoii Tíum-k" rví ž
'aÍŽ j" jcdoíui z ufiUiíminwh
v Kvrop a lk' jedním z
iu'jt4'íjt'imiU'h dovdetií
(vyJiiutj iWMtihini reauřiiu
Vím m dívudKim '
Kitrftwinlfut polomí liorji
vi dinou Máku jinému í'afížap
fto ímnail tylo Iři veí jako
lejiuhvafnřjSÍ Paffžíí' Vehod
MÍSTO VSTÁVAJÍCÍ Z M!tT
VÝCH
Mřsto vstivajíeí z mrtvých —
t-mi lovy lo oiwifiii dojem ja
kým na mim jďmobíla prochizkn
ulicemi 'i I'pe feéeno hývalýmí
ulicemi iieífiistn! íovne rostfí
leně winílohrdiií nuiieckýmí dély
na paří tku mvíIov' vílky
Vyjdcmi li z 11idražf nruvilo
irtíme hí hned amutný OHiiďmlH
Vkolílí nových domi krímy a
'avírmimí zakrývá pfíclioímii ď
hni únuhy a zkay jenž m roz
vína před naíímí zrnky v p!n
hrůze ziimířímiclí do NYidražuí
třídy vedoucí dv htředu mřiltt
Zříceniny v právo zříceniny v
levo í'o obou hlranicli řady do
mň jež promřníly fížké nlřely uh
nwkýeli dl v b?tvíri) miiniy
7kde zhyla z domu jen pouhi
hromida íferku imiitii jinde hp
lyd Mporí zbytky zdiva zle roz
hlodanlio a přfócrn) w íkíebíef
mí olvory rftznýeli velikostí riz-
nýcli (varfi Je li jíž polb-d nn
zfíceuíiy hfarfbr hrudu ímpoiui
jící o? mohunjíí je píuiocaiua
zřícejiíu cejdio mZ-nta Jež hostilo
pod Htřfcliamí avýídi doml na ty
ři _4 ťt Í IŘ á
ricei 1 ime nimi
Tyto zříceniny a vík nepodo
ha jí holým vyprahlým striuím
na llíehž ke uuiťuf ohlížíme po
slopieh Života Mime tu dojem
jakoby ne kdox dotkl kouzelným
proutkem Ifahtó mutných
huk tkúíiiý f6bled do první u
Ucfi uítn tihnxíuUi Že ncUm v
ml4 xytnMťm nýbrž v jmstí
valívajícím z nrfvých N'ejsou
to jen ktolry jež zříme kot mWí
dich žívzla sum hwmIi nod líni'
ío zdiijlívým poi'!hW(m
Vandě kam za vJi(e okem vy
tftibijí híír fhi-uúy novcli domi
Tu Mojí día(avíua celí akupíia
píkýeh obftnyi-h :Hmb i mu
Ms iřifiři liřwmadaiaí rmulu
zdvo žfadi rorniiwrul! ruMxh-
jíVí zvolný fvarři uZííjílch d?
to jko v pfiťíwlíí nrohoiicjíej
v prvních titulu junt k novuiiú
živolu kdy jV j"íté ♦(índe
loil4řllflli IttíílPtlehibývil
liýult J (ak tiuda Jíl doM V
ukoll Vtlkíhu ii4mill
dnbfrt poitiiiival jňk mstu p'
VNlívnlo kdy m' % c A 1 1 1 1 bývidl
jeho ohyvnlelt liu iuÍsíh kdř řrt-
hipehall v ehvHtii majelek Zprvu
naslftviuii ftdii dřřvťnýih baiíi
ku V lilehi HIII přonllliihl
bydli 11 klímy a n Juutníjšlml pi-
Iřrhiirni podi ji pnkmidovftny m
Ifmjto Imríky nov' domy Kdy
Jhoii domy hotovy od-lrnnl se
baríky
A utiriiHlřrd lohotu chaosu tu-
luitri oliritu buJp mění Svoleni 11
amrtl m vedu atavba Ink akvlí
tak iiídliernA h atWÍ lo hí pM
atavít obra ladnSjsí la to rad
nice Jf unikla jakoby zírakem
zhoubným úřinkfím válečné líllee
Stoji lu rdí až nu iiepulriiA po
íkoení neporuíení jako pobíd
kový přelud jako úchvatní fáta
uiorKiina uprostřed vypráWé pou
]( lovanski radnice mi ad nej
krísnejAím výtvorem nrchitektu
ry v llelífíl Tat kiísná stavbu
vytvoření v druh polovín3 puť
níclho Htuíetl v alohu pozdní Ko
liky jeat dílem Matyíítí d Ia
venae "mhtJého zedníka" jak
míui sha akroiané nazýval Jest
takoví hurmonie mni celkem a
jednotlivostmi 2c utancmi' hhibo
cc dojati před atavbou tou kou
zlo velkého nravho umřuí pro
víví v tich chvílích nufr nitro
Hetkíme ae a iiodobnýmí radnice
_
mrv jiných mestecii ncitficKycn
— v IJrusťlu (Jemtu uruacu t
ale nidniep bivaíiskí předci o
statní jak ladností celku tak
bohntstvím dHflilri 1'odobaC s
celí stavba bohaté vyřezívune
skříní ze slonové kosi i I'o eeé
fdime zdiva není snnd místecká
jež by nebylo vypluéiio ornamen
tem nodfaveem římsou fialou
Kta jostav knížat vojevfidcíi
radních uéencfi íiuu'lcfi jichž
jména Jhoii apjafa a historií mé
sin zvylíiijí dojem okízaléhu ho
halstvlnniž budí zdí ní bezrtéelné
přeplnéiiostí
llfiře než ruduiei se cdi v
deílj liéineckýiill střel elirímu
svftloietrskému zdvihajícímu w
v bezprostřední její blízkosti
jenž choval pod klenbou nkolik
víených obrazů Díeríeka lloutse
a lloiícra van der Weyden jakož
i dřevénou sochu Kristovu o níž
koluje legenda že uchopila za ru
ku muže pfiícdího do kostela
úmysly svatokrídežnýmí Zb po
íkozemi je tato pékliA Kotickí
slivha z konce piilníctého stole
lf vřŽ v ařítíla zdí pobořeny
slrop rozrušen Konají se vfiak
jíž přípravy k její obnovř
Zničena in i slavní knihovna
universitní jež éífala skoro de
set tisíc xvozkn mezi nimiž ne
jpdno dílo reny nevSe'dnf Tfiiloť
s! vysoké lišení lovařiské založe
né roku 1 !2'í v Ki století a na
poéilku století nisbNliijíeího do
bré dovést í v celé Kvropé N'íi
s-st tisíc st4idenři tlím nasloucha
lo výkladům učených bumaiíísifi
íípsíi l'uteaiia Veriiuaea a ji
ných Vcéer se aniáejt zvolna nad mé
sleia když jsem se vracel k ní
draží Krímy kavírny a hodin-
pi v novo znuuovanvcn uomeen
f'íly v prudké zí plavé avlel
jak lo vídíme v Paříží I5niaelu a
jiných velkých mstech kde jest
fťicoiizítina vlíduoucl feef -- u
li ca pokud Uf tuk nazvatí ony
prostory vroulmé ssulíuamí a
knsýiisí novost avbami m tihxu
Valy chodci vyeliíejícímí si no
večerní proebízku nu "korso"
Kolem mn zazníval veselý hovor
z kterésí kavírny dolélaly lj mé
mu Mněnu vzuiieiií' zvuay nuu
bv v krímwh jm zřel lahfid-
1 ' "
ky cukroví foukly fumbuluí mo-
ly a zjirti-zui zářivé Šperky
Kvelef v lovanj promysl zlatní
ky
1'odívuř kootraňtují tylo osvt
leni výklndy v níi liž M' líme
Uronili "{ Hvéllo na tisící řase-
lieh démanlO a ponurými bízar
mm zmrniiiami rýsujícími p
neurčití hraívi v tfinnu í'o-
dívml zní' řfanc©uzSlíua ne rlfi
bezstarostných ilhvhtt v fe tvo-
říeích se idíeícl) kde ve vzdíl"uo
tí nouheh ukolika kroki zejí
hluché rozvaliny hostící snad jen
ýky n httoMiy Podivné edy
kvHoiulh'1 tuhla
Ab íbdiiieif líehtu itn do
Jinň a není pfre vMmí
beiuidejnosili chiuurna nílwdn
DÍK tpntlíll pfi pohledu lul -
ec litelH lil
ODJUUWl VktZtZQ
lAlU
Hystřinntický pUu n vyk}ři
M'(tínl fhud'i'h n nrTMnmýeh
cijhu u knpnjďleh Uplnvn list-
ky hvl dnlhé tHlhnlrit matiať
t iilbV In Hllll' lll'H
i mňstuil i'vvm ubllrtm IbNkéjskVm lýdnim íasoplsrni "Mniryar
řP-léiimti uprostted bi rt ó r Mniiyn Inp" vydAvaným v Nov
nveh ssiltíu a vdechuj liový IHOU lrKU uvrrfjnu v jnsiru
(tlruiulr viiu'?) Týž obraz Hsu
v iidstH iishíiuA siiirlíciiu řiivn-
liriit víleitié litiee
A vrpomíuul jsem 1111 jinou tr
lui vdiileiuiU hlft a berprostřnl
nllxi vlivu vílky kde lány rpiV
sibené světovím! převraty s'
iojí tuk pomalu eJoln skoro li
lii IICllflIlICllÍH
)C f) 11' ldlÍeb
TICHO V DIVADLECH S PO
HYBLIVÝMI OBRÁZKY
Jednou e ziílnid díVadet s pu
hyblivými obrňzkj je naprosté ti-
en které v nich převláda ( I"-
ék kťuvv často divadla s udi
lilivýmí obrázky mnavstévuje m
Inlliilo vliíšliiilio ticha pfiVSIIilll"
spíce liezll cloveK Kiery v umí-
llech léiihto j pravidelným ho
stem iVavnleliil iiavsicvmei ni-
vadel técbto mezi sebou munluví
a jest líži! některý z nívatřvníkli
[tokuHÍ se o konversaei dostane se
mu tok ftdsuzujíeiho polileclu ou
ostatních že chuť na dnlií bovo
jej řízem piVjde
A přece při jiních podívaných
jnko při míčové hic zápasech v
cirku a podobném se mnoho ho
voří Co činí plátno na které
jsou vrbiny obrazy tak posvát
ným ž podívaní tuto nesmí bý
lí rušena ani zvukem? Nic jiné
ho nežli okolnost že pohyblivé o
hrázy vyžadují usilovné jňí tvoři
voit snahu na siřím? obecenstva
nežli pravidelné divadlo 1'ívd
každým filmovým obrazem divák
iiiiikÍ si opatřili svůj vlastní din
losi neboř jenom kusá oblaven'
mu naznačují co na plílné s roz
vine NVisledkein toho úplné ti
elm převládá V híedUli divadel s
pohyblivými obrázky neboť kaž
dý divák j! pilné zaměstnán Ivo
řcním sí mluvených slov na rtech
Iwreft a shledává že slovo v jeho
okolí skutečně promluvené jest
vyrušujícím protiproudem
Filmové obrazy vyžadují vétsí
jobrazotvoriiosfí a vyžadují vět
fl U ust ředění mysle divákovy
nežli jakékoliv jiné divadlo Mno
ho ponechává se obrazotvornosti
divákově Udé snaží se vniknout i
do zápletky hry sledují vývoj 0
brazit na plátně s velkým zájmem
a poněvadž mysl jejich je soust ře
děna nu filmový obraz zřídka za
hovoří leda při nějakém komi
ckém obrázku v němž není zíple
lek a který před diváka předvá
dí jenom nadsazené komické sí
tuacft Tu je příčina lícha v díva
dlech h pohyblivými obrázky
níiio
suclíťcfl riAtiivtéid iiňv 'in in
jeí pustí ktly víik jíž vyráží budí v duSÍ fy křiklavé protivy
á A „ I „' A i !_! 'I
í M' píuxiixjí avřžímí výhonky zejícího života na atranf 'dru
Kríčíia dd Nídražní fí UPtti U A v 'my!! m vynořuje přl
iťf áuli nu "Vl'iki 11 milí ' t lftVíl M11L íifcí iivf lm i-řfi
lil_ ( I '¥' { U „ (' I A y IJ
eeí s v fafo míf lwlŽ se byla
finy hromady ítárku kostry U přelimila pf (k vóJcéní bouře
MILLIONAft KOUPIL CELÉ
MĚSTEČKO
Malé městečko Sparta N V
které značná spnsllo v posledních
letech mí hýli obnoveno k díl
stojliosti které se těňllo před 'lo
lely velkým nákladem opraveno
a obydleno dobrými občany
Krank A Vamlerlíp bankéř
míllíoiiár New Vorku koupil e
é měhť'éko a má v ámyslu je yV"-
lebíti a přestavěli'
l'o řadu poshulníeli b t městečko
loto' mřlo Spatné jméno jako útu
lek luliku a opilenN'ežádoueí ob
ěané váak pozvolna budou z osady
lto vypuzeni a pozváni do ní ob
čané spořádaní kteří se zajisté
postarají o to aby jménu městeč
ka nabylo znovu bývalého svého
dobrho zvuku Vamlerlíp má v
ámyslu netoliko zlepšili pováceh
uy vzhled městečka ale i zvýííti
jeho mravní árovei
VtJ-číht městečka zí11lováua
byla z cihel Tylo cílu luč budovy
mají býlí nyní opraveny sesí
lán kde toho bude jevili se po
třeba Cřifč ulíeií a úhledné chod
níky mají nahradili blátivé 11 ne
upravené ulíe nynější 1'úvodnř
s mélo za to že Vamlerlíp má v
ámyslu zřídili v tomto mf:steiíku
moibrní tenemeniní domy alé
práva ta iipodpovldala pravili
Vanderlípoví jedná se hlavné o to
aby obnovil tu staré koloniální
domovy kli ré během Jel spuslly
V okolí uiěntečka tohoto milé
zají h' osady zámožných Novo
ymfamíi kteří (Čžec nesli folo
ópa tm' Kouwdsf ví Koneční ne dil
p Vriuderlíp přímětí U fomu že
celé městečko z-akoiipíl Méřtečko
loto v jedné době bylo stanem w
nelila Washíiijřtoiia v občanské
liliu i svjelt člsrl příseřné prn
libíM iii muíe jení byl řiiméstnau
U liew yorskélus lumkéfp nbrlm-
dujícího prodejem pf-rplnviilell
lístké n rnsíliiiilm pěněn Jako
díKírný klerk bývnlý prohlnSujp
h viděl jnk bylí círinei lmitvbtiA
okríiláui firmou touto a kletk
sítu byl nucen se na tomto jedná
ní podílel '
Tento bankéř jnk uvádí e v
iifidavitu vydal tisíce dolNrft na
ohliíSky v cizojazyčných onaopl
seeh Když došla odpoviV rď
kaníkovi se slíbilo že vyniohou
mu všecky nutné průvodní linii
ny a přeplavní l!tck a bylo mu
řečeno že musí zaplatit předeni
ijcil) Týden před odjezdem byl
takový zákazník přiveden di
New Vorku bylo mu znova slibe
110 že se mu vyniohou vneeky po
třebné listiny a znova o na ném
žádalo nieo peněz za rftzno prou
stíraná ahiiby
V prohlášeni w: uvidí dále žq
v přízemí sice byly pravidelné u
řadovny ale byla tajná úřadovnu
v píísklepí Několik hodin pM
odjezdem využilo se netrpělivosti
vvslěhovalcft vysvětlením že ne
bylo možno dostat všecky listmy
a přeplavní lístky ačkoliv je již
firma měla zadrženi byli všichni
už konečně podána zpráva
všecko je v pořádku a jistiny po
řízeny ale za zvýšenou cenu'
1 vřeni bezpečně v prísklcpí
jak praví so v prohlášení klcrko
vé a zamést natřel firmy h revob
very připravenými v případ")
možného ňtoku se sfany poha
něných zíkazníkri líu zvláHtní 'in
strulceč kvého ntiNHliinvntol pro
dávali ustrašeným vystěhoviilcfim
přeplavní lístky dráže o +2" až
%')() a donutili je aby zakoupil
i!Ot)0 korun za trojnásolniou
čtyřnásobnou cenu u porovnání s
běžnou valutou 200 lir za dvoj
násobnou cenu Mnozí z těchto
zákazníku si plněí uvědomili ž
jsou podváděni praví se v afida
Tilu mvsak w snaze ihistnt si
MUř zaplatili tylo přemrštěná ee
11 y
"Matryai' Jbinyaszlap' vedlp
uveřejnění toliotf iifidavitu ni
míli ohlašoval ohlášky tobolo
bankéře a stejně učinil tak čao
pis "Aiiierikai Ktitar" první čn
sopis jenž podnikl naň útok pal
"Dlore"
Nepsavá
ďarské v New Yorku vycházejí
cí Jilioslovanské časopisy "Za
jedničar" v rittsburghu Yu„ a
"Znanje" v CIiÍciiku také psaly
proti tomuto bankéři ponřivodž
jeho činnost v tomto kiucni ttc
obmezila w jen na Miurary
(K li 1 fí)
i t A I
a "AmeriKtH Aiiiffyar
' Xiilj ar Xnufihiuť tti n
th nt) inmtjttnty tmi
Rtff%
Tlioraud oU vkrvlAM genpréltd
iu yuvrrníra řtnfráU livautey
Maroku výrovu JI ve řiiritru
jnk rvUiiuínv je%t giK#Mn Jct
lo nbaenské knUiHlvl které
jesl kíco Iporrlieky p autoritou
auliína alf Jinuk ceU nemivlslé
V tiiáoém utolrtl isadil se lam
tftlorurk svalho proroka Kaídý
rok srm přbháirjl vrlk procesí
lobnřnýeh obyvatel tvh kou
řin Maroka a přinfiMjí mnoho
Uru
Npvň itvolený aultán hned' po
nastoupeni trftim vydi ae ne šc
mi hodnoítífl uo (JucManivnhy
obdrfel poehnátil ánrifa Někte
rý sultán snažil se rlotiiili tivwi
nibožeUHliého vládce ale nepodá
řilo se to doposud žádnému ne
boť příliš vžitá uetívéní toho
lo svatého místa
Doposud zdo kveto obchod s o
troky Každý poutník st zde mu
žft koupili muže neb Ženu k své
obsluze Jisto jest ž Kvropani
čiisetii zcela zmaří tentu krutý
obchod ačkoliv doposud neměli
plného úspěchu Otroku V Maro-
kt jpnť jpt došli a iloilnviijí
tamnímu životu Htarovřkého rá
zu jNesmitne si ovhciu nvsic"
maroeký otrok patří snad k nej-
ubožejším tvorům lidstva Islám
nedoptistil aby ao a otroky znehá
zelo jako se ivířoty ' i
Vatoupímc-li 'do domu mnro
ekého boháče vidíme dveří
šest dvacet až třicet veruochň
kteří sedí poliodlnf na achodech
jsoueo holuitfi ošacení a majíce v
uších stříbrné kroužky Jnou u
směvttví ylíjSní a nejnají ničeho
jiného na starosti nežli prováže
tl hosty 'dómem zahradou 1 anebo
pomoci ' jim cbtějí-li si sediiouti
na(svéhň mezka Někteří otroci
mají na starosti hlídati s věže in i -nuretu
aby někdo nepovolaný ho
nedíval do zahrady kde ženy do
nyi se procházejí
I v domě potkáváme na každém
krolm otroky Jsou zde aby po
sluhovali domácímu pánovi když
a oriientálskou vážností usedne k
čnji Jeden dá vařili vodu dru
hý fouká do uhlí třetí přináší
kalíšky jiný ucho konvičku cukr
čaj 'ji opět jiuýV připraví nádobu
pro mytí rukou do které lejí vo
ítavou vodu pak přicházejí olro
kyuě oblečeni! v mušelín a hed
vábí které přinášejí na mÍHiieb
orientální cukrové zvláštnosti
Při tolika služebnících jest práeo
jednotlivce ovšem malá
KNIHY A CHOROBY
de ncMiridno najít záuam hod
nověrného případu že by knihu
byla zodpovědná jako uosilel
choroby tak že mnozí badalelé a
pracovníci veřejného zdravot ni
čiví khmí Ne k tomu názneii že
knihy hrají nepatrnou álohu
hrají li vůbec v číření nákazy
Obyčejné zárodky které se
mohou naučst ha knihu udrží se
pří Žívolé jen kri tknu dobu snad
několik hodin nejvýše Jsou ry
chle nsmrcovány když kniha vy
staví se na svčllo 11 lyká hynou
v suchu
čtenáři knih nemají obručeli
stránky iiasliijčnými prsty a o z
dvojího díl vodu Že mohou ziine
chat na listech zárodky své mají
li jaké anebo mohou přenést do
svých i'i st zárodky zachycené na
listech knihy '
Když byíy knihy v místnosti
nemocného není třeba- zvliStiiíbo
opfllfriii pokud nemocný neměl
knihy taková v rukou 'HtnmyM
sol va aby zárodky Ji doptaly do
knihy eé přímým dotykem'
Pylydí kníliy v nikou ' nemoc
něho je dobře je vylaulit anebo
vystavit sitmečnímu dvellu Dej
te je stranou na dva tři iim'sí
ce do klcéŽ doby lze inít- za U)
že všechny zárodky JíhUí záhy
i'"ily (íf U l tí)- -
rOHLBDNl liiTÓTIOKft
Kra iicouké vojao ' obsadilo
před několika dny Quezzan y Mg
tulu líratti Jétíiiifj a Jeau
WA PAMřT ČESKOSLOVEN
SKÝCH VOJÍNŮ POHŘBE
NÝOH V COONACU
Městská rada měsla 'Coguacu
uspdřádahi dno 'M (íjna odpo
lednic slaynoatuí průvod na mísl
ní hřbitov aby uctUa takto vzpo
minku vojínu zemřelých pru
vlaM fraueotízhkýcli i českoulo
renských Ceremonie byla dojí
mává prodchnutá vrléčností k
odpočívá jícími bojovuirtkům' Hta-
roMa města ve vřelé řeči pohřeb
ní připnnmnul hrdínnost vojínft
francouzských i československých
a vzpomněl krwuého Kcsln eesko
slovcnslwV vláy Mcrá mínnléÍMi
roku zasbila do Cotfnaeu prsť z
('Vch aby byla rozházena po hro
biVh českých Jeffionířů spícíeli
véčný sen v tomto tnřstá Měst
ská rada Cojjuacu dala upravit!
vojenský hřbitov v opravdové
"Voh klidu" Každý hrob V
Kký i francouzský jest ' označen
náhrobním kamenem Jménem
československých vojsk podfko
val městské rudé podpljikovuík
Cíambelli bývalý velitel posad'
ky československé v Cokwicu hIÍ
blv zírovďi že bude o slavnosti
referovali fs vlálč O ošetřová
ní hrobů h vojínů na hřbjfavfi
eoíjnaeskcm má ucjvftšl zásluh rt
slarosla města p Píehou a první
radní p potint Oba jsou' deko
rování ca revoluční 'medailí
Velký požár doků
v New Orí causu
7t Ijřew Qrleaau m oznamuja
Jahurkeovy suché doky ualéwí
jícUc nedaleko průplavu nČkolik
míl podintstcm byly zničeny n
čtyři parníky byly poškozeny po
žáreiu'ktiírý způsoben byl zapá
b'im olejo v nádržce vadným e
bdítriekliu #pojcuím( kóibi zpú
sobfjuá nu decích odhaduje id iÍj
KMWUÍM a na parolodwdi m
WWO ZIOŽÍ v cetíř irlO000OOi)
i-alézajo se v blízkostí 'dokůabi
Izavčoa bylo odstrančno do bezpe
čí' —