Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
3
r
♦ ÓAfT REDAKČNÍ
POKROK
pokrok 15 nanutcr (Decimhbh) 1010
tkMM "f OKUOX" M)4ít™i
ta Aáffrtlilnf ftmhl Ctrat
NKťKOZKOUMANÉ ČASTI SVĚTA
N
'tZMHAIAVÍ''ll iillvřdeeké vrkiiuiiM piáe studiemi
svém im mi4e duv ríitiib v džnnrlleh ve východní Austrálii
telmi Uláli) V jistém mrlu máme
dublé vědomosti o r"lHf tslii
Mapa avta nmoznnénje íádných
kontinentu anebo vítíbh ostrovfi
jidiA rozlohu iviir jsou to-
'o liruh a nepřeni udány Hílv
i'ovk tf ik Jisté v'1oifioii ti ná
rodech o zvířatech v každí íást
svítá Avíak výzkumná práč ne
hí dosud ťi pti A skoiiíenii Jmou roz
sáhlí fhlfíHt i vi vnífni Jižní Ame
riky h na velkých ostrovech Ma
lajského iirchipclagii 'vláití na
Nové Oulneí a Horneu kuru jcítř
nikdy nevkročila iioIih bílého ílo
vého AvSak výzkumné výpravy
jsou stále v řírmoHiI n 71 nedlou
ho budeme mílí přesné vědomostí
i o tíchto koníítiáeh
Tří druhy výzkumeu vsi tipují
éas rul íasu il těchto neprozkou
maných oblastí hon to dobrodru
zi kteří pátrají v neprozkoumá
nýeb konéínách po zlatí a oljf a
jiných ložiskách míneralif jichž jc
třeba v naSem obchodním víko
pak vědátoři kfcfí studují kvít
no zvířenu plemena oblasti tyto
obývající 8 geografií ttp'K'ZC
mtosíonářl
Vzhledem k tomu l mnoho do
brodruhu odvažuje e vstoupili do
neprozkoumaných obhtstí nemůže
nikdo tircjío4tf ukázatí lid 111 ji
fi'' svítá místo karn nikdy nekvro
íila noha bílého ílovíka O cc
stáh tíchto dobrodruhu pravidel
ní avítu dostává e málo zpráv í
íosto takové dobrodružné výpra
vy zanikají v dívoéínácb aril ly
ii AhUíí uvit o tom byl zpraven
NYkolík WA&Ulýťh ijhall ifř-
dní Anw }í id á()xHiu vřdeeky
]irt)7íimuluy w'y)y nik btí
Mt(dovéfK) íimeríekou expedicí v
denoit lloy (Impniaiicm Adretv
wm WKilngvm NVní o fom ioeh b
iiítífi 9m vfprnvH tato btula niítí
bohatou vídeekou Uofíht tm "polí
faolofgíťktm botmhUfitn gvtAo
uifiktin u Hhnobífhkhn Ph to
I výprava tuto citovat! bude v
krajinách kam málo kdy hohn bí
lho ílovřka vníoupí jako jou o
bínhti m nevěr ti bor líimalaj
kíb lks Tibetu Tatarnkí pla
niny íori(foJje jifaw Jmou ve
vř-té ý-íid jiní oblastí joo
jciíí tnhiít 'nkuiy
Afrika kfftrá jf íaxto zví na
Vitimým kontinentem není uní
tak uhnou jako Jižní Amerika
MíiíonÁří lovrí A vjízkiímej v
Africe zvfytAb Hiunley fvífi(ř
ton (Veíl Hhfxten Hukar Hpeke
f umwúifř a Du Cbaillu vykdnalí
vojí praej o} fa h ani prameny
Nil a 0 Kowra njiou Mlc zdia
dami Kvrop j bytem kontinentem
tak dobře rikmým ž výzkvmcř]
utmf' m pouhým turíxtoii af
Vntoupí do kterkoHv jrgí fňtfí
Jo v4ak v Evropa jít6 plimf
m která myí býfi v b'jdoijeiif)ifi
tudovína tbnolojry Tak v ?
vefrií Amerk-a pro výzkurnce
zela málo tajemst ví Jenom v W
xíku jsori jhtft obluhtí zvláít v
horách Sierra iíadre é je nut
no teprve prozkournatí
( Avíak a krajínkcb a velkýeb
otstroveeb kd jon splavní řeky
í pro nejmeníí Jolíc nemftte bý
tí řieítno nbyl proniknify
bílým íIovřkAm I vp velké xfřed
ní oblastí Jížií Ameriky jež je
V leterli íwliMl""tjeh Uyi iuliH
1 Šunka pdvodni aby utudoval
lvípnu v teelito obfltcí'h bj'"
vil tiřkolík tiovýcli ilrulift ivílf
ialiriitij v to lil druhy vaílt-t V
( dni Aiiximlle byla tnulo ttii
mýtit kotit iliclitetll
Aby iloeílil hejvftiíeb Výledkň
ve nvých rnoloiťkýcb Ntudííeli
Dr l-iimholiz Htrivíl tvlý rok v
diiiiirlícli n éernoeby coA před tím
neučinil ani Jediný výrkumee 7i
nvho pobyl 11 mezi řernochy polál
ne Dr Lumboltz rajímati o Mtudo
U i ní domorodých plemen o jejíeb
lejfeiiiiy zvyky viru h ccrepiorue
l'ozd-jí rozhodl nv pro mladin
řthiiolnpeka mÍHto zooloifickýeh
nliHtř tl píííny ia domorodA
plemeiift výídiodní ponkytovíila pro
toto Nliutíuni pól ii-obyřpjiiA toz
h l
Dr liiimholt prňvé dokonéíl
Nvují prlej na oitrovř líorneo kti
rý vedb Noví Diiínee ju nejmíné
známým z vřlSíeh oMrovfí Malaj
ttkťlio arehípelairu Věnoval dva
roky t£mto Ntudíím a podnikl ně
kolik výprav do vnitra holumlnkv
íátl nitrova Jeho plánem nyní
je přfkroííti Novou (Jnlncu v tiej
kukl jpjí ťántí o vol ul doKUil iii-
kdo jiný ae nepokusil
Dr Liimholt nalézá m nyní ve
Kjiojeiiýeh Ktáteih IVaVÍ h je
jefití innoho zajímavťdio atudia k
vykonání na ontroveeh Malajnk"
ho arehipebiicu Vobfrfi H [fitítá
eáat území pří tihn m pova-
zovuti za krajiny prozkoumaní
Ale nitra ostrovů třebto doud ná
ležití prozkoumána nebyla Nová
OniiiPM má bohatá ložínka uhlí m
oleje a nepoehybní takí jinýeh
mínrralíí Má velkou tioxpodář
dkou biidotjenoHt a Holamranl o
vládijíef aKÍ dví třetiny ontrova
mají v ťiiriyiflu vkvvh howpodář
nkýťb příležítoNtí náležití využít
kovntí Vnitřní íát owtrova toho
to víak pro výzkumee nknteíií
páurrikou pfidou
Vlku tohoto výzkumep o pro
zkoumání Noví Ouínev formulo
ván byl v ro J91 4 Avíak k"
veriír Iiolandnkí državy nebyl %
to opatřítí mu voj'nký doprovod
ježto práví vypukla avítová vál
ka a výzkiímeůrn není dovoleno
vstoupítl do vnitra zemf bez do
provodil vzhledům k n'ejez(eří ólo
ku"i atrany domorodcei Títti plá
ny jeho byly oddáleny ukutcent
ní Nádedujíeíbo roku bylo mu
víak lovoleno aby vstoupil na ó
Htiov líorneo w Seat i" domorodými
vojáky jímž vfbd hondký po
ruíík a zemímíříéem rodíkem z
í'eb'b'H jiního oxtrova tohoto ar-ťhít-Iífii
a fotorafí-m Fotograf
onprnocníl a Dr jitimhollz aám
zhotovil fotoífrafí vnitra
Přezkoumání ottova liorroo -mM
mítí valní dřdeítoittí při
pohledu na mapu poněvadž o
atror ť-nto jí malým a málo vý
znaíiiým vedl" vflkího aÍJkíbo
kontinentu Hutt-ínontí viák j
Ž? oatrov líorneo má tozlohy 290r
Wtí Hvmhikh mil vol zajMí je
duáný kouwk zemí a nemíl by
zftntatl neznám avítu ve dvfátni
níoíefí Ostrov tento aám je dva u
pftlktáte tak veliký jako nflíekí
aouoařroví
t Výprava l)r Xumboltze vydali
ae fi4 eentu v mhtH řiandjermaí-
ma jež nalézá e m jižním pome-
Um velíie 11 b tulí ml Uhíl il kud Je iiuhim iuklv nepi oliikll ti luHMiími ladml udtMuui bln
dřrvall a jmu tni piiivibuiiM
ni it loyiilnt
Dr lniiihnltx pMmI vp lyk
Huíi lltdiiVt' Jmiui liKIniml AUť' fteekll JimIiio InU IiIo od lirj
fi kleli liitlířulí ne lni avi- tíilhu íwkťhti knlnUilh' jiné ml
liiv lid7 tSirtf pndl b Me- eeklio kiuulu ii t f I od ídkl
Ivluit M in e plu hntí plriiieiiy mIíii b jo li bí ll t)ky j'd i'Miijehvkho Ve lil Ml Jmmh pí
řijieiiiii liíllu HKtruvii Piiiialiv VI líre itljllnme IihIÍAhI tito tflillt V m M tb řpnjoiu-ekýell VUji ll
(I HtlHllIV lil0 kl'iVltl pltJIlt 111 í ri-ilurfl il fllU"lII i"vinni n n™ 'mii imhium-m
Mukyiil luipliiénVtfli lelikviťliti hiliiVii tVikoMOVillki llnli K
txU pro Hhuolotfa jio bvlutté hoiiNu Níineckn Mnohé ř tíoh
zdroj tluJItt o 'Mtftlv flO ta vlao odvetovt
í)i' 1-nmlioltz toudí fa bud to ru tu fa nau-rloký konjrfen ita
trvatí iiejiiií-iií jeili jedno itoliMljnovil poplatek flO ta amcrlckí
lie11 erlý hVÍt bndi VeiU-ek)' pro jvíio
koiiimiii Nejliohntiíiii polem pni Vlak notvo mzejtd a JU Jmii
nové výzkumy Austrálii' t NojM1 oťitli na řťckýih hrnnicíeli l'o
nové vízknmv je Australi? n Nu- 'M iiínledujíd dny n noci nu l jm-tn
vřtiííiii iml rovem nu nvóté u tiej
iiiéué známým inlxicin na celé
Zfiiirkoiili
udriiji hlavní ntyky Ji-mun tu í
ebu u a vjhjhajf ne Dyikdm u ji
ným plvinetiAiu U tilni iiiořuí
tyto kinkcny jou potomky aborí
irinálnhli obyvalcl Iturnea U
nutno doVřdélí ae o níeli vlep tul
ii liollieii bil-le lilolio poVnnV(lti
zu tirozkiiuuiuiié I'tii&níe toho
1o plvineiie jnott tuuivií pletl il
má)! í jiné rozliiué známky od
Dyákfi
Dle náhledu Dr luifiliolti% Dy
ákové vpadli mi oMtrov před mno
ha tfeiiefueemi ze avých bývalýeb
domovu na pevníní uiijskí kde
bylí usušení v oblaiteeli nyiiéjlí
francouzské Indo-ťlny a zahnuli
abociiiiáluí obyvatele dále do
vnitra ostrova V Indo-Oínř nalízA
ie jeíií nyní Jedno plemeno jež
znuéiié pípouiíiiá na Dyíky na
ontroví líorneo
Dukátové a 1'unauoví Ntalí a
faké lovci lebek íemilŽ nepochyb
ní hi přiuíilí od DyikCi uvAak
ponerhnlifii mnoho ze xvýeh ata
fýeh zvykft Nikdy nebudují pro
nebe zvhlAtiif obydlí dávajíce před
iiont Hfiánku nu platformách vy
výáených (isl oim pilefi nad zemí
kde zahalí ho do dek V manžel
nkých názorech jsou tito lidé jeAtí
přÍHníjSími nežli Dyákové Nevír
lioMt manželHká ae trestá uříznutím
hlavy
Jakmile v dontul do vnitru ze
lní Dr Lumholtz propustil aví
malajskV' pru vodíí kteří pfMobilí
nou mnoho nesnází u zjeduul ai
Dyáky aby provázeli jej na jeho
cestí podél řek A džunglemi Shle
dal vfieehny existujíc! mapy na
prosto nesprávnými ale přen to
byl to pokrníovatl mj své cchíí
Od Uaríto odebral se k Hiishiiuu
přítoku plném peřejí po nímž
cestování bylo neobyéejní obtíž
ným Ve vnitru oat rova přifcd - Dr'
lumholtz na níkolík kameufi a ná
písy parnitku to po indiekýeh
milionářích kteří přWli sem asi
4(H) anebo MX) let po narození Krb
sítoví Tito míaiíoá!fi váak ne
níínílí žádného trvalého dojmu
n Dyáky Malujeí pří pobřeží vk
přijali uéení arabských mísKÍoná
ifi ňavítívíváítdi tento ostrov a
jíní v arthípelatfii před níkolika
hty lety aby áířílí tu náboženství
mahomedánskí Hultanáty byly tu
takí zřízeny a do dníního dne
tulřželí se malajští sultáni nváak
iíto [nemají žádiélio vlivu mt
Dyáky kteří apravují amí aebe
pod dozorem Holanďanů
Od řeky IíiiHanj Dr Lumbollz
yed svojí výpravu zpřt k pobřeží!
krajinou podíl Malíňkan fekyj
Vfai to že atrávil ve vnitrozemí
CESTOVÁNÍ PO
EVROPĚ
doHlotck tílesiiého poh}lni při o
leViiínií a xa vf raní avých tluino
ku u ujišťováni že nciiiAui píl mi
b5 více nežli KM) cÍKret Pítrání
po eijMireiáeh se zdá jednou z něj
oblíbí níJAÍch zábav na Unikání
V Terstu byl jicin nucen íekoti
io dva iliiv na vlak u celí ten inu
Knrrespondcnt nmcr Hdružcnó jN„ trávil ionohánéiiíui odbor
ho tisku poslaný do Kiffy k rusko-nika v opntřování potvrzování
polské míroví konferenci' popisu- průvodních listin neboť dostoti s?
j? v ziijímavím článku potíže ny krze italskou policejní kontrolu
néjíiho cestování po Kvripí Kor- je úkolem velíc obtížným Tuké
respondent ecNtovul z Krymu do jsem s bavil navstívovánlm po
Ulity fl svoje dojmy z této svízelné nízomíncřl u nichž jsem se po
esty líci nácdovn: 'kmiscl iloatatl zu podivnou sbírku
Krymu do Higy neda ae býlí rnhlA frunků plaatrA leift a dra-
velký skok nu nmpé nb když ne
trpělivý novinář vydá se na cestu
shledá že Mřední Evropa je ne-
zmapovaným svftcm hrubí pře
eben nijaké rakouskí koruny
Mezi Terstem a Hcrllnem bylo je
nom Scst rfizných prohlídek celní
ml úředníky Ve vlaku nciinlé ilo
délaným Versnillskou smlouvou uise žádných snncích vaionfi a tuk
ziuiiořeným nepřátelskými artná- Jízdy přen hranice neziiňmennly
daml obtížnými úředníky prohlí- pro mne žádných potíží neboť kó
Želícími prfivodní listiny n eehií-!nec koncfi řlovřk zvykne všemu
mi úředníky kteří jsou rozestaj pokud se týce ecHtovních infor
venl v takových místech kdo mo- mncí Ucrlín nnlézA ne od nového
mu ziichytlti všechny vlaky o 1 HiiIIiííhu pf Daltiekím moři dálí?
neH iiiotioDUKa Cestovní kau
hodiní ranní
V liOtyáskii knŽdý íedesátý ílo
vek Je vládním úředníkem V nové
této rcjiublíce je celkem mlllion
u púl obyvatel a 2VMJ0 nich
raeiije pro vládu Htejnfi propor
ce nepochybní platí pro vfieehtia
otitiitiií novíívyctiá kuřata kť1
lá hledají rtkrytn pod příliS loz
taženými křídly matky Mgy ná
rodů u následkem tolio st ují-
obchodník' u zpravodaj jaoti nu
cení trpíti
Vyžitdujeto élrnáet vidování íi
potvrzení průvodních listin aby
se élovík doatal ze Hcbiistopolu do
Híyy a veille toho spoustu vlád
nídi liMiii které dovolují cestují
eímu aby míl u sebe více nežli tří
límce a +13 pří cestování od jed
noho pomezí k druhému Když ty
to nové zemí nemají nlíeho mi
prácí přijmou dnUÍ ccíovní n
vývozní regulace a tuk s vy najde
práce pro nékolík nových iuapek
torů a vyAV-třovatelň
Když dokonéil jsem svojí práci
n Wrfltiífdovou armádou a úřed
níky jihoruskí vlády vydal jsem
¥d na cestu do Caříhradu kteréžto
místo je jediným střediskem oď
kudž je možno eesíovutí do Htfe J
ní Evropy líudcnny 1'etljnra n
ťlevřt mísícft a cestovní více jnk'Mahno a níkolík jiných bolw-vl-100(1
míl nemohl prozkoumatí dft-"kých protíboUevíekých a proti
kladní obrovskou rozlohu ostrova] víemu vódeft bojovalo anebo před
Vínoval více jak dva roky títoUtíralo žc bojuje na ňz"rní mezi
výzkumní práci do kteří pojato v miniovou severní linii a var
bylo nékolík
vnitra zemí
dalsWi výprav do
Savou fta mohla se vykonat!
&croplnem ale vítíína ruských
Holandátí úMnkl vypravovali: aeropbmu vyvinula v obí aovít
f)vtW "jemnou konírnou rS f h dvacíti oaroí Malajeí vybr
runy vmt wy hyy prozkoumá- ným' íun pobřežním obyvatel
ný Voda je hlavním pomocníkem utvem výprava poaíoupila k nikl
výtUumovým n Mimute nejvétíí Hrň„ eee nejznároíjAÍ to hen
překážkou Ani vííný led a aníh joatrova Výzkuwteí pokraíovalí v
v oblastech ii aevernf a jíM toéy
itejxon takovou překážkou vý
zkomeí jako tropické džungle
f'ou4t j fakí znaínou překážkou
hU ne ik nepřekonatelnou od té
doby kdy k fýzkomCw používá
aeropjani
" Tyto překážky vysvítlují zjom
kimtoM vfiiiomtM bílého ílovíka
rovfiUwhn pámo a zvláítí o
nitru hmllw n nitru wtrovft Ma
lajského arch ípeJajru Tyto ostro
vy v skupině říolandskýeh Vý
ehodoíeh Indií j#otj nejoíní zná
roýmí éáfmí avífa za a5íeh dud
JeAním i Mayrrfefa přítomných
výzkum ft v oblastech Mlké
bo ňřcMpflagn } Vr ('r 1wn
bolu norský' vzkume a ethnO'
loy Ur Umboltt zahijíl ivoj
Výzkuwteí pokraíoval
vv%it podél tíío řeky až ocitli e
Dr Lurnholtzovi o zooloíříckýeh a
dosud neodhalených divech jiných
oatrovíl aotioatroví Holandských
Západních Indií Alfred Kuc
Wallace anglický přírodozjytee
přítel Dartvínfi v strávil o tu Pt
riA arehípelaufu aniž by byl vy
éerpal přírolní divy Jeden úředník-
vypravoval o obrovské jeítír
ee velikostí krokodíla jež žíjo mi
jednom z malých ostrovfi Tyío je
átírky vyá(#jí se i na stromy
jsou-li napadeny
Dr ijiimholtx prohlásil v o
bíasteeh tíebto nalézá ae afa o
ntrovh ktert obsahují obrovské
bohaMví pro moUk botanika a
etbnolojřa I na kontinentě au-
tnvxl padesátí anebo více plemeny jatralském jsou místa kam nikdy
Dyáku kteří obývají nitro osíro
v
Tito Dyákové zadobují zvlášt
ní zmínky neboř joit to lidí velí
ce pozoruhodní Jsou to plemena
váWtiUkí i yeí!m íastí války
mezí aebon Ju zárovei loveí le
bek h nťmjí krátké a velí ? o%tré
dýky kterott poraženým nepřá
tel Um nhdvHjí hlavy Jinou oblí
benou zbraní Jk aumpitaw mm
víe atop Abmbk rmrt kfermt vy
fukuj m tráveny áíp lMwy
faru ňovokny miň thnho plem-
rty §U je pfUný tmt u tmfr 't
nmif ktm ýt mUim nAkym t
mu 7a Mvlrwmt fsmt i mul m
hon hýti tmtáol amrtl Uytiwé
nevkroííla noha héého ílovíki
Jsou to hlavni pustiny v západní
éástí Na výebodí nalézají ae Umti'
AZmtftle kde výzkumná prie je
naéií stéžovana íasťýmí deátí
Dr humhhlu aékolív m hlavní
rní'4to avě ťUmmtl považuje vý
hod 'strávil mm let v horáeb me
xíekýeh mkfňt v pohoří Hierra
jež je pPHiUmivtihn do Mefíka
W Mkalístyeh Ve státech Ahm
Míehoacan ňzeaf Tepíe m ri
pád 6d lUxíko lltastmlovaJ ío
AlkmH vlvmtnt zvláítť fíuíeho
ly klr4 nlzl r Jlíaeo rm bor-
ský temperament a odpírají pia
ťovatí jiříIÍS mnoho hodin }o aobí
Z té příéiny svíříl jnem ae osvíd
íeiiému americkému torpídoborcl
Tattnallii který dopravil mne do
fKustendŽe v Kumunsku n odtud
pak do Caříhradu v hjilvlú osmí
hodinách Hyla to polouřerlní cesta
bez regulaci o průvodních listi
nách Ale v Caříhradí to -začalo
X polední dobí vyvatala v B
vropí novt profese — získávání
potvrzení na průvodní listiny —
Sjednal jcm nejschopníjáíbo od
borníka v tomto novím povolání
a ten mné po dvou dnech oznámil
že za pomocí doporuíujíeíeh listin
od admirála lírístola a amerického
konsulfl byl a to opatřili mní vfieeh
Ji potřebných vidování jícbrje
třeba k eeívťí do líerlína Ž na
francouzské Uyl jsem nucen jití
k franeouzskémii kontrolnímu ň
řadu osobní a íekatí po pH bodlu
v linií e Heíícpleí Cíéiany Azer-
bajdžaneí 1'ortuplcj a přísluSní
ky jiných národi a pronárod le
vantínskýeh nežli mní francouz
ská vojenská byrokraeíe dala do
volení k opuítíní Caříhradu
Daláí archy papím byly přile
peny n wojí prfivodní listinu n
tak mm míl n mm rnijefku Je
dniř z nejobdívnhodní Jáíeh abírek
hladinou mořskou Jnou doaud o
lylaatí r lUilka km Mt lidé po
akém hhbnn aaí SKW afop rnKlHiředníeh dokumentfl Míl jaem tří
řeekA vtw Ti byla nutrm abyeh
s doafal ytn Hni IhtuU }l
eelářc nevídíly jak je možno jeti
do Iřígv VítAlnn z nich vřdélii že
éiisem jezdí tam lodi ze ňtétína ti
nikdy takí z fldanska IVnslýehn
lo se také že jezdí vlak v Litev-
skem ale od té doby zuse doňlo
k obnovení války v tomto území
Nékdo bojoval proti nikomu jiné
mu nikdo a vojenské průvodnTjl
stíny byly nepochybili nutností
Kdosi pravil Že kdybych se dostal
do Memelu mohl bych anad hc
dostat i Hulotnobilem do Mbnvy(
Cestování mi železnicích bylo ve
lice nejité neboť nikdy nebylo
uhlí a jenom zřídka bylo možno
nahradit! jo dřívím
Avia): nezbývalo nic jiného íež
zahájili cestu a poíítuti a možno
stí překonání vfieeh překážek To
je také vlusfiií jediní co élovik
mfiže uciniti kdekoliv v Evropí
zu dneáních dnft A jo dobře když
řlovřk ukryje ve uvérn Saté dosta
tek peníz na vydání a kojí se na
dějí že celní úředníci je nevezmou
Jdyž na ne přijdou V Jícrlíni v
te dobí nalézalo e množství kor
rekpondentft kteří e pokoušeli na
léytí cestu do Rigy k mírové kon
feronei Zkiwíli rfmié cesty avšak
mní se podařilo předejeti je váe
ehny neboť vydal jsem se vínkem
k pomezí Litvy
Wííníco z Memelu do Li ba vy ve
(ti blátivým loma n byh nohy
éejní nesjízdná Autobus byl gta
rý a sípavý Uyl váak poslední na
íí nedíjí Když ujdi jsme asi de
set mil vypovédíl službu 8mrá-
kalo so n vítáína eestujících si přá
la vrátit! se do Memelu Líbavu
byla M) míl od nán vzdálena ale
my novináři jsme trvalí na pokrn-
eovanl v cesií a poalíze se nám po
dařilo přemluvili ostatních dvacet
eeafiijícíeh Hiroj byl opraven
a pokraíovnlo ho v etí O dvž ho
diny pozdíjí uvázl v blátí a tak
III - v
vn jsnie nuceni přenocovat) v
lese daleko od obytným slavení u
oez potravy Trudká bouře zhor
ííla situací a rozhorlení mnohých
cestujících kteří proklínali nás
Anrlíéany v sedmí různých jiizv-eíeh
pudie li na ní mV tííkťlio auetm
i ní Miuipue VynAle porru
látoivýeli peiie iieut lir lilďký tie
liuť pureiilňiiuvé peide !♦ ly V
řívřuí v hieii( po dví %tí let ii
Utejorlm lililli I tlUll bb) potllll
tnké v Anyhí k Výlulie pelií ou
krt-mývli líed viee JhU slidťlliu
Dinl s' fa poieulínovi petiíie
míly vtnlk moil fcineiilnínil htái
v 8íni!iu Původní poreulňiiovýeli
riiáiuek užívalo ae pfj hře Jitko u
#lvft e rftzuýeh kolejek pil hfo
ve Spojených HtAtech Ilylo tji
ítřnu že poreuliiiinvA tato kubi
ka hodí n Minineniií k represe u
tnei meiiiMi hodnot a Ink jích
potřebu nc poiieiiáhlu SÍÍilii nž ra
iijulu místo drobných peníz Tytu
poicubuioví' peníze rdiijl se býtl
mnohem výhodní jíími nežli sta
rodávmí "shinplasters" kterých
používáno bylo jako pomocných
peníz ve ypojených Státech Du
dou li i jiné zemí náslcdovnti Ní
močka ve vydáni tieníí noreulA
nových není jisto A A Ilopkína
o této víel píňe v íasopisa MTh?
Seiciitifie Amerlcun" následující i
Marka znehodnocena je do tí
míry ž tížko bylo by jl zhoto
viti i kovu eenníjáfho nežil j
mid anebo železo a porculáu pro
Niiíieeko zdá ho býti tscatnenltým
proíítřeiJkem míiiným Mfstskó
miiee jichž používá se hlavní na
pouličních druhách vzhledem k ne
dostatku drobných jsm nyní v
uIvánl v IlHinbuiku a Jinvch mí-
stech V Melssen nnléznjí se velkó
toviirny nu porculáu u v přitom
nó dohí mu jí nedostatek práce
Neiií Z"dii írtilnýcli pfíéin proí
nemohly by býti vyrfibCny norou-
lánové peníze v závodech kde dři
ve vyríiiieiy se vany a obdivuhod
ní stolní příbory
He stanoviska zdravotnického
Jmou to peníze ideální ponívadž
fJaJI se velmi anadno očistili vo
dou Vzhledem k tomu že je tře
ba zvtáAtního atrojovl k lelich vf
robi je velmi obtížno je padilatl
rorcnlúnove jienlze nejsott uiíím
novým ponívadž dva staří ancli-
chí hrnéíské závody vyrábily pe
nize z poicuuiim Ityly hotoveny
ve Worcester v hodnotí jednoho
a dvou ňíliniffi V roco 1801 niti
silhigové a scdmiíilíiiifové peníze
byly vyrfibíny v rinxtonu Hyly
tvaru oválového ploché na atriinS
jedné a vydutí na straní druhé
kde jejích hodnoto byla vyznaéo
nu velkou éíslicí Í3yly nazývány
"chaiiK" peníz! íi penézl finský
mi —
V Oríentí poreulánovýeh penía
se íusto užívalo Biamskí porcu
lánové penízo byly v užívání od
polovice osmnáctého století až do
roku 1871 kdy další jich užívání
bylo zékázáno -VítAina tichto
poreulánovýeh peníz hyla vydána
v Htinirkokti vítSínou hráekými
domy Bylo vydáno nejmiínS 800
druhu téehto poreulánovýeh po
"řz Pcníe tyto tria jí rňzní tvary
rňzné zbarvení a různí hodnoty
Nápisy no nich jsou v iíuakých
jazyku ježto véliina hráčských
místností v 8íamu byla vlastními
a řízena Cííany
Vznik téehto poreulánovýeh pe
níz je velice zajímavý Ilráci v
fintou pravidelní sesedlí se ke
hře kolem koberce na jehož konci
sedil "bankéř" lVníze přisazo
vaná do hry často byly házeny zo
ziifléné vzdáleností a velmi -íiinto
e odkutálely nežádoucím smírem
Aby télo nevýhodí bylo odpomo
ženo majiteli heren nechali ai zho
tovili zvláátní známky pro hru
které hrářům prodávali aby jich
bylo možno použili místo peníz
PORCULÁNOV£
PENÍZE
Poreuháimvé peníz? které má v
úmysl ii vydatí Níroecko budou ae
nalézat! v stejní kategorií jako
peníze papírové ježto budou pou
hými platebními alíby anebo jako
naíe eenííky a pířáky jichž ko
vová hodnota j? munkl tuhl hod
nota platební
í'orcu!ánové peníze vfiak mají
jíté výhody nad penizí papírový
ml neboř nepoákodí a nezanííatí
tak anadno a Jaoti mnohem lehíí-
mí nežli peníze % kovu zhotovení
Nevýhodou Jích oproti papírovým
ntihhm bude U zaujmou více
adata a U mohou býti rotdmoy
Boleití v aádeoh a kloubech
"Trpřl jsem bolestmi v zádech u
kloubech" píáe p John Laída zo
říkancifelcíi N Y "Nejdřívo
jsem se tázal o rádu lékaře pak '
osteopatíiii a zkoušel viecky dru
hy medicín a línímentů avíak
bez úspíehii Pozbyl jsem jíž vo
ákerá nadíjo 'ni no kdy pozdra
vím ponívadž ac zdálo Žj mnJÍ
není pomoci 'AcqM jsem hroz
ní než jsem poíal užívali Dra
I'etr Hoboko — Tento lék nejen
že zlu vil mne bolestí ale zpJso
bil velká dobrodiní též mít ttmi
žeJee a dítkám" kuíeností ja
ko tato založily dobrá Jméno to
hoto osvédíeného bylinného léku
Neprodává m proafřadnlcfvíw lá'
kárníkft} j dodáván přímo Dr
1'etef Fabroey h fVm Co 2to)V
Washington fílvd ílilcago Iil-
A4vrtíai!mut