Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 4, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - -O
trfu 4
NFJ2IVCJSI ulicí:
NA SVETf
1 i ! í Vtirr ulice v 00 aru j
leiiM') htlé JedlUMI A liejínéjí"')l
ulic nit celém svélé Plíce (jhím
vlasti é je tržiitém m potrávím
pro (#!' ilti-jřt rtMtiAJí tím
tu frMstlui kmí roUidá nt
píli tuíittMiU blocích Na
pnuto! tťmíř Jouuow n vti
J-ť DOOuOtXsj Uber mi la Ukmi)
IMl builů bramborů 1himj u
lft Jutlrk jiné ovoce a 1miÍii
hU V stejné proporci lielnluvé o
obrovském po i n kuni slepit
krocanů kiiclivii ti jiti' !j (i !
ppuili n u celkový obchod
ílí obílit loclli j'' ee jul li'k)-
MlUOOU
Uní Wuťr ulic jf le-z n-lpuiii
jednou i nj ví řrckvefif ovaliv' di
ulic nu été neboť vyžaduje tt
jiíli kolem MiX0 voft růnéln
'Inihii k zásobení líL'00 mnloohchn
lft trrocctníut zbožím vm uiéMé
Veliké mnoství potravin ricjifi
itéjAiho ilriilni v bednách ii dře
vV-ných klecích jež nuhioinadéno
} kiiiho dne na chodnících po
I t celé lilo lilii'' je překvapují
t ím důkazem velkmti upetýtn o
hyvatehtva ('bícaa
Všechny druhy potravin e tu
hromaďují od plebejských
bramboro už ilo aristokratických
zelenin jež ilnpnivovíny jsou v
chladírenský cti vozech V Sedmy
ilřevřné klece lil složené nejmu
naplnéiiy zeleninami nýbrž obsi
liiijí také králíky zajíce opalii
poibvinciita a křik In vii kuřata i
jiní domácí zvířectvo Kmih Zula
slavný francouzský jjpísovntcl iiíi
psal o proslulé (laíížiké tržnici fo
I rn vín jeden ze výcli iiejpooru
liodiiřjAídi románu iiuvny' "lUi
ciio I'tiížeV í) tomto fhwntfHkfini
tržiílí Zíijínlé mohlo hy hti n
pnnio lícení xtejné znjíniuvé
liídc Zlídkll lllIVŇlévíljí tUtO tlil'
cí i pouhé z vcilii vohI i Je to hIico
miíždiífé vAech drulift owl které
niiijí určité príéíny ttvého újmu o
pot rn viny Néktcfí nich íiIiívh
jí ' piMnivními otízkiími tuk
dlouho n tuk uěinné dnen jsou
M to Véldí éút Hvého prilcťiVníhii
dne dtiivíti hcdřtiím nu převríce
nch nudecli kouřením drfihch
iloutníkfi a dvínírii rozkazu jí
uým lidem
VALAŠI PftEP 300 LETY
8 Iwtopudu JfíUO byltt íiekň
vojika ponížena vU&hkfná na Iíí
lé fíofe ii 1'ruhy Valaíí pnu
Mví mzJfíéHkéhi i vsetínského
hylí evangelíci a vystoupilí m
déji4tí viílky WIcté ohilívu
hodnou HinéloHtí Uhrané vé ohm
celí proti vojsku cípÍHkuiii pro
ti' íleehtř i méHiflrii která zfiMtaln
přř řÍKflří a po rieíťatiié hit v? mi
I5ílé UnhitoMi trcHfatí ty ktc
fí neili a Cechy
Jako vňdcové Valach 6 přípo
'mina jí l řťyří fojt i - Oold Ma
ehtfi t Hovřzf fojt r VUU-n a Van
truch tt Lhoty u Meziříčí V
ehlehoviekém em u Frdku pře
padlí řrydeekého pana Vrhnu a
zabílí jj í jeho družinu 2 pro
KÍnc 1 020 vzali útokem iirad Taj
kov a pobílí tam mnoho vojáků
V polovici ledna K521 zpmtoííli
Mariovíe'' JJlíri Vyzovícc kď
ukořistili mnoho utííhra a pfnéz
Oholili i innto VulihUt Mni
m ale rt hhm& Wl přitáhlo
na hlt eUhhUd vojko vytlačilo
je 7 mlA a Vfllfiftí byir po zo
falém olporu v Křivém a fcjřpa
nové poHioíní
Do nové váleéné nálady jft při
vedl markhrahé Jan Jiří Krnov
fcky velíte) Hedříehova vojska ve
HlezHku a na Moravř kterému
pomáhali tm jeho tažení Kra vař
kem do íHier - Hamí pak f fí)
na 1621 přepadlí Kopřívníeí oj
vážili a i n i'říhor ovJkti4 odv
zlí mnoho kořistí přííla na řadu
rCdé a Ve konej října vídétí Va
lachy před hladem Ifef4f'nem
ííptíka 1 listopadu jdna Ma
Valach fi vedení A'íarnm Víé
kova obléhala fíukraMy AI ž
jím nékolík dní toz nedaři
lo dali a do jelen fi a jk azna
mutiknn V jích třIíli OM
ímfm Hukvaldům příílí n po
mix YVňtotM VšUehy u
línali Bok byl pro Val
ehy neiřaaffl K Moravu vtrhl
í íVr íí"fli flaboř proti íiiřif
Vlíí í0" ftíw pojili nit fwito
kříř? #jír fo 'U vyplatilo Pří
ríže# n eUnhVftri hyío JWi vel
mi mohtf pfMUí h Mtný poíet
tm Mtřomy povWtn hhy n mtmí
Wtí AU ttfUVt w 7m eJJonl)o
atojí ti& vm wtřojní ti Urm
lnidilio hradil kJ lt)U piaJi
iléti ií"ii ki uinJtti ktrfUU X
initJMnf pfepuJli pirtib1i a rtl
klrí fajčit 1'vli ta puřnMa i
tr kter ariil u Atriiileilii
iiHili a do "díry" rtlili He
nit jut jí1 mi dali e Vňliiii k Nové
mu iliíMini lonitii vn Jfi't e tmu
není cituf ky i'U Nový Jiťín nn'l
trh Jy hriidby u ilolni Ijum l)lit
MVfofui Vy jdtittlt tedy un
vřenou hranou 1 NovojtiMAiky n
liocleh l no'"4ti Jíih fiefiltill
h pvnijili jím uty prpnli
Člii Kino Hitéli ViiliiNi J-Sté
Jimtatl v Jirltié v( kupné rn rn-
jllé fNilřké oldllée ilf flilina
iln [nuť na Vulichy 7 veéem
ipéi halu Starého Jičína NÍlné
oiljéleiií 1'ÍHuřikfih k NoV Jiéí
nu kd- opojili tamní
kuil H rodélili h práci Jeden
oddíl dal ne k hludovlcím a k
pfiliiocj ti'rverii riplavii rorlita ie
po obloze Jiad celým krojem (1
iiřiil nndivilué riipítili nékolik
bludovakých chalup aby Vala
chy z ukrytu v #ilirié vylákali
Vn In Aí dali ne chytit i! Uoepiilí
chápali e Hvých zbruní a lem-m
dali k Hludovicím V leně lile
crkala novojická poiádka a tn
jioue dobře krytu obklíčila celé
oJdéleiií Valachft které do jedno
ho pobila Jiná čiixt cÍHařkých
jiiln rychle pfohledá Vatí ili
nu a St"'MtI též jim pralo Chytli
tu rn hlavního vfidce VMndiň rvu
ného celém kraji 'TiWk" kte
rého zavedli na htařojieký hrad a
iivřznili Hyl vSak na moenou
přímluvu fcvých přátel rase pro
puStéri JeAté jednou chopili ha Valaši
zhraní proti cístíÍHkýni r lfil'2 —
za ívédikého vpádu na Moravu
Ke ftvédfim lnuli VnlnSi pro pří
huziKmt víry a hlaví proto Že h
nimi uctili pro víru pronásledo
vané' n vyhánéné Techy
o roku lfiííl ne Valníí ňplné
změnili -— dali e do tJužeb eímiř
kých Opouítřli chuti vé dom
ky a v houfech brali m k hraní
cím uherským káceli atromy a
délali zňseky proti vpudil nepřá
teNkýeh vojsk
N'aioedy vystoupilí Vnlaai na
válčeném poli roku lfiH'l za oble
Žení Vidné od Turku a vpádu ne
přáfeNkýeh vojsk až do Frenštá
tu který byl spálen Na ochranu
Moravy proti vpádu ze atrany u
herské byl tehdy zříen z Vala
chft "abor portásft" který byl
teprve roku 182Í) rozpiiStén Jed
no oddélení "porfáSa" mílo Ma
níci í ve Veřovícíeh
Takoví bývali Valaíj kdysi -Driea
už jenom vzpomínají
Staří na předky kteří se umři i
dobře ohánétí meéem kopím ne
bo "valaškami" — a mladší —
tí vzpomínají na opravdu svoje
poslední váleéné tažení Kromé
říž — Itálie - Kusko — Sibjř —
"zelené kádry" — také nŽ jenom
pohádky
Vííchní sedí klidné na svých
pasekách
STATISTICKÉ PODROBNOSTI
PODZIMNÍHO VELETRHU
V PRAZE-
N'a Podzimní Vzorkový Vele
trh došlo 2740 přihlášek vysta
vovatejft kteří požadwalí MM
étv rnetrft výstavní plochy po
nívadŽ řídítelutví inÁo k dispo
sici v Průmyslovém paláci ve
strojoviié a klenot pavilonu
v praktické a rychle zbudované
dřeyřné výstavní bodové prof
dra Záhorského ve velkých sta
nech pak ve xttneích na vnéjiíí
Htrané Průmyslového paláce a
koiieén' na volných prostran
stvích pouze Jfl:500 éť rn bylo
nutno přes příbláéck odmít
noutl Proto ňéastnílo ae na uvedené
p!o£e lfKJ vystavovatelíi z tťxM
WS hyh % republiky českoslo
venské (mezí nimi £$T Némeřj)
?H z Křmeekař 24 íiakoiiska 0
t Armeríky 8 i Francie 7 An
f!K po dvou t JíeJ(fí Itálie a
Avédaka po 1 % Holandska filvý
ut a Polska
V tamto po?tu nejau visit 7t
hrnuty kollektivní poíce wlbo-rovť-h
avízli i prfimysla textil
nfid rukavJíkářskbo kertmí
ckho knoflíkářského expoaÍM
ví4Wi#kýeh fVehft žívnosten
nkyeh ná výrobních družstev
dílníekýeh i žívnoatenakch tak
fA pofiH firem V V V ©hc!v
sích ohntW 2fM Avlak mí t
to #flhe# není koneřní nebof -li
HH fitm poskytla ve avýeh
rwkojích m rMomi řiditelní v
w ohHfciií fntbof1lnn1vi Pí Up
HIkm poůnífrm firmim jínfm
loi ltiié sf ufuirh ndutaVi
mUt a které i téchto duvuJ) lir
mwld lítí tilkle fJety v palr
rutl
(tdniakfi pro kujH e )o vjfJi
nu rclkem IHIlits clle tuliu
VHlupem k éestuých a vnlníeli pru
offíeielnl lioxty iirtuilistilíii a
pro riiuiistiiiiii' P V V n v
'taviivalrlft: tl' Platičích lni
vAté vniku ďtihíih iKiitaulo h
I ťlť') Ši olriirh Jrlt rt illldllii
ti h r''7! Myla tedy r jiStena mi
VíitéVrt 2Mí(M) Otob PiiéVJi ft
h rlifn turniket pro majitel--ndnnkft
a letřltimaei nebe kon
trolovat! kolikrát tito výstiiviAté
navštívili Vrhledeui k touni jře
Velet tli trval Pí drift pocítejtii"
)" kuMho odznaku a kiúilé b
ilitliiiee blo použito J-oiie pt
krát tak h' dojdeiiii- k tifíe pí i
biío Mimt nivitřvřiíkfi k"
rá není nikterak přehnána Vy
počet tento je podporován rap
portem elektrických dráh praž
ských které hlásily ya veletržní
dny zvýs"iif frekvei o f)':i0(Hl
placených Intkft nad ostatní ď-n
ní prfiinér niéníce jráří ť'''-'') ne
počítaje uiujítcbf předplatních u
pernametitních Iítkft
Nchlcilé k tomu že pražské i
předméMtské holMy v nichž po
koje přiděloval Cizinecký ťiříid
byly přeplněny bylo jeíté vlast
ním ubytovacím odborem P V V
přiděleno fi)77 soukromých bytn
Velet ržných katalojřft bylo pro
dáno 4 101 kihft mimo to bylo
roziléleno mezí vystavovatele lM'i
kiisTi (ÍM kunft nebylo odebráno i
a značný počet věnován offícid
ním osobnostem korporacím ' d
říu! drn a žurnalÍHtíee
a veletržní burse docíleno by
lo obratu celkem 1hOV10íh Ké
NejobtížtiéjHÍm hnilém byl výpo
éet docílených uávérek na 'vele
trhu Firmy nepochopivše stalí
stiekou důležitost dotazníkft jím
předložených hlásily jen ne-níí
cát uzavřených obebodft obáva
jíce H nepráveiu Že sppíva P
V V předloží jejich hláíení fi
uanéuím úřadů m za ťiéely ber
nimi
Personálu bylo po éas veletrhu
110 úředníku a zamést tianeft
toho stálého personálu 400 osob
Veletrh uvítal řadu vzácných
hostí na výstavi4ti PÍ znhájenf
kromé diplomatického sboni praž
ského a vieeh offícíelřiích osob
ností republiky navštívil P V V
snský mínintr Schwarz v prftvo-
du svých úředník Q a zástupeft ob
ehodní komory dráž'ranské
Vémeka vfthea [iřijelo mnoho zá
stupeft obchodních komor sou
krom nik ft za ftécly studijními a
obchodník fi 7 Itálie přijel zi
stnpee veletrhu Milánského a po
ném nuioho vynikajících repre
sentantů námořního bankovního
a obchodního svéJn Dne M září
přijel do Prahy starosta Lyonský
poslance- p Jlerríot dávný pří
tel nasejio národa který s velkým
zájmem studoval veletrh a pro
pagoval účinné úzkou soiiéinnof
průmyslových a obchodních kru
hů francouzských % éeskýmí k po
sílení vzájemné jiosíee na mezi
národním trhu Pana Ilerriota
následovala řada významných o
sobnostl francouzského obchodil a
žurnalistiky též Oeleátí fran
couzské obchodní roíssf v Orientu
fJ'éž vfída belíříekn vyslala ve
zvláířním poslání r Itieíena Ver
tonifena mimo néjž jsme uvítali
'presidenta NVirnořní Lfy PcIkíc
ké p I lícnncbíciicH Mnoho
hostí belgického vlekoprfimyslu
hostí z belgického velkonrůmyslti
tenei republiky Ze Hpanélskfl
přijelo nékolik obchodníků 7
líumiinska president ohehovlní
komory v íialae-u a mnoho ol
chodníků 'A Finska zástupce fin
ských kooperativ ' Ameriky
kromé řaiřy průmyslníků a o)i
chodníků éeského píivodn kníže
Dmítríj Obolenský jko zástnp
e American Interseas Corpom
tíon l'ří úzkém přátelství -íem
a královstvím H li H není
divu ž netoliko vláda králov
ství 8 lí H vyslala do Prahy
zvlíítní poselstvo v éle mini
strem Popovíéem nýbrž též W"
lehradská obchodní komora # fa
vypraveny byly t Jugoslávii dva
zvláatní vlaky A byli to bratří
Jíboslované kteří m mřjvíee 7w
jínrialí o nhViipy naSVdio boží Ta
kž} Bulharska přijeli zástupci
sdružení wmřdílcft a HocíUi ano
nym potir V ImftftrtňlUm et V tx
íJortatíon v Ptevní % An %
verakýeh zemí přijeli velkwb
ehoyjníeí a &okimw i nvýcb t
puMto (ffMZÍoskýťli a afweitskýeif
příKU xáatcipai koopřatir Mo
PPíVťJíT 1ci(1
i 'iiwii' Vmi ! i"'11 1 111 '""ft"
venřý ohihiíd a prftni)l poprvé mHi iind íálnýeli pli'ln pre
íklájd liruUiMJt vlichudul tyky h i tu ii!vie riiiuik) u mi
i ftligu Pcbwf jelti piti 2 rw bibOitHu Inliky pliptavem n
k bl uríetilavan k DuJ#ptl u uohU bil Ui píikmiiMii puu
Vidin VídřtilS l'esi tik Imdiiui Jiko pr-Md lni i ibule
unii lii-niiitii liu líiNÍ letech niit kteié e mněné liodnIiUJÍ A
k tVskiisloveniku připojeni t
llluiMnoku v pravili do Prnhv
liékollk yvliUttiirl vínků ?e ile
iigvé diphimalíeki-lia Urw v Pra
re pdlií simioali oblidl i výrob
Imi' řlCirHf Auvutl
1'fíUMcit P V V dala poJ
iiét tí tiiéř vieru Miiým korpora
f 1111 9 W III --1111 III R'1 " W- I I '
! fti i:„ri! ba následek domněnku i" Jflpoři
lili MMIM I-IM I "'I n "VMI - -
' i i illťfiil InlIilVtlfk V lilio
V i'eKosiiVenskí' repUUllee nuy i™'" ""
usiiořádulí v Prae avif Vdy
Podnik tak obťdUiiiý Jako P
V V inél tiamořejmé veliký o
brat M'fiéJfil v vlastiii poklad
ié N'cnl možiio tlnrs požmtuvatí
již přesnou biliinei tolik vsak
můžeme pioritdíti že iříblížn
oblát účetnický dosahuje Ké í'l
(n(Kl — a Že už první niA pod
nik končití binl" rovnováhou tak
že není nutno éiuiti nároky na
jariméiií fond Ké 2flUO0OU kte
iý znji tlilo hlavni ménto Praha
Správné fTkl vynikajíc) hon
P V V i- veletrhy tiedají se
délati uriiéle nejuou lí k ním Já
ny přirozené pod minky A vzdor
obavám i výstrahám veřejností
vdor Spatné utajovanému skla
tiiání jevícímu se V kritikách na
fiich mnohých iihriiničiiíeli i do
mácích "přátel" podařilo se už
prvnímu I' V' V dokázali že tná
vSechny podmínky pro velikou
budoucnost Mylo prokázáno že
Praha jako historická i přlroze
ná křižovatka vodních I železnic
tiích tratí evropských jejichž je
přirození m t ředěny má pro vý
voz evropského obchodního ruchu
nepopiratelný velký význum
B0L&EVISM VE PRANOU
NEMÁ P0DY
i
Přes stále vzrůstající cínu živo
bylí ve Francií po celé léto a před
povědi že ceny vSeho jesté stoup
nou héliem zimy není nebezpeíí
že biilscvÍMii si v této zemí ro5íří
n Že dojde tu k vážným iřidtlstríáb
lifui nepokojům jaké nedávno se
lulálv v Itálií ti Anglií
8 nříeliodefii zimy délníeké po
méry mohou m- státí neustálený
mí a může dojití i k nékolika stav
kám Avšak rozhodnost kterou
(dfenerální federace práw zamílla
bolSevnm v nedávné konvenci v
Ork-iniNU naznaéuje cíténí délní-
ekých tříd lépe im-ŽIí neder snahy
o vyvolánf vSeobeené stávky loú
ského léta Francouzské délnidvo
nechce mílí nic společného se na
hamí které mohly by jakýmkoliv
způsobím poAkodítí plácí řekou
sfrukéfii jež znamená pro Fraii
eíí nap jel i veškeré enerifíe
Číslice předložené na meziná
rodním řínuiiéním kongresu v Mru-
selu naznačily Že cena živobytí
ve Francií je lu-jvyíSÍ ze váech civí
lisovaných zemí svřta a že je asi
dvakráte tak vysokou jako ve Spo
jených Státech Zpráva předlože
ná milé Svazu národů miznaéuje
Že zvýíení een živobytí ve Fran
cií je v přítomné dobé nejvyíáí ze
spojeneckých zemí Péřeme-í éíslí-
"e 100 za Akladiiu přítomna ee
na živobytí v éelných zemích je
násb dující 5 Francie XV) Itálie
V)- Vorsko Avýcursko S-'i7
Anidíe Ziíii iíolandsko IW a
Spojené Státy VJ
AvSok idaty délmkft ve Fříincu
stále tíiké byly zvySovány tak že
příjmy kryly zvýéená vydání- Zvy-
Sovánf délníekýeh mezd mélo zn
následek nove zvysvání ee nej
nntiiéjSích potřeb Jak dlouho bn
de Francie otiéeti se v tomto tak
zvaném "zaéarovaném kruhu" je
téžko říci Francouzské éasopísy
přínáácjf správy o poklesii cen
živobytí ve MpojenýelHfíteeh Ř
podle nich zprávy o zvýfienf ee
masa ve Fraueíí a ptají se kdy
nadejde doba anížení cen také pro
jejích zemí Nékteří národohospo-
dáří se domnívají že k obratu do
jde na jaře příátiho rokti
s
CIBULE Ulit JAKO
POTRAVINA
ítiíténí otízky patří-lí roklina
dokvétnov zahrady šntho M
záhon zahradnický upořívA hlav
né na tom UU rostlina takoví j
péstována Vď Hpojených Htltwh
krásné Jílí# ktré vzrfiatají f cl
balek pHvemiýah 7 Aupomk
jVtj považvíy za řijozJobríjSÍ
v# vícch 7MUr4uính květin Avíak
v Japonsku tejné euU mMm
punci s na nich huluávajl Jn
ko lni lahůdce
Mm ti lilium bruvuii ponkyluje
titulky I řé Japonci piiaíufi
Outťř iu JldniPHi 'KM rva
P V V není -'und třci tirjil'"' Mil lilium bMUii j
iOll
Kpuřoi řejl(e fhtUhf lKol
noíl lf Uillliub)' lilioíeh lbo
lek podlány jsou ď P fo nmí mú
ícli kvélft lotionei tylo dva
druhv lilií vsak nepěstují pro o
rdobfé úéely níbrž léřiiéí vý
íiřiiJiié pro jejich cibulky V kvé
lináfkýs'h lliradávk k úélóm
ozdobným péstuje se hluvn ja
poniiká lilie rlutá lilium anriiturn
jež má opravdu nádherné kvéty'
Japonsku možno spatřili eebí po
le lilii ale krámé tylo kvéliny
nejsou péitovány pru kvély ný
trž pro cibulky fia éž j" velive
dobrý odbyl netoliko tm trhu ifo
máčím nýbrž i v Ilvropé a jioy
důležitým zdrojem japonských
příjmů 7 Japonska přiváželi se
oni netoliko cibulky zahradních
lilií nýbrž i lilii velíkonoéních jež
Jioll pé-tlováoy hlilVIié ve skleni
cích Japonské liliové eíbnlky vy
tlačily ve Spojených Státech té-mé-
z trhu cibulky z Hermndy
která kdysi byla hlavním zdro
jem zásoby
Jhpoiiítf péstliclé piílaí do
léto zemé hlavné cibulky vélSÍ ve
fikostl ale zmalé cibulky db' pro
hlášení odborníků dají se vpé
stovutí lepSÍ kvéliny JaponAlí ob
ehoduíei lile Zjistili Že Američane
pOHiizují hodnotní zboží podle ve
líkoHií a iíiu véfSÍ Je kus zboží
tím Jpff se odprodá Při pénléřií
doma Japonci používají hlavné
mcnSíeh cibulek
Cibulek Falla lilí používá se za
potravu jíž po řadu let Jíž před
tisíci roky byly pésf ovány ve vel
kém méřítku v Kiřyfdp a nepo
chybné I v Palestině I v dobé
přítomné v těchto zemích péstuje
e tato lilie hlavné pro cibulky
Každý kvét má nékolik velkých
řibulck které no uvaření ['odoba
jí se do jisté míry bramborům Ve
starých dobách v Kxypté hlíy li
líové byly považovány za důleží
tou potravinovou úrodu a pěnto
vánv byly na rozsáhlých rozlohách
v údolí Nilu V poslední dobé éíní
se pokusy o péstování ťalla líbí
laké ve Florídé Má se za to že
podmínky jsou tu zniéné podobné
k oném v údolí řeky Vílu a že ba
žinaté krajiny které nyní jsou
bez užitku mohou býlí využítko
vány k péstování Calla Mílii
V roce JíMiH přivezen byl do
Spojených Hiátů nový druh léto
Calla lilie jenž zván je Oodfréy
1'albi Nový druh nabývá značné
popularity mezí péulítelí Má né
kolik předností před lilií nilskou
IíJíe lato kvele déle a její kvél
je krásnéjSÍ Mnoho líbí tohoto
druhu je jiéstováno zvláAté v Ka
líforníi a prodává e na podzim
Va podzim hlAvné obchoduje e %
hlízami liliovými a letoíníbo roku
situace je 'komplikována okolno
stí že Japonci se rozhodli éítatí
znaéné vySSÍ ceny nežli v letech
minulých Jíž v roce minulém po
éítány byly znaéné vyWÍ eeny ale
roku letošního žádají Japonci je
íté líce Al má se z to že Ja
7
"i
m i mm "v
UVAŽOVALY mt
kdy Jak mnoho vlivu mA
jakoit mouky Jil pouílvá
t na váchlb a pílvo
To j"id právé proé millo ny
hospodyid dliel láVÚ ped
BgSt—
PURITAN
MOUKY
Jeit taruína
poříčí přistouí m loznmnéjí
obchodní podmínky zvlislé z té
píéíny že přivezené hlízy snadnu
se mohou kiiítl Snad přijdou H
nálledn Že je lepíí malý Vylíži k
pežlí úplná ztráta
Mnoho liliových hlí přiváží se
flo Spojených Slátft laké z Mo
audka IlolandsSlí obchodnicí
ífejné jako Jiion4lí éítalí roku
letoáního znaéné vSSÍ ceny vy
mlouvajíce se na zdražení výrob
nich nákladů Výher v holand
ských liliových hlíáeh letošního
roku byl nevalný a celá Mula dru
hu vůbec nebyla americkým ob
chodníkům nabídnula
NEJBOHATfcl INDIÁNSKÝ
KMEN
NejbohalSím indiánským kme
nem ve Spojených Stálech a snad
i nejbohalíím plemenem nu celém
svélé jsou Msajfové v Oklabomé
na jejíchž- reservaci nalezena by
la veliká ložiska petroleje a ole
je Každá vteřina v posledních
oékolíka mésíeíeh znanuwwla obo
hacení tohoto kmene o 0112 M
vysvítá ze zprávy vládní agentu -ty
ro záležitostí tohoto kmene
jež nalézá se v Pawbuska Okla
Jistý trpílívý s-faiMtík vypoéí
tal ž příjem Johna M Hoeke
feltera nejzámžnéj4ího lovéka
na avéfé byl Wt eentfi za kždai
sekundu oď toho okamžiku kdy
spatřil tento svét Příjem Osaft
sice nedosáhl příjmu ííockefeller
ových na éasovou délku avSak
vyrovná se mu zajisté v dobé pří
tomné Příjem Onanií za posledních
At mésícř byl tUMWMíy
li $07 Mi denné eoŽ rozdéleoo
ha 2'Í2f élcnfi kmene dá každé
rho %%%% denřiA Příjem tobolo
idíAnftkího kmne poéal s rychle
zvyVvatí od roku W nehoř to
hoto roku vyléžVno bylo na po
žemeíeh jejích reservace) ]ft('HWi
sudů petroleje v jorovnáií a W
Hft sudy v roee VM IVÍjem je
jíefo za posledních dvacet let od
m Verván toku VM)] do m let
voa roku ÍÍ0P byl prftmérn4
40í7rt denné
YAtt ItlCMTKK m
(jMrU js#ai t Ván VtnuVm it
mni fKnftali ytyfiM mi tri AStf
áM
V Aívm aikliVa kek pUt myt
idmk m a W# sf ty i tWA
Uria k tyiňbn
Můfím jak Vím feeUka a r
pm+4 mm d(0 l 1 muk aW
albiy MVyl yš#}u Ufí áM irfjh
GéfnKl jH í#o tfitt+ft fán'tm
fttm trfm pHiěUm
A mMMýlA
[JEJÍMI Přim DÍTEÍ
ÍH4m 4ivfca aa aaa Ý mlH UHU
Vtmvm tryrlpá a §émiě Uěšfrfm áiAiU m
ko hnmUďy m fržíílíeh nehof h +'t — — — ! „„
r m považují m potravinu O
r
i
)