Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ♦
GAíT UUAKÓWl
LD ITOAtAL CSOTTOíl
POKROK
' řOKKOK ' M4hil
Trf "řORXOK" hit
á
1
rv i 1 i 11 i i in llliin li m-m ' ' w- v
ŽSNDKÁ HLÍDKA
V fUU
CHUDINA
Mi- mhI liMtin tuk - H'AI n'lv
hi 1lnl Vt fliA l'H JMH -
luk iim nuku nlMiHft #M
MW v iMA li mi I k lít! V
I f t'tll i'l "U Mít Mt'lthlll "fiilu
t iď Ittm Vi aiifl„i kMiu
Mi I A t k % ( kriťkn iUttriii6
l ihi 'il " paH Ufl iťl i
m ilICMtil il'k řrftyf Ifcl"
V tutii mwi iiidl ii!iinp! i
Mrí hW-ilM JI v IMi vfé-kftVli bitoii
v' (ili vl ltm li ten plmM ínutfi M"l
in lilu mi U li lull wkthur
'iml ituli in(h" f"lft )t(h
bí liAdlik hnu' ku pln IV MU liiftH
u v tridi ti bitou li i jkti kvt
A
SOBKCTVl 0VIADA I!f)
Whýlí ► obeclvl jej VcUÍ éá-
nlí líl mládú i? i t i ti A til liy
lepří ii lid spokojcnéjAÍ Není
HllIt (ltlC llbycIlOIII Ki" V řllsnpj
Xccll tO-docctlí fa CllM ZllSC je
den Uiíllíofiář jenž zanechal po
hobi' tolik (i tolik iiiíllíonfi n fo
jen svým — v rodin nneho
příbuzným Milo vAuk je třeli
kteří odkáli nijakou tu eástkn
ze svého jméní chudin nebo do
bročinným ústavům
Je to v'in'zilální jnk tmí li
ti' lnou k tomu dolluru védoune
předem tt lícní jiiit možno tolik
penéz utratili pro svojí vlastní
potřebu přece lile se lieobmékřl
jejích KCiler (in! il védoinf h to
Iik lidí ii zvlhlí líl'k trpí p(i
všivou iicdimlíilkem Ir-pldio o
dřvu n Hfiriíiřiií výťliovy IW
lievlllljí 'íttktl MV(dl lliíHíoflfl
ku notyi"ij u til" vrí tAm iíc
jriiKtíiímí J'r"ř lpí rut tAcli liro
tii((lich folio kovu tak dlonlio ni
VpllHlí HVOII M-CÍtwIlWMl diiAiíl —
Holiici by nikdo jeji jmřuí Mlh
svW kdyby tento dyí w!ieerfi
pí toru lok lironř lo-onuilc
fivíii J II jedftn ííovJlť Aťimtrl
v íikíoí Jiroinul vuh„ tm to
jeíté (UikílZeiíl hub ' " '"'í
privo nu íítíl - Mi U ťdovřk ví
ce nclí iiioc použili jro hvoii
vlřiilií policím Uá jcnt jclio p(í
víiiiiontí jíi k f řloVcktt rodclítj
HC HO HVjřlO tilTlí iíťrtNtřllll Kpollť
IrlíŽllíffl Svřt Hřlí Icilí V ftťm
nciiílcží jciífiorrni řlovřku ni
víein ťak nhy inoldí pxlxtoviití
A} lMid lid vychovívňfi v tom
Vcdoiní ÍA' licjciou lile 1 jífií Klít
jí mí roky mi život prostředky
k ričmu vííeluií f'jř pftk hiid"
život viz-eli HfieHÍlcIfiřjní ii Sfnuť
TicjSÍ
fak tnfje jen člověk ovládají
cí míllíony Milion hU při
bM k fornii když fiíTnujcttií
h%i (rliudí Mfi pof ňdnjí ncnf oví
tírky k ulevení Mdoii mho n
Mniím mleniiti t(nukm —
kdežto oni by mohli ftUtkoii z"
Vcho jínřní okfliižítí poiioei
niž by toho poznali že jím
Mlo
JcAlA miiid nikdo iiehchiidnul
ncož' lrříl e — jí aU-Hfnifi jicn
nikdy řieulyWH roA&sbtňui
vho jioiií elindřrt tik lihy na
xebe zfifiOHlUÍ] ni pí ho po
zhyl AiAfnott Ap"kiilcí Kdyby
hyl řit foho jwíířií rozdal lidem
nebo Aftwn eliiid('irt uleupol by
mel to vědomí že kwuil jobro pro
jin' byl by fří fotu ífitnřj5í
it fiokjeiiřj4í
(Vivtú VU-rji lpí jeti i (oni
moionti — řMvfk obík není
a ní 6m tichou upokojen nehoř
práv dobr fin tií fovt)íiM a
hřej kdežto tvrdý kov fl£f n
líží A líd Zflllcpeii vřří jen
ifj n 1iv6 mm ilrt)ini přeď
vííři jíom
IViií jvii dobr5 ntMnt
víflk ř"ml zmpomíontí pří honhí
z níwií tm watt Jpovínnontí
nioí ttí' nohíkm wiwí fří
tom HÍIÍ í jiiAvii jiUtMť
A
tíhpiVky tunáé Útulní v Bml
Mimil oznimeno WM
Vhuí líHrborn Ktimnr6Uvlít
OríUtg Wtsh ' 0
BoyJíri ft Ftwki l(4íl
t„ t Oml řrtíífo
viib 'itikii
Fnn Trunk n Mtíf IlAjWo
vi So Onmlm vcimjl ml
niu kviln nu rokfv Ma-
ltMf II ZwiMkuv UM
141 tt liciipli SlnilM' Itellc
% i 1 1" Kfiir l'"l
PtlIlJoief t)uln iVMUlifV
Mkdliínri Itl
1'un lun Krutifiii Kcbnler
Nebr i i i éJíIi
l'tit Annu KuAllítikuvi Ku
lin ln i")
íVlhm ť'ir7
J 4
Svilt MikulúS přijel k nr
by tlfivchlll lebou HUpy Ve
Iřibil micl HUm) V Olltomohilll
iitu-bo dokonce V iieiiyplutiil Uti
mítt' druhdy nu bíleni koni
A "Šimlu CIhiih" mi nďiiA mi
Kflliífll llioní Že bude liliccil též
použití iiiiSI moderní doprovy iif
iiHKidiic li iriim do Nvřilkri niiÍIi
AM dílky ii I ti Minií nc o to mři-
lo tnijí jen když e donlrtvl u
lioduř nndílíl
4 A
TROJÍ ZLO
Obrázek t Krkonoi od Joi ftíra
HI-Víer
HotVM ni (lell odtioledne robč
hlv 70 Školy do vSech koutu vet-
hles hlíl no den kviipnJf V koti-
cl Hyroví Htudeiiů tnlhit IiiidIh
ne od krnjft k horlím a Ntonpnli
vyft víe NVJílříVf ne pližilii
♦JoIr kolem Ichu Jiiko vyzvřdtí it
puk Vztlii útokem vemiici doby
lo Jí zii mnlou (divili od dolního
konc už k liořcníinu Kpor den
7ii Iiů lo viil m ilo mlhy jnko ilo
proilci-iidla o chyMliil w ku npiín
ku Wiiuce nit diiuiU pronikulo
hiiHni i vojem ínlUnvfin jnko
mlZ-ení kouli' i Ititnpe KvDpťlii
n t mí Vlilo Olé lidolí ulálo tte
mlhou fizviiřiim fiikže kíK
hlrtt zU'il z jednoho kone ven
nii'0 flž k druh'řmi u fkler
bliiholy vmeely ho dokonen od
hi j TM jwko zřetclni ozvřni
N'n polích promřiiily pitoky
opAt v hmdroRe n břluvé í ftedív
pytle bmmhorft tály tu tumotor
ne jnko znrputibí tríž '
"Knui puk Akvátc řerný hrnm
borvf Tiiíile do toho žokuf" m:
znívit hhut jednA kopníky '—
"Ale ne dejte pozor do toho ¥
dírou co jwm ho iiepulft iintf'
rn!" — "Ahfl ubal la m tmi
jiko když pytel bodíi" - "Ha
není už vídH ani no branibív
Pyf ~ "je jte tuhle btAzdui
pOHpeíme H bdby lionem!" —
"riik to vlkeko tteiremo w J
hlt Tjeď pro pyfl fo im lutl?
díbllířiií!"
Motvky cvakají rychle o kttiuf
nifou pfidu 7v druhí frriy pro
niká mlhou křik hun Chlapec a
ihPvée ferit rohíneji nffido vybirn
jí buxy
"Tohle je wnho % tou chochol-
koní NWhní jí honem fy
f rublíku!" křW hoch
"Když onu h!o( — že nepři-
j4-A? Ifcjjl"
líly détí mílii Hf h křikem
biu v pestrou ttmtiíeí í)eií peji
fí w n biiximí ó překot N'eroz
linuly je přece dobře neboř J?n
hvíli h'ží Žeii jiikÍHi x hUHOii
pod pží k WiilKediií clulup'
NVÍkavým filaiem puk volá
Kytlovko inile huny ibnnul"
- "Máme" -~ "NVzmejlíly w
iihml" — "1A nevím jk 1U de
fí přihnuly fk fo je" — "Jíiiď
luk "ik nevím kde by hylJ"
"1 kouknul" — "lk wítn
ím bmy Wky nŽ je Iři uáf
Je krmím - e nfnrm peřím"
T#lnjí jednu litintt po druli
eliJívku hluíii' hovoří — "No
f kjl nevím kde by by Ml" —
"femlj u Diifikřií Tuky ft jejMi
btiy byly mu jH fli ' finil
lou bví í pdet"-"Tiim
jem lyk" - "Ink VwbU"
~ "Tm j£ffi mž fíky byla j" —
"Tuk jí nevím " "Mowíw
jeítí níkď Mátnut JeHflí
'J ti íikM To n hinomm
uby íwik ítlífnl loi m" —
"ÍJ to í li hS poebtiíť4(" '—
'I# liotiMř My nlkd Iitwy iw-
jitii tu by pfiilrt hiilui iIihImi unit " li j" kluku mltme
St je vtktMiliii luk Je prniliSiit n nr-jf" ► "Mu je SpMlii — d
irfl ikt Tu Ule h je kuMil Nuludkul"
fotihn JolrA'"
IHhh Ii' i 4 f a ) í ik- UU
'ni "Kilb) ui iíitifU
fila' ř 6) frkla ( ft A f
tfiiMifh od iMlit I í'illoí — á
ratíui tinmítit oni řD!" - ren
e rozlit tilfl tlu kopce k Jiné ililť
Inpé a hovoř I jel nniiut k mbei
"li'4iA in 4 tu heíet tuky pro pe
trulku Akr ob! t priídlo n tiitlkoj
dwlifiřej u) Jiití t Iv ky - prícit
rm koMy! Kdyby iipú lYaritti
byl duitia ule ktuk jakoby ne
propinl' do femA kdo l kde nu i
kwuetff Ale počkej u) mu
přljdeí jft tf rvotdluju!"
ťutkitvÁi iiíjnk' devce pili
lenit i "Ty dulinko neviděla
imho VVnrttu? - "Vldélft W
hol i l!inílcm IVhopovým u bA
— "fo tu io díloli?" - "Th
nevím Srmd i topili" "To
je kluk piídnieUkejl foííktj jen
flž mrií- přijde Ty lulinko binl
tik hodnři kdybys ho iu'kd"
hIiÍííIii řekni tnu dl' n iiuilnji'
doiud že doslnnel'' "lit Mu
to řeknu I"
Nn věží rozezvučel Ne zvon
liimé tóny jeho proiiiknjí mlhou
H chvějí M' fio cele VHÍ mezi lí-
veními 11 ziiinknjt v dali v tem-
lifch IcmiiityVli údolích Inko vk
víi' riirt Kloku denní pín? zní z4-
lumrív1 údery kovového Hldce
Inko vidy Mejnil iieproiiinllv4
hymnu bije Hrozuniítelnň píncA
beze ulov mezi elillty píteí fo o
pílí i odříkíní o kriíllíř-ui dnu
miitižutvím piňee o dlouhé noci h
fufllm ojpuclnkcm
Velik zvon dozviicel 1'řerý-
vavni tcinpem rozklinkfll Ke pak
liieiiíí zvonekTllovoříl modlitbu
zit duAe v oéjslei domlouvři vlíd
né nehrozí nebédtije jen f pí
vá tUukým řievltmyfii hhiKein
NVInleký len vrncl wm Klubou
zittenou ovénu ' Zvony li
lo I kly lile Ve VKřiící ru chotí je
MU kvnpriA prAc# deH&teriiií řvii-
ky —
"Franto!" volli kdeí Julku y
mle protahujíc ponlední hlnbikii
'(?' — "MAS jíl doiiifi —
hfed - bude bít!" ~-"íiíl
zní zřetelné ozvřni ode zdí ko-
Kfelních "HtideA bil — um-
kuje (iZVéflli V lew -- "Cožef"
— "MiS jít ilomfl—fl— fi!" vyta
huje Julku o né kolík fónft výko
Néjflké hhiNy iieKrozumítelné od-
povídují Julku pobízí znovu n
vyvolil vó proroctví o bílí
Zen víecka udyehAiift héží k
vymíiíéiioii blinou doňifi líž nk
prflfiu vítá ji hfliftiKefií íimžovoi
"Cti je fo Zlí pořAdek? Není éím
itvítít Á fiemím co hizetf fo kde
vHielihí dél Ale že vAk nikoho n
ní vidění" řAoi& ne zkrotiSenfi fl-
tfllóuvA výpruviijííí 6 neMiází
hunAmá "Akd je Fntntor'"
"♦TA n#vfrrt km ne ztratil Pra
kluk!" - "To je píkný ty to
UfnU lítfuandovaf V domll" line
vA íe ota "' kluka bude 1
JAk ty il ho nic nevíírnAS tiíe
oedhAí — darmo mluvit !"
ívřltiíce ozvul ho plAé dítéte
'1'okolébej lAf o drobet! Anékn
Mi bude ze titulku hned hnuli UŽ
prve do chlíva U tu budu h pe
f rol koti o itevídét jA "poletím!"
Otec Zfifiel do véfW a ženit zn
vřevAí hiiKii hkoéílíi do KÍné pro
líhev A liž fKe béží do VKÍ
'& malou chvílí vrAťíla kc zpét
vAeekfl udíeliAnii I' dveří do-
movních Ktojí Kritritík lo koutu
přikrření "fo fit cheeíf Jdi í
ťarrt odkud jí fiříAeJI Když té je
potřeba není po tobé ani Ktiut-
hul 'Mí kí jdi" praví matku
zhurta "My té nepotřebujeme!
Ztrattt m jako pAic a jA abyidi
e roztrhala potom doafattu je
m k vfilí tobé htiby od fatínkA
Al# jí tl povím zaé toho je lo
ket fy jeden darebo doreboA!''
Žali do avřfnlee n nechalA liO-
ehA tt dveří Hfojí jako aochn
ani ne nehýbe 7a chvilku dere
nn nn do wlby t oken avéfuW
prnb vltl Matku příAla ven a
domlouvá chtopffí nova ffoch
tojí jako bej5 žívof "A jak PfM
knnhin Jko % tidíroyi fo &l
h kdef" — "My jww ~ al fo
pílíi" — " kymf" - " Vi
% VMUmV — "A co ž lak mlti
vid jako byďodé!évalf Co je
HV'-U — m ~ my jim#"
"Co tí j#?" — "Mní je ípafu'
— "Tk itti to k tomu k# ta
"l'ijr MIH " I Ul ttiltlk tit
loitlivi i ltiiMi' VťduilU hmh-t
1 oVhlI "VIJ)f jlt I'H
ktip řiu W JílJt'" —
"14 jlHlI jrtt cdtU — Dli (ktfái
rbtíd "fo jflhu f — "U
ty Itoiililf" — lloolt nninlytVldÁ
"KotlIÍIN íff" — HopIi přUved
iujn "I ty proklukti Jedřii en
m dftknrujel Proto tl jf ípntné
fojdí kluku jeden foť je tiém
hryziiho "
An'ka jiiiMu ftiulku ii toí
lu jnko duAlckii lievcibiic oé
Jcdnň "Co t vři rnt dítl řlovk
fkuil loř ul není imi k výdrže
til" — lloeh ku dal do phíée
"Nic tU liekjlllé TřilU Je lili te-
b ui liyilfliiej ty jích imhrube?!
— A co Jsle koilřilí i" "Kcf
kaM — '7aii jte j koupili!" -"IA
nekupoval to on — Fmil —
pořAd chtél" — "Kde n p
uhfl" — "On rAfio zadrhoval o
nvutbé" "NVi tohle jo To j
péknA prňvit! Kdyby hí raili
klok iickiilj krejenry uložil vAuk
M'binlť mít v zejuié co Jísl I Ale 1
to ty mAS tukový' knmiirAdy iib-
jA ti Je z palice vyženu!" horlí
mnlkn a dodAvA idovfím %vým př
áli vAhy 'TnřkeJ „ž 0 tniík
zví len té zmaluje A rriurfi do
mu hned!"
Matka žene hocha do svřtníce
a biiAtuje ho do zad Kimtnl Kotul
Vínník nn autrf hled přlzuAvA ne
ku Kvémii piovinéní (jiec hněvi
vé vypoéítňvA přltřžiijící okolno-
Kli ZamcAkAnl prAee AputnA ko
leřiMHl kouření HcKtrn Anřtt
Kf ojí lu jako néniy" proKehný avé
ďk Neíiíce bíieM mnlkn ftlu
koukA zatím to muži lihy ae tuze
nerokalll "7éO je to poprvé mAA
to Klcveno" rozhoduje nu konec
miifka lile Jeatlí fé jeňlé Jednou
uvidím a F! milém lak ib vyženu
lo na mou duAi vyženu A fohlu
kouření! jen ae niné opovaž f TA
lé rozlrlmii na dva kmy jak ae
to jcAié jednou tttftfM' to nuié
véř! VAak by tó jtamltí auí kiť
kfím prodAvat Tyhle rdka fo
je znhijAk Kluk aplnAí krejcar n
tiž ní koupí rclku Knot nn loket
od zemé nic bnřéí jako Klurej dé
lek a mytdí í kdo ví co mA No
kde puk Ke élovék détí iihlídA
kdy lo je Ink iinmfířcno a iIohIij
ne ne to zn pnknlcj Sklízí kI zdra
ví a pak ¥o to tak hloupé uhiiží!
VŽdyl ty delí zhloupnou kam by
e delo a pak jím je vňecko jed
no Kh darmo mluvil patří fo
vAecko do horoucího pekla!"
„4 A A
Paní Ant Dredlovi v ('rete
Kebr obdržela od avé HCKtřeníce
Olgy Albertové KoaHce nad
Orlicí v ČechAeh dopis n nAle
dujícím clAbkem
Awhífr kt Rudolph Kloekart
"Oo nám jefttt schátí?"
Vídírn ten dftm Juané před a
bou fttíhlé betonové aloupy ro
afoú od zemé až k Ktřcíe a Jou
apíriAny úzkmi vodorovndil J?e
ly Ktropů A oatafek jeat kIiIo o
}m aklo Ozdob je rnAlo [okuJ
to jen Z"vní plocha koimlrukce
přípuatí arehítektiini charakferí
suje jeho od hmotné ní PředKtfl
viijí kí že Klojí nit hlavní pružni
třílé na mÍKlé nékterélio z třeb
pražských domťi jímž kc nikdy
nezdAlo o život ř xídelního méata
KfAlu a které do nedArria lily
avfij méAřAeký klidný Život %
i my zimních večeru před vA noř
nich nebo dloužících kc veřerři
podzimních kdy fiaífte lidí
prhAtún příAlýcíi Široce rozevře
riýmfl óéima hltají velkoméKiaký
život od néhož ai odpořínnlí
avílí oijw dftm radíovm avéflern
zvlAAlního vnitřního života
de to obchodní dftm českého n
méní kc víím co n tím koiivíkí
V nejníŽAÍcíi patrech jaou krá
my do ulice procovny KkladíAle n
kancelAře (Jo dvora Hklady Jkóh
jefité mríoho etáží pod zemí Vad
krámy jou pak mhincMÍ éekjřcli
tíméleckydí polkft af lílrArníeb
t výtvarných htnhhníeh Jkou
zde klubovní triÍKfnoKfl menW ú
ly pro intimní veéery iimélcck
pro aehfiz" p'0 přednAíky Uou
fw dílny KonvÍKÍcí a krámy kari
Máře fcpolePnofclí n korponoí
H mají w íoítí a obchodem Ae
Kkého wmhá a přirozená í tirořM
ckho'prřimylti ('Am výá ku
třeáe tím íto n mnpU jtřioov
i iďliil UMn'liU Vjmchide
lil dnlMlI j't okletiénoll KlN-eliiHt
i _ll !{ i
iirni nieiicry v riic pí'""- umh
JMifViil iliiořrni inodrtnt
Aitn UrnCwilfiti j'f 'kviuji
Vnh bitMikt )ini' ti' Ml
tf Jiti loifrí IViriik mWtU
ní pfedp iklidfi pe titrnn nrliott
Aude plnu uvítln a vnlucbu tl
to 'ilrAvn IttdoKlno!
Dftm Jel ldlem fřké kultury
Není pinťt divu le jiou tu I ťifrv
dv cÍMiipeké u infnrimiťiií VAI
rhřii fiílii'l etit přijdou viichtil
jdou kolem KlArnft kde jiou VV
tu ven v ptíce iwiAďli i'tiat nich
Ulltélďi llllliířl sOehllfa plIteoV
idkft v uniélďkéiii pcfunytlu
tu MMiKířcdcii tiAA uméreký llvnf
jak ve kvc oiyiinixiici tak i Ve vý
ledeleli jeho tvorby V přízemi
je tl v fl r ziťtkleiiý ti pioinéiiéný v
inenAÍ vílflVhí Kiily kde leilnot
livé řipolky muéleeké poífidu jí tvé
týdetmí trní výilavy
' Mvilíle že je to jen ten? Zbož
ná ni'11'diutii'iiiť'lriň přřiníf —
Mydíui ž" je to pruitram který
je fniM poviiitinstí ii'kiiliiciiili co
nejdříve
Huml vňecky linAe niiiélccké
upolky Jhoii tiniÍKtcny v doinecli
určených ke Hbmirúiií 1 iv t to již
jejich ONtid že nalezly (iločíAiř v
Inclnýcli mísltioxtceh nckomforf
ních htnrých ilornfl n nyní kď
život tiAÍ ee Ink z jAdrn přeni
Pil kdy knždií aebe rneiiSÍ obchod
tlí iKfenttilfl bledli n luilczA iM
avojí repreieiilnei nh vři' utíif no
mí éekoí k hrůzou nŽ kc majitel
domu rozhodne že dům Nbourři
aby He 'octly nn ulici bez při
lil řcAf
Aívwlím Že by v lomlo bod'
mohly řifllézll mnohé ne-li vfie
cky tmířlccké Kpolky pojítko po-
leřné řillllOKli
fuko' vznikl HyinJikAt výt var
ných uiitAlcfi nu ochiniiu hoKpo
difakých zAjnift výtvaniíkft vSech
uméleckých vyznání tak I zde
mohly by Kpojit vAocky fly
Mpolkft k unkuteíiiéní Ktavby ta-
kového fcpreifutaéiiilio tlomu
spolkového h obchodního
Jíslá ž by ne ii a AI o dosti lidí
ktiří by Kv'oje přebytky mohli
vložili do Kpoleonnml jež by si
vzala za fikol vynfavéti n udržo
vali takový objekt který by jisté
vynňAel tolik procení jnko kaž
lý jiný dftm nájemní MiihcI by
♦o hýli podnik zdravé hospodAř
sky založený 1 vedený nu nřmž
by mély KlAt kAui 1 obce velký
zájem TV zde by byl pmvý re
preseiitnérií dftm bez reslourncí a
tanečních kAIíIi jímž bychom ae
mohli chlubit! před cizinou Ale
nejde jen o tuto representnei bé-
Ží hlflvné o dfistojná přísfřeAí mi
Sieh apolkft našeho duAevníhc
života vedle iimísténí prodejen
feského nmérif které sdílí stejný
osud Kpolkft v poiriérccli ubytova
efťh Kdyby takový dfim byl po
staven fia místí riřfjnkAho ttiaré
ho nízkého o nedíebií rozdílené
ho domu zajisté ž by ae vSecky
spolky sem přesféliovalyj
Veztiiřme jen nnAc spolky
"Maues" by p ÍAel ze starého do
mu vo Vodííkové ulici- Jedno
ta by jisté opustila pro toto mí
to f KvémíslrioMÍ "U Vejvodft"
fmélecká líesedn by tuké liiAím
ráda najala zde místností když
Ifim patří tískirné která by nej
ntdéjí jíž zítrn znénlt slnvřt —
"Artřl" by byl jisté z prvních
který by f zajíš! íl obchodní
rníslnoslí n myslím Že by í "ZA
druliii" nelenila se sem přešlého
val "A což literární Kpolek
"Máj" spoleřtiost Vrchlického
"Hvaloboc"? Nemohu ani vypo
řílávaf vAecky ty ostatní Kpolky
korporace í jednotlivce kluby a
podniky které by sem fily ihned
Jakmile by dftm byl poslovo
A nyní abych mluvil konkrcť
'iíi Zveme vfiecky kdo n tímto
ílAnkem' souhlasí ke Kjioleéné
akcíj 1'tvoříne apoleénont dáme
)í zdravou orírnnisací uvedeme il
V život hospodářsky -dobrý ('
íaslníeí nebudou jíslé pozdjí li
lovat vloženích penéz jež ae jím
lépe zňroéí nežli ve spořitelnách
% budou mítí pří lom fo blahé ví
domí že pomohli stavět budovu
trl' musí býii chloubou národa
S O níž V oíJn5 se bude hovořil
!flko O řídkém zjevu fméTeeké
'íterArní a hudební apolky zveme
uby daly tvflj touhlas m Jeyo a
jakmile xajUtfra tento zájem
půjdeme M Inlllln pilIKIMU lU
je nb)thoiil jej uskutečnili M
tiiidliu nejdi Ive Itfldi bit liolit
!aU docillll kd)hy xe líinto i'Uii
Vm iiftlrrl ttkvi maptd Jomu
V úl v by tld'l pudní avOJ J4n
k lottm'ů?rlu imIo ktftv hf if
%tfíi mi' Umí tobolu podniku a
tU kUUit tl) ft]ateťnott ivojl
rcnlítu "AiiM" (NAiodnl tř
U) kiciý mA tivotnl rájem nn
tom ahy tuři vhmlné prodejní
iiiNlnosil mllerád plijme- lín selm
ftkol ntitnÍKiice tohoto podniku
a provede jj k kotul Ja vlocli
llfiledlM!
A 4 4
Anna Kabinková Kolín tit
m lintopiidu Iícjii - fiřuá re
diikce "pokroku"! Zde posíláni
41 Jnko předplatné na "Pokrok"
pro příAlí rok a ' tm výuonior
Ženské útulné v Urué eelkcin H"
dy devft tlollarfi PMjtnéte vlí
dnil udefný mftj pozdraví
(Cténá příielkynál Přijmíte r
deiMiý nAA dík ra pfedplutné a té
I za píispévek ii'D sirotky Srdci!
né v As drn ví o přeje vám veielé
vAnoee u Aťnttní nový rok"-
Pořudatelkn)
4 „4
Anna Potočitá ('hicu fulir 1
prosinci" 1!I'J() — Cléná pořit-
dřlelko "Ženské Hlídky"! Přilo-
žené ziiKÍlAui {losiovní poukázku
Miéjtel na 0 jnko předplutnft
na milý nňin řnsopis "Pokrok ZA
pudu" 1'íHiodí-li a nékdy žt
se poiícknd cckIoii opozdí tu
ho nemohu jíž ani dočkat I Veli
ce ráda sl vždy přečtu "Ženskou
Hlídku" v níž jsju mnohdy po
učné dopity Proio milé ft (mír
ky Jen hodné fusto dopisujte -
Přítomné itiAmo zde rozkoSné j io-
fnsí trávu roste rfiže n fialky
'tiásné kvetou Posud jsme zdi?'
jeAlé iiemřli skoro žádného tnrn-
zu za to Ale hoibiá prSelo tak h
nž voda náhle břtdiu řeky Ha-
eramento vyxtouplJa při íomi
mnoho kusů dobytka ovcí krflt
a vřel utopilo Nyní nu rda Mou
wauže lemony a olivy V infistí
Oreville se stivl veliká továrna
um tuáky a Jeden kapltalista t
Virginie postav! zde zt dva mil
iony velkou pilu Jest tudíi ve
let slibná vyhlídka na hojnost
práce Jakmile jen se počasí po
nékud íistAlf Tok nyní 1 zda mA
mw nékfcré Životní potřeby Jev-
néjsíf příkladné pytlík mouky o
l!t líhrAch který dříve stál #178
nyní se prodivá zu %'Í2S) cukr
tyl 2"t cciilfi nyní 11 centň lí
hni i inislo dříve HOe nyní Olei
brambory i12ÍX) nyní $27íí py-
tokj rýže 100 Uher dříve $1100
nyní iftO — fiiririJiři m ni do-
stávají Ih VAak cena Šat
stvu a prádla JeAtA Jicjde dolfli
Přece nlie mfižemo míli naději že
ie Kiind třeb lupSíoh íasfl taká
doékAme Paní pořndfttelce do
pisovatelkám 11 vA"m ítenářňw
přejí veaclé vánoce a Sťantný no
vý rok
(CWi přítolkyná! Přljinřto
vřelý dík za předplatné 1 bnhi
nás téAítí když í vy éasté II doni-
Mm do "Ženská Hlídky" zavítá
te Hrdcřné vás zdraví a JiavA-
lem přeje vám radostná vánoce n
Iňhodárný tiový rok
Pořadatelka)
t&
Jonof Btrtinc Ilcllevílle Ksns
4 prosinec 1020 — Ct vydavníe-
é "Pokroku"! Zasílám vám
ijiflOO totiž řlyří dollary m před
platné jeden dollar na doplatné
a dollar do sbírky w prospécli
Mrnénské fit u lny Déknje vám zt
seskání srdeéné vás zdravím
ÍCIřný příteli! Příjuiéie nňA
dík m předplatné a zároveň í zn
přÍKpřvck pro ttírotky Velíce se
vAem niiAím éleuářfiui zitvdééíte
když řaseni znAlde z éeské vníí
velké oxndy právy k otíAténí v
"Pokroku" tnk aby í jinde kr
Jané zvřdéli juk tam ti vád po
kraéujeie Hrdeénž vA zdraví a
přeje vám smMi vánoco u Ařiif
ný jiový rok —
Pořndntclkfl)
S A
Smí Dula rbeínuÍMf Mích
Jll prosince Jfltff) fiéná rd
"Pokroku"! Přichází Pm kdy
každý řdovřk má své svéďirní
zpytovat a ef tivédomít co jet
komu povinen n naopak jíní zw
jemu %o t já vždycky mívám
více fřeh povínno'lí k druhým
nežli oni ku mnéí Unii jsem si n
(Pokralování n atr t )