Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rVřn 4
Na peuních vyplHT
lni přen 21 Í milionu
YboU Hm rtt"'h S1 At VVpbtli
li itl n li ve fiskálním im i
l't'0 celkem IkMlLHUM vv
ručili fptivy komisaře H„H#jíii
fit h'i diiin pensjjitiho ťlMidn
jÍ I A A ll t UVři-Jlo'i lu
Irlilo j Bil u 1't IHNKM Ut nii J
li v ř 1 IM Ntluj šp tV Ultnn
teliutii hku íelidrlo i! tt lni
Mil titietiiske války tuk h 1 ! i
ho 2MVJ0 vglnft n 11 války tu
lihl) in peiistjní li tmě Uiih
N(J(HI iwiiiiiiiiovuiiVih vdov V o
jíliú t občanské vál!) Aid j"(lin
viIiimii t války v i lilii m-im
hVl se Mil Julliíjhl liliiH !
ji ilelia'ltndM1'it Sduv pu Vojínech
i! to vniky ikává peii-4 letmni
Ih veteránu t iinit ki't vilky nu
lť' t Nil p llsljili litlilH II Vedl"
toho I':i vdovy po vojínech t
mexické války Veteráni své
tové viliky nenalézají m na w
lljlli líitíllé Tltliko Ml'ttlllí po
nich jmu lul seznamu vedení
Tří w} lynčováni
v Santa Rosa Cnl
Zástup maskovimcli a důklad
né vyzbrojených mužů odhadová
iiý ni M už 100 liilí vnikl v páte!4
po půlnoc) do vřzeuí Nounma o
křesu v Hanin llosa Vid přemohl
Acrífa ' Johnu lloyese a jeho po
mocníky a zmocniv hc 1íí véznrt
(Icnrtíe Jtoyda Terciice Fitise a
ťlinlci Valento odvedl je na
'iřljitov kde oběsil je na silné du
liovc vřjví Muži tilu měli býlí po
StlIVťllí [ifcil SOllll prii UMIircHlf
Šerifa Johna A JVfraye ze Hrnio
mu okresu a detektivu Mile M
lucksniui' ii I ester II Doi niiiiiii
ílcnft policie v Kun Knnicldkii IV
líccjnl zřízelicí Usmrceni byli Hny
1 m kihl pokoušejí i4iiititiíiiti
hilu tlejo I V frt!tí A lít llt
tlili llp "i (Hiín Juířnotmiií
tnuli ImIi 1rnv My Mr4 v Htn
I ViliiltMl Híitutlltlift MKInithl IlJit
ilfťli !Hviii piivi"li4n Itjl l
jtk ln koltv Htwlkti i iifporhUi
'4 ille j'hl' ni piiprnvriii lo phi
tm l1inlli tmi i ij1i k v A
irii V 'iitiiii''li Autoliíitbitrt li
i tvh 'hklíťllí VÍíHti A i pl
hniu milí A vyloupili! vírMil
lV„trřV V ltkil VVIOlli h W
tliiiií tiii il vi'cii #i ilmi'
vi'#nA vvvcillu Strom tm Menm
í Initn Í liVli ptlV čiřili tV pl il't
V)IíIihIihH i pniviiřy hvly tu ji
pfiprHvrny Mjl Vvi!mvť' hýli m in
pfiVctli tli IH' piuvi ih u tivl nti j
n5 kliiliié To piovchní IvinV u
čil tnici li'lil foyjfli
PŘÁTELÉ SDĚLUJÍ VlNÝM
To jent Jak 10 povéit iífi
II II Voli Sclilick z ck LIi
Tn-íí iivcniic 1'ittnhiiruh I'a oh
držel tNct ihipÍNÍi iniciujících mu
jiik lolik (loliťií vykonal — v (!
lioni dopimi nt mu t:icujc jak je
ho llulliiirfclď' Krevní lín' rychle
ylA iiikIioiciií rozehnalo v jinciii
ne mu wlcliije jak je před "KU'"
echo zi(mleni plic whrínílo! v
jiriciu ní praví jnk pomohlo rev
mlíhiři zahnuti v jínem e Ndlu
i'' jnk )" Acpy ohavilo i v jiném
praví jak jejidi žaludku a t fi
in pomohla
Není divu h je užíváno línícj
lidí liteM ťf 1 v1 If jeho velkou cenil
jidio HpolehlivAho pro prvnu po
moc rodinného léku Vyplatí xí
líiíždéfjiu élcnáři tohoto élAiiku
poáilatl ihned uvého lékárníku o
knihíéku Mulhaokého Krevního
Thé — fwdorn hiuh jim možno uď'
lití dohrou právu jiným Puklí
váá lékárník nemá je na fcklodé
poílu vám jí ojiAtřnou pOMtou
Velká rodinná krnhici? ti 2ri( nebo
!l knihíce i)ijJ nneh 0 krahíc
í-VW Adresu JI JI Von Hchlíck
president Mářvcl JVoductu Comj
pany MH MarvcI líníldirifř Pitfa
Ifiirjřli IV
ro tiiovnaiu sporu
mezi íjckou n Itálii
Kardinál íinsparri piipcikí
tekretář piednl vláítiií pMpU
-itariiHtovi mé!ii Hjeky v kterém
radí ahy doilo k urovnání u
ineri liory tJahríele 1 1 A fiitiitiía
il hhory ituNké vlády hez krvepro
lili Starostu líiknrdo (lítfiinde v
odpovědi V'é prolilá-il e ituNliá
vládu Jevila iimínéiioNt v urovná
ní této ntázky iieohlííejíe m na
lid Hjeky n h krev prolitá u
itravedlivou vce iionetn sh ji
voee Připojil pak Ve náleiiiviiti
htide I)'Annnriin tu vw-mi téiui
kdož zňMiinoii mu várny mi v Ja
kýeliknliv priiNtřcdcích (t v ja
keinkoliv podniku I)'Aniiiniio
vydal prohláíciií v kterém praví
že nikdo není opniviicii k vvjed
navání m vládou vyjímaje Jeho
záHtupee v ínmř 11 že nedojde k
žádným ťiřediiliii Mvkfini dokud
ítnNká vládu iiciiuá jeho tálil
Svědectví paní Mac-
Swineyové z Irska
Životní historie Tcrcnee Mac
Hwineye lorila inayoru Corku
který zemřel následkem hladové
stávky v Biíxtou vézení v liomlý
né hyla vypiávétia v čtvrtek
minulého týdne jeho vdovou ko
misi výhoril o KM) rleiiech' vyí"
třujíeí otázku Irska ve Washíiiíf
tone Paní MiieSwineyová vypru
Vovala o celných zatčeních (tvého
manžela o jeho usilovné prácí v
zájmu HVohody Irsku a 'o rodin
ném životé který uchyl he oka
mžikti áléHtí přen utálé pronáslc
dování tttruriy aiiflícké vlády a
přen stálé ohavy před novým za
féením Paní MiieMivíneyovň vy
právéla o svém Hiuitku n Teréne
MaeSwíneyem v roce lí()7 ku kle
rému dořlo po té kdy nastávající
manžel propiiStéu hyl z vézení
Vypravovala o narození dévcátka
v dohé kdy MacKwiiiey tuilézal se
v vézení v JJcIfustii a jak denné
nosihi dítko k návátřvé otce ve
véZetif Vvnrávřhi také o zntéení
tvého manžela dm 12 rpnn roku
11)20 a zahájení jeho poslední hla
dové Mávky Její manžel jak !'
lila ohvínéu hvl že má 11 sehe se
znám znaéck užívaiýcli folícíí k
éemuž mél právo jako lord mayor
Corku llyln (iřítomna přilícení n
Dovolujeme si cténému česktítiiu
obecenstvu oznámit
)f m uiíelio ífst rok A trvnjícíhrt "Mail
Ořiďř" íili-teelii mzIioiIIí jm ne (in
firvi hmkfm dy vatetňut v rnhmimt
Hvfoli i m f-ch iijilyniilíi-h i-h let
tňivhm) a li tuliové vý4 fzroull t
)( řiňífl Hiužao n 3i))'iiv jňt tí vesk
Z (iiUvlS Utifa ílňklinliií flo práce zliefn
vciiý'h KÍlných tttřvh-ft nnjetmui zio
kmi'i h vím jc polovinu levněji l'i
'lni Mfcto(ti('h(é)níi't ri''iKlnu vám jíeli
cynjí 'ij j-t lallHřft príclnt uitt
uNf cnl nynfMnii ami} z il ttmtt
UM iUiťit
TommtUktt í této ntbidky nood
M44jt Ní Jit prvou £tU 1o
rttwkon u MaÚ Orá$t Hw" opoUtno
otí v dpojunfcjj ft&Uch
IVIfíjl4# Mhnh ní# utřovtcct Vlřt jfl nn tden íicho dva lo volv a
Hf hwiw AiihH rimnufunfi otaijt of j ti potinn vykoiicJte ťotřhiijt jw-ilí
-w iit jřtjet puklí vint i(-ki přivolí ncliiv nlilclit hy iiflu nkílc
v řilťh jen iimi mMo ptfpířu fmiíjto 'MU-í tidm j %H tik juk fanlon n iy
ťCiio Ad jfliiohi) tnutu jW! v'ftivrt!aii 1oU jlMt n# iárukft Kiiybyénmi
fiď jak #ííttijm ník'ly byvhum ni nmohll tnki velký ohebo'} zhuoyít
V"elltliítjU ic JnítA la# nám uhthúvkx ruílet iitť jwaiJ' heliem tMi
í to 14 ií Hitům vkm nUivU % tuto wiu 37S ihclst Nnhldktt tato vím
ťíífii Hhfťhom m víal jnoMí njíí znvdWíti loť kož-hclcnal áí (iroitj jet
tak vlíký 9i My m H ání fc plnit musím leifuti ohjJňAvku j!'1t
irfjm vám to t tlt# ujokoJeň) g jim# jíití i ntim íhticl
i)jO1iAvku rwílet hietctu díl ním (jtcJmilzvnt
j"lfirjt# i ulijtf4 jiln j4ř ntvtřfi a jm# jínit U ni poáruh6 w
pru jíňý fe'l řSI"t4t tBtokř4í iái vd výřřo4"JÍ jou!# naiřxké ctf#ví
') lf lí#t rfO 4 Vjftéítí '
2fttrt nim t#nw kupon t rjrplit Jukl ffftt i přjt
lífřfinťft il ťaf ítt f:srt lÍMÍltíři t'hUm lft
uMťtf nnifi j"l'rt jíř tz-hto #VBýc) řlokjířih dtřirvft doAfiw
:ifMíH iiíuvHttiuit # 4a (JmíiikoM fl#bdí lí mni tmmvi to
thiiť v"'ky nik pnU vritu
liiiĚtiiiíitti
ťrui Bf hittáí n 1 1 1 a
I I I I I t ! I I 1 I I I t t I I I l I 1 I I 1 I t I I I t I 1 I I I 1 I I I I I I I I t I
' ' ' "'''( :
1 I I 1 1 I I r 1 1 1 1 I t I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 i 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
iM#nllrii( pit kiirVihi jiiihíitiii
„r liloví rtuímil ji ► Ml in
litliVsIrm p kfiltiVttti I IdátluV
(Me Hltil t m k plfsvid
Vili íc iiutiiii I j j fittitiic Mi
m hi'il U linii tMv'lo kun pln
puotčit "Kil niiiiií I íttťt j pru
klotd sttjl (' při pti li ni" vy
plnvitVitta pant Mit?siniivá
''! Vfdrtlil C ID Se sVi tlul 0tllll '
Mtnil ji-ji vkJiI m na id lib
e tulitide jij nutili l pliin
piitlIiVU Vie lull iiiiJli 1 o
11'imÍi h 111 pmiiijí lliethml lnu''
luhu v l i ánh ďdtiol včrců ne
padle do lieřvéihmii Vf dni před
s!ii' vťrhxké iiiitiiiity Jtoéiily jej
krmili 11 pokťiíMivnly v nuceném
kllinní e ) do jeho Mtiltí Pniii
MtVwiiicvnvii vvprivovalii lakť
i vťi h rktiVtio' I li aiiidii ký
lni iWiilník) a i livindi ji h
dávali tlo ! hti iovéli } o p'ira
viny ioii liijné piiokji ftiváuy lord
mayoroví jeho příhuziiýnii Tylo
pověstí hyly hez jakélmkoilv pod
khnlil Vedle [mul MlíeSiviiieyoVi'
svédéila také l M"inSwíiM(Vová
Mcstm rcsruiléhn lordu iiuiyofs
Čolku
Odbor pláce hodlá
sestavit statistiku
nezaměstnanosti
Setření ya licelelii zjištění rnz
sáhu uezaméslMaností v (IÓ hlav
nich prulnyshivýeh tnéstech ve
Spojených Státech bude provedu
110 dle oznáiimní odhrnu sprave
dluosti ve WiWiiiiirtotic Oznámen
loto učiněno bylo po koufcicnei
ickrctáie práce Wihoiiu s devíti
oblastními řediteli ktefí byli jme
iiováni aby provedli toto žcfření
za spolupráce zaméHliianeu v
vládních opatřoviitelnáeli práce 11
íinth státních 11 federálních cj
'HÍielft Promyslová klasifikace
eeiisovnf úřadovny bude zužitko
ván i při provedeni tobolu šetření
které vztahovali bude se jcnoiii
tui závody mající nejméně n(M) za
méstuaneti Očekává m že první
výsledky tohoto Setření budmi o
známeiiy asi li lednu 11 po té vy
dávány budou další právy ctrná!
ctíileime AŽ dosud není žádné stu
tislíky o nczaméstiiaností
Stanné pnWo bude
přohláSeno v někte
rých částech Irska
Slunní' ptíivo liinle prolilímciio
v některých carech Irska za iV
čelem potlačeni vraždění a násil
ností dle prohlášení premiéra
IJoyda íieoriře v atijílíeké posbi
necké snřmoviié v pátek minulé
ho týdne Premiér Kouěasně ozná
mil ž' učiněn bude krok ku svo
láni konference mezi vládou a
vňdci írHkých Sinu l-Víiiistň Na
základé Mtanncho právu osoby 11
nichž po uplynutí jisté doby na
lezeny budou zbrani Ktcjně jako
neoprávněné osoby nosící dlejuo
kroje budou podléhat) trestu po
případě i trestu smrti Ahy vsak
tmnadněno bylo vyjednávání vlá
da ftiifrlieká je ochot tm pusky t
noulí bezpečný doprovod irftin řcín-
níslíekým fleriňm p6lanecké sně
movny kteří nejsou zapletení do
vážných zločinu 'A Dublinu de o
zmirňuj že wtarinA právo bylo
[irohlááeno v okrese tt rnéslě Vir
ku v městě a okrewe Límcríck a
v okresích Típpcrary a Kcrry
Nobelovy ceny míru
uděleny W Wílsono
ví a L Burgeoísovi
Presentace Kobclovýeli cen míru
za rok Pílí) a 1!20 jež uděleny by
ly postupně ícoti líureoísovl z
Francii' Woodrow Wílsonoví
presidentu Kpojcných Htilň komt
1 ne v půtek minulého týdne v
Chřístířiníí y Norsku líepeíe od
presidenta Wílsona k přečtení pří
presentací ceny za rok P20 by
la získáirt Albertem Kehrnede
mařierrt americkým vyxlanecm v
Norsku přečtena jím béíiem ce
remonií ('cremoníf tyto kófialy se
v pttUmirmú Mňmín v zuedcí
síní urlmcntn a mnuho cizích
diplomat fi bylo přítomno J fí
Loevland bývalý preitúfr pronesl
h pří odevzdávání en vyslanci
fmnťiumUhnu a vytbřieí ameri
Ikému WH ( pffdi nvwl bylí
mluvčím jobifjeck4 sněmovny
Andora Johnmn 'Hutném Vmi
derií Wílsofi j thtfm Ameríéa
riem který tískl Kozlovu cenu
mim V tom VM frm tuU ob
držd Theodor nVvlt a v tm
SMÍ Klíhit Koot Cena tato y nor
mhlili tlM jí asi iMOHX) alé
1'pnilN'íT
"f" 1W "---" 1 """"ln" '"
VI tt iim Ve is l k tb knliliiiob
1 í It j nud fi "Um) v nutf
ti-dniii iliiti hidM liuiiim tni
nvtil ve Hpujmvi b Stále b t -ii
P it pid et lilo pii ti lniiAliii
l intm I' ' c lilo
Nrint r ku ItrnÍ
aM nov řlávk v
Ptiřiilllrt tv WM i 1 1 IIV IMilM
io v lli i tmi- Inéh m litrdeď
'i ilMI li tVO V lo s liiiLJiii1ílV) V
o t 1
1
I li„ ii lili I dí líuit li} liíl'M
1 ii iiiiii 1 lilrUu rn
v si id intAy 11 ndiiVIdo lálly 1 n l(i'"hi HKiMiont Nk (UmlA-ltil
i lzM'l slávkv i-í lémřř im-l "- ms 1
' vil hie-il t tin tiiiteiltl tiibtiiiin
kfilhm podnikem Ve llevle nr% (M itmtfll{thn nMlSf
blvdll je se fť V (Milolliné lbdM lMt H „„ „„„ „ Ptiue-tiy letlluVH
nalézá se v SVinecku iih! IKMíMi ieiiti kuli 11 fiimtlmi -léky
t-ub Iv t Miiiéstnáhl a náliilkrm m b nihikB mfímé }-ro ol
Vdo jvl v d'lnih-'li b„ b'fii hftn J11JI1
1 1111 ' aeitiin 1
Ntct lMnimhobídy iMlInH li Icim i „„ r„U)ři T„n„ tu)MVJe
kadé vělAÍ liiěstit V Nuiuckil má WuvA % n ť tit Uobl #uňinfik
pffil sebou problém jak ipatfi!i I' 'k l-f !# tt Kíill k Kotnu obtOe
práci pru neminěs! IHHlé jk II t"lVf' i'knltmi ňletil U tríke
:! 1 ♦ „ 1 í 'čin n io-1 mm dl li imIihhUI ZAtnvrnliti
truviti nizbve rozpuy aby pie
lll IO NC IIIKÍMM l H Clil S'1 MC
flozoiicÉ3to nastuzeni - TUllPO
3 zaženo přes noc
fato přípravka vyrobená t terpentýnu mentholu
ii kafru uméle ve rpůiobu maiti neb mainn!
iloucených imikytne okainitou ulevil pťí
veškerých obtížích i rutitumti n ochrnutí
Mitf kj 'Id l iji Tii t ji i it!íiť'i!
lil III tlil fmtMMlI In llllH lil 11 I II M
llllll'll I' M II II llMi I llll f %
mhi-hi iflň -t-í itni iltiioU C p'"I
V6ín'i imalllrtiliii minim liiim t 'i
en iiieiMiJi icko vývinu v inVn vftJS
ij-iliii n íířlnknjn jiiku iiiitisi'itlcl
tt lnh jfi sjlt v Husu tirdl s jř'i
Jukiili
Im Ii hi inli lli a jih ml ilílíiui t irl 11
riinu
Tjlpil j l lllillli lil il-ili'i On )'kťll
~ ht v vlilííf li tlh píljeniti řHíh'
jkint Niktfhl 4fitvn itM iKiiMil
jiltň lni K ó I i lkoli je lu'i!fii- i i
piileH B'l jiiil li řlnlni u jilm tiilii"
t 11 řuiiirMfil vývinu IrlikC-liu niell
ři-lil ve ň í f 1 1" iii iniw i
ktlli lni léky lli'lll'lil ty Iťli hvý
luhky s 'Hifm -I'! prnilúváiio v4'ř'ii
lék lllilky V I1ÍIÍ1I1 l'vlin íi li ' 1
kfl li nlliliíovou A (VmiiH liíili'ik'ni '
IlUf U (JUe IVlite Vnt hlldiill liiln
rliilliť liglilHÍrhV hfjit II ll-iil „!-I
cr
klidu Masné obchody v llcrliin'
3 nu dobře zásobeny masem vť-lio
ilridui a iniiozstvíin importoviiné
i) sýra II jiných lahůdek lile ce
ny všeho stále stoupají a lidé ni
mu jí dostatek peněz na nákupy '
letního obilnb! Iuzbvlo zádnvVh
i'itir a zimní období ziuimcná
zvýícní vydání za palivo a teplé
šatstvo Tu a tam vyskytly se již
slávky netoliko v Hcrlíné ale i v
provinciích a přes to že všeobecná
stávka nezdá se býti pravděpo
dobnou přece současná situace drobném prodeji jsou tak vysoké) níeí asi L'ó marek denně Odbor
vyvolává u aulorít vážné obuvyjže jenom zámožní lidé a cizinci tifc vypočítali že svobodný ěové!
Obchodnicí praví že ceny pot nh mohou řinitl nákupy Maso utojí v perlím fiotřcbiije týdně na íi-
Pro každé nastuzení a ochrnutí
vin jsou vyiíí nežli bvlí iřed ro-
1 1 f _ 1
není kuv nu iicuionio nyn no
zenu importováno Vysoké clu je
nutno platili na importované zbo-j
Lili marek libru a sýr HH marek tak
že dělník muže zakoupit i sí mano
nanejvýše jednou' týdně ftcilicsl
níeí vydělávají v Herlínř iiruměr-
ží u následkem toho ceny jeho vně '10 až 10 marek denně a náď-n-
vobylí 1 ló marek muž e ženou
1!1C marek a manželé a ilvě dítky
nejméně 'Jítří marek (lih-ba ibmii l
vydává se na poukázky ale obchod
masem je volný
Žádný dárek tm Vánoce nemůže býti
více ocenéný nežli
MTM 8ERÍBÍP
I „ - - - — Tg itítf
— poněvadž —
"- prínegou ukuteénoii radont a étéstí d vaácho domova
Oblíbené hvó písné shledáte mezi
ntíslediljícíttií:
Velkoitl 12 - Cena $ IM
A(%9fA ' VANOCNl K A LADA Harmony Orchestra
litaví WtirnmíT 7UňWIfV
VANOÚNÍ ZVONKY
Vlkoiti 10
t t i t i 0 t t t r t t
Harmonj Orchentra
Cena $100
AtLÁA í Fř-í jdi ty fiohajko Pochod i jtpévem Šindler a Axman
HDH Zdálo i mně moje míli Valčík ie zplvem éíndler a Axman
A cia í Routou— Roton konopé Pochod m zpěVem Šindler a Axman
HDOtZááný neví Žádný nevíří ValcíkovA píwft Šindler a Axman
Affr Wcj Slováci! Josef Kálmán tenor
HWttjjt ftra milá Hltra Joni Kálmán tenor
4eoeí Strejda % Podébrad Aloíi Tichý humoríata v Praze
Rande v parku Ahi§ Tichý humoriita v Praze
□ Vá obchodník má výtečné Pothé rekordy
Nechť vám Je zohrajc
Lzo je hráti na kterémkoli mluvícím ctroji
□
nppii
Um
inrirFTirFinnrinrFTirinrHnrinnrirírm'
1 tc r
" 0