Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1920, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
rOKUoK ťM 1S PlinstVň
Cl
□
n
□
□
n
n
n
V-Ví
m
H
n
r
n
_ _ _ n_ t i t U kl t IM lllitt tlKi kAlkA li IUI ti IUI LÍIUÉ lál J fejt kJ%tt fcl Mi ftJILiá
: I
f
H
£3
suto
su':
r
T3
3V
ví
SOUTH
OMÁHIA
Ho
n
JUu
rJ iX %mJ 1 I U '"
ISO
Nejflepšž t A píro Bowm a Ndbraskia
_ — = -
Proč nezasílat tam svůj vepřovy
a hovězí dobytek i ovce?
2ádný trh na Mitíouri řece neposkytuje lepií odbyt pro hovězí vepřový dobytek a ovce z Nebrasky nežli South
Omaha Jateční požadavky rók od roku vzrůitají venkovních nakupovaců poptávka jest v historii trhu největsí
Ceny ve všech odborech příznivě srovnávají se s těmi jež jiné konkurenční trhy platí Značná část ztráty vzeilc
úbytkem na dobytku a zdovozného odstraní se zasíláním do South Omažského trhu Ve skutečnosti výhodné
umístění South Omahy se zřetelem na Nebrasku a plodnou část západu činí ji nejlogictejlím a nanejvýše ho
spodárným tržištěm pro západního zasílatele
J!
i n r r
wm
mm
rz n
wx-m
[BLiHMETEO]
J Ku
mMMmMummmmmmmmmmmmMmummmw
sušením
i i Asti Avrft Mfr jr-u rr xsw # i mtm asf
91! mi!
koho získává Amerika v
DR 6TÉPÁNK0VI
]]) nrkitlikníti' inťli jsme přílo
}Umí psiili o nov'ui vyslanci ?c
hkítslovciiské republiky ve Wiisb
ingtoini dru JJcdr Štřpúnkovi
leč jeden velký u výnaěný rys
jt-lio osobnosti — onen který je)
éesko-hloveiiskó Americe uěiní
iiojdruŽMin byl doposud poue
nejasniS nuěrtnut Troto otisku
jtMue "(''eskébo Slova1' níže n-
veden" jako nanejvýSc zujímuvó u
tlflložité
4 ' Vysluněn lr Štřpánek odjií
dl do Ameriky" -— píše v (! H
Klofáé "Mu který v dolx' fc
sk' revoluce bral u mls rolli Jiej-
výnaiiinější Mnva a duše Mař
fie zílra veěer opouští 1'nilui by
přen Terst ljd na nové míst o
xvélio působení do Spoj Stjtfi
Severoiiiiieriekveb kdež jméno
ván byl prvým vyslancem vh re
publiky Amerika nul pro náš
Mňt velký výziwun Nejen liospo
dářský a politický ale také ní -rodní
uváíme-li jak značná řást
našeho narodil Ceeliú a Slováku
ve Spoj Státech Severou meric
kýeli žije I Ul který tu zástup--c
ěsl republiky očekává j tedy
veliký a vyžaduje taká velikých
schopností ' Proto náš zahraniční
úřad ze svých lidí vybral oprav
(In nejlepSího h nejVhopnřjHÍho
Dr Štřpánek jc muž pro dráhu
diplomat ickou odborně velkolepří
připravrný (v tc! pHčinS jediný
ii nás) ti co je hlavní: jst ř
hkým člověkem ž do kostí n mor
ku moderním demokratem n cbii
rakterem jukých jo málo Jeho
vědomosti jsou práví tuk obdivu
hoilny jako jent jeho pí! i Ijou
ževnatost 8yn ze známá praž
ská rodínv studovní práva n filo
'xofii pak absolvoval školu polí
tí'kýeli h v Paříží dále řkolu
orientálnfeli jfizyku pokrflčovi!
ve slinlííeh n Ijazarevském iustí-
fulfi v Monkvo
Vykonav yídké eesly vstoupil
do kimsiilátíd 'hlužliy r'k(ulo
úherská llyl pf'íd'l"U koustiládi
v ('ařílirad Hrnyrn Ie byl br'
y po zahájení války jako pod
řřflý i protirakoiihkho mnýíkttí
fmm do NVineckfl 'Mf pri
covfll u pra Miífií f"1tud 1h-
krůt jel do Ilollandskfl by pro
střcdkovnl zprávy jio Masaryka
a opačné zas přinášel zprávy pro
Maffil Dne U" prosinec 1í)" v
AmsterotlauiS sešel hh dokonce H
dr Ilenešein vyřídiv vše co na
ši zahraniční činitelovo viídéti
musili a přijav tu zprávy paříž
ské Národní Kady Hrzy na to
vídeňské zahraniční ministerstvo
dalo Štěpánka do disposibility a
pak trvale do výslužby &t čpánck
vrátil so trvalo do Prahy u stal
se hybnou silou a duší Maffie tu
do převratu
len zasvěcenci vúilí co tu Slč
pánek vykonal jsou to vřel na
mnoze dnen neuvěřitelný — širší
veřejnosti skromný jak je zůstá
val neznámý Jeho Číiiiiomí byla
iSebevédoniij v Jiejiuibezpečnčj
řídi n n ejehoidostivějších ní t tul
cích neztrácel klidnou rozvalin íf
neztráceje nikdy víru ve vítřzství
česká věci dovedl tutéž níIiiou ví
ru přenést 1 na všecky s nimiž sc
stýkal -Jihoslovanská Maffio je
taká jelm dílíni Solidarita ('c
rhlí s Jihoslovany byla vždy po
litickým prograinciiii dr ňtěián
ka Jed i iieéným ve světově vál
ce je odváuý ňtčk dr ČStěpánki
s tíiunieti' (spohiobžalovaný x
br Klofáéem) na rybářhkěrn řlii
nu z Dalmácie do Itálie v letě r
J01H I to bylo vo Nlužbáťb ěeská
a jihoslovanská Maffiř "
1 'o převratu působil v Paříži
pak povolán byl do Prahy k ve
dení zahraničního niíninícrstvn
pro dobu pobytu ministra Fiencšo
v
kovi najd muže jakého hledala
Lepšího zahraniční tířud inariiíj
by hledal
A jestliže doma až do posled
ní ehvílo pracoval nu solidaritě
mezi Čechoslováky a Jihoslovany
v Americe i v toni smáni bud-!
moci pokračovali Českosloven
ská Amerika bude miř i ve Spojů
uýeh Státech Severoamerických
důstojného ěestnlio represen
tanta Přejeme mu hodně zdaru!"—
DRAHÁ PRKNA
ná vysilující práce Nebylo tu
nikoho Štěpánek v pravém slo
va smyslu obstarával viíceko sňui
sedá často při pracovním utolkii
do rána A pří tom souěiMrnS pra
coval l v jiných oborech
Všecky duležíM akce kulturní
a hospodlíská po převratu jsou
úzce spojeny n jeho jméiirm M
ňiijeme se jen o ná rodním fondu
Masarykově který jeat v pod-
statě jeho dílem „
j Poeliopjfeffio h' uuyÁf nh
výc' kvalit 'Jiei jfdí v Vpítúún-
eíme C'sto biýlrt tiám whkwX
Ale ťitěefiou j? nám ž jet to
Amerika kam odjíždí Auwb
k v rdí (í'A!kh ho úkojy vr
lilii C'Ak Awfík v {Mpíiu
Fcrd Písecký
Nákladní vlak na nádraží' —
nevíte jak no jmenuje? Tc(f o
pravdu neviní nuím-li to říci neb
ne Ostatně co nám po nádraží
Mohlo se to stáli na klnrámkoli
nádraží kdo jsou dvě topjrny V
Cechách to však bylo o v Ha
kousku taká
Tedy nu tom nádruží o němž
chci vypravovali jsou dvě topír
ny Jedna patří třeba Ktátní drá
ze druhá soukromé společnosti
Topírna soukromé společností by
la velká státní dráhu měla to
pírnu malou která naopak nesu
cíla Proto řcílitelství státní drá
hy najalo velkou topírnu soukro
má siolcěností kteréjmabí topír
na upino wtacilrt
A tm tomU náilraJÍ — nyní
vám jíž jak myslím i úplně zná
mém projížděl nákladltd vlak ve
dený strojvůdcem KriiJíšem kt-
rý byl flne v neobyčejné dobré
náladě Červené rl7 nvííící z
měkkého hnědého tumu byly
našpuleny pískajíce tlumeně iiej
novější popěvky tnavá očí 'ui
hrály vo Klínu dlouhých brv
Vlak mři dojeti před rampu
aby nudilo býtí íboží pohodlně
naloženo JCrulíá hravá pohnul
pákou a vlak stísnil za rachotu
narážeéíli a řetézfi Ale proniká'
vý bvízdot n poftunovačr hlásil
44J'ojojet v přeo!" Kiuliš ac
jobřiuf liákou díval se Vol
aby npM jíif ttdVt bylo Jiř
ím Vhn zKyě-la Mty 'mní
ehotíly napínajoce w' vlak r
potnIu(bni)t
?Ydd ní1 o UnirúU'h y%i
když m fttrom kýf a Kruui viděl
h ťižascm že vjel až do dřevěného
pažení topírny kde nárazníky lo
komotivy vyrazily dvě prkna jež
se přelomila neodolatelným tla
kem ohromná hmoty jako stáhla
Hvizdot ztuhl Krulišovi na
rtech rychle zastavil a běžel se
podívat eo se stalo JJyla to jen
dvě prkna —a kámen mu spadl
Afí srdce Dva tři zřízenci při
běhli a upřímné se rozesmálí —
Kruliš so snadno nakazil n s
chechtotem vskoéil opři li) loko
motivu Jakmile měl chvilku vidno bě
žel k přednostovi a s úsměvem
hlásil svojí nebořili
Pan přednostu so vztýčil pro
hnul kolena nŽ v nich pocítil rup
nutí stálil bradu do zlatého lím
ce přes nějž přeložil se měkce
masitý lalok a dívají' se pfes zla
tý skřipec nu Kruliše spustili
44 A to je vám k smíchu'" Kru
liš rozesmál se hlasitě ani nevě
děl proč Přednosta se nalomil
v pase hodil levou ruku vzad a
ukazovák pravé ruky namířil
proti Krulišovi opisuje jím roz
třesené kroužky i 44 Vždyť to tmi
síni udat n můžete mílí diseíplí
nárku!" 4íTo snad líc" usmíval ho je
Élé Kriil}
4To snad ne to snad ne!
Ale pro boba mi řekněte před
ěím máte respekt když váq ani
disciplina rka nfhne! AI" udat sí
to muší I"
"Mohu jití pan' přednosto?'
' "1 jděte jděte však vám ně
kdo hřcbíuek srazí"
Krulíí Šel po svérn n 11Ž sí zase
hvízdal Tahle jeho nálada n ne
dala zlomit níéím
Leě Krulišdv fiekomísní rozum
nestačil rm pojetí celého roztahu
neblahé náhody íVlý aparát é
lední w oclí v pohybu PcdnoMfí
hlásil vše řířocfl 44 nahoru" Pro
lože pak topírna íyla najata filá
ťin ředitelství státní dráhy ředí
telslví dráhy soukromé co se
Klnlo fíeitcJsjví soukromé á
liy jmenovalo l'ójěJcnnou(omjd
k vyšel řrní Škody n ziámíío lo
ředítclslví aiát ní 'dráhy kferé
proto jmenovalo faké frojélcnnfí
komisí aby jeho auorífa nenr
fttt a aby odbylo pří fcomW áí
zrna _ '
Čtvrtého dne přijely do nádra
ží jež již nyní zeelu jíslá znáte
dvfi komise Jedna Vidné jednu
Pruhy revideiit n kontrolor k
nímž přibráni ještě? dva předno
stové stanici jeden mísla dru
hý ze stanice vzdálené JO km
"po dobré snídaní pří níž se pá
ni představili šly komise k to
drně' Nlí všichni důstojná a po
volnu horlivé vyklidajíce a roz
hazujíce žívá nika tmi Ym chvílí
došlí topírné a kontrolor sou
kromě dráhy vyňal mete aby
změří! velikost obou nebohých
prkének a vrlíkowt děr
Po něm přeměřil víc sám pan
vrchní revídcnt státní dráhy a ku
podivu! 'Výsledek měření byl
stejný
Žtt pul hodiny vraceli sc páni
spokojené do restaurace léfiíce se
na výborný oběd
44 í'žasná iiedbafoit" pronášel
ji alespoň po pudesálé vrchní
revídcnt slátal driífiy lionem ne
otvíraje téměř (ist
"tfajíslé zajíslé Mimh ne
dbalost" přísvédéoval horlivé
přcdnosla státní dríby ú sc mu
lalok truchlívá potřásl
Po obédé se komise rozjely
Knifíí otvíral oéí nlygc o komi
sích jež stály na dietách nejmé
né WHt K Odplivl a toho dne
sí jí ani tirzapbduif
Ještě více otevffflf oěí když í
jej přednosta Za ětrtiiet duí za
voíaí a předložil um výtar JíutŽ
fa um za neopatrnou jízdu přeď
pilovala jedna koruna pokuty
Vyrazil bez pozdravu z kan
eeláře a b prve nu peconé sí oď
leliéíh "To aby Ut toho nž hrom
nliodíl! IVoé jseoí owf
Mofif jea) díf tlí imhiíť
í 1t'it by byl vřítím opravil i
bylo by b dobr"
Když to vyprívf kamarádům
tybuebh "Takový keřt jita Ph
věk opatří ti dodflf Jeété pokutu!
MODfiaWÍ KÁlltRK
Afésto Kllýfi'Vf líťřyplé j'1 tiej
pl íjouéjíííať tithirnt ' v íété
Unffijfi 'mi wfofn fitt hafmpofís
d"td UittájhikkíUtt Í'íi%'mi 'lito
Smi? Ktpffé: Anďihnfi klfli
v Kaliýře nic příjemného a pra
VÍdelné pro osvěžení konali V lé
tě cestu do malcřski země - - Au
Klí" Avšak vysoké náklady dne
n restováním spojeně přiměly je
aby hledali nějaké osvěžení v Ka
hýře samotné
Město Kahýra žije vlastně
hlavně večer Odpoledne panuj'
tak velké vedro že Hovék dobře
udělá když leží bez pohybu v
zatmělé místností toto opatře
ni nezabrání stálému přílivu po
tu lak h' časem sc člověk domý
šlí že nic na něm nezbylo m-žlí
kfiže a kosi i Když zvedá m h-
ka Nil je ovzduší vlliké a ná
sledkem lobo se vedro velice těž
ko Kiiiší -
Avšak veěer přinese příjemnou
změnil Sotva že slunce zapadne v
krvavé záplavě za Mokallaiiiský
mí vrchy dochází k rychlé zmé
né v ovzduší Soumrak rychle
nadchází a h ním přichází příjem
ný n osvěžující větřík Město se 4
příchodem večera probouzí Plí
ce které ještě před chvílí byly té
měř prázdny a kde nalézali sc to
liko ospalí policisté a žebráci
podřimující ve Mínu oživí jako
působením nějakého čarovného
proutku a ve chvílí j' tu rušuo
jako na pařížských boulcvarď'eb (
Takřka ve mžiku obsazeny jów
stoly před kavárnami a rozléhá
se veselý hovor a smích
Vyhrnou se prodavači vody n
Set betu kuU mi sebe upozorňují
í tluéením dvou sklenic o eb"
'm tumí přijdou prola vaéj novin
ii jiných vécí fíluku je všuďt
dost poněvadž prodavači novin
fatm stejní na reléni svélě a ta
ké jíní obchodníci na fcche upo
zorňují odborným voláním Ku
váren a retu rmtft má Kahýra
Vílké množíttví a fiosté zaedijí
m veěerři po fiotkýeb dnech (dav
oě u stolkě ni ulicích Jedna n
fee v Kabýře toni iMui jiným
nežfí kavárou vedíe kavárny
jejích stolky sáhají až Ihti do
prostřed n'm
(ídé veéeří mi ulicích Po v
éří pak ' popíjej pivo iiui iin' ví
no ' Vfifrf Kahýra teprve poíoí
Ml TaM rfurit sportovd Mu
by wopfcfcé zahajují ťUwrf n}t
i'uliy fmtiifot ztimfÁnytt '