Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — lnnl vvidanre 0Vkolovrn
díí republiky ti amerieke' l-ly
J)c iW-dVieh Siřpáwk o yehoJ
ruMjctdu d Ameriky v nledntm
ftl# jkinn přincvli ipráu nfijel
jii do Wh'n(í1imi ihned c
UJmI Ku nt uvrho úřadu Vyfclatn-e
byl nřt vi'm nítjridu d národ
ního kapitolu nrdečne uvítán čle
ny M vyslanectví čl tiskové
kanceláře a Ashinj:tonkuii Wrn
juny Ktcjnř rdcčnchi uvítaní
doptalo o etře vylcovř td
Anu StčpAnkové jo f f 1 t i bude
bratrovu vloniAon?t Po lodi la
France přijel v minulých dnech
do Spojených Stát A Dr A Sum
ofivřtlótMijř pracovník v oboru to
ciálnt péče a bývalý ředitel Oni
péče o dltč který jmenován byl
československou vládou Noriátnim
attachem při vyslanectví ve Wash
iniítonč Současno h nim přijela
tél sociální pracovnice Pr Per
kovcovň cástupitclka (Yskoslo
vcindiřlio červeného kříže
— V minulých dnech přijela do
New Yorku po lodi La France po
slední hkupina repntriovaných íc
Hkotdovcnských legionářů dáU
manželky některých s dítkami n
několik Žen které jedou ku svým
manželům československým legi
onářftm dříve so do Ameriky vrá
tiváím Tím ukončena byla repa
triacc československých ameri
ckýeh lepionfiřu a žádna jiná vy
pravá legionářská do Ameriky na
uáklad vlády nehude uspořádána
Legionáři kteří zňstali v Cechách
budou-li se chtít i do Ameriky vrá
tit! musí si hraditi cestu sunu
— V Temple Tex zavraždČn
byl v minulých dnech několika
zpitými lidmi krajan L 2u ro
vce majitel hostinec a jídelny Ně
kolik lidí pokoutní kořalkou zpi
tích navštívili iiMt místnost kde
ji fi "' i íj t iiV
poi uu opizu!jliniuvin a promnutu
Krajan Žurovee jo upozornil že v
jeho místnosti se musí chovat i
slusml Opilci proklínáním ode
li avšak za chvíli se vrátili Hezc
vší výstrahy počali střileti Dví i
vypálených ran zasáhly krajana
Zurovcc smrtelné raněn vyšel r
dveří místuosti ale na chodníku
klesl a v desíti minutách zemřel
Kůrovci byli zatčeni a byli uvřz
néni v Jlclton Vraždy dopustil ře
nejspíše jeden farmář od Sparks
rdálost tato vyvolala v jmenova
ném městečku pochopitelné vzru-Sen!
V Chicagu spáchal v těchto
dnech sebevraždu nadýcháním
svítiplynu čtyřicet pžt roku starý
krajan Frank Kubín bydlící v čís
5120 Winchester avenue Byl al
týden bez zaměstnání což na ně
ho působilo tísni vým dojmem Byl
samotářem a již dříve některým
svym známým nadhodil že je syt
života
- K hrozné tragedií jíž padly
za občt dva lidské životy došlo
dna 4 prosinec v domácnosti mla
dého krajana Johna Slepičky by
dlícího v čísle 12:12 Ilighlund ave
v Chicagu Tragedie tato jo novy
svčl litdjnou neboť 'oba manželé
po tři roky vedli spokojený život
manželský a nikdy mezi nimi ne
docházelo k nedohodám Manžel
ství jejich požehnáno bylo dítkem
které pro oba bylo zřídlem vese
losti a lásky A přece v jmenova
ný den Slepička usmrtil svoji
manželku podřezav jí ostrým no
iem hrdlo načež vešel do koupel
ny kde podřezal si hrdlo také
Sousedé v domé nalezli paní Kle
pičkovou již mrtvu Slepička ještě
dýchal avšak zemřel v umbulam
na cesto do nemocnice Krajan
fohn Slepička byl 30 rokli stár a
pocházej ze xv Kateřiny u Oásla-
vi v Cechách Co bylo příčinou
hrozné této tragéd i nepodařilo
se nikomu zjishti
WiUon lískal No
bélovu cenu míru
Z Kodaně Mnumuje Nv
WImí fena míru mlMen ryU
Wodn Wilonovi pmidentu
wjryeh Ntti Nobelova trwé
j avi eni j# jedna
mi :V0mMlK který idkřn lv
tomuto iVlu AltVedem H Nd
lem ivédukým M%Uturrm a vvpa
lereem dynamitu který trmirt
rttee lf!Mi Toliko dva Ameriřaiič
al dosud obdrželi Nobelovu celin
míru a sice Theodore Kotnvrlt
ree 1!HH a hliiiu Koot v roce
1912
Náklad Spojených
Států za válku byl
$24010000000
Celkový náklad Spojených Stá
til na světovou válku byl elba
nut sekretářem pokladu Housto
ncm na $24010000000 Tento ob
n8 dle jeho prohlášení represen
tuje vcíkerfi vilcčuá vydáni po
kladny Spojených Států a nejsou
v něm obsnžena vydání Jel nemě
la spojení se skutečným vedením
války v období od 6 dubna 191
do IM června tohoto roku Celko
vč vydání vlády v tito periodě
vyjímá jo poštovních vydaní z po
Stovních příjmň bylo $338:10812
Sí)5 dle naznačení číslic pokladny
K Ďhradí tohoto obnosu získán
bylo $16078841007 na daních
příjmech ze zdrojů jiných než
půjček Sekretář Houston prav
že od celkového vydání válečnčh
je nutno odečísti jestj $r5230X
000 obnos to zapňjčený cizím vlň
dám poněvadž" půjčky tyto budou
zaplaceny a následovně nemohou
být i čítány jako skutečné vydán
Wilsoh předloží
VeVqaillskou smlou-
1 ' vu zhovu' senátu
Farmář usmrcen při
automobilové nehodo
Z Xuburn Neb e oznamuje:
J5ud Walters mladý farmář by
dlící na wvr od tohoto mčuta b1
usmrcen a Anton finyren Ifi rokň
fdarý lehce poraněn když auto-
mobil v kterém jďj % Aubiiiu do
svého domova spadl ve středu mi
nulého tfdvo h hráze 50 stop vy
aoké ii moshj iialézajícílio sc pftl
míle severní od iriřsfa převrátil
e Huym iak(' ocítí se pod auto
mohllem pod mrtvolou vébo pří
tele kd Ježel reloii ňw Tprve
náslHujíeího rána byl osvobozen
kolem jdoucími lidmi
t
tíciion z blízkých radcii presi
denta Wilsona předpověděl Iv
president v brzké době dostaví se
do senátu Spojených Státu n před
loži znovu ersaillskou mírovou
smlouvu a smlouvu o Svazu náro
dú Tato předpověď učiněna byla
ipred uvořejnčním kahrlotframu1
kteý president Wilson posla
předsedovi shromáždění Svazu ná
rodu v němž oznámil příčiny
proč nemůže vyhověli žádosti
jmenování amerického zástupce i
minuse pni ouzorujeiu ISHOclu
gram tento který podepsán by
podsekretářem Mátu p Davisein
praví: "Mám čest potvrdit! př
jem vašeho kabelogriímu ze dne
prosince zvoucího vládu Spoj
ptat ti aby jmenovala zástupce
jenž by zasedal ve vojenské mi
mořní a vzduchoplavecké komisi
poradní hodnosti běh m jednání
redukci vyzbrojení Vláda Spoje
nýeh Státu svmpatísuje s každou
upřímnou snahou o přijetí kon
struktivnilio planu o odzbrojen
kterc je nutností pro hospodář
skon rehabilitaci mír a stabilitu
světa Iresident Spojených Státň
je silně mteresován v této otáže
a touží spolunracovatf k toinnl
'íli pončvadŽ vSak vláda Spoie
nych htata není Klenem Hvazu iw
považuje se za oprávněna jméno
vati komisi jež by jenom
facto podílela se na jednání rodv
nneiio komise vykonávající rozka
zy rady při uskutečňování opatřc
ní smlouvy o Hvhii národu" ~
JVesident Wilson jak se praví má
umysiu pracovali pro pí jel
smlouvy o Svazu národu Hnojení
lni Státy jako president ni do sin
žení svého ťiřadu a po té juko sou
kromy občan
Enver paěa byl vy
povězen z Némccka
Ivover paSa bývalý tureeký" mí
nístr války byl poddán nřmeckou
vládou aby opustil Německo dl
berlínské depeše Centrální novi-
nařakí agentury v Londýné Ani
před ňesti měsíci bylo oznámeno
že Kuver puín mttú s v Huku
kde pokouáel se docílili ]ÍMrir
Miistara KemaU náčelníku ture
i y o iiiK ionoiisTu n no sřv skv mi
"bory na Kavkazu V nrosincl roku
vm Kiivor b koninoviii Jako
král KurdistMiiu mnfi bc ej
fivníidi hraníc ktért leží im
MeNopolaioií h 'm 'a né kolik
dní po H' korunovaci bylo nnk
wm to Knvr ptřřii byl r K
vnu robmi Objevil m pltn! v
farllnt v lednu rniii 1120 V uA
latích hlhUbn Vliů u Knver
kUrý h}[ hh1' Mýt
tPtlnikrm iiamlríhým pů
jrnftm Vypravuj se le phvd
M tiejmín f UOMIO) e uMn
v v pekUdny a připojd k ♦'0
pupniM AlVčnýh nkA a uloltl
tyta prniie t íýcarki pro po
tírbu v ude-uenili V Turecku
byl &emeeneu nolntl ale
jvha ka vybledl hi podepsáni
pítmřli V pMrejent prchl de
lWrlfna KvAak byl tu NvpítrÁn a
měl býtl lrHrtvan do Turecka
iVlaítlo mu k prchmmtl V
Tuniku v červenci roku byl
inNinieit k smrti vojenským sou
tleni 1KI idiviněil ie řHlHvčdlio
sti m hromadné vrnídčnl Arniem
a ta Mtažmí Turecka d Války
Nová republiki
zřízena v Uhrách
listrikt PětikosteJÍ nalézajíc!
se 10% mil jihoápadnř od ltuda
nesli který iuIimvou smlouvou při
dělen byl Uhersku prohlásil se
n republiku pod ochranou Stu
kka kterř sJSbilo vojenskou pomor
pro ten případ že Maďarsko po
kusí se zaujmouti oblast tuto bran
nou mocí dle depeší došlých ze
Záhřebu Jo Vídně Iv proklamaci
republiky došlo no konferencích
mezi bělehradskou vládou a bý
vnlýmt uherskými ministry Jas
kini a 1md nerem
Velký počet obětí
automobilových nehod
Celkem 3808 osob bylo usmrceno
i'i automobilových neštěstích a
nebo zemřelo následkem zraněni
při takových nehodách v minu
lem roce dle oznámení censovni
úřadovny ve Washingtonů Počet
obětí nutoinobilových neštěstí v
roce 1!H!) je o '„Mó větší nežli v
rote 491 H yj větší počet osob U
smrcen byl pH automobilových ne
štěstích v Los Angelo u sice 119
Xh druhé ni místá nalézá sc Ban
rYaticioo n Só ohřtmi u na třetím
Scat tle 8 TiO oběhni
Další banky y No
Dakotě uzavřeny
První ifárodní banka v McdinJ
Stutsnmn okres North Daknta
byla uzavřena v pcuulčlí minulé
ho týdne svými řediteli Hanka ta
to je členem federálního reserv
ního systému Pokles ceny dobyt
ka a obilních hodnot byl udán za
příčinu uzavření banky ředitelem
Pressclerom který současně sdělil
řo banka nepochybně bude znovu
lorganisovína pod novým ředitel
st vím CitizciiN Bank v Edgely a
Státní banko v Nortnnville byly
taktéž uzavřeny v pondělí
"Zákop bajonetu de
dikován ve Verdumt
lcdtVanl ebfady jednvluhf
půvaby blv Vowány e M i
mimiWbrt týjne W proniku ibmbi
oeh k i-hoxán( prwbtb'b
"Iwkopu bajonet A" u Venlnmi
Tmt pomník ibudovaný nad ta
kopem v němí ba 11 a hon franeoua
%krh 'jákči piddb H bl U íi&
ve vrlkčm lipase erdun v ne
nmolněn bjl drtrem fd00tn
írankň kh Ib orgu F lUnda i nnf
fb N Y kletý usmrcen byl pí i
aeroplaiiové nehodě v Anglii v pr
sinej minulého roku Ilugli V Wal
laee americký vyslance byl slav
nosinlm řečníkem pil těchto ceiv
moniíeh Francouzský president
Millerand ve své řeči vypravoval
historii "#akopu hiijoiietu rn
této příležitosti ocenil obětavost
odvahu francouzských vojáků ve
světové válce
Paní Hnrdingová
vykonala návště
vu v Bílém domě
V pondělí minulého týdne na
vitívila ní Florence Holin Ilar
dingová manželka nově zvolené
ho presidenta paní hdith Holinu
WiNonovou choť presidenta Wil
sona v Hílém domě vc Washiug
ton Jtylo to poprvé pokmi je
známo co první dáma zemí byla
hostitelkou nastávající první dámy
země Puní Wilsonová uvítala sví
ho hosta v přední síni a doprovo
tlila ji do Modrého pokoje kd
spolu vypily číšku čaje a strávily
několik chvil v přátelském hovo
ru Po té prošly částí Hilého domu
navStlvivsc Zdeny pokoj a i erve
ný pokoj a velkou jídelnu Paní
llardingová nesetkala se s presi
dentem který uchýlil se do své
pracovny v hořejším poschodí a
četl Také nebyla provedena ku
ehyní Hilcho domu Paní Wilsoiio
vá sama pozvala paní llunlingo
voti k návštěvě Hilého domu
TR2N1 ZPRÁVY
Vlak s Američany
mel bytí přepaden
bandity v Mexiku
Mexičtí banditi kterým bylo
nařízenu aby zastavili a vyplenili
xviflŘtm vlak vezoucí americké
návštěvníky Mexiko Města kde
podíleli m( na inaugiirael generála
Oliregoim jako presitlenta Mexi
ka v dobo projíždění vlaku stá
tem Crm hnila byli popraveni svý
mi náčelníky když odepřeli pru
vésti toto spiknutí dle informace
kterou do 8an Antonio Tex„ při
nesl majitel renče z Mexika Jimi
lite odepřeli vykonat! rozkuv
svých liácelníkfi z té příčiny J
omýŠUdi se Že vlnk i silně stře
žen Pro neuposlechnutí rnzkuzů
byli popraveni Rozkazy zněl v 2e
vlak má býtl přepaden mezi Mou
terey lyaredo cestuiíeí obráni
Kiivortiefl a jiní vysocí úředníci
uneseni a vozy spáleny
-fouston odporu-
cuje revisi daní
ŘovaotfiéroČJkí n mravedlivěííl
rozfiiem přeměnu dani v obnosu
♦ 1000000000 je americky lid
miid nřli Mejniéii4 vn další élvřl
roky by lo odóormWm koo vřesu
itekretářem pokladu Ifovatoiirm
Isrý e svá výroční zirávé ořed
'uhnfí kongresu vyznačil plány
m íimýileiioii rovís daní Mci
krelař fokliulu Ve v ku-ávf pr!
ví Že řísteěná revk ÍJaní 'liylu
provedena le fato revise nevy
hovu j" musí dojiti k revisi nové
ifrnt ttm wmm v hoinodíě
Omaha Neb I I prosince
Prost ř ú dobří voli 87f(f710fo
Obyčejní si dobří imw H5n
NVjlepši ročei 1200(0 Pi7
Itdřl až vybraní 10r0(ó pJOil
Prostřední ni tlobří
ročci 8fi0iúl()rn
Obyčejní ii dobři (JoOoi' H50
Ncjlcpšl jalovice 7-ÓM HfiU
Ihdué aiS vybrané tí(KK'ř
Nejlcpší krávy 7(K)(ď 77Ó
Dobré ai! vybrané (i00(ó' 71XJ
Prost ř ni dobré 47ó(o 6()()
Obyčelié al prosti' V2!í(n" 4n0
Nejlepfií voli ke kr
mění
Prostřední a? dobří
Obyčení h) prost ř
Ncjlepsí voli k chovu
Prost ř až dobři
Obyčejní až prost ř
Jalovice chovu
Krávy k chovu '
Tolilu pro řezníky 8110(11 10
I)tbíí už nejlepáf voli
t pastvin H10('1()OÍ
Prostřední až dobří 72rC HK)
Obyčejní „Ji prost ř níKíírí 700
Mexičtí ň(H)(# (i50
Vepřovy dobytek
Ncjvyssí cena !)71
Průměrný prodej íH'5C'ř 000
Bkopovy dobytek
Nejb-píí tučná jeli
luitu !010{o 1000
Prost ř až dobrá 071fo 10L'Ó
Dobrá roční 700(ř 771
Htnrší skopci 100(fi J10
Dobré až nejlep ovce IOOň1 110
Prostřední až dobré [Vt(w 100
Ncjlepsí jcliňala ke
krmení 8(KI( 92"
Ovco ke krmení ! :j10
Obilní trh
PSKNICB-
800(r? 000
7'JICd- 800
600(o
775fd
l'J1(o
H10(ij
7'JI
10
771
1100
100
m'
ZOMAHY NED
UrOZORNtNt Hktm M1LY14
KRAJ ANO Ml
Havé 100 kcnniov itátovkv i it
tent ilarch itAtovtk v Rtpu
bite Ceakoalovtnaké
Duem 10 listopadu l!'-M počal
bankovní Ařad ve svém hlavním
Ústavu v Ptnc vydávali ioč
v Americe hotovenč státoxky po
K"č 100 StmČ"iič biďu vruty
c oběhu staré státovky stokoru
ové jej butlou přijímány jtdio
cákonitě platiči a vuitčňoxány dt
:ll ledna Pt-M hlavním ťiMavem
bankovního ňíadu niinisterstva
financí a vScmi jeho odbočkami
Od 1 litou a l!'Jl ž do Ul ledna
l!)- t butlou IJto oběhu vrate stá
tovky vyměňovány již jen ban
kovním úřadem ininistcitva fi
luníci v hlavním ústavu v Praze
R jeho odbočkami Po 31 lednu
PKÍd nebude bankovní úřad po
vinnui ani k výmčnčn těchto stá
tovek Z bankovního úřadu mi
nisterstva financí so oznamuje l!e
nové 100 -korunové státovky vy
dávají ho pouze výměnou ra sta
ré 100-korunoxé státovky Nové
100-korunové bankovky jsou sice
nicniíljo formátu než dosovadní
nic u to krásně provedeny
Upozorňujeme nase krajany v
Americe kteří koruny tyto za
koupili a je dosud vlastní aby si
je v čase určeném vyměnili a si
ce před III lednem l!2'l
"vAUSr i Itnlií
tti o IťVnr
ZPRÁVA KÁR SDRUŽENI
krajském výboru v Onuue
Ncbr od 3 zařl do 2
prosince 1020
Zbytek v pukl ze září S027
Dotlatečně (víeo na jed
nom ebecku) 20
(" N S Omaha (lan Ja
níček )
ftád Montana ? IKU 'A ('
H J Kolin Mont
fiád Praha čís r4 'IU
Wilbcr Neb za pohlednice
100
4'J0
l'J()
Ihrneni
fš:27
Vydaní:
Příspěvek legiináři 'Josef
Mlynářovi na cestu do
Kalifornie
Ústředně ťs N H
tek na dřív zás
rstřcdně (X N S
I 1)00(1
dopln-
:i7l
70000
7Jř:i7:i
riirnem
Zbývá z pokladně 8í)1:
Tajemníkem kruj výboru Stlru
žení zvolen Josef Jelínek s adre
sou 2Wfi So 12th Str„ Omalui
Ncbr
STAN 'fiHRPÁN taj
NAŠE NÁVŠTĚVY
Pan T P Vondra starý
dolino známý rolník od Seward
Ncbr v úterý m t přivezl do tr
Im v South Omaze káru hovězího
dobytka za který stržil po ijilí až
tfi21 za 100 liber Zajisté nízká
cena u porovnání co se za maso
musí platit VSak i jiných far
mářských výrobku a plodin ccn-i
značně klesla a ani nelze tušit do
sah tak náhlého klesnutí cen v
příst íin roce Je to skutečně na
pováženou pravil pnu Vondru
davny příznivce "pokroku" a ji
stým jest Žo mnoho 1'arniářfi při
jde tím na mizinu a lze očekávat
že l lid v městech účinek toho po
cítí
(ÍH 1 tvrdá lCl
" 2 tvrdá IW1C7
" a ivrdá miiiy:
" i tvrdá l10(oiVI
" Z tvrdá l-HMUW
rÍH 2 jurka
' Ir Jrka ] Xi(Í(i"
'" i miebaná' 100
" míchaná' !ft1(ÍVJ
KPKPfijťK —
( h !l bílá (IHi!
I bílá (?t!
" 1 žl u lá UHUi (2c
V C žlutá n-i
" íí míchaná t 10c
" 1 iichjMiát(( 10c
" r{ mlciittirtU
OVKK :
Cíh D bílý i lltj
ŽITO-
('ÍH J 1 1 i i f 1
" íl 1 1
'( M I I I I M I I M I I I I I I M I I l it
" i 1 lo
I f I I I I I I ( I }% m
Nová oílo o ráz
noot pro olabó
# a lotitó
Vlijste lyll silnými ráznými u
lýml irnmlie míli hojniBt ttt ho
blit íervnift Itrvtt rlrttlui juký iwipo
míiH orgaiilcliií Mm — NuxlJ Irm
iHvořit NiikuIciJ Iroujn Jolu Mw
st vM krvi it Julto Mim t ípiiiHu
toto JdlilHňcb lf)n knvřivA í!cleo
jrt Wrtt wfixna ja km mMAvA k
Cizinku níliiých kvelin tm piliny rM h
!' J7'c# ioniium líJf rtift tíživěji
NuMMtwil Iřod Rychle iuiitnnltlíi uvc
řít li(lilfMi řtirvoiiou Urs'ř ííihivh Ml
V 0 b 'V 1 1 lf li é n ii v # 1 1 A fjervy t ňuilňvb
iifivoiidllii h r4t Hh prmfr n
IHri)íkň HtfřJfí řf loilirnk Trvejte
íy en tom uyte HottuU prv4
Ui-kx tlil v ttKbto dmh i
x ftjixu x!kx mefi i-eg-niro
v tnnro v Kjc-i llald nbiido
nčoxánn Oioannii' c e k
tonotu HfbttMl dtiltt pi lí
kdy 0'Aioiiituio idltliil tM-tu %u
italského ministerii x a xrtlky pro
MoinjiVt ie hwkaa penetAla Cnxi
uli ktetí m'l tu mtsbdck pro
Id liše ní xAlkvtíbticbm DWinnn
rifto 10'ioM povahy ultiiimU Tle
noxé rxbUiid komise ÍiKk'ch po
slaní A konferovali v ěho dnech
s irVntitittiem v lijece Něktrtt
nich prohlásili ře po rorhovtUMi s
0'Annuiuiem shledali je na
děje tm birktiil dtdnitbl
Podailmirnl Mayo
odcháí ze sluby
Poiliulniirál II T Mayo váleč
ný velitel orstVA Spojených Stá
tů odchází zo služby loďstvu Spo
jených Států po čtyřiceti sedmi
letech nepřetržité činnosti Mayo
sloužil ve velitelské hodnosti déle
lícili kterýkoliv jiný podadmirál
Před válkou a Německem a tnkč
během války podadmirál Mayo pe
čoval o výcvik téměř pftl inillionu
inuú a měl na starosti ochranu
většiny amerických vojáku posí
laných do IVaneie Téměř '}0 let
služby podadinirála Mayo stráve
no bylo nu moři neboť jeho re
kord ukazuje Že toliko 17 let strá
vil ve službě pobřežní
Farmář si zoufal
nad poklesem cen
i
'A Aiibiiru Neb se oznamuje :
'v zoufalství fiad poklesem trho
vých ecu farmářských produktů
spáchal v těchto dnech sebevraž
du Herman Itottcr svobodny far
mář bydlíc! se svou matkou nu
farmě severozápadně od města za
střeliv se ranou z pusky Kotter
v poslední dobo mluvil často o po
klesu cen farmářských produktů
a byl velmi nirzut Vc čtvrtek
minulého týdne odebral se do bár
ny kile se zastřelil Jeho mrtvola
iiiilccna byla zn několik hodin po
té jeho matkou
Japonsko pohotovo
vrátiti Santung
Parou líajaši japonský vysla
nec v Anglii a náčelník japonské
delegace do shromáždění Xvnzu
národu v Ženevě informoval kor
respondenta nuierickclui Sdruže
ného tisku v těchto dnech žo Ja
ponsko se připravuje vrátiti pro
vincii Santung (f'íně avaak ne
může přimět i ('ínii uby zahájili
vyjednávání v této záležitosti Při
pojil že Japonsko činí toliko jed
nu podmínku u sice aby přístav
Kino(vau zůstal otevřen cizímu
obchodu
Málý oznamovatel
FARMAft VDOVEC r nMuililui ji
olrofi'jlmt ilítknuil v Nebrwtce
fclillcaýi liletlA dobrou hospiiilyul tm
vedeni (iinň initi ďi ' dtihríi plut
inielin Iv ji jirijtiiiil ra nliinPcIkii lnlirí
dniiiuv niriičnný ťHhliiiky sdrenujltVnii
"Pckrk" d zuiifkuu "rnrmiiř" —
AdvortÍHi'inrn lftx'lnl
rAEMAftENÍ JEST ROZDÍLNÉ v
prohlubni říi Oflóovuiiím Ililter Hnut
Vallcy MmitNiia nu sltinnin pacifickou
uvalni Nfdiiry ťirody junu zda niiprti
ulil iiivniíiny u pruriiikťfl % tik ru dulrko
předci víďky hlavni fH roi A fxlt ó státy
ru východe Vrnkcró (diiliny setin'
lirurnUry liríh na ncitirno jiildku
viítiA iii'l(niiavnjt 1'lrilnl mlluiínk A h
dohylkArika krajinu výteřno Akoly
MtAtrit iiiiivcrititH j nivjlipSI' centy v
utéUj pírkráiinl! poilimhl mírnou si'
mnu Poplito mí o 'diirmii Kulku
senniny ívnleoenycn HHVonnovanycn
(farem — W 1 Rifo Cnmpany 10
Coiíitnř Řinek Hiiiiiillrtu Montanu —
Ai]vortinemfint 04
MAM NA PRODEJ fl světnicový w
Umit l'o prvním lidmi stMioji e nu
funím Jddinvý lot imhn V (Ma IW'I
M ulici) í V na i')"0 nu (plátky rra-
bleditiHi? ul jej nueli tolnfouujto Boutli
PRODÁ tiV BANKA V CEHKÉ OSADÍ
J'rnilími ivňdjl''l podii v haiCM V
řy oiiiidl m cliiiiii( Nebráněn v
ttiW nití ) lofi'l nliywiďl KnpítAl
'0nnii iklndv mI l'„'Vio(l JH nio
dernl rfuldciii) a kriMimi nioilertil bnn'
kuviil Imdiivu Pro diilM piidrolittwil
piílc ii ii Iw-ck ISox (Ml hiiiiolii Ncli
AdvcrllMioiient l!-x-')
VEHTKY ťlVBITVI
KnlífnriinM mnU nlrtdk řventltyi
riíprodel rovná Mďiřfia npolřebovntcí
íř II'-! libru Vn lftlít)rfl(ch iyllici
tyt ivnikf fíMiim u nfldrwíl v í'hi
m f'lifofnl 7n tv tt tttfl
ObM4v oiloto vvrlní Jopf Ecj
k1 (bifo CIiř AW l7a