Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 3, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    pouho: puzl co
vJll
p Vi XfeVai
Vtwi Km fi ttt
fktntáii f Ut RiMW la t Mil
ÁH v rl MUMflt
I m Ut MtM v Ta4aU V
PftKMUTNfci
N 1 mhlin 1 1 1 1 i i
Na wMfí i
Na 1 nh i n i 1 1 n n
I KniW m rli M ft
po čifcAlovtka roh 8P0
Jfitnntllvft řUla iMiiiiiiiiuiinl1''
ZAtlky UjM forno! n
tiílnlcli rouMiwk (KiprM MMjř
Orlr) bnnkovntrh uk4ik (!
OrnnmuJt# II lvi fthttinl ttilc)
Id iUw I hotovi Irmti
Ikiclior knihí Mm1Iv nvntnjM
tnu iwttotn Munl MH pi
lf ůmvUi híkoho omnii tioKkoultl
jinlqisány pUjm Jmánom nt Jli
htt fUkei ulnjmo anoho doplM
uvrJiifno
iianledot n
a íii wni
nutno řiihn)UU MI# nakupni
nrl ilnlUtu Hl ftfW rřivl#
ínl rtrrtVfA bude m lnrM '
kUtíitt Ncnl nmlno píl%j
přikradl jít i)M k dUmu l
lováiií mttil kblif dollar tiir
sentuj ttdiVu tkl rotit A
tuVihAUoW Ale pri !m lko ne
mt se inpomlnall na to fa budmi
to lnuly klero rmlindovaH budou
aťfuí iiroilnktn
Vexdá myil 1 velkým
darem
PoKTÍAK
listí TV IMJnfSfKJftW
tsnemiArnlm w#ňiU pravit Mu myliíjl !w#vl tv
leitwt livrtul RllM wt bitt hnwKM MmUtl íthi
viMfUttn twmrt M rAMU fnVfrw l# H-fk
i
Pokles cen a mzdy
IiKmI ic po poklmu ot-n íivotnlfh
potfrh iipvylinutrlnň nÚNk'l)VHtl
iiiuhI tk5 pokli-H mul To ji' tm
lilod pria loirický a jo v oitlilnNr
h hospoilAřským zAkonom Víroh
cl jsou řirovort upotřcbovníoll n
ceny proiluktft v nMú obmiíony
jsou tuki' mzdy nemohou byt! mu
ženy nilnjV-li nuvn uwm
Vodit' t o 1 1 o cony ttmt poklťHÚvnil
jHk liodnota ďilltirii bude Hloupil
ti O nidikňlnlm hii(pnl ined v
dolifi přítomni'' nrdA h doniid mlu
viti jožto pokli'H ('' ži vol nich po
lích byl už dosud iioimtrný H nly
ziistuly nudňle nud prftmfr vyno
k'mi a i jimi vydání za vúlky do
zAvrntnýeh výSI vyíroubovnft
?!itslnou jtiiMpnfi vyNoky'iul ml
dlouhou dobu NAvmt k přcdvfi
Icním ponifrftin bude nevylinu
IcliiÓ pozvolný u v úpnivř cen a
mezd bude mil no postupovali ro
ncjopHlrnřji
Iludo iřtbn k tMo ňprnvú dobře
vfili nu Htrunř ziiinPstnaviilolii i
ziimPsliuiiioO K Tipravú niozd lni-
do možno přikročit! teprve po díl
kladném yySetřcnl hospodářských
pomíiO Nonl o řom sporu ze zvy
fioviíní mezd za války bylo jod no
Mraniič neboť nčklorím jtracov
níju třídám dostalo so vclkčho
zvyícnl a jiným nepatrného anebo
žádného přes to zo VHoehny třídy
Ktcjnfi byly nuceny nésli břemono
vyNokýťh cen Tuk ku pMkliidu
úpravu mezd železničních ziimčst
naucfi znamenala prnspčch jenom
pro jednu třídu pracujících a přes
to uvalila nová břemena nu všech
ny třídy lidu Dopravní prostředkj'
tvoří důležitou Houcíislku houpe
dářského životu a zvýíení ioplutkft
za dopravu osob a no klad A posti
Ji ujo vfiechny třídy lidu
Tři IiiStŽní otázky ťipravy mezd
jiesml hýli předpokládáno že vý
robe! tvoří třídu oddčlenou od
řpotřebovatelu Viiehni produeen
tl či výrobci jsou zároveň upolře
boviiteli a vslclilii spotřebovnteb
jsou zároveň výrobci Mzdy a eo
ny žívobylí jsou tčsné upjaty a ne
mííže dojiti k zvýšení mezd be
současného zvýňcní cen ntejně
také iieinílžc dojiti k radikálnímu
Htiíženl cen bez siiížení mezd Vsí
chul národohospodáři shodují si
v náhledu že výío mezd zfisliii
nud předválečnou ťirovní i nadálo
Toké ceny jiHtýeh předničlii no
poklesnou na rtroveň' předváleí
nou To se vysvéllujo tím že jié
ikloro praeovní odbory byly pla
ceny mizerné luk h déluící v ta
kových od borech žamřstnanl ne
mohli žití dle amerického sfamlar
du Pří víeobeciHuii zvyšování
mozd zii války dostalo se jim ti
prve upruvedlností nyní návrat
Jc žebráckým mzdám předválec
iim je naprostou tiemožnoslí
Pří feSení otázky rtpravy mzdy
mřlo by ho přihHžctl k tomu U
mzdu není rozltodovína dollary
jako Hpwe nákupní tnoei dollaru
Z války řaslo jmu alySelí U ly
In lépe in f ti před válkou tnéné
dliard véfíí nikupní mocí nežli
Íiozdéjí vleo dollarň tt menší iiá
upní mocí Dollar v dob£ nejvltí
droboty mři cenu asi 11 centii
rfodváleéííýeh V takovch připit
deh kdy mzda zvýšena byla o UX)
procent byl rozdd vyrovnán ale
I0O iroccntnl zvykni nebylo pm
vid lem aékolív hylo fuwhn přípu
díl véfiího zví-ní mzdy Délní
t tvo bude tm lom lépe nuk-i tul
tl v budotienosti n(m admm
nákupní moef přd H Mnfvh
centu iifížlí nynéjší počet doliHřií
a'nikipní mocí W před váleénydi
íeatfi
itumM j! Mr-Ull V ivau
pichu H liiMehiíid uHvftit
pr
Furm&ftký liUcncdárný
prchám
Knnf ffM f tomlo Hrdaní pfod
lodnna budo cela řadil 1kth
Mjmil farmArrt v# Hpnjnyeh hU
loch VVhlodeiii k tomu le paonl
eo kiikuřloo dobytek a bavlna
prmUvujt H ra temiř polovlčtd
folřr WWhA o n0n Mtietku nu
da) a díl v -bii drt slu b
Hdkoii
Pruhý pílpad yo o braltl
tiarlamirt Vtnl loptll piljmuu
tl ndkai M"'ln uleo pnnadJ a
'ob lmjl i a i vlashd a
m lmpu-mll aby upalfdi s K Čob
luidnii v )iibu nwll potřebovali
SonduřUjl ponoo a Inko npi
roftují jojich moo jako udroj po
ečrnuko moel a výsad alo ooo
k4vnll lo niumdiou s k rámi
lo li čistota pAl rdravi Je ve
aolá mysl druhou piM! udravl Ve
selá mysl skutočn jo velikým díl
rem a n Ičcb kleli jim byli obrny
sleni mi?ini plným právem Mel
Jsou imrttfonl nu aliislné piano
lč Tvrdl no e d nitra kaldého
čloM'ka bvbi vloJlomi rlalA ntnina
vos bmli a Jo jodiní na človoku
samém lel aby jl roi?exvuV n
nechal so uchvátili kouslom a kift
sou jejích totifl Venol4 mynl tímil
nikomu nikdy na Škodu naopak
vždycky jen ku pronpčehu pone
vatíí duchu řiislochťujo mysl po
vrnúíl a všeuhny navížujf Ovšem
nosinl to hýli VfaHont mi llkoř a
nebo posmčeh jiných To všnk no
ní prnvá vexeloat Je nul no roz
lisovat i upřímnou a srdečnou ve
holost od jizlivého výsmčehu
Kdosi provil h veselý Clovík je
zároveň dobrým človčkem K to
mu bylo ly možno dodatl žo to
pluti toliko o uMechtm) veselém
řlovřku pončvadž divoce veselý
mi dovedou býtl l šejdíři a pod
vodníci Jsou však takt5 lidé do
brých nrdol v jichž nitru ho zrno
veselosti neujalo Takové vsak
vždycky potčšl veselost druhých
lovcdnii no a nimi radovat n jnou
rínli ve Hpoiecnosti uiKOvycn aie-
í dovedou zpříjemnili náladu n
zahnat fintit a vzpomínky nu stru
st i a ňtrui'y Veselý Človfk jo všii
vítán neboť jeho vesvll podo-
)á se slunečním pnprfckíím které
náhle tu-nriil ni cestu lomnými
mraky a rozjasní všechno kolem
lokola
Krása vyvolává vždy radostnou
a veselou náladu To znali již Mu
( národové a proto bylo mezi ni
mi tolik ctitclfk krásného umčiií a
dik oddaných jeho pčslitoIA Ol
livujemo se do dnešního dne křá
a ladnosti antických soch a nád
ře obruzfi nlarých mistrů
víui" se obdivuhodné jejich teeh
nice která i moderním umčlefím
čas o Jo iieildstižiioii A zda w
nám že v leíeeji dávno minulých
bylo více oddanosti ku skutečné
kráse a vlec porozuménf pro její
vliv n život Lidský Jakákoliv
krása zušlechťuje srdce f lovřkn a
zpříjemňuje mu Život
Mýlil by ne však ten kdo by
a m i II
se domníval ze Krása je jenooi
řídkým ijevetn h U vyskytuje tt
toliko zřídka KrMi dřímá ve
všem Jo nutno umitl ji nalézt a
ji chápat Zajdřtft do přírody
otevřte své srdce a podivíte se eo
kráiy najdete uahromadéuo na
poničriié malém kotinku zemí Je
nom zadívejte ne ttn břehy poto-
kil řek lemované alromovím a
podrostem mezi nímž iiHinívajl e
na ván kvéty přerftziiýeh barev
Zadívejte se a porozuméním na
skálu zvedající ne nad trtvnntým
koborcem a shledáte jak je krán-
nái Příroda je kráaná v každém
svém ňtvaru Krása ta Je skryta
oku ktero jí iwrozurnl anebo ne
hledá Ale oku po kráse ičnícíníu
a srdci krásu ehápajícímu otevřou
se poklady této krásy aby pole"
šily a rozradovaly Kdo naučí ne
ebápati krami přírody stává a
dobrým človťkem
Kdo krátm chápe a mrhá půso
bili ji nu ave srdce je íťaalným
človčkem Krá přírody a iimčnl
dovede jej rozveselit (ífohu mnže
mu příuéstl pčkná bud ba n radost
veselá píseň Afantnl jnotl tl jímž
anu-čná upřímnoat v'selfl n um
chiúfí Mysl a poznání krányzbitl
cestu životem -
NttuC io kaMý c Úpatí krásu
žívož rt hned biido hc ti zdátí ptl
jemnějším jannejším a vehejejšlm
Koeíitn na mhu píisobífí kouzlem
veselostí Muzuruítojte: radostí li
vola n Život v íowitu alzavém ňdo
íí bude píynoulí apokojeuřjí a ra
dostnřjí Kdo nevínnoi n mírným
radfwlem vyhýbá nepoeíll n)
kdy pravého tuhli n aokojenonti
Clork ntále rozmrzelý kter za
'vrhije každoU ř4iftnt tumMi
blí spokojeným Manlným H
hyió řiřřeno abychom byli nespo
kojenými mrmtímí řiíťařoý
mí nýbrž v ard každho z tiá
vložily nudíéky bífO'i struu va
celostí A WH'
siví není tnofiio iHivnruvHii rn ii"
roimiiiné a také nikoliv nové lí
v minulosti vyskytly se podobné
případy Jo lo dnkax píedpokbi
I ' ! I I kl A
lili IV M'lll0 JSOU KIIIKO IMIISMi-il
kem a nikoliv cílem života Tlien
i i „i ' i
nore lotosovou viy vicohmi t
cony noíll jaké mřly pfod nikoli „0i vlnslnl lbni a sohopnosil
ka mentol remldMnké oblasti cmc 9Uu i„lo ntNiiovisko k bobat
volají po ryrhl odpomoci Pnuda
iujl fa přítomný nepříznivý nla
znamená zkázu drobných íarmAÍ A
a velké pěnéni zlrály pro nájem
eo 1'armAřnké orytanlsaco vyšly
již n programem po zlepšeni po
móro v emédclských oblastech a
vyslaly již do Wiishlnutonu svoje předpokladu že velké majelk m
Záhtllpee aby Jejich ZAIflíllost muj( slotiiti k dobru toliko jet
předložili zákonodiircfíui nollivcfi nýbrž celého lidstva Li-
Henátoři ft Plenové domu itaslup- di? kcří nahromadili velké bohal-
ed nalézají ho Již nyní v bubnovém Ltví zajisti} byli lidmi nndánt na
ohni Farmáři a jich nástupci & průměrného a příkladné iíl Vít
duji nit uleh aby prucrtvall pro kina amerických boháért donialj
přijetí předloh ktero považuji xu Ui k avéniu vysokému postaveni
naprostí) nutné v zájmu zachování vo finančním svčtč vlastní píli a
lomčdčlakého života národa Po- přičinlivoslt V prvních fásíeh e
íadavků farmářských ortrnnlsocíUiy k bohalstvl znonionalo to vel
jo eelá fndn a o aehváleni níktť- ké sebezapření a mnoho starosti
v i ""i -ni11 '- 1 i"- l V"
kolt i?í1 Toto nhll o pnda
k ta íl lTA Uřídit jo id na tuttř
iH vlee jk T1 proernt nad rrnou
ubil na ířlezniAnloh trllrh
fold nejiti inojil uhlí jo uM 4it
Mmh liřmajelituii rtiiioJsl
uiUajl uhlí t nUhi rtt liíkdi
ki hi''ll ldc ublíf liMUlalii no
za )a linu a nud iťnlAvA se a -I
U ♦'M lima Vn mpravodlrtujo t
o ivV'oiiI o f
tmeimnný éasopín nepřipojuje
t tuiiuite projí vil řádn'lm komon
tWe Otázku ceny ulili dotýká se
4eeh ale ad o byla slyšena toliku
jedna struna Nobylo by správné
iibvehoiil lilMil lul základé tohoto
roJ'Vii činili dedukce NVnl o
mu pnelijbnosti že vysvětleni k
olázeo trio pfijdo také a kruhu
obchodníku' uhlím NeinňJo býtl o
mi spu-u že mají nárok na jistý
výdělek Jejich povozovael nákll-
ly se také zvýšily Vydržování
úřadoven a doprava až do domu
iolřchoalelc se tiiké zdražily
Stoulily mdv ňředtilkfi i délnlku
zaiiihtiiiiiiýeti dopravou uhlí až do
sklenu Kootřchovatclu Bude nutno
vyslcclinoiiti i tuto stranu a pak
nestranné rozhodnout! jodi cena
ku uhlí čítaná obchodníky vyšší
nežil jo spravedlivo
fcira I
atleti
rých návrhů farmářnkých orKnni-
aael nepochybné bude Médeu
xuačníJ tuhý zápan
I) o renoluel ruíjatich v zuno-
dání farmářnkého národního kon-
urosil v flolumbuH 0„ farmáři bíl
ou žádatl mez! jinými véemi při
jetí federálního zákona který od-
ni ranil by jakoukoliv nejistotu o-
a tiámahv Mohli bychom říci že
majetek jejich byl zasloužen kdy
bv nebylo okolnosti že bohatstv
jisté výše vzrfistá nepřetržité bez
jakéhokoliv dalšího přičinčnl v dů
sledku hospodářského systému
švřtu
Proto je zcela správným náhled
Žrt velkých majetků mílo by být i
hlcdní Drávn aby zoničdflcl moh- noužito k ulehčeni břemen tčeh
li vysílali avoje produkty do trhu kdož mojí méné Mnozí lidé e do
sioječrifi Dále žádá ae regulace tnníva jí že bylo ly možno přetvo
Jatkářakého průmynlu lieončidm řiti avítový pořádek tak aby ne
nystémom rozšířen! farmářskéholbylo hohatýeh ani chudých Avšak
ťivérního zákona tak aby vztaho-ijcdná se toliko u illusl V sovčt
val se rul veškeré domácí vlastni
ctví n opatřil l fondy k pohybu
ftrnd n upraveni federálního re
zervního zákona tak oby farm
říim dostalo ao z něho včtšl"li vj-
liod
Jluýtni farmářskými poŽndn'y
skélii Hušku ehtřll přiblížili so
podobnému stavu včel ale pokus
tento ukázal se finskem I v této
ilřlliiMlé relMlbliee kde Hinéiiy
byly pokusy o tiihYiií peuřz i' na
jedné atninó inviní rná bída ti na
Irulié blahobyt n protivy tyto vy
Vůle k vítézitví
Jmou eelnl ochriint proti produk UtupuJÍ tu znatelnčjl nežli kdekoli
nim zo zemi s uiziu íivotiu uroviiiMnirio
lícili ve Hpojenýeh Htátech daň Majetkové nerovnosti budou m
i výtřžků a příjmů Jesnl konser- vyskytovati vždy!ky po tak dlou
vaee unlanovcnl nármlního avát- ho pokud bude cxis'ovati ríiznost
ku který znám byl by pode jmé lidských povah jak existuje nyn
pem "Farmářský deir' iipmvn Avšak je žadoněno aby došlo
Vodních cest nřlJetl Hiuitli-Klet- ziiifnám použití velkých hohat
cherovu zákona o kontlrolo roz- siví která kotíce koncil jsou vý
vodnénl řek náležité značkování Medkem anah a přičinénl všech
vlny a federá' I oi)atřenl pro zlep- Jíl k dobru všech John I) Hor
šcnl a udržování silníc do trhů llVIler učinil k tomu nábíh Hratři
llcsoliioo tyto žádají dále o ti- Oarlaudovi pak naznačili že ay
utanovcnl praktického farmaře ae- nové zňiuožných oteu mohou ne
kretářem zeiníMlolstvi a ženy t obejiti ve svité i m odkazů n ze
farmy ia podsekretářku tohoto život I přes to nepozbude pro nč
odboru Farmárnký konffrca po- půvabu Naopak bohatství vlast
atavil M loká proti rozdílení cl- ním přičiníním zinkaná bule jc ví
zineft v zctnídflských 'istríktoch a co téšiti a práce jejich za výtce-
žádá početní obmezeal přístcbova- ným cílem bude mítl vzneíenejní
cetvl
ť A Dycr nřcdaeda DomAvl
ochranné litry v Ohiu prohlásil v
této konvenci Že farmáři příliš
dlouho hlasovali pro přímý lístek
a že budou po tak dlouho ve Wa
sliíiitffoné ignorováni dokud ne
přijmou melhody Hamucli (lom
perso a nebudou hlasovat I toliko
pro avoje přál cle a proti avým ne
přálelům Dycr přimlouval ho ta
ké zií zlepšení orKanÍMaee mezí
farmáři a poukaiíovnl na orjřaní-
sace ilélnlctva které dovedly ac
Vždy postaratí o zlepšení poatave
ní svých Členů
smysl
Cena uhlí
Všeobecné převládá náhled že
ceny uhlí pro konsuinenta v pří
tomné dobé jsou nespravedliví1! vy
soké Od doby předválečné stoup
ly o 200 a víco procent ačkoliv
zvýšení výrobních nákladů a do
pravních poplatků nobylo takové
aby tak značné zvýšení bylo o
spravedlnéno Omaha t World líe
řald přinesl v minulých dnech pro
jev jeijnono ze avyeii etenafu v
kterém poukazuje se na vysoký
řrclíl i 1 1 -y í V(llílwti-ifln(
BohatftVl A jeho pOUZltl U maloobclKHlnta na vysoké zisky
Hcro Jako říremeiuz uopaaiiji na
Andrw í'arneiří' ocelářský konsumenta Vr článku tomto uda
král nmerlcký před nékfdíka Ictyhajt-ac řfclme jež jsou opravdu
prohlásil fn by považoval za han
bu aby odešel a tohoto vřta a ne
clial tit uezteuéeiié bohatství na-
hromadéiié za avébo Života Ka
velnu zajitaavc a posioiri k na
značicní co j jříčínou nebývalo
vynoM teny ublí
Laciné uhlí íllimuské které je
toto prohlášení vy volaly vzpom(iJ'ilvu5 užíváno lidmi nemajetný
ku dve aaiíoittvé wjvimmff zrnu- Ji rrouuvaio ac v umaže asi ííh
f-m ní $100 tuna avšak uyní
prodává sc u tuno (U j-
vy ivvnl i nich zna toovala u
ifohii D Roekefcler Utitý nahro
iíittdíí míllífftíy t petroIrjťivýeU ob- příčinou tak obrovského zvýaení?
riiťttlo víuoval iiá dobročíiiuéi ú- ' pro M dostateřnym ouprovedí-
hy akoro Půl bíilínu dollarů n iH-nlm zvýšeuťi mzda horníko t i
ňmU i'i 4v nAmíi mují v Ho frnl poplatků z dopravu zvýae
ntoiPÍ odipPell tíljmoutt míllíony m vydátíl provozoviMl7
pomtehili1 Jím jejteli ořcm Cena pro konzumenta zvýéVuia
Koždý z tčťhto pí 'UM obsahu byla o 10 m lunu Ztiemtful do
je pofiřetif o používmí bolmtntví právní niklady zvýšily no sí o
V přípodž RoekefcHeroVř! to zna "0 centů nn tnni: Náklad na do
mrfuí H mnihfm dobročínnýirt lování zvýícri lyl o méuí nežli
milwm bylo pomoženo tímto l"Hr tnut hlavnJS v důldku
olejářnkým WHiíuáUmkferý část zvfení niA To vynvítluje zvý-
vriktyo tvfho mUhtvi vřc'oviI o Wty erífeovho Mýbni o
pofiumnHí nnuzicím wimuTtnAW' "a v""oio vwni n viy
Hrn'kťMiťmy Aitfy byly v to inu- v jících i0? Toto uhlí jak ke
lostj růoo i)osoovány Jedni pro wfvw xfojt nyní v doleejj
ťřito dobřoéíoooíÉt í lUi'kť'Ur Uhwu Poplatky za- dopravu do O
chválili (i jíní tvrdili byM by mhy jww IW í'eni tuny u
šl(yň'M Mhň lrlVko Up' kdyly hýl v lko'hlí doptavonho u fa Omahy
Životopisy velkého množství
znninenilých li úspěšných lidí mn
jí pro náa zvláštní půvab hlovnč
té příčiny Jffí jsou historii silné
ho odhodláni a pevné vůle k d
cílení ňspÉohu Je to četba nnnej
výš inspirující z nčkoliku příčin
Shledáváme že ti kteří atuli se
nojioípčSnéjšími pravidelní mCli
nejvíce překážek k překonání Zdá
so že byly to hlavni) tyto překáŽ
ky které vyvolaly v nich onu ail
nou vůli jež jc pramenem živé o
neutuchající síly a jakýmsi kou
zelným proutkem kterým nemož
né přoiiičííuji' se na možné Jsou
k M W éď t W
cel no pílKliniy pro tvrzeni ze
silná vrtle je ákladním kamenem
lidského úspéfdiu Pyli lidé kteř
do vínku při kroku do samrmlatnc
ho' Žívola obdrželi všechny možné
výhody n přece neselknli m
úspěchem Naproti tomu nle lidé
jichž jediným kapitálem byl In-
lont a silná vůle setkali se ťínpc
chem obdivuhodným
I sčcli nneho nczrlai' hpneiva
hlavní nn tom jak silnou jo v nás
tužba jiti ku předu n jak mnoho
jsme ochotni občlovnti Mnozí so
domnívají že sebezapření není
práví nutnost l k ťispčclni Je ve-
co sniidno přehlédiionti že lidé
Skuteční úspčřni zaplatili znač
nou cenu za svůj úspfeh Každý
uspňch znamenal mnoho ataroslí
it mnoho práce Odména nepřichá
zí jako mana a nebes Odmčnu
nutno si vydobyti pracní a kdo
není ochoten přinést! obiti nemů
že počítali na rtspwh'
Sledujto jenom životní kameru
tčeh kteří vlastní silou šli vždy
ku předa Shledáte že měli také
neiiípčehy a nezdary avšak ne ne
linii se jimi odradili od vytčeni!
Iráhy Míli před sebou určitý cíl
l k nčiiiiii vedly všechny jejich
snaliy Ktokrútn bylí zklamáni ale
přes to nevzdávali Ne naděje Ka
ždé zklamání a každý nezdar acsl
lily jejich rozhodnutí a vedly ta
kového človéka k práci ještí úsi-
lovnčjší ííní Jidé vysmívali ac
cho plánům r-dpírali mu pomocí
iizavíruli před ním uši i dvéře ne
leželi svého slova ignorovali zá
vazky chovali mo filcřiié a často
niu uškodili A prcce nebyli a to
zlomit i jeho vůlí Nepromariiíl a
ni jediné hodiny přemýšlením o
špatnoslí lidaké Vevzdal ao? zápa
su a nepřipojil se k armádo" třeli
kteří mo domýšlejí že lidská apole-
o tnut jo jim neco dlužnu a miiaí se
o ní starntí
Ke človřk ten pokračoval v bo-
ji (líovřk h takovými vlaatnoatmí
tfiiiKÍ ae actkati a úipíchem Ne
zdary jsotr materiálem z kterého
e tvoří uspřeh Zkušenosti Jaoti
tii'ítřlkamí mondroxtl Ani Kdiaoti
nedocílí vynálezu bez nepřetrží
tého opakování Každý pokua pfi
blíží jej k tomu ca McdA JV
nom vytřvaloat mfiže dopomoci
k upe!Tiu ft vytrvalost ztiíjmená
rieochabojíí'í n ťmílovnon práel
Illl ř místa luh! 1401 jnWii ii
luíiiaílv i# uřinl tk pio mil
nimii linlii iiitmil l )li naklotifid
so mu obdivovali 'knllv n bvi-
nVftti tinto novťho ď bio tni
Hi ll piluiá pibrttiu M-
in Ml brmiiáid'iiý h v l ofli ku
rpmroVAiil míru
Prcsideiti W 1U1111 B ur ii 11 jo 11
Jugoslávii plf prolesly Italio 1
iinlská láda ptijnU loto tu do i
lni nvšciii so Ztikysloii kll NM
lřnní kdvl ďAliiiuoiiu vnitd
telitn plán liejoyll so lot straio'
itiKké vlády Milný odpor a lalé
liojevil no úmysl vylbičiti jej briui
nou moci K menším srálkám d
šlo n Jihoslovauy kterým pliroc
ní počínáni li Auuuiiziovii ih-iiio
o hýli lhostejno zvhíílé když '
snažil rozšííiti svoje panství nu
celé polii cí (llalliliicie Nebylo
však pomíšleiio na válku jei i
lé toto dobrodružství básníkovo
nebylo považováno za vážnou pf
kážku urovnání Adriatické oiív
ky -
Avšak DWununio ukázal 'e
vítší překážkou obnovení míru v
Adriotlku nežli bylo očekáváno
Itálie a Juiroshivle no dohodly o
jannozí a dohoda tato }yla by
provedena snad bez dalších obtíží
kdyby nebylo tvrdohlavosti IVAn-
nunzlovy Tčžko jo naznačili eo jo
příčinou této nepovolnosti básní
kovy Zdá ne že se mu jedná o
lo nby neupadl v zapomenutí 1
aby npčtné se o nčm hodné mluví-
lo Ctižádostivý tonto básník jo
mis! rem reklamy a byl takovým i
v minulosti
J' možné že celé toto D 'Anrnni
ziovo dobrodružství bude míti o
peretní zakončení jaké si znslu
huje pončvadž italská vláda so
domýšlí že nebudu třeba příliš
mnoho prachu a olova k naprave
ní hlavy odbojnému básníku Ital
nký velitel anaží ho nyní přiničti
vojáky l)'Annunziovy by opnstiil
svého vůdce a vrátili se na stará
místa Poslední dcpešu naznačují
že mnozí již Iljcku opustili A tok
mňžo o atátl žo Gabrielo D'An
iiiiivJo ocitne se proti svčiu Aii
n sám a ustoupí do pozndf n v5
domíin k opu''il avfiíu -značnou
zábavu avými výstřednostmi
Výhody preiidcntskcho
úřadu
Otázka Rjeky
ílabrieb' I)'Aniitinzío italský
básník a vóleéaík upozorníí na
nebe ne jprv1 ve- svřřové válce avou
aeinační vzdfnříiopíaveí'konvpř
vou fiurj VMfft pří kínrfMf) pme''
žíťostí rohizoval letáky místo
bomb Tebdy byl všeobeené chvá
len pro svoji lídsfeořtt' iAcňYmu u
pid-fvu rfovho fvttíi KAyl pak
okáíale vřťnpf doříj'ky zmor
Až Warren O Ilardinf? usadí se
liilém doinč ve Waslijnirtoiiý
dne i března nřlštího roku inko
nový president HpojonyVb Států
shledá že úřad nejvyššího výkon-
ného úředníka zemč má iníiohé
výhody Bude dostávali služné
♦73000 roční a vedle toho dalších
ijejfiOOO nu cestovné Nemíisí se
starali o placení nájemného ne
boř národ poskytuje avým presí-
uentiim avohodné bydlení v po
hodlní a moderní zařízeném Bí
lém domř Není to však výhoda
jediná President má svoji sou
kromou úřadovnu v kapitolní bii-
dobé níkolík nojlepfiíeh automo-
hilu jakc amerhtké továrnv nio-'
liou vyrobili ku své disposici firi-
valní sbor detektivů ochranní'
uhoř 50 polieístň k střežení Bílé
ho domu soukromou nničleckou
ífalcríí nékidík kvčtinářskch
HklcníkŮ k udržování výzdoby pro-
tfiuontsMno obydlí soukromou '
yaehlu soukromého 'lékaře mí-
mocní a vojenské píidélcncc a
nejlepší dechovou kupelu na
MVřlí
Vedle toho president Hpojónfeh
Států může al zjedrtati tm nákfad
zemí úplnou družinu soukromé
Hokretáře oaobního holiče víplat-
řiho úředníka a sprdočenského
nekrclářií anebo sekrotářku nro
první dámu zemí
1'resídent má přednostní právo
projezdu všnde kamkoliv se nbú
řá aoukromy Vchod do Pníon ná
draží ve Waaliínřftoní a aoukromý
vlok kdekoliv je mu libo Má aoú
krom lož v divadlech ve Wash
íilířtOB glenatví nejlopších klu
bů a zíakává ta víc méni- uží
Iflínýck dArků' od vzácných knih
#ž po klertoty a oá melounů' až po
tuču4 kroeany
Konífroa nikdy nritetřil když
jednalo ae o náležité vypravení
Uflého doáil nábytkem anebo o
potřebné opravy Přesoleni ze své
ho platu není povinen platící m
lát vyjímaje jídlo Bylí mnozí
presidenti kteří utratili celé v
aíužné v dobé- úřadovaní Bylí to
hbWič takoví kfří podnikali ná
klaťfné Whty poř(WH nákladné
hotíný K fíkovým viak prest
áint Wílaon nepatřil fa-trnont pa
tl k jeho vlastnostem Praví w%
ty í'é Ofimíletiho ůfmdwínl jflko
ytHWM řípejeaýab Ukiix nfm
ti úulný obo ze avího dužaho