Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 2, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a
m
lc
cl
J
tru
řrotinlmveká bouřt v Prttt —
O pMItiímeckVeh hrnu leh v Trn
l přinesli jmc prvy na lákla
U UMjih vpráv americkou
tU Xiiv lvUl! rMČre n
jstié teprve později poněkud
bly ujasněny iprAvaml ÍVsko
slovenské- Tiskové KanccUfe v o
NWMneton Nyní j nám míno
přimMl zprávy na základě sdčle
nf fklkirhrt tisku Z těchto
U m ntiudit ic bouře praiské tne
hy takového rozsahu j k zdály
v naznačovat i kabelegnimy P
ly vyprovokovány událostmi ku
kterým doilo v Chebu kde zuři
vost Němců projevila e v světle
nejpřišernějsím V Chebu došlo k
velkým násilnostem ua Ceších tu
deinonstrael pí i kterých na všech
domech vyví-hUny byly velkoně
ineeké prapory Na pomník Josefa
Habsburka byla pověšena Mulin
velkoněmeckýeh barev Německá
hudba chebská brala pochod ra
koňského 73 pluku Zpívány pí
niio Waoht am lihem' a 'Deutch
land Deutschland uebor Allcs"
(YkA ikola byla demolována
Utrhány všechny dvojjazyčné na
pihy na všech úředních budovách
m na nádraží Německým děvča
tům která navittvila zábavu čc
akoslovfnskývh vojáku uřezány
byly copy a povány na pranyr
Tyto události vedly k tomu ři
dne 16 listopadu uspořádala NA
rodu! Jednota Severočeská tábor
iilti nu Václavském náměstí v
nm
Praze k níž podnět vysel z kruhů
chebské české menšiny uuuu pro-
slovň zahájil Hfrrfirní sruaior wn
Hrubý který ve své řeči pouku
xuje na rozdíl iloliy prevraunv
ducáni dovozuje te s nammi e
el není umíní že nimi "''
mdouvati O chebských událoste
luvil krátce předseda N
H inž Kulíř načež m ujal slova
iiár dcm senátor K &t ookoi
' llnlniA lako Drvv řeěnlk docbA-
řl k ÚNiidku lt "ncMulme NtrpCti
u jent to nenroviiatclno n ei hu
(ho národa aby nřkterý je
ho í-len pro přWuSnoKt k iúmu
: ir Lt
byl znaNiinovaii a Rirua wovuin
a budedi třeba 1 k boji!" Koncřnř
porovnal odb učitel MÍVkJivot
ehebřkí mrnSiny JSivotcm C'chfl
v4plebÍHfitnin území i'f tf nyi
MiivAlena resoluee která žádá ! ku
jim v ii v " — v
peřnoMi eNkvch lidi ípakou iko
lil pro íenké dél 1 i vnouw: mmi
jiohti vyučovací i nuimuui z)uo
lifnVh £knd! vvnlueenl Mátli
zálohy na éehk ikolyj potrestání
vinnlků naailnotti zřízeni utaini
jiolicie v Chebu } odstranéuí vmciio
coz maže urazcti city cesucno ooc
mikivi (ňAnhv nomníkv): dona
t l nv i M y ---r i f" v '
zeI gpolohlivých orgánu do Mát
t enráw ii knneřnS rovnonráv
noat řeíikího lidu v pohraničí Po
Hrubý doNlov naěeií po zapčnl nfi
rodní hymny hc zAntup rocíel O
vvzvánn abv no o
debralo k Htavovskřnui divadlu a
ír ifidivalo nro českou aeónii Zá
roveň byli ňČHslnIci vyzváni aby
ňetí-ili cizího mnjetKU Hiojiie jbko
bnt bexiKífinoNti a cti xpjtnčnu
Néntcfl a židů 1'oliccjní ředitelní ví
a é ě
vydalo o deinonMtrncicn utere
' netrvaly nž do nozdnlch hodin ve
černích tuto zprávu ňřcdnh —
i v ! I 1
"Večera po pojednacn pnjcia u
Prahy deputace raníných žen díll
a vojínu kteří byli ztýráni při
protlíeMkýcri ticmonsiracicu v t na
bil Deputace uspořádala nu Vá
clavském námřHtl tábor lidu ua
nřwž cmtře rnlisuzovAny BkutKy
ixíílnnrt nroti CechflUl Po ukon
řent uchftzrt odebral dav který
mezitím vzroMl na tiékonn tww
OHob ke HtavovHkcmu divadlu nu
Ovocniu trhu a obydli j! Jedna
f-ÚM úřiiMníkfA vnikla zadilm
vchodem do divadelního vnitřku
J5 Mředu jích vySlo benl U "Btn
ré uSmceká divallo jent lidem za
hrkuó" Vh rozftáhlá opatřeni u
ílnřoá k tomu dlí aby bylo zi
htkntno viítopu davu do divadlo
dotftlo množství lidi lift balkO'
ny a ffllríc Pozdí jí pťíAlo do di
vadla nkolik ruských řgímiíú
n hwi Národního dřvadla kteří
apotu tráŽÍ vchody divadla ob
Mdilí a lid vyílařílí t divadla' i
tiipcovA letectva prohlAxUi
budou ehráiiítí divadla proti po
liřwtií Ježto budova ne zabírá
pro tenké divadlo íw tak dlouho
poku4 nebud zjfdntna náhrada
!n rozliodujícíml kruhy Ani
r% ruký'h U0mWt shř0
riHU wv dWádl N balk
divadla ntyhmy fcylr P'
imry f it Attiivn inrn vm m
lo didla UM dav ia Tri
ka a MiřvnvAMd w v hhM m
i aiKkl lídt 1'iHl Nítnwklm domem
t a lfíko4 Suumí xtnkl dav
íudnitti vhlm u IVduwvé buř
v d míMnoMi tohot dU hI
kd hk$t M'hy l'v tM
lYiiní Jorfa Vibma II Napo
iniiiAot MtAle uopoiuAhabv #e
kiit y
jl npHAiuj a plváno po td S u
ixiiA dtavilo m asi 40 lidi d
redakce Koheinie kde vynutil
im redaktorovi liMu lib áe po
Mmijo aítřkrm "Nohemu" nebu
de yi'hAell Po lmlii ujiltfnt
deputace ce klidní vrdálila — V
redakci a adminlMraci "Tairblal
tu" pMtAaeua lařlcnt V lec
a Kdehalle ve SmeckAch vyháně
na byla pdkovA knihovna u li
Miny" spolku okny co přijat'
bylo jásotem rAMupu Minmiaidí
n ho na ulici V Turnhalle v Ma
riunsk ul rovnci vyházeno z:i
řícnt a liMiny Kpolku okny Při
tom přítomno bylo tel několik vo
jínu Toto poclnAnl bylo rovněž
zástupem na ulicí vadoMnž vítá
no Rovné! tak v Ilandwerkci
vorcinu a ve Schlaraíii na Novem
iněMo bylo vyhAzeno upolkové za-
řízeni Totči atnio se v hskuiiu
"1VihinvM Vniknuti davu do
"Studentenheimu" a "Sansouci
bylo energickým zakročením Mrá
yftlrfinřiio Před 6 hocl vec
obUhl dav asi 200 osob mezi ni
mi i lecionáři Nové nímecká di
vadlo a prohlásili je za zabrané
— Policejní ícditelhtvl vydalo ty
in nřvdnl smrAvvi Školní úřady
nařídily revisi vScch veřejných
místností a íkol za účelem okamži
tcho odstranňnf všech upomínek
na Habsburky a Hakouslco jako
jsou obrazy Hochy ntd aatupy
lidu prohlížely večer různé němec
kč mistnoMi spolkové a četke pa
t lajíce po hochAch a jiných věcech
noomíiiaiíefch na Habsburky Ze
yástupu vyslány byly deputace
miiiisterskAmu uředHCilovi kteří'
žádaly o zjednáut nápravy a od
struněni upomínek na Rakousko
Uciiutaeu přijaty byly niinister
hkým radou HartoRem a polin ko
misařem Charvátem Ve Mavov
ském divadle byla večer hrána za
naprostého klidu a pořádku "Pro
daná ne vřM o" V Nov německém
divadle jež bylo obsazeno až do
!) hod večerní legionáři a zastup
ei lidu fifl víibeu nehrálo Po ují
StěnJ ředitele divadla že se hráti
nebude zástup e v klidu rozeše
Před hotelem "Štípán" na Vú
lavskčm nám provokoval Ilrimo
Prinkr 331etý poručík u zál pČ3
pl č 2 v Litoměřicích a ice pro
(4:ovuI zástup ÍWíX) hďí slovy
"nochmische Hunde" Na místě
byl za tato slova ztrestán Utrpí
otřes nervu Legionáři vzali Priu
ka v ochranu a odvedli jej do ho
telu "StSpan"
Zavraždil bratra — 1121 etý h
natý rolník František KanunMii
ve Vlkovém na MoravS v pondčl
21 října večer přiSel k ivýra ro
dičiuu a tam z revolveru zastřeli
svého svobodného 29-letého brat
ih Antonína a utekl Vraha ne
mohli nikdo nalézti Skrýval ae hsí
v díře v lomu u Vlkového Al
brzy hladem vysílen obtézoyal ne
poznán pocestné Koneční v páfrk
v noci nalezu jej v brázdS v po
li kum ne odplížil z lomu když
pozoroval pronásledování Hyl vy
sílen Itevolveru již u a:b neměl
Nalezeny u nčho jen dvfi krabičky
sirek Hyl odevzdán četnictvu Při
zatýkání se třásl a jevil známky
pomatenosti Cínu vražedného se
snad dopustil Žo mu rodiče ne
odevzdali hned celý dědický po
díl jak si žádal a že m asi do
tnufval že ostatní nač si dčlal ná
roky připadne víc jeho bratru
František Karmasítt byl dodán k
okresnímu soudu do Velká Byl plk?
Stipendia řrancouxiké vlády
pro ooakoxlovanaké abaoIventT a
tudnjící vyiokých Skol — Fran
couzska vláda dala opřt tinSemu
ministerstvu Školství a národní o-
vžty k dlsposh'1 5 stipendií po
5000 ír pro absolventy a atudujlcí
ňefckoslovenwkýeh vyiokýeh skol
Nemalou xialuhu o to ml zplno
mocní ný ministr republiky fran
couzské r Praza p Oijet jenž s
tleobycejriým poroziimeníní lediije
a čínnl podporuje co přispívá
ku poznání francouzské kultury u
nt k utužení kulturních a skol
ských stykfl česko-řraneouzských
Novl stpendiste vyaokoSkolStf Od
jíždí do Vtmúř 17 listopadu kde
pobudou na atudilch po !clý rok
CorH jsá dffma r cú rtptsilíca?
Dia Příručky státního #ťatisfí-
ekdto dřadu bylo roku 1910 domu
mm na jioríví mm v YtV
KiliiMljfi v W
Vu ů v (KaťibeMu 2
lHubčicku CI21 Valíieka a
Vítiitku 1121 ťlitnrm l-O
♦iW domu Pti uhisnin poMu o
hv l!ll'V ibýSi v JrduoiU
dmiř pnHuf n e T om a sm 2 ro
dinv
ilovi ét&kolo-anitl generálové
( 8 se dovídA le lni bot v nrj
liltleb du'h jtmiuxinl u přeh"1
ty lito plukovnici puerAlyi rj A
in plukovník AnejdArek velitel
I divise siblfsk armády Karel
Vořeidlek a Kamil Ilolý — 7
tmtmýeb legionAfskýrh tlňstnjní
budou jmeioivAoi plukovníky
Vojtech Kleeanda býv generální
llbyiovatel sibiřské armády po
dejit cAstupee generála lVllče
velitel bratislavského vojenského
velitelství Hud Jano
Průbéh udAloiti v Chebu
Plukovník (libiil v slaný ď ťh
lni k vyšetřeni příhod při strženi
pomníku Josefa II hlásí se o pnV
béhu událoMl toto: V sobotu lne
13 listopadu vracelo se vojsko jak
obvčejiie ze cvičiště provázeno
hudbou do kusAren Na iiAmčstl
hvl shroinAidčno civilní obyva
telstvn které se domAhalo náprav
ve věcech vviivovaeleh Velitel
pluku Jievédčl o těchto demonstra
cteh jinak byl by volil jinou ee
stu do kasáren Když vojsko do
Slo na náměstí začlo shromážděné
občanstvo křičeti na vojáky
"Fuj" plivali na ně do vojáku
Mrkali a dokonce strhovali jim
rusky z ramen Sami němečtí no-
váčci st stěžovali na tyto insulty
se strany svýeh krajanu Pluk o-di-sel
do kasáren n až do večera se
nic zvláštního nepřihodilo nčkoli
nálada mužstva byla pobouřena
Teprve v noci vyšly 3 oddíly vn
jáků zadním východem z kaf-áren
rozestavili se po náměstí a strhli
sochu Josefa II Na to vratu s
oddíl do kasáren Již po cestě do
mu byli vojáci napadeni němec
kým obyvatelstvem a několik vo
jáku a civilistu bylo při tom leh
ce zraněno Na jiném místě byli
dva důstojníci letectva zt lučeni
takže utrpěli pohmoždění na hla
vě Občanstvo po té zase hochu
postavilo V neděli zachovalo voj
sko klid a podrobilo so všoin roz
kazům důstojnici va V pondělí
dopoledne ziistula část mužstva
líonsignováua v kasárneeh a osta
tek mužstvu odešel ua pravidelné
cvičeni na cvičiště
Rozhodnutí vo aporu o "Právo
Lidu" — One 15 listopadu doru
čen byl sporným stranám rozsu
dek okr soudu pro Dolní Nové
Město ve sporu Ant Němce proti
Frarit Toužilovi soudr ve věci
"Práva Lidu" Rozsudkem tímto
se zapovídá zalovunýin aby žalob
ce v držbě vydavatelského práva
časopisu "Právo Lidu" a "Ve
černík Práva Lidu" zejmína v
drŽbS místnosti redukčníeh ndmi
nistračních a expedičních v Praze
II Hybernská ul č 7 jichž po
užívají k vydávání časopisu "Ru
dč Právo" a "Večerník Rudého
Práva" nyní "Rudé Právo Ve
černí" a v nájmu těchto místno
sti ruilili dále aby jej rušili v dr-
zeni Veškerého inventáře redak
čního administračního a expedič
ního v těchto místnostech se na
lézajícího a nákladního automobi
lu a nařizuje se jim aby vAc n
vedl do předešlého stavu a koneč
ně aby od vymáhání pohledávek
za "Právo Jidu" n "Večeru k
Práva Lidu" a inserei v nich j
kož i od používáni místností re
lakčních wlniinistračních n ex
pedičjiíi-h upustili a je jakož i ve
škerá palmety ii to jnk nákladní
automobil tak i zařízeni redukční
administrací a expediční jakož
knihy spisy' adresář ostatní
předměty žalobci solidární vydali
smutný oaud teikébo důitolní-
ka — V posádkově nemficníce m
Karlovi uám byl dne 5 lístoimdu
odp pochován na OWaňech v čest-
učtu hřbitoví plukovník Jan Troa-
kov Hyl aynem českého vhistence
dra Rudolfa knížete Thurn T
xiss pj4íjíího ivobodního pária
t Trošková Vstoupiv začátkem
SO let do ruská armády ziičuntnil
w okupace Bulharska výprav na
HřsKyeb hranicích v TurkestanČ
tažení ffoerálíř Linčvíčn n p
kínif a války ruskojpofink( Tu
yi kfmandantem jízduíh tdiikii
V jehož" čele zachránil uřed í'hnn
guzy biost přes Kuigarl V bitvfi
u Mukdenu byl léku ranřn Ve
váhui světové (by veitejin Jízdy
na ruskA severhř fronťí kde byl
ftěkolíkrít raníti O chrabrosti ji?-
io svédcí mm rány vysoké řády
%v vmtmitá n mnM a sv Jiří %
mečí Zit rnskho nřrvřafu příhlá
ííMf 4o fekolovBsk5 armády
I
II II lIIv II
VÁNOCŮM
Omaha Nabraska
rftOlTlCOKUJl tAllLKU
paněz do Českoslovenoka
ťllm řjnirtví íi!KnlnfnV{mi UsVunu vrhtii' Sión rplirM ilS
Ilr tnu )'lm"rnv v iln IbImM — t% lMtm řlU rťl ~~
llm h( Jlce VnruH É t 00 t#ly
VYITAVUJBMB DRATTT trLATMA V CEKOaLOVENIKU
Einil KtvslM Mllnl vymnnho wthoiu
Vvmhme itiMklrl jn tri fibny n Mre vytUnme vmIp Unkovnl
V MOUAi:K iel
JAKfH liriltAfTK mink lrl
U M MIMCNX kír
KMtb KAVAIH" víp
fil tento plán Na to vstoupil do
protibolševiekě armády kde byl
opítovné raněn a ztratil tel pel
svých synu důstojníků Uprchuuv
z bolševického zajeti kde hyl tři
I rlte odsouzen na smrt přijat byl
vn intervenci presidentovu do če
cl ulovcnskó armády n komando
ván do Podkarpatské Rusi pozdě
ji na {slovensko do Levoče jako
velitel 20 českosj pluku Začát
k u- října onemocněl následky vá
ifěrých ňtrap a přijel si pro smrt
tlo vlasti
Traviči atudní na pranýři —
ťeskř Hlovo ze ilne 10 listopadu
piíe: e včerejíí schůzi senátu
odpovídal ministr Dr K -BeneS
na interpelaci Dra Klnudy a Dra
Veselého "stran neustálých útoků
FričovýVh páchaných pověstný
mi ''očistnými" letáky Dr BeneS
zdůraznil ž neodpovídá na útoky
revolverové žurnalistiky nýbrž na
dotaz 1 Fricovi a slíbil že zakročí
soudně proti všem tm cti utrha
čům Dva byli již odsouzeni nyní
J" na řadě Ccřcnský Dr Beneš
uvedl v podstatě totoi Žádost Fri
če člověka nervově chorého aby
byl jmenován vyslancem pro Jižní
Ameriku byla odmítnuta Dána
mu toliko měsíční podpora na pro
pagandu Jelikož Frió v Americe
co chvíli měnil bydliště nedochá
zely mu přirozeně peníze této pod
pory pravidelně' Ji toho Frič u
soudil že mu někdo v minister
stvu peníze krade a dčlnl z toho
skandální — ovsem lživě — histo
rie ve svých letácích Útoky jež
Frtá ve svých letácích podniká
jsou bizarní smyElenky a nesiny
sly Frič tvrdl žo na eesti z Ame
riky ztratila sc tm zavazadla Ve
své chorobnosti tvrdí! že mu je
prohlíželi} a odňalo ministerstvo
zahraničí Protokolem samotným
Fríčem ti zasílatelské firmy "Pra
ga' podepsaným je však prokázá
no že zavazadla mu byla předá
na a jím samým že bylu vyzved
nuto — Zahraniční revoluční na
še akce vědma byla
krejcaru Náklady na své cesty si
hradil Dr Beneš ze svého a své
choti majetku — dvou domků ve
Vršovicích a peněz nložených
před válkou v záložnách štvanice
strun amerických peněz jsou ni
čemností Peníze sebraní v Ame
rice spravoval' sám president Ma
sij'yk Týž v r 1917 Dru BeneSo
ví písemně potvrdil že Dr Beneš
idčeho ti amerických peněz osob
ně nedostal Dr BeneS nemá jiné
ho majetku než ten který íněl
před válkou jehož v i 1ÍMIJ dé-
30c -Výborná nočo liávo— 30c
NEMĚLA BV SCHÁZET V 2ADNl5 DOMÁCNOSTI
Káva ipocialita lb 30c Káva Peftberry lb 28c
Káva chutná jit lb 33o Kiva lepil lb 36o
WESTERN COFFEE MILLS
OŘETE NEBRASKA J VAVftlNA majitel
Pište si o eenník a vzorky
1
dictvlm nabyl Nu pAjčku republi
ky upsal 140000 K jež utržil za
prodaný důuij nemohl upsat mil
lion jak se klepalo protože ho
nemá Peníze vyplacené francouz
skou vládou nu iinuTieké dohro
volníky pro Francii užity byly k
hrazeni výloh spojených s dopra
vou a vydržováním jich Zbytek'
píi vyživovací podpory Dr Ucpeš
ua celo telo veei uěaslcli nebyl
Telá tato akce ho vedla v Ame
riee nikoliv v Paříži Vydání cel
kem nepatrná na mírovou kou
fereuei jsou síičl ována a budou
podána po skončení kontrolního
úřadu To jsou jen z hrubá vybra
ná Jakla z obšírné odpovědi Be
nešovy Odpovědí tou odsouzena
byla celá ta hanebná u podlá akce
proti našim nejzasloužilejším mu
žům podnikaná z pohnutek nej
nižších Traviči našeho veřejného
života seskupující so v dojemné
Mi ml z krajní levice I z krajní
pravice (čcruosotnčiicň klerikálíi
a i části národních demokratů)
jsou tím postaveni do náležitého
světla jnko prolhaní štváči K
tomu podotýká (' Ht Hnad uspoů
teď zastydí se ti lidé kteří třcbn
jen na chvíli tímto Štváčům sedli
na lep neboř 1 oni jsou vinni tím
Že podobné Štvanice jsou li nás
vůbec možný kupujíce na př a
rozSiřujíce pamflety Fricovy 8la
roštovaná a pod
Poilcdní ie Sibiře doma ~-Dn
téměř bc!{12 limonádu přistála v Terstu
loď lleffroii a posledním transpor
tem sibiřských legionářů Na pa
lubě její bylo 31 různých pomoc
ných služeb sibiřské armiVly Vo
jenskou jednotkou jest strážní
prapor čítající 400 mužů složený
z 3 německých rot V praporu jsou
většinou zařazeni dybrovolníci
českoslovenští občané nČnieekého
jazyka kteří s dobrovolná při
hlásili do legionářské iirmády a
občanů 12 ženy 8 děti úhrnem
ÍW1 osob Velitelem transportu je
major Kopt ík Celý transport od
jel odpoledne sauitiitmi vlnky čís
27 30 a 2H Hl rážní prapor jdo
posledním vlakem Tím ukončenu
jest evakuace sibiřského vojska
právě ve výročí příjezdu první re
patrinční lodi do Terstu Generál
ní konsulát v Terstu předložil cel
krm a vypravil transporty z 3(
lodi z Vlíidivostolui jimiž přive
zeno 45000 legionářů důstojník ti
n mužstva 41(10 občanů 1C50 žen'
a 58 dětí Celkem tedy vypraveno
u jkzjiStěno bez úrazu dojelo do
republiky Československé 52000
osob
Tragická imrt továrníka Fořta
— Informativní jízda čtyř vozů
"Pnigy" a "Tatry" fy Liiiirin u
Klement a Wultrovy byla zakon
čena před (""es Biidějoviecmi ne
štěstím Vůz závodu Luurin a Kl'
uient na němž seděli továrník
Prokop Fořt inž Mamek kap
fíruaer a tovární řidič Marci pře
vrhl se v sobotu dne 13 listopadu
asi 20 kut před Ces Budějovicemi
Továrník Fořt a íídič Mareí byli
1ři neštěstí těžce zraněni Oba ry
chto byli dopraveni do sanatoriu
dra -Růžičky v Budějovicích ale
továrník Fořt jefité při doprav
svému zraněni podlehl V továr
niku Fořtovi synu to bý ministra
obchodu v Rakousku dra Fořta
ztrácí klub automobilistů činovní
ka vzácných schopnosti český au
tomobilisruiis pak nadšeného spor
tovce )
DRS BREUER
opmei a Itniké aamoca
DB MILOSLAV J BRIUZS
dlsgnois s vnitřní ntmoc
CliTÍ LtKAftl
Pfi nsít fiřiKlovol mám tlokontloo
laboratoř k rorio!náváol vlkieh amo-l
MAma íidmocnlínl spojeid pro fliiih
ny opsrsíiif vnitřní případy otmoiil
ursnovn v pokoji ílflo 119 ftneumy
kteří konali strážní službu jiři cva- Maturt SíweV
Kunci v KKiivostoKu o ikcm při- Bvrovboila( rob 12 a O uH v
bylo 721 důstojníku n vojínů 220 ttruMm pmboál v přil Lisnola Kub
000
WŮ0u@@O GG MUŠÍ
VtÓDKUDUÍt %l ZAMtkVtVí
peněz do Ceckooloveiaoka
0 3CÍOf )
Přímí apojenía bankami C'ekoloveiiskýoii tirnožuuií nám rychlo vyplácaní zásíl#k Naíím
prrtstNdníctvíra zaslané pn-níza jsou vyplácfny v pljná hodmtl — 55 každou zásilku ručímo
VYWAVWKIE D2APTY ttLACtó V tZZXOZLOVlZXlV
TtCDkvArz ci:c:lqvc::'Cí wort bakovcy
Americká Státní Banka
U2t Klá Uhni Avé roh II & LooaiiolJfl
KOKOWCST fiZ3 řfiTA ?ÚLMILUOKŮ DOILAX0 '
1 1 tTtitZA ftititit A i KlkU A pokladník
Cífiári hodíiy i 04 9 do S V poodlM tVv Uvtitk do Ř Min vtétr Přijímaní vklldft L
pilíofch áiílk do Bvfpy v sobotu do 0 bodlo vtřtif ' '