Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HklŘQlMkfitjit A
itlUKHlK NA
tÁfAUi
P
KROK
XX
ZÁP
ÁBU
VČSOVANÝ ZÁJMŮM NAáGK3 ČK&KŘHO HOV V AXBtUCX'
MkOlVM M fí
f ti"tr'tf AND DIS 'BUTCD tWDE řCMIT Ho 1W AUTKC5I2SD BY TK3 AOT Of CSTttSa 1917 OW FILB
zalozm 11 U7i ~iuH Omaha wrBH la řsoíiNcr (prcrMurR) 10
ON FILB AT Tlil řOW OrriOS Oř OMAHA KM iJuiwSTm
(nrcrMwrR) tm
cfolO (NO) 22
Mátat
- X AU CN
U U v W u vu
D v
IL9 IS
V 7
STfIEDill CAST rTĚSTA G0Í1KU
ZNIČENA DYLA POŽÁREM ZA
L02ENYH ODPŮRCI Slili] FEIÍJO
Ku katastrofálnímu požáru doilo po přepadení
vládních policistů při kterém usmrceny byly
čtyři osoby — Radnice v Corku zničena
Vdmbné občanské válce kte
rou revoluční živly v Irsku vedou
proti anglickým antorháui t zří
'uvinu anglické vlády doíio v
ihh h v iicdíll k novým vážným
událostem které řfířly 'n následek
netoliko prolití krve ile i kata
trořílní íiíciií majetku
Htfední íást méta Cnrku kte
L't fřito je nejsílnéjííí bfiitOII
fiUm IVÍnWiň byla zničena požá
tnu n uVl jim' části ohném lr)ly
zničeny K založení požáru floAlo
(o přepadení vojcnskí policí v
ÍM o Crosu v obolij večer pří
lnu' (tyli osoby byly usmrceny
II (OKollO fHďHUfaw
T í cívílWté bylí po ♦''o událo
♦fí % xi(í ze svých obydlí a umr
cení Po té propukly požáry V'
í'ol' bomb vybuchlo a luk' střel
bu iioho hlyHí Olyvlfl
f ílo uvlťno v paniku MM
tk' yi'ifjini )w')Sy ('Htiífiova
kulhoviiH h ÍVrn Kna'itf nmlo
v kf' píkrývsjí iml-iunt tm
hm byly trávný planiny k("
řJ")ly n ví""hny fcfiioy tH'
koinn i-tof vmy ymiWiťi
iliíthy m vfinly
Vnihry tulily po Hy vtr v
vřdi m po mnhii l-knl nMt
)'tfb muu( i 'orku o C fio-
}#žřy w(ty w v kontrol'
('í"iihí 'fir&VH Kmm!'n fa flo
sďly tithlM(' Vfhítu'' liiclovy í'r
ii"íoVtt kniliovíM Vf Kxťhnuif
u#lov tmní"i jiných ludov
ytúí-ťitét hyn )lkru
- rnV'i'HÍ 'kolíku tUifVh Jixlov
l'llOi(' II l'0llll'iÍVIljí'C jí' Zl
ti'lliv d vliii'lin po pTpniMii
družiny vojnk' policie v lnUí
vz'liíl''ii'(ii íihí pft míli' o jiji'li
hfíinK'1' prliVH nl'lílii íc 12 vn
jí-iiHki-h poll'ÍNtn bylo fnrnnl'tit
liloii vrži-nou Mínu JVininfy
}n 1 n M liodinoii yrfoviA p
novnl v rďMé (liinivy klid !
h h U Iiodinf iiiiífoiíiovunl lnu
'A pidJÍ J#-ví t í vilkou řínriost v
rfri4li lkt!v mřulH
V nPkíi-rýili mmípcli vozy jo
liliní drihy lyly zufavi-ny a
híiMí i nich -vyhnání NíklfÍ z
nich hyli rliílí Jiní podrolicni vý
Im Im a po 1' propuAlřuí V Huni
wr IIíll iJÍHfríklu wV-nř ícpn
(L'iií krif' po zťikfřníni rtloku
im policisty ilv lrntrl VeUwy
ov' hylí vzati " vy:h Jornovii
ii Mfclcní Jfilcn níeli kr6t' nn
to podMiJ ovinul zruníní
Viádry nttn-yiut! luhifony
hyy zApHlniiií IiiIhiÍ Mnoho
ool hyillďícli v iloiin-cli jež zní
tmy byly poZírcm ne poliřesiijc n
in í si za to ztráty n ílvotcdi
jsoií tunhil' Teprve o 4 hodin
odpolední V nedělí lidí znovu v
odvazovali nu (ilíee Celé ménlo v
té dohí iialéulo e v kontrole vo
jeiMke pdíeíe její? velitel tljístíl
oh'stvo Ím vojenská pnlíeie zft
stne ve íiŽI? li 'íiMtlií díilAíliill
níAní Hlídky e strojovmí jms
kaiiií rozestaveny hýly na v4eeh
dňl"žífeh místech ve méstř
í"pntaec ídiZ-aiifi místa Corku
y klerí nilézííl se tuké protestant
ský liísknii m niéstský klerk na-
v ohehodní láxti mésta # Vrk u hy-Hstívíla v ticdélí vojenského velí-
]t n' donud nejkflta-trořálnéjSÍ n
tMir v lánské válce v loku
(Vi néenho jiajetku # nd-
liaiuje na i$mtm h}
lth"r dtfrlUittA Chlast požárem
znj'ná ved" od 1'atríek nlíee ku
Took ulicí dále k Malor ulicí a
faía fidov ziéen hýla také na
d0 třiách Winthrop ulíe# ve
dmčí od ft fatríck nlíee k Ohi
IhxifV" IlJíeí
J kífné možné ž" pří požárech
H&Uohk lidí uhynulo e pod roh'
riýeli práv o tom dosu není X
CorUn hylo tmihwwi v sohotu
lolediie že práví píjcťAÍ sku
píiy novaékfii vojenské policie po
fh'i4'tYitly méstem pře(jícei hndov kfré méy'hýtí zniéeny
tele a požádala jej ahy uéíníl o
patení za ňéelem znhránřní dal
íímn níéení majetku Velitel pak
slíhii posla tí zvláítní vojenské pa-troly-
Zníená radnice v Corku patři'
hi mezí nejpamátnéjíí hudovy v
Irsku a velkostí překonávala p
toliko radnice v Belfastu d to
jíž po třetí co fiéínčn hyl pokus
o její zníéení požárem IVí jedné
z předcházejdch příležitostí je
nom západní křídlo hylo zníéeno
ale tentokráte požár založen hyl
na nékolíka místech Nežli doálo
k víhiiehřim homh doptalo e ná
Ježíté výstrahy vsV-m ohyvalelnm
MILLIONY LIDI
ČELÍ SMRTI Z
HLADU V CINÉ
Patníct rnillionů lidí trpí Vydání bylo o $17270
hladem n nadejc na
úlevu malá
Tři vojenská auta
itolftká přešla k
úhorům ve Rjece
# TerU w onamnje žx étyři
4Urnhč auiomohíly pravidelné í
tfeé armády twíy ioykUtí í
abory vyfaly m ldíne
Sm (Cetetx do Jí"ky' Třem (écht
HHioiiihWAh podařilo Jořatí
do palác íahriJe l)'Ahinui'h
om v ííjecě čtvrtému autowohí
í Jyl' Mlnkhhw y ďmlífrní
Uy vojiki-m on ráží který vrhl
p'j kola ' MiMoobthi píkážky
fet-ié pořezaly truíoov ohruée
ií'ž- jvo ĚiiioMttlilu víak uniklo
íi íalo íe do í ky péíky řje
yíál (Wnflk Híthký VJJfeJ O'
4hrl y wWu do Ahhazía V
Iríí kde koiťVoval # velífíí
yk e)Hh uborhm WMtmun
'íoijin VmS žV í'ká vJá4
zí y imyl' polafí iJfímatum
)f'Ahmu'm v kir£m M mu
pohromo hlmnň kM Mílnfc
e hyl by WAMimrfovl vítána
V otevH doíio k vážným
výtržnostem a élénové autonomní
ktnuy kteří jsou odpftreí 'An-
nnnzíovýmí hylí -zhífí legionáři
oIvetou za přijetí resolnee odsu
zující hásníka Hoeíalísté tylí fak
též napadeni Htará národrí rada
víak přijala rcHolueí v které pro-
hlaánje ž jfjí řlenové zftstanon
vénu O Aiitiuiťiovh
7 iVkinU se iifi'1mije že tlťj
tiéné ir(M)(XM lidí v Cíne jwnfv
letošní zimy následki-m hUdu
Hpojeiiou snahou pomocných vý
horu míssíonářfi Amerického écr
veiiého kíže li vlády mňže hýtí za
cliráiiéno před vyliMovíDÍiii tolí
ku prd tnillíonu lidí Tuk smutný
ohra situace pfvdložeii hyl v
shromáždéní zástlipcri v Jech po
mocných spolcéností které V téeh
to dnech konalo se v IVkinjřu Vi
na za tento hrozný hhv picítá m
pHtomné nepevné vládá
I kdyby generál Clmng' Tsolin
zvolen hyl v nadcházejících vol
hách což se zdá ztiaéná tnožné
znntiicnalo by to zvýfc-ní moci vo
jciiské strany u zmenšení příleži
tosti přítomné vlády k poskytnu
tí potnmd Hotipeřná republika zří
zená nu jihu Hun Vt Heneni fi
Wit Tínjf Fatiífem Jenom konipli
kuje situaci
l'urlament byl rozpnstín n fio
vé volby iiiiřízeny tak žc tiiysl
(iřeiínílťfi ne zaméstnává nyní nn
íne politikou u Je třžko přlmtí
kalyínet aby sointředíl ívojí p
zvfnost na omocnoii práci pro ob
éanstvo hladem trpící i'ř"s to váak
pomocné oranisiice budou pokřti
éoVdtí ve Hvťiu flaku mi kabinet
tiby vykonal tiéeo v zájmu bludem
trpících nežli bude pozdé
Čína je jíž pokryta snheni a
poslcní zeleři byla lidmi spotebo
ván V mohých místech lidé jíž
zmírají hladem ale horší utnťy
se jcíté dostaví Uvacd čtyři čín
ské pomocné spolcéností obeslaly
konferencí v Pekingu avšak jej
na po druhé zastavuje svojí éín
uosř následkem nedostatku penéz
Doživotní vězení
pro vraždu otce
Vi Orand Island iVch m ozna
muje s Wike Curtafn ohvinéný
vražy avého oťee jíž dopustil
dne 2 června doznal se k svému
éinu a byl ve étvrtek minulého
týdne odsouzen sudím Ibiyardem
1'ayucm do vézení na doživotí Me
fí Cnrřaíneni aráím a jeho aynem
loáío veéer dne 2 éervtia U
hádce a od hUV doálo k préee(
Mouscdé přívobilí policií a když
ta se dostavila nalezla Curtaína
staráfho v kaluží krve s hnllfut
lrtlhini1ým Curlaíii nebyl a to
promluvit) a ukázal toliko na ví
ho xyn 'Au nékolík minut po té
zemřel Ciiríaifi mladáí m pftximl
k vraždé následujícího dne Hádka
povMila pro farmářský majetek
líéhem výMechn védectví vysJo
na je v o Že starý' muž éasto lirozíl
celé rodní avé usmrcením
Pét obžtí neštěstí
' na pouliční dráze
' Kbu%HH Ctty % v oznamn
je Vkt wílt bylo mwtomo 'M
poranéno y%t i nich iicpoehyUil
skhih když r wMM veéer vru po
idíérí dráhy dostal e wímo kon
trobi moformana hnal " po
dlouhé a srázné tdíeí A po nárazu
na přeaňvkti byl rozbíí Jak sd
lili méné ponnfní "vmuWi mo
roky HtHrý pkm'i s# nmfú
brAy Hnmv U brpíy typové
Uly aíužbu volal rA mitijíé
by použili ptfttiwtifho rýebovjtf v
dí vozil Yistpwm mnu m
%vhi mUt i iM rážní pitruttH
Rok prosperity pro
Havajské ostrovy Shromáždění Svazu
POŠTOVNÍ odbor
! MA ZA MIN ROK
! VELKÝ DEFICIT
482 vyWÍ nežli hyl
rrlkový přijmi
1'ostovní odbor Npojenf h HtMú
tiiel ve fiskálním rocii 1!'J0 deficit
' obnosu ♦I72704H2 druhý nej
él'd v historii jak ozruiciij vý
oéní zprávu geiierálního postmi
pui Murlesoiui předložená presi
dentovi Správu lnlo niizniičiijc
Im vydání poštovního odboru byla
IWJSWK lh'žlo celkové při
my toliko 4J7IIW2I2
íJciicrální imstmlslr pruvl ve
ve zprňvé že kongres je přímo
iodpovédcii ru tento deficit a vy
uvéiluje l do vydání je pojato
im ::i2020O kterýžto obnos vy-
tilficen byl jnko válečný Iiiiuh
jioslovním ziinéstuňiiffim bez kle
řYlio poštovní odbor vykazoval by
mehylek ifH42717 Sekretář
Uurlesoii praví že odepřel schvá-
liti horninovou ui a navrhl jiný
phiii odikodnřní který byl by
pln-' vyhovujícím aniž by ne po
skytla daláí zvýSení třin ktefí již
dusliileciiř bylí odměněni Cini
laké ve ivé zprávř rmínltu o
nvliodnutí iiieUtátuí obchodní
kmnbie povolující žehfzniuíni dal
ší plat v obnosu iK10:iH8! zu do
pravu poítoviiícli zásilek To také
zmiénoii niéroii ilispéo k převři
Henl fvýsenýeh [)oslovních příjmu
1'říjmy z poštovného ii pravi
delné poštovní zámlky byly 'I01
íiWJOÍi což j o 17(1 procenta mé-
né neílí v roce minulém celko
vého obnosu if:i8(í)io7!ri bylo zí
skáno z dopriivii poštovních zá
silek mi které poštovné znpliceiio
hylo v hotovostí 1'říjmy z bulíč
kové posly bvly jM'0HMUKK ("iŽ
je o IOOÓO00) více nežli V přeN
eházcjícíni roce 'Poštovné za zá
silky druhé třídy přineslo k2r107-
HU což je zvýíení o l(iílÍKKt(000 o
proií roku líMfl '
Konstantin je na
cestě do Řecka
' lueernti ve Avýcarsku se o
znamnje že bývalý řecký král
Konstanlííi a jeho rodina vydali
se r úterý tohoto týdne na cesiu
do Ucnátek kde vsioupí na loď pu
které budou dopravení do ftocka
(lenové Konstantinovy domácno
ití bylí znaénř iiřekvapcní tieoée-
kávaným zákazem návratu do n
rka proř ííeorgíos Hlreíta a AI
pApparagopouIa Konstantinových
rádeft Konstatín požádal řeckou
vládu aby poslala zvláfitní míssíe
do Kiojciiých Hiátu Anglie a
Francie tak ahy řecká KÍtuace po
stavena byla před avélem do pni
vého vél li ítíícká vláda posla Iíi
křížník a dojirovod váleénýeh lodí
do Ucnátek k dopraví krále (on
stantína do Athén
O činnosti irskrho POSELSTVÍ pre
Iíavajké wlruvy mély rok mí
mořádné prperífy hlavní v dů
sledku vysoké 'ceny mbru dl
výroéní 'pikvy guvernérA (!
MeťaWbybo jež právé byía
veřjoéoA Vklady ve spořííeiách
stouply iih lVtfW)1m ci)ř ii zvý'
ácní o M pwent Kedířáloí vwí'
frozensk4 příjmy byly ♦llí7
Wt cM l vs'u o víc jk m
prtjofitii Olmt vývoti a plívom
překonal ihiM o pwmtm kíe
rýkoJV rokh pMebázejíích
Olkrý itnte obrií byl $mm
HA r Muá pttm byl PWAfiM
ijKitfifr jívji trwfiiuittwr vf
chodit rtfídí ífuvej-nér U vwUn
Udí fí Mtfftv příjvííef byía
WMPM Um fM j zvykni o
l7()77i Utírn
národů zakončí svo
jí prácí tento týden
'A folie vy mí oznamuje že prá
ee shromáždéní Kvuzu národi'i hu
e skonéena nepochybné v tom
to týdnu Oéekává tu že práce v
pátém týdnu zasedání bude ury
ehJemi a h' dojde k vyřízení víceh
záležitostí jeité před nedlIL Je
nutno vSak ťyřídítí celou řodu
váŽnýcíi otázek júdiž urovnání tm
buiU4"bkým úkolem Wpolkový
senřtlor Aíedíll MeCormíek přijel
z Paříž Ao foiiwy Prohlásil ft
přijel j'noi za áéelťrn pozorová
ní a studA bospodářiiké A politi'
eké Hiimi' evropských zemí i ři
m%H l v #envř wxnhk a v
ářední nAim Henátor MeCor
wíek oduJ odj"d do Hudapeití
vůdce v Americe
Prohlášení AtldieWii ltuliiilfl lu
wn niluvéího ntijjlické ládv v
poslanecké snéiuoviié nngliekc Že
činnost riimoiuiu lb Vnlery "pre
"identit Irské republiky" ve Spo
jených Hiátech a ulélovúní tnu
čestných ohéniHiví iiincrickítnl
inřity ospravedlňuje Anglii ahy
považovala je za nepřátelské o!cty
a Učinila je předmětem koruniiikii
ce vládá KpOjenýeli Státfl pova
zuje se ve Washingtone n poku
o v pátrání amerického sentimen
tu i zjišlciil juli iimerická veřej
nost přijala by formální protest
Posudky amerického Tisku o tom
to prohlášení nepochybné rozhod
nou bude-li nfjiiký takový protest
vlád Hpojcnýrh Hiátu poslán a-iit-bo
nikoliv Hir Aueklund Oeď
den anglický vyslance jak e zu
lo má iiéiní brzy dotaz u odboru
státu jnlc by takový protest hyl
přijat Autority vyslovily náhled
že dí? Valcra iiepřekoéil zákonná
práva když ve Spojených Htítcch
praeovol v zájmu irské ncodvislo
st i a že Spojené Státy noporuAily
právu a povinnosti v inezinárod
ním smyslu když jeho agitaci ne
činily žádných překážek
Sjezd sociálně de
mokratické strany
v Československu
SIDENTA WILSO-
NA KONGRESU
President v tomto svém
poselství nezmínil se
o Svazu národů
Sjezd československé Htrony ho-
cíúlné demokratické jak ozmuini
je hí Prahy zahájen byl dne 27
listopadu za m' ust i 492 dclegfitn
Mezi přítomnýnd nalézalo se mno
ho téeh kteří SÚřnNt tlili HO sjezdil
levice fljczd mři Mlflvnostní prfi-Im-Ii
Zástupce belgického dřlni-
ctva iimlchvehle byl nadspni'
uvítán a tluuioéil pozdrav socíálné
dcmokriitícké strany belgické Po
zdrav jménem anglického dělni
ci v pronesl zástujice í'rain) Ně
meckou sociální demokracii astu
povili II Mucller bývalý německý
ministr Senátor Heller néiriecký
sociální demokrat z Och prohlá
sil Že hospodářský vývoj odstra
ní překážky mezi CVchy u Němci
Senátor Dr Soukup poslanec w
hvné o bývalý ministerský před
icdu Tusar jenž nyní je vyslan-
cem republiky v IJerlíné vyslovili
se proti uskutečňování socialismu
terrorem Vstup aociálních demo
kratfi do československé vlády je
prozatím nemožný Struna vstoupí
do vlády až poměry toho budou
vyžadovat! Clen aooiáliifi demo
kratičké deleguee vrátivší se
Ruska přinesl zdrcující odso-jzení
bolševických mthod
Obregon nebude na
léhat! na uznání
Spojenými Státy
Kmihy v zájmu uznání Obre
goiova režimu v"Mexíku nehudoii
vedeny nyní tak íisi lovné jako za
admínístruce Adolfo de la llucr
ty dle udílení z vládních kruhň
v Mexiko Místí Praví se že Ob
regon chce aby řinnont jeho ad
ministrace v nékoliki příštích mi
sích mluvila xania za riého ve sna
ze po docílení uznání Okolnost
že Albert J Pani nenalézá se v
Obregonoví kobínetí považuje ne
za naznaíeiií že Obregon oéekává
Že brzy dostane nu inif-uznání od
Spojených Státfi Proslýchá ne
že bývalý mexický vylamí v
Proiieíl byl vybrán novým presi
dentem aby m Mel vyslancem
Mexika ve Washingtoní Uznání
mexíeké vlády Japonskem Níme
ekm a TJrflsII:í vyvolalo jenom
malou pozornost mexického trnku
Níkjcrí časopisy projevily náhled
Ž uznání Spojenými Státy je tře
bA přede víím PříklAdu Spojených
Stálft následovaly by dle jejích
náhledu í evropakí zemí
President Wilson ve svém posul
st ví kongresu které iteno bylo v
nter minulého týdne v zasedáni
domu áslupeA h HenátU liezmí
nil hv o Sviiu národu mu o zápa
su u mírovou smlouvu Vécnň od
poručení obsažená V poselství by
la následující:
Revise zdaňovacích zákonu u
zjednodušení duní z příjmu a vý
těžkft Neodvislost pro Filipíny
Pftjéko Arménii
Hospodáninsi ve vládních roz
počtech a vydáních a utvořeni
"pracovního rozpočtového Hyste-
inu
Zákony o chludírmlch a jiné zá
kony týkající se ceny životních
potřeb a federální liccnsovanl
korporací jak odporučeno hylo v
přecházejících posclst vích
ilchnbilitaee a výcvik pro ruzna
povoláni ziiťschopnřlýoh vojákrt h
námořníku Presidem neschválil
ve Nvém poselNtvl bonusu
Jak svrchu povedeno president
nikde neučinil zmínky o Svazu
národu a zápasu o mírovou smjou
vn vyjímaje miad v úvodu kde ci
eovul slova Abrahama Lincolna:
"Mí-jme víru že právo fini moc
v této víře odvažme ho konali
a voji povinnost jak ji rozumíme '
Při uzávřrku nvcho poselství na
psal president odstavec který j
možno považovat! zt rozloučení V
odstavci tomto president pravíš
"Nepředložil jsem tolik před
ván řadu odporučení jako spíša
snažil jsem se vyjádřit i vyznání
víry víry jež bude při mní až do
pOHlcdnílio mého bojovného dne
Máni za to že je to víra Ameriky
víru budoucnosti a všech vítězství
jež čekají národní počiny ve dnech
iiudcházejďícli uť v Americe u
nebo kdekoliv jinde"
Demokracie pru ví president jo
podrobena konečné zkouSee "Sta
rý svět" praví president "prá
ví nyní trpí zlovolným zamítnu
tím principu demokracie a nuhru
žeiiím jej principem autokracie a
vAuk bez autority n uch válení da
vu Nyní je doba nnd vSeehny o
Htntní ahy demokracie prokázala
svoji čistotu a svoji duchovní moc
jež má převládati Je zajistí vy
sloveným osudem Spojených Stá
tfi Mátl v čele pokusil o zavládnu
tí tohoto ducha"
Dva zpfíHoby kterými Spojení
Státy mohly by pomáhat! k docíle
ní tohoto velkého fičcle byly vy
značeny presidentem Za prví u
kázáním příkladu vo vlastních hra
nicích vfile a moci demokracie- U
tvořeni a vymáhání zákonu které
jsou nepopiratelní spravedlivé ii
jež jsou rovnoprávné v provádění
Za druhé zůstáváním se právu u
spriivcdliiosťí vfiči jednotlivým ná
rodnostem "Spojené Státy" pla
ví president "nemohou zumílnon
1í tuto rollí aniž by neposkvrnily
zamítnutím velké ti oddané muže
kteří tuto vládu uvedli do cxí-
atence"
Mzdy farmářských
dělníků sníženy
Ze Stanton Neb se oznamuje!
Farmáři v tak zvaném Canadíaii
settlementu írížilí mzdy farmář
ských dělník ft nu tltóO měsíční
Mnozí farmáři platili vým dělní
MÍkfím kteří mílí rodiny 100 mě
MÍční poskytovali jím bezplatnS
obydlí mléko brambory a palivo
a dovolovali jim aby chovali vo
je Klcpiee u pod Vzhledem k po
kleu cen farmářakých produktfl
rozhodli ne farmáři xnlžítl mzdu
ha ♦-"iO Taká mzdy sbíraífl kuku
řice byly mUny