Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 17, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ktntrlt čtikt
ttDt KS IX HA
POKROK ZÁPADU
1 s
VĚNOVANÝ tiJMŮM NA&KHO ČKSKtlIO LIHU V AM8Ř!CŘ
turimM Awn mzrr jtbd uwdr nzun n0 ito authosiimd by tiie act or octom i 1017 on nu at tiu kut orrica or oruiu nk a jlSSUi 7JmZ
- - 1 ™
UtdAHA NFtlR DNE 17 UBTOřADU lNOVtMBrlt) IfTX)
6110 (NO ) II
KG
U JD2ID1
ARMÁDA GEtlEMlLA VVRAUGELA
V JIZNIM RUSKU DYLA PORA
2EHA HA HLAVU BOLŠEVIKY
Porážka poslední velké protibolievické armády
ruské jest úplnou ~~ Množství generálů
Wrangelových spáchalo sebevraždu
Z Cnf ihmdu oznamuje se pod
datem II listopadu žc urmáda
jfcnt-rAhi Wrnnífli protiboUevJ
ckébo vfidce v jižním Hihku bylu
úplně poražena u značný poiM
jeho jrcncrálíi spáchal sebevraždu
Lůza v Scbastopolu vyplenila sklu
dísté Amerického červeného kříže
Američtí torpétloborrí v SeliU
stopolu pomáhají pfi evakuací dři
stojuíku a J''jl''!i rodin Americký
torpédoborcc Jfumphrcys odebral
se do Jullyaby převzal fu zásoby
ťVrvcného (Mt Americký 'trans
port Kunily připlul do CiiMlirudn
s 't)0 raněnými ii nemocnými o
něž je M-'ovňno Americkým červe
' ným křížem Oznamuje se že 1
boUcvíkuin připojili se někteří l'
krujiuci ii sbory tylo síří lerror
mezi ♦diyviitelstvem Krymu
Oenerál Vrin"l uchýlil ni nn
ťntiiťOUMkoii válečnou loď v Se
biistopolu nli loď tuto (lomní na
lézá se v přístavišti V evakuací
Scbastopolu kteréžto město bylo
sídlem vlády WriinicJovy se po
krnéiije avšak jeví se nedostatek
lodí pro MpoiHty okoIi ktV tnt
Hi í'lltřjt opiiHfltí
Wiftuiřlova vojk jk c hl'
1 iij líojovili Htnii-hit) v rozhoď
h( Ws( ktcrí zahíj''iii lvl fr5
tou Virko[m vyvinula v uc
tffořiídiiný rthtiip Wranclovii r
mIda poiitki! píixoliíln liolí--v
Jek 'ii hliorfiiH 'Mhh( virbly íi
víik na konci! Iy pří-konňmi
přiíloii holMí-víkfi kfí-M jnou do
Iřt owiiiÍMivíni u wliopn' vi'-dí-iií
0iiiiiiuiji1 hp h nřkl'fí
lolni'VÍi'kýi'li dfulojníku jiou
Nirifí
Koduřínkjř líowhpondcnt Kx
vhnnv' tcl'(řríiříí'k'' kiuwlířo v
iéhmifuli oniiiriuji' h rnoHk''Viki
ovlki vliídu poklidu yencriln
V'ríin(ř'loví vyvu uhy hp vdul
hIÍIÍVÍÍ ftřll!l'Xfíí jemu í jclio voj
tiku
Kvnkuin' Srlmsfopolii civilisty
u cizinci J v proudu dlí ndi'l'nl
zpriiv t 1'iiíííi' rifiiovc vlioly
Wruri(ři'lovy !iul'nli hc v wilmtu
(hmiid v Hcbiislopolu přen to fa
loUi'víi'i mřlí jí vi hvi moci
Siiufcropol kd' piidlo do mocí ji
jích vclkc množství zíhoI m zu
jiitcfi
Do VntMv ihmy liiformiicc dle
KtTýcIi IioIncvÍcÍ nepodnikli útok
na linii při IVrckopu nbrž pro
vedli obklííoVAcí pohyh nu HVi-ui
levím křídli? o vpudil na Krym
PMirocíH inmn] HívnAik' moře
a niipudli WrniiKcIovii voikn od
zadu (Jcticrél Wrun(ř'd roliodl m
ncpokrni'ovnt v dohne válce
vzlilcdcm k velkému mnoíství no
píjítelnkých vojsk kterii odlindují
ho un ň} UíKMWK) mnM
'Md no h vclkc toto vítřzství
loli'víckch vojnk í-iiiimcni zdo
lutil pokl"dnílio pokusu o itřícní
proiíbolííevické vlády nit tíwnií
niikcfu SSVnriKidftv poklic 'zdál ho
hýli zinicní nrtdcjnm vi ivcli
poíátcídi I-Vuncotizská vládo lí
znula vládu generálu Wrunclu n
poMkytla mu pomoc Wr nulová
posici) fistult nndejnoii už do w
Vimfaiú polsko-sovctsk' války l'
zii vření přímeří nu polská front ř
umožnilo holscvíkům nhy dostali
do jížnílió Jdiska uvolnřní'' lory t
(oská trnuly tihnry generálu
Wriinířcla liojovaly v poslcdnícli
nřkolíki tdiicch proti přesile a
vojenští odborníci předpověděli
brzk( jejich pád
řJ"iictál WrunKcJ uvr-domiijc ni
hví zoufulc postavení žádni Frim
cíí o pomoc avšak řnincoiiká
vláda přifila k náhledu '& je jíž
přílíí podě TruncousM vláda
toliko poslala válečně! lodi do Ho
UitHlOfuiUi uhy pomáhaly pří eva
kuaci mřsta a jioskytly ochranu
řlenftw Wriinelovy vlády
Třícrntové jíilne'
úrtaur v platnoř ti
()l) tatilé N'rliik budou un
dále jliifilS jídiié tli cclity řil mí
li na elcfiiieleh už do té doby
kdy zákonodárná ho shromáždí a
pfijHiř IlOVť želeftiíéní rákoi! íllieb
rehtii soud HpnJ Mtátft u'ini
hové roliuilnnti 1'Vderálnl sond
i ii iiémž 7udili vuiidci Suubttrn
Wab' u Woodrouyli vydali v
t'eito dnech rozhodnutí kterm
ubriířnije hi státní železniční ko
inivi v Ncbrasee aby vymáhala zá
kon tohoto státu stanovící dví-u-centové
jízdné Státní íelenířiif
komisO bude koiiilti schřizi lni kte
ré po rozhodne bude-li pokrncová
no v zápiise o snížení jízdného
Při přelíčeni před federálním sou
tleni zástupe! železnic prohlašovali
fa v dohé přítomné není ani po
rnvsleiií trn obnovení 2-ccntovébo
jídného Soud nařídil lihy každá
železnice složila zámku v obnosu
ArOlKK) ii kdyby konečný sond v
této záležitosti rozhodli prospécb
Hiátu přeplatek má b(ti vrácen
každému kupci Jmtku který po
žádá o stvrzcuku v době kupování
lístku
Naše mírová armáda
má mítí 337221 muže
fflk m ' Weshíntonu oznámit
je naznaéíl v Iřchto dnech sekre
tář války Uaker plány mírová
orírimísicfi pravidelné armády za
ložené na armádní reonranísaéní
předloze jef přijata byla v po
sledním zandání konjrre#ij Ar
mádní sbor bude sestávat! % V)'fW
rnttfA zahrnuje v to péchotu jíz
In délostcjectvo a pomoen (r
KiuÚHiii'1' Nrový zákon rodíluje
em na sedo oborových oblastí
v případé války anebo víeobeerié
moh'ii'mt'0 kažli tato dívíse utvo
řila by tří armády Mírová í!a
pravidelné armády j toliko 20
txtíf unáh avíak tn truhk{o'u p
Hakerova národní řrda a orífa
nísované reservy vyplní moory
Čtyři americké
hřbitovy ve Francií
1uk ho oznamuje z VWdiíifffO'
tm roAioli m oitiior války udržo
vat í ve Kraneíj toliko étyří trvalé
ItíUtovy Jlřbítóvy tyto nalézali
ho budou v HuroHiion tn Mko 1%
říž v IVtumitM v polesí Avuotm-
%Hm v Iílleii Wó'd U'U doílo
k prvnímu utkard ninonokyth
vojsk Néraeí a y fíony í)eparť
mnít AUn" Vterttln mUío uú hý
li známo pod jmriw "WtHuUr-
Mké pole' Trvalý hřbitov má být!
zřízen také nedaleko Londýna pro
ty vojáky kteří zemřelí v Anglií
na eesté doVaneíe
Bolševici chtějí
ovládnout Gruzíníí
Hovéfské Kitfcko dle spolehli
vých informací došlých z Caři
hrudu do Tíflítu prohlásilo %o no
má Žádných nepřátelských Umy
slň vfiéí Oriizrnskn Chce toliko
používat! Ornzíníc Jako spojova
cího řlánkii h Kvropou praví tato
informace jestliže Oriizínsko uzná
íednost 'A)mfi aovétského Huška
pfarukí Htyky n jcenerálem Wran
(řelem a odvolá xvoje opatření pro
ti komnnístfifíi
Pokles cen životních
potřeb v celém světě
Poklon e životních potřeb v
mésíeí f íjnn tmít motán byl po co
Um nvllk dl# éísljc ztabulova
nýeh ImUrkUA ronorvní radou v
Wflbfo#toié lípojenýeh Hlk
tooh cny íívotnkh potřeb poklely
o '44 bodli v Arifclli o % body v
#védk o % body v hponnkw o
% UM i v Indií o jden bod Také
v Pnnoíl ftalíí Kaoadt? umu-
it i a t
wffinioL vyw nnirm cen wi i no
Uhodl
Osnova samosprávy
pro Irsko přijata
Jak se 2 Londýnu Mdélnje osno-
vu samosirávy pro Irsko byla pří
jatu poslaneckou sněmovnou ve
vém třetím étení ve étvrtek ve
(foY když llávrli lia její zaniítniití
podaný vfiiJctrn iijioslce Wíllíiim
' Adiímsonem byl ponížen K)
hlasy proti W l'řcdtoha přijata
byla bez jakékoliv zvláštní přího
dy a po poměrné krotké debatě
C'lenové xtrany liberální ti dělní
cké kteří předlohu tuto boy kot (o
valí považujíce jí za nedostatec
nou k urovnání irské otázky byli
opětně nepřítomni Základní zása
dy položené anglickou vládou v o-
snově pro samosprávu írska jsou
následující Zn prvé lid áestí nl
slcrskýeh okrcsři nemá býlí pří
veden ndmínístriiéně pod parla
ment v Irsku Za druhé e nemá
dojití k žádnému seslabení opa
tření která bylu uéínéua k ochra
ně vitálních zájrníi Spojeného Krá-lovství
Obchodník uhořel
ve své místnosti
Z WíIIíh Keb ho oznamuje
John ('arpenter farmář a majitel
obchodu v tomto městě zahynul
minulou nedělí ráno při požáru
kterým zníěen byl jeho obchod
Oarpeiiíer bydlí na vé furmé a
váak v neděli ráno se rozhodl že
noe xtráví ve véui obchodě Mlu
ví se také o možnosti ž© lupiči
vniklí do jeho obchodu a že Car
panter během zápaxu s tiimi byl
usmrcen Lupíěí nepochybně po
té obchod zapálili aby zloěin svůj
zakryli Carpenter zanechal zde
manželku a nedul dítek
Francie proti vstu
pu Německa do Svazu
Francouzská vláda staví se ne
ochvějné proti přípuáténí Německa
do Hvazi národu v přítomné době
jak naznaéeno bylo francouzským
mítmirou) za hra rděních záležitostí
Časopis Jícho de I'arís sděluje že
Anjřlíe pokmLse Německa týée
uéjnílft formální xlib }o nebude
schvalovat! odstranění interdiktu
proti této zemí v době přítomné
(Iooi'í(ih Isoyietm francouzský pre
miér prohlásil že frnnoouÁií d"
Ie#átí odeélí by fo whfnw Hvazu
národu v Zmvě„ kdyb Némc-ko
bylo do 8vízii přípiiítěno pfon pro
touly Vnrwk K Kakouwku Hub
hrku Ynnot! nnlkvk stanovisko
mírnljíí vbMem k pomhUm v
tJtobto rAmkh j
ČESKOSLOVENSKÝ
KABINET OPÉTNfc
PftED RESlGNACl
Nřmci v Národním shro
mážděnf zpívali "Wncht
arn Hhcin"
' 1'iuliv v í'pknhiv n!u c
oztiiimuj" pod diitem 11 li"lnpudii :
Vládli bvln pornžeiitt V povdaneeké
inéiiiiivné u"eni Idyl dodatek né
llieekei stinn k předloze zákonu
o úli'w' siiilníin ziiinéMtiiaiiefiiii
pll'lt II tllies hvlo liiiiiíiecilo
kabinet pomyslí un resiirniiei Do
datek néuieckých strun dle náhle
du úředníkfi knbiiietii zvýší vlád
ni vydání o :'()( HIOi 10 (XK) korun
MÍROVÁ SMLOUVA
ITALSKONHOSLO
VANSKÁ SKUTKEM
Ohéernr vyslovují uspo
kojení nad touto mí
rovou dohodou
' Siiilu Mmyfiei iln v itiilii
(izininiiije }i mírová smlouvu me
zi Itálií a ujř'i'il:ivií b la pode
psánu v pátek veér v Kapalin V
předmluvě It smlouvě této e pru
ví: "Království ItnUké n Králov
ství Srbů Chorvatu a Sloviuefí
upřímné touží po zííení přátel
ských styku mezi těmito dvémii
zeměmi ro společné dobro Itálie
uznává konstituci sousedního stá-
líělieni interpelace členové ně- tu jiiko IIHklltečlicill jeho nejvýš
inei-lych stran zpívali "Wacht
mu Khein" a liouílívá scéna ná
sledovula
Mi Kdiuird lleiics ziilininiřiií
iiiínÍHtr mluvě k iiéiiieckým cle
nfiin výboru pro zahraniť-ní záleží
tostí dnes v německé řeci po prvé
prohlásil že Německo nalézá se
před iiionnrclíÍHtickýiii převratem
fVskeslovcnsko je vsuk připraveno
pro jakoukoliv eventualitu n ne
bude se niíclintí do Vlíitřliích ZÚ
ležitostl Německu
Sovět chce zdrtit
vzpouru v Ukrajině
Zprávy z úředních ukrajinských
ilrnjft t vrtli že ruská 'sovětská
vládu utvořila zvláštní armádu o
8000(1 mužích k potlučení ukrujin
skeho povstání v oblastech Kijeva
a Odésy K prudkým bojům došlo
neduleko ČVchcIníkii mil se
verozápadně od Odésy praví de
pcSc došlá z Hernu '
Sovětští agitátoři
do Spojených Států
Z Kottcrdamii se oznamuje že
ruská bolševická vláda snaží se
ze všech sil rfizné svoje agenty n
agitátory posluti do Spojených
Htáffi I)ňkazy o tom shromážděny
byly v posledních dnech uměří-
ckýmí tlíplomiitíckýmí zástupci v
Kvropé Kurýrský a vyzvědufský
systém moskevské vlády je tuk do
konulý Že překonává v schopno
stí u rozsahu německý třeneráliií
filáb před vypuknutím světové
války Na seznnrnu vyzvě-daéfi na
lézají se mnozí jíž před tím slou
žili jako vyzvédíiéí ťentrálníni
mocnostem v Rusku l$ylv získány
jisté dňkuzy o tom že bolševici
mají v ťimyslu iičínítí z Kotterdu
tnu jakousi svojí stanici výzvědu
řfi odkudž vypravování bylí by
do rfiziiýcbzciní Ilolundské úřa
dy zvýňily opatrnost a pokusí se
emuřítí plány sovětské vlády
Rjeka stala se ne-
odvislým státem
Italské vyslanectví ve WiisIiíikí-
toné stlélilo odboru státu obsah
depeše právě získané od římské
vlády v které se praví Že Itálie a
Jugoslávie docílily dohody v Adri
atické olázec Jjcpcíc tato nebylo
iiveřejnéia avšak italské vyšla-
nectví oznámilo žc pomezní linie
v doboté stanovená shoduje se s
onou kterou Itálie navrhla jako
minimální svíij požadavek Nová
pomezní linie vede Jiilíanskýml
Alpumi a k pobřeží Dalmácie no
východ od přívodní linie navržené
presidentem Wilsonern a přiblížit-
jo no linií navržené londýnskou
smlouvou podepsanou Itálií Fran
cií a Anřflíí v roce 1ÍJI4 í)n této do-
hody stává ho Hjeka neodvislým
státem ti'o bez kontroly Hvazu
národfi jež navržena byla pení-
Aontom Wílnoneui Iíylo naznflěe
no 70 íljeka ihned zahájí vyjed
mívání o celní dohody tak aby
bylo možno ihned př-ikrocifí k
vývoji obchodu
Sích cílň'' Diplomaté obou zemí
vyjádřili velké uspokojení nad
touto smlouvou
Odbor státu ve Washington'' ob
držel z úředních kruhu zprávy o
některých podrobnostech italsko-
jiuosiovunsKe mírové itonoiiy je
právě by la iizuvřciiii Infonnnce
tyto ihned byly odevzdány presi
dentu Wílsonovi Není určitě zná
mo učini li pres Wilson nějaký
veřejný projev o této věcí Odbor
státu uveřejnil následující podrob
tiotti mírové smlouvy mezi Itálií a
Jugoslávií-
S výjimkou Ztidrn o ('hcrso jež
případnou Itálii Jugoslávie získá
vá Dalmácii zahrnuje v to Šibe
ník Nové pomezí přiznává Idríi
Adctsburir a Snu 1'ietro Ltulíí a
vede pr-cs horu Ne voso k Adrinti
ku mezi Voloscna Cduttin 1'osléze
menované místo připojeno bylo k
Hjecc Železnice z Kjeky do Hun
1'ictro bylu přiřčena Itálií řzemí
nalézající se jižné od hory Ncvqso
rozděleno bylo mezi Itálii a Juiío-
slavii Jugoslávie získá také Lon-
jfiitico a přiléhající ťídolí Nyní
vyjednává se o obchodní smlouvu
mezí Itálií a JiikohIuvíí
Wtáina římských éasojusfi sou
dí že právě uzavřená smlouvu
znumenň vítězství pro ítulskou di
plomacii Jenom nacionalistické
éiiMopýty a drtfány pravice se do
mnívají že Itálie měla získali ví
en Časopis 1'opulo Komuno praví
že dfiležítě koncese mají býti učí
něny Srbsku v otázlce Alhaiíe
Vétáína ítalslého lidu uvítnln ra
dostně uzu vření míru za dva ro
ky po zakončení války
Američané usmrceni
sovětskými vojáky
Dle depeše došlé ze Scbastopo
lu do Londýna bylí kapitán Jím
met Kiljaitríek zástupce Amerí
vkého červeného kříž" v jižním
ftuaku a dvě ošetřovatelky bru
tálně usmrcení během nájezdu bol
íevícké jízdy nu Balkovo ktinící
Zpráva před tím došlá do Wash
ingtonu sdělila žc Američané kap
Kmmett Kílpalríck C Atcchny
bylí bolševiky zujatí v jižním Hu
šku ale nedošlo žádných nazna
čení že bylí usmrcení Zprávu tu
to udala žc Kíljuitríck nalézal ho
po jistou dobu ve službách Litev-
ska a po návratu do J'ařížc vstou
pil do služeb Amerického červe
nébo kříže ÍJyl poslán do Caří
hrailu a odtud do jižního Kuska
Do New Yorku bylo oznámeno žc
poměry v Malé Asií s stále horší
tak že pracovnicí amerických po
mocných orpnísací se nalézají v
stálém nebezpečí
Belgičané odstraní-
lí německý pomník
Fomník který zbudován byl
Němci v Coulilletti nedaleko Char
leroí v Jíelfcíf na paměť pudlýdi
v bítví u Charleroí byl zníéen
dynamitem na rozkaz munícípáL
nich autorit í'řcd nějakou dobou
obéané sami učinili pokun o zní
écní tohoto pomník m
Rekordní úrodn ku--
kuííce v roce 1920
Atiurielí fniniáři píckoiiňlí pro
dokinl rekordy pěti i'iro tohotu
rtďu 'ředhVié ihIIhiiIv oznáme
né i no4 odborem zeniědělstf ttn -ziuičnjí
h ťifody kukuíioe tubft
ku t $)o slmlli i h brniuborfi n hru
řek letošního roku pí ckolirtviiji v
roZ{hu Všechny filody přcdidiá
rejíti Znamenité byly také úrody
ohji ječmene řita brumborň ju
blik n eiui Konečné číslice o rt
rudé btošnílio roku budou oiiú-uo-iiv
v pííitíin měsíci Kukuřice
knih' všech úrod sklízeno bylo
letdHiíího roku ille ilosiiviulnícli
odbudil iiidiulmiooo buširi v
iwirniálnícli dobách Spojené Státy
vypěstují 70 procent světové pro
dukce kukiifice Letošního roku
procento toto bude vyáší neboť
kukuřice bylo vypěstováno o 71
000000 buslň více nežli v kterém
koliv roce přilcháwjfcíiii Je o
třetím úrodu kukuřice jež jířcsu-buj-
MOOODOOOOO biislfi Předchá
zejíi-í dvě velké úrody kukuřici
byly v roce 1!)12 a v roce 1917
iVnéžní hodnotu vypěstované ku
kuřiee nevyrovná se vsak hodno
tě předcházejícího roku která nu
základě ceny dno 1 prosince v
roce minulém MIYÍ zu busl měla
cenu 1fl:H2:H000 Crodu v row
1012 bylu oceněnu rm 1M04"4
(MJ0 na základě ceny 1 prosince
toho roku jež byla 4M7 centu za
hnil Předcházející rekordní úro
du kukuřice v roce 1!H7 ceněna
hyln na ♦:iliL'0l2JHIK)t) nu záklndfi
ceny v prosinci jež bylu HfM zu
busl Peněžní hodnotu kukuřičné
úrody tohoto roku založená nu co-
né btislu kukuřici 1 listopadu jež
bylu H7:i centu ) 2I7!2IH37(KK)
Iowa vypěstovala w váech státft
nejvétíí ňrodu kukuřici! a híco
411000000 huSIfi Stát Illinois se
nalézá na (Iruhéni místě s !)02fíll-
IXH) buSlň a Nebraska nu třetím n
2rO0íH00l) buňlťí 1'frodu tubákii
odhaduje w letoánílio roku na
14701H libry což J o 87000000
liber více nežli v roce minulém
kdy všechny dosavadní rekordy
byly překonány Vírjfíníii No Ca
rolína a South Carolínu překonaly
předcházející řirody kdežto v
Kcntucky vypěstovalo se letošního
roku o iíí(0000OO ílcr méné nežli
před rokem Produkce rýže pře
konává o 12000000 buslů před
ebázející nejvétíí ňrodu v rocV
1ÍM7 fjrodu IctoSníbo roku e od
buduje a f220HíW)0 huálA z
nichž dobrá polovinu bylu vypě
stovánu v Loiiísíané Crodu slad-
kých brumborft se odhaduje un
10r7B000 buslfi což je o 20W
000 buSlň více nežli roku minulé
ho kdy produkce překonala víc-
cbny dřívřjáí záznamy Alubnrna
nalézá xe nu prvním místě v pro
dukcí sladkých bramboru l''rodn
brusek odhaduf ho roku IctoSníbo
na huilfi Předcházející
riejvřtSf ňrodu byla v roce 1017
kdy L%281000 ImfilA hniSck yh
Hklízeno Calířorníe v produlct
brusek michází se nu místě prv
ním a New York na místě dru
hém Paní Chaplinová
obdržela rozvod
Juk se z Los AnMe Ca! o
znamuje obdržela Mídred líarríx
Chaplinová rozvod od Cbarjc
Cbaplínii známého filmového her
co u tamního soudu Manžel kt
rébo paní Chaplinová obvinila t
kriitoMf byl mfonpcn pří roz
Hiidkti piw pri vnikem Cbajdí
novi oddání bylí 2-'J října roku
VHH e sfiatck udržován byl v
tajností no étvří měníce Jííeb
přándé praví ž jejích manžcísktl
éff v palácovém obydlí na po
břeží skončilo Htiirtí jejích nynftf"
kiitv hrviiid tří dny po jebo i4
rození Puni Chaplinová Mulu
Hond o rozvod río L nrpnt