Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t i i n
rORJiOK lu uitofAtiU iNQVIMUR) to
tft A4tHtlM KmuImi 6iM
vgnt?niiti!itint'it'i!iii!ttiintttttttr
i V MkJík
NA řRRUTÍOH MYÉUNKK
tulí In irttt tiiij
H huU Vllt!"li flwtltbjui
fiulklkU H'li tuliím
li jitk Uťl hiilmiii
mm "llniiililiu ilulii
VWU Jri ft Mn
4 4 4
11 D PROMLUVILI
olb$ tuillUléllO týdlie (id-
bývané lul f rjrnA projevil xť'
přáni u rvuld tlu úlďlfi lidi kle
riu phif dňvťftije že bnUiii t"
poctivé ntttruti o zájmy v-f t jn' ln
IlUHcIlO hotpOllWIVÍ
Hul"t řcbtt mnoho n mnoho o
prav il doufejme b opru vy ony
lnutou ku propéehu vch vrtev
lillll té řl lili' A? iloHllil jsme ne
ii? příliA tainl i o jiné n led nade
Ad fim — poMinnili ne té o Mimy
Nbc
Ink ze ypnív rfejino tu i ženi
ně éentnč zliOHtily nvé (do-uiiské
fwiviiinoHli o dle mocnosti dostu
vily ne ku volebnímu omnií Hýlu
mi in konečné po tolika létech loj'
a liiilii'iíiit jako tlít -ti vloženu b
nikou lato "nebezpefnA muži o
bávaná zbrniV o lili' minii (inl
jednu Žctui nebyla ní dotčena
"niilžciui"„ Jak bylo před válkou
blAnáno #01111 VI' KVČtOVČ válce
doktiznln že dovede bojovali tuk
dobře Jako její niu? ticbu Ijrittr
N'n mnohou ženu dnpudln v citie
tom jeStf vMSI zodpovcduotit
nežli nu muže j''j!lio neboť mu-
W'ltt ZUHtAvUtl lll'ji'11 Akol NvflJ
li It fikol manželu nvčho který
M Jo boje Hvřřiv jí fi(j'ři rodi
nu fllí Ocf' IlOHpOclňNtví u vuli'í
ci-lou říMÍpovřilnott ta ho a o
xvAiliMla Hcliopno v fíwil
tomto
TH' fiMiy liiiil' I nit iiik uliy
clioKi i ' triy h'hiiíisii imiiiiiiiA)iii
ly muíftm v vityAfcjií pomWi tuk
ibycliirní !ňí djilrlí 'nitoiilu v
ííwní pornrfi yv !urh oborech
vi'řtJn'lio lAiNpoilííÍNtví n byli píf
klndcin I tfm1 evropským mocní
ífiiii ktrf NÍ'nÍM clitMi znviznti
hrnul ktl HvAnu vlnNtníiriu' jro-
HplVIlU
CliccnM nmUUi zfiHlutl iiciitríl
ní Avobodní tak jnk jmp U do
Hild byli i vi'vt Htlítl Jin tikln
ilccli ktfiV nim poHfiivill nnSÍ
jiřfdkoví niMíTiK' I bez upiní
e krví en líd z lídnkoHtl konn
tl liumnnnl prAel Jnko doMiid
nic bpjt jnkíboknliv povolil moc
niřft jin'11 řmt
Z'ny motky cT když nim
diii řiio jí-diuicí' ii?l j'fřn nvdio
vlivu vjtIiovoii íi vzdřlinlrit
Ink uby m ji2 nikdy iiofmkovii
lo HliiiHiiA dílo vrftMní
Jenom vfeliovou ne di předi'-
jíli tinto řlovřkii iicílřixtojnm i
Ktni&nýin vúlkíni ib Wlriym fi
píwin bo xlibem jko Jchl íí
KU iilrodft Vždyť iv zkuňciiOHfl
dobři! víme jnk daMo tukoví')
(ivnMy Kilinjf mioIiiv mc1-
nirodiií'li Z'f Kvntýí-li úsnňh
miiriži'hkili ft rfizii'í'h dpUfi
kfíTlí oit hni a jn poiibým
rmSkviliTri
Atrií-rlkii otítmí' íifldilffl wml
imAvMna orlu niifiTnu rií-budou
mvSAiih křídlu tk afy iií'míbl
4)U jHitřYby n vřiM vři14í'tl mí
nud Krmi 'Svobody" jko to í
doNiul ííriil
Vi jfikoiikolív Nřnloii vu i iipí
Koviní j' vdy řni !'! f ú jwk
pomfoy utviří Ku předu
fnři?fiií vždy iiIp jnkmíli m m
(ifr'int budiř tWkí) říotní
vizku ířiíí'li "kdyby h řiíovřď
říly" uvmíHl
AwíTlki břtovl Jíivjr pt
nl# vf '0 n ní bylo poínoV
ydiio vobodu A ní'odvlxlíř
hvoU ňw mmi 'XmiWS mbot
jnk ztratí ta trití l ťntt i fWu
tfrh llmt V poíluřílí) nI ji
podfoifiltl
Vreedom tur vrl by nll
íř pwlbl!—
MOMVIlA OlTáCDKl 0
TULNÁ ÍENAKA
v Ilrtř t íljim Vij')
Ptthl Milottim Murrilová
píitlu'ilU h-k' Hlídky
Otiitibu NMlic-kii
Ihtxt yplntilu fiútn iVinibiui
U Vitmi diif lí #úM 1 řu4u-
iu ubiiku a'o K vili ivi iluiifl'
t ft r "ifcťii-ki Hlídky' ' Tokruku
opadli piu nul" olťotk) tavi'l
Vínu I w'ni kdoí Vv blri'# t
VÍUpťli vroucí diky vrdáviim
SiuifnA 7n protlin nbynlc nu
tliíl i pislř lllllVf' plIlllUlilVllIi
nbyťboiu mohly dúl" konnií do
bta mi ťMkýťh d'tfh
l'm ii"i mu řúly opu-
tlí v) budov ni i pro bor'' dMi u
tiutfc pkny fitiib'k kt prý by dú
stojin' irpriKfiityViil IiAh liňrod
před brn trnkini nfirodiu jilm
slovnnHkym
Koupiln jsem tmu o''inck 'ii
K n rAda bycb co nejdříve-
mfioriiln ne Klnvltoii N'ynl mí
rni' la Mi lIMldétl liuifsti iiýeli ve 't
domech J'dnopiitrovcb n tím ne
nínii tcfuje hospodaření 1 ibior
}c není vSe [loliromiidé
Také fieinu?eiii přijinontl to
lik détf kolik kc jicb iin niíi o
braef Místl Je tnulo li penři té?
není ?n to bolu n ?n1u mnoho h
utrpení ilrtukého iiemnírné mno
ho IA bych ríldn liolné pomi
luiln jen kdyby tu nnSe pokhid
nu nezdá Mt Ale prfizdnotou Mu
mí in proNÍt na v4ech Ntriinřieh n
Ink proHÍui I VťiM pnu! redaktor
ko přijinéle nimi khÍHiiou mvii
Ion vec KU MVíMI n véniijte n lim v
Žennké lllídee poorniMt iljinté
m najdou opél Hide zlnli kinh
ti na níi vzpomenou a přjtpPJÍ
lém iiiimIiii kdo? pomoci potře
bují
peníe ') ubírky této řm
koupily jtme pot mi v in pro détl íi
jedno "choré dévéítko vyfileme n
1000 K íifl 2 mMce k uul
1'říjmřti' uničené podrn vy ode
mne I od vficeli iiiiAidi déiíl mycb
polii pracovnic
M HtřjHkulovA
Hlni-ítHtkn Plulny
Ho bora uvedeného dorÚNii nlcé-
ny Mlnrohtky rtulny eriíte ml-
kríijiinky že každý ciif( ktc#
rý obr-tiijeiiie pro tyto ubohé ]'
tiéky onu jako Mtnrontlivn mii'
tka ídiéttijíe ho pro tuto humnu
ní práci upotřebí k ulevení V bl
dé ii iieiiioci hc nuléznjícíeli ma
lých trpiHft Proto kdo jen 7
VYih trochu mňžc obétovnli nřjii
ký ten dolin r bude vrt téíitl to
véíloiní e jutě pomohli ukojili
buif blnif uneb zmírnit i iitrpetí
téch íirSřiiMlnýeh nevinných lí
íck
íllíí ne doba uvAtkfi kde kn?
dý blwlí aby nékomii nřjflkoij
radont zpflHobil ílArkcm A [ro
to přírtpéním k Alcvé xlrotkfiin bii
de čin v15 tím zAhliižiiéjSíiu
Paní MuroMcc útulny Meíné
M HleyNkilové přejí tm thn
zdar h ňHfiéch v její zAMužné nad
jiné ccnlné neziillné prAel pr
níž we h 1ínkou nuitehkou obélo
vali zdraví tak aby mohla jeíié
dloiihA létu opatrovat! tyto mlé
HÍrotky Zdraví vfiechny a přej
zdar v nantlva jícím novém roce
M HurcllovI pořadatelka
j6 44
ttbptrtf Ženské Útulní v Bral
Minule oznámeno JKItíl
Pan John Hladký Dnryca
Pii $ 1 1 1 1 1 1 1 i iititiiiii 1 řX)
Tan Frank Pirkl Xorth
IfiekenMiíck W #f M)
Po ní MíloHlíni líitrcfcVivA
Ornaba Vebr
(Vlkem
TROJÍ
wito
ZLO
ObHiVy i Krtcorw) — So Éír
S zvonicí znklífll e poled
nik Jeho Aerný obry fcomfhí
e proti nebi irhk říjnový den
m ílvíl nk rovní polovice ííirny m
oviíífttl vzřýéily blvy křikiř'
Jí nu nvd ArníMy fmowi M nu
břehu potokt N nw ruj
fc pinii m bi i rnintchCeli linií
n ťrAih tAd ll 1 W Ncwc
e liniiA kMl lm ílli Jeli íkA
mJ jM-'k folA! "Ibi thU
0 ddirt' " Hbý ii Uhi U
tU)'iu MÍnHm 'JUbRm !íJg
iUt ťlut1 tui rtftf tíi h
nik ii mrt'U ťcU ki na tu
kíiknou Iin e ku řlole nliV
ViJU fl) e Uti vylithnil 1 '
fíťkliA Sluníčko "kuřili h te
plo Jrho Apňtl i rhlndiiýlil wdi
r bem
Nm IhIí kopají lihy brambory
IVliivy Jjiiíi v pclřý lat odíto''
ulij' bují m" a iiiit-oviiáviijl fAnn
bl j'"'!'' podobny liMihMftiii
kudii bla v kukli it dalcrýfh
Ulkllíell tib leif jnll X llicll II V
H panicky 'i kukle rahrtudy nu
tury m řbyteíné iilUlii odlomily I
veliké Nlodoly Mi bol{ ?eilour
Pár éemýih vabidiA I Iňll v lho
tejliA V rejdu Ntt Modul" tipy
se Apiíku bryliíUHVodu Po t
é celte oj cbuKipy j'd" kliřuVH'
řlU VOZbVl KMt i''Tlch llřwHlA'
dek mrvy hbi ho ponuilu ďi
milného x vhIi o ii zn luiMuii rť'
ku vykračuje élovéP Néktcíl
jínil boii jilil VvAlafují V bolécli
rezavými holinkami Mnozí inu
iioiie modrou yánlcrn a pod
ílí jejich Suty bělají m proti cer-
VPliobliidé zorané piidé Ze Skn-
y ne vyhrnuly détl Napřed rneii
íí chlapci a zl nimi v tňí v oko
váných tí?kých botAch Zit nimi
Iflie mc řtldil dévcitl HllicHice to
icHlrobiireviiýeli Aitfi Si'illifi n u-
mévíivýcli vendých oblléejri
ítadft nitu v Uit mc před fikolou
řední IionÍ přeAlapiljí ncl!rpél
vé bniýiiui iioiiiiuiii na chladné pfi-
Dřvřnlil ne ohlížejí li nécetiiu
o h!ailé Miiéjí Kilo by tivcřil
cem il vSemil ho tu tnbidA Nlvořciil
mAtl dovedou! VyiSel uéllcl ii-
ijntý ve nvrchiiíku Prohlédl f #i
II l řelíll "Idéte!" '
"H Přmeiii Hobciii!" zuziiAlo
rAzeiu ye řady n déli rozcházej!
ne nit vftechny xlriiny Z poéúlku
Jdou krokem ii puk duvujf nc do
řhu Křiél it "basují" ho
Mnoho o7tí zmtAvá přeN poledne
Obydlí Jejich jenf VZílileiié ne
mohou lm obéd ilomň ythuji
krajíce chleba dívají ne kolem po
venníPee a jedí f loA I povídá
j"den malý zivnlítý kluéík dvé-
lna HotidřiiliAm "Na koné chce
te?" a neéeknje nouhlani vyti-
tuje levou rukou z kupný z'bii
mlaný provázek pravou píiílr
íuje ni krnjféck chleba "Pojr
Vpíku ty budeň íínil a ty Tou
lo biideí plon!"
Pepík nl dAvA ochotné nn vlek
nout íJIio na ramena n podvlékn je
ruku namílAi "Neříkej milé
íml nU bélouS!" — "No tak
jřloioí Huba břloiiMr eiibii! -obr
Trnulo!'1 — "íi hejdu!"
proM" — "IVolo tuk!"
! H I ( '
rroc jtroio wik í — irwu
- Vozka I bélouá ntojí zaraženi n
dívají ne nn tvnloíljného
!n "Dej milé kounek ebleba
potom pfijdii!" — Vozka podíval
ne nn ehléb fl pak na loudu
MéPn taky!" — "Já jMcm bo už
méď!" — "Tnk tiiil" rozhod
nul ne vozka Tonda ne dal untro
iít zařičel jako kAA a chytil ho n
WloiiAem za ruku "Vjí!" zvo
lal voka HpřežVnf dalo ne do
klímu div Že tontroj nepotrhalo
"Ten" neumíte tak WH faw
jen jednou zacukal AŽ zacukáni
třikrát tak leťte!" naloíílai i
vozka "Kubi en pomalu bon
honí" Hiiřežení ponkakiije drob
ným krokem a cení zuby jakoby
e uzda utahovala Tonda vypa
kuje co mfižV kříéíi "fá'ne
Hplaíím! U ne nplaíím!"
"Knha plonAku eiiha!" volft
vozka ale plonák ne nidaííl pře
trhl oprať n tibánél (}ako víte po
eentl ílolň irSÍ z ním Tíodi
ne najednoii zmlavíl poékal na
noudriihy fl tajemné jím ndélovoh
"Tamhle na Mromé je nlív!"
fíoíi ne zahledli na ntrom
"fnu tam dW" řekl Pepík fo
eb vílí — "Tl í"oi jnoti" roz
bodnul voka íZ Mi bylí boed
n Iventky Pepík byl hned na
hoře mf H nhodírrt!"
IřAnl vřtvjzkaroí Hpadla jedna
ťventka "To j (vh ííobomíle("
řekl vozkovi "Teď lobA Tondo!
Takí— A tnul ChvfM rriné
jj f e ne f i n'enee dolň ž ne?
Přijde Ž npfijiHf m°
ftvenfk eupl nkoéíla Tondovi
zrovnii 4o řnky Hvojí míl nf v
noUt t#f prohlížVíl kořínř l'n
kti
"T je biiilitift!" pomv
t a i 111 H
k i "MiA ! hl Jdi tnonmn s
l'lilM'kit tm id Idedíl pk
ttf IM)I ubv HM nkMi''t
llttUl Jido dUf" tvojí kyllM H
fuk jí tM IvlidllIM Jilit t'
Mít M b i ivMKit ' lAdl I'?
V Lulitl IíoIIi J-hI e lieiKillibi
pod Itieif'' ViVř'lVlli 7fdevt'
h Ii J''kV midi bH i Mt ku
tiřuhlrilali n liiíelio tirtiftMI —
"Tniilo ty JI imU!" vyvldl
Ppík - "Nniiiim!" — Hrdali
riioMi I Tonda Jím tm oko pflimV
bá - "?o ji tnAAf" - "N
llfifli!" - "faduAtlJ nep'
Nu mmAni!" "IA IA ptoAu-
cuji!" - "No luk" tidbodlniié
kiiA ne Tolidu il obtoe nám
kiiimy Ohledali ho vylAblI ku
dlu knoflíky pllíky provArky
knihky tužek lile po íventce nul
piimálky "To je píce! Indy
l upni nu mroriie není i
Iřleďali MiOVIl It bll by " Uilid
M vliíli poprali lile v lom Httjul
izoriio!l jejídi fvlAntid vuk
j"(i přoletél ct loil V'í N'ebl II)
zvuk byl to -v HtniMfií řev ror-
'hájící ne čilým iidolmi n pro
t'j'tí MlYlIK' 'INÍ llllsIlIVÍli UM 11
pii k Jako když do nich nlřdí u
putovali na vrAek
Tonda zfixlával pozadu II volal
nu 'polndinliy i "Neleťte lak to
rVrdii Hubrlfi luk řve!" -'Ml-
Mé!" dokládal Pepík VvbéhlUIV
lm nic "lá UiyMlcI Že ! lev!
Honí ne poitnvíll do řady n divu-
i ni nu prntřJAl nlrán kde ne vo-
( _ li i i l i
ziěl liriitiali n ieZK(m iuimiumcim
do vrAku děděn z nich motal ne
o irakaře n nlraíné cohI řval Ne
bylo mu roznmél ab podobalo ne
že lnicí néjďhoii ne přílíS iéknou
pícři Neiloleko liochft kopuly
Viiy brambory "Vy už mále
MuloiiAovií vykopány bandory?"
plula ne Jedna druhé "Máme"
Hl li " Alrt
itl IHMIir " ' ' i
milo malinko le mné to led" li
lo že jíme neiázell žampiony
Tuhle je hiindor a Jako kiiťalu
jdi ne to vyvaluje il u iiAt - -
Itirmo povídat I" - " len chlap
tam řve!" — "HeztoliO je m
moll" — "Marie ni u nAn za-
inloiiviila dva pytle" - "KlerA
Marie?" - "Ale dcera eo je ve
Valleříeíeb ! A Anežka na Hne-
eku taky ebtélu dva pytle a my
Jnmc udélalí vAcho prii pálu u o
mm zkiižciicjch Hozmarínky už
kiH nebudeme 1 To mí tála on
ni fiiynlf Že by Jinou bandoru ani
nenriéiP nežli rozmarínku l" —
"Ten clilap lam bm-í Jako vfil!"
— 'To na tom má když ne tak
nnehlanlA pak troubí na celou
Ví!' — "Koukejte on tancuje
Aákou étverylkul" "í ne to
íotyíl fedimit dvakrát vykro
řím hcé bel15 neru zin tamf T
éertfi rhlnp že ne n tou bromád-
kón nvalí pod mez! - Nu mou
duAi koukejte koukejte! — Ife-
e hele báe tiž tft J"!"
IToRf ponkakovall donud n Mě
li ti nyní velikým jánofem pn
ntíll n n hopee dolři nu druhou
ntráá aby vídřlí vAeeko z blízka
"'Koukejte Jak ne v tom hnoji
válí Ifeé to tí patří zatraeenA
dníc nepí tolik! Tak tak o
bnieej ne! To bude míl Žena ra
íloal flž íí příleze} celý ve bno
ji!" - "%k( Mále jít k (
bédiil" volal kdoní ol ntalku —
"l'Ž jdeme!" — lide bde tož
ne vyhrabal!" - "No ty vvpa
MM" řekla MatouAová n n chuti
ní odplivla "No teď ne tam na
lák #dUoll Jako li rleinrndli
To e ul nejdou n maji hH kde
lile tu nic pd Ad Jen
tm knífilu Plée e tirtulli lk
f4 1" " c tu t4 je i A b ti ltiu!
jnkí tirtj f tvo Mí by 'Ljm
l tujnl tu' ?4 to )l'll I'
K Utjr vytih' ri tiHwbo híí
in to bi oulej Mnu ptnvdu e
tu tuk pálil rhtejl nimd aby n
lid lípli Kdjby to tiecbteli vnk
by nl ladu tmMI Přé pftk je tm
vAceku Jináé tuk pfluio lile tm
tohle tie il líc pololil kdjby e Je
Int tbiliui obéillu lile lo lupoinfi
je Tuhle id)b líťkdo koiié b
tďiiA týral bude mil opletáni lile
takovA ?"liil ta je jako lnuclini
en a lo není nic ! Na tolib n
umJf nie vUiívhIÍI protože ne
chléjí to jen aby lid rhovuďl!
Vždyť to volá do nebe!" "lá
hI iiiyilím ?e ra lo bmloti jednou
odpovídal diníé by ani žádná
ipravcdlno-t na nvté nebulu!"
?my iiAly dw nllku — fléll
iiahriiovuly ne fpét do Akoly i
V0ZÍ''í Zmizelí ťclá VeMliícu jenl
klidná j' ii dým hrne m In a lam
k obloze 'II nu mezi ležící cloVék
chrlí ivé uproulé opilé mySlénky
k tiebl
1 4
Jan filndký Ituryeii Pii dne
U! říjnu 1!I1Í0 — ClřnA pí po
řndutclko "ZeiiMké Hlídky" a
řlenářl "1'oliroku' přijinéie ve
npolek nrdcéný mfij pozdrav! Při
ložené zaiílřim z kteréhožto
obioiu održte ifl(M) Jako (iřed
pbilné na "Pokrok" n ifl(KI la
nkavé zařuďle do nbírky ve pro
npécli NÍridkň v briiénnké ňlnlné
Koncéné vScm vám -přeji hojného
zdaru!
(Cténý příteli Přijmete upřím
ný dík zu jiředplotné u rovnéž za
přínpAvek pro ubohé nlrotky Hr
deííiiA zdraví ván jakož i eclmi
vaAI rodinu —
Pořadtílk)
iŘ
láli' na mez Mude aoi beztoho
ležet ílo vederu Zaé ta jdio prá
ce ntojí f Naeákne ne kořalíny
pak délA jen ontudu!" — "Pojď
te k obédú! ř'o budeme na bláz
na koukat!" — "Klueí jnou ko-
lem néj koukejte Jak taneiijoul
To máte péknej příklad í'b!p
zalraeenej délá jen poborAeníí
l'atřílo by mu dát tolik kořalky
až by ponVÍ víak by ne nikdo ne
hnéval! No pAldem'"
Zeny Aly po bramboříAti n ho
vořily iJny roztrpeení n nora v
dlívé nevole " vidéj to Jak to
m kowe dopadne každou divil
ku nřkdo i níeli nkapne n žádnej
ne nedotká véku ale to to! Kdv-
by mél m ebvílí pojit wuní elda
nlnf řottní "Když ro
tak elitíj íí eo Ui mul v mořV
-fedu neprodfljf nní v Ukkrith ule
feiJde jed ne dwtaoe víode MAj
lioeb délá m nílnícb e praod
vydélá ní přen zlatkit le eo je to
plato fcdi ne rniihhft propije
Takovej lo byl hoch tT m
frank Plrkl Nrth llackeio
nack N J„ 2fl říjnu 1!W -CténA
reílakce "Pokroku Zipu
du"! I'říloženA ZflnílAiii poAtov
ní poukázku znéjíef na $4'tO Jn
ko předfdalné mt piíll rok Jli
kož ale éan mné dojde až) za mé
nic tak obrion připořléte k vaAe
niii ílobru a zbude li néco z téch
V cent A tak lo laskavé přbP-lle
ka nbírce pro brnénnkou ňfulnii
"Pokrok" ne nám vnkulku lí
bí a zvláAlé dékujeme cl redak
eí za jubilejní éínbi ze dne 2'1 zá
ří eož by mél každý čtenář uznat
a takového řanopínu ní vážit -
Ct čtenářky a mílí čtenáři "Po
kroku Nápadu" při ponbdním
nvém ílopími do "NaAe llenedi"
miu Nlíbil a také mínil že napiíí
více iloplnA nebylo moA to alo
pro nutnou príeí možným Uu nč-
kdy jnem nemél ani tolik čanit
abyídi nobé "Pokrok" přeAdl
Co ne týče ňrody ve zílejAím oko
lí ta byla donfi dobrá ačkoliv
léto bylo přílíá mokré cbladoé
lak že s0 pomalu rulo Zaro-
vcA muníoi podol knoull že ne zde
nepčntuje obilí jako ti1 západ i
zde m a jí řarmeří žné ie jara až
ílo zimy Nejdříve jnou nalát
řelk víčka pak příjlou rajnká ja
blíčkft ft nladká kukuřiee n vřibee
víeekfl zelenina jež ne vozí do
New Vorku kde z to pč-ntítelé
obílrejí tržní cenu načež pře-
kiipníef nebo jak jím zde říkanií'
"pedláeí" zane to prorlávají po
onflíládi Ku příkladu v Jednom
čane ranné brambory byly v trhu
zu #1 nud kdežto pedlad cbJéh
%Vt) za bu AI Kílyž ale dél nik
nl jíle pivi nč přímo na farmu tak
mu fanocr počítA zrovna tolik
jako len pfíllák líned má pyte
příčin vypočílAvA eo wunt pt
til ílčIníkAm eo bo ntojí newcno a
vA' jiné kdežto tm trhu rnuní vzí
tl eo Aonthiif tt minu to má je
AtA vydání Tímto vAak nemíním
že byeb nnd fHrmfťhm Jfjteti
mzífu nepřál neboř oni ní jí pl
ni mlmtí Nktňtn troebu lep
í pořádek wél by ní zavéntí tak
aby déluílí newuníl tolik kefflnfi
živit řarrner aby dztal eo nl
právem mUmtl 1' lít trnul' m6
wt 'A kránné počaní nbučko
hřeje jako v UM i ni A(rprnA
fitíii jnme zde poiiz j"de mm
tW ~ !'olítíkjent ¥ proudu
dle příoftolcb dá ne nvudítí fa
republikáni vybrijí jent Vť jíž
nejvyAAÍ h (% krjne p A
mm I htlilmpe U fetl jiem
x 'itnii iiA AA d"pl n l'U mne
h Jie 1111 dobrou oindii n det
Am ilíii ť'1' !H n k UHiU
bvdn NlrnU 'tti'tli h[
ktri'irii i ÍNíin ! bj Jjl ta
) J vnt Ifm jMÍ i Um it
íiiinui a if ráf rm Tjktj
ku"
tlMíjliiřte dík) tii pfedplrttné
tm ínnopU fl řArovrrt tn jelio iirnA
id Inkfiž I ra pfNpévek pro ly n
lifdé dílly v bnďniké Ainlné
Itude tU il tvlAAlv linie 'lrn'io
tíili ilí clní píHlí i'fl'djl
dopioln imAllvíle dopi-UiVUtej
koii liuAi nlať Hidďn vři ii vt
lodinu ai rtlravl
Pofndatelkn)
Soplila MrkovA Wlnduor Co
lorndo W Íljna 1!2 ClénA
pnul pořiidaNlko "Ženské Hlíd
Vy" jakíi? I míb' dopHovntelky n
vAfebnl cleiiáíl ptljrnét pfede
vAím rlcéné pozdiuvenl a pro-
lu Ale ?e Ueiii fti fioioklld He ra
lAiiím předplatného opozdila
'říloži oé tudíž zicdlám a
ko předplatné na přd roku Ne
lívle ne že píAI tento dojili tnz-
kom jeni mne pz hi ronn a ni
moje ruku nemůže již nk dobře
éro ovládal Nadélolu bych
npoinilu kuiiék n vy bynle ne pak
mohli doiiiýAIcti že vám pímflAm
učjukoir mapu Mílí přátelé v
owč Znám vAechtifl' mUtu kde
de vy z rodiny IJurcAovy db'11
Ixdvž Ichdv nynové p PiircAe o
lejdl do Kanímil tak n mladou
liireAovou rmiillAkovoii ženou
nanázdí jíme 'kiikilfiel na tři
immdeHálIíy To J"m ne tdidv
iincbíidíly n nobé přj tom tmpovť
daly Ilyll na mne tuze hodni
vAak od téch dávných dob n lé
ml tíiiilám ne nvčleui jako ten véé-
ný žid Já říkám — dokud Jnou
kuřata malá lehají za kvočnou
a když vyronlou kvočnu bčhá ta
kuřaty! ř'l vyduvaldíiui přeji
ioJnč nnrávnýdi olbémtelfi n
vAem člcnářřim "Pokroku" hojtii?
zdaru!
(Milá přílelliynél I'říjmé pře
de vAím díky za předplatné a za
Dozdravl Co ne týče veAebo ruko
pínu (en AplnA před kritiky ob
ntojí vezmeme li v ňvabit (vity-
bdné vaAe ntAřl Hrdečnč vřm
zdraví li fiřeje vAm ježlé (o íllou
A léta ve zdraví a ntiokoleriímtl
'rožíll— Pořada lelka)
' : ' ' 1 4 „4 4
i '
SLOVO X RODIČŮM
S'a každých tíníc obyvatel na
Malí ne "l't í!'td bébem kažílého
roku nnad v mnohá rídínA jent
očekávánu takovA rdontiiA'tidA
lont líoíl če v tím nméru mají
určité povíiinonfí kterých dlužno
dbáti Je Iřdoi aby narození db
lek bylo řádné rekordováíno ZVI
uvedeny jwm dři vody proA n# tak
mA nikt
1 V zájmu zJiAíéní totožnontí
ílítek
2 V zájmu zjíAléní národno
Mí
j Nu doklad leřítímnoMí
4 Ki doklad kdy dílko tmí
právo' vntoopítl do Akoly
ft Na doklad kdy dílko mA
právo hledali práeí
íí V zájmu ajíAtčoí práva dč
díekého 7 V zájmu dokladu kdy je
bodi povinen vojcnukou nlužbou n
v zájmu zjíAtčnf práva na onvnlO'
zení této ovíi(řííntí
H Sn doklad práva bláno w
eíbo
ít Na doklad oprávnčníeilí
práva majeřkovéloi koupí pro
de je
10 Sn dokliíí práva zaujímat
veřejný Ařfld
11 S UMní plooldoí v
případč nAatfco
VI Aby iimožnna byla Htnth
ntíeká ntudía
Veřejná zlrftvotní nlnžbfl Hpo
jeoýeb Hátři vydala nedávno mť
lý pflntflet pro matky který '
Ale fAurtiM po mihii fMwli
ň knížku mApmn "MMUf
mft" m Adresu "Uifomnliw
VAituv Cníted Wře# Pliblíí?
ířealtl říerfW WmnMtuřtW 1h
V"
Kdo nedovede anfdíeky t+tti
Ufťht ynit mkS (tfoiivtif ('vnkfi'
níoventíM Kdťee čenký dopín -