Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 2, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    řrt I
sT
ivkumk dm
c
'i '
i #
14
Fc:riOX pukl co
rouoK eapadu
IfUUl %iU(
t'i ftt P!mt iilrrt NM t"Mi
Mt U-ki 1 1 V!tt
V 't V i v Vvijw X fi 1M
fcM# tVUi Kft)s ! f HI
íi M k Mmnplk Minft
ffl# Ut MiMirn-ťi TJitU & P
f UU tMittti Setlk ttiiU
N 5 HiMrl (
'4 8 a
N I
JiMnetttv A Nl
loo
S-tO
tti'
H'h ''"
lifitiík pmiklUrk Fi-fTt Munrv
OriMl lmKn(rV ruV4r (l'nk
Ofimmulrt li tvl tfpllivátil mlel
t# Mtron 1 n%tu I(iu
tnUy i kmW řimAM utvttpil
lr ťtmvMtt ti' kulu) tiiiln' iiklnlil j
IMiijAy )in'm jiniiPiii nf již nM
I4 v rpilnkri titdjetin aneho v ilnjiln
Mvíifojníno
Devět beden habsbur
ských tajností
I % it beden liMíu které mohly
liy tky ttiiMif i dostatek materiá
lu nejméně na tlvu tucty románů
ze života starých panovnických
rolu bylo vyhráno tajných ar
i 1 1 i v A llulishu rk A n o jejich konci
né disposicí má rozhodnout! nej
vyšší rakouský mhuI I ledny t 1 1
obsuhlljí dle sdělení vídeňského
kll"l'ť)0lll'Ul ČaopÍs liolllloll
Time vysoce důležité listiny do
ktimenty h poiifíinky jež Iiyly
majetkem arcivévody Františku
Ferdinanda n také jeho politické
a vojensko denní zápisky jakož i
' korrespotideiiej h vysoce postave
nými osobnostmi (íotiia i v zaliřii-
lednlin jirvír kroku llalt
sburkň po 1 usnireťfií ai'civi'voily
Kraul íska FciiIíuhikIu a jdio iuhii
ži lky v Srnjvř v roci' li) 1-1 liyla
konfiskacp vcSkcri' arcivévodovy
kon-ř poiulciici' a lítVdiiíťh listin
Sturý císnř FrantiSi-k Josef sám
Val je lo vť' (irň? a hy ji-dinou
osobností která dokumenty tyto
prohlédla Když shledal že doku
menty tyto mohly by býtl zdrojem
nekonečných iicmiAkí nechal bc
dny zapečetit) n odložit! n vyslov
nýin rozkttzi-ni ( nemají být! o-
tPvrVnv jm příštíeh uulesát ct
í u tclidy pak jenom se soiddaseiii
s cíhařovýiii Starý rakouský eísaf'
jenž ničí iii'patrný smysl pro sku
tcíMioHtí neinohl ovšem předvídali
vývoj událostí a zmřny ku ktc
rým v složení u administruei ra-kousko-ulicrNk5
říše dojde
Arcivévoda František Ferdinand
byl élovřlďm tajnuMkiřským a
vMeilský dvňr st'jné jako lid
J VŘefdifcii? védél o něm mélK lie?
j li o jiných členech rodiny Jíabs
i burku František Ferdinand byl
j záhy vychová vů u pro povinutími
i panovnické nuad in bylo hlavní
jtříéinou toho že (patrné zakrýval
i ♦voji [loéiny i svoje ilmysly Toto'
tfljjjflKtkóřHtVÍ jidio htrgné jiiko
! píÍHiiosf v jelio život? již vždy
Mavf'1 ioi oilív vyneslo tmi pří
zvisko "Jezuita" a byl velice jie
populárním u vídenského dvora a
' lolo eítřní obráželo ve Manovi-
i i ji t
siui VfHKerelio lidu Kakousko l
!ierlH k némii
ťro Iloherizollrrny byl ai'eivé
vodu 1'ratiliňek Ferdinand žáha
dott a Vilém zřejmé snažil se sil
získali ú jfího přízefí NVonee
ký císař byl prvním který po
hkyJ úředního imiňní iimnželce
arcivévodovi hraběnce Chotkové
J V ví že Vilém také Žfilal ňby
Mcjrulio uznaní dostalo se jí v
Vííitlí Avšak pře in dle náhledu
tceh kdož tvrdí že weziulmeiií by
Jí h cítédíin jeho arcivévoda ne
imvum iVusko Tilo lidé také
ívrdí h by Jy Franťíwk Ferdí
nand bledá! jiné allionce nežli m
Némcckem klyby byl zílstal na
živu a Jyio mu dopí-áno zasednou-
1 mi lnut podvojného iocnťířtví
Ví in in že byl sam vysloveným
mílífrífoii nebylo mu dfivřřová
m vojeihkýmí klikami nití v Hn
kousku Htií v Xémeckti Třinci í
vyprwvovídí U je velikým příte
lem Hlovml In mk v éimyslu vy
ÍVOítí jifoslovwnský slát a íi
korpzrovatí jej jako clího cíemi
inonreJíí To pf'it#'lMví Ií HIovh
lidní yío vée ilié poeliybnou
jak j" tmiuiié áiu-H veoíeené mih
iiif Nrfové prámem riedňvéřoviilí
fomoto lln)mhuikit u tnlu umíhsh
t hyte podkbidcii pro ntfiitdt ku
hť rf mit ihiíío v Hrjevé v J$o
ud (hiniuíi talii mvnjPVpMk srní
i ! U t llí kí)kf'ftt sSt íl-it' iíl H jri-l I
i !" ( }'i rti't !' miit (- n nl jf í u tuliu Lik i1 tť
! vi !řtí %ílvňV H V tfkUttvH pf ij-sb-sb %UiU
ni Ik1k l-liehř látány i p jmUnj Uhn l-ň tj
jt%tt ik !i-tw ie „i ! ! i -'tf !( mwilí kil-' l' u
t nilA S!njv HíK li t ti ilíi m' (!ii: l -iKi 4
Vi m kisJí4í
kt' sptksiiil) pít U si v rt y !
miMit h o iini m Hlliif
Kityl l bi tč M p l dru i b
et I yi piHi On jejo b
nt( titul pM! ii-U Ití ' s t
le dťkííHii lit V til e haIi řji i 1
K-i-lh p í'-íH k íjn%ifd i'V
in ti Mcí IbbriiHi l k e lndnrt
llillři!k jiti i("ldv FlfOltlok
i dt rttil) j it !d pi -li itníriii
pnt( % kotul rořbmll se pttcl
ť nli mňlilí 1 1 1 bv nprVil i
klít aby k prohlídl téi bto do
liimeiti'i povolanými činiteli nedo
Ho Tto bitirikii uvily by řnjevté
i lkcti cenu l s to tbitfut
ti řitjitnmé sillo liii rlmrnVtťr
biidoiliM rcivi' ody ň ihIIirIiIí
lun dm iajnícli intrik diploiimti
ikilt poiiiui eetiti idiiícb íii
iiIhIhIu pťtil svctoVnti válkou
Ku Klux Klan na jihu
Xfihudmí Ku Klux Klan sjtoleé
iont řiihájila opétné svoji éitmost
v jiřníeh slátech 0[étiié noéuí
jezdci s kiipiierliií projíždějí lili
eemi mnohých méMeépk tl osad
J"Jl'cr jínti isovanň spnleénost tato
má tisíce clenrt h 'družiny v i klu
ny zoranisovány byly v tíeorirli
na l''loridé v Alabamé Tennessee
Mississippi Texasu Kentueky
Vifirinii n South Caroliiié
I'tdem této oživené nrymusaet
11'iéníeb jedci) jak se tvrdí j"
"Zíiebováni svrcliovanosl i béloidiu
na jihu" Viníci tohoto hnulí při
pouštějí že poměry nynější nejsou
lakové jaké byly když původní
Ku Klus Kinu společnost byla zor
jranisovánu za rekonstrukční pe
rtody po občanské válce Tvrdí
via U že potřeba pro orptuisaei ta
kovou je nyní tuk velikou jako
kdykoliv před tím někniiv snaha
její pohybuje se v jiných liniích
ocnrtiua ilouiovn n cti niiycii zen
před černými násilníky budován
charakteru ti celá řadu jiných pří
ěiu udává se m diivod obnovení
této Společnosti
Xové objevení se rytířů "nevi
ditelhé říše" vyvolalo velký po
strach v černošských čtvrtích té
nieř každé osady od Kichmond
Va už po Nímv Orleans V pro
irriímu éleřifi této Ku Klux Klai
sftoleěnosti jsou podivné noční prft
vody a tajná půlnoční zasedání
Tito rytíři často uéiní neočekává
nou návštěvu provinilcům poskyt
nou Kií hadímu výstrahu a říří no
siraen mezi těmi KUož m-mají či
stého svědomí
Tisíce černochů vystěhovalo si
z měst v kterých noéuí jezdci ob
uovili svoji činnost Mnoho z těch
to černochů vystěhovalo se do se-
verníeh států Stěhování ne čer
ných dělníků z jihu vyvolalo zna
čný poplach poněvadž jo jich
značné třeba při konstrukční prá
ci v bfivliotiskych oblaslecli a
továrnách a průmyslových podni
cích nu jihu
Hlavní úřadovny nové orirani-
sace zřízeny hýly asi před pěli
roky v Atlanta (ía Plukovník
V71liam J Simmons bývalý me
ihodisfíeký kazalel jn náčelníkem
obnovené Ku Klux Klan společno
sti Nikdo jiný nežli domorodí
mocněnu neiinize h Mail eleiiein
této společností Každý člen musí
býlí kí-cMammi ačkoliv iui lom
neuleží ku kleré křcHťanská eír
kví s bláí Vůdi'C tohoto novo
dobého rytířstva obíral m plány
mi obnovení starého řádu dlouho
před učiněním prvního kroku k
obnovení ortfunissice Naznačil že
myšlenkou o obnovení společnosti
léto obírd si) plných dvacet let
I o celou tu dobu prý pracoval na
pláneeli oživení a zmoderuisování
ř ji k rk jíž zapomenutého linutí
JVedbéžiiá schůze byla konána
mi odzím v roce líMíj a o nfko
lík měsíců později fšpolečimst zí-
ukalil charter čí výsiidu? listinu
Výsadní lÍMtíiift zní pro bralrKkou
'dnolii I"o svém založení Ku
Klu Klan vzrfiMala velíce porna-
In AvSiik před několika měsíci
počala vzrůxluti velice rychle ÍV
vi m U mezi členy této Kpoleéno
Ml jiéují nu í členové scřiálu n
dimu záMupeů Spojených Států
v íícorjrii kde prňvody lélr or
gíiniNiiec byly obyčejným zjevem
v posledních péij anebo íeMÍ l
♦ceji rozumnější černoší se nad
obnovením číumMÍ jejích mnoho
netrápí 1'odhné a kHkkvti obleky
íjiipiwciiú do kterých členové
léto nrtřníwace oblékají ne toliku
za noci vyvolávají Mueh toliko
li nevidomých ft bázlívýeh Jkoíi I
ilasňáiiš ivtnki l-t ''ív-i!-m V
iklťiiíh míSrib n} ! ! k
'"" Aot kb? t ! p !
' i i i :k t pi mih - J
pusttlí
Ottnfuii nifl o Ku M ív
Kfrl ipN tHf W hu-i! i
Iíipllitbt tlb ť i r s tiiski !n i ! n
v bniit Nékltíl litr'
či i Itoi tlil pfťl!ádl ís Ot k?in1i't
titt ilne lertnifin fncniofuui pi
i ílí Volelmnto tňil černošský
ti i IriHimi Ni klri l ňh i či l iio
ctní vydali dokotire kil yiil lelci"
vy vy k odpom n ttvt nrMiii
suci prohlašujio' íc čmtošské
plétnč se lih báti Iouoim" poio
! iniiolot tisíc i criioi lni l o
siotlido sé Vliiti v liiee St
Fiiitn ii kde naučili se biké řai-ba
ři-ti s puškami jsou schopni u
braný
Ku Kbi Kbui ii ťiioíMo e se vy
cble šití dle OiiA mění které
tči blo dnech ydáno b lo í hlav
uíeh úfailovcn orpnnisiiee v A
lnuta Ua 1'lnkoviiík Siniinons ja
ko náčelník této urifanisdee ylská
vá množství lot 1111 r osad které
chtějí uřídit 1 odbočkv teto nrpn
nisaee a jiředpovídá že během
roku dosavadní počet stinieneů
e nejméně zdvojnásobí
Mnoho černoidiů opustilo (ieoj
(fii V pnslcdllíeh několika letech
Odhaduje se Že vlec jik KilMKk)
ěertmehu sn odebralo do jiných
slátu ťeiisovní zpray ukázaly
Zttitčllý pokles éeťliossliélm ob V
vatelstva v takových okresích
kde černoši ještě před děsili lety
tvořili většinu obyvatelstvu Ně
kteří líhané mají zn to že mani
suee Ku Klax Klan má co činiti
s tímto velkým poklesem poctil
čenioš-kélio obyvatelstva v již
ních státech liní však soinli že
lepší mzdy sny o společenské rov
nosM a lepší zacháreuí na straně
zaměstnavatelů vábí černochy t
jižních 1I0 severních Málů
Vdovské pense ve Spo
jených Státech
Jednou z pícMu proč lidé tak
toužili po vládních sluhiich Ve
starých vlastech kterážto příčina
ovšem pluli do dnešního dne by
la pense která vyplácena hybí ú-
ředníkii po vystoupen! z iiktivhy
a v případě jeho úmrtí pak jeho
vdově Ve Spojených Slátech není
Vse-obeeiiého tukového zařízení
ale přes to v lirěitýeh případeeli se
taková pense vdovám po předních
úřednících a zvláště vojácích a
námořnících kteří vlasti sloužili
ve válce povoluje
Nu výplatní listině vdovských
pensí vyplácených Spojenými
Státy nalézá se dlouhá řnda jmen
Rozbor léto listiny je velice zají
mavýrii Na prvním mUfě lohoto
seznamu nalézá se paní Kdith Ca
rovy Rooseveltova vdova po bý
valém presidentu která má pen
se fVXK) ročně Je to pense která
dle starého zvyku je povolována
kongresem vcm vdovám po býva
lýeh presidentech Je to iiejvyšš!
pense jež vládou Spojených Stá
tů je vyplácena
Následující nejvyšš! pense
ÓOO ročně vyplácena je puní Ire
ne U Shcrídauové vdově po ge
nerálu l'hílípu Sheritlanovl Tře j
lí tiejvyšší pense udělena byla
pti tu iViary n ijo-mnove vdové no
major treucralnvi Johnu A
nov i která dostává 2(H)0 ročně
Vdova po ífenerálnfm vojenském
[kuří nuijorii Walter Ueedovi má
pensi ijtólHl ročně Vedle těchto
je lvfliuict vdov které získávají
pensi v obnosu ifJiJOO ročně Jm
to hlavně vdovy po vysokých vo
lenskýeh dicdojnieieh IVum ho
řejí vyznačené jsou v každém pří
pudě výsledkem zvláštní akci
kon-jrcKU a povíjeny byly v tzná
ní vynikajících Hlnžeb manželu
I Čeh to žen
Všechny ostatní vdovy nu pen
hijni lístinS Spojených Států zí-
kkavají mo měsíčně příplatkem
jfi měsíčné na každé dílko mém"
nežli l(í roků Maré Mezí nimi se
nalézají vdovy po bojovnících ye
válee v mce 1 h J Lí válek h indiány
války a Mexikem a války občan
ské Opatření pro vdovy bojovní
kú nedávné tyčlové války je u
činěno na zákbidé zcela rozdílné
ho nyMému Hzcného - VViir Hisk
Uiircaii JVime v tomto příaidě
jmcriujc se odškodněni je
měsíčně k čemuž připojuj" mu i 10
méMÍénri za první dítko fylM za
dí'uJi' a í!í u tttí %'t tu avité
1
n tliUp'tikn
tk# v r-o !i piN-J hkn i:
likáh skiii ie Mriii p
siy-nú #% mřs"'riř v
j-il il si'- á r -i-b li :
!'! I-' I jfn irifiií'-l ř nr t
V k- 1 -tli p- i' i -iíl ktt íbn A
šb V njrtkýi sbvi ntiibt '
itlt i i!wb ii ři 11 teční1 i 'lni
! 1 i st l !op nli k j I
ti'i s!!-i- !V lt ! 1 pi u
m ti i! 1 1 e om' ) ! i !'
i v 1 ! I iV!í syslómi
tttkVň pi tíst not bit ViiUkóJlir t
Uki l-t tek iHolltoV llcklll MlslM
de 'V(iit
Krt -t ilňsťvjník ojak ktei
ř0t-ti'i! k' l!edMě svěliHČ V 1
k bl i M iloViil Ve vládtiíc
nrrdijxivli ivláštuíiii lístkem kb
rv v tom nťnmli ío bvl feitat
uprtimi bvl liiké jménem adrt
si i y lot IM(iO(ř ]ky letnil i It
Mlilě btlrt okiltníltč poslána )
ho ově ptitiláškti k v v pinči
ntiy iMislíilo si jí inUkodliční l'l
hhiskii tuto mut !i by ti piováenv
puMli Hltil k sóatktl llllfbo jel
ipielll II SSipÍv o llítrocní její'
diti k byly li jaké
'V hisk nořenu (lostnt Het
Zliliuillil poci t vdov po Vojácích ři
svčťivé války Odhaduje se však
ře liihoVVeli vdov le lisí ilMMHI
tik íi mčsieiií výplata těmto vdo
v ám po vojínei h ve světové vah
je kolem !flMHIIH)0 do rchož in
jsou započteny plpory vvplá
eetté H dítky
Vdovy tvoří itejvčtši procent
na pi nsijní listině Strýce Samu
Xn skloidiii itoslediiiho fiskálního
roku bylo na pensijuí lislinč
i"U vdov po vojínech ohčatisk
válkv více nežli tniižíi 1'očct vdov
no voiíneeh občanské války bv
J!M)1(1() kdežto pensionoViinýe
veteiáiiů t télo války bylo 'M1Ó20
Tento rozlil bude čím dále větší
poněvitilž mnohé manželky starýe
vojáků jsou mnohem mladší než'
jejich manželé Veteráni z občan
ski- válkv vymírají v průměrném
počtu ji)(H)0 ročně avšak jejie
umnilek neubývá tak rychle
ilrivejsicli iloliacli mhnle z
uy bvly vždy oeliotuy provilati nv
ii veterány z občanské války jak
kol i v staré jenom pro pensi je
zajišťovala jim bezstarostné slář
iidny tukový vysloužilec něhy
poviižován za příliš slurého ba
obchodně mluveno jeho hodnota
se zvyšovala čím lilíže hrobu m
nalézal Avšak touni byla učiněna
přílrž zákonem Který stanovil ž
řádná vdova po vojínu z občanské
války nebylo ještě na světí v do
bě této války Jiného byly zec!
malými dívčiuiinii
V prvním roce přítomného sto
letí nalézaly se nu pensijuí listin
ještě čtyři vdovy po bojovnícit
z americké revoluce poslední
těchto čtyř paní list her S íbuno
nová zemřela v IMymoutli Fnioii
dne 11 listopadu roku l!KKi v
stáří roky Dostávalo sejí tu
díž pense za manželovy služby v
1 e v olocl
i uplyn
ješlě v ibbě kdy VI
ilo od skončení této vál
kv
Je zajímá vo poznnmeiiull že pě
ueer múzu kteri imjovau v revo
luční válce z nichž všechny pen
simiovány byly zvláštním aktem
konresu byly nu živu a získává
ly pense v prvním roce tohoto gin
letí llyly to stařenky z nichž je
dnu lliniuah N llarreltovií z Ito
Mou Mass byla 101 rok Maru
(Vlkem 2l!tlll vdovy po vojlneel
revolučtií války byly peiisioiiová
ny ii zvhišliiími akty kongresu
jieue povoleny byly taktéž osmiiá
"ii ileďáiii mužů kteíí v teto vál
ce bojovali
lsthcf S !)amonová poslední z
vdoc revolučních nirotliln hi
1'lvmoutli v roce 1 1 1 V ilviicá-
téui pevním rtee wvého věku pro
vdala se za Xonh Damona tehdy
i(í roků starého který moiižíI i
pluku masMiiebusettských konti
nenlálů Ihimoit zemřel v r 185:1
1'osledn! veterán z revoluční
války Daniel JF Hakemaii zemřel
dne Ti dubnu roku ve vesnici
Freedom N V„ ve veku 1H!I let
šest mésíeři a několik dní AvÁak
přes tento dlouhý věk revolučního
veterána 'dlužno připomcuoulí že
poslední vdova revoluční paní
Damoliová opiiMila tento uvét už
li třicet omIii let po télo době
Jenom IH mužů z těch hteíJ
bojovali ve válec h Mexikem zů-
Mulo na živu až na naše dny a
vak jenmmiovtřiyeJi vdov po íe
leráneejr tohoV' historického zi
pasu je doMiid JVed ilvacííl
co ky iih! jedna čtvrtina jmru na
petisljní lÍNilné b'!a jitiéfiii vdov
po vojínech z imjiieké války l'řcd
několika roky jefifé fvořlly třidinu
aj-Víií tvcií laj 'lo v tij Vdovy
[ni !itM l f !irtiks á-k
l'ttlVn ek ! " !'' V Wfn Vf
tetim i "ví'-ky l tu
X dKv?rH h tll4:k d t ár t
I ťiiMvm p-hinlňw Kv tiián
t-IJ ýw h MVrsk tHKÍi-firiliit
v íiití lrvtU'í MsUl
Místi I ttvwnU ms
hy ly pllise M o4Abvč 1IVJ MjUV % llOÍt f h 5! fi M
áWfý %rtr-wh V) kli) htčii V t% isv wjl
ili s tVot-e ntTlilt ktti 1Mk h!lell Aksti l tt TííMi ř
vývn i-ním jíiMvMt d kťttwttty
tm li ikUJč % o poist pn
tVi!i viití I Hhá?iH ti lři1
ti h lokitv tuitlřM St kV! Mt
ť 1VM ft!ft 'Vetl pjJfVtA h}
i1 ilepiVb'to p(Mve!Atm NV I
š n tdkový plol bvl b s
it - tmičiiv hi p tií "-i rťe t
šk isi m vyskytují e piipudy
kde mnlelM{ n d se bv ti Jt
prokšřátto Avšik itsijlil MiJ
vut má tňknvv sv st itt ře i kluntií
11 píMnšitVi-h ňfnd jeví sr tčlně
neittontiisti
Práce Amerického Ccr
vencho Kříže v Evropc
Aitn l ii ký iVni-iiý kl iA M
pniitoetioii piái i evropskýt It t
koti pusliíenv eli řemíell Kolem
4il(KHItHH dlo ř pni vy mimi
lýeh dnech vyliiuč Největší rá
mořská čiitimst této nrtítinisať
zakončena byla piej nějakou ln
lunt dokoiičeiiím pomocné pníce
Helirii Americký červiiiý Kříž
však dosud koná pomocnou prát
v Polsku Srbsku n (Vrné lloff
v Athaitii Západním Prusku
baltických státeeli v jižním Kus
ku ve Vídni Httdapešti a Caři
bradu
cjrioNalilejM poiiiociut plítei'
Aiuericki ho iVrvoiiéht) kříže vyko
liána byla v Uelpii a severní Friiu
eii kde 'pomni byla poskytnuta
JMJÓ vesnicím n místům a ví
jak :iO(HHiIKMI oby vatclňiii dostal
se podpory dary uiiebo odprodo
jelit ntitřch za nominální eeuv V
Itálii není již třeba přímé pomni
tu práce niei obyvatelstvem
i erveny kliž nlimezuje tu svoji
činnost na vydržování (domovin
pro vojíny a péči o dítky
Ve válečné oblasti severního
Polska zřídil Americký červený
kříž Hós nemocnic s 'JtiVJ!! lůžky
líozdělil tu šatstvo a prátlhi mezi
SOUOO dítek ll poskytl všcobeeintil
podporu 'J3I0 lučstům které ma
jí dohromady více jak 7(K)(KM) o
byvHtel V jižním Ptdskti vlec ja
1000 nemocničních a dohruěinnýc
institucí získalo přímou pomoc ot
Vr veličím kříže
Práce v Ivnimiiisku sestává Idu
vně z řízeni nemocnic opat rovu
ní potřeli pro Školy a sirotčinec
v řízem poiev kovycii kuchyni pro
ví-c jak 100000 lidí a opatřován
potravin pro více jak 170000 dal
Ňíeh obyvatel
V Kecku rozděleno bylo Aineri
ekým červeným křížem im -10000
kusů SatKl vn n prádlu a 0(HK)
tlek a dvakráte tak velké množ
st ví kusů šatstva rozděleno bv
v Thrncii a ve Smyrní a r00(Kt
kusů šatstva v Malé Asii pinune
ná práce v Srbsku nchyla rozsáh
li'i ačkoliv značná pomne byla tu
poskytnuta v boji proti různým
epidemiím
V Albánii Americky červený
kliž otevřel pet mrdikálních din
peusařií čtyři zubní úřadovnv o
celou řadu dětských a inléénýt
stanie edle toho rozdělil víee
jak !)li()0!) kusů šatstva mez! pří
sltiHiiíky horských kmenu Na
(Vrné Hoře o t000l) sirotků jt
peeovuno společnostmi které svo
je potichy získávají hlavně m
(íerveliélio kříže Dví kuchyně pro
dítky v kterých poskytuje ne ko
lem 300000 jídel měsíčně jsou
vydržovány laktcž americkou or
Knnixncí
Ve Víilni pomoc "poskyt uiit a byla
TlevadCHiití osmi lieilioeiiicíui i
lOIHM) dílek trpících polvvžívoii
Stejně v Budapeští značná pomoc
yla priskyliiiita ililkáiu a nemoc
tlícím V Fa Tihnulí pomoenA prň-
( obmezuje nu lii pcčl o ruské a
ne uprchlíky
V čem není itěítí
H4Mi-!IW
John Itiihkiii pozoruhodný my
hlitcl a říhiHoř praví v Jedné tm-
0'iiei Že jeho matka učila jej v
létském víku nalézali fiiČMl y mi
m1 a nikoliv ve věcech ltiisk!#ova
loutka byla Jliiaueiifi n to zákon
utivéinu Mnu innožslví hraček
ale neučinila tak poněvadž ne
domýšlela Žo by (fm mu nikterak
neprospěla Tato výchovu měla
velký vliv na Kunkiuu který po
!( nčíl lidstvo 1mee k (Imíevnlm
áikliidftiu mÍNto láhee k věceni
loatcrielnítii
t Uívid liuuLiíiyvy shk mnohý m
iihM ) JN Itfčvm li knlie I V' M M -Ic-tHluí
V i i pí inÁWyi kplivji-'ttl
ioi ilví-i ii hr íbivík iíilmti I
pí-tttř pil tu Vm jt'lH
t'l-[!M-ií'ý i ' Wl e ilewr íi
ře tu šli st { a VUhoKyl áisl
brtilltí li A lbvirtb-uí b tlAUtV (
vbivlt„1Hl Vidí k uj Kitv
ný rtl AkK lhs Utx si)
díivují I lásku k č nv mat 1 1 !
htm itrpt mššf jun řáiKnn íbu ště
stí ViTS tn Vkk jeslí lo-ídUrtveji
se k věcem ilmdtitvuhn lmVMejí
se íe budím šťíistiiejšniti p-tljďm
lí tiěUm jínum 7 venkovu sic
Itiljí s Jo míst h po té k jidtto
Im liiéslrt ibi dlrtihihu Vfdy V do
Inličnee tutlcotoii v itovi tn lití
stí vjmkojennst Jviti Vlisfaklní H
nespokojeni nmi li jiní uoio se
steliiivutí
Nekleli lidé se opětní ilmoiii
'jk íe jejieli štěstí ivKf tut ní
koin jiném iiebo mi tom cn nřkdo
vykoná anebo nevykoná Moři tě
iiíito lidmi tialéřrtjí se ti kilui jdou
k roitvodiifui somlůni Hby nu Mi
se nreniti in bo pinvdali m ni
koho jiného ilotiiýšlejiee se h- jim
přinese lájotiel Štěstí Velmi isto
jsou všnk rklnináiit
Skutečností jest že eŠtřstf je
vnitřní a osiduií víei jej róvisi
výhiadui tm jednotlivci n nu ni
čem jiném vo svítí Uniliec se
domnívají že učiní dítky Šťastný
mi když obklopí je spoustou bra
ček A přece tukové dítku Honí
šťastno Mnohem šťastnijší j( ta
koví dítku které biví se ubrazn
tvornoslí a kti-ré v kiwi dřevu do
mýšl! se spnt řoviiti Vici ticjkrás
níjší Dítko takové počíná od
mládí žití vnítí-ním životem u ne
touží po věcech nákladných V
dospělém věku je šťastnější Kpu
kojeiiější poníviulž lieuailťibt se
silní toužit! po toni eo jo těžko
dosažitclno Je spokojeno s tím
eo okolnost! mu míti dovolí Tak
to vychová né dítku puk Mimlniji
pochopí Že htístí n spokojenost
musí člověk hledali sám v sobí a
nikoliv v tom eo má n en ještě na
hroiandt
Úroda cukrovky v '
Nebr asce má cenu
clevét mil lionů
Kur mál' i v Nehriisce binlou b
tošního roku bohatšími asi o $!)
000000 v itúsletlkn Hkvflé iiroly
cukrovky v tomto Mátě Letošní
úroda dle odhadů" A ]) Atnler-
Mina IVileriiluího zemědělského
statistika pro NVhra-sku vyilá eeb
kem řílOtKM) tun z liíchŽ iiiílo y
se vyrobit i iiejniéiií 'JOlífMIOtKMI
iher cukru vysoké hodnoty Od
uid federální úřadoviiv ze iluo 1
listopadu poskytuje NebriiM-o pá
In místi) mezi Mály Vnie v innož-
slví vypěstované cukrnvkv Colo
rado nalézá tse na prvním místě
přede všemi státy lichoť Kilo nkli
zeno bylo 2(HM)(I(H) tnu eukrovky
Andersonovy číslice naznačují že
letiiŠniho roku bylo v Ncbnisee
Věnováno o I 1000 uhrů pnzcinků
více pěstění cukrovky nežli v roce
lílll) (Vlkem Tnooo akrů nku le
tošního bylo věnováno pěstění cu
krovky tfc Htallsliky tělo Mlieas'
ně vyebáz' na jevn U iiroiÍH tn
iikru roku letošního lnutu 0 něco
málo víeo nežILlO tm Pěstitel'
cukrovky prodávají svůj prolukt
ahi zn iM1ftO tunu (Vua ríilf io
dle hodnoty produktu '(t llf kill
llMilui naznačuje že v celých
Spojených Státech vyněstěnn 'v
' ('oku letošního o 11 procciit
'iikrovky více tolmír roku nežli
' I"li'eh přcilcliázejících ž„ }'„]
něhu nedostatku cukrovkv není
Nehrnské liOMpoiIvřikv dl e neiihli
S' iií p AmlcrMiimva iiemiNf míli
Žádných obav před m-doMiitkcm
iikťti lelošuího roku
Osm lidí usmrceno
při volbách nu Kubfi"
Havany nc ozmuiiulei tit„
ídí bylo numerem) při íokňiiiieli
fážkáeh v provinciích během
eh v pondělí mii t1 ntou
peiieí (lomezovi ziiliátilí #i„íi
Ifael v Havaně když volební m-
a (inéJiMiA KZiivřiihi uvit je ňfMibi
vny Hloiipeiiei Dra Xiivhmc rovněji
iwpořfidíill flemoiiMniel Vínlcijek
ojvh in ní nopijutuí zijáiUl