Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tknr nrDAK£Nt
KttlTOMAL KROTION
POKROK
rOKKOK 10 MIITOFAIU (NOVrMHřK) IWU
niiw nu il i nu l " '' ' '"
V mmimiAM fMlt tfUU
ttu nKHOK' hltvt
U A4iMlltn AulU (Vtmt
4 f 14 1 4 J4 H4+ 1 fW 14 4-M H W-H 4 4+m M 44 M 44+ M-4-4-H-H
( O VSKC1 ino ji: možno pojistit
4-4- I A 4íf l M H 4 ť { 44-11 44+ RH 1 4W-44444Í4-M U4-H-M-444 MH
IV v In
%l Mi-luli
I lllitlu Ink lilitii-iiínIlH i lt
Inilil svlí it liíibí
( UtujlMI plfltlllt tllll ) js-lll
lietlibtitjitllní IHÍ ' '' ' '
tu In in hhlí fa tik ibiln Inlilni
M til ti i ÍMms lil ti' J'" M' MHU
ilil II IK tlitli I H 1 1 1 ll VIII lili' In í'1
HVÍelllí U lll'l'l V li l" liríll 'l
1 lomí pwiívinlJ i lni odchodu
h nnlenc mIi jilll M'll
lll'Í lil titMIlí Mrjlli 'lMilí Ví
um! u IiiiiImm) mmI tvořili toliko
pMÍnVÍ Alt t''ll je i'illlill nl(
málu h uviti' i" filiii do viťilii''
liýeli klllcnií
Pfcs In viiik joi jslnnllivei
ji' liž kfii'ifitHi [ malostí o ví koti
imií si cení h riniM%tiiiiviiii'l''
ťi lt' InllV ž" se pnjiSllljl proti
J jiili 1 rň I V A nejsou In smol
jenom uiin-lci 1 1 I f i víkoliní iV
t dnící o odbornn-i v runýili po
voláních opravdu překvapují
cí jiik velký pnčcl tíehlo iirístn
hnilo industrie j' Vi Spojených
Nlólech {niiiiiné schopností
krása ti zdatnost jsou vždy vysoce
i svítí iM'1'i'inv'iny -
Nčktcrá knrMiťni' inií niins(
iiiiiH-i' niiebn úředníku kli'1't'lio po
v 'i ují' n vitální" důležitého pro
řízení svých záležitostí II pl ot o
ii jišťuje M proti jeho ztrátí po
jištčliíin Společnici pln Vyrobil
pohyblivých obrázku u niT-nt mh ví
yiiamcnitnil ImTm" k II anebo herec
jí"hž služby poviižiije n podslut
tié pl'0 SVÍlj fispéch li ujišťuje Ni'
tnuli jeho anebo jpejf zlťátí o
jUtkoii li níkterí xpolcfiiiwii htvy
tii jnko 'iiit Vi-Iko olii-lioilní ii
prnmvnlov' korporin-i' v přípinl
výťh ziiiiH'Hliuiinfi jii-liž nlnzly
joii vynoci' ciMiiiy
NfpOVllŽIlji' Ki íll llíť Mcoliyri-j-
fiho llyž ti"k 1 ! z liVhto mi
j'i'kfi li'xl'ny jf pojmlrii na
IXMIIHH) ii jsou přípinly životy
jťjicli jioii fmjíit " liV i lili ♦JIHM)
IKKI Ji? iíiroi'iio h ii lnlov(i'li
ZíiliirsIllillH-ll liflnlllVÍ ni- o Uložilo
st i VfpHVrilÍ II kilVŽ pí íjiloil o lil'-
kolik minut poiiji ilii priH-i' £
duň Wh (rioiu ncvrili'' Vl fi%(
tohoto (liliím pojiAlfuí ve Spojí'-'
ni li Htiíť-cli j' jiozoruliodiiý tuk
ý' (ipniiiínií nu transíilťci' njpro
fliilťjAÍ o iií'jzíiiiin'jHÍ pojÍMrujíi'í
i(ic('iiimti ni hvřlA liiiyilovy v
honilýui''
Tliiví w ži' l-líiydovii KpoleriliiHt
ji- ochotiiii pojÍHtití i lioííi-í ilúm
ii tiřkfcríi její riníkii wlují w o-
pniví-íllňovíit í toto w (?
liloydovy upolřtumli ji možno po
jistili ví'i'lnn mi hl'l fl ji možno
m tu ili'i)í pojintití fíikí' proti f
mil díl Nvřtř
Když tiHiiořiulán byl proslulý
íi pni mezi Ií'řřr í'Hi'ui ii JoIiiiho-in-rn
v Rí-iiíi Ní-vhIii poí'iiíliití'ó
t('í KlllíVllllÓ pojÍHtili M' ii íloy-
ílu proti iďftti )ítý r-cKtiijífí jiin'
iicm Henry roliodl hi jfilnou o
ilí-liriilí w ilo CiiřiliriKlu kdí' v U'
iUM pn no vly v hlub in-pokojf Ji
proto ji'lio ln'pí'riiř' nťivifit pojí
itřn hyl ii Iloyilu VziiI ni pojínf
ku nu 120(1 lílo-r ílcrlínp-ri nli
milici zíiphitití iW lílwř pojixtiii'
lio -
KlyŽ nii(lí'Hlíi'ilíln vzdiií'liolo(lí
ii l'lni'l iU'jrfiifjSílio ílriilni
lAnyd rozvířil vojí )fiMoknoht í nu
tot%f noví pol Kilyž uvíiitika by
la v p!i'iikiií'i první pokus o při-Jí-třní
vfi(lí:kho kuiUÍIii byl po
jíSlín ii Uoyibi Hpolcřnot tlilo
hí' nekojí žílrií'lio fiiíka ! pří
rození žobí tk optky ji'ž ol
povMiijí (ovz rÍHÍkii
Ve Kpojí-nýť-b Mlifccli pojíífii'
jící ♦'polcínímti iďjíloii tuk ílnlcko
ob' níkďrí jk íiíkolik přffoulň v
pimlcílní lobř iiflzniiíílo níibíli
jí pííkliolll Hflířlíí-kí KpoďÍHOHlí
VMtiiviií xdriiíMií v Twnton S
V UKpoříiIrtvňí výMiivu v minu
b'iři mÍHÍKÍ jiojÍHtílo mí proti íb-Stí
Hbilo m ž ukutění příífl ]pM ii
v(tvnínii Hílriižfní vypbií'í'iifl
bylu plná pojíMka v obnoxti 'J0
m Proti íb-ňtí kí pojíítín byl
vi-lk prňvífl Amcrírkí luif v
Cb-vi-liHiílí 0„ v ktf rífužto přb
al bylo vyplí'nioiM'OM'
0'íví? Tboniiovl proslulá fil
mová )iírfí'k jí-jíž tniří''ký ko
v l'iíží (fi iii'íhiU'M vyvolal
vilkou pomnmi míl pojistku v
obnowiriiwOOOW ví- prínpíí'b wýeli
zimísfnwviMft U in zjínří
mm íkntí mtihifr hU ii mrnviku
jinými poíl'íbtýmí pojíst kainí
jí'VÍ ' MiHtVUýtit' Sdlí jÍMÍ tU
ví-lký jko hlitum itá ktry pojí
Míli byl minílý ThomM Ui
SiUitl
M Ohi b iinliilúii liíiti iiii
footbnibl l itin lu lil i% l t Vnbv
ll lil hiiÍ llbmllií llibtilik li ImI
ith lllbbl blil rt krti M V' li l'
iblibv v iub'iiikMi linM
IHI nr ipopiilAt iiíj-iíni vlnil' utnu
li I iinUrlNÍli' l'ii HHiililíi''! VhIuii
pil SliiliM ibi iVnf nkíku tibrlin
In v Miini''iipoli4 o bitiitifci jiilum
j-íl v iilbbl iii pMij'ViVrtl tnkí
V iIhIiihIÍ 1'in'ílhll vl IHpi'Allí Im
oiiiiotlM"lm pitťiítkil Ink h on iií
ho V?l'iib' i'lir publíiíi llO labi jiikn
nu ji-ilnnho t Ii'JiiihIhmí jií' h 111110
Vi vtiilí b'b' OKibinmt bvbi po
viiřoVííiiM i Ink ilobitoii fa kor
pínii'i'( ii kd-fi' byl 'inn(íiii pojí'
tilu ví j-ho Uvol nil 1 rIMIMM)
riďmibi h fa bylo lo moiulrf m
opiif riHi'tii!iu opiiiírníin pooí
vu-U íIim !HI pi'OHÍni'1' roku !i'i
Slu vlin yi'ini'1 iiňlib' nu i'itn'l
plii n iHr(Hl(Kx bylo vypbn'i'iio
korpnriM'i Hli liti yiim-i-loil po ho
In' Iililji'li'k V rciii' iWfil MIIH lil líi!(
h j'lio mbiiló innnžťlkii n ilví ilil
ky byly uťibvilí ziioputfi-iiy
Icilníui v iifjiiíiuíjHÍťli iirncrí
i-kýrli hriífl Imsí-biillii je "Ibiln'"
Kutli který jn pojíSlíii ve pro
upírli nvíi-li ziiniístiiiivntriri mi
f„':V)0 z liiihž :0()000 ji mi
život ii zbytek mi fini 1'opbitek
Zlí loto řojíílíiií je Zluiíný II pf lt
cell je lilnésllllivilteli kleíí poVII
žují to zii ilobrý inwHlmiMil vzble
ileni k touni že jeilnií ne o nej
ioiulfirníjílio hrlíée niíée v Anie
liře jehož i'hiihI Ve hfi' píívnle
noví ziivtnpy ílívnkfi ilo rníéovíeli
uren
l'nmliilý polský virtium mi un
loi l('iiit l'iiifriW'kí přirozené
znkládiil mnoho na Hvýeh prsteeh
a nežli iipoinnél na júniio pro po
litiku míl knžilý z nieh pojiílín
nu dIOOOO éíli pojistku mi ifliNl
(MK) mi obé riiee AvAiik píípínl
1'lnlereW'ski'bo lievpinllí ilo klíte-
líoríe korioriiéiiílio pojíílíní z ní
liož illijí w UVÍHli ilvil Z vlastí po
zoruhniliif' přípinly
V jeilliom Z léehlo pf'íillilíl Ze-
siiiiK' Kriiňk II 1'en vey z liniie
opolÍN byl přeilniíleni riiikii 1'i'iť
VfV hyl jedním z téeh kteří jnko
Nhevlin míli pozoriiliOilnoii osobi
tost Odehnil ne do MiiinenpnlÍH v
dohí kily toto místo Minžilo h
Htlti metrofiolí II Vlhl Ni' do jeho
ziležitostí n přfsloveénou ii Nebe e
writti IViiVey milovul velikí pod
nikňiií h jnko bylo tomu v přípn-
dí jinýí h kteří usadili m v tito
íiblastí byl oehotcii piijmoiití ri-
ríko I' liíbíi jedmtlo ne o nazku
rozumu iulvnhy zkiiHeností proti
ohiiiIii ii lí kilož investovali pení
ze v jeho podniefeh plní hí uvř-
dnmoviilí že fispíeh víeeh tíehlo
podniku Kpoéívi na tom jak illou
ho bude živ ít zdráv
IVavey VHlotipil do obilního ob
chodu n dosáhl ohrovskího úspě
chu lile ji by náležití chráněnu by
la korporace které sloužil jeho
život byl pojistili na +1000000
1'envey zemřel ncoéekávniií za dvu
roky po vyzvednutí pojistky ii pe
nízu byly Hpolcínoslí vyplaceny
Dvm hlavní fiředníeí 1'envcyovy
Npoleíností jsou ílnes pojíňtíní na
1000000
fíriihý píípal týíe ne zesnulého
Kdwiirďa V Allisp z Mílwaukcc
AIIÍh založil spídeínost jež je ny
ní známu jako Allí-í'biilnierH Co„
a jeho míinořáílní schopností by
ly (mvažo vány pro tento podnik
za tak důležité Ja pojistili byl
na $000000 ve prospích poilníku
Obnon tento byl vyplaeen po je
ho smrtí
Mfiže bytí řeécfio Že Hhevlín
1'envey ti Allís nebylí vlastní zn
míslriaueí spolčí noslí jež nesly
Jejích jmína nb v ír5ím pojmu
vlastní bylí ponívailž sloužili k
cíonářňm stejní jako sobí prá
ví v zájmu ochniny tíehto drn
liých poilílníkfi byly životy jejích
pojíslíny Ostatní lnen je takřka
pravidlem že korpontee kferí za
hájí poílníky jichž zdar iwmMc
se povižovatí za jistý chrání se
pojíířfníw Dříve takoví korpo
raeif píjíířovly se toliko proti
ohni a prití krádeži One vínk
iiznávují ím zřráfa služeb zdatných
lidí znamená tuk vážní riřbezpeíí
jkí' zloífíji nebí) ohei
tinhrh povíst jednotlivcova je
ho kredit spolehlivost stejné ja
ko mniwM h zkušenosti jsou dň
ležítýmí íínífejj v ňspíehn jakí
bokolíy podniku J5 fi ptMny po
jolujl e l(itH ykiiiiimh i'ntl -i % pmilnjl Mlnit"h lulopil
plnvn w in Vil lilnin- t pHHMM
in lni ilb ti HÍ st pln h llAlii S'i j
n l C' j plihl v i will jukl
linilnni li li ItnhfUiy jml lbb i
li 'n é biiti kj f l pirs l ilim lui
4piiií pvtl a 'Miniit ďi inlií
M'IV kls-rk k iiilháliil pA
illt ( f Hí ITSlII pil M Mlii i II
In bn llir li ' ! II bbll lul j" illCilnl
ln tm' k iImiIm iihi Ani jiliny dum
1 1 % y m i hnji Avšiik Mnrteki1' úlu
liS i ibible MTndi'll II tak n ť n
lo sliUň Že líi lllicbii i'-lí ci
luník iitivlíl stejní dít ni v Jed
né lindíiií Xit ib'k přijmou lyln
hlmwv i ikÍMikv viiiii kosil ski
wm hb bii niii bii lusknu jiné pn
tni viny
Nl Chinin vydíivnji m tylu fa
nv hlavní ibipolcdiic Odpnleilnc
dilntiiíidí sn Aei'hny v táboře
ndliidí ApínitVi' luiilty li nlibkoii
ve svoje niabhiié kroji národ
ní Kutími o žlutou hiirvu milují
vlásli I'i é oilpnlidiie riilii'stluí
vají ne hbiviié oMtínvánlni dítek
i přípravou vijcíe kterou niirý
Vlijí "umí" a jež je jediným je
peli piiividilním denním jídlem
Xisnlijí k liiinnln jídlu pllIVÍdel
né o slinící- zápinlil Večeři- luln
nřipraviijí' se vyžehnutých pn
llnviii iikunilžinvé t 1 1 ' t f popí
mjí že jedí maso piiilýi b zvíínt
iiiiehose k lomu kliilní př ízná voji
prolihiHiijíee že je lepší vie liti'
rou bíili usmrtil nežli víc kterou
zabil človék
Vemajíeí' žádného ziioiístnání a
UiiHlíiIcK Víillielio ciisil eikniil kme
ne mrchojeileíi se mezi soboli Zlilií
ni hádají Tylo jejich hádky zda
jí se býlí jejich formou nsvížovíi-
cílní cvičení lichoť jsou příliš le
tlivými ii by se bavili jíiwik Mezi
liuinii čiistu povstane hádka tt
roliodoválií která z nieh nii do
jili pro vodu do studny jež íiinIo
e až míli od tábora vzdálenu a
'nim která má jiti nasbírnti trn
í'Iiii dívl k rozdélání táborového
''hni Tylo hádky jaou velmi iV
té Nékdy se cikánské env ohví
áiijí z nižných vící jnko z uř
kmilí dílíto a pnd Z ř nik ii vsak
od slov dojde k pniíce eiioll se
ínsto proti sobi jiiku fúrie ale
hádka končí spíše proklínáním
nežli rvačkou
Hádky uieí muži zdijí si' bili
prudcími ale také mezi nimi je
nom z řídká dochází k rvickám
Ví kdy se také muži chystají' mi
sťhe vrhiuoití ii h rvačce je
hráuíno ílruhýml kleíí soupeře
odtrhnou ml sebe dá se že hlav
ní jejích zbraní je Jenom jazyk
Mezi mrchojedci dochází k "ánf
kůru velíce záhy Manželé kupují
sí ženy anebo rodiče hochovi kou
pí Ženu Tři koupí ženy pravidel
ní jistý obnos penížní splatí se
hned a zbytek platí se ve splát
kách Vejsoudí splátky zaplaceny
v určitý čas stává se že rodiče
vezmou si prodanou dívku zpil n
po íase príiila jí jí jiní mři muži
1'rnvým kontrastem líchto mr-
cliojcdcfi kteří sice žebrají tile
zřídka kmdou junu (Jrcbcmirí íí
lí v( robe í hřeben fi kteří jsou po
važováni za neloéíuníjAÍ cíkám
skí plemeno v Hulím esku Mezí
limito cíkány nalézá se ncjvřlší
poíet koiískýeh zlodíjfi Htejní ja
ko muži jsou i iieriecbnví jejich
ženy kteří vybírají slepíínlky a
nebo za bílého dne k rudou v ob
chodech Obchodnicí před limito
ženami bíehcnářfi mají se vždy
na pozoru nehof cikánky tyď
vstupují do obchodu vždy s firrif-
šlem níeo sí přísvojilí
('lenové tohoto eikmskího ple-
merí udmlíví zamístnávají se
výrídiou břebcníi avsiik foto a
místná ní je vlas! ní jenom pláítí-
ni nohama nvíak eikán po celý kem který má zakrýfí jejích zlo-
liiK Ii iiim s iv% b ibď řUt 4I b
ipib r tmsll
'iii'ij li íimI hllij i-líiti
linii llbiliM ll liloiMtíi lt spiibn nu
sli eoí je ífliie snitilun k pin bn
pilil Kil plilliolil Jibnliá fll
tlOí driMHiilH ImliiVl ílUln ni
fi b1' IÍiImV II ItiMď Viei hllV I V to
iiítiv hoil ibibtiilnioly celek i li'
ní iioiim ripoíilt b i ii s ji iltiou
tllSinbllii liřdn a kni°lll JI
plnni Oheio'itso bv fíliÍMlé velmi
smolím pitmibi lodil 'A lí p( í
činy kdy lakovíi divioblnl li
ťln v iibí i lni ptojižďku iiulouio
Inb lil anebo iietnpbiuem ll při tom
po I Mi ne ji liešlísll je lín t tu i bn
lovili novu vši-ebnv scény lieio
konči nťlui iliiiuintu v kterém vy
sllipilj" SlilOr 11 -e že se ViÍJim
lioiiiní um ho vií uč oiieinoení mí-
dedky j-oll stejné Vlíllí poli' Vild
filmy jsou hotoveny k ukazování
i musí bití dokončeny uby při
nedy výléžky za penle ji-ž vydá
ny byly na Jich yhuioveiii U mo
liostí lieštíslí íilieinnclléui suirli
j podobných víeeell Uilisi hýli'11
važováno nby zabnínčno bybí fi
nauční zlrátí u společnosti filtim
vé pravidelné í ochranu obracejí
e kspolečniislcm pojišťovaeím
' lí příčiny když známá filmu
vá hvízdá Ilorothy Dalloiinvú ne
rozhodla vydali se na cestu aero
pianem přes místo před níkolika
mísící Kamoiis Pluycrs Conipany
ii níž byla xiimístmíiui iicchabi ji
pojistili na ji100000 ve svíij pro
Mpéch mi dobu trvání tohoto vzle
tu Vzlet telilo byl hey jiikckoliv
iiídiody a platnost pojistky skoti
čila když proslulá filmová hvizdu
z iieropliinu vystoupili)
Slečna Olivě Thomasová jejíž
Irajdcká smrt je dosud v svíží pn
mílí byla znuíístnárui u Hclnieko
vy společnosti Společnost tato po
jišťuje všechny sví hlavní bérce
a sici- asi mi ifLTiOOOO každého
Charlie Chnpliii je pojistili na
iflMXlOOO ve prospích sví společ
nosti a Mary Pírkfnrdnvá n Dmi
líbí Fairbank jsou pojištíui na
stejný obilím za podobných pml
uiínck
~ Kilmová společnost ílriffítbovu
lakí pojišťuje svoje Icrce pru ví
dělní a když před íiiscni fíliuoviibi
proslulý svfij obraz "Way Oo%vn
Mast" nechal pojistili hbiviií
herce v tito hře na 7000OO On
vid V Oríffíth předseda spolčí
nosi je pojištín na (KtOřH) kle
rížto jiojistkii v píípalí jelio
smrtí byla by vylacena spolčí
ností r
Pojistky tohoto druhu jak vy
svítá ze zpráv pojišťujících spo
Icéností jsou slále populáriiíjšímí
není tímíř jediní velkí kírpo
raec a vclkího odníkn kt rý pro
lí zfrálí přřilníeli svých íinnov
níkfi nebyl by pojistili
CIKAŇ sFmáLO
MEN!
V Karisasii cikání jezdí v nulo
mobilech Ve stídozápadí ií kte
ří cikání bydlí v hotelích nosí
moderní obleky a ukládají svoje
přebyteční fondy do cenných pa
pírfi jež jsou vyjmuty ze zdaníní
Avšak ve svých přívodních domo
vech cikání zůstávají nadále ci
kány íívílísace až doposud neu
myla jejích tváří nepřipoutala
jích k domácímu krbu - Sn ho
rách ft v íidolích poloostrovu Hal
kánskího eikán dosud krade ko
ní předíiovídá budoiierost při
svojuje si slepice h žije Ink jako
po celá staletí žili jeho předkovi
Am válka nedovedla zmínili ei
kána Převracel se celý svít vhfi-
ten ías udržel si rovnováhu a m
dal se zmámili žádnými novými
mySlenkovýmí proudy klcrí vy
volávání V svítí revoíuee fikán
zřislal eíkánem zfistane jím ne
pochybní na váechny doby b'obui
eí V Hulharskti žije ílevnfenáct
nižných cikánských plemen N'í
kteří z nieh jsou křesťany jíní
moslemíny pravidelní křesťan
ští cikání jsou ještí vítííuií zlodí
jí nežli1 eíkání moslemínátí Níkte
ří koíiijí po eelý rok jíní jenom
jistou íist v roee
NVřjzníwžjříf % tíehlo plemen
jsou tfakunďžíoví íílí mrebojedeí
Tito mrehojedei jsou Žebráky z
povolání švíaU jsii to hlavní Že
ny klerí ž-ebrají Muži jsou příliš
línými Když cikání tito řídí sí
lSbor nedaleko flíkleré osady fa
ny připraví tm žebravon
privu kdežto muíí m fymw no
díjslví Není mezí nimi lakí ku
muže klerý by jednou mnebo více
krále nebyl ve vízení pro krádež
kom Knidení koní p vlastní je
jích pravým zamíslnáním které
provozují hlavní pří rumunských
hraníeíeb kile krailení koní dají
se snadno odprodali eikánum ru
munským Rumunští cikání pravi
delní ukradení koní barví před
jích odprodejem {idbršlí sedlá
ci íasío branní postaví e prnli
tímto břbeniřfim olbáníjí j od
svýeb vesníe fjřady íosto zatknou
eelý eíknský tábor Muži ženy
lili koní psi jsou doprflveoí do
nejbližidio mísl M mnži jou
vržení do shfiú fouy n MUni
(áhoří tm ťržíátí frmv slřežení
íctníetvem ÍIří-beníří jsou st sk
zení jako domu w zitíenf sí
mnoho iedéljf
HutnufiMÍ hhbctiífi vMmti
pniín i c ta hni l lo llt p in I
IuiPmiII IiUÍ V s fa klii
hni i l Miíci I ib li (i lni
Mu) litt ok t imwiii se # In j
dnčjljl ll lir iíbiťiOOiVísl li
Mm ke pb iunni mŠuk u-lhliil k
Silltil pb liM iin cikánská Inuln se
ml id h liší t íkniii jmu M II Mil
41 1 1 1 i ti tu lliimntrl I Ibilbur
kii OSTROV PIJÁKU
Ametíiký tinVÍlliíť 1ui cctíieh
1VÍ1I1 llvropnll shlcibll fa- osllov
lbV"l"lol jellž ItíVllI kdysi jei
tmu t hbivnieh scM iníi li bnsť N'í
ineikii liiono plitém iiiivnti o
tiovetii pijákií Pijáci vl je tu
Ink HAíiciio 11 tnk v lidi! Uilo
t illl! li-íe lie jito joV llí jšíeh IIIMel í-
kích pi 'oliihh nieh priiciivníl ("1 ne
iv lo by s in r f 1 1 I í t i lu nijakou
nápravu Nil Iclnlnmle ! ( o
hyviti'1 pije ni(f 11 všichni i!i by
III cela tpnkojetii kdybv nebylo
"líninilí fa i'iilo 't(ii'i je nyni
oiiiíiié ilinií inlí byl I 1 1 Poliv
před válkou leé nechine M ílí po
míry m lomí 1 a iíuiii víim o iroví
iimerickíni iinvlnářeui 1
Ano" pravil dakub Ibiius-
kiud piilliiirclni llelirohiiiilu " vy
4iiká ceini živobytí znsn lilii tomu
in ninlému ostrovu simšlivou rá
nu Ceiut horkého irroyii vystou
pila ílu té míry že není možno
vylélati tolíluiiby sí ílovik kou
íl tolik jíroifil eo potřebuje"
Jakub skláníl se und svojí lodi
cí SMinmzá vtije bílou barvou trhli
ny Prožil třiaosmdesát rybářských
117011 011 oslroví je hrdým 1111
sVÍij niip-lícký pfiviid a Jeho liej-
oblíbení jším předmílem hovoru
je trrniř n po lí událostí Z dob
císaře Maxmiliána kterého násle
doval za tu velkou vodu stejného
Maxmiliána který popraven hyl
v QueMnro v Mexiku
"Ovšem'' pokruéovnl lakub
"v'iv jo J'''litmo mírou drahoty
živobytí poníviulž pro rybáře vc
hnu ostatní tolik imuamená Xn
slaeých íasfi cl'0(íslá 10 řeiiíkfl
u libru tyh se iitržíliLslejne množ
il ví peníz Pamatujte že tu ry
hulíme V llllllýcfi lodícícli n ni
knlív tm parnících 11 vleinýeh lo
'íí jnko vy v Americe Avšak na
sklonku (lne milí jsme vždy bv
nlalek ryb abychom sl mohli při
pravili příjemný večer i nu sklon
ku týdne tolik abychom mohl!
mílí příjemní nedílní odpoledne
11 na konec sezon v dosti pro špat
né mííce
"Avfink porovnejte s tím ny
níjsí pomíry Utržíme dví marky
1 ítyříeel řciiíku zn libru ryb což
j? íloslí slušná eeua ale fjim nás
slojí ílyří marky eož je deset
kráte tolik jako před válkou Clo
vík neehytá solvw lolík ryb 11 by
koupil sí dosti rojli na Jeden ve
íer nemluví nul o nedílí Ano
milý (mne nespokojenost se šíří 'pn
eclím ílcliíobiiulí Musí bmflo
stoiipnoulí cena ryb anebo pokles
uoutí eena prolili !íuak lu nebu
le žádného živobytí V dobí eísa
fe Maumílíáiui jak se dohře pa
matují - -" Avšak to j" jiná
historie
AŽ pan "Tíchošlápck" bdin
sou dokoníí "iivoílfóování" za
orášeního svita nechť pohlédne
k líefolndu kIe shledá nepo
chybní že Dcmon Uum postavil
se tu na poslední odpor ti bude to
znační houževnatý n tuhý boj
pře to že opevníní a ponorkoví
základny ostrova tohoto byly zru
šeny
Vídíl jsem více pljáetví na Jleb
(TO In ruin v pomíru k ioílu oby
vatelstva nežli kdekoliv v fóvropí
n víee opilých lidí ve dne bez o
blfílu na proporeí nežli v Paříží
Uítiifi Hudapeští nnelo Vídní -ďou
zvláští Iři ob) líbení nápoj" 11 hej
jobindskýrb rybáři' tirrttkový
(trou rumový Hrou a eonakový
itroit Mřižte si vybrat shleíli
te žV výr-ledky jsou stejní Vy
jímij níkterýeíi míst v Loudý
ní je líelífolaml nejpíjáítíjším
místěni eelí Vjvropy
Nepláli lí se domoťíelee proí w
tolik na líeí'oltmlu pije bmfto
pokríí rmi'oy utMio prohlásí ip
přímníj u('o ('ItivifU jíoího mdfa
(íílatí nu tito skálo uprostřed se
v ruíbo moře?"
V IÍI4 přijíždí íuríslí výletní
eí a koupají se pří moří jsou kou
i-ťrty v Korha4M divadla % pih
bídrvýmí obrázky tane a jní
zábavy ovíem hlavní pro letní
hosty V zímí víak jak díJnjí
ll r m di pe Í1I11M e vylnpil
KiV ftitn kdv i'oik l i tfo U
♦ tiiiť
" hov II lu litin je MtHilHÍ
Vili" í H In IiisIíihh dobiV ílninl
Je In oplitvdo ípnlin' iiiNlo h
lil lt pmn ViiiU tinfi' ii bliiílA km
icliivii pn kusu liiníe e stáli
fa tl liíiiitii' dolit óUri nelnuli
fliiiJlin liiknlMil lil řil A Ink V
iiiullivih dobín h nniiihli nbyA
Icl-tvu iidlivi hAiuMWitul p
y nui ti llnpínlk mi leřolrtiiil
Jmu kiild-ho v lícili npliiínv ry
hiSřj do posledoílnt Inlsli nspii
dek je lu ddik nby pln hilMíhn
ribnie V liíklcri ř liíeh bbi llib
šlo Tolik inisl musí in bíd en je
nbítíň liebnl' Viji ImI" i biu i lil
NEDOSTATEK MAN-
ZKLU
n celé llviopé pnčcl želí pře-
víiije pnčcl mužů Ink h pro mil
lionv dívek síuiďk slul se ucino
lio 1 1 lile cíilíe uveřejněných A-
1101 ii ky' ni čeneným křižem pří
innbdy V loen !l ve l'''iilieíl ltl'J
b ií na kadých lllll milžíi každé
(odilil VÍ Ve Víkll lne1 L'0 ll 11 lo
ky Nyní však L'li žen připadá 1111
každých i'0 mužů To zuaiueiuí
Kpřebylek lMM)0(!'l žen Ve víkll
míiií než ló let Dle francouzské
ho censu tidíko (ÍO procení mužíi
ve víku od L'0 do II b-l bylo že
nato 11 tni základe tobolu onáine
til polovina žen ve l-Yiiucii nemá
iimtíjc na získání manžel fi
Mezi pfíslíhovnlc z ítalle pfeil
válkou připadalo 11 žen na kaž
dýeh 100 miižfi a poinír tento ny
ní je I :''i žen ku KM) miižfi Pře
vládá náhled Že dívky tiilisl býtí
eo nejlépe připraveny k íiloe ho
spodyuík aby míly nadčji na
vdavky V AiikIí! n Jiných zemích
se zakládají školy bopodvfísk4 h
ty léší se značné poptilnritil
ílospodyňskí kursy byly zíe
uý při londýnské universílí a lo
svédéí o skutečnosti že řádná vý
chová dívek v budoucí manželky
11 iiuilky jiovažiije se za velice díl
ležítoii Zeny ze všech íáslí nu
(iflíckí říše spichají do lilo ho
spody fiskí školy v iiadíjl Žo dl
llom z líchto kursfi ponifiže Jím
rozluštili velkou oláku Jak se
vdái
SíANřlsKOJE RA
JEM TURISTO
fipniiílsko Jak sdiliije: tnadrlď
ský korrespomleiit loiulýnského
íasopísii Murniiiír í'osi muže sn
nazývali právem rájem turistu u
evropskou oásou kde je možno a
koupili dobrou housku za cent
koflík kávy se ílyřmí anebo pílí
kostkami cukru za necelí tři cen
ty a za níkolik cenlií láhev znn
uicuilího íerveného vína A o veb
mi slušný pokoj v čelných hole
lích ve Apanífskii není nikdy nou
ze -
' ei'iy pohybující se od JeJ
noho do třech dollaru je možno
získali v kterémkoliv bofeíu ve
Apaníbiku slušná jídla a pohodlná
pokoje Ve vílšíní íáslí Hpaníl
ska americkému a nutcjíckémii
luríslnví ílostane se vřelého uví
tání ponívadž Apanílsko touží po
loni aby předválečný proud lurí
stfi opílnfi započni Nemusí se (
kí obávali že stávky a spolcíen
ský neklid klerý jeví ve vítší
ní zemí evropských znemožní mu
klidný pobyl v lilo zemí
Ve vílfiíní zemí evropských bo-
telíeří h jíní obchodníci snaží si
na přicházejících turistech nhr
dílí hubená léta válečná a dřou
každého bez nože ale ve Hpaníl
sku tomu tak není Naopak rM
se býtí na slraní vseeh ípaníl-
skýeh majílelfi Jiotelň a reslauri
eí snaha aby uspokojení všech lu-
rtnto bylo ohláškou tak aby tuří-
slíeký rueb lo řípanílska přiveden
byl co nejryehlej na míru přeď
válečnou
Dvaníct lidí umrcť
110 pří velkém výbuchu
ívan4et íídí bylo umwno v
ni'iU'U v famiývU hoJínáeh ranníeli
pří výboebu a píížáru v závodech
Sktřnm Viwr Co v Smih
Tonawanda N Y (tyli lidí bylí
ismreed na mí:)í (hm puk
phphlaio no ( nory ž zraníním
k
1
I !
1
:ti
I
UtiiihHiM mni fA'th rúMut rot Uvým pozdíjí nnMi v nemoení
prhei iifM pomrovHli houfe nwi
'
7