Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1920, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ífoFFEE
CRESCEÍT
DRAND
Nejtttamfnitejií káva
?a pouhých 20c libra
t %W frt- MS !
— v Ml % i W l'l
I -i-l l !- 11'itt S
mi'i t'tni li i ' !
II i MM 4ťi Ml ' ! I'l
WI i-i-ii f --ll ! I 'Ol
M l- - -1 I Mi i#' t
fUHl ♦ I 11 lill ( M
K ' ' littm IWit t-l !
1 I) ( I I H '! ll
řl I' " '" 't
(I fc1IH '( - t'lM f "t
ti-l tu ltli " " I""
m (unity k n t"! it-h 10 (
lit Mil M ft !
Použijte této iiipory
pro sebe!
f K „ll ll '! I 'In lil (li
li Ulil mtk i ► - liti i' rt
i'!éi ni klinik li íiim M k-t
i i n t i- S i#Mii-ť-i fih-iiilk
itnu' l- I Ml (!?#' I'M kiM ! fii
n-yirt f'iiii m tím Ulmliw etliliiiil i
ll S Htl# f illi)ll I'! řiHll iMl t '
tn'ii M ?fkat Kll rt-ii"' iiiib
lliliil eml t"ii(i li W flt-M Hin-
Mu II t(i I tKiiilHl rf m M MHnw
u Ii4t i+ilmiil
Neposílejte peněz
iMIiu tul -l'# lmii tt
ifli l-i ln iiVi lumlt
Neriskujte ničeho
Umínit ni f4rnu Mw lihl tím
1 ti nt ťin řt hrdinní nH I h m )
hMi (iiiř-if hti(iM rhti) (i uě rnk+ li-
IW1VTK VH 14 ol' HMSVH1 mtVt MMif
d-MnnU fw ♦ hnili h i-htMitl k'! h'
!jt lililHMll }(řthť í[tt hfclflf fMMlMř
i m jl itftýf ttut- tíftllm iltH t Ntt
In fti mi' i tiilfi (mtill it n4hif-Mt lmtii
Vktniiifiil I !!(# Ji (# k litl)í if Itttíl I
n'řnn(-iMí U Afg J4k-i ntiili ItiMinMI
UHVřUtf MA(0 IttM fHII(Hri'tlll(
iwMt ift ji -iMftfftwiTňii mpití ttíií nitfti
třiMítm vém VNM'HT ittíH' jí-i hiř raiUlH
Miohll Mttifrn uMtnttf Tuto MioiMkti tám á
tiifmc ifMitiťM vitu í# ifiin fcwn ít't i
in Uk't6t 0 hf (vnltini Jtti tolifi tfni
iititi ) hMflt fmviíMil udřít ji fcMli —
JWMtď )tniM 4llHt
Crcřcent Coffeo Roasting and
Importin# Conipany Dept E
130 No Jefřcrson Str
Chicago Illinois
Kal!'! mn iKklIM illí nlrniinlllf ki
ny kut} mt( r"iii' Klift ninikiil
t lil i -
ID lk II M
VnlliMii imituTtil iKiiiltiky milawir Katilatlni
Mihiiw lvu niKlJ iiiniiM li Ml il ilml
M lk %Tft
l'n riiirnau iilnirli mi Mlvktui
W IB IIIH
) ťri 1111111111 w lollrklill
IHN
l'it Miwlt millík lf kiillokfujai
(filt ti iHilniiiý riimm i
IMSi)
1 111 K iirii n
llrni
K i
ji lm yl I n Itenl t Mil
!! ti iriiá)(r Joiiii T Wfi lt
l tthiMM!t tlít ií-t lihl tluliií
hw tMni jrrniii Prt tak iHmiho n
iMtlvI i líit íiftkťHlti tj!!ilii'í í tr
H'krtf tiiiUitlu
I !- klr () V l' vkfřttifrfii vru
ir lUli- i-ravt v Wíli IUy
lim imittrilurn lbvalC fnátor
imjť jako tnon iřTirrAlní mi
vblttí v fifUiím katinplř (řt
ii r Titink l Iowtlon Illiiioki
lii'nihvlli' pť uluiu ífkrclii
h'tn rihrhntlu Ztiftťnjf jrájtit jfVÍ
m f ji k o In kdo limlf pf ÍSftm n
přcilMMla Aítioriťkí fctlpnifi' pníťf
iiřiiiivá vhiviImm-ih" m jiMintilm
in-jHfhopníjitťh liilí pru tfnio ú
ml itvSuk v pfcilvtilfbní kninpn
ní Rulovém pmcovul prt i Hiir
(linjfovi Mnozí projevují rióhlml
h' míito toto m'h hti iialddim
to IlerbíTt Iloovprovi
Jto:- fciiÉki atfefc--it A&ijksJUk
IbaUON WftANCĚL
7AtA FRANCII O
RYCHIdU POMOC
i
Posiťo Wiftiineluvýih
vojk v jtnfm Rutku
jrut nrbrpr!nA
nmtí praví ! "Aiiierirký lid kI pře
11 I 1 1 M i I
je takoví- viAdy )n by iwaiii rfvji
UVAZOVÁNI o slo-
2EN1 NOVÉHO AME
RICKÉHO KABINETU
Jmenuje lá řada lidí
jako možných členů
nové vlády
Zvolení wnfitora Wnrrcnn 0
Fliirdiiiífti prt'HÍ(lf'iitcm Spojoných
Htiílň priroťiié do popředí přivádí
otAku koho tiNtanoví za řlfiiy
svřho kaldriftti před bvoii íiiaugn
rucí do ťií-adu prcsidcritskťho dne
4 hirun př-ÍAtího roku NVní nik-
trio tifiriil-li nové zvolený přeni
ílent riřiukř rozliodrnití ohledné
tohoto jmenování anebo požádal
li jíž někoho ahy přijal místo v
jeho dřednícké rodinfi Henátor
Jfiirdíní? před vollmmi vytrvale
prohlHioval fo o tť'to véei uvažo-
vntí Imde až io volbuch'
Nyní kdy politické xlonl pří
fití nánúmTHCc jfl deťinitivné
zní mo -uvádí w cclk řada jmen
proriiínpntiiíťdi republikáni jako
rnožnýeb řlcriň příítího kabinetu
Jmen třeh j taková mnoŽKtví že
dalo by m % múh tien zřditi ka
bínetrj nřkolík Avňak jak wnátor
Ihirdíníf fflk í jeho blíiící přátelé'
prolilíiíiijí Že tyto vnmmy před
povřdí jnou ioubýmí dohady a že
o tť-to otázee bude teprve jedná'
no —
Mezi třmí kdož tivňdční jou
jako možní řlenove ÍIapdíii(fova
kabinetu jhouí Elíbu Root l'bí
lander V Knox ílenry Cáhot
íodtfe í'harle K íluífhei fferbert
Hoover major generál Ieonard
Wood ífuvwter Frank íowden
bývalý senátor 'John W Week
Jíenry M Daugberty ft jiní
Klíhu lUtot považován je víe
ob(!(uiá zn jednoho t nrjnehopnéj
ííeh lidí repfdIíkáfwké atrariy a
není jioebyhriontí 0 tom Že je jed
líiirz nejpředftéjWeh íttítiííkft m
'svité JJyl raznano že muž
být i jmenován wkHářem atátu
třeba vbleíem k xvmij pokroří
Ji'řřiu véku jnom ri- tak dlouho %
by odebral e do Kvřojy a vyjd
fa) áíařflřírií národy novou do
bodu o HpoíefíOKfí národi jakou
aenátor líardincr navrhoval O a
nátont K noxo ví m praví ife dává
přednít miniu v wnátu přel mí
Mem v kahínetí Henátor Isulg'
jak ae za to mé byl by ftehoten
Willtam J Bryan
o porážce demokratů
V prcdíhiMcní které WiHínm 1
nryan vydal ve Míedu veier v
Lincoln Sfh o vfnledku ťiterních
voleb viní e z porážky demokra
ti't stejnř prenidelit WíIhoii jako
Biivernér Cox lVenídent pruví w
v tomto rohlúAení položil zákla
dy pro katastrofu a (ruvcrn'r do
konéil Mtavbu rrohlóAení toto
M pře
ii voj
úlohu ve zruAenf vílek vak ji
IhoHtejný k tomu jnoiedi ktout'ít
koti Svhii iiárodťi anebo HtnnViNt
kmi SpoIefnoMi národň Hkutpéní
otňkii předložená demokratickou
htranou byla nifiine-li afolupraeo-
vat n jinými národy v míru inte-
rcHovanýnii anebo mánie-li při
jmonti morální závazky které iip
mají žátln váhy vyjímaje toho
ze ruíf právo konifrenu jednotí ne
odvisle v dobé nutnosti Národ vy
kuní řtvftj díl v zíjmu zruáení ví
lek aváak nevydí néjnké eizí áku-
pmé jirávo rozbodovati o Ifjin kdy
Miňme prohlániti válku íliivernér
Cox rnítto nhy napravil Škodu u-
éiiienoii preNidentem zborSd Nitua
cí tím ž' pomíjel vnitřní otázky
o Spatnř vykládal stanovisko re
publikáriMký atrany k otázce Hvaza
národft kterou prohlásil za nejdií-ležitéjSÍ
Zisky železnic za
září budou osmdesát
millíonů dollarů
Železniee ve Hpojenýeh Htátech
ukíží řístý zittk v mésíct září prv
ní tnéaíe zvýáených poplatků a bez
jakekohv vládní záruky aai 80
M(m soudě ze zpráv 160 z 187
železnic první třídy ahromáždé-
nych ňřadovnou pro železniční p
koriouui Aby železniéní apoh-éno-stí
doaňhly 6-procentriího zíaku na
ínvcutovaný kapitál zíwky zn září
mély by býti aai $K)í)(XX)0fK) -Hrubý
příjem 160 železníe vyka
zuje ae zvýSenírrf o 25 propent o
proíí hrubému příjmu v září roku
1919 Poplatky za dopravu nákla
du zvýáeny byly o 35 procent a
poplatky z dopravu oaob o 20
procent Provozovací vydání v zá
ří tohoto roku bylo víak o 28 pro
cent vyáíí nežli v atejném méaíci
roku předeháze jícího
Malá naděje na povo
lenf bonusu vojákům
řiepublíkáriňtí vftdeí kontfr(u
jaoti toho náhledu že přen přijetí
referenda web valujícího bonu v
liotovoati bývalým rojákftm
Scw Yorku New Jeraey a Wa-
connínu příáfí kongm tm základ
ni hímpodárnoatl odepře j fcehvi
lítí federálním zákonem Otázka
tato uvedena bude tm přetřen
hned v příátíw zaaedání záat upd
Johnaonem ze ftouth Dakoty a
Hwopřfu x Kentueky Dle náhledu
předního rermblíkánakřho élena
vůdci atrany ajíatíll í mni jako
celek j# proti bonuaom v hotovo
atí bývalým tojákňm' tnftohn t
téch kteří podporovali into vHf
lAnUiim Mn1in1f nebudili o
chutní podporovat] jí nyrnU
t I hImimií li lá I - t IkUtt tl)i lit
lj'llíf K lítlfíltuMÍ tlltUMtl V t"ť
to dhrli dtpi (tkřtti'lHÍd h
posfBVrfjl p JirfiU WriWllí-dit t
ťtltliku přOtlllileí kírb b')fH
jilfilm hu"ku j tieobyťejní váí-
tu #hletetn k řntljetl liolíeví
ekíni Vojikrlll VktpU ft okotiít
ho ťieftlí je poVllj "e fi[ kil'
k íí Ji ní Krynioké ve fran
iiM)Uýfl ťifetltiíth ktttřltll oba
Vy tf I krytliské poiee prlielííhi
Wraturelp jsou vátiť diřoenv
Oitamuje (e h jřřftil Wian-
jtnl finulnl Francii n jinřím upej"'-
iteckyui inoeiiottcm íádunt nby v
nynfjAf kritieké tituoei bylo tnu
pnk tnulo víee pnmiM'1 praví
e Kratieie má to h je nytií
iííIU pozdé ponkytíiíMití um dni
íí fiomoel Franci" imriinéila h
ratiKcIovi poskytla vnAkerou po
mne h u'ínila pro nřho vAe co by
o V Jjí tnnel a 11 yn i že pomne
ktlrf l t ( I
musí píljiti ott jinyili Hpotener"
kýidi mocnoití
Zprávy z Cafihradti naznačují
' eel' WranHové urniádé hrozí
znitVní Hychle zn trdou jdoucí
útoky fidiíjeny byly bolAeviky v
rfinýeli místech bitevní fronty
Sílit bolsevieké lillitátlv stojleí
iroti sborům Wi-Hiipclovým oď
nuluji' se na lóOÍKM) muft lízdee-
ké bory fPtitAln Hndennybo
provedly aoimtředéný i?tok na
liíetlmoHtí Kachovky nu Dnépm
a postoupily přes Krymskou ňžl j
nu ímž doálo k přeříznutí jediné
železniční linie v Novoulexejev
sku Před voje bolíevíeki' armády
lostihly již mésta ÍJenuít' na moří
Azovakém
Vňeehny Wrati(fcovy hbory bo
iijíeí'v jížníih Rusku z nichž vél-
šina nalézá se v oblasti Míltnpo
u jsou odříznuty od uve zíklady
na Krymu a hrozí jim zajetí l'řa
ovnn WraiiKelova váak oznamu
je že isolované skupiny které si
irosekávají vestu jízdeekym kor
oněm IndSevlekým příidiázcjl na
vrym
Velké zásoby které poslány byly
Kcnetálii S'ranirelvi z Francie a
Anglie a složeny byly v jižním
lusku jsou nyní bolševiky ohro-
eny it spojeneétí Aředníei proje
vili obavy že vlastně nyní vSech-
no již j' ztraceno Oztinmuje sc že
viechna déloatřeleeká skhidíslé
(fenerála WraiiKcla jsou v nebez-
eéí a na jích záchrnnu není již
ani pomyšlení
'A úřadovny jfencrála Wraiifícla
ylo oznámeno Že armáda jeho
udržuíe linii v oblouku deset míl
dlouhém severně od Putrldského
moře ale bolševici tuto linií pro
razili jíž ve dvou místech zmoc
nivše se Pokrova a (toplíokti Bol
ševická vojska seaílená abory i
'olska provedla aíln a součas
tné útoky d Mariaiipolu Alexan-
rovska Níkopolu Chakovky a
iprsonu
Oznamuje že bolševická acropla-
ny bombovaly a zníéíly třímílový
železnífní most přen moře Putríd-
ké n tím přeřízly jeiLnou cestu
ústupu na Krym Tato zpráva ne
yla doaud potvrzena avšak jí
známo Že boláctící nepřetržité po
láli ave aeroplany k bombovaní
tohoto dftlcŽítého mostu Přátelé]
ířenerála Wranjřela tvrdí Že znaé
ným ('dutém aborft ícenerábt Wrau-
én podaří sc uniknout i avšak
všechny Jeho zásoby v ohroženém
území budou ztraceny '
tt?T0řM UM
I !IoíiI nemocných
!li'" Um- !: tl i
j t l'tll't kl' ílliíl A ltS lití
' i ti tu l ('i S i i' ii !
Iiiiiii jt iliin tm f i-i n
tMl Kr-v
Mítit i iii
VuNstiije Ji)h k
'řtliy Jíittíi it tihtinl i
1iiijť Ir-iU ity
Víit lmi tittt iliv I rí'dnV ulr
V ii"lé I lt lí'lli tdiilti #
ptíli btlín tlť jnkfi U pro
pf vuil politMi tm rbavcnl se linutu
JMlí Uthlllllťlli kť pírd lili %
thíípkoii řiípiib ifi pl n VtUiiClui
ďUloerliil
Všude Je lékárnici prodávají
nebo Njišlťtnm pnitoii 1 Vidká
Xtilmiií l(ťllll" 41 'A heliu líi
krabice umdio ti krabi ''
Adresa II II Vni Sehliek ri
děni Miirvcl Products ("iimpiiny
'17 Marvel Miiíltlíntr iMtsburiíli
Pii -
Tiolco Sťnótrtých hoopodyft
L_ v Západní Unnadč
i
li' A
i mu 1 i f i i i
ii v
— — -
mmmm
t ll f u - : 'l I 1 I ! i
' I' ' til l 1 9 I 'llt-lil ll I - I
I I ! l Ulil k 11 t-Hll
Urmlný pt!fřmk $U al $1) rKr
f ifc I i I I r M ill f 1 H kuli1
( I ! ( H (f „ t tlil
i ♦' 'I 1 ll in i I 1
II ll IIS ! I HIM I 1 ! I I ) I ( J I
lí I
rntáťiU lahttidy — diíibeí — mlékuřiui
IIII
ll 14 I l i i
li 11 k
li ) h i
' " '' ! ImiI
""'"'""I S lHt 1 llnl 14 Ml
kliuii Ai'hi k ii w
k' l' h 1M f tm
"' "' luta
WH t 1 I I l i i l
lil„ n in i k
W V BENNĚTT
200 Bet BUtr Omaha
iilttt )i
tam
11 'jt'ft v
I - f
IP- k~í v
- mě
rtu
Lenin připouští
vážnost situace
Nikolaj Lenin ruský bolácvíeký
t MÉ Ml M Š á J
rcmer upfjřrinft pipousu vaz
nost potravinové situace v Kusku
iepcíe Londýnské Centrální no
vinářská kanceláře z Kodané sdé-
uj že narval do ruakého éaso-
píšu následující ' "Hovřtské Rua
ko nikdy před tím neprožívalo ta
ková potravinová kříse Moskva a
jiná roéata jou ochromena hladem
samotím armáda hladoví 4
nutno použiti vfiech proxířcdkí' v
naíí iwoeí k přinucení aedlákft k
vdání potravin" V HmU éaso
píse ÍMm Trocký miuUtr války
loďatva praví? "Kádí bychom
vídélí revolty v jírtýeh zorních
tik abychom uéíníli útok ttn natí
mmí mmůínmtl Rli nrmkth pih
mm) nntní potřavío # áatstvi
Nebudoii-Ií tytií potřeby opatřeny
okamžitý váechny naáe ntmhy Uu
oo měrnými'
Trojdohodu velmocí
ohledne Turcckn
1'Viitieie A nt'1 í n Itálie pmlii
psuly jak se f Pnříe niuimiije
tffijtloliodii v které se znvaiijf
podporovali se vzújcmijé v udržo
vání svých ívlívovýcli sfér" v Tu
ii-clui" llraniee roJnli v kterýtdi
výslovné zvláštní zájrmy Fnnifi u
I ta líc jsou uznávány jsou v této
lohodé stanoveny Tuto dohoda
juk bylo oznámeno podepsánu by-
li již 10 n-pMti v Sevres kdy mou
"iiHiié došlo k podepinní mírové
smlouvy tureekými delegáty Aé
kolív tato dohoda není považová
na za tajnou přece nebyla nv"
řejnéna a veřejnost seznímenn by
la ní teprve nyní kdy tii nu'sf
ce uplynuly od j'jího podepsání
Dle významných fiodmínek doku-
Uietit Iliél vejití v "ntliONt a mél
býtí uvcřejiién v den kdy smlmiva
Tureckem Vcjihv plntnost )n
tuni tuto je doMid nejínfé V doku
mentu tomto vyzimémy jsou hra
nice vl lvových sfér Francie I tu
lí ale o kraiiieích vlivových sfér
Anylíe se tu vftbee nemluví vlá
ítul práva Francie uznávají se v
Cilicíí v západní éást Kurdístn-
tm pří hranicích Kyrie a zvláštní
práva Itálie uznávají se v jižní
Anatolii Ok'dun že o vlivových
sférách Aiifflío ne nemluví povn
žuj se za naznřiéeiif že anglické
vlívové sféry niolioii býti rozšíře
ny líotioda tato sice neheře nn
sde formu alliunce ale velmocí
libují si vzájemnou pomne v II-
držováuí svých posic v oblastech
v nichž zvláštní jejích zájmy byly
uznány Jedna sekce dokumentu
éiní opatření pro řízeni Itadadské
Železnice spolcť-noslí v které' ku
pit Al anglický francouzský a í-
talský stejné byl vystoupen Itali!
dostává se práv k téžbé -v uhel
ných dolech v oblastí Hernebui
mezi Koních a A danou
Německá vláda má
značně velký deficit
Nřmeeká vláda čelí deficitu v
obnosu 7MiM(Hrf'í00 marek dle
prohlášení )r Karla líelřcrícba
bývalého místokaneléře v némee
ká říáské radé Ilelferíeh prohlá
sil žc vydání v obnosu W)SW)
(KXttX) marek jsou kryta příjmy
v obnosu mimW)Ml marek
Dle jeho náhledu je nemožností
odhlasovali kredit žádaný mezi-
spojeneckou komisí v Porýní llel
ferieh kntisoval fnanémho unn-
stra Dr Wírtba že neučinil ni
čeho k zlepácní fčto situace )v
Wírth ve své odpovédí naznačil
Že kabinet rozhodl se předložití
návrh na tak zvanou "obétní daří"
a současné prohlásil ! vláda fo
Žádá 0 ávér v obnosu JÍKX)ÍKK)0íO
marek k nákupu ehlcbovínv za-
hraničí Pravil že řomnénf
snáze Némeeka dají se rozluáfíťj
jenom v tom připadá když fič
meekému lidu bud umožnéno žití
Tisíce líclí bylí
1 zatčení bolíevíky Ceitování ohčanti
%yiitmH)náM kodákébo č
sopíu í'erlín{rske 'fídende % K
v dčluje že noskeviké časo
pisy prává v KovnČ získané ob
na bují úřední oznámení o odhalení
velkého kontra revolučního spiknu
tí Hovlfská vlád uéúiU vrchná
oputf ftoufřií tipni fr tA zatýká
denní tfí osob ířencrální átáb
ínternoval tíMf bývalých ear
nkýtdi dfiatojníkfi v Owilnifih t
Oznámení úmrtí a díkůvzdání
Se M-dee III llltlliuee nrilťMiet-ný III sdéllljcliie í- kVVIll
pfátelňiH a známým e JViiiu íiilílilu rodíiiiiťliii nuAtdio
kruhu k Šulu povoloti vroucné uiiloviinoii misi matielkii n
iiuitkii pitní
Emmu Novotnou
llelí piiemskoil svou piinť dne 17 řfjna l!:'0 dukoiinhl Po
hřeb zeMinlé druhé llilsí bvtosti bvl koná li z cviiiureliekého
kostela v Prahne Nebr za hojné úéiistí přátel h mí mých na
evatiíMieký híbilov jihoápadué otl Pnijmc de hjhi'k eé
liéiini oilpočiiiku uložena
V této pro lián iiejliolcktucjSí chvíli tlostnlo w tuítii množ
kIví iipřímnýi li projevfi sou Husti n dukiizi nelíčeného přá
telství luk že pokládáme zn svoji povinnost upřímní podéko
vali vAeni kdo se jíiklioli smiili bol u boře mise zmírnili
byli mí m nápomocni pohřbu se snénsinili n z úcty drahou
lieší Zfsiitiloii Mil poslgdlií cesté vyprovodili
'vlánfití vrouií unie díky vyslovujeme {ev Paroulkovi
z ii pronesení dojemných n líléchy plných slov nad rakví s
tělesnou M-hrátikoitlriibé misí bytosti DAlňí srdečné mise díky
nechť přijmou následující dárci kvétim ř'ád "Pražské Via
stenky" čís l!7 Z ('' H I„ p a pí Fitink IlonlVk p a d
blili Houfek p ii pí on IbnilVk p á pí lnu Veselý j H {
Kd Vest-tý p a pí 'lícit Junek pí Anton Vil ková p Frank
Junek slečna učitelka Tillíe Tcxlovu a žíeí Albín a Libhy
Vrámvl Fdward a Milion Skleničkoví Syl vín Virkova a Lilií
nn Uřechoui rpřímtié ruiAe diky náleží-té pobrobuíku p I1'
Kvoboďfvi za vskutku vzorné a velice pečlivé vypravení po
hřbu" —
Drazí přátelé! líuďte ujisléní že dňkazy vašeho přátel
slyj byly pro mís neskonalou lítéeliou ve chvílí kdy srdce mí
ře nejbtdeitfnéjí se nad ztrátou uejdružAÍ nám bytostí svírala
Ve vdéčiié své pamětí vždycky budeme na vá vzpomínali a
vám žeh nutí za víe co jste pro nás vykoliuli Zároveň žádáuíe
smilné by nám bylo prominuto pukli jsme v iiezmérném zár
mutku svém" 'opomenuli nikoho zde zvlášlč vyjmenovali a
proto ji-Al jednou vícru vám vrouciič dekují truchlící poií
slillí ' -s
„ V CLA V NOVOTNÝ manžel
ViCLAV EDWARD a BOHUMIL lynové
1'nK'ue Nebr„ iio října JítíO
Ať Lodco dodá vám dobré mysli
K'ly jsl vynlleiii unaveni ncmucU ilehře njAti tu
JiIZ-Ip ku Mviřiii Otu liniliiikii fi 0ntHe iwhb lAdev JKI'0
třivř Zaia-mCsí HOřrKř
ťínřHvcii z bylin kořínka n Udr Jichž používá
pro ňeela ve stiif vtiistí Tylo byliny pfliriivené
Jkoii rx-jlejiít iroti neftťivnosfl plynfím v Anlmlhu a víem
obtížím oovutiiniiii tfhorohy žahťlko a Inter fst to
mMBMTR 1'UV 111'Tf a vten sllivks a jfjoblv pro
Jíímelbí flAliSÁ UkVKA OKAMŽITft VÁH KOZJAflI A
zcíwuiř vAm po'ir tv 2ivn htojí y to am
HVb KfšTř ÍKPNOIJ l'lf(ŽívXN
beilco bořká jent léivu 'ífirflvkou n může bytí vu
il v kfižilčin ib-íiiiii irilavAn(i} nemá 11 JI ji-Htí 'vňí ob
ťhoiliitk nu tklinb' iiHte tiťini e Jiliev tm Vkoníku J
iinUnm libev 1171 nn imoiey orňvr nebo tl!io niboioti nn
O í
TUB LEDOO BITTCRH CO
Dpt D 2iř4 Lincoln Avt C7tICAaO ILL
PflMMOtt HV AlíKXTl
UMÁCH BIJia
kJi
'l#
i0
ííoje v Zabajkalí v Híbíří mezí
bolševiky h profíbolw-víckýfrií
sbory pod jrenerálerri Hemon jovera
a Kappelem ocbabujíí hásledkem
nezdaný velkých náporu bolíc ví
lí íi jichž cílem byl zdrtili Bernou
jova líoláevíej se nyní reorKMOísu
jí a očekávají posily Postavení
proííbnláeyiekýeh vojsk přea to
že diiéasnč jsou vítíznýmí j
značné povážlivé Nalézají ac ny
ní v obrané ponévadž nemají
nadéje na získání posil nebudou
véstí zířoiďkampaá
amerických m cizí
průvodní listiny
Američtí občané kteří e od
břalí do zahraničí bez ftoeríekýi
prňvodních listin ! a "doku
menty vydanými zástupci eízícb
vlád neztratili íc avčho aroerí
cfcého občanství avlak "kompro
mítovalf avojí loyalítu a oddanost
k Opojený fii rítátňm" pravíce 9
Vyldčil svou průtrž
i1ř Mt M nu1lk féf wlt Intfř
IrMI Mm lUm prtMl ÍMtH ptrill ít Hl'ii
mil mMA m ifUlKt trl npm— fihutnt
if miié ivitbi Km44 loMI pum nim
m trm mto iiAi4 ffUélte lit vtfwih
tMtmt m wrráill ptm V) ta Itku tenat
Htm ynuniH řillo #rtiul nytrum Uti4 Vitif
tmt Ulé ismním Hmmim MfHui m
dwtfiHU fěm rlk 6vmm lat um jut AM
ítwW TfUé-ii # iumtvm Mít mni 4tiiHMi
ntmmm M CkIJmi Vttpmim tff O Mtrmtfu
Atš mi('i 0 l tAin irtiii tmu o
Hilmlm f tUm putm Mut mH pťiut
-Uiiirtnll HUk tím Mm pH Mtmmllm
MÍI tfUM yfmňmtmH rfl( tř„ ( M
mvtl tivmm
probláéení prává uveřejnéiém
Ad borem státu "úředníci vlády
Hpojených Hťétň nemohou a také
nebudou vidovali cizích průvod
ních iHiín" praví se y tomto pro
bVifieuí dále "pončvndŽ Hákové
vínům bylo by uznáním majitele
ptá vodní Jistiny jako občana a ne
bo poddaného zemá která jí vy
dala líylo také po néjakou dobu
zvykem odboru odpírat! vydávárd
prřivodních listin k návratu do
této zernl amerických obéanií
kteří přijali průvodní Jistiny eí
zícb vlád aby mohl! ae odebrat)
do zahraničí ze Hpojených rjtáfh"