Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dmm
Clrtni 3
V títhbi tltn ttl přijel do A
lWitilif!iiiniijii!int
IU1 i
pu vin ť Unrt
tnrriky m mMnl piirdhiny p -"nktf Mnlř klet !
AMhmtv W 0rťl jmi jWi!'" ' f" Amu
tekrrlir V M V A lni filn k""-7l"m '""t 'TuV':'
ll i i It -! ! lil i Ulil i I UlItTtl W lihli iTCShl
řrU!inrdie itniuitř v iMí ti
prvním tiililitrm invltdá "!
bral se do t Vknbyriikii n '"l
U duhy Jnkn ledltel Y M V A
)fnlul v Ptaje Krajane v ♦i
dáeh kudy prtijiti'l první trans
port sihíískíeh Ir jfídtiáíu n' do
lifo tm Piketo "stríi-kň A inťťí
kyM jak Jej sibífáii vijmt nar
vali pamatují Phd ť'M ift't sm
stoupením dn nÍH'b V M " A'
byl ft(tfi'iir'fn t 1 lt f ! íky a tělo
vědy tm universitě ve West Viriri
nla Hvnje rajísté velice řiijímtivé
náhledy o těJně vyVImvS se sta
noviska niiirukt'ljii demokrata
vybdiil v úhledně u Wusfnieemi
vyxdubcně Uníee "Americká
n t IiKt tkii h KokoUtvo" ktcrmi vy
dal v lYae Je to kniha vysoee
Kajímavá pro nňory AmcriěutiH
o tlHiM vcbově vi' vrtnhu k
noknWtví Mluví r ní také upřím
ná láska k národu českosloven
skému K nnUku připojen je ži
votopis p Cížúv z kterého
dovídáme že narodil se dne 10
ledna roku 1H71Í v liíchmondti la
Hodíce jeho pocházeli z Plzeňska
Otee chudý obuvník vystěhoval
w do Ameriky v roce Ml! před
válkou prusko-rakoúskou unadil
m mi farmě v lowě Nit vzdělání
vé na étyře li různých kollcjú-li
inx-ťiHiyVh ní vydílnl J hÍího!
vii'm ncjnfrSÍ upjiros!ulpjií
mrikí? tiiiív'riiy harvarílnk
h tntt v pi-tmiíiift #i n{ iiii
úi iiutti li) řii kritke p l"
run n'luiifr Ktir i%k
ii0
itHiiiihrl) tlu li p nll I'r it i)
fi'!i! jako rtl(lnlk i'kii
i iiki( l pnoi V Vliii'iř'i-ii
I'hii Klir kiiulvl vAJ rtíml po
jiiHMiovii? v ' ilArky iVu'
Ameriky píAtilftm vp vIumí N
p'ii'll(illjrnii l tfílllC HVtHl m"
ilulililnuli (tplntlil sp nAli-nlí I
ttf vť-iii íiMíii puvoliiiií f{i'ililii'in
AiiH'1'iikó kiíflf-inMiihiifi utni iC
p Kmil Túnm klT j Mí
iiáiii v Oiiiiic ti tm
— Krajiiii Kirl Kotiíck fr
iniif' v Pťiiiríi' tlu (Vích Win ti
sintvi n il v ttVIito iliiwh pí i vií
(!( líhl z IfMl ITÍ jíI"" iMry
v předu voii m Hutnily ti polenu
HfMypnltt M- tm koní ktcřt p'di'
kuvw' nc tiAklml převrhli tm iw
ťiintiii'lio kru Jmiiu Mrlvolu j1i
tialczcím liylii liž druhého tlu'
Ivtujiin KíiníVk byl M! rnkft iAr
ti řiiiiceliAvA zilc tří dítky !
píru UK) nkft htnrřlto tri bratry
a MCNtru
Cctiká otttla V Oni Neb
vruŇciia bylu v tfelito dueeh zprá
vou o Ncbovražilé dobře známiMio
krajanu Atitonltm 1'oláka který
dne '28 ííjnn odpoleiliic ho zauth'
lil l'r pťípBíl lieZlH!'U řlljÍ!tíl hi
mnít i tím že i titííhl provaz ko
lem krku Iv zoufalctuu iivéiiiu ř
nu připravoval e jíž po ileUÍ do
bu éelnuž fiHivřd'iij( tlapall' do
ntKUtth mm u i MHivnr m
konáni píedtiáíek hlavně na nní
vpritífách a za tím ťicclcm navát f
ví PítUburifh ('l?velfiiid Detroít
í'í'iur Rapid Iowu City Oinuliu
a jiná niínfa l'o jediifittiřHÍťiiím
pobytu w vrátí pít do Cehkoilo
vnmka ahy tam v pjňcí v po
kraíovalí 'f t !
Zniitiý řfhkotiineríck jHiblí-
elitu Ji lotuai ( apek zíi hpolupni
co vmet vi KvetMi hyna p loma
(!apka ml„ vylal jiikladcnj fírroy
l'1ennnř II Itivf'll Co v New Yoi
ku novou knihu v jazyku anyrlí
t-kém n h6 "Th Vm'hn and HU
vakx in American Jtarikínp" —
Knihu tato rn4 bfú praktíekou
tnformařní piíruřkou pro Amen
čany a užitefnytu vodítkem zvla
Stfi pro obeliodní komory hunky
exportéry a pod V knize této pře
metným zfHiwreui vyznačena je
fjíianéní a hoKpodAřaká fcíla éexko
foveimk! Ameriky a materiál po
plive zde Miettfiiy' je svÉdeetvím
o podnikavoHti h ínteí(fencí fa
♦koMloveimkého živlu v oboru ho
podíírW? oriranUaep a xvépotnoei
to první tiokux o Nfatintíkii
í-fkm)o'eiihMi finančního pod
niktní v Ameríeft V zajímaví
kniz teto dovídáme ž Am'
ntnii!' éewkdio á wlovetmkého pft
vodu kontrolují v řípojcnýeh 8tá
tech 103 banky reprewnfujíe
kafífil (éeký) i
♦ÍWIOO MuvcmVí) Nejvíei
etikodlovřiakýVdi bank naehAzí nt
v Sahruncc a kiVd ílyříeet St y
ÍOM'1 je jieh pařnAef v IHinoÍHii
díHÍ a pod V ChíeHiru detdtí
íkoxlovenwkídi butik je mm
Mfátíiícli O každí' z éeikoloveu
► keh bank je v knize této po
jednání obab u jíeí velíce zajímá
vý materiál
" !'' 'Muhú automobilu
vlakem í'et'' Marooef tp dráhy tw
úňlcko Towu oř Lak u Chíeaifa
inmreent bylí r tčehto dnech kra
jřir4 JíndíHi ftíndlář Zi roky
htnrý t ňatava 21 roky
Urý () % Umanu Oba naro
zm bylí v "íí'aarti l zMatí u
plímrifitii (hy a patřili k h%
kým apolkfim
VftvMtiý hiovunký Mrí
W H Jfaďaroi) Dr fehlícku kter
íim toiffe nmiázi (u-nkmlovfmkA
tmi táiu přijal v minulých dned
ď Ameriky NaIá v jednom
nf' na vehodí hiikwU rozeslal
okrufrhí dopíi na vw-Uny kIovu
k knéze jim pfdsttvuj
lf vAshn( Hlovíik a íMk m
l(Á1Ukí příj"t Aby mohl prý fu
#poíopracovítj y zájmu Klovřicka
í to Ameriky příj"! wlpornfují-t-Sm
líítojři uwl4tttkl-)f) íkijp
i''tnwh na kardinála íííboo
njk aí eVe iTnt'tSfA v zájmu
Í4v#nska wmw ponoudíij x dři
Vjiíí j"ho (íniiottí kdy fu'aóvaí
prtí rnk'bV'kí tiuhftm #
ífaary Vufkky thkmm í bol?
tiky rííKenuká vWrjuocfc awtí
'Ifi Zajíe 4 JMÍUjM j"ho riř-
HUM l Ulil i ' "MJ ti j ř Mři #
Hví dovolené poiižíjo p ťíz kull" fTÍ Ví '° ""í
Hf ví pfeilmřtft které odporueil
pohlňní Kvým přatelňut do C%f-1
Trovozovat v Ord po nřkolik b
obuvnictví a byl v dost i dobrýe
poměrech Netnřl Mdních dítek n
zatiechal tu toliko manelku
dva hrutry IVankit a dana kteř
obu bydlí v Orij Hyl 4 rokň htAr
richován byl dne IJ1 ííjiia na (
nký ninidtií hřbitov nedaleko Orť
Jak - Chicasja oznamuje
byl přen rcpiibJíkAiihkou záplavu
zvolen y úterních volbách novu
do kotigrenii vilcobcené Kiiúniý
krajan p A J Sahath vétíinou
Ah'i fifX) hlaxfi Pan Babul h praví
dejně míval vclke vftíiny ale
tato vřtáína je impokojivoil vzble
ďm k velkí rcpublíkánuké' lavíné
a xvédéí že český tento koníren
nik téňí ae plné dúvíře svých vo
líéíi -
6978 lidí usmrceno
železnicemi v r 1919
Méné oHob bylo tiHinrceno želez
níeetní v roce 19J9 nežli v kterém
kolív roce od r JMX a míně po
ratiíno nežli v kterémkoliv roce
od r J 9 JO praví prohlášení vy
daní Mezistátní obchodní komisí
've WiHhínírtoné V roc 1019 cel
ketn 6078 oaoh bylo usmrceno n
M°0m poraněno u porovnání
(tH)') tismreenynii v roce JhOH a
llít-W poraněnými v roce JÍM O V
usmrcených v roce minulém bylo
27-1 cesfujiďb h z poraněných
74)(í cestujících ííaměaf nauč
žVíczníéfiích tiHmrccno bylo v roce
minulém %%: 3:11018 bylo
porauíuo Míné cestujících na se
po bylo zabito na železnících
ruce Jíjilíi nežli v kterémkoliv ro
ce jiném o kteří tu jsou uríítí
záznamy jež jdou zpít do roku
JHW Loňskího roku takových Jí
dí bylo usmrceno 2Jm% a noraní-
no 2fi'H Želipnííní úřednicí rra-
vi u míní OHob bylo na zahilce
a míní tuláků tiežlí v letech před
cházejících
Vážná vzpoura sovět
ských vojáků v Moskvě
K vážní Vojenské vztamfe ťío
v Moskvě péed níkolika dny
dle sdílení citujících příiviícfi
do I(i jry v Mtvě pmví kodaňský
fmi)m Polít íken K nesnázím ď"t
ilo lak cestující sdílují mezí b
kfvvMyím vgáky v rřcdměsfí
Cbodynka kt'ří odepnu vydat i
% tm trnutu nedostane li ne jím
#vébo vypravení Cívííístě po-
Mavííj se na (stranu vojáki a do-
b k značným nepořádkem v ka
árnick 4 pří líhajících níicich
7akí sírojovývh pnkVk bylo pan-
žito dít sdělení cestujících a vaJ
fcý poíet vojAk ft z susdfiícj dí
stříkl) posláíi lyl proti vzbouřiv-
isiw se vojínfím nonfrucc pfa-v-ny
byly na fcfratícká wía
izí ťJXrt i 7Xt wb byí -řa-Utno
Z Uúttr prý oá M U
M' WWW iú'W Hííw
i
f J_
'' 1
- ' t
♦ ' -- I I
I
Ml I W
fKm
NOVÉ ZVOLENÝ MÍSTOPRESIDENT
í 2 OMAHY NEB
t M+M4rt--MiM 44-H H4ť
PO V0LB15
Kažilý Lcdlívý pozorovatel po
litických událostí za pohlcdd 4
Mky doztií že hospodářství v té
to republice bylo nesciopiiijřízi!
no a jdýtvmí penízi tak lirom-
ní že to í Miiťího zaryt' ho de
mokrata přimělo k iícuiýhlciií a
ku jiocliybovúní ii v mnohých jf'í-
píiihch j k dznáiií že vlóibi Wib
sotiova byla ncscliopiiu íídíti vál
ku a je icM'hi)pini Iiižlítí pová
leční! otázky 'a přohlciny
V průběhu celé kampaně nc
sirnnní n iicodvisií myslitelé ví
déli váude nespokojenost h nc
klid v mijsáei lidu důsledek to
ticHchpiiosf í vlády presidenta
Wilsotia a protož i výsledek vol
by byl jiko sesunuli laviny ve
lirospícb ftrntiy republik A uskí
V této kampiini hnil jcm ži
vřjSího joilííu nežli v dřívějsícli
president xkých volháeh p'!o j
ko reiibJíkAii ii jnkn oběmi ma
jící velikého zájmu v úspěchu i
zdaru tífo mocné zemí Milcdal
jsem že j" tiiiltioslí knždého pra
COVlilí pro vSeohectiý zájem n nice
Jíro změiiM íidminislraec naíí vlá
dy tak n bychom co nejdříve sc
vrátili zjiét k předválečný m po
měrům Po pn-liož'tií mého plánu od
boru pru cizojazyčné skupiny a
meriekýeh oícanň a ohledně cizo-
jazyfných ÍBsonísú republikán
ského nit lodního výboru byl
jsem přidělen joko íissístent ku
senátoru Mědili Mcí
jenž odbor tento řídil
Toto mě postavení v kampaní
vyžadovalo 'vyseifííí nákíotmost
slovanských ěasonísft a zda lí hv
Jiříjmuly oziiAmky n podporovaly
republilííííjskí kandidáty u mimi
to vyšetřit nynější nesjokoje
nost a neklid cjojzyín'eh sku-
i if i
w oy e iym možno z
kaří pro stranu republíkí trnkou
ii)ťmivni literární a ěasojdsee
kou propa(fariou Xežlí jxejn se
vydal na cestu do tnht kde vít-
M skupiny Ht nalézají byl jsem
Jioslán tm poradu se Kcottorem
Wrrcti (í ííardítiKcm a nímž
fcem probíral plán v jeho obvdli
přes půl hodiny pří ukončení
mé audience senátor lardín?
pravil "cokoliv senátor Mc
řVmíek h vy níínílfl v olď-du zí
kání tícífo skupin já eJiv4-
lim" s í
Moje eefy mí vedly do S'W
Yorku íliílfilclphíe J'íttHbiirtfhti
MeveMlif (hry (Whííh Mil
Haukee Uhw Hl Vu Min
MHptín líopkíns Mínu ídr
fíapíds ía íoh (My V( vv
fothfií měbo úíele v těch p ml
tiwh bledal jsem že obítn sfó
vaíiskífo přivwlu uclíkě míře a
í vítlina Hmifah kmt vriimiť
ttU V mtki fťUíúmlthii ve- V%b
ÍDíftonu fthMaf jiem v4ud m
Pfko}-r(t ftfHÍjíf hAon
ví'i4' jřieííJíd ? tíli mč"M
výměníky' iímV my Mu
pily ku rozhodnuli kam vrhnou
ti osudy tohoto mocného národa
Jiří volebním osudí l'o nhjiil
ičihlo mé-! byl jsí-tn poznovu
volán do New Yorku ku poradí
užšího výboru ohledně cizojazyč
ných časujiisů která skončila ve
iiosjéelj ciisopísň V této přítěži
in! i tm vít f vil jhciii některá siře
iíí4h kde se obecný lid více mé
uli shromažďuje u shledal jsem
h se nespokojenost u neklid
slupňujt u že imiHNy se rozhodu
jí pro změnu a že žádná kamo
íláž demokratická není h to ji
odvrátit t od svého předsevzetí
IJd h uedfivéroii hleděl ku vládu
nynější u vdliee jiostrádal dúvé
ry v deniokruliekcho ěckaiice
Coxe obávaje se že by se vrá
lily doby juké panovaly za dru
há lhůty presidenta Clevclandii n
mimo to lid védél z historie že to
vždy byla republikánská slnina
která luhlíbt nchezjieéí a hyb
schoiitiit zápolili s každým pro
hlctiicm n uvésli poměry v zemi v
rovnováhu a juolož tak ohrom
nýtu hlasem promluvil druhému
líslojuvlu
Časopisy naše byly republikán
s1é tendence a prutu že jsme vi
déli iiescboinosl a marnotratnost
demokratické vlády a že vážná
rekonstrukce za vlády demokra
íícké je nemožná v důsledku ne
schopnosti a nemající státnické
ho rozpoznání jsme" podporovali
houževnatě stranu republikán
skou y zájmu všeobecného dohra
n nedali jsme se ani vyhrůžkami
zimlepeneíi cesty mtíí ueliýlíti
Ohromná řfsiim Jibisfi vržených
pro senátora WaiTcn íl llardíiiffii
t listopadu dokiizitje že nás
smr byl dobře volen a v zájmu
veleny "a pro vseobciíiié dohn
lidu
Zvolením aenálora Warren 0
líardínjřa za presidenta Soustátí
Amerického nent vs- uvedeno na
pravou ceMu Vezme to delší do-
hu uvéstí tcnlo národ tm aíabil-
ní podklad s dfislcrlku níarno
Iratuostí stávající demoikratieké
admínÍHtraee a juotož lid musí
mm frpírlívost Jisto ale jest fa
jako vžly strana republikánská
se zhostí svého úkolu řestnř v
zájmu lidu ~r Váe líurcí
NAJ&K NkvírtVY'
V pátek m t do velké míry
bylí jsme póf Mém návátěvou dáv
ného příznivce "Pokroku" a do
brého řiaseho přítele p' dos K
Vlacha rolníka z Clarkson Neb
hirý áa víMih zá vodu m svým
rýnem Kaliem m několik oka
Mžíki zavítal Vrít Vlach é si
stěžoval V jest pouékut lámi
titm kukuřice unaven ' vyhlížel
celkem víž n ves Je Síezí jé
ným i mi sdílil Že do Omaíty
přijel ve vi křiřU mnuUkM
bWti(n deroii synem Kaliem
tM vytít ním rfyriýrhyá1ttitiM
ÍÁmÁni kuknříi'1 y okolí Murk
yn "st v pířííw prvidu v
fafith ft húUt y křii má ji
í ' S - I
i I
játi k v)bihivAnl n i%mď
ti ukryli Pitlt VUh pil bmV
ni ke j 4ii % HiUui d Id le Jhs
kui iiiikA prAv Viin e
kntl fnilsll ItllH k otiilřtd M
klrriniltrt ieh"ii nm pfrh m jiií
mm ínnAírt h kujeme Um
e Shlřjl dopioptn n rpiv
melu
W sitédu tiutivdi h IvMiip 14
VÍIh! d i riUeďl imšftm dlniilinb'
tý idltěinlrl líMtt liÍihn pan
Uipdd Kátirt který po píi t
slediiloh luk A e mvými ihřltlil
hrutry řrtiiiuiíd mt prnitajab far
mě u Olovtr No hk P"iiě
vinil hk fiilmid p't svvch pía
leleelt V NelUiiiie Vyprodal MŮj
díl lni farmě briitíínt ubílili se
ku své sestře paní datnes llnhrt
lé U lítitiirt Nelit' i klelv nul V
i'imylu nitmi strávitl Niivilřva
jeho ttá pnlísibi
V prúvmlu líev V Cejiuirii
faráře rdejšílm řeskéhu phshy
terníhu kostela nnvStlvil mís v
těrbto dnech Hcv Kuviíř který
po delší dolin pfiHibil jako sekrt
lář Y M C A U cekosb)Vi'iiské
armády na Hibiři 1'otělila nás
tato návSiévíi ti zajímaly nás je
ho zkušeností ze Sibiře ti IlicliŽ
iiáni vypravoval Shledali jmne t
rozhovoru ním ?e byl dohrýtu
"strýěkem i Ameriky" českoslo
venským sibiřským vojákům
V pondělí tohoto týdne do zá
vodu našeho návštěvou zavílal l
Jan J Tichý poslední dobou usí
dlený ve Winner So Dak kdež
zuměHt nával se řemeslem lihiKtýí'
skýni V Omítce jak s námi sdě
lil když si byl předplatné ziijtra
vil zdržel se po několik dni Zá
roveň vyjnóvčl jaký pokrok u
činilo město Winner jež nyní ří
tit jře 2400 obyvatel a ještě
více by bylo za poslední rok vzro
stlo nehýti té všeobecné lísně
Uývalýnt Omiižiinůin liritlříiit IV
šlalfitn daří se tam v holicské
dílně výborní jako' i pan Bar
tušku v Omaze známý krejčí ulě
Seně ta ni ve svém krejčovském
závodě pokračuje
ÚMRTÍ KRAJANKY
Ve ětvrtek dne" -I listopadu
zeníf cla ve svém obydlí v Niohra-
rtt Nebr( krajanka pant Dorota
Adamová matka známého zdejší
ho krajana p Filipu Kriiinla by
dlícího v éísle 17K jižní Palná-
ctá ulice Tělesní její pozfinlalky
ilniifii ven" liv v ilo (lina iv il zi e
i i' "i ' i
iééí pohrohtiíkH Ji Vv Jandy jio
hřbeny v pátek minulého týdne
Pohřeb konal se z residence p V
Krumlovy do chrámu sv Vácbi
vii tt odtud na hřbitov Panny
Marie V Honili Omnze Zesnulá
po sobě zaneřhabr manžela n sy
lili n Filipa Krunifa Pozůsta
lým platí naše upřímná soiihlrast
r — ~~
Holandsko může se
státi republikou
I ( J III- :
Ifolaiidsko může se stáli repu
blikou v nedaleké budoucností na
základě -odporučení předloženi'
lio Komisi ustanovené k revisi
konstituce líude-IÍ toto odporu
ěetií přijalo Holandsko bude mí
ti příležitost změnili formu vlády
IcA by princezna Julíana jediné
dítko královny Vílemíny a prince
Henryho v budoucnosti dala ži
vot hochu z manželství jež schvá
leno by bylo (iiirlauientem Prin
cezna je nyní 11 roku stará Komi
se navrhuje a by v budoucnosti v
tom případě že nebylo nebyla by
přímého mužského potomka muž
ského panovníka trůn odevzdán
bv mužskému potomku druhé jfe-
J'líl ll ! f (! I
nebylo přímého mužského násled
níka' lidu má se doufat i příležito
sti k mění' formy vlády
IV HLW
JI Mttví '"
m ((ui
tisMin rn
fot tWrÍM lM''
v MxATn tms
tfkrfcl ti-ssN 1
{ni Pnlnm Mil# st
svojí i r'"M'
1 L lunnlin Ule
rin iif m
tislnlt Mi"S bll ♦
řkoúiku (iříttílfl bjlí
ivnjt tvjíiii ili y
lrvnttt řWfř11 Hw
kínjfnl NuMlfl lo"
p 1iikpirhl( Hfl' SH
iPll)r vtáll U Vevh
d-lrýrti UlviriilMl
o
TR2N1 ZPRÁVY
Omahil Neb i) listopadu
Prostřední až dobří
volí 11 VayltfiO
tbyééjní až dobří ÍMJOW 1 1 00
Prostřední kž dobří
roéej i J VKŽ PIV
byéejn í až dobí í HÍW 1 1
%řifíU Volí Z t-
Prost řd ní ú dobří fiVt 1000
Obyěejní ú pro-itř IJWWř HCKi
iobíé už nejlepáí i i
jalovice plst vím CVMhK
SfjiWpií krí vy z p
stvin 1'i'tkH Viti
)'híh ni vUui Mtiu tVt-
:f}UfZl vdt ku kr
mění 10W(1 !(
Dobří až vybraní H"'ml(MM
Prostředni až ldřl ifiOto SÓO
Obyčejní až prost ř OIMKo 7IKJ
Dobří ai nejlepšr
lvěeí k žíru !'':
Frostieiliií aŽ tlobt'1 ilHKfi HLTi
Obyčejní až ju-ostř ňlKlfu 'il
Jalovice k chovu 47ÓÍO 7'i
Krávy li chovu ' -lrOói 01H
Telata k chovii Cfilldř !'
Telata pro řezníky 00(n PU
Vepřový dobytek
Nej vyšší cena PtóO
Frviměrný prodej 1:100(0 Pl 15
Skopový dobytek
NejlepŠí tuéilá jeli-
ťiii ta P2(H)(olLMír
IVislr aŽ dobrá I ITiOfo 12 ÍM)
Dobrá roční llÓO(o P_'X)
Těžká roční í)00ío !"()
Stursí skopeí fiófo HrH)
Dobré až nejlep ovce 57r{íi (í2ó
Proslřednl až ddiré TlIHIÍoí 575
Nejlepíl jcliťuitll ke
krmení llW(n:#t)
Itoéní skopei M0l(o !I(MI
Horní nvce 775(o 875
Obilní trh
1'AlíNK
ť'ía 1 tvrdá
" ': tvrdá
" íi tvrdá!
" I tvrdá
" 5 tvrdá
" I míchaná
" lí lulchaiiá
1M
l80(o 10 J
lH7(ři12
175
li(KolH'
170
170fi 1H0
" :i iiiíehaná 17:% 180
" 4 míchaná 1(i:(o 170
" 5 míchaná ' lfiU
KilKrfUCK—
( 'Íh U hílá' Míij
" 1 žlutá Ole
" 1 míchaná B}u
(vi:s-
íslo íl bílý PHIhj
(''ísln ' 1 rai
IIIÚMEN-
"'íhIo 4 4 '8()o
f'íslo 1 ke jirmení 7íle
Malý oznamovatel
NEW HOME — zamření tnuli tíef
Mtrojc v (imdejl maji ílinirioiteit
riiriiiture Co J2IÍ5 již IX tillie (J-
tiinhii Ailvertisem-it 13 tř
NA FEODEJ-illnri Ti mWh u Uim-
ehti — lut 2'mHO — J7J-I jížiil 1
ulice bcíliii Musil 4V1 Vvtvr Trnut
nu fmitjíJjis TMI — Alv JTVie
NABÍDKA — f etiko iriiiiižcln ne-
oifttfi n mi mu -Jedí ii A se tfeml dítkioní
— iiejsturít 4 roky iicjiiilniUÍ s inf
f'A ~ iitiývAm stiivetií a s večerů A
nocí zmocňuji! p mne vwlky ni rneh
tka fívelt ní lnul' nf-Uťm sřfifivňlt
flii-) iiejriidřtt bych ctin'l pra iiř-koho
tř-li# udiiniio prneovAti jitu fciyž bych
VM'-I řn ticmiíním ťti v dorní mi
mu O Žicdiytí mfioi sátu poiitiiráfio
not! zuítcli! iim tt'lrifs8! ' Kmirm tnrft
to k liíxton Ht mu ~~ Adv: 171 1)4
NA PRODEJ V r-Ué čtvrti Um (
iM'iti ttU dlfiidénA ulicí luvrií mír
ne řlítfcjř K doptSitl íiilíuii f JJilník
in rn ií etr - Alv 7
KOHlEh SV MARTINA io4'lii
rurtoniore utc" p rálli ť' lii!
v O tioliH Ol n o V Mf "7lil ti l„„
I Míde kdi' builft na (irálej tfini
itoo tiuiiMutvl jtsích iižiff'yrh
přf linřtr Mt MwrtifJM Čtnindt Á
řtín-m#t 17 1
VDOVm f prrMHribh fcid (c
'14 (fot nutí himf)iilytí uu vtvfrní úimido'
ntmti pru ínurt vAihttim dundickínl
rdifn# 'íít n "Pokrok" jd -km
"('nitá Mipolu" AJ
♦ řtiicfit l7(f ' 'i
lí'ÍJíť' j (no ukk Utltml' ílliitr'v
hf OteHÍM Vd'íl ÍM p'eíř(ll(t( třel
tu fJtMmUihď nni ' řméiAfHfcM
n&AHtM-nm #: UnhvUl yixtiftVuM
kO"t řy l wdciÍA ji t„
nt ft )n rbi ht ftMi-lj hjii p
v4M! y nttiw nmvvkinv'
%t%A htlJt MrW fAtT fo
' Pi Clcw Avi
CfeMf lil i
4 ' 'V