Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 4, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
Bil
o tnvrn lu vdovci
iipui j ititi
nejmi vrf liMuikiiii tmi ftlťt
jk lt 1ihtim lnn'cnltu
tnrttvu ju u ťrndutttt' li A
'Jtttibtit ťrtný Vk inu u iil
tur eJttv&l a dhuh tiMv tnu
plvndrly jnirth vi tííi
jrtki lib tuisua v lltw wrtit
Jbuhíifci 0U4tr tuíl jktvi Mra
líe praídno jakoby um tiekda
MVy tvikrétul morek
lK hVjnka ji tlnmnitoxtf jtií rtitii
tl pgtiuenv liuryftVk rvlť vesni r
tittviuv vde trojuli O -1 f a sautulu
rtiáiut
H"pvt it : "ZáJne ttúpetd fuJn
brečení umMu lu-ní ji tuto
k ivfin tnf t i k mrtvým -tiejsi
Mlofi k ve kvítí se neMra
tlí - kdvJ! tu iK-jsiu dřti Vseehnn
půjde jako po másle — "
Itejukftv bratr ťhalupiik r lnr
M hralilav vin krnkrm tvář tm'
jtikujVnmi tiu perníkového patní
ki a silné naléhal nu sukovitou
hni Ji vrlkým mstrn Nemluvil jen
:krk'lll tehee oJkiinlAvnl u bedlivé
i pozoroval mladé iwenf Div mu oé
nevypadly tm áirolistou píenle
temného lilu a sametových svitu
Kde pak 11 nich na horicb (oková
plodina !
A Iurý"ek dál - "Myla to hodná
žena imtička cukrová — lVmhňh
jí dej lehké odpočinutí — by
jkte spolu jak( holubi kamli
ule 'j tam to tam — ženských je
nu svélc jak žebříčku nu mezi —
"o všechno je mezi lidem nouzi
jen o ženské ne — živl k živým
' mrtví k mrtvém
Rejnek poslmn-hal ncjmslou
ebal V ocích inátoliy v myšlen
kádi kliky liAky v srdci kleštičky
%i trupem' kleštičky stisknou
nž zuby linií a kolenu klímají
Vzadu tetky vypravovaly j "Jen
#co je boží pravda nebožku Hejn
ková kyln ženskA k pohledání —
lakživa jsem ní byla jen: ty mň
milá ty co délásf A onu pékne
i milá jen aby hni- nebylo — binf
lYnibňh pochválen"
A jiná tetku : "1'ž suadťjí bylo
souzeno za mladil umřít nebn j
1o tak v jejím rodí — její něhož
ku mámu oďficsli mi krehov niné
fce zdá ve čtyřiceti — kdo puk
tu mňz Nouilit f "
lurý5ek Uúl domlouvá: "Co
' hyi ty tuklile vyvádřl — byli jte
spolu teprve rok — to j-ti ji-sté ih
přivykl — to tu jentfi není mnri-
íelsikí Uzel — v tobř je donnvád
inužhká síla - jeden bnlsán ve
kv"I nekvete —
Níieliomýll se do Itejnkovy
blízkostí Ifolák hornistn rozkvu-
Seiií' s řelern zvarliánkovaným
protože lio dnes nevzali při po
liřelmí muziee do ewhu a vykló
dá: "Jestli pak tyi slyiel Rejn
ku — druhá liorna nevydržela
takt — Itylida' to nikdy lak vy
olo tievyfoiiktie — to mtiHejl ht
moje prsu ne tukového suchopáru
~ to ' byla dnes krásná muziku
jedna hanba"
Vzadu rozumuje tetka: "On
Rejnek si ji vzal jen pro oudčlek
— pro přínos ne do dvacetikorco
vřtio je tři sta málo Ale oudřlek
mřla bvl fo ženská jako uplácá
ná n oři jak trnky"
a Druhá tetku žalostné s "Pro za
éátek to dobře 11 Rejnkft filo pro
zořatekf Jako tamhle 11 Hejefl
Kalném Ale 11 Hejeft jen rok —
po prvním dítátt byl ondélek pryí
n zaélo počítání A dnes je tam
'velká nevftle pořád se hádají Že
Hejeku málo přinesla — "
'"ííejvA to tak bejvá — " příta
kovala jedna hubená kmotra
DurjřSek aby se vymluvil než
dojdou k Rjnkům: "Povídám ti
jen rozumná jen n fortelem — níe
na Jiní naříkat — nebožce j lo
bíe dul jsi ji krásnou truhlu ani
vosfrovská fořtová taková truhly
nemela I Dnes ji všechny zenaké
tu truhlu závídííly! Přkná jsi ae s
manželkou rozlouíil krásný f unu
sek vystrojil — všechno je jedna
chvála 1 Ale přikop za seboti ne
vylianj — mrtví k mrtvým živí
k žícym wpadne listí uschne trá
va — a napřesrok v máji mlsíeí
ri a pu a til ví IUf ttňui trtu a '
imi"1 lsv lima ÍIVIB H99Wtr
Ifolák hornísta resonroval:
"Funus s takovou hornou je ohav
nost — VhU o tom budou po vfiko
Jí vypravovat Jak Rynda faleíní
foukal To rnál jsi Rejnku zakázat
— to hí nebožku od tebemeMsIou
žílí"
ÍŽ dochell Refljkov atavení
ř fíuřjříek napomínali "Jak jsem
povídal r~ lr't toho naříkání nad
lidi Mkl domfl iimj si knk
Jf v Impvdé už Čekají — Je to
♦W
KiVI tu t#ti ňl Jkl
ři unitriJ 4 vLt V'fct n
hU J ik(i vi M i t Vrtt
Mik u Mai vvVloul (jiiTy
Ak tĎp 'tei Hfiprhho
ilne Hliribst u sunuti A!
V bhrl tftMli "Vevkt a
I íi IhIhU ti li 1 1 L &lr
LtMv U J rkte jék l Jgrjrl
UnrřťlkV kh — tierlll JTrtVjA
likutet" ctrac l f tu horáka
Ten stál upř"íUrJ nekniee V
p! stařenou dg rrla ukoatou
hot Ih7íJ v Mne Neo ftthiivvl a
jen i pf ťuoia u'iuin bmtr pro
Milel
VJoee Rejnek #fttjjl'fi %edl í
ha piiottl uUil lilami Jím dlati
a tettu mu plese rty hctfeftla
A Duriek dál kálei Tůf (im
hospod" poěkajt vyslechni
zutím sousihIu vjslerhni ralu!
Mrtí k mrtvúu Piví k íiv(m
poehuvnN krásní poehovnls nle r
krehvvu i'[ jsi do fivotu — tuhl
do své živnosti u UmioÍn se dháliát
b)1 niybl udrželi huspudúlstvt!'
lirut r horák pMvžilhAl r jed
řié rukydv druhé vytáhl ghrotuti(
modrý šátek z kup v u ft ku vi
si utíral nos Xnělo tu jak kašlavá
křídlovka
Dursek přicházel do rážet —
"Vis K" list uspán lúívnl podoben
stvl — - řiďme se Kristcmpáricm a
bysiii nevešli v pokušení Já nic
ze Mvé hlavy já íobí ze svřta —
tuhle máA přiklad podívej se!"
Rozkročil sc kornontem ruky
utře) sespulená ťistu a pohladil si
rk To tuk vždycky ladil k dlou-
i řeii
"Oudoleft mis byli jsme tam
spolu kupovat krávu — já mám
odtamtud ženu A ziuU tum Ku-
bínka co mu hrom zubil manžel
ku Ty do Oudolenř jednou za řas
já každý' měsíc Navštívím přátel
stvo posedím v Senkovnř poroz-
ruvím koumám osudy a všecko
já přezvím A tak tomu Kubínko-
vi hrom zabil ženu No abych
iruvdu řekl dostal s ní jen tisíc-
f I r 1 # t a
ku — co j' (o tisicKit na imioíuku
Kruiitf Aspoň kdyby jí tehdy při
vat bách přidali stclnou krávu
nebo valacha 1 Ale Slo to —abych
spravedliví řekl u JCubínkn se
ncpruli On po svém ona po svém
jednou bfi Ktibínková nu lou
ku — na 7á)udA řertovská řer
nava — břží aby pomohla do kup
skládat -— tác! boží posel zrovna
lo Kubínkové až zéernalu"
ílurýsek znáiiinko si Vydevhl
"To se musí říci Kubínek jí
vystrojil krásný fiimisek ~- pat
iiáct muzikuntň dva páni 'páteři
zjiéváci ze tří veMiie a zvonilo se
kolík hodin Truhlu jí přivezl už z
města stříbrem na truhle oři pře
cházely A povídá kostelníkovi:
Kadidlem ncá'tři ať na to prask
ne třeba přtka! Povídám: slavný
unusekl A v hospodě" se Kubínek
ze žalosti napil no abych tak
spravedlivě řekl: na mol se ožral!
Míl manželku rád ve stavení mu
dřela jako kfiň proS by se ze ža
ostí neopil t
Horácky Rejnek se nijak mra
říl a oři inu jeátí více zpřísnily
DurýSek sl teď niřebo nevftímal
horGví vykládal až mu hlas
řeskakovah "A v toni opilslví
slibuje Že se už nikdy neožení že
y takové ženské kraj svřta ne
pohledal Cukalemente" to je velké
slovo! Až to námi zatřáslo proto
že já mu už chysfil sendražskou
Pilftařkuí Povídám si: jsi řlovř
ře oiralý — zegtra s tebou pro
mluvím A taky hned po obídí ke
Kiibínkovi a hned rovnou Jak
dlouho eheeft hospodáři býtí na
živností bez hospodyní! — jen ty
mní řekni jak dlouho budeá mít
smutek A Kubínek vyvaluje oři
nijak mu to z krku nelezlo ale
pro Jraoo povídá 1 Ne už se m
budu ženit! Mrknu mu na noa a
nž vidím že je — převrácený! Po
vídáni Nic ty e nepřenáhli Pil
lařka má řas není to honěni tU
bylo v áestém mísíei manželství
mni — aí ty nekalapíroj ale
být to tnu! — mrtví k mrtvým
A tm I žlrým I"
Iírátr horák opít hromobitní
smrkal ul také netrpílívé o-
hromnev horáckou boton loupl
Dnrýsek teď zvýiil hlas "A
estlí pák víá Rejnku na pod
zim Jamt to dali dohromady a je
stli pik ty víf J tuhle ti ívafri
v Oudoleni ni uMnek typravu-
iis "Keebei mtrýwl Udjbét le
nmU mi ryrffřiU to Je áo
Urccí H(( sel pár groáov#týh
vaitenni'' a vitzostavn podíval
m b oh hráfřy' '"'"'" '"-
V4ow ntjmk doitia # boa tni
0
91-
jřrj t4f ii í í itor C h
ti
tta
1
ií I
i 1- t t
- — I " ' m m -
le to
vidM h"jnVu (idl
- ji rrvvna tuk telmu jnku Kri
stiispiln ► Nl mtl nic stikst
dilrl Iiimi Ji Lostrle
e he to je řiifisnské — ni
JÁt V tl4bkit Tak
Lleik i llraVAbce $ Kuliňota
NaJ tu ! f tu hrotím luttt ruka
tu Itrií li J1 Multuu prla
LiV v liikjv Ink Jv se ul ne
l Já — lio nofifdejme jí kafiine
iVk íantl Crkal jmi a tuhle jdu
du IJnsliiv) kozu kupovat Nlnjí
tam dojné kory vmeno jak pu
tdika A znivtut mi HhiWikn
padne do tuky 11 hned lamnituje
) ji kruduu Jetil h jí v nud Ji
l iťltiálejí íc jeití řii tilii mii to
)' ji reládku heposttMicliá li tak
pvřiU a pořád No ml'ím kývám
— jm se ty IciiskA vyzpovídej
Nu nove jí vidím že hřjf tf-rii-kn
mi pésinkiimi ubych jí ženichu po
navrhl — "
Horák iiéknlikrát zuťukul holi
du podlahy 11 už blo tiárumriř nu
liéiu znát e ho iKirvikuvu íeř
tnří že by rád sám podstatní iu
hovořil „
Ale Durýíek teď v jednom tu
hut "A hned ti frknu 1 llnibaóka
je jednu na svítí jediná od bo
žím nebem S Hrubniiím se jen tuk
za ruce vzali a on hned na kr
chov — na mou duši jnkn panna
korn jako pannu inu hotová
pannu! A o jejím majetku vím já
nu chlup vítu do krejcaru všech
no! Jen v je pravda 11 llriibafi
ky je všeho dost — nu knížce má
tři lišíc— Jirabaňku r Kušinovu
tu(fo se fiřívdat do stokoríáku!
A ty ji znáš — všechno je nu ní
krásni' -~ oudélck mustný do prá
e jako pacholek dobytku rozumí
jak nebožtík Nejmola z Tiiréan A
oiilisná je k mužskému — což o to!
Podívá se nu lebe — osrdí luie
ti tiiaiitoviilí! Promluví — u už
lořís! Aáááno tukovou Ilrubuři-
ku vzít kolem krku to já jsem už
plcsuivku hnilička ula nu mou du
ši to já se sám roztřesu 11 dám jí
ubicku! Nic nutit liic tuk říkaje
kvaltovní dohuzovat — ule kdy
ys ty lU'jnku myslil nn novou
lospodynl — jen llrubařiku rusí-
i L a
novskou Jlruuanku !
Poslední víty se z DurýSkii hr
nuly proiídem a když ukončil
odplivl se z hluboká nabral na
jazyk slin aby si trochu fis! a vy-mastil
Vdovec Ifrjmk uni muk Se
inu! hluvu v dlurueJi sedíl tm
postelí jak hromada iii-átístí
Teď koneřm promluvil horácký
Rejnek Jeslí víc s rozkroéll hul
podstrříl yu sebe fiřehnnl se tro
chu dozadu a pomalu dfirazní a
hovořili "To jhou yiweliiio hudry
vudřy řeíí lakové humpolácké ne
třeš jím zatřes ním — povídám!
Hratr se tuhlo musí oženit — a
brzo — to rozumíme ale nuí by
cizota radila f Já znám 11 nás tuky
dost ženských — my už si to sami
pod naším stropem spravíme!"
Durýška jako když do stehna
vosa itípne Moc se rozzlobil: "O
to nle níe — víechno se spraví —
on se I mord spraví o to níe! Na
horách jsou taky ženskí — to my
to víme že tam rodí ženské!
Ono je to k ženskí podobno ale k
nám Hf to nehodí jak říkám ne
hodí! Horařka durařka říká w
je tu 11 nás pro třesopesky! Tak o
vá modropiipkatá Kařena se 11 nás
ani otočit neumí a když jde do
kostela nese botky přes rameno
a sukní si vyhrne nad kolena až
je Jí strhaní žíly vidít ! To rny zná
me to my jsme holenku dávno
zapomnžH!"
Horácký se nerozřílíl #us po
malu a důkladní zahovoříl:
Každý Jak umí kaŽdy Jak ho bfih
nebeský atvořU Máme na horách
podstatné žonskř ne bíhavé a to
éívj aJe ženskí do práce záda
Jako foána nohy jak prapisek A
zrovna vedlo nás je vdova — už
jsem Ji pro bratra vyhlídl ~ je to
ženská Jak fasuník kom žita sa
ma sí hodí na záda a pítí chlapfi
se nebojí" -
Durýáek rukama sem tam no
hama cop dup oři jako jehličky
"Mfižo být mňie být! To rny jsm
tukové Ženská také vidílí — tam
hle na Vťelním je taky taková
vdova chalupu by odíoupla do po
toku Al# pro ftejnka není Ujnek
je krajský UůHk taková by rou
tálo yycocU 1 jednou by ho í
ebodáka prala pírotoře on je ta
ková ótiWU putítU Pro Rejnka
IfrabaAka af ul fiká do ehe# ťo
ehe — Jen f mbuňki píkná Hřa-
áln e " 0al réáSJ rdi
Aivd liitik "M4 him i
t t tMui kt třiJ n i lim
n Pí Ji i 1Í1 Mílky jřkltfti r
tu? e tg t íM ej)r rtjbo a lu
fe b( se mi ( k hrtiiltni hndibi
lltilrk se iniWe převesli -in
léfadl ml Pikiiiee koupím I
lu pb i f s bratr přepře - linie
L rkr fht jako Ititljatika lo e
tu 11 e jjt cistíii DMiivU
t lk Jirm doslechl íe pii nkti
1 na itutt niurndí ltnl jim (o
tiivsld na PikM'iii -"
lbtrýáek rozrpial kslšl iknbal
e radu ra limec a télem mu to
hrabu "Já níe proti tuinu ť
líehrt Pískni ic - Pálihfill Hejli
kni tu PjvkiJiei pníelilicj — ať
se 4 Písliofh í puttápl lile lil
i jo Hejfick pos!ul edle sebe
1
tu i'1-ktiKi u iiruhniisu ut si
j prohlíJne a promaká uvív
in' kterou 011 opudne A já mám
10 llrabanku dem-f mužkýib na
tu se kuždý oblíne to je ždiská
jak cukrkiilull llrHbiiúkii by jnobl
ipadiioiii každý kincpán!"
A tu najednou shrbená zinué"
ná postavu vdovce Itejuka na
postelí lilIplilMoVubl — líejluk
vtul 11 mírní zabovoili "Ny
Pánbůh ziplať Pánbůh uplať
Nícchnu vy to dobít míníte zaplul
Pálibfih a dej mojí nebožce b blé
odpočinutí! Ale ubych tak řekl a
ivch tak spravedliví řekl — jaké
nik kličky vytáčky - ono když
nebožku ehuřelu já vcilřl že jí
lochází dech - - já to védél
bj jí Pánbůh lehké odpočinutí
ale já jsem se laky ve svítí po ž-ii-ikfch
ohlídl 11 mři bych nícu
inél — no abych tak řekl tamhle
Kulíšku z Wnice 11 ona prej by
e iiezdráhulii — 11 tuk aby neby-
o hádek — ledu já bych tu Ku
isku z Vřžnice — " rozšufnř po
f lit t smutný vdovce
1
i H 1 i n lt)1 s M í' réfíVrHi
tulťuii Ir lat4 Ala ')'! V''V
y fr) ♦ IDavtim -f a
j r i ii m rriJiiiKvf m j t
tJhi T ir i lvli-nil I
111 l ti i SMř'lllr" ! li
plrtílli1 ptfi e
Vrlkr rlinifi(
t
1 11 ii
j 1 11
ťiií Úd' hl a u t ií
dťliliho Ihinti li lne iJ'
Uh Hířlif f řof-i c duhv
u MmViii isltiiu sfard
nákladním vn vriUiVm na
rápiolnl trní vlnstiilm hskla-lii in
laliii lni lim tc asi lMt jardA
id i tmi slanili' v Stanlon la
I 'llitci-lii bvlll I biil lcs 1'nliklih 1
ťlesloil Id sllojveďiuel ln lisnb
nim vlnku uli I : Miiicr 1' An
dd inu z i'iestin la Topí' nu n
sobuím vlaku číslo j Charles A
Kioibill lim-olu Neb hliiijve
'louči na zvliíitníni vlaku i'UIi lil
11 tiezjiíiíný muž který jel na
!i p-i na onihníiu vlaku i l-lu I
Néklcíí lidé jemnil vláskem ušli
-unií anebo liVliému zMiiiíiil
Vy?vii k vpumíncp
na ifi )íímí
íiuvcrnér tátu Ni-bnisky Ale
Kelvie vydal proklamaci v které
žádá aby oby vaei vo státu vzpo-
1 e v
aéaiiiw"MMw
! Ir 11 itf Ui VH V
li!-'? v?M Ul e t-Úfk
vll ! WJ-U 1 !tlu -
i i I li l l i l-r UÍa íV '--t'fi
j t H ni i 1 1 v
I I iM ! 'budili-1 I dli hl l 1
m hl 1 l lvll Miillli-tiv jj h
tm vli'iipiln ďi sluMi i1 Jí'b ti
pnn K tib íes PhltMl plilirili
I i't in j v i a tichu kli r in l
H l i c rul ťi iw lellidii fj b
n lpi "iinili ItMti 'i ' blij i
t Mt 'ti ii 'í Awrd m
l 11 í j o h ni! la li'l 1 1 -r
nu'i tilu t "l ii ť i"
I c m JU'Í p tieby lbell) lul J'
jich nbeti rpoliirlillti V dril pťi
míří
Vrnii{rl UHhnnijr illr
flrnlrflicKélio plifni
lluituvlé VyslutiecHl V Pfllíži
i-Zfiámilo h éistup pioád'n
(V ú ví in-ncrálefil Vlihřeleřu pln
tilmUeV lekV III VÚdceill V jillíut
liukil je V souhlasu s u'cii in pi i
jatým struteitlckým plánem j-bž
Úi'i Iclll je Mínit fislélií Všech Wflill
"bivveh vojsk v nblasti Ilonu a
K r vinu Tyto obhc-li jak vyšla
leelvl sdíluje binbill dloužili Zil
Základny liovýell Operiiei klié
uKiilřioii učiní nuliinsii Vy-la
neciví piukau je I Intiiu e m
lál Viaii('el in' kolikráte iícd tím
použil léchlo taktík k Velké svn
jí výhodí
ZÁPAS O MAĎARSKÝ TRŮN
baňka!'
"A Já povídání prfřhntfŘ Jen
("'asopís "Az Mmbcr" v IVšli
líše že o maďarský trfin vede se
silná soutcŽ Nejvíce kandidátu
lodává rodinu Habsburků Mimo
xkrále Karlu jest vážným kuii-
lidátcm jeho syn Otto kterého
podporují arci ví vodoví Kvžen a
ledřich Jiným kundídátem jest
arcivévodu Josef 11 hrubí Croy
který domáhá se nárok 11 nn lífiii
svým příbueiisl vím s rodem Ar-
Adovcft Mezi zápusniky nalezu
se i vladař líorthy í) anglickém
princi se již nemluví a lukí my
šlénku národního krájovství za
niká Mnohem hluHitíji chovají
se proti lomu unionisti kteří Ion
ží po personální linu s Itlliuilii
sljcm nebo Srbskem Nejsilníjáí
posicí zaujali Karlistí ktefí sí
řejí brzký nfivrat krále Karla
'rotí tomuto plánu staví se sku-
pinu lljorthyho jinak sice tuké
Karlistická která je pro prózu
tímní vládu Ilorthyho Karlistí
byli v poslední doí znační posí
leni Mimo staří konservatívee
připojil se k ním Fridrich se svý
mi vířnými Malorolníci jsou ne
ut rální Předáci Karlislft jsou
mimo jíní poslance Ruppert bý
valý ministr vojenství Boča míní
stři: Koványi a Hleyer generálo
vé Iforthy Štípán a Pavel Nagy
poslinwí: ííngaúer Denítzky
Kzmrecsányi Kukovszky fíorn-lnn-Hr
Jiliikiovaík íéhr a vítší
řásl 'magnát ft Střediskem Kar
lÍAtřcjsou místa v západních I'
hrách: Kamenec biskup Míkez
řiadporuřík Harhány a Székcsfe
herváz velitel Mnilurd hrubí K
sterházy z Kcnekheím 1
V Hzékesfehefváru jest- zvlášt
ní propagaíní komise Hlavní o
porou kandidatury arcivévody
Josefa jest gffwrál íukachíeh se
spolkem vojenských pcnsístft Hří
vě podporoval Josefa j Fridrich
pozdíjí přešl však ke Karlíslfim
tPomýš!í se také získatí trůnu
sfifltkem Hyn Josefftv ožť-níl by
se s dcerou fíorthyho a mladý
manžel sVaslníl by se nejbližáí í
redíntísťíckí války která by mu
přinesla kornnii v fitípána Vít
áiVia maďarských nacíonalístfi jest
pro Horthyho Dle jejích názoru
bud královská otázka zralá te
prve za nfkolík rokfi líorthyftv
tábor tvoří mUiUtr vojenství Srí
ter pak známý Pronay a Ifoejju
a íást vojska
Karlísfí připravují se neustále
ž přivedou jednoho krásného dne
exkrále Karla do Maďarska a vli
vem jeho pfítomnmú rozhodnou
rázná otázku královskou Pro p
byt Karl ft v Maďarsku přípra
vuje prý se záov lterbázyfiv V
Mareilíí Pro xíprarenf pftfy
owzí vojskem a obrmmtvemprn
uj# tvititiíí dtmUtiitUkk a obřanv-
Knihy tl možno si objednali v našem závadě
Z uvedeného seznamu můžete ivfij výbér učlnlti a po za
slání obnoiu který jcat při každé knize uveden a zároveň
poétovné zahrnuje budou vúm žádané knihy poítou zaaliíny
~ Seznam divadelních kjrjiiálome_ najwžádúní
„_ 'enii! lrn váz
nplsy }'r Lad 6'aUkovskAlio
"HmUiniA lUm' Olilim ilnl ruskfi h íllilns iifmil ícMkrli"!
'i? ' t
"Iíi"iř sIiiIIhIh i:il(fiimv Alilbuliijřír" 4 ft Mran
Bplny Karta Havllíka Borovnkííhof
Kus Hiitlry Aferlsiny" 'M strsn
T
A
I t I t I i
Sil]
s:
'(iliry r
"Pivnllrt Illnrfltura HovM polemiku Akiitlvl U(iiifi"
2SI slmn
70
7I
T O Masaryk:
" Mnsnrykovy projevy n řeřl"
"Masaryk jelm Jlvoi n rlllo" V Vesi-lý
"Nawiry T O M usu ryku" Dr K ftn
"T II Miisnryk" nli prvý preliit !
15'
13!
Mí
to
Uplsy Tr IIrlts
"Mliiinciik4 favldky" 3 lily
"Vrnsky ilnlii"
"Jmi Přibyl"
"Na ttltl liiiainrii"
"Amerllia n Ji mA hty"
HIMHIIIII
MIIIIMMMMMI
22'i
fl
m
oni
no!
IMMI II
HiUy AnatoU Tranceí
"(Mříiv lnřňkfi"
"Novelv" 11 I„ fi povMek
"Novely" ilíl Jí 7 (mvtaVV
Spisy Quyda MaupMsuants:
"Milúi-k" illnlr
"Moril-rlfil" illiinfroviinři
"NcuVlí" ifil'ínkélni incM'likii" illnutrovíiiii
"Na Potnlkíeh" Uhlířováno
"Vvi-ltu" HliiPlrovňno
"Iforla" Hníst rovino
II Ul I„ II III _
""" ""i"- liiimirilYIIM"
lL II lit A _
iirmn iiiiiniriivnrin
"V Arn slunečním" lllnutrovino
"0e Mílon" Hlimlrovfián
!
„10
iimmimhm'ih
IMIIHMIII
MU
S"'
Sfj
7'X
fi(l
Kpiny Zlkmnndti Wlntrt:
"Kukovfilfkí oMMy" Inda prvfi 3SS ulrin
"KakoviilckA oliriky" fnda druh 402 itrwn
v „n PtrilFI
'Vih oiirůhy" min tři-tl íllfl otran
'' rtnriiflňvnýeh radnle" řsiln J( 311 frnn
"' tsro1vný'b rdnle" řada Jí H04 ntrnn
"Ant strnvs n UM v XV a XVf ykn" 415 stran
"' roillny a ilomíi-nnstl slnroři-sk" tndn I 3SI strsn
"Z rodiny a doniicností sturořenké" Mu II Z70 strsn
"V i1iruVi niM a mAstskýi-b utech" lidi I 27S strsn
"V ohrmW mfat a městských rArrh" řada II 322 stran
Sfi
M'
H'
7o!
70!
7oí
m
M)
snl
ll
ol
K lil
i 0 I $ t t t I t t
1 i i t I I t t 4 t i t t t §
ttttttttttfttttttttt
t i t t i é t i t 1 t
t 4 $ t t t t i I $ t
t I t 1 0
I I t t t
Ittttttttilt
r t t 4 1 i
' t t i t t
Analkk knihovna v krásné povodni yazbA:
fílíK-k murti II J lrnu liooneovň romane
Mark Twflín Cesty Torna Miwyera Inimor tumdn
Aldrli-h III H: Msrjoríe Pavown a J povf-lky
Mm-Juren Ia! liriímloihtnkí obrizky
Ntrn Inreni'j Hcntioientílnl min j Francii humor rom
wnreinerova (: Příhody Africké ímny
Onstey ri Mosazná liher sut riinlasíe
uoiusmítli (' Vikář Wakeřii(lsky
Ifawtíírn: KtnJi píumfuo romance
Marvei: AiifnlcinickA !
Moor (hornu MblreJ Iatonoví
fanton Kniha W V
Wieehaa I' A ílfij nový kaplan
Jaroma Kifka! Tommy a apol
ZanKwíII #lf Tr(fedl Oheta
Merbk Ioj Vybraná povídky
ftraham Kt Zlaty v#k
Austey fi Vfea V#r romin
„nr-n rmtri tliun l I l í l l i
Mferíe íťhí Příhody mM vt
Madeodova V i Vítr a vlny
ííařřlíwrd Ií II: On tumkn
Hmollet T( Vprav líiimřrída %igiru oba avakrí
Uii 11 1 1 a a m m t '
rwn iw num wn j 11 ia avastky
rm uí viasifo zmiuf) m Bthrrorda l j„ oba avaxkr
nurrunii a nm% n jvria 1 11 oia svazky
Muredlth ii kwíka ti Tev#rI 1 II ot tv$Uy n
Mark Twala líobrodniístvf Torna wyřa
Mark Tivalnj Csníy 'tomu Mttwytt i
Thakarayi Vbor kraKíib povídek
WflJ 0'r Iví knihy pohiduk 1
ltwurt Vt Wd4 pfmA9
wmrn hi rtuwmy v nxMmf Japan
Wel# II Uf Hrni íuti
Harri Mí Kentímenlilní Tommy
' lét i
i
i
1 1 1 1 1 1 1
2
22o
% Klplíajř Kuiti Klm
i'
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 $ 1 1 1 1 1
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
170
110
IJO
(')
14%
110
I0
IM
110
110
MU
100
120
120
120
m
M
110
Mo
tm
tM
M
m
V
a
V
70
M
M)
tm
X
1 1
I
I
1 1
1 1
' I
I
1 1
4 t
r
0i)4nárky § ftwnym ětmmm laakavl aíMujte
po:cro:c pudlishikg co
Um lh ÍM átt OUAHÁ VES (Voim Otpof fMtal HtWm 1
rffff" ff fHf'f'ff' ffi i f f f f íff f-ifiTí iuitnffinn ti
1