Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 3, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l Z fmosloventké
republiky
♦
t
iVioruhodpy Hr WrnVA
l nHiA sUe blé xímimxbIix tU
eWlý xxtíJtk sxé
ttnoostj t j III M M ImIv db
} ilmMidm ktinii kuli in l ílsiMKKI
Ke I Vksbxctiké ' i " o dít? it
iMlfi Ink fcrnMAuf děti V
Icpilblice ďskosluX rtlské Klolllř
toho xérnixnln nH im ri k'i h
potlHVilioxýelt skladišť dlUi htt
pottax htovýrli btlíkti pio pnicnv
lliky t lad Utclilfrlii'!' titkJe ť' I
ková cenu potravin dodaných ph
inteligentní praeoMiikX říid liXItí
ifl ' MM čili Kolt ni I7VHMMI Ke
Ministr pro rásohox Ani Inlu poih
koval tli tjln dillV í 1 lit řpíiso
bent ii'1'n pomněných skladišť ku
pilami Will Sflmlrniliovi 1'vi'ilc
né cifry jmiii míjisté iicjlcpMiti ilň
kucm nezištné ii lidumilné riniKi
sli Amerických HtiMrti vrh sklil
iliií' a rozptýlí konečné pochybím
šli které si' ilusiiil In u ) ii ni v ni'
informovaných kruzích výskytu-1
valy o otázce jsou li Americká
niinrii'iiá skladiště podnikem ob
chodním výdělečným čili niť
Z pražských ulic imizoly auto
bliny — Píed časem zavedla jistá
pru As kú společnost autobusovou
dopravu z různých stanovišť n p"
čase ti ni ftluis y zmizely z pražských
nlii O zastavení provozu kulovalo
mnoho pověstí niť každý se mý
lil jak píše "L'S fiíjcn" Vliislni
vinu proč autobusy pfťslnly jez
ilili dlužno asi hledali v Jšitlu
inonnskriii výroku městské nuly
která vzhledem k lomu že autobu
sová společnost levnila jízdné
nepřipustila tuto konkurenci
vzhledem k elektrickým m I ii i K mim
iii('siii 1'rahy Má li obec pražská
jako majitelka clcktriekývh pod
nikfi zájem o ktiikiirciici má te
dy povinnost vin" i občanstvu
pasažéři nebyli v'ť vozech iiiimač
káni - - juko praví slanečci
řxeťastná náhoda ti zlodn? -
Výměiikáíku Marii' Kibová v -lilo
vhii (okres vinohradský) uulcht
V sobotu iliic !l líjtiii svini provda
nou dceru Marii Pnpirníkovoii a
ptMilctoH Ji jí il'i'fku v posteli mr
tvy Z liyln valilo m' iiinoAství
kouře Olivmluí Irkař MI Dr lluii
i-lnil z Jílového nemohl zjistili píí
ěínu Kiiirli 'A rozkii)!U státního za
stupitelství llllííellii liniím silllillll
piti vil Muž 1'iipírníkové nihňel
Iytii píed H lnul ráno a illc syv
výpov'ili hhlťdal po svém návra
tu že jeho žena která byla ne
uměná a deeruskii Npaly l'o oble
(Iňnl místa říjiítémi že sliiiiiník n
slániii na které clíté spalo byly
Ncshlcfláto-ll též úplné uHpokojcni
při každém pytlíku
PURITAN
MOUKY
Váá obchodník ochotné vám
penízo vrátí
DRS BREUER
operc tnnnků nemoct
DB MILOSLAV J BREUER
dlagoofit vnltfnl nemoc
tEhtt LtKAkt
Vti al úřadovn mAm# ifokotmUiv
Mmtuini k tonmtKvkni viwh Mmnei
M6m oflfrioi!iíj!ril oJ'!t pro vfach
njr ojififiwl vnitřní fřítt'l niraocí
ťlřinlovfiH f fiokují éíih Zin Hfurttj
Mntuul Mova
ř4viifftvý('bo'll tuh J2 O (lile
řJriibífli pimMÍ ř pt$lu lAaeoln NU
t) Kťlki lii-lrirln )ii
lUt-lhim mislf uii ii liMtkl
'w imsV'nMili limu h hr
lu sf al"ii lilni itlttt n ft
n fm P mlhmlii mmilřbuř M
páliln s iVpiiníkoxii v iWvi
li'ln' hl ťlllivslll kUimi H lilfllU ie
losl-l J s lililihl niltlMlt
Mi ! I'(tp(iníkn mlílí ml
in n irňMli fixní v iislUtn
bňtlkfli b IVtpíl Iiík mlřii n h
Jioskťlni ruku ii x r A til
ni rprf lelei v iVrvrnrl iNihl
elvn m klAinl rsiupiiilsiví pokm
i ti je Vf jSilfoAlil řňlimlin5 téln
mlAliistl
Tít roimdky imrtl v BmttiUvé
IMe pi"iinn řpriivy "Šlovou
skilio lleunlkii" lili ii ilivisijiil
ho mhiiIii v Hliitislixé konánu liée
ní lupiéskoii IhiimIoii ileseilérA
kleni e VojenskN eli iiiiiťoriiiáeb
pnl záminkou vnjenskyeh probil
l k loupila a krmila 'J7 loupeA!
mají faloviinl na svéiloiní (Vím
uloupených i'ťt jil ilo Mel lisícu
1'irlíi'eiií kleré Irvalo lieobyérjn
illouho linMo xil vysleilek fa tJ'i
hlavní ohviiiéní liyli pro xueiizill
vojenské xhriím' ileserci n Vciej
nébo násilí iiiUoiizeni k trestu
smrti provázeni lnou lo 'JHlrly
lan Siiblii Hlletý Stf-pán (larnj u
JOle t Alois Tuba Odsouzeni ktc
1 1 noeekllli IK'Ž nějakých íi let pn
dali zniiiteěnl stížnost proéei! při
lnul biiile projedná ván il hej vy sšt
lni Vojenského noikIu v 1'rnze
Dar amerického Cccha českému
fctudcntítvu ~ Krásný dur iVské-
mu studentstvu v 1'i'nzi' zaslal ly
lo dny p lni Or Viktor Neumím
v Akronii Ohio vénovav u prílv
žitosti svého sňatku se sl Kliškoii
Minlioruovoii 1000 Ké spolku "A
kiideiuický Dum" v 1'riizc Nedo
statek řádného středisku všeho
studentského života v 1'rnze jest
opravdu krutý Není stavu v ná
rode1 který by byl v 1'rne tuk bez
domovu jako éeský student Spo
lek "Akademieký Dům" pracuje
již půlstoletí sbírá příspěvky n
dary ale nepřiblížil se vulnř k rí
li l" kol spolku jest těžký Vy
držuji'!' již LM let "Akademickou
Čítárnu" a "Akademickou kniho
vnu" tiejvřtší studentské institu
ee toho (Irillni V republice ("'esko
slovenské " Akademická kuiluv
na" má )vvh !l000 svazků n ne
požívajíc žádné subvence jest vy
m i ii illl
irzoviina ioiize spoiuem "Akinie
niieký dřini" který líni ovsem ji
stále oildalován tn svého vlastního
cíle vybudovat! totiž v IViizo fád
ný studentský dúm fest třeba vy
datué pomoci Proto tím radost
néji jest vítali projev zájmu i
"Akademický Dúm" jmenovaného
dárce Jemu a jeho choti platí dík
správního výboru spolku "Akade
mický Díím" fi všeho studentstva
československého Ivéž krásný při
klad má hojně následovníku Kra
jané lidé ryzího českého srdce
pamatujíc na dorost národa při
fe každý dle svých sjl nhy konec
ně splnil se dávný sen celých pc
neručí studentských o novém "A-
kiidrníickéni )ontě" důstojném
svobodného národa důstojném je-
ho nadějného dorostu! Vzpomeň
le "Akademické knihovny" kto
rá ráda přijme zábavné knihy nn
ířlické a rrancouzské (Vský stu
dent jenž vždy byl pohotové
když toho žádala potřeba národa
odvděčí se Váni lirací ve prospěch
národa n lidstvu Dary a přispěv
ky zašlete na adrcMi! "Akadcmi
špejle ille svini sil iinv konec-
lice J(l I ("'eskohloveiiská l'e
Thoiniiii k 5ckolovcnkému dél-
nictvu - 1'řodák anglického Kd
nébo lidu Thomas promluvil v ne
děli vysoce znjímavě dňvěrníkfím
pražského sociálně demokratické
ho děliiíctva Hlavní myšlenky je
ho prciinusKy jsoiií iniincivo cp-
lého svéti sn musí spojit aby od
stranilo hospodářské iiespnivrdl
cký Dům" v 1'raze II SpábMiá u
noslí a zlořády Ale nesmí no do
ninívilí že křivdy ncspravcdl
slmriílí v pěti minutách "Jí? do
ído mítí v dělnickém hnuli idea
listy le musíme jednali prakti
cky chceme li prospěli velkému
dílu emancipace délnícké Iřídy"
Hvh možno vysvobodili pouz ho
ciaJísmcm jmi nebyl nikd o-
30c— Výborná naío liáuo-30c
NKAfřiU DV HtVA'K'r V 'M)Sfi DOMACNOHTI
Káva vpwMiln IU !M: Kjívíi tcnUéty lb„ 28o
K4va ťhufiéjííí VS& Kíu' tepti Vb:„Ml
WESTERN COFFEE MILLS
CKSTK mUKAKÚ l VAVftlKA JMjfttl
ř'ííf# m o cřnfíík i vzorky
il-ii Mé li H'ilisom dífUiti
drily mi'U mmruti
hy VlrrAkl lUdi lti4U
ŤM liLVý hsv
r ttin nrjdriini (n sxíiř
IhUVy iwlti nnMw Utit
OtMnii lo i i%nt iUxiiI rikffu i
mi jiným "My iupsom Uk
lnul iA ndMivmnosj{ tinislutr
s rovti hixn vfbkUsht
ostdu iiiMmMvivslI ikiisIpip n!i
mnrňhd rdy m m luileinp li se
jimi fldd I jdi jrrÁ l puk linii
pni ná kpAy" C'len ilolnl sně
movny Tlmmws jen viíldd lv
kusliivniskémii délnielvu pnxdrnx
irtfiiiiÍMiVHin'hi pMlrliiriAlu Vrl
ké HritMiiie iiojsilnřjSílin nu vrlém
svítě pronesl ínké několik slov
'k xiisbiilií uby ll řleini Všemi
nikoli puue (letníky lVavlh —
"Dici poukázat i na velmi důlr?i
lim řei Vy xdo Clete n tom jak
v Anglii se připravuje revoluce
fa jsou lam bouře fa tmu tiěe
krev fa délniťtvo připravuji' di
voké slávky My lo u nás nectěme
Ctetne však fa lady u vás se lid
lioni í že slát váií je na pokraji
rozvratu a fa jest píed převratem
A já nyní vidím fa to není prav
da Ale přátelé takovéto ípravy
strasnň poškoxujt váá stát to vse
otřásá vás úvír v oixinj a j)iKlrý
vá vaší vládě půdu pod nohama A
In odnese jenom a nejvíce vaše děl
nietvo Proto 1h prosím byste ne
žádali nemožnosti bysto pracova
li všichni k tomu abyste těm
kdož přidoti po vás- zanechali ja
ko velký odkaz lepší poměry než
ve kterých jste vyrostli" — Tho
mas přijede- lo naší lícpubliky je
ště jednou h delegací anglického
dělnlctva která se cliee informo
vat i o našich poměrech
0 iituael v českoilovcnaké ar
mádě — "Ohh" přinesl rozmluvu
s ministrem Národní obrany Hu
sákem který prohlásil zprávy si
řené hlavní a Maďarsko o deHor
Hfiinisael naš( armády za tenden
ční n vymyšlené hlavní k úěelu
nhy nám podkopaly důvěru za
hranicemi a hlavni podmínku
upevnění káněj v armádě pokládá
ministr provedeni unifikace do
důsledku KovněŽ deniobilisaee vo
jínů držených přes služební dobu
na (vojné přispěje k povznchéní
ducha armády Armáila musí byli
chráněna všeho zatahováni do po
litických tipnrfí íVikud se lýce ná
rodnostní otázky v armádě odká
zal iniulstr na svou odpověď ve
Stálém výboru a dodal že i zde
musí býti vedoucí zásadou napro
stá jednotnost armády vzdálené
všeho politického zasahování NVj
nutnějšl výzbroj armády byla o
patřenu a stále se doplňuje laké
o dostatečnou výzbroj leteckou
bude pečováno Otázka legionář
ská budu likvidována provedením
unifikace jjejfiomiřftm nutno však
zachovali vděčnost za práci ktc
mu pro naše osvobození i pro vy
budovaní nusi první armády vy
konali
Zahijení poitovnich lotů mez
rano do rrany v utery vi
inunská siolcěnost zahájila po
štovní lety mezi Prahou a Paříž
v ňlerý dno 5 října 1920 v 8
hod HO min ráno odlckMii do Pa
říže Lety binřou konány prozatím
v pondělí ve středu a v patek
Prařížc lo Prahy v úterý v
čt vrtek a v sobotu z Prahy do Pa
ří'
Objev nových krápníkových jo-
iikyní "Macechy" na Moravé —
Z Hrna l říjnw Dna dopolednp
byly objeveny při výzkumných
pracích je dle plánu Dra Kar
la AlmolofM provádí vojenský ze
inřvrtacl mldíl obrovské krápní
kové jeskyno které svým rázem
a bohatostí krápníkovou daleko
předéí yfa co doposud nu avědě v
tomto směru bylo známo n pře vy
suje veškeré lidské očekávání Vý
zkumné priíce jsou v plném prou
do Vstupy do nových jcskiň
jdou přímo hladiny podzemní
Punkvy n ohromná labyrinty šíří
m stněrcii ke Kňtuřínsk jeskyní
Policejní hodina v Cechách ~
Zemská apráva politická atanovi-
a tlím uíednl vyhlankoii noví
předpisy o jednotné policejní ho-
díní! celéhó správního obvodu h-
skřlio Od l října méjí bytí v
('echách bostínce a vinárny ote
vřeny jen do půl nocí kavSrny jen
do 1 hodiny Ráno ku vÉctdiny ty-
o živnosti nsmějl otevřití od I
lubna do ÍJO září před 5 boilíiioi
od I říjiirtííoí{ibří!znaprrrJ nf
hUni liodiiiíu ranní: Hotelové' r
uinuw-k Milují býlí oleíffíiy frói
mo tuto d(bu nU notu nro v
ipiftťi liíťw Rovnic k r'tií
nfatiiM IVovýéfpy pál
ríýdi liboivm plí vé"'bnA á'ii
vninl rai-iní l d Ka fiyl
rttd H%leddH Ififb dneb
mti puHi ' dioih pmviífid
mbu 1'ýU li'siiuv a irny
tfMlV dilf V jemněli n Vrh A
valnýrli pHpudrfh tnu pítklati
ři pl'sn) tnini mlíhM xíjrurř
iU jnXtl id k picdboMd p livj
id ll'liliy dKn pn klií letll
ni IHi xxhUiky pUiní d I lij
m I r„ bule tesl(i l IicJmi
řinestnik ale i nltřxiM ktřlt
se lieiipi Axněně budou tnbt ov
stech po polierjni liiHltne nli toxa
ti a ia xvánl stlAíe ItetHlejdoii
Poroita oklamaného manlela —
V Krásném Hírnř nlAl se v mi
nulýclt dnech piípad jeltl jest do
brmt milostného poměru matky 4
děli s dělníkem Dělník VAelax
lloíejsí it KYAs Uřeknu utee
dítek nastoupil na počátku vAlkx
vojenskou sluíbu a doslal se
ruského rujclí Po sxént iiAvralii v
květnu letošního roku xvedel h
jeho ženil mu poměr m ilelnikem
Antonínem Vollaketit s nímž xilii
v íienMtoinnosll svého muže vr
společné domácnosti líořejš
klidný a rozvážný muž odpustí
ženě i Vollakovi a stanovil pouzí
jednu podmínku by Vollak iipusit
od poměru a jeho ženou Po nějaké
době došlo mezi oběma muži k
hádce vinou Vollaka který sláb
vyhledával Hořejší Před několi
ka duv přišel Hořejší na večer do
in A it nenalezl ani ženu ani děti
Hvt uzuvřcn a soused mu vypni
vři že jeho žena a Vollak šli do
kina do Pstí Hořejší rozmacn o
debrnl se ihned do Vollakova by
tu a dotazoval se zda jsou přitom
ul Vollak a jeho ženu Zvěděv ž(
Vollak se ještě nevrátil vrátil sr
do svého bytu kam se zatím vra
tily dvě jeho děli Zastrčiv revol
ver do kapsy Sel k dětmi hledat
i 1 11
zenu i estou do muiiikovii uyiu
potkal druhé dvě děti S Volla
kom setkal so na schodech v domě
jeho bydliště Spatřiv jej vystře
lil no něm r revolveru Vollak se
ohlédl a chtěl prehnouti do bytu
Tu vystřelil Hořejší po druho n
Vollak se skácel mrtev k zenu
Myl střelen do hlavy u do prsou
ro cínu o esc loreisi do sveho
byl u a pak učinil sám na sebe o
znamení Případ vyvolal v sou
4 ii t i
sedstvi veiuy rozrucii iiinvoia za
střeleného muže soudně pitvána a
s Hořejším zahájilo stát zastu
tclství trestní řízení
vraíua ve zioncicicn nse se
Kralupi V minulých dnech večer
no svém návratu do svého bytu
zavražděna byla ve Zlmiěicíeh ne
nainyni pacnateicm (lomuarsiui
Murie Panoehová Zena tu má již
několik roků muže v ruském zajetí
u měla pověst ženy velmi lehko
myslné která za noci přijímala
návštěvy mužů Mimo jiné udržo
vala poměr se zlodějem Josefem
Itciidou pročež uvalila na ťche
hněv a zášť žárlivé jeho ženy
ICdyž Jlcndii asi před měsícem by
propuštěn z vazby uchýlil se l
Panoclmvé což asi Dendové ne
zůstalo utajeno Proto ze žárlivo
sti tiočkala si na Piiuochovou
když vracela se z Pruhy domů
' '" '! "l""ll"S JBiH"f
lívnlké inimVy Ke piá
ém i txskitnuxiii h w iimniVAvk
OrksliXrsVx' h phUkri
"'U-iť a bomtiimi vx litin
prN" a piastrmě sdíluje lni
tKmtxx p It a tif pmfiY le la
kxé nulmkx wH (irtvnl sprá
uoi xdAiiy mbxhj i-tvx ix 4i hf
rciiplrtře jsotí hHp tilatrlÍli
esiu lií í kl
VoJfnký luplo a Jfho rota —
Dn ' #Ail o !V Itoil xciVr vnikl
d MHiiiU "XlitUAUV" v nWr
řítrt I
Klmcké KWI a ťUny pra C
Uuršoxi
fp
ikrrs PidbřimoV
při vstupu do bytu ji úkladnů při
padla sekerkou omráčila a do
škrtila Františka Meinlová jest 117
letá a vícekráte trestaná Po do
konaném zločinu uprchla Jak s
později vyšetřilo jde o vraždu
loupežnou Den na to lo' září na
lezen byl totiž lup ve slodole rol
nika Kcrdiiianda Hanku ve Chva
lěruljeeh kde ho iihi Hcndová nu
útěku ukryla aby so neprozradila
Myly to různé stříbrné lžíce a ku-
belka Panochové Jinak jiohřešujo
se ještě mnozNtví prádla ložního
košile zlaté skvosty a mužské Sit
stvo 1'f'ipau není zcolu Jasny a
proto četnictvo pokračuje ve vy
šetřování
Zubo vražda vo Vcjprnicích —
Asi před měsícem byl ve Vejprni
clen ii nzne zasircien ny a v
celník strážní ístr Povondrj a z
téži obco hlásí ne nyní novň vraž
du V bytě své! matky hostinské
Anny Kučerové nalezena byla to
tíž zavražděna 'Jllefi vdova po
rořcsori) Magdalena Netiková
Mrtvolu na lezla mafka před iíestoii
hodinou ranní v posteli zalitou
krví Vrah přepadl fcvoji obiff spí
cí a utloukl jí kladivem které puk
ii poidele pohodil Z vraždy fé je
nutně podezřelý nynovee zavraž
déné íílletý pomocník zámečnic
ký hn zaměstnání Ladislav Ktmp
který u Netíkové byl vydiován v
její lodníci přmipcoval a uprchl
Zločin kphán byasl př'd šfsloý
vyloun jeto cenné přfdroty
byly nnlntny nedotčeny Na mi
to zloěínu dofjfftvil m íotjdní
tm'w a v pouklí byla mrtvola
pitvána
i (dvdlí vdovv Josrfy Neřadové
(i lupičů v obličeji maskovaných
leden t Inhiěů drlel rroti nhy
xatelilm dotnktí ostře nabitý re
volxer dritlix pak pi-idtb'dAv
skíínč řatím I lupiči hlídali
kulem staveni Poxději ravfeli lu
piči Nečitdovioi příslušníky jej
rodiny do chléva jelmž dvéře ra
tloukli hřebíky Na to uprchli i
uloupenými peněi a skvosty —
Vrchnímu strážmistru Karlu KM
kavoxi x Dolní ťerekve po delším
usilovném pátrání podařilo se xjl
sliti a usvědčili pachateli' loupež
néh) přepadeni v osobě rákopníku
Josefa Peksy od druhé železniěn
rot v z I-ysé it ! Josefa Straky
a Aloise Trávníku t HorSova Vši
chni zatčeni byli dodáni do soudu
vazby
Národní ghromáždéní svoláno na
den 20 listopadu — President re
publiky p T (I Masaryk svolá'
Národní shromážděni k zasedán
na den 2l! listopadu Toto zasedlí ní
bude velmi důležitým ale jsou vy
slovovány obavy že v něm dojde
k bouřím a k chiiosu z něhož je
iliné východisko budou — nové
volby Soe demokratická stranu
se rozštěpuje rozpadá Komunisté
bývalé levé křidlo soe dem stra
ny zmocnivší se soe dem denní
ku "Právu Lidu" útočí na 8vé
soustředěno
tak zuřivě že
lálo to nejde Pravidelní soe de
mokraté vyloučili všecky korními
sty veřejně ze své struny čímž na
stalo mezi nimi naprostá roztrž
ka —
Osudy dvou malých mísenců —
V těchto dnech s transuorteiii lo
tfionářú přijeli do Prahy i dva ma
lí niíšcuei bratři Kcpkové Jejich
otec americký černoch přibyl kdy
si — jako známý zápasník do
Cech oženil se h Češkou a odcu
stoval m ni za svým povoláním
měně města i země Naposled by
lí v Cíně kde oba rodiče hochům
zemřeli Ocskosl koiiNiilát poslal
sirotky k našemu vojsku do Chuť-
biny od k udž byli dopraveni do
Vladivostoku a dále ještě přiveze
ni až do Prahy Větší z hochů inlu
ví česky německy anglicky rus
ky a čínsky Ubytováni jsou v ka
súrnách v Urusco
nyvale spojence
soe dem pravici
V pražských pojišťovnách stav
kují — Úřednici vo a zřízeneetvo
pražských pojišťoven na zvláštních
iuí(něštích oznamuje obecenstvu
že Svaz čsl pojišťoven nevyhověl
ani minimálnímu požadavku jejich
pokud se tyče úpravy platové a
Ze nro o za iiiniii ceněni lni s uv
il dnem 7 říjnu O stávec rozhod
nulo bylo na schůzi na ostrově o
iiském po marném jednání
Schůzi přítomen byl též senátor
KouŠa posl Nuvrálil a za min
vnitru vládní rudu Autcngrubcr
Pro ochranu českých menšin —
Menšinové učitelstvo Západních
Cech konalo (! října v Plzni schů
zi jejíž uejvětší část byla věno-
vunii rozhodnému postupu učitel-
štva pro zajištěni nuSich menšin
Shromáždění učitelé konkreínínii
případy ukázali nu neudržitelné
poměry v exponovaných místech
působišť V přijaté resoluci se
prohlašuje že život českého men
šinového učitelstvu i dětí jest váž
ně ohrožen zlobou německých irc-
dentistů od nichž české menšino
vé školy jsou soustavně ziiásílúo
vány nejbruliilnějšímí prostřed
ky "Naše utrpení dostoupilo nej
zuzších mezí nůší trpělivosti a v
lodíně nejposlednější voláme dů-
tklivě k vládě a úřadům českoslo
venským aby zavedly skutečné
ie mokra tické u naciouálné spra
vedlivé úřadování v ponéměených
krajích aby v nich jednou pro
vždy bylo zúročeno nesitelnéjší
žití českého Živlu" V resolueí ne
volá po zavoláni ěenkoslovenhkého
vojska případné legionářů na
tratí těch obcí které íredenté' dá
vají svojí zaujatoatí účelnou basi
Konečně se nřipontíni kdyby kíž-
noKtí byíy oslyšeny a bezpečuoxt
Životů a Ěkol ponechána nadále tu
- V i! i! 1 J i' % b 4
loupá KovinisTicKytn zrnům za
nnfa nAfodnl tkolttví vybudova
ná fc njvf jínii obéťQjí jde ifetfíc
iievyhnutlné kataUrofé
skoulo vtntkou rtpulhku M
ineikti ditA jk ne diixWijl "i
dx SVHty" v itejMilli ld#
ívl mitittfitii fřjuýrh prif
til vi IkxVh Ull a KW UoA rh íln
m nákladné h které bxly rrpu
bitce přif knuty míroveu nbnivixn
Té(ht b'dl bude poulttii pr d
j im ti nit Dunaji
řfipravy k poittvtní pownikv
J A Komtnského v Amstaroda
mil - V Amterlemu uspořádá
na 'JI #Ai na podnět sierosty mě
ta pana Trllrirena porada o ab
leul komitftu pn oslavu pamAtkx
1 A Komenského v Holandsku
Čestnými předsedy komitétu lni
dmi purkmistr města Amsteroda
mu ministr iithriiuleitích xřeí a
ministr školství čestným členem
předseda akademie vřd slavný
profesor leidenské university lo
renz tleny budou zástupci všech
kulturních a školských orpanisael
Komité bude míli subkomilély v
jednotlivých universitních mě
slech kde budou pořádány oslavy
Sídlo hlavního komitétu bude v
Anislerodamě Počátek oslav bxl
stanoven na úmrtní den Komen
ského 15 listopndu Toho dne bude-
v Amsterodame slavnostně po
ložen základní kámen k pomníku
a bude v uulc university pořádána
přednášku prof dra Františka
Drtiny V následujících dnech bu
dou slavnostní přednášky pořáda
né universitami v ostatních mě
stech a v Nuurdenu
Stvavé letáky vídenské proti
Československé republice Pra
ha Si října - Vídeň je přeplněna
předvolebními letáky Agitace
jednotlivých stran jest tonu ne
vybíravého nikde však není tuk
nízká jako v letácích strun kře-sťanskq-soeiální
a velkoněmeeké
Leták vclkonéniockó strany jest
kromé toho psán a bezuzdnou ne
návistí k Československé republi
ce Praví se v něm: "Německý
národe pfoeitnil Za niěsío budou
tomu dva roky eo iia věžích inřst
a vsí německého území sudetské
ho byly jménem Československé
republiky vztyčeny červeno-bílo-inodré
vlajky O čem se ani nej-
smělejší 'fantasii nikdy nesnilo
stalo se skutkem Více juk JI a půl
millionu Němců jest podrobeno
české hrůzo vládě a řelízy otrocký
mi upoutáno a vydáno bezednému
zástl na pospaa Každý pokijs ku-
detsl-ych Němců obklopených
nesčetnými špehouny aby zlomili
vlastní silou hrozná otrocká pou
ta jest utopen v krvi obyvatel
stva bojujícího za osvobození
Přirozeně že Němci upustili od
provádění dalších takových poku-
sů šetří své síly a své krve ň při-
priivnií se nu veliký historický o
knmžik kdy stejně trpící 2 a půl
millionový slovenský národ zahá
lí boj za svobodu proti české krii-
iovlúdě za ponioei maďarského
národa Svatou povinností všech
fcudetskýťh Němeů Žijících v Ra
kousku jest připojiti se v osudné
hodině svého národa k odboji a
se zbraní v nice usilovali o osvo
hození otecké půdy Maďarský ti
rakouský stát musí oficielně plni
li všecky závazky vyplývající z
mírové smlouvy avšuk maďnrskv
a rakouský lid není vázán žádným
ustanovením mírových smluv v
Neuilly a St Oerníainu a mú prá
vo podporovali slovem i skutkem
Slováky i Němce v jejich boji za
osvobození a právo ( sebcurčení
Okolnost že boj Slováků jest týmž
ojoiu juko boj Hiidetskýeh Němr
u musí všecky rakouské Němce
řesvědčíti že každé poškození a
slabení boje slovenského má v
úslcdku i poškození boje siídet:-
skýeh Němců Millionv srdcí v
Českoslovpnsku mají jen jednu
snahu: zlomili' poutu kterými při
kovánu jsou k cizí neďátolrtko
české říši Nemohou se dočkat!
znamení kc všeobecnému vzbouře
ní a k zahájení boje za svobodu"
Bolševici prorazili
atřed Wrárigelovy ar
mády v jižním Rtku
Boikvická vojska prorazila
střed armády generála Wrangels
náčelníka protíbolíevické vlády v
jižním Rusku a křídla léto ar
rnády zřejmé byla zdrcena dl
sdělení depeši) ae Hebastopolu
Wrangclovcl vyklidili Měli topol a
jiné body a bolíevicí blíží se k
Perekopu Rudá vlna zaplavuje
Taurldsltou oblost Wrungel si
vňudo st#vl na " ttttAívý: odpor
goláíivíci ozaáolli U aésto Tére
kop fa jíž v jéjích xaftci '