Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 2, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f'rt 9
VOKHok US i: 1- IslolVMM' tiVM
i'iiiiii!( I luh Kitkitf íftw i tlilili
ťtřné hnUkťtf "Pkhi
m hImMí v Mnitikum Ntlr pO
iinUlt u kuy moji iititirlk
t f i t 1 i
nl l (MlUlMt' V M kmitli
0t k krátí poinulu jíst ilt n
In Níkteít H i!iit „m1„!
i (HhUil) ImudUI n politice Pii
kil XipAilu") Ink Jirm ptiklb
bil fa podám rprátii o linii re
i do Nřbnky Arkansasu a Te
Ink DMil Ki ťliAhti píra
ii j i i i j i
uy mninř jiiniu maniycn
pf (pudil l I lininlm Kilclln
I _ i i
allkill V ll ilitnli tu lil iu ki liil i'ii i i i
--v " ' in n io ni v a koc mimny urniM
tiktfl mltMIII Nejvíce Mulu rtl rtv
Jítnntl řliMfe "Pokroku ÍVt
ibl" lt co bylo l pni liá liiJrt
jtmavéjil a lo by in v Nchiniie
In liroriifl veliká nodn kukuřice
Tuk JklllP kil doslali A Himiclkoil
jpřen nahrnul Hkulního Itttioí f
lk bylo ponoru vn ti t 1 1 rorttHI m
f ťfiinriit incrl ípiii'iii (i Pilo
lim Mlíoilskippskím Vitnle bylo
lo Vliďli hejnu ďibylkň kniil ii
pra-ott ('lm ilílť jsme Jdi vý
chodní im rápinlliícli brtinie Ne
brusky lim vlec Jsme vidíli ku
kitřier stohu Mťtni Vojtíškových i
prérijních V (Jpmlnl Nt-brnscj
bylo vldéll mnoho slohů fcbímy
flilntic'h llb Vl východní íA
Ml vftbee žadtifi nebyla Připn
ihi tul lid iiřvl( y ti flirtu A ři kfi
íl nririajl iivílio dobytkft nly ku
kiifM mohli ukriiiíli ImhImii pfc
jifiiovntl Uli ft cciin iiirt1 li)'tl
VlilicO )!lliriStli Kvropii im A-int-rřky
liiiw)Vnil iu'iuM'% pmA
su% i iiu4 ii'1 iiiďb m ('(in it luk
h indiím h y lyl' rn ihhrí
li'Jiiký trn liovří nlivli'k X toho
ipmlu iln foliu koniovrlio pÍMmi
loMfntl fi lim do nřjiikí inlf)' Irh
otevřít í Jiik ohr'jli' HC fo (Ir
Iií viilo Minul'lio roku priilo
iMiiohu fiiTiiiíííd o p'hí' lim U
ahyti krmili ilrnlioit kornou n
]nk ilohylck iiiuxí-U prodali lítej'
no KMio fUm fo dopitdá nn
opuk Korun jctt liiťlnil u Miln
Jd JJI celili dolili tuk U m n
lil A 01'pklVllll ím Mpitdoi do no
vílio roku tm f0 crnlfi lítiíl V fit-
nul Mi(fi! pff rokrm flvHiUd ioi Mrii nlrtm kroniku
Irlo Mii lílko loihodonll tur
l kmnliiUty pro prruiilnln A
iTnliPMílI lMtn' h V!
ť ttrliilib A kdtl Irlok lioif pmlj
hťtttll m jrAlí liodi'dřl Tj
jxmi lTty K diilko nd kul'
lomí i Iirjnull
NcJilAIríilíjil úrodu v Arkrtit
nim icki Uvinu 'íud um rIh
HÍfďli drtili y livlo vidiMl iiinoli
Imln luolity iiřťo koiny tlo inko
lo řiidnt m ini h krniiMii pro doby
lek Doliylkrt jii (mih úplní tmi
lo VSinl" llo vllrll hojmiNt
littvy jiik nu oli'fi'ni'' prřiíi Ink
I v !( li f tik to opuk ml Y
1 a t i a i i š
ptHiu i riy l h ji lisím ji-si Vlci'
iiM-iiA pnnmilíiii linn vřliSinoii
dliliov''tn V Nrrrní tVíill Jmh!
koupil njtd luhu lltiljf potili
mlt rfity vjírolikft lrldy I rt-ny
pimoitikft a intioti k)ipťt tiy lid
1rnilnl h iuaIoii rltAloii ruJi tu
pmloliá iplnA ntiiolii lrl vid
no lo pniuiiry v Nrltm
Ink Jitko v Ai'ktmnu 1Vxa
nu ioii tunnliťtit liorll ttrlJi nu
Tltliťtu polifrM YA tnkový vmn
ďk v 1'iMiiifli porcntkťk tifpiiitovHl
it proin lumky Juni v li pJiiu p)'
Kiiivnd
1'iMllHý pohvt v Ciiliforiiil
tiiiin l(iiil 1'iplnA vliiiť lni ntliťiU'
ftkiiii vodu Mylo iniiii vidlfř
li o vody I'm iíitpíti rvIASlí ithwitjinrt vluilii it liornntii kdcřlo
iMmliHoti iiovřk kilyA iiiuni v jiíiií rňuli jcht úplní rovmi
pry ni vyktiť i nu mlo-ulfi
V ()tnn jmnc no fdrWi po
dva dni odkud Jmue ho piiNlili
do Kiiiinih Cíly n ]io 1'VUi'o linii
do Miimmoili Hpriinr Ark Hltit
Aikiuoiiit byl Jcilí ji'nt povn
ovni m zadek rivíliflcc Tuk
Jíi U ji-iit o nni pHttno v "Slow
Tritiu Tliroiiidt ArkHiimm" J'nt
do vtdkť' míry prtivdou 1'mví
tu toli }o nk hr htuví n kiií
dlio doinkn ti kdi dotncli JhhI
dvojily" h vlnit ftnví dvíikrťilp
Zikon prf niifizujc tiby kždř
vln I livízdnl mi pfil míb' pf'1'd mi
Mivkou tnk hs to inuoliokriítr
Miinc kd domky Jhoii Imutř b
v lak mimi pfd mile foiivnli wby
mohl iikooit vyhovili V Arkmt
ootit Jwm tíí tídly pnwtžťfft Prv
ní třldrt fcfjxtlIM! 'dřti V připil-
d' fa v I !i U iivA-iii druliA iiiiikí
loVm příplí Hilvplntí komiiUiilíoříil n jiti peíky třlí umihí
I I ! W ' II 1 11 111 I 1
n to-no NKrmin tioniti m'hu( ii iiim iii ito iiiniiioin
Vorovlí jmi Jult vk]íí krti- Mpritije jitii pítjcll před ftvrlmi
Jítit od TbdiClio moře } do vy- hodinou rnnnl lo liotdu níí
ťliodnl Nfbrtihky pokropili Kde dovíid oMn m wwtn který nu
pM II roky v Nevndfl 1'lnh podobni kurníku nn mdcli roz-
WyotttlřiiíU byln jednu vidíkti vyklinfelt kolieli Kdyí jMiie n
potiíf dnen lim jiHjdeme fitrtny do voru vprnvili jwvřH vozku
renet ivi" w riniěiiiii jenm
lifond řemA ieb kupku vody
tam Jíž mileněmí! flovkn tiby
n tnm flivíl Kdf před nikoli
k roky jeíti nlli vřlíkA
Mád dobytku iotoiiebo -e n
vbídníw thm Jou tm mnV lion
fy tu tnm neo fcenn menáí
neb vlAÍ domovy I'ouíf ktirá
byln jednotí xmlmn j U o "Tin?
íirent Ameríenii )htvi" dnen
1m iivídímo kititn4 tNt h po
moef vody i n vod fi o vi ní Ct
i'0lní farmy n vydnlnt Nudy 5it
I kde vodu um tvodúovitd iwiti
možnnt nyní n fiirmnfl "nn nu
ebo" velikým proNpMiřm tnk
l" m'tml'bo rokii fitany v ti puď
ní NVbrťee Cí-dorndif t Wyo
mítlřu kde obyřejnt! víe niť
elťt pSeřticř vylnbi tedlelomou
ííirodu
V okolí Ord ííotrtoek
žebo Nřnrbo domovn J4tm Ne po
'Arfalt pit Hý řjřdett Od ív
kr jm te vypojali "káru"
nbyebom mohli M přítejxtvi
Jnk ntleí "pojedífc" V Viď
ley kreiu tií nejvec bvíly ty
blítlílí íeiy (t vídtí jik
mnoho poNřrídijí trvtirtlívho
ViVbefií n opntvy V poBled
' řďdt 1ílí ee'h jef v ite VÍ
AH tdi't mni pokrok tnk ía
byejt Mhndovnl fa in ykf %n
m" hlmfin& VKl rnkfh iwíXi etj
tyto bi'íot vyrovnány nnviikn
mí m prňkopy a povrtdt vyžfrko
vr tvřtb vííííii Okre Val
Jy jí b jí4 míry poeitíl dít
ťb jokrokti h M4VÍ novzij rnd
b't ktd hnňf Ntátí pří rifimm
xndní dvře nn finiek níhi m ii
Nidil vyNoko v předu tu Ndi
v'Itn mulíkti velikým kHrnbtiéeiii
pobídne Mulftk trhl vozem ku
předu ti tu eelí dno vozu vypuď
ne jj my mithelf p!kl)'í efloil ee
Nlil tlo hotelu ve voze kliléelí
Tmi hitmf iUn Jhine u zjedmili
Uih idtv liil dovezl do Knlem
okreNtiího NÍdln Fultoti í'o„ ktitt
Jnm domzíli v poledne Hulem
Míjéií tte 20 míl 'd tlrfihy v po
hoří Oznrk (Wh do Hnlem jet1
VÍee mni hornuti n mlxty jenl
vídali t nn ní prnciije dřin
Jí w niviky n eemenlovt' nifist
ky Tnm jem vídřl Kordíky (-
lodí o tř h n kde nemohli vyjii
fiírdkem nn před Ink vyjeli ď
kem Mřhfo Hulem rnl J:(J oby
vntelf- loti r řlovřkn bíllio
íi2 eVrnyeh lidí jednoho prken
nht políenjtn n Nltní přínliiS-
iíe jmzfiMivHjí vepřového do
bytku Aínyor míwtti m proelii
zel po nlíel provnzcii houfem
"rnzor buek" Vvk mfato niti-
jí tm dvou Itlíeíelt} jedlll bí v'
ehodní druhá zipudn OkreN
tij rndiiiee y vix řekvupííti
CoiirthoiiNi' tento jeit Nkulejiné
eíhel ÍMdoyn mi prftjed h íí
řď)vt)ťimi po obou MrnnAeh po
dlnhy v ňřndovnielt jwm lh v
beítti m mnlým Ntolem upfnvertn
' mkn nnrotttied hvMrťwrf tiuli
nť ntuMUi Mi z rtHkett jeh zh Pknn mnnolíí ťerný ořeeh
ttjnlo ťtřnduíkem ríníhy iMmAmti " "'"( zmim-ho
tiíeb zifjidlfi imtí imf ioi h dřevn Mtodť fnrmer Zíe no ee
dť?h v kouteeb xvtfiíei anebo W v pritmln nekrmí Jmou
Mu mMm po i-ibelní podln- 'ř'n"''hon Nvemu umn po eej-
sevrnii eíiiti jet pitiiu iinrvy e
dé dle opuky niť tnto prtdn jeht
utvořenu Nn vyiifeli polohirh
pudu tnto obxiibitje tniiiibo Stírku
it včtíinn ftirmiiřft pudu hnojí pro
hnvlnu ti kukuřul V doliniel
Ineři kopci ji-xt pudu holin tM i
duf í m v ni mimo bus lnu n koř
nu Mi ni Cul fii bruiiiborv híi I U ť
n I iruhl obilí Vody v nevěr
ní fiixti jsou dobfi' n řlnté hyyfa
Mileetiy V hloiibkíieli o 10 iln o-
klop (Vkty jsou veliee neseli ňd
té i i w j
liei Ntlllkl osinlnlel ImiiuIÍ Vsetín
NÍluiul [iroil tuk yvnuvni "hinrli
wttyk" Mu i řtidí proll dnihini
Ivrdfi-e fa ml !' doby co příAly
l l i á i
u runy no AiKiinsusu ze musí
plul ill muolio vétšl iluiii ti tyto
novoiojoilmí 'iuipriřvetitentk' jsou
Jim jen nn ikiu V posledních
dvou Jeteeli ke podilřlb) Ntítní e
(flsltitilře iirosmlíti zikou liílilŽ
jest otevřenu cestu nu zíizovňii
okrsku pl'0 ktuvfní eest S poinoe
(polkoví vlúdy V jííiil etisli slu
lil linlelietiM' ioiHtoilpfii u nř
eo tiiuiyňí n velice hlubokou Mu
kfine piitniitoviitl fa Ji?nf fiist lež
iřl Mississippi frče kde nďty
nnlencnie tiioř-ňly n houKHuy ch
nutí Místy jsou otevřeni'' pro
ktory v lesích kile vílxjiiou Jes
eernořsktí rodmu nnebo tnuli'' mí
kte'ko h vetSioii ('ernochu itby
tovitnycit n pole tikuují velikou
úrodu bnvlny nnebo konty níco
kiíolkyeli liriiinborři n nevyhnu
telný kousek "mulnsii" Xejzu
JlttiHVcjíí v jižitítii ArkniiNusu
jiou ty rozsíhl' pni rffa Když
Jem uviděl jnkti m nečiní vy
i""""i y tomto sunu nu
pfidich htk lucíných kde vod
J"sl uplnA lehko k dostíní pm
l'i zi'fi"t ti luk bújeřn velíkíi ii
rodu po tikru tnk ml připndtí n
mysl proč není více lidí umcsl
'""'''li její výrobou Vidfd jsem
pole kde rýze Milu nejmínr 'M
Nfopy vysokň n tuk hustú fa i
vlnku o mnoho výŽe nežli p(e
in bylo vidti Mli j n sntiiý kltiM
Pole tuto Jsou tuk úplnA" rovní
fa meze mezí "cekunií" jsou jen
nízké' n furtiier í i in-l pole nu
jednou tuk juko v Vebrusce p
níeí ''rody rýže jsr„t zutími
od JO do id pytlfi (W liber v Ar
knnsnsu nu pytel p„ „kru den
In 'urm'wn Intn nebýt juký by se
tnm mohl vytvořit! rtíj! ' po ee
líni ArktnsHsii jest mnoho pil i
hn tifllínA illi ii i ii
i inm: jimj fOII fVT'10
dříví Nnlezíme ( mnoho dru
ha dubu puk jítsuti jnvor osy
f(ddfdl M4i fnimn v "IN "I n
kliili ktiiiMt jrm ibmulloil
přrd h-Vrni t I Jrw Jislí i
cli jttk dnbtc jem pH'linll
Ptfk fíHlMl Ufr ktiktiy polok
vtMkinti porrinkii IrM tm idlinl
pitiku in nll Itjl vrliká
lm kl NO tiklA IrM V Jednom
r'bu clnl fnrnni wljee íiiiloiiel
Km mu ltii poiAstAv e iMyreolt
(I1i-U4(fl fIClU H li0 kP I A (l i
uaU tMuro ktVrlnili Medlo
kli (VIA jtkl nptolrllll A píoplo-tM-1
tm In' kolik illlfl NálcřA ke
jcilim tnjli ml innlťlio místečku
Indinii ('miip a 1ti Mil od Mnin
liml li Hpritiiř IhíIa lo mi dnife
lo Miimnioth Hprihir jsme m
d"(nli klejtiěho dne r Huleni n
puk po IVisco diue do Mrmphí
Tctiuesscc Y MrtilphiK po Cot
tou II' ll do Tcxurkuiiii Odtud
po Kiitisus City Hoiiiherti do Mo
ha Ark Zde MÚtlie bílého klo
nu tm tuce AaI fel -I Itik
jsem xde VjhutidloVHl Velikou ci
Inlimu sIunIiu DiI jsem n ni
:il'i tikrú poomku v ('uliřornii
Piicmek v tom íiisc míl ceny
iicjmení if t)(MK)(Nl Htitvbn nese
Hicu ronili n jn tm bltiviil uliei
v Mcnn TeiT jest ojtlkoii kte
rý r Mis lépe pochodil "Stiivbtl
licse th"eo rentu H Hleslo jde kk'í
le ku předu Ale iiejlepií nnbíď
ku n sliivbii miíiii pouxe fJUK)
Mútil Zit to fa po volbe se vřel
zlcjiií ti že jcité stnvbii prodiint
ticjmciiii zu flóOiKl V Menu
jsme s zdrželi po r dní Krnj o
kolo Menu jest hlistí osiicii li jest
vídéti muolio krúsiiýcli furciii v
okolí
Y Menu jsme jeli do fiiisloti
'JVx 'Zde jsme znstihli Njezd kon-
ifiicriicnicti vojinii tckt mi ve
ee divíte že Pude Hiim dovolí
Jihu ktilo to nmlscní pro jejich
pudloii víc Nn vneclt ktniiiAch
ylo vidítl prtipory líhu totiž
"stům tncl bntK"i obrnzy Jcffer
kun Dn visu n jiných jihoslovnn-
kkvch víleciiých vfuleú Nejenom
že stiiřf vojíni projevovtili veli
kou nelit pro sví pinlé velileb
nb celí obyviitclsl vo Jloiistomu
ibi v iindseni Po kriťkím po-
liVtlt Kile jsme jsme jeli do líoseti
etf lejC kde jsme luivftfivilí
liiiMcho Zliřiiiiílio krniitliu imnu
m " ' '
Junu ("nfliln MÚJ zú em no celé
Husí česle dosel vrchole zde Po
Npn tření olejových Miulní u chr-
licího oleje ( zemó jsem nejví
ee toužil IV v i en sme st cti v I
t M ' '
Dnmon Moittnl u West Coluin
nn Ncjvetní "tfiishcr" iim
ťr
1"
Jcdcit o pul
Tři
áest
Deset
HÍ IHM livlinosli
lilcdiií bodnul) fiitinúř
skeho btlinllio síruje
N
li£ diivuo slin pohnuli
fiiiislilti si inKlo nu
furiní ibiliiibo liiiiniífi Mu li sc iiebytnýni prucuMiíkciii
při tuctu tubu dwtcitl toiilých pniccib jci licpiilrcluijcliie
zde jiiM'tioiili Vy o liii-li pííliš iliibic llc Isioi élistí bejb
tu liu Mim Iih i Volit
Ani licld llcbit míli licjukc puchy bnosti pukud se týée
toho který pnlioiiový stroj poijnilí Vlíin nejlépe nu iicjdclsi
dubu
Deseti lísfec poiiživntclrt pohonu sdílí iím kdyby míli
příležitost že nejlepší odpovídí jest 'International pctrolc
jovy hnaci stroj I" Tuho dne kdy ítotc tylo řiiilky miinlio
nových liitcriiutiomils ti poíue pro noví vluslníky prnco-
Vlil Tyto pohoiiovc iiivcstiieiity jsou tiíiníiiy tm síle Iditéiic
Ilnrvcster povísti úspoře petroleje jukosti miiteriiilu it mih-
stuvé A vy budete míli jistotu liiternntioiuil hlužhy ku své
obsluze kdykoli ji budete požudoViili
Hvrelni uvedené číslice ziinineiuijí velkosti v nichž jsou
Inlcrniitionul polmnoví stroje hotoveny lednu licho iruhií
I NTER NATI O N AL H AR VESTER CO M PÁ N Y
CHtCASO
i"
rittlíznjíeí ne v Tcxtisil jest blíže
est Coliiitibiii Htudnu tato bv
tt otevřenn 20 července Po nrv
nicli několik tltil chiiilu IlíHtOO
Ntidft olej- denní JVdíjí pk
ti nyní jest úplní ovlňdií
na ti ilňvi 8(K(l tsudri denní Nu
vfiech striiních se vrt1 u od í
by co tuto byln olevřena ní
kolik jiných uřítí o k otevření
ozemky mi nichž fyř studní m
lutlízují li Iv leiiNOViiuí zu bíiei
Ml pcnle nutilo ke lotiŽ od
JíKKl z tikrii "botiits" n díl oleíe
od joiíní osminy l do polovice
do 7V0 bonusu Nu vňeelt stm
Ilieh jest vídítí Mnvéfí hložírv
i t é '
oiejovoiy ohromní ttfidržkv nu
I # 5 ě
ptstvy Nevidíl jsem tu ni dosti
dobytku linvúílio nu tu spuiistu
pUHlvy V okolí RoMcnbeiKU í''Nt
vidiktl íoskli osadu kdo iividíine
kťňstií domovy n ííslí n zvelebí
ní fiirniy Pnnu (''tidilovi a jeho
ochotní niunželci' vzdiivřuiii! hť
ďečný dík zu jejich jiohoHlřttl i
líiiovi CcriioVNkcniti díky zu In
fcknví propůjčení Jeho nutoiiiobí
in nn prohlídku krujiuy
N' třech dtiecli jsme ni! opít ní
ocitli v tiuAÍ Kiilifornil Jikou
úlevu jsme pocítili u srdce' kdy?
jsme opci no zřeli ty knÍNtií muly
ti luhy ti mcHtti u lesntttí lioryi
Ty krušní cesty ty zdriiví vody
to líbezní podnebí 1 Oli zlutií Ku
liforitlej — Níkdy jindy zuně ní-
co o Kalifornii — V úetí
Ion Křikne
íZujíhlí zuvdíčíle se i-tíný
příteli vfiem íteiuířliiit když o
l'ít hlíbu doNfojíte1
SNÍŽENÍ ÚMRTNOSTI NA ZA-
NÉT PLIC
(Podává Dr Karel II Brcucr
Lincoln Nobr)
rok ní nn jnře Udyt jest míío
Krmlvn v íese inon vdíec hobe
tm nle juk žttludy zaínou ptduří
m obíd5 v hotelu ním vy
Mra MvH tntUíonii dollníří n mí pávíl jedett stnrý píonír jnk
tíft Oni w itkt M proboizí n uif! dnbí a irnv4 rti ní fa ne
foto ílJíždítí tdíet lh fak mMtWM mvypM fitrmnlU SUtr"mt v"Prí " í'ířííní vykr
ty jun mtttifaw tiívíří po kdy přd tímto famn n nepláli- ""' ' r"Ut " Jmenují prnwtt
Jo IomW niwíkit nu far mí? — - dnes
ókdo fod ílvtt thUitry flfnnf nui
fíKťhi'n'firHi'rinL Prnví dáb fa
Vňyí m fmmtttl tnk řzko te
ifhmh pru AMkH 1f) "nM
ni V At kmitnul m l"bko tm
mií lííejí mí fnm efo
ík Oiví ŽiieJj íako (umní i„
tul tmi pftkofrnf im4fm doMdí5H Uu"h M-nw ttMik k 1"k'í ''"M jn dvou kolku pří-
vaří U fioAttifoti a wnfa m KMAffUnnh v koroovíbo ebíeb u aby %nuř mohl v íee
íalf ňfíhťilé mUhfnf krajiny V Minovího kyrobn- molnít fa
tiMt' M m ¥ $rbrw# iUkih i'n'h blytcjný ohUk pozftidóvtj z
vb m U ďflulky ku tikhá h w4rtk lkHwth viVb pev-
khsA uiú fúmU M ')Mn fcte o4 tVoítíí i4r tM po Kifom
rý fhmm4 4nrd m M imMi iml" njtký t-Uméý kWmk
t íIm UhuláiA in itn ÁAiLták kUrv kmi beaobly ulvVi
Mytí táty tvlmt m$M Vvi úrilhfiy m& Wupi P j hMlte hfym áá pm m
hfavH VyVbod w tmmímlt bojí
zilotto a to proto fa ittin nt
míí krutnou '#tti krnj tato
ftf intt mih pokoUni pťtpfnr
víf h Umifdm fa Val)' nkrn a
mi hfibmkH v brkuj f'fihy1l
rmniitit pro "twA Kondk" a i
víínde po jihu "mor htuW rm
ltř'Vuití ri ílulu ri I ii
íivy rrayi w ze jeijeo f„r
mr v Akumiit zlostí uhfnM
jednu vojí mindoi kvítku pře
znon fntť if )Ubn nemztl
i - ' - -
oon zx'ie visela -M „ hon Z li-
'"fctt pak jí připravil malou dvou
živobytí Nhánít Na podzim jed
oono veéra kedíí(a rodinou nn
zápraží Myí iu' po jedíou iV
íí vliký írnmot a ku vímo p
kvapení vídííť řivítií ďítítí pra
aty brniulí k ňomovn %
olej ti 'nřífirnw tm íístínf ilnb
Níkolík fVchři zde mují iiMiietL "7 v"Ky l'"V
k v V oleiovém orrlí ll'„ i' i I-OVHII Ztl jednu Z nejiiebeziecní j
to míl 'toibíciio zi íeho 100 h" r''!' bývulti na
rh pří Dumou Motiud r0000
oil Jejine olejoví spoleínoslí K
lomu míl tiibízeno ( lík vfce
eo by díhlo duú z nříimň u bl
nnieit jřmímssiion íílí blízko
WMm On mibídku nepři jnl
ve est Ulumbbi jedeU obdržel
zh J nkrft pozemku nn ní mil hn
tlOHÍAn in velíkí studní $ ())
Ml Jeilett z ('eeíiú Ktiwnmi
jtzjif iA „ roky ilostnl z JOHflí a
kift pozemku pří Dumou Moitnd
+ 1WÍKI0 'fenlo pozemek koupi!
před 8 roky bylo bo 00f) ttkrú
za nkr Jiný' krujnu kou
pil fflf nkrft iiozemku nřed ní
Konxa roky zu 2t akr praví
když jsetn v {os-nberífii tlbd
řertto leiKoval m k?() Hhr tm rok
Jozemek tento leží podtl Dnmon
nwnn Takových připadl jest
bezpou Kdy j„j„„ v:j í(
iitii oleji H f jnM ftlh
itett mu m rotNli že nikdo nr
řlílAví hrozní pertf povíjíme
lí 0 roitkíw fbifíí ffisof in h
'lJ pro tiufa automobily
trody bnvlny v Oolf nt v
j i'i ' " '
M'J Vc tlil vvsokú Zvhiítí n li
dí kl-eří byíllelí ve ňputní proví
inivnnyeli nvítnieích kde bvl
knžuřt kkttlinkv ttepíriH tiby se
tam ani IroAku čerstvého vzdu
(dm nedostalo bývnlu netnoi! zlá
u mnoho lidí nn ni zetnřcb Nv
ní víme Že ztíuít plic jest blavní
nemoci ňputnílto vzduchu neboť
Jidí kteří Jmou Nttile venku dv
eluijí zdruvý vzduch jietnou zříd
ka doMtattou Nejvíce řádí it li
ii kteří pracují y uznvřetiýcl
řietopetiýcb molech juko jwtu
nvrc'tvsKt! auny prtifleiny pe-
xaroy mhinosti ve sklepích J
kam neml íerstvý vzduch nřístu
pu kdo bý vřt obyíejní horko Že
Jhou lidí V ideli rozntiření u rii u
uo-yz vyjí-jou veri tuze rvehle o
( bladnoti a ftrn ňhlM přirozenou
íwmunítu ítlj odpor proti ne
moct tnk Že bakterie zpfaobuiíej
mnn pité v zaínou pak roz
taň 020 van
Nemoc mí zpňsobeitn jen jed
nim IrtJbem bakterií rttm jích
víe drthň podle toho ne Ifhlí
Wnnwi pimhyhft HMtjÁ im zaJ'íruby tyto a ní pomni prozkou
viuny řOřto ze bavfoa mmHn tnktty noh fa (tyli rtruhy IVJle
talťřk žídrtí Mť-if vyrobí do t Ne nazývá j tk typ f „
velíkí výK #le'ftekvetla 0b Jíl 4 IV fflyŽ pánnyní m
plit fV F4'J im ♦'bíotí křik n-Jení na tíntt tí „t „ň
WÍ U'Ami 4 knkhmá HuáAuknf sMk Uut fa Ukní
binr Niím vypiitní ku kterínm ty
pit tietnoi: iifilcžl aneb to iieclnl
uděliit v Ittbonitořl jiných lékuřú
nebo v laboratoři zdravotní úřit
dovny iiumskí klíitui neb okres
ní podlo toho Juk to mují kdo
zuHzctií Puk dle toho ne Mdí lí
čctií Proti typu I jmnn míli
dávno ji- Hcriim kterít má velmi
dobří výsledky 11 siím jwm ho
velmi ninoho používal Vňuk
proll typům II IU' n IV Ncnim
toto iiemílo účinku 11 11? teprve
nyní ozim mu ju chictiKskl zdrtí
volní tiřiidoviiii žc kotialj ilhni
hon řudu zkouiiek s Hftti(fenem
(ínokiiliiíní bitkou přípriivenou
z krve iictnocnýcli záiictcui plic)
n Ncliulí s h velmi dobrými vý
nledky Tylo tři typy jsou zpfi
Nolneny biilítcrietiii kteří jtemuji
v sobí rozpiistnch(i jedu ti tedy ho
nedlí isolovat i jedoval ti bitka z
nich aby mc mohlo immiiiiisoviili
zvíře 11 puk z jeho krve připruvi
ti uiililoxické sérum Jedy v
téehlo Inikteríícli jsou iiemzpust
ní ve vody ti dttjl se rozpustili
jen ve SCiívich tilu
kousky komíny v okresní ne
mocnící v ChietiKii ď Ježí kuž
don zimu ala bu amid tisíce ne-
mocných zúiiíleiii plic Hned při
prvních pokusech kdo každý dru
hý nemocný doslul vslříknutl tm
Iíenit wc nežnulo Že li co i(
Hltili tiutÍKcn vydrželi uemoi!
hundníjí 11 rychleji se iizdrtvíli
a úmrliioHt mezí nimi ohnfíHn o
í!) procent míní u nyní kdy íno
kulMe zlepšenu a zdokottíilcuu
kíesbi úiiirttioHt nu poovít
V thieiirit Mhm V
kuří fiorn'
luti krev ti chrchle nemocných !„
mz-siskú luloratoře ku třídíní ne
moci a dostanou juk aerům luk
nriltífeii zdarma neboť místo vy
držuje laboratoř nro lék
beeensivo mít služliy její zdurmu
inuie ováem nemuji víude zří
zení labotatořte luk Hhv molili
kottutt Viieckli tlilo rYi„i
každí ni jot poníkud vétíím U
NlÓ Ne nalízi „f oratoř
"itjo jji vyurziljl nelk teří í-
kři 11 krmHjl víecku iMfo nrici
wfam z píat Herutu í antíí
e nynf (fontnu ir kouni v íu
íelt laboratořích a tedy jej(f ten-
tn zortxoo jéčeí umitm Mkflří
nyní přífeřit-ti(
Kptmb tento ne tdile Irítt An
komtlujfl lze tin nadití fa r
kritkí lo)f bude tak tAft1tinhn
Inko tliiii zpftsoby lííení pro jí'
"í iiffíiiA jako ku tiříklartt u
"tit houstl vejjeřickýct twm
'hA TrAy ittnH píp bv yiii
f i W U hrmm fnko byl
klyi njíme po mv- tak fXi
ml k jo potíráni