Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
ft£J#X 4
POK
ROK
ZÁ
PADU'
vitvorAřvr 4ftf naírhú čKSHřiiio umí 'Amkick
WMVM in tttt
JpmMf rp AUD D' ŤUBUTSD UBDX fXStllT HO IRQ AUTH01UŽRD BY TUB AOT Of 0 OTO BIU 0 1117 ON Tlít AT TUR řOlT Ořřl(l Oř OMAHA WKB jliiJnloi jUimTuu
1 v '
MiiiA u vím fiuit in iiHTnAnti i MnurMnrrit iiwj
Útflt0 (NO) 17
n (i v n
VYSOKÉ DANE VE SPOJENÝCH
STÁTECH MAJI TilVATI UEJMÉ
[JĚ PO Tlil NÁSLEDUJÍCÍ liOÍÍY
Úředníci odboru pokladu požádají kongres aby
zdanění čtyři billiony ročně bylo pone
cháno na další tři roky
Vysoké federální yduiiílií v ob
nosů MM)m[m rtní nvntí
bude nejméně po duli! tří toky
pííjme-lí knriif re odporučení vy
pnicoyiiné úředníky odboru 'po
kladu klen' jak se právé sdéluje
předloženo bylo sekretáři Housto
nov! ku schválení Mekrclář Ilon
Mou jik w praví pojme nepo
chybné toto odporučení do rozbo
tu tnvu vládních financí ve své
ijpnivé kongresu
V rozboru tomto bude prokázi
tm že tříletého programu pro re
visí dnu! bude imlři'' třeba nhy
mohly hýli vypláceny dospívající
vládni závazky n krylu béžná
vlidiif vydání n ž kolem H(NK)
OOOOW V notách Vítézslvl V'álcř
ných úsporných jistotách n po
kladničních certifikátech bude
splatím v násjcd lijících třech le
tech db' číslic odboru pokladu
IMržení přítomné výse zdiinétií
luk nhy vláda ročná získávala
kolem imwmm považuje se
jiťvjtTiiúíMiiG aspoň po dobu ňň
Ňlcd ujících tří rokn vzhledem k
prumériiým vydáním odhadová
nýtu pro tmo periodu
Ink w vyrozumívá bude oilpo
ručeno wkretóřem Iloimlonem
riiíení diiiií přebytečných zikfi
uplu'' li mihriizení jich pont uprif'
utoiipiijíeí íliiní z přljiiiii Mí mi xii
to že nové dmií pfíjrnft doteku
tí mí hiidou fďíjmfi iifld rot'
li? ii ze iicínřno ludc ipiilření pro
postupné jích zvyovliií dle vfic
tukových pří j mil
SckrclÍ- pokliidu juk He oéeki
vň iiiizniiéí koiijfrcHii že nejpřín
uéjíí hoHpodárnoMtí ve federilních
rozoclech hude třehll hlide-lí
jirojřrHiu o výlomu duní v oliiou
ročné nchvileii Ho
kreliiniizniié h není inoíiio iře-
iu'i ziÍHtili ív idílómné zduňovii-
cí zi k ony Imdoii n lo píinéMi In-
kový příjem vzhledem k nUt)i
méiilclm olicliodiiíin pomérnm v
m á ě 1 Š Í lil
MfíHiedku iiovaiccue imnivy eKre
tiř lloiintoii Houdí h vzhledem
k téiiilo ziiicniiii fdíjmy z dfiní
luidoii nií Vi fÍNliilníin roce
končícím IV) éerviiem roku ]')2
n h% iiiHlcdkem toho vlíidnl pří
jem dle přítomných zdiifioviicích
ikonu iiemřiírt hýti hrán zii mé
řílko pro knlkuliicí příjmíi budou
cích Toto Mmiovínko kleré ziimAvá
no je téméř víeiní úředníky od
boru pokhidu miziuiéiije že zi
konodircl budou míli tmfasť po
tíže n řormovmím nového zduio
vueího zikomi Odbor pokhidu bu
de trviití nit tukovém zdiméní
které přínenlo by nejméné jilíKlO
oiKIOjill v JAtím roce le otizkii
juk je získiilí ponechmit bude
rozcíení koiijřrciu nn motnému
1V(řírmrrTrjdieenj národního
dluhu lillže býlí lIHkllteénéfi Iďh
ko tm ziklndé MWWMM) rnf
ních pííjmfi dle uihledii iřcdníkfi
odboru pokladu Vzhledem k to
mu ze noty Vítéznfví doHfívijí v
roce JítlíH ii vileéné tísportié ji
ní oly jsou splatné v mezidobí do
roku V)'í bude nepochybné nut
no tuk vysoké zdiiiiéní jioilržetí
ježlA delíí dobu nežli iiavrhované
Iři roky
Nildedy odporuéení odboru
pokladu nepochybné narazí na
odpor republikánské yélíiny kou
yresii v otizkMi cest a prostřed
kfi k získmf pVt''-biiých příjmil
Ale vzhledem k zm7'iié v admíiii
idriíeí odbor pokladu pouze uéiní
odporuéení a nebinle pracovali v
ijmn jejích přijetí
Anglická stávka
formálně skončena
řlctieribií stivka uiijtlíckýcli ii
hlokopfi byla formiltié zakonéc
tm ve sl ředu minulého týdne kdy
výkonní úředníci federace uhloko
pň prohlásili jí m odvolanou tu
zikladé dohody která uzavřena
bybí vládou v týdnu minulém
Uhlokopřim bylo nařízeno aby hc
vrátili tiHsvá místa okamžítř a
má se za lo že počátkem tohoto
týdne práč ve váccb atijřllckýrth
dolech hude normální (lenové
výkonného výloru fiulerace nblo
kopfi rozhodli se pro formální
konéení stávky přes to" Že hlus
vání uhlokopft o této proposíeí
provedené v posledních tiékolíka
dnech jevím H4ítf hlasft většiny
proti přijetí podmínek J'onvdž
bylo třeba vétííny dvoutřetinové
k probjáíení Mávky výkonní %
Zedníci rozbořili b k nsfmA pod
mínek bylo by třeba tak5 ilvou
tMín
Smlouva o Svazu
bez článku desátého
bude mi přijata
(ki ur H H1WM Ibmry W Taft
ii jíní prominentní reublíkání
loujictici vu národi ktřf tl
pórovali vpresílftitskýfcli volMeb
WrmH O Un'mn pfnlpnvi'
dJÍ Ž flíiOÍefié Mf v dřisllířii
svolení republikánského kanlídá
f no uhnu prmibMhKfhtt um
bon iMkYMtt whHleni Hvhxu
národu v nijaké řormé bez' élán
ku desátého V volbách jednalo
'e if otázku fdánku desátého dle
prohlááení lí W Tařtaj aékolív
néínéiiy byly joknsy o soust ředé
ní zápasu o Hvhz mt jiná místu S
merícký lid neschviiluje zřejmé
tohoto élánku a nebude li zcela
vylouéen ze smlouvy musí být i u
pravd tak nhy nerusí) americké
i i
ivrcfiovmosM v roznonovani o
válce anebo míru Taft soudí že
bylo by nejlépe kdyby článek de
sátý vynechal se w smlouvy lí
pl né
Turci povraždili zase
množství Arménu
Potvrzení zprávy že tnreétí tm-
cmtia iste vovrumtíi tcmérvcsKere
obyvitelstvo vtt vesnicí ííadžín v
ťílícíí dne 15 říjnu bylo získáno
v téchto dnech Artnensko-umeri-
ckou mh íffifumu v ev yomt
právy tyto iíávjí Ž# obyvatel-
sfvo byb povraždéuíi vesnice po
té vná eoa Zeny a staří muži
kteří hledali záchranu v tíféku do
hor bylí brntálné zavražíní j
nom několika málo podřdo se ži
vot mehréttUi 0d ííadžín m
lt dříve fnfifalkn franeonzskébo
vojska která pře4 iifaktni dobou
bvla odvolánu I)eyíe uVitHthÚ
že ftrmftmkk Uifa zoríaoíovoá
v ldaní kapttinew tmiwm Hhl
khmnfí'iftfifint kdysi mhwm v
Palo Alfo byla rozpuáténa
francouzskými míoríUmí rifíve
MAS uitihU m vydttlí m omoe
NAÓ nový president
I
' -V- JJ Ti "
i
4
s
0
1 i-
-
3
A
v 5
4
v: i
J
A
' v --V V:
? - : yi ty et ' -i J
i
— II
't
♦-'jer v K 'V
' ' 1
- i -
''(f 1
Ji V
Tz- '- - v' ' ''
r -
Wíu'i'11 í'
Nejpozoruhodněji! vítězství republikán
tké strany v politické historii
Spojených Států
Republikánská záplava l yla všeobecnou od po
břeží k pobřeží — Senát i dům zástupců
mají velké republikánské většiny
S'á rodní volby provedené v ď
lerý dne 2 listopadu' znamenaly
iiejpozoruboduéjsí víléstv) repu
blikánské strany v politické bísto
líí Hpojenýeh Míátíf Všeobecné m
prohlašuje Že tyto památné vol
by 'tuttmfMp radikální obrat ve
vnitřní í zahrtniéní politice Hpo
jenýeb Hřáli Hvaz národů v pu
vodní livé formč nepříjateln' pro
národ americký který lpí na své
vrebovaností v rozhodovitíí o
vztazích k zahraníéí byl hlavní o
lázkon téchto voleb a jaký j" soud
awríekého mrnn o teto véc
bylo v ňterý minulého týdne pro
kázáno jasné # nepochybné
Volby tyto staly se pflmátnýmí
také Jím že poprvé v historií ná
oda americké žny ály k volební
mu osmií a Masovaly jako rovno
právné a mnží Analyse ženských
Idasft není douJ možností avík
váeehno zdá m' mtsvždéovatt to
mu ž" tyto žny svojí podpoří
vrhly převážnou1 vétíínou pro ki
dídá'y reubííkánké To zjt
má veliký vznam ktrý iwMin
u f" vlivu n mér pobky i
líteré překonávají všechny minu
lé rekordy Demokraté mobou vy
íládaí svojí porážku jkkolív a
víak ňa konce připustili musí že
byla zdrcující Tokoví nepodařilo
e íokatí téméř žáde'bo západní
ho severního státu Ní výcbodé
bylo republikánské vítéství laví
nové A doilo dokonce j k prolo
není slídního jíha nebof slát
Temesee dal vétáími éekaueňwi
ccpullikáokm 7Aii"úífí porM
l:a ďmokrat překvapila í repn
blíkánké videe př"s to že nikdy
řebylí v foebybnoslerb o velkém
víl(Atví repnblíkánskýeb kandí
dátft
Žádná z itn fik'ť'h stran feoeíalísfí
cká fwrmáskodélnícká aťebo
probíbíéní neprojevila #ÍM zvý
řenou sílu Hwíttihit j"iiom v NVv
'orku zaznamenali zvýíní poétn
tvých Idast) V tomto ťít£ doílo
k znovozvolení tří sveía Jíst Mých
'řítníeb fUtiťfi kttfí
ní '(ikotioÍbrHy bylí vyfocení lb
'Moííhtkrtty státu thoť zvolen
byla také wtniMtckfo kandi'taka
!íarío II Smimsk
Ve ebvílí kfy píWoe fyt
'pochybností nikdy nebylo Tato
'epublikauská lavina přirozené
(iiéla také yliv na volby státních
ii okresních tíředníkň ze váech
átft východních středních i zá
iadníeb jsou oznamována rozhod
iá republikánská vítézství Demo
kralické metiAíny v státních leí
'Jafuiádi nékolíka státň scvrkly
(e m iiékolík jenom hlasfi
8enáf dle posledních zpráv bu
de míťí fH repnblíkánři a f7 de
iiokrat1 což znamená republikán
kon vétíínn 22 hlflsft Pňm zá
tnpctíi db' posledních naznaéení
ímd" mílí republíkánfi lííít
demokratu I neodvíslého probíbí
cíooístu I sociál Mu což zname
ná republikánskou vétáínu Jlř
Idaiíí I'ozoruhodno je ž v Okla
íiomé považované za demokratí
ikou baíf n zvolení bylí tří repu
blikáni do domu zástupců
Republikáni získali obrovské
yétííny v následiljícíeb ►tátech
''alifořnía Toloraď) ('fmitfivťwut
iMitwnrft Illinois Indiána lowa
í(ans íaíne Masaehusetís Mí
iVnhtt Minnesota Vebraska
'ew llmpshíre Vv er% Nen
ťoríí Ohio Ořežou 1'ennsylva
nía líbode bdand í'tah VerwOht
WHU'mif1oii West Vírífínía Wís
ťowUt Tcnnessee K témto stá
inm připojeny budou jeátá ÍJ nebo
étyfí jiné až típlné výsledky voleb
budou známy
emokraťé udrželi í toliko ná-
í„I éiíííříl''i Vlliv (víi troá
zaly ž prMftt WíJvm a jbo'řy rab riMMtVM
do Xasvédéují zároveéi tomu že
převládá VSofeo4 fíííhffií Že ZOé
i?a v fiimfaUlr"i iMnw pro-
pé"b jebož vlíební obyvateí ž
m£ budoii úHMfAky
Wrrn (i SUtAm (MvUi
i'hhi¥t rpuhťk(ltiftlí kktitiWf
pro tířa4 pff%'tAuln a mí'o'pre
sídewfa ářvolií bylí vltiíiamí
i
pitujieí Maty? Aiaoama Aan- „bájili na bélochy palbu ze svých
m# řloriJa iorwt ntiiit)íyhtHyrt' A tlíUoUk bJýe obéanfi
o řád UťtnWtHhH Mississippi Vor!b Ca bylo poraoéno lfstavíly váak
vnfrAviUm noHiH i um) mu rv%ím a
I
opiHHié Aliřlíclié éiisopisy pokud
VVnl ivíly svoje lllillélll Houdí n
volby tylo nimiEiéiijf íe omeiický
lid í" íinbřltll "vlády jedliotliv
ciivy" llnrdinir dle náhledu é
"40IÍniI Mvcrpool l'os( pAjd do
Iblého domu jako rástiip'C mínř
ní dlouho iiri vii jícího viuiéné
éántí národa že Wílsonísm je cizím
iiuierú 'kým (řadicím ii že Ameriku
by se neuiélu poplétali do záleží
loHtí evropských ť"uopís tento
soudí ž' volba senátora llardlriKa
neznumeiiá přímo nepřátelství vů
či Svau národň tiýbrŽ Že Aine
ríka pokusí se nalézt i jiné met ho
dy k dosažení vzneseného cíle
smlouvou kterou bude moej schvá
lili bez jakýchkoliv obav o svoji
svrchovanost
Vfidéí pařížské žurnály roudí ž
ňspéeh senátoru Hardínjřa je vy
loženou porážkou Hvitzu národů
uloženého na Wíl'4onové smlouvé
Tenifc soudí že volby tyto jsou
osobní porážkou (ircsídenta Wíl
soui Iii líbcrlé soudí že atnerí-
ckf' zdravá názor odsuzoval uto
pie váech druhu v minulostí H
mezíná rodního hlediska praví
tento éasopís americký volební
d"ii byl ípiilnýiri dnem pro socía
lím h rpoleénost národfi ilfisled
Vy échož budou pocílén po ech-m
vélř
Vétsína evropských lístft tiesmř
bi přiznává že vý(led'k ameri-
ckýcli voleb naznařuje že v bu-
doiícností Kvropa musí se pomnu
tí suma na sebe musí se chopit í
práce přijatí konstruktivní prf
'řram a uéínití všechno k jeho n-
skntcénéní Toto poznání zajisté
Kvropé mříže jenom proupétí
Mexické éasopisy vyslovují mv
déjí že zvolení senátora Jíardín-
(fa neluue znamenali ireKazKil
lobrých vztahu mezí Mexikem a
Spojenými Hiáty Japonské éaso
pisy vidí za vifézstvím republiká
nu vřelé přání amerického lidu
aby administrace přijala pevnou
zásadu k zahraníéí a naznaéíla ce
ému svétn že Amerika má své
vlastní problémy jež nemůže za
nedbá tí pro záležitostí cizí
Krvavé výtržností
pří volbách na jihu
V osadé Oeoee 12 mil od Orbin
lo Kla doSJo pří volbáeb v ňte
rý minulého týdne ku krvavým
výtržnostem pří kterých dva bé
loíí bylí zastřelení jeden černoch
lynéován a nékolík jiných éerno
ehft v budové která byla zapále
na když écrnoíí se do ní uchý'í!í
před rozzuřenými davy uhořelo
po té ze strachu uchýlili
se do Jesfi Více jak 20 stavení v
éernoíské osadé zníéeno bylo po
žárem DoSlé zprávy naznaéují fa
nékolíka staveních došlo k vý
buchům střeliva a že množství
ttřelný'ch zbraní nalezeno bylo v
ruinách l'raví se že pét černochu
mezí nimiž nalézala t jedna že
na zahynulo v plamenech Výtrž
ností byly zahájeny po té kdy
éernoeh ulían IVrry pokusil se
blavatí aé před tím volební
wiudej upřeli mu frávo volební
oonévadž nezaplatil daí z hlavy
ť'ernocb vrátil se do volební mfot
msí s puákou aváak zbraí byla
mu odejmuta a zahnán K veéeru
IVrry znovu příéel k volební míst
ností jsa provázen skupinou jí
uýeb écrnoehíl líílí obéané ihned
utvořili tlupu která éeinochy za
hnala do jejich kolonie rernoéí
posily HéloSÍ vstoupilí do obydlí
'erryva majíce y ňmytii pro
vést í 'MfaiA íiva Z bébebň leo
Jorard a Kimer %U'Mhihm om
ivi Wí íu ííž v ili£ v- wVikoAVtrtifAn íVt tento mfiže býtí
tí a dodaf'04 zprávy d wo- Iak4 o réjaký tíí rozmnožen po
íe 'vtéft icž zmeífef %Hl'teyhfl vyfcteOííO voxn
áklad4 mkiíiíth rMkh WihnA (t tď'nit'hvi volby y rpoje- býyalí vojáeí bylí mrtmm v
ťOíebfí ž liftrďw úkk ¥ti Ida- týeli M&hM ! s ta! é whtyHihAin dvorku obydlí Aí edm
y ¥ wktmm komyi skfm v Yit ponevaiz na jien
ebno oasv4je tm f republí- výfefkn do mhí míry úiMy
káoká lavina zabí váebny íwdoneí vztahy mezí námely l'o
kee Kw1í1í # víúmUm jihsa Umlfcy evropkbo tisku o výsled-
'kýeb Aitt4 o jíM fbodootí kMamerkkeb voleb byjy a daíljloeb6 lynéován
w
HiMft tmi o'hro'y(tý''h éernoeh fii
řialézalo #e v rerry-ov obydlí
ktef byío béloeby zapáleno 'erry
lyl dopaden a pozdní davem bé-