Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 03, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 4, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
t
Z Iclopisťi Sázavských
HUtorickf romái oJ V Ctnttt TttNfú-lHo
íňl
I li"
ííi tt4M idtit ů tu t lft
i Vijte uu Mul MdíU t-tiJ?U i tu iMU i tMu
ib tuf fcJ l)?e nfcUilt AJO Mair ai lť 41 wJiuJl f4!
Optaidti mil Nlub mul i? bibli kdykoliv ealntunrily ř
M k f litýh I1 Jko hrd f) itft sltánhk prudífji pÍHnou
i lt utiniM (ni (( 11 if Vt rJi i MtlrUula !IUuti
i tvH tiinuM id i řwtl vfki ttdí V j mi nit) luk ji itutMtlw
irvti ůLitítu VtňM i ptdéd Jt j NtUM itflulkal HlísUl po
#l lik llt4ly i nlála tnu I iv-Utk ríitařři prwtóle tmít td
iJl v iiíih a jtltl l# lam i td vJíM kdyl i Jeta táhli ku
lřv t Mami
Oj tu„Vth
kvlu ili — Útulku i l-leduu tU
íi Maiou vitHhatiou
Ihl ta Straeliuttij ra lích ti'kv
tik írt iWUly tnu tílkými ranattil
o aulu ny tiiívl tn''i-t sníh
Pitnáhiil tyWkuli v rjlřriíí
a ttttft-řek itu Jgiedl JJy hjUpe
)vMitt
"len tmu také a) umru k tne
taíM pochovej Sriinuu VoOuu
ykrop hrotí u puinmlll řii tnnp
"Otíf tiiii JA p tťikA r tvuu
fttulku i jij!hi ute pomodlil kily!
i tiflil tm in tiikilo ani tifVtpo-
mtířl" Itkávul stafoťrk fchrbi-ii
jgko vrbn titul řrkou jpjíi IiIhvu
to-vuU v i(u'h — A Strrt
hufa tnu pokuMt' itibuval
!## i Nuipc kjiláťl ity dulyli
k tili Valilo jith flákou til
hUl kolnu Kulrovío Jnke tnrakft
iuUJA thuť f bhtiMit j JíiiyVh
KiiMí ttipti tiiMiilrt tnlti uřvu no
Uh ttiHfiiiU ni ť'ly dvfir pro
ipiimiltt a tobylg jim uiti tolik
o má tif jibuJ4l kfi't
tSrtti Ktulifek di?)tftli itatf
ltA iíiy thttiuli f ii-h
ni kvKin Hlilf( ť hhh
hhU dititk m fp't tuk hhviUhI t
tvářil ikt tfilfít kitvl tli il) tli
tbtt
"iVliu řhim i'hih#la ktiIřmii okaMf tn)t li #Uui
kUitn Vk kuli i tifdrMtiřiM lii iriMMi i
i!
n tifjftiw fjiim linutu !'
tni#nl likf k tiřitui nřll
M l ťitii ittMtthn n i'ttt tht%
přřmdnl 'Vm nim ln h t
prittlnii' OUthíf t uk řloík
ti
fedíva Ntttithu til tiiMo jiri'iliii 7i h htyth h jittj
vIvMAli UAa h ji utikl ttiul j thlubi ilUiii jihli jihy }
kdl tyla uilMHlřui ttiUala rftt!U if Hulpíťi thtAnm' jjl mu
tiiltiJihw fntit ha Hávajt jí rhl" il sfi lf hi ijitňVi'1 inova a
l o titůjl ul ntil i jtr-h pi'initvn j'hiřHÍvén pÍMiot lat t
ilnrftm
iVmnřti rIM iiňil Váhim hlu
Uiil njtřiíiHll jílku 1V ptmiiiiiilml
jiikinl ilillltkil hiitt tH otlíl by
pfin h nhtyiálá div l nibv
tHpřfliífne S ji tU ídřl Vífl'
mi sk vtyfikrAt fam byl
Vluíii h tliťi hu jt ftl Itflkl ( jde
bliifti lny rdfiil jm StinioWtt
praidu 1 ta tntum ijlbla n in HtnfiVli fc lorbtil vyir-
Id w uiw kd h teti ndndí- bb' Imvntií vtl dibfr ndkud tak
HoMftvlok vladjkA jíA taktMďounkí tniilh h trí wl jmnn 'Hmi u níbft ono irttnylIíMii n tuk
odpoílv&l pod travou vpJI koti- jho řopfnnlaM vyprúvíl Ridi 'lilnbun polmmlíl v prrpolivnt'
írt Ifinva proplnknla na hrob vře
~ Ti
4 'Pvii
[i i 4 - ' J
t
roiinonNicKV lstav
lirjlrtlit i kV žťt tbfdni
t I )) II mv irky V tlir
I ttt nit
I' l ilťo i ikvn pi4Ui
in p i id Jv f ntřj4i t
Frank a Dora Janda
1235 80 13T1I IT CMAHA NKB
I'nvi4tl { Mlíibolrtlu r li ď plňwV pRťiililA ilft i ttiii lit"
j'liii i-rl vpVry žn rody tnul rif IVmmřiifl Napadlo oknmíífř kdi
loalu lf Jtfluíka bloud I pu l ty íiuihlrt bll n bln vň lenit Jíl
hfcidi u ř i dřti tropí i ubohti f V5Mx ti-tV kftrky dAviijí Yi
Murn' ji LlrdřU dorua řndriřtl frep kdl ( tiiHl
pokaždé uprohla a od pyilnlka t- "nlukn PwmnAnA Aflf rtnu f —
viilMá Ji ul c'lí rok 11114 ptf tí v %úmkvm UttHeh
KdyL lidA vídali vnW-DrslavitUiicht kftrkv íl urt dávuií n brv
na lOliovř litovali ji a inutky ntji J mdoHttl — Pomn'fn ty
íkfivaly nvffn dcrrAoi když clití- tu IVOníkti nrnld míl!! — Ach Ho-
ly tm wdie tni ozdobti(řjio aby jfdinfř Ink blnhí dny jitm
vzaly příklua i HfluSky Ptimtio mohli trívlti vidvoři I ntp mohl
vy íf by to jodnoii takí % nimi liti Proti tl jori to rmiHm oblekli
takovým koiicňin mohlo dojiti a pro? tl vliny fHtrílmlí do linlul
' — Ptfi no podí 1'omtiřnpl ~
Dnlrko a bórami hUnVími — PřIliS pořdř! — Vt nyní trik zn-lii
munl by ť#Iou Moravou ni do po vSem' — Itéluíkn Sflt-nií — Si
ílyvrntiku — Mtálo v tlrbounké i- jenií !" vvhrkl onidco tr nebe min
(U tnnich íl oholenou hlnvii obřoui
rukama l řaehytil — "A JÁ tu
iVlnSku fiFw Ink ťííd ttilťnfví
OovnA míval rfid!M —
"A Jmou tl líltififei bek elfn-
kmHy nt ink it jf it robotu za robotou
vymýšlejí 1'roto taky ten nov'
ehrim býví iiťiídní i o
boíiíeli — AlcTiMUlnva
IIttbinA jíl c proudí Vah tiřkolik
dfcvřnjfťb nudivno žroWníeh
V t'hlř fidcjiijřyypiwlfll( lo a
ko v ráji -r i
8trtttn'tni zelenaly ne mvřží hře
zíny xtfídftjíef e a mbjdmi doub
cit po břebfivh ruzklódalít zdř- velik-
nuk role a Mt Tedem vinulu nu vo- thodeeh
dflJaku dovádí ve pachole 'A- jfceiu pfeep jeiionlnkal Pro hřho
luMťivfvh Jvhljftn tu nebylo' - -'vSPeh t?eh kníhat MhiY tu ofí
A kuyž ravznřl nud bfvhem u p'ro2Hliy Komii [ puk tok by
kapleky yliudovu(it 7 nťotfannychl nebylo líto tak mlmleho llvntrt—
klftd Jtvotiw'8 % malVeh nissoun V knííet-í éeleď Vrt Tel nťí- e dí
kelúdiaúa blvbokťhí mlMií vy Mukíjuk chláp Mulina fcTih
ťliáadi víKul mužové a zit ticha Ifjrm bo idatill hhr ňkn mhiU
hřotovřhoktipllí u kolem kapji I ho vojvodo' ú Koiiřfidettl "prMo
cicyit: míMllitbám UM ? i aůol Jt vyhtial ode dvoru li 'pfpn hra
im ítuťimv a že ik tu (IiiťJiovft níei PřpMtřojll no aby v nf-ni ni
wbiwjí k ňrad4m o twududi kdo' ipoznil Vódéradn ohol
mjeuíl(fi I)m4iím vrvorrm hlavu přilepil u zrzav' nřmeekí
v' gpt rohJaliolil zvotiřéťk faju toua a vytnMíl w firovrří nu kní
plnou tíiiůou '
7m vycházeli t rfinlýVb řiioun-
kch chat jmiové I mladí v dkm-
hýdi řcrí'ři hávech k vtttotan
ku
A kdyí bylí již vftickni pohro
Ne dvoř přfd NÚavtkym klá
(iierem hciUII na řipraií v rofr
dřcifjch bezbarevnfch babítreh
dva mnlii dťlíeo e n uchy uko'
Xi chléb Oba bratři tetelili xe
íimou protole m Nttání fiéel o
ntrý poilzinikový vítr
Ale když chlt-h piiloťdi kf
rtfim ani polit! boííhu dárku nr
mohli al %e jim t dámí prýStílii
kwv
Pit vSeho vedlo ho jim vHml
Sputné
Oba mniSi ac tui tebe podívali a
% oéí vyhrkly jím nlzy Jej itkarm-
ly vrňkovntřlmi tvářemi dobí
1eh dUuihfeh voiwft jejich Bylo
jitu nu lících dobfp rnáti kudy w
nlzy proudívnjí A ídélo ar J! i
tam Jíi? probraly brázdu
NeutJruU nI jích i ale uchovalí
ruee radíjí pod roucha f
!'NVjde vani jiejde? ~ Ukora
lý""— lak příliS ukoralýf — dru
i Puta ku — i ejfe ozvala e
řiprd nimi jukán Žcnfitiiia (okí v
' 'fiat! rozedrntiNi _ '
Hyla jet mludáí iMlida ni-mno-to
píra dvaréL '
"7M JMeyy zlí — Ty tv&M
jl jtlI NVelittlí byntf mne umřití
hlady" povídala Jno ploflivm
íilaiem a nrnála ae
K jednomu píÍMkoťíla vzwlajflj
rn rumem & zadívala mu avý
tna velkýma fima ve" vyžehlý vy-
yábív obličej
"Navíií n iiřin? Nflpovií knni o
deňelf Mohla bych jití ta dvf-mrtí
nle přijdu m tím prvním Ten mM
také takový fiat jako ty al" hn
H ne tak rozbíraný Já mívala
takí finty " t hedvábí ul jích m
niám a víckrát nebudu mítí Vídífi?
Tuhle jou a nícIruJ jen hadry
Y třeli jnem byla a' tím druhra u
oítáfe on m to ode mm utekl
Ale ať n M jnem tomu j-áda
Dcera aí výaká a matiřka pro ní
pláSc Že ncvífi kd jf — Hle
dám toho prvního po eelých (
eháeh ul dlouhý Hn" hovořila
mladá Xnt a pořád tím mnichem
atareem ta rameno hýbala
- Vítryařaly fM?rtl ostřeji a
kmeny na afrlních prúdjí pohy
bovaly hlavami - '
Oba atarcí povstali i ba lif a# te
mladá ženy jři 'uí několikrát J
¥m k ním zabřbla Muailí ale
třikrát zabufiítí neí jím přiiíeí o
tevřít nový řortník — mladinký
Jefit! mnich
ftílenái žna vrhla ae vlak oka
mžik na tl(L
í ' Ty jsi to ~rt ty i Jih U máfi
rjak tiiž řervoná tyářa t-r jako
vplíkoto?ní vajíčka!"
Mnich ne Uuí yymkl yyatrřil
ubohou vet zabouchl fortnoo 'a
tem' vmi i plna hrdla žaběVIo-
valát ale nehnula aa odtud Jfry
zla na zápraží okoralý chlčb J#J2
u ř 1 4é š 'mat t '
m ona mniší nenau
Oba atarcí M ve twavá
WyJ thKanan i ÍTolíiíain j 7- %
%M j# opav4irtřřt Tiéjhoríí
Tak m $m břeynorfití mniít oA
klfmííihm to 1m ínt ku kláltimi
jttrtflfMl fí WAS a opraví! ti jako
yýmnkář jmž vykázali nej
vllí1 komfirkii jemul jako paovj
dávají odpadky Nikdy af# mi m-
wwpffli ? wírf ' % ItwHi p im m h m m jtyfdlj bftif
íctl'1 ira to te ve avýcli zemích
pohnrmkou vím zapovídej"
"Přec tedy dofiel hvho' řek
Křivohuv r ' 1
"Arclže' ty bfiboj ale eo ae na
UníU Mel! ho hned ve Kvílících
lí vota hHS H fl apií ?fl
-rýh ikhtti tek Jíw nHiolík
t:Citena # aipřtií ani i
madí vystoupil jeden -na omfielý hodit do plamenCi a nelátl ae h
kamien u kapličky a promluvil ti- jím ruce uichnoii Ve Zbeřerutku
ehýra hlaaem k druhfimamy! jinak a ním kmeti naložili Karazi-
"První yat doíla náa dnea z lí ho na kul aby ae nentu! z rtho
Viaat) co jhtm atará aldla oputi Vlkodlak a jich neMrafiíl — IU
lí a překročili práh ay otcovaká právřř Z" jíle bylí baby — ty Kři
zeme Hhyehtm jí už nikdy ►leuvl- vohlavň neívřtSÍ Vfiak tí ode
dřlí a v cizí fifid! aložíll koulí v(: dávna znám 1 Tleze ndi hyn byl
Bmkup KoHmaa neaedí jíž na Upadl do římských příkotifi jako
Ntohei avatídio Vojtíchaf umřel Uhnilá hrufika dá tí tia hradby
orzy po naáem vypovězení -f A vytáhl — Míl jnem býtl jen ve
UřetmlavA ul taká není na přeato- Kvílících j vfiak bych ho byl jako
ťřemyaiovcfi — O av4tcfch vá- chrouata na ofilín nabodl Ale fy
ooPních jej aWla ve zbeíenakých U- tyl frkám U není po Mtách
exJen ruka vrahova Vraha na bitce jako íwm jáj rienl a nebit
ezh probodw4ho nedaleko ve vý do ftkoda mne vWiiá ňkoda Že
molu UyJ prý to VmUnh mí Ua za ífkoii aáv ž nebijul"
zapAlil Ve Kvílících Ivftr -nadfl "Proí Jaí t#dy v Cechách nezři
dvorem chrám a v rokli poroatlí- atal a fiel za námi" prohodil je
ny A na Jiíázavá nííí bf-evnovfití den z bratří
mníál knihy které' tam po náa zfl- 'ProtnŽe miím BoŽetícha nej
aťaly jnrfajfce je do planienři Ka- radfií a 'chci a ním na jednom mf
nana líolifie i a bratry Mtatofrof i umřití" odekl Holata "A
kteří a námi pro vyaoký vík n k áemii' ty e no tom ítáfif -
mohli krmi suchým : okoralýw Před nífl lety kveh bvl ovfiim ne-
chlebem a napájejí je vodou — řekl ž umru na VkhnřšW-tm-
l'omodlm a m vaelfyř "t j'tlí [kril bych byl tak neřeklžV vy
nám kdo ublížil ovdííjímae jmt vSíehnl rřijdet kláátera a Že ac
modlitbou" v novm afavení uvelebí cízínfiti
afáriy muž a profiedl vílým vetřelci Tak tak brafii í — Na
votiaem dowivídíi: a dopov!d!v líolatu jefití nikdo nevyzrál kdy
poklekl aceJýářop ním Ibý apolkl fftru kiíh Já Vyl čtyři
Jeat lAtt tnixl nim nlno xnáoriehlkefil ve VUifpti k MmuUCth tel
tráří Tambí# pod zvówíktm báh hnad orvní za Ví ořech tem a
tarý Božek y#dle'fiho KHyhUf m -ten IfU jfťoí- ftadívec
a za nfWFiiavnv podivný jaký Holata a ZMflý Ráz ProtVi mm
chlap pvdovážáho v pťwmřáflé' taky pradaí Aa ftmh VtoMttih ' vm
ho nňhnt AI# 'iodlíJ a phUl vfiemívámi jedíníhoJ" "
ni — Ja to lédívéa líoléti Vrátil Oři ae aíe afarímu v áleínlku je
odpoledni f CVek'' ?: fitl-leakly plným plápolem 1 ala
V onom mnží viak ktrfl řed Doatava ieho Ula íl nírrbena Ví
níkojjka okamžiky mluvil k br nebýt ani a to ať na ynřfmil do
mm aotv y byl kdo jxnal (jlf&ynoty Nebylo ťak5 divu Tolik
Intniiní j nlthovnlo jej m Nebon
liíl tl dál jiiko proud pud tittliiiiiifl
itloi Miťmiťtinti rnlolent
"K i"eíMU Ji HnJHÍehlI teil lid
ikí livott — Pro 11 tirtťí vlet ku to
tiníe malení vfiei-ko to nnSt atrřo
tlíiní 11 vfiecky ty ťitrapy u hítjy
jej tlím til ZakouSetiT Kl ttlÉVl"
)(([ — siyiíí ume y mlmly" pil
telí? - Ku fcláiř bojf Je ktlyž
jedni druhým fini dny tiehiieite
nfnií? — — PiVtéJké zpytování'
— Proč mutibi a tebou vzífi Zit aví
lituriflr il"iviiiiNká a a jrnínem
tvým ZHiiiknonti poslední stín 11
pofiloloválil C lilloinetlitMlí jského?
— Proe zn opalování líožetícha
kterýž a celou diiSÍ přilnul k vám
vy avnlí vírozvísioví moIuiihií kte
rvž tiefnél vřelejší touhy Zll Vieeka
léto minulá liej nby viiii piitnátlíii
po českých vlnsleeh osvéjil uprv
nil h na víky zaehoviil kterýž ne
iiu'1 srdeéníjšílio 'přání než aby
milý rodný jazyk rozléhal ne pro
storami chrámovými kuyž vy
krajané drazí nlavíte nlavné dny
I kdyŽ truchlíte abyste když Ho
lili áloužílr VŽilde mílj tiH piitnřti
}p patříte k jemnému velikému
iloviiiiskímu národu '— proí prá
ví mne' ty vííný Poje vyhlídla za
oliíť tak "pÍThořke zkoufikyf —
Pro? pru ví za mne 1111 dídictví tvé
ly Prikopé Vrhána' hanu zu ho
liou''póťupit za potupou í přece
iicjmenSfm jioklenkem vinen se ne
cílím f — ' Kliioiilí vám vy iiáKliip
éoví moji tiebuilnf — Přeji vám
jen z du5e abynfc byli lidu Pitu
jsme mu byli my hleiXtcž aby při
aobatií vioít" v'poháziví bylo pože
hnáno víky vékfi v Budete-
llž?"
Opal Možeiíeb mluvil již hlásili
oílma upřenýma v tu Ht runu
kde mu vcécrníec z rodné zemí vř
ilibi pozdravení a na bílý jeho
voua slza za alzou každá vřtáí a
bohatá! ae řínula
Pomnín vedle ního jefití lok bez
hnutí pravou ruku drže u ardce a
evou zdálo aeŽe i IiIíivii o ká
men omfií-lý opírá
Iložetíeh vzal mladého mnicha
za niku nahnul se k níiuu níže
dotkl no i jeho tváře a % hluboká
lak pffJífir tíŽka aí oddechl
"1 ty Jní mne opu%til jejž jnem
(ak miloval jako nikoho na tito
zemí plní fláfilí a zloby pekelié?"
zabřdoval alařec řehol rif k "Píl-
pravíž mí tam tedy taká útulek
- Proí míl bych déle žití já když
andílé zemi opoufitíjí a ulítají na
horu f — Přijdu brzo Pornníne m
tebou l" ' !
BoŽctícfj xeatydlí líce aoudruho
vy políbil a iidílav mu na ícle kříž
odefiel ke kaplííce
Za chvilinku rozhlaholil ae f
ehounkoii řidoJínon zvoncíck
Bylo ho asi daleko alyfietí Tak
jefilí nikdy jiezníl eo ho povíaíll
nad Vábeni uprostřed dvou ťrámft
Al taká y záfíáí zdejfiírn nikdo
doaud neumřel až Pomnín nejpry-
ní jfií i Zafila al dobrá vířná t
luáe daleko pro nmrt Ž do oa
hf kterouž a ním založili bratří
řehole a v Benedikta ze ftázavská
m kláátera iiproatřed ardeíuího
upřímného lidu 'eferk4 Hlovaíe
opuařivfie rodnou ztní a rriílova
rtým opatem avým Božrtíchem
letopisech' Mzávakých jefif í
mnohý Jíat na nímž dívii událo
afí zažloutlým plamem vef-nány
Mezi vfimí vybral jsem ai vfiak ty
30c— Výborná načo liáuo-30c
)V Pl ItV si Il iIT V žAliXÍÍ lOM U'MMI
Káva řpeilaliía lb 10c Káva PcáWry lh 28c
Káva cluMtiéjli lb 33e Káva lepu lb 3Cc
WESTERN COFFEE MILLS
CRETR NFIIRASKA J VAVRINA majitel
Piite si o i-i iniík a viturky
I 1 - f H I I I i M-Í #--# ! l-f- M N H l ♦
Šikmý cyprySový cribblng 4 5 naho 6 palců I
1 My iipříitu pin vIíkIuI iM ryifituvf i rllilitnii lakuvdn fiifi„ltii r
lt livl hiiuv tmít nf pulec HmilťKy Nu frvěni ml! taťi
f U" ílt I rvtirA fiifovk j't ples jílfii tq llinil'ky My i ul
f iibéfeiiir jťii tulik im j"tiiA limu nhv # llnksl blinlkf mvri'i li
jeíl r fmlii In prknu utnuti tiiulfm Nelil iltfvf ji liy vyruvtiftlu r
t Hi n erllililrtg Jo U JpiIiio k nejtřvurilivf jíh-b n iiejp#vin'jili li lt
Z ttiin tejleilfrlt trleii ku ]illlifjenl jZtO ne lirult(ne
Z Xecliř jh1 ti A i ni potAti) tm mntfrlCil liro eornt-rih tmkll jste v
f trliu pro ni (i tohoto ilrtilni Hooniejt h my utlivAmc eenil i ilieUvkoii X
li a iiitjliIlHl vm4í stsnlcl f
I O HAFER LUMBER COMPANY Council Bluffa Iowo 2
pař BotJfiiifrfiléiltrrfte' tolik mtutfl aebp I kíovíký o nichž }wm vfm ItttiftfwŘ drazí
byl výprayováb A Mdeflí ae
ptátí prof '--' Jen toti napitu t
Ví t#řikrát dyž Jefifi} byla tak
mocrA a ailoá páža leká ž aviž
noaf í' p!4not jejíeh přeíáaío ii-
Iritíílo aíll iúwknťwíiml Vádnri nafil vla
ko kříífál jak zlato kdyí pro jako r Musí prwh iMklnfonn ntl v# bhvfrh a myílínkamí velí
YilJ''MJkthzÍJřpřoMI4l Tfdolínotríztiídoaa JÍJI btb
wím t ftt1íaiií'jwi'0k lárlcHat jeiaf kylí 'fef vtiylí 4
Mim -řHvjroffl Ttl ba # kládr taktiž amf wňMl
urtrní iti aruee jna zjtub) jabářtyfmi ala uLálnAft iak
Puritan inouka
ZHrKA-Spotí'chujti' plný pytlík ii ik'Jhhih'í li se vám
upéci lifjlepií chléb jnký jste kdy pekli vraťte jiráztliiý pytlík
svému obchoilníJťu JenJ iialilildí vám bez liiitiíitek Vlise peníze
Odborné mletá t ncjlepAí plenice v Americe
Všichni (ffoceristí ji mají na ski udí
WELLS-ABBOTT-NIEMAN CO
Schuyler Neb ±
Vřéllýlll tlíílIUi
kýini ukhiiliití se k
táni už tenkrát ktlyž milé niáfcř
Sfiní elilíli uchystali Mánky nej
dustojníjsí jsouce podezříváni du
Senu mrzkýiiii musili — do vy
hnaiiství
KONKC
VÝDřtKV SBÉRACÚ BAVLNY
Mnozí sbřrafi bavlny v Texasu
vydílávají od 3U do 15 denuí
a od tffio do 7'i týdní Kbíraíí
loivlny získají za týdciuií jVici
tolik co iiiliolio uéiteíek v Tesá
nu obdrží za prácí mísíélií Přen
to vánk jeví ac iietloslíitek slicraf fi
bavlny v Texasu Hlavní násleď
keni nedoslat ku pracovních nil
zvýfiemi byla mzdu ze 7" cenlú zu
UK) liber na a $2 V níkfe
rýeh íásleeh západního 'Texasu
plutí ne jeíté více
Dítky VI hJ i: rokň staré mo
hou ncbríilí 2IH) už 'M) liber -ba
vlny denní Donpílí muži a ž"iiy
nbírají 400 už "0() liber denní
dnou známy případy že mexické
rodiny vydíbily Ž P0 derii
ní sbíráním bavlny Thříž platí
fakí o cerrioáskýcli rodinách
Nikdy v hÍNtoríi zeuiídílSfí děl
nicí v Texaau nemilí takoví vý-
dílky jako letoáního roku MexU
DRS BREUER
optrtt t n annk4 nmnoc
DR MILOSLAV J BREUER
dluNiioia voltinl Mtooca
tXftTÍ LÉKAkt i M
fřl natí filuilovn iiiAnm duknnnlau
lnliofdUř k fniionnavinl vtiih oeimiel
Mfinm iďiiiiM-Difliit upojeiil prii vloeb
ny ř)H'říiil a v ul tl ul jiflpiijy oíinocl
ClmloviiH t jiokojl tUUilQ fíeeurity
Vtutiiol Oinliifn j
Hrmovyhoi!f roh 12 a 0 ulic
Iriiliim -Hwlifiilt ¥ pMu lílncoln Nl
Pinií 'AdaniHová 'tvrdí že cin
itost 'spoecnriHli teprve byla zu
bájena a že bude se rozsiřovolí
kuJdýlii rokem Společnost uf
domid koiilroluje flvaceř áest li'
vudel a má v úmyslu získali di
violin dnlSÍ
VAKILKA
Viiiiilka toto jemní n pro nvoii
íiiteiiNÍvní vřuii nutí jiní řispoirií
koření má svoji kolébku ve vlb-
kých a sliímýeli piších Mexiku
(fiiy any a Kolumbie NYdežejíe do
rodu rosllm vníuvačovítých '-a-
cbycuje se pnoucími lodyhami íi
ponky a I kořeny Mrowfi n mie
VitJ k jejích korunám Jinde na
pr na Mulijinsknni a na Jáví ne
ponfuje viinilka také iitiířle Od
nože se ziiHiizují lísní ke kmenfini
♦itromft akoro zpravidla kakaovní
kání kteří před ní kolíka mísíél! "1' vuh' vanilky doaáhiijf délk
přiali do opojených Hlátft bez
centu pozoruhodní zboliallí za
krátkou dobu ponívadŽ celí ro
diny pracují a vydílávají
DIVADELNÍ MAONÁTKA
Jeden nejvítfiích divadelních
podnik A v lowí jo řízen paní J
Ím Adamnovoii i I)a Moínea ía
která ne nvým manželem správu
Je npoleínost inkorporovanou na
♦lH0O0Wf jež kontroluje dvacet
fiíínt divadel '
Viuú Adamaová jo jedinou z ře
ditelek Adama Amnaement Co a
Adama Theatera Co Její man
žel f i Adama je jiným ředíte
lem ale paní Ada umová nejíku
je z aví postaveni jemu Xajíalí
la ní mínfo jako dívaJelní ma(P'át
jefití před tím nežli ae a ním ae-známíla
Aí před patnáctí roky paní A
imnm'ú raduovoía z kolleje v
índíooí a z píf rokft po té zahá
jíla ídWiodní íiiinost uhájila di
vadelní obchod y wníích rozmí-
recb pří IVlříckím pobřeží 'Její
obchod dobře pronpcroval po tí
provdala m za p Adama" a pře
nfíbovali ae do Dea Moínea Zd
bnyrfxUm MfAdšmMým vy
budovat) divadelní apoleínost jež
palřf k nejpřcdoíjáím na zapadá
už -JO cm i takových lusků dává'
jedúa rosllínn roíné 40-fiO-
' Lusky m aklízí už před 'uzrá
iiím Dávají ne v poledne nu nliin'
ce b(y se zlpoíiíy p(k ae rozvi
nuji na mi o Hhy se umísily Ta
kovým způsobem nabývají aví i
píkné écnio-hnídí barvy Vanilku
(ižívámi v) velmi nkromné míře je"'
kořením příjemným ii hledaném
vlááli pří výrob! cukrovinek
íokolády a voňavky Její eetui zi
války' velíce vyaoká fed pozvolna '
klesái jederi lunk jet třeba v cel
ku vložený do aypálka mi enkr"
afaéí na jemnou vřmí velmi dlou
bon dobu
Překvapující yýikdky -
ťhfla íciisen ' Camp unstor
Kuna píáeí "Xažíi jmn 'vn
(plijících výaledkfi 'a 0-a Peln
irobokern Trpíl jnem boulemi
tento lék brzy uvedl tnfij'žalm1"i{
do normálního afavu Aby ae fí
ío zbavilo otravných lálek a tu
Hilo v přízpfinobování láfeií
#lr ví 'sloužících v tomto olibvln
nic nepřekoná' tento alarobyť'
ylinrý lék Není nrodáván ftrc
atřatlnictvím líkárníkfi 0 dální
informace aa blaafe u í)r Viit
VmhfmyéHtim C(f„ tfm Wasřr
ínton Blvd íliícago lil
verl íaemant