Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 03, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Rodltimí sliívn
Románek i IJlwH — Naplil IWifuuut iVhuU
jnfcm íI ni mltfš tuí j kM"m Kroku Ul Jik joili
- ' i i k _ 1 i ' i
jf hrtttul t híctl i 1 k f nt bufo i titiimi rukou i-nií iiid t1
tulii Sh lnu kun " IíIi se W" m a druhou ik Dmi johu hlavou
i k
tsHiiiigr vt ti listnaté tu je
Iiln nntč K lot V f ni o kntiieiiv n p1
I 'V k1M(řií! po kitfelioeh H#
Ito-rlti lf
"VfftiiU l bnrioirt Mtim!"
vftila Miiiit Uij'111 lilitMin "I
po htku sturčhn barona tieinnítii I mil v kříd li pírhrodd m itiilkv"
oit itkil vmI i íňln řtmecm' íIih
N tlikilV tUlloptlstlltl 1V Itllud
srním tni pM MMwtU svUii lm lot
li f Mi hrdilislvlin Ty ilmhá lello
til víš K " in bude šťastnu jit m
pfiéillílll nliM ll bvbl Šťastnil Um
kilu nejspíše tio čdntnkv by rnta
fil Štčsll tvé"
Irllu luéhi ovšem m které tui
ttďky jichžto vyvniiení sobi c
liejloiiebnijí plála ti jeŽ vyšlo
vovnlu toliko itejviišl ohavou
lihy mnul rase mžikem nezmizel
Mii Int jež il'M jí zasvitlo
"A Jitk bodlu všechnu ( nne
lit
H h1kIm'ii h stanul mor I skulinky
M iiimiihIim mil o kttk dále ku I m
jiliom ptactvo lomil šustilo
tool iiim v ne-jvvssich v l i bidech
sIiiiiiimV rl nichž ni ttrhv lo
lo lilnriíll H llVedlHlIe tihOnO'
lliilii linu řithitlovnhi % SM'hu V
n( jon jiikn t vn žhavé uhly svítil
tu it lillil (č soví
loilor scsimiitil vrul koni' tu
linlil li VOtlI jej mim dále s liejvol
šl ohlíží liin' vrhnou li I lnlii
'MIiiimI kiiiiiciiíiii Imoil u Inooliil
iihIumi I riikuii liloiliiji' iit'i Ni lmu
A JHK IhhIIhh vmchiiii l rino y tmo coslu ( u olivllo iinixil m1
niti ?" Iiiiilii m konióiió noiitrilo vnitili liřkulik kinkfiv Uilyi
úzkoMeoli jf-li Miiwi vulioo j
iilř h lo nly ji vyNViilioililn
"To vmopIiihi iiooIi nu nu' slum
li" lóiilu ji Miihii "h inój l
Mi na lom nobó biirona Sioliur
ku vrít i tifiniisIS u io joj Mtbif
vozmoi Dle toho no íiil' irvoiloiil
rrislnvií mní I "
Mylo Mírko t'íil"l'i když Mu
tu h li llmi so loučily vo vroiK Ítu
olijímánl oIhi plny nojtajnřjmho
Mulin
N'n Inuinonioilri'' nltliw vcly
ii vSoolmy hvř1y ve hvó ih-Mm-hližnó
kiiHO celou příroilnii ilý
flmlo ricjliInhSÍ upokojeni kilyř
Inko jořitC' ncHfuili ani ftitfii ani it
ininilil Zijrn iin'1 v Vvnv joŇtř pirmlti
kp Hvým V('fi1'oin Hnimioloin 11 i i
Hohcru Iťiluoii Kniiiiialdovoii
hiiiřiiknii muiil se iiiliiliti u ii'ho
řňst hvóIio illuhu (IiiiIimii iikI iy
byl li nčho pritilul za liolnvó pfiit-
íitmif víf mí-In volikó třžkoMi
Kóíioóliil po 'IIoiiIióiii ' joilnánl
Ilirm-li lillliil Joiliill 1 ffOfliyeli
Miiónok na iiplaonil pfti tihle u a
druhou Jal 1lM"' v Imlovusli
naflknjo iv Irlikoiiiyhlnó okr Mls
svr (lóti
Tím óasrm Hfiiuiialil ul ysftM-k
iiiiiivi-ii lilmidil m klvruiiviii ko
uřní v liiiHtrin vysokém lom' Vy
tc v i voiíoru - lli'iiMovsli'lio zňin
kil brzy odbočil ne híIiiíco úvociii
k Jicíc pí'J'l " "kinIu nn din-In'-
břeh ti mi brán v liluliokč my-
fiícnky pustil koni iidti aby ho I
kam ho mu libí Tmi iionujť zio
ťcxty oo chvíli vyjilnal mvou ň(ji
do lalio(lin'b( vzdíucliu noěnílio
Mřlhal tmima u vfilřilj novčlól
kudy doma 'A jodnolio ťivozu přo
'Sol r'h dnilirho do třetího s tm b'
vo nu právo ložolo pokoMotit' obili
a vydávalo jemnou vilinj tu mm
Htáí na íhpí blíko úvozu hlbbio
íiIiiIoii od hlavy ú k palt' p''
podlo nóho zavróol oba udivoni
patřili nu temnou poMavu opoz
(lónolio joiloc klorý iiovhíiiinjc m
nióolio co mimo nóho ho dčjř' n'
polmiité rW na vóm viViióm
Hpoloóníkii Ion když ávoz ko
blížil k nřjuké vomiiol a kftň zry
oliloniiv krokem projevoval nvou
radovi žo u7 iwiSli pííbyfky lil
hkó jozdoc bodnuv joj zabílili htnf
nou po jiříkopí do polí Moudré
zvířfi (ijmtrnfi htoupalo dále o ň
k)'oh mezích po lukáoli po skosené
ťjrodé Temnoly noéní píbvalo
míníc jofttc ucvohol hvizdy ozařo
valy j''ti oblohu alo ník(liv zemi
jezdec žavífílo no nad doríintnjíe
hlřollihíKiii letem následovala Ui
rýeh jichžto ohtrý zakroužený lá
hvízdni daleko uroniku! tjoliom vAMk ncmíl jiné odiovédí leda ž
iioóním Kftň MmiiuI o vyd vízem' jeho milost hrabíeí j"t velioo u
(říodní rvé noc leliefl m od- navou má potřebí odpoěíiiliij
fikjnil fohodíl dlouhou hřívou n p eo nejpříhiiéji zapovřdél aby
zpél hp nveh Jmkřivýeh éí a jí k nému nikdo nikdo nepřicházel
ziM' áel pozorní dále po mezi tm 'rvní d"i dámy míly nu tá fcprá
p'íkop iUi úvozu éivozem ví (bmlí i bylyf vftbec roly že lio
do Jeví jenž tu ntál Jak( vynoká mnald bez úrazu m- vríl neboť
a dloyhú íerná Mént II prvního o bávl(y b eeifou potkalo jej
jizkleinitího buku jenž tu byl nijaké neítíf Tížily Ž po
Jiko m nt ráží zabavil m Víak té mh jídí m zoíwví že jím z
éhvílí uctív obí OMtruby v boeíeh Jru4kovH bude vypnivovotí velnijí
Moupl p" ivrdí pudí dále J- mttoho zajímavého Ale když mj
mnuty Utni Vlhký hU'MV nu í druhý i tittí I Httt den
vzduch ovanul jflj eeým te- HinmnH biiln mpovíVú ví py
I'tn tk řfjoeoO f'řáí1 'ididio koj 4 Ofidřj fcták oznamoval
mvomUt Krty tmpj1 po míchu k jeho rmWt hřMc Jtií Ž k
houitinou která ta'i biiiiiU-pn ioujií mkrfo uomí tu foío býti
hi: 1 iKtMtvMM t
riibiVdl v nciii iiiiiknulolnéiii hon
Alt budujícím ostrými osnovy jo
ho llioo nebo Míchajícím nvjlli
jehlami do tváře Kdň Kt Alt klomi
jo následovní MVélio vmloť N To
stom-ím vzdorcni Asi ra piM ho
diny Inkovi' Ulopotné ocsy sl
znal jodoc že není možno tínitt
Mtiiěrem postupu vat i dálo nu lióju
Kuti oohIii zmizela VKcelina iiadéjo
'Míik jak niijíli vlastní mvui m(o
pil — loAté nékolik marných po
kosův prot rbiiouti IhiiimI' jež kol
kolem mvíihIii malý vyMokýni tne
ohoiii porostlý prostor a jezdec
kfuí no ziimIuvíIÍ v ťiplném vyníle
ní Homitubl ze mdlé ruky pnuti
uzdu svého milého ryzá ku u ho
vlády sklesl do hebkého vlhkého
inechil
Illitboka I lehu noe letni se Vsi
mvoii' hibodoii a ho vňoiiií kouzly
HViiiu zavlndlu víikol uudc všemi
mIiisIiiií a Mrtihtiiií lidskými
IVÍ prvním ÚNvitu nového jilni
mulini luijnv luihti ho nu listím
tém IcHiiím mlázl osedlaného koní
ryzáka V íicjvčtŇím udiveni při
Hloupil k iiéniii blíže a iiíisl když
mkoliK KťoUiiv ml m ho Mputťil v
mocliit klnllie hiiňtí svého tiíilia
Koiuuabbi hrubélo K robila nu
levé riiee n v obličeji h průbami
htydló krvr do nohou ziibodnut)
dlouhé iiťiitv otnižín n Aínku
WH
'elké kapky rosy tkvíly Mpleímii
na voimceb a vlasech divoce roz
eiiohaiiýeh duHlojnická íupka le
žela opodál V blízko kro vino mul
křišťálovou studánkou klokotal
svou ranní hymnu slavík u nad říd
koit parou lesní skvély so v ran
ním zlatí malebné Mocniny Piz
(hVu XII
Na lúhensku bylo volrní Minut
tio Ilrabí Hoiiiuiiid navrátil se ze
svého výletu na Ilruskov toprv
druhého dne óiisné ráno když v
zámku jestí vŇii'hni snli za po
moci svého Ondřeje jenž již do té
obvilo očekával svého velitele n
parkoví mřížky vyloupil n ryzá
ka silní poliiilhávajícího u opíraje
no o vířného sluhu mlíky pospí
chal do Mvýeh komnat Ino už to
mu pátý den eo odlamutd nevyáel
a eo ani k nímu neiuíl přístupu
nikdo jiný mimo Ondřeje VSo
oliuy okenice v pravím pfleiiiku
zimockím byly už pátý den pevní
znmoeny Homuald bvo při lam
povím h ví tle mi svém liižku po
sud ani jediným slovem nezeptal
se Ondřeje eo sn déjo v zámku a
'On i't kiiiniii lííiiiřui nílde se I iiiL: tm vviukIii ť m i 1 i i Omlící In
ii ji " i- „
vzchopil so zajíc dlouhým skokem kéužznnl svélio pána příliá dobře
ze HVelio luzná a zhhusiii onnim na any mu neeo vypravoval nejMU ni
Konsřdním nolí: tu tísní kolem čím tázán
Ilrabí nky Kláru a Klotibl do-
travou plaSe ťozbčhb' hpjuo ko- vídívác se hned na fisvífč po oué
h iiiL iiHoiii tnliídoj onkosť ii'l Uiv Iidiiiiiiillíi iilov ťikriNli
ní tíkajíc zmatení třepetala se ve inariií byly očekávaly že hrábí
vzduchu if7 se vzpamtvaia p se vratu ovsem vypni viny s um
li i : I !: lI ! I ' I !
- I' F
ířeje jnk jeho pán sc má eo dí-
možno lí k iičmu vstoupili On
Umit i#lrt M ti l
til í lich li t litti ihittU t bj
id i(tiH mém nUtfřniin $
ihjont jkt v m jhtmt'jl ť n
pklA! s pfid'l l litlil
{ iIOlbbtV J h t lkftli í % 1
ttttlm pobili e Kil)! osli tul li(b
[i m' Mftorli # tklAttiiti li llltbr
tu yi ři I Uujiij' ji ni svb-i á
on b-so U tmi ťl ipteihn pr
biuld 1'vtnbtl tu rrfhrtdtottt n lit
11MVllt (MdtKlíl itýiu t'tniibt
loiimtdtiin nťkohv Jim Jt itii
Jeslí nmb hliAjí H tlobrmlrulliíjl
tvrdobelion lir A jnk sulitrt o sultř
bliti sdí-lil pod poMl licjptlsnřj
št InléelilíVMstl pfoco iepluli snliř-
uí I ihoíitl lidí n iosb'lnlm ná
lnlil á nicek éhu nimi vrlml mim
ho I sin Jciti[rt vn rámci kí tnilbí
a J iičiu iirtbyíejiiělio ni" nroilo
ho nemohl it llíeh nikdo Itlccbo m
M'dčli
Dámy poručily ttinHcjovi nb
jím pf ítini frkl tm jeho pán dčlá
Opii ku v ni IlJl po desáté h b'M
chvílemi ' po nuMrnrskii slriiHiió
kleje a jfdlo žo iiocliAvá vMy lič
kolik hodin stáli už jot vády
studení jako led Nařizovaly aby
so neptal nepřeje II sobí Homiinid
lích nedovolí li aby nikdo jej na
vštívil Ondřej ru liřkti-eoii chvíli
vrátil se h vy Mněním Že jeho hra
bóol mlloHl nedul líni nejineiiší nd
poviď avšak rdvížením ruky ko
dveílm h mu pokynul k odchodu
Dámy pohledly tuiVbn m ncjhhtb
sim Žalem Ondřej dontul od nloh
obou rozkaz aby každou hodinu
přieliánel k nim se ipravou jak
hraběti se vede vínk kdyby hrubí
sobi ničeho přál ať to cokoliv
aby přišel povidel! o tom ihned
také vJcehny postou docházející
listy a Hvidéíeí hru bil i aby dilve
přinesl k nim Uylyť dú už v noj
vétšíoh ťizkostccll eo n ItolUlUll
dom se hlalo v onen den jeho výle
tu na UriiSkov Ostýehuly ho m
brátili lo tam s dotazem a doufa
ly asjíoii dle dopisft kteří tyto
(ini uu lilbcnsko dojdou pod adre
sou Komualdovoii vniknout! do
toho trapního liijoinHtví Kláru už
nikolikrúte napHido svínuí muiižo
lu lit h prosbou uby tlovolil Ž'
joj navštíví jen na několik oka
mžiků v i uvHiik posud váhala po
slnti mu tu pÍHciuiioii upomínku
doul'iiluť žo HoiuuuhV koneční
přeruší tlosavudní 8vt: mlíční u ne
objeví li se sám že jisti vzkáže
kdo k němu má přijití Jedvn
dva dui Uomuald Icíoh už nikoli
krátc v tukoví odloučeností od o
stutní rodiny ztrávil htcžuje sobí
na prudké a ncsiiesilclní bolen'
hlavy ale tak dlouho jako touto
krátě netrvalu jeho choroba ni
kdy Proto už přemýšlely hrabin
ky iiebylo-li by nejlépe posluti do
místa pro domácího lékaře ten
že jím opatří jistoty co h Komu
ablem ne díjo když tu vstimpi'
Ondřej s obočím významní im
kríeným a podával Jtrabínoo Kb
tykli veliký a tížký list j''jž pWi
ví nříuesla rmňtn' Pit pořetí ne
znakem hrnbut Hinnlmchfiv ii na
obálce pod adresou Homualdovoii
piizuámkn Žo jest vloženo pit li
síe zlatých v hotovosti
"Ted' jest uŽ zaso dobře I" ra
dostní zvolala hrnbíiika Klára
když dříve než matku hýla přečet
la velmi nepěkní a nejasní písm i
na obálce A kviipnó přejímají
list z ruky matčiny podávala joj
Ondřejovi rozkazem t "Jon ry
chle ať hrábí dostane tento list
bez prodlení!" Ondřej už tak"
nemoha se dočkali kdy pán jeho
tenkráte vyjde nu denní svčtlo
odkvapíl n poštovní zásylkoit
"ITboliý Homuald proto on se
trápí ii tují ne před numi!" pokra
čovala hraběnka Maru 'Mu sta
rosti o peníze Poštou' tak dloube
nic nenřlcházelo TcoV se mu ule
ví jisté žo za nijakou chvílí jej
zd spalMmo Jen ten Winiihiiclnu
rh na pečeti jest fm velice div
ný"
"Aby na Hruškoví? mi vypujco
val peníze také nemohu dobři
srozumí!!' zvolna kroutíc hla
vou odvřtílft hraběnka Klotilda
Kdyby jích mil potřebí jisti by
hledal jinde a nepokořil by si
nřrtd našimi sousedy" Tak posta
mUto nijakílio vyjasníuí clí si
tuace piínenbi jen novou záhadu
Otť dámy oputnif ukrývajíce sve
starosti před komtcukawl po ne
kolík hodm probíraly vwhny
líhodv možnosti n nemožností
uby Jiomuahi se byl vířil se vy"
mí finančními rozpaky ligoví a
byl jej požádal yii ji(í jeku Tip
íanem Muriri líek'4vKly U ÍIoiuii
ald ikvé kowflity opufí
"wt Mik oni nc víme je ii
to ftpm&n niiikb píijék" m
mítU konaná hretniún KlotiJďt
Lriad Ziíři DOiflá ty ii i)i! ubr
fiíwuabl m ní- rtu u(w iQiif ů
1'
I i m —
llbt jťt tu faoV pUlk )
lo lio stMb 111111111! H iim#l1 bO
vídv ďlrj l(tdsř #e křto
nýrh diVoMlův v vh plŇř j'
iiími níittd íe nM ptekÁMi
íAlil-kM ttbdlit Intítls ni V'l
irjřultt VJIt kdvá So ovltlt tl I
H( b ďt HV t t 1 Silt
il il Irt fo tlil lili ViiC tl1 lv
llrnskov mále p4 jtnotít i '
"Ne#týá liHitt lidy pice tlí1
joulu 04 piMVAli bknit " pmi
Id Máta so stňliNlbvoiI HAfl "
loá tu lMi dííve ml ponič jl Na
pUu tí Hivile lisl" a jií upít hnbt
r koíHital) ttuilčiiij do švihu pil
nomuilťt pMbjtkii 'tVstitu ibibt
riirkni tby íhncl m' připravil po
vor #0 pojede pro lékaře
Necítila k llointinbbivl Jídlu'
liiskv alp bylo jl ho lilo r c tnk
niifí ať ni x jakéktiliv piíčiny
Neboť I tile tich elioe kusých
rpráv klpri Ondřej dámám o
svém pánu spise iišlídřovnl mí
přinášel Klám seniiitlu r niniiži I
její ?ije Velice lieutíáeiii
Vnponiíiiajo nvbíšli učkolíka
Ičch klidných ktiúv kteréž s nim
rtťávilil liežli posléze zajel lul
llruňkov Hltila nyní učinili pro
nčho všecko nhy mu rpnsohihi nč
jakou ťdevil liijakí pntiselií —
Také k vňli hrabíncť Klolildi a
svým Avakrovým kteří se k ní
vždy chovaly s nejvítAÍ Nideinostl
n jež onu navzájem také upřímní
milovala snažila Ht už radíji rn
pomenouti na nebe sauni a chovali
so k KoimiuUlovl tuk aby nn ni
nepadla žádná vina na jeho roz
háranost Není sobi mii nejméně
vidoma že by byla dala poclnčt
k noví a patrni prudší než kdy
jindy rozmrzelosti jeho Vypra
vivši povoz n listem pro lékaře
který mil Honnialdovi nijakou
pomoc vnutili když on od nikoho
1 rodiny přijati ji neelitil uchýli
la se do uví nejzudníjší komnaty
a zase jednou nechala rozvinovali
se svou myslí všechny obrazy své
ho zmařeného života
Té chyíjo RoiuuiibJ'' náhle vyra
zil ze svých dveří n plaše turštiv
kolem sehe zachmuřeným zrakem
spíchni do prvního poschodí —
Kvapní vstoupil k své matce roz
lileill he ncní-li nikdo u 11Í n vida
ji už n otevřenou náručí a n ra
dostným okem před sebou odpí
rá ví vztyčil proti ní dlaním! obé
ruce a mocni rozoehvilýiu hlasem
zvolali
"MiihIiiíd se rozejiti ! Nechci a
nemohli žili dále tak jako nijaký
řebrák Přesvědčil jsem se že jen
nuzní živořím Dole v lom sklopí
nebudu bydleli Chci míli celý zá
mek pro scbel Zařídím se také
jnk se na inun sluší Vám všem
dám peníze zde je mám" a vy
trhnuv z náprsní kapsy balíček
papíru hodil je na blízký stolek
až nikolik stovek se rozletílo po
kobercích! "můžete bydleli ve
hlavním místí jak také na vás
se hlušil"
HrabínU s nártičí neustálo roz
pjatou ale íím dále tím hloub
klesající ustrnulá ' ustupovala
před svým synem až se zachytila
křesla do něhož zvolnil se snížila
len přcbolestiií dlouhé vzdechnu
tí vymklo se z jejích prsou kře
íovítí sklíčených jako na zname
ní že tuto náhlá zdrcující ránu
neučinila konec jejímu životu V
hohá matka hledala nijaké slo
vo kterým by svého syna na té
zoufalé dráze zastavila a vše eo
pravé slyšela ze sví myslí vylila-
dílu jakoby všechna řoe jí nabb1
byla zmizela z paničtí nenašla ani
jediného
Ohlédla se po Komiuildoví jako
by oblila přesvidéití se příšel-li
a mluvil lí opravdu 011 či míla-li
pouze nijaké klamní vídíní Tu
stál před ní posud jednu ruku
odmítaví vztyčenou Ale tvář je
ho byla zu tich nikolik dní velíce
zminína Sluneční páprslek po
hrával sobí 1 11 ní jako na záhy
bech žlutého pergamenu Uomuald
scstáťl od minulého pátku o celý
vřk Jen oíí byly mladší ty plály
ehorohni stuhlých lící jako dva
plameny vnitřního žáru zpod po
pela Nešťaslná matka pojednou sro
z umí la všemu Takto nu títnž mí
st 6 objovil se před ní nebožtík
muž no krátko před tím než uví
m životu sám učinil konce Po
každí pocítila mrazení ve všech
kostech kdykoliv ten obraz v my
slí její se vynořil Nyní má jej o
pít živý před sebou hrozila se
syého syriji jenž stoupá v šlípí
Mi ftvéíioitV V tom strŠlb
vm pozijání 1 jakoby nová vyčáí
sílil byla miplaíU její srdo Jío
muald ncm4 fcouiíitt jako jeho o
tec Tťhu rvehle íedwiti Oobr
ze riikdft jiný z rodiny nebyl potoj
fun toioutíi Uí-!lhčiau výjovu
STÁVÁ NADĚJE
fe 0 Mjvfct n#metn4ho f tiuim utíráni
HOB
OKO
{Mnf rtl4 rM Uk !f M liMMitlMi Vt
tíltlrt ltf dolwii VVrMřf Pfttttlll — - ftttltt ftlirtVtltf i
tcUlhti I trttvl rtty't I tritii linllnké fttli — lfcíí tclíUl tř
Jlnfik Bt4uhl doinlf I tnkli ttlwy H HllvtaJM
UmI Kk tllMkt W tvMIisl MmSII U pnUHiU Mt M
DR PETEU FAHRNEY Cl CONS CO
I50ir Wídlnitn DIvJ CHICAGO tLL
tv itMdt h MM Un td)
Koltiuabta lim?liii sliild tipit tltiši
li aniž by kdo rviilil o dnešním
ý btiehu jeho itinčilenosll Tu po
mni slojí 11 dveří spíše eo kajíeník
tieí eo hříšník Po druhé vyšlu mu
matku vstMe s jasnuti laskavou
tváří 1'jabi ho za ledovou 1'likll
"Máš pravdu milý Uoiinuilde"
pokračovala hrabčnka "ehvhilii
jsem že jsem hned loni neodstí
hovala so s ostatními dítmi do
Pruhy Dole není pro tebe dosti
místa Nemůžeš nařídili so tam
lak jako na hlavu naší rodiny se
náleží Práví dnes jsem čtla v
novinách Že v—ském dom© nn
Malé stráni uprázdnil se panský
byl lešti dno tam napíšu žo jej
najímám 11 nn nikolik dní ne tnm
odsi ihujemo Ty pak si nprnvlš
celý zámek dle sví libosti A mik
kou' rukou uhlazovala mu vlasy s
Čelil
"Všechno musí hýli jinak vso
celý zámek dle sví libosti" A mik
síni hlasem odvítil Jlonuiald
"Nikdo nebude li v niíem pře
kážeti mAj milý Itoniualde" pra
ví lit matka "jen se netnp tako
v% mi planými starostmi" A zn-
iala mu sama dčlati návrhy jnk
by sídli každý ze zdejších pnkojftv
uíil upraviti jnk by mil tnkí nor
vé uádhoriiiišL ckťáfyí s-l Yi 1
iliti kdo v zuhriidrf by V mílo co
zjinačit že by míl tukí knždý
rok' nijakou cestu pro zňbavi
jiodniknout vťibee vésti na své
vyražení vílíí náklad Komunld
poslouchal poslouchal mléky slo
žil hlavu na slul pak zase ji opřel
zpít u pohovku' položil ruku na
matčin klín a při dalším nepřetr
žitém vypravování jejím zavřel
oči Ym chvíli oddychoval hlasitijí
pravidelní zvolím hrabínka jmi
liledla (jia níhn — kloní hlavu k
11Í usnul Podložila mu míkký
fiolšlář opatrní složila celí jeho
tílo na pohovku a naslouchajíc
jak pevní spí s holostí nevýslov
nou dívala so na jeho zmíiiínou
tvář Pak po špičkách jdouc za
vřela zvolna dvéře vedouc! na
levo 1 na právo a vyšla 1111 chod
bu aby také odtud nibriiinU kol
V příchod do salonu Tu Klára
vrací se k 11! mdlým krokem
bázlivou otánkoil na nbledlí tvá
ři Itylať právř od služebnictvu
dole shromáždíného uslyšela že
linmuuhl jest u ní Položivil prst
na rty Klotilda vrátila se niko
lík kroku tichounce pootevřela
dvířo mihmu i "Viz tak klidní
spí" ukárala Kláře na Jejího mu
že "Vše bude brzy v pořádku
Lékaře není potřeb!"
a chvíli nbí dámy klečely v
domácí kapli
XIII
Ilruškovtiký tániek va všech
svých prostorách byl tiipluéu
panstvem která 1 blízka i z da
leka so ujelo na oslavu íejtřejšíeh
zásnub komtosky lelly n bnronein
Sieburkem Všechny místnosti by
ly co nejskvřleji osvětleny líbez
ná vfini vanula r kvillnovýeh
skupin vkusni upravených kol
bíloskvoucích mramorových soch
po širokých schodech tm dlou
iiýeh chodbách a uvnitř SHÍonOv
Domácí služcbnietvo vesmíii v no
vá aksamitoví livreji slavnostu
nadšeno blýskalo so k nejoeliot
nijší obHlitne tuezi dlouhým! vlci
kunu A ÚiMnt hedvábí deaho
eeunýtm krujkatnl nojmodnijší
mi Puřížskýuil fristiruml vchoIo na
usmívliijícíeh mJudýeh f Nlaršíeh
dám a mezi černými 1'rnky váž
ných 11 žertujících pánův uhru
máždíných vesniís k viiieruí rh
baví v ncjvilšíiu saloni Hruškov
skího zámku v síni předkův' Vo
vysokých sténáeh vyitdubenýeh
nádhernými tupotami lomné kr
vaví barvy no širokou zbitou ob
rubou kol stropu 1 v koutech vi
sely po obou dílkách ve skvost
ných rámcích podobizny všech
ileufiv hrubfiel rodiny Hinnlmelio
vy v nadživotní velikosti od nej
prviiíjšího ziiíijiíImi zakhnfatele
tito rodiny před ftyrmi sty lety
až po nejsliiršího nyní členu dne
ovšem nepřítomného hrubíte Fe
lixů —
DO m
i VLASTI
k 'áuoci"im a Novému roku posílejte jíž nyní penížu! dár
ky neb na poslední dny jest mnoho zásilek a úřady v (V
skoslovenskti nemohou stačit a tím se stává že mnoho zá
silek jest ztiflínS ždrženo pak koruny jsou nyní laciné
před svátky budou dražší
PŘES DVÍ STÉ MILLIOřfÚ KORUN
jsimi již tímto rokem poukážu!! k vyplacení do Českoslo
venska 'PJWH! byl prostředuielvhn naším odeslán tuk velký
počet korun PK0T0?I5 máme vždy ten nejlepší krirs) vše
bylo rychle a správní vyřízeno až tni malí neodvratíleliií
výjimky
Z1I11IÍ si přejeti? rychlé a správná' (ibslmicnl posllojtit prnticd
filclvlin ioinIim Toto joxř ryze (VskonlovminHi Shrnuf wn)in iod
kontrolou vluly Hnoj Htlitťi Kí'lý podílník yjhnt u únsitiilk jwt
(Vlioitlovík ' 'v 1
Vždy juinHa flrift neb Money nfdřr my ťt(íílo(ii( tmi nřjtcpUl
kuru v korunách Uloj fířcntič jmran Adresu komu míjí b)Ol
yruim vvilm'itny noť n tnm icllcii Mfíl nhy výplata hýlu urych
lenu jelikož v knlivitiiik j-sl nifiohd mfc a vchsík wijďloh (fi
siiinč Jinčiioi pak inlrjto správnft vaáo Jmuio a adresní u piloti
vij nit — (
LAlVnOALC nATIOUAL DAÍJIl
3337-3339 Woit 20th fltrcit Cbicio 111
Výplat uow kupon ufejt pttn tAtm % prlloiU inU ntbt
M'ney Otiw n sAUt vta aAm
i"
r Konat muji být pnít iiutlíyi
J jfléfW ttrěíittttiftiftttttiifttfSíitttttttltttttttttitfiitttirif
ťfatuitií mfMt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ $ 1 1 1 $ 1 i 1 $ t 1 1 i 1 f 1 1 1 1 1 ťt i 1 1 1 1 $
t „
I I I I I t t i i t t t t t i § t t I t i t i I t ti i I t0ttiltltt$titl$itl4$tiltlttlltt
íMIřífjí % t 1 1 1 1 t 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § § 1 1 t 1 t 1 1 1
yiit (#tJ4 tmtm
i -' I ' ' ' '
A4řWíi' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' ' ' 1 1 1 ' ' 1 '
: _ - t : 1
'r 1
J