Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 03, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    oAaT utišeni
tsrroan ci:1on
' PQK$OK
rOAKoK 3' MlfOřAtlU (HúVřMUrR) W
f 44HH44H-H-M-H 444-HM4HS4+WH-tMM "W H
HOZMACI I ÍMll KOLi: JOVP1 10 PROMYSLU
3
A M li iHnitl ni"M námi in
pntn1itji hU ItfkUl i
(htnjiitiii ilrgu tv'My
hl ťel rt tlejl
itnMriiů rřfliilinl luitotluiiii
lyhU vyítrpfttd imiíih šikých
pA fiňil uhelní lásohv imlíeli
íWíílA iro týrobu linojíut n tm
i nuly sir WUtlntu
f moki pnlulí' nnit!i kf vídá tor
dokmu pfrdpovitb'1 nsí před tli
eltl roky h brry nadejde hliul
pollívad) Všechny psetlíťlié libU'
st! Mílu jsou obdělány ii ntnt jli
místa pro dnlsf píciiicná pole tak
h v nikollkii krátkých l#th vl
nebude fit if i dostatek s# k
výJIví
A )t' tlo dnešního lne jsou
iriilliuny 'ukríí 1hA dnnul nedo
fMMh dřevutm hevyjíené rá
soby pbU odhadují se 'ha 1UÍ
lilliliflA f ttri amerických fWálri
vých bylo Motvn dotčeno a
ložiska železní rudy Jsou tak o
brovká že lidiká f 1 1 I neninje si
tmi učinili náležité předstiivy o
flejidl lOzloP II pSCIlice sklidí sc
V přítomní dobí liejiuéiii jednou
tolik co n doby přcdpovídi siru
Wíllíiilnii Croukse
Všechny tyto výstrahy Jnk je
pulnm neodpovídaly ' pravdí A
vínk Je jeden velký nírmlní
zdroj pi kterém výstruhu 'před
vyčerpáním byla by oprAvními
iiclťtť již ilne KfinfMiii polilIv
ku jiou fiiimlwin vři ftí ňsolui
Tímto proiliiklfiii j1 ft iJj fc
fiodivtio íi prdpovídaí'í kalamit
(I lIHtílliei IlOMpodirílOHti h píroil-
nimi ydríijí povMÍřnlí h vflicf mil
10 tto vM Vlňdn Hpoj'ticli Kl A
fft Hirnii priM'vnlii n prMPiiJ v zi
Jmu íipif rnílio třžpní #t ri1jt n
v zijmu pltďdio ziiJ5ílkovtn( kMi'
jeho kupky l'M ohjcvy nových
11 i-ohiIi IaC''h pciroli-jovíťli oi'
Jovjřclí poli ti rok od ruku viíi
dující IImi Hpojciď' Hlily u tv$
Htt Mi Vňílď'11111 floif Mtktt o
l''ji' a zli ♦ h iwul llli' lilldíji
nit bnkť uioviiánl roJíIft mrz-í
pOpfAVKOll II ZJlNOOíM J
IVolí ojiůímjřm Htoiipncřim
lioHpodínioHfl ií přírodními zdroji
Mivl vdy přílíSní opllmÍHl
klcí í prídilflíiljí ži' do tí iloby
Ji lcy ulili ii olej hmloii syhr
pňny vřlíi" niilczni' iiíjikou fii
lir&Xkii 1'i'idn Nťjiií loltrou
iiinfi lii''ínoii Diií-m j přflcžítONt
pro kiíždlio uliy píífií'1 x riřjukoii
lučinou jiihnižkou olijV Odmřiiou
fiikoV'rnu yuknv] )ylo y vclk
lioliHfHtvf vdf-k vvikprťhh líď
V obrovítonfí Hhy n Mpofřcliy
olcjf pí'li'lví Hpojcn''h Hlifft
je )k okAi(i'( h' plni iiNpokoJili
mftži' fy' kdoí ridí vílí #lyŽ A
meříku ntvti koní v vHk'iri mí
ílkii Hio-jo' Htóíy jnou vidkA v
MM !)' ! v uidiohpo
(MniOMti n ním I'" filf ďt
'ivř pokuJIiAvid m nírnl v íihSÍ
Míl m zvyáiijíní tWtťtAefa vý
jimkou tři let od roku m do
roku 1ÍJ0I kdy riixk '("jov
iiiíli' byly v plní vkořinomí A
vífik fř-# tof ž Ameriku opiilří
I'líí piliny olej' klfrý fcpolřc
liovón lyl flvílTfi v lírhfo letech
donihlí ji bodu kdy xpotřřlii'
jř-m' vil" i]fi')i tfhi vyiHUnfi
Uintwc Miy ft ruWc vř Kpo
jcřlý'li Hfterll dtuj w Y)h o
mdU) U'fi fiffM jí'lrni ffnmw
Vrhvť fthul vypuknutím obhmkt
vílky iil'''ii lyl úl) v DrekwvA
tt lidní íM'lcko 'fHitHvUU v m
swfh dní ÍVnnuylvMiiíí h prv
ní tato HtwrwVk v'i rolí-jovÁ ##ti-
dm vydAvl toliko W mido den-
n Od lolioto dw vfik tížl p
rop'j' fiAlínln ♦ f hK'W vzi
dol ikylovly jíž Uiit)m m
UiHí xvfkM " n 7AtnM) xij
n v rw J9W lyl aWK)í)řW
wHt V roec JíflO vytltoM hyio
MJM)Jfflt nuátt % v rov JÍMfl itt
M dóJiMi tihrhVhUMKf mmfotvt
' WV)fm ilft Odhaduj '
y ro' WU) vytífrno hufa fijmí
' iurii (k olšová ' mtelfria
hyU m jíí vlk' dMríkfy
fídž riívítíí í?níwy jko
Afrnl'hírik řlfrtMlinf
líh říoř dítříktu AppxU'
iřliííko uhnuU i' Vrttmyl
viú $w York jíhwfátxUA
ittrdhi Mino pMdlil VtriMi'
j iitn'Kj- T'''t""♦ A'iid A
laliiillrf Itlřl lghtiMíl( O
jp ItřjWtií i Iti-MuklW
V dvU lifítOIMu H idtldiui'
KhIih Oklaialiiu ttlcdtil '
utid Tf wrd l#(ilitiU
Ohjrvy oleje v OkUtiuitit T
au v pimlfiltd doh FV'dlv pr
diikvi utínlo kiiiitimlilfilhf íťlilrt -itl
lunl vw'1-liny otn1hl V miiol
h tUhy ntfriln ItihtitiHitAllil h
riit i iwuliÁfí m' nu prvním mMí
1 iWrtfMfKK) MíJft Kalifutnii' w
iml''ít nu mNt' druhm f 101
fiíj IÍKHI mulu Appidiiidiíiiiixkii ol
hni iii mimi tfftim n 2!l2:i2H)
oidu n rAlivový dUtrikt na mUtí
lHl'm 'JOfiOHIKK dA
Níd" oli jť v oi'jov'm fiiinl
bývA vdy nňsliMlovAri liroiwtdiiírii
utáfilrn tmliil h dáUÍ objevy vy
voPivují pnk tuk v a tipu "olejů
vou hgrrkn" Ht'jfiř juko tomu
bylo ho "zlntoii liorrřkou" v ICrt
líťornii v mru JM!I u nn A Iju o
mVti pozdrji Néktly tukovf oliji-v
iiiiuuMui ryclili' zlioluitiiiiií cídí'
hul V jednotlivců u tukí ovícm
zlriítu liivcilícl ii ' jinCeli TakoVr
olcjovV' "Iioomix" i'íli ryrhlí vzrfi
sty iďvy liiiiitidiu' iduhí provňwt i
jvy o klfrýcli iiiliivlnn1 Jedno
tlív' iifdniy víiik nouiaJí vlivu
lni Itodiiíklivotil liťbof ví'oliecn'
u ii & vi h ten kdo iievmulí ni
ce iieproliruje nf tak' nikdy fie-
vyhraj'
Htňt TcxilH byl V poslední dol'
zvluitř jeviilřm liovýidi objevíi o-
lřl u ryclilcli vzí-fmtft u noví
millioiiAH povtAvnli tu tnkíkii
pfcH noc ii nová míHtfl roHtlrt tu
pírkotnř Jlwfoni' o vzrftNtu pro
diikí'1 oleje v TťXMHU podobá hc
V? Vřt4í Hliebo HU-nlí míře vierii
jiným iiiiieriekyin olijpvftm oleje
Whit oleje iyhi znliAjeiin V Ti"
xhsh v roc# 1!M' í)d 16 doby H
Im JiyU zvýieiiH o 1r(K) procent
V roi'i' l!)(j vytížilo hi ve ntití
tomto Ji!)ilIKK udfi 70 řtyřl lo
ky nu to vytíženo hylo L')(K}t0
tudíi íoAikíbo toku bylo vytí
hilu 70Í11ÍV17H nwUt liodnotí
NVinlfilkem ohjivA oleje mcvMiI
Tcxih přcmínil c 7 piiHteveckí
kiíijiny -na olejovou oblimt Pn-
ti'Vfí iiMloupilí lilcdMtelňm oleje
Nd5j nu velkí výdílky pří prá
cí ni olpjovýcli tolú'h jiřívíbila do
kriijíriy dobrodružní živly vfiíí
ním fumtevcí zdjí přílií kroť
cl 'Auúwh mnhdoiA řlunelovA ko
S!li paMiv('A j'jí místo ziiujiilu
nudlicmA koíile hcdvíbiií AI
mýlil hy hp ten kdo hy hí: domý
íhd žii to iiíjiik pfÍHpílo k zlepšení
povahy tícdtó dohrodrulifi V prv
ní'h ílobňcli texmdťího "boomu"
yly tu zjevy jk je ziifimu z o
lo-Akových dívwdid znioiYuijiVÍ
ni'(ny dďokího A pudu líriínkA
moiijmiIh liontiiH-í a rfizní zlbuv
ní mfstnowtí míly tu zlatí Žní
V první dobí záklAdíno bylo JO
flž r nových HpoMnoxtí denní
FarmAří kteří n bídou tu dílnlí ží-
vobytí mIhIÍ k hohAíl přen noe od
prodajem xvých por-nikí podniká
tfdfim ()beiodiiíí h nájemními
prAvy prodá vmIí nájemní práva
Hpíki"!) Hpoleínoiitem jednotlív
cfírn a korporí'ím a tuktíf míli
dobří Výdílky Tížloi oleje' htou
plila ňžiimioii mírou u noví záohy
byly hy zjití míly v díuledku
lokh'Kiiiití ceny produktu kdyby
riibylo doňlo k vypuknutí války
kt'rá zvýíils popfAvku Oíekávalo
p b po ukousni války dojd k
huVm' poptávky avíiik ku vá
obí'iímu pffkvappnf zikoníení
vAIky poklen poptávky nezname
nalo naopiik poptá vkA zdřne býlí
4fAh vítíí
U přírozeno fa mnohým lídí-m
oAhle zbohutuMvAím wmdiio zinka
ný imijctek pomátl hlavu Vypra
vuji e zábiivii' í politování hodní
bÍHloríe o zhohatlí'h'h 0 jeííi-h iut
zkiiwtí v ai-házení velkým
majetkem Stkirfí vend utrácejí
a jim mm utnad v epm yfr
i voli nemíjí pfihmnuMt Movku
hv lii-wim HlŘrtthlim noví riiby
if' Jiimtí hoví mtmonkh zflknptijr
hí éiiauiHhty uuUrffíobíly t noví
ríAdiWní domovy Kuprotí tomu
politování hodný J af v fíeh ktřf
nebylí v nodníkáníiivím tmk řť
ní ml Htnvi fAkovýcb je vřtíiní
í# mn4i m o nich nemluví nboř
% romuUekíhQ ÚHphfai dá ti
4lUHkfííhítorí
rVkud ny pMukt ik? týfa
telii iili jniá p"lc v S liMt) Ivmui
li(li'ti M t řltilrllí vhiIA pffil
jíllílnl IhIiiI' dli pohnili! tKMllM'i
fdatilo M nd iiiuvi'li'i iJ
Ct )0 in k dutklAl ldil píí
to i tli ti4lihti d 1 Víllt
t - 1
Wtil pinitilg írt-ililiil Htfl
Iti bil ilťli fn hUh) je lejWtil
puplůvkn
Slmjelií Stát V Jtoil liejvílňím
kolKliniPliteni petroleje U pinVl tt
h iiitlibnjl f'p neMi IH V mi
l9 Hpotř boviili jilm -IIÍÍHW
000 umIm AI) nudili) H ll'itiiti fiú
hlíi pleditliVil tohoto ptumlil 0
Iťj" který vyvílá r í''' jak 2h
IKK) utejiivých ttidrtl bylo Oillimt
tiuto Je rnctit rňioba rovna e
proudu Vod pír Vodopády Ni
1'ary po tlí hodiny a Myli minu
ty
Americká olejová indiiMl dí-
kuje naV' ta ivňj vrňt nvímu
JjiHltiíuiu dopravnímu nyttínni f
kteiťm vMAlna lidu nemá náleží
tý)j lídomoHtf 7 prvu polomeny
lyly toliko Myli míle Mezního
potr-ulo v zlipiulni 1'enimyiviiiiii
UVhuK illieM je lil OhroVMKf hlIOVI
trubic od clyř do osmi imlcii v
lia metru jež má eclkcni MOÍHM)
mil
PrvnímmHláním petroleje zdá-
In hc oMvétlováii! iloiiiovú n ulic
avftiik dnen je fdej nejlepHÍ pohn
ilo vou níIou netoliko v tisíci způ
sobech nn moli o na hoiimí nýbrž
v oblocích u v hlubinách moř
ikých ježto užíván y iieroplany I
ponorkiimi Oh'ji' užívá hc k rfiz
nýiu Acclúin a zvlňSlí utrojuf vý
roba bez oleje hy nebyla možnou
7é petroleje vyrábí xe 'WO rfizných
produktů y nichž knždý má zvln
it "í určení Palivový olej hu ne
vážným Houjieřnii 11 til f a kdyby
bylo oleje tohoto doHtatck užíval
by hc v mnohých místech na míntí
uhlí Piilívovího oleje místo uhlí
užívá hc nyní na !h"i7 Jodíeh imScho
vAleínclio lodstvil U niořeplaveckii
lnpriivnf ruda oznámílit že brzy
hllde 1J:il loif V llliácni obchod-
ním loďstvu jež užívat i hud o
bJ místo uhlí (Insolin který je
zlí-Dným palivovým olejem je
prodáván nyní na' každém rozccst
id-(
"i " " i i
V lkoMh ktfliiuMh Ide nepil
li
tiphtt lo ilntHlr h pH(l#HJ
(Hild rll Jot MM l JIMI (M'lll"'t
1 1 1 ' 1 1 1 f í
ij til''Jovyt ii pon miiff 0111
ti-jb'pe illo iiiAim v M iliii
tipittMí ti ttkti m UV i
w dli 1 rh rÁ I n dluliMii tul l
lihed pM Spoj' liých Hiátech řdvJ
ti A oli 'i v V pudedtdi h pMt l''
in h
modeřňíIerusa
LF-M
Ii viil vstup do Krunuhniii je
pMVÚrii HIIIÍAellýini pučily pruvl
v Vujímnvím článku o noucflitiíru
lerusnlemu Motris Mniťulios V
New York Tribune lllauilm t
lliidl j" velké Hihimúnt ilo k
tiejdíív" vidí jenom ApílIU lierí
itotu všeho druhu u bídu mřitn
htajnYi která návAtívníka ovone
je Velice nepříjemnou Avsllk po-
itviiliui púvnbv staroŽittii)io židov
ského kupitolu [mm' no 11 clovťka u
4
aviicovuti Ink ze no 'konec se
n 1 1 1 11 " " v """ "
#íMkýih dUtiiikhl J rlmi
ioiihIih Tťi lMtí liejMiu vý-
hlliduc idivdlenv oh VlltcNl Vrlt
itAiiohio (i jji# jno'ui 11M111 Nt
jpnV íiji 'd- Hdí pfnňrníih tiá
rodťoMi ti j' P'h jlii'lM luáht t (
lUrljji
N'wé tiiiitu hvl i bíilmo hř
pAVctikuliv pláhťi Netii tu 1ftlt
A ani 1'idfiOh poUdných ulii 11
Haných puidiíiih h tabulek Octy
a chodníky Vedou klikntí podle
polohy domu kolem tib hl e nuť
no iilírut AnpliekA lúdo pf'd tte
dlVIielll JlMi tloVulii řllUtli[ kotili
♦I kiPiú uiA uéiniti v líto vícl ní
jakiut nápriivu U lo iiv-m Okol
velice tíJký
Nejzajímnvíjil íá-ití lenunle
nia jf ntiiré méio 7ď wu tl se
tnké vétsimi historických míst
knsťl liožího Hrobu Knlvnric
uietitn Oimirovii n mnoho jiných
posvátných míst spojených i tře
mi nejvéiMtiií náboženstvími tm
vílí Moderiiisucf Tennuleinu
té příčiny nemilá by býtl Inké
rořslřetm nu toto tntí místo kle-
frí jiikmkoliv zmodcrnisováiilu)
íli vík s iiiísicin tímto nerad loti p"zhylo by svého pOvahn Vňdci
ii' Yo je příéina proí někteří liíoiiÍKtfi jsou rozhodní pro zneho
ifl znovu 11 znovu niivStíviiií Hva j vání nyníjSílio rázu starého mi
lé Místo
Tito lidí požnuli že leriisnlciii
liedií se iníiti podle stniidnrdd
Paříže Londýna anebo New Yor
ku Neiiidže se íu mířili ameri
cký in nebo evroiským loktem V
Jerusaleme mimi býtl Všechno o
eciiíno dle své vlastní hodnoty O
i'éiu místí na svítí nebylo to
sta —
V přítomné dobí staré místo j'
velice nezdraví a západu! ílovík
tu nemňže ani bydlet i ITice jsou
tu úzkí kostrbatí dlážděné- ne
stejnými knmeiiy a vozy til tíméř
uni nemohou projíždíti Lidé by
dlící v ulicích mtnrího místa v
domech stojících proti sobí mo
hou docela dobré vy minovat i si
ho napsáno tolik co o rcnisnlcmí!' p„Nt(diictvím hostíte na
'l písních snad všech civilisovn- t(n pedmít položí n luitaženíin
iiých niirolú svita 11 v literatuře ruiy protíjsímu KOtisedu jej po-
stiitistíkii ukazuje že spotřeba
jeho pro automobilisty se zcítyř-
násobila v posledních desíti letech
Htejní takí vzrostla spotřeba olej
je k mazání Mrojň
Ve Hpojených Hiátech máme
nyní asi ÍJ000000 osohních auto
mobilu píil milliomi náklndiiích
nutomobilA a třetinu 'inillionu
friiktorfi Odhaduje se že kolem
2K)0(HI(KK) ((aloiift olíjw k mazáni
spotřebují jenom tyto 'motoroví
stroje A nyní jeslí počítejme
juká obrovské množství oleje je
třeba v průmyslu Spotřeba stále
vzrůstá a tu je nn místí otázka
jak dlouho stačí miác tížba pro
tuto obrovskou spotřebu?
['ředili se odhaduje že kolem
r00000000 niidň oleje nalízá se!
pod zemí To zdá ne býtl zriflíným
množstvím ale ííslíee tato nezdá
se nám tak vynokou kdyžuví
dominie si jak rychle olej ne po
třebuje To jo příčina že dnes
vfiude se po oleji pátrá Nutno po
dotknout! že v tomto pátrání po
oleji zkuáený geolojf je hlavním
íinítelem Před níkolíkn roky je
ítí jsme kí řfpolo(?a představoviilí
jako dlonhovlascho 11 snívíbo ví
dátora Dnes ne méně nežli 7f0
třcolořcft jfl zamístnáno rAznýmí
korporacemi velkými i malými
hy vybírali nejslíbníjsí pole pro
olejovou lížbu a místa pro noví
studní Tam kde vyvrtání studní
♦tají "d #10000 d #00000 a ol
joví idsky nalézají se 'až 4600
stop pod ovrchern zemí je zn jistí
radno opatrní nvažovatí o místí
pro novou studnu Ocolotfovým
Akolem je nplatnítí svojí vidu V
otázce vytvoření co nejvítáího
poítu Asiíáných studní 0 zabráni
li vrtání tam kde olej iieinAže bý
(í nalez'ii
Mimo Hpojení ftuíty w J vítíí
olejoví zánoliy biidonensti po
kud j náriio „jsou aouKtředíny
hlavní na Wízkím Východí v
jižní Americe a v Malíku říoudí
f ž vclki reservy olej nalízají
se v Africe a všeobecní M má za
lo že jcriaínA! rÁvtby oleje mohou
býlí ohavný n Dalekím Výcbo
Ponívadí - řásvb ' Opojených
Htíttt a Komunska y feníí a takí
zásby Mexika íaoii rychl vyíer
párány nAaledkm Aílovní H
by arit miwí hledatí mvi rÁmby
Jerusnlem zaujímá první místo
Historií tohoto místa možno roz
díliti hrubí vc tři periody — do
bu před příchodem židň dobu Ží
dovskí říše 11 dobu římskou kdy
mí"to bylo zniícno Velkost a hl
storickA dfiležitost Jeriisnlcmn je
spojena vfiitk jenom s druhou pc
riodon lerusnlem má zase hráli
vynikající Alohu ve svítí jako ka
pitol nového židovského státu
letusaleiii je dosud míscm o
ríenlálským To je putino přede
vsím mi oděvu jeho obyvatelstva
které Jíóskytuje velice zajímavou'
podívanou %Na každí ulicí ílovík
niAže potknti Arabu ohleícního v
malabný kroj sV-ho plemene Takí
Heduííiy s podivnými 'turbany
nu hlavách přijdeme 'všude (Vř
vení fezy jež zůstávají tu jako
vzpomínka na turecký režim jest
možno taktéž ví5ude vhlítí V New
Yorku jediným místem kde rnft
žete vidítí takoví pokrývky lila
vy jé nijaké výkladní okno kde
jsou vystavovány turecké cigare
ty aváak v Jcrusnlemí jsou tak
poíctné jako ilamíiií klobouky
nu Uroadway za riíktcrého ícr
věncového dne Takí tu mfižetc
spatřit! Židy v dlouhých kaftn
nech tak že celkový obraz je ve
lice pestrý v
A mezí tímto malební obleíc
ným obecenstvem můžete xpntřiti
velbloudí karavanu ubírající se
ulicí Pravidelní velbloudi obtíže
ni jsou břemeny Tu a tam spatří
te skupinu mezku kterých užívá
se k jioáení břemen jako velblou
du' Arabské ženy pravidelní po
bAoíjí mezky f'lovík se musí di
vili obratností tíehto žen s "jakou
dovedou si prorAžetí cestu davy
lidu na ulicích A tu a lam md
žete Kpiifřifí stádo koz anebo ovcí
h pastýřem který vyhlíží jakoby
práví vystoupil kolorovaného
obrázku bible znázorňující níja-
ký výjev z íasfi Abrahamových
Ovňeui všude míižete spatřitl ta
kí dotek moderní doby jak v 0-
bleku tak i ve pfisohech
Dech moderní doby víak není
dosud cítili vmístí Moderní o-
bleíenř lidí vyhlížejí tu jako mi
mořádní hostí a podivní se vyjí
mají v tomto rámci ííslí oríentAI
skího života Ameríítí a cvropStí
žídí kteří chtíjí dcrusaleni níínítí
svým domovem budou nuceni vy
naložili mnoho ňsdí by uímili to
to místo kapitolem židovského
státu kde by ft bydlelo tak po
hodlní jako v kterímkolív mhit
Úpo ň nim
#ícrsalem aentává &t dvoij mřst
sfaríbo a novího st#jní jako je
tomu ti jiných starožitných míM
HiHrb místa nalézá se nprotřed
n noví mhlo j obklopuje N'ov
místo je rozdíleno na ivlAStní
ítvrtí íílí wm"Íh1ví Ha tu am
rícká kolonía a jiná jel bývalá
nímeekou a nyní jn aníflíekoii
francouzuka ílvrť riwká ťitalaki
thii mi [ m -in m 1 i tV%M t
li'l I je in tilliiX tíll AI doposud
jeiioin h'dn OfrtďMliy Velkí idu
ihodv n bmikv incji xpojml trle
rolilil ide loiy h ide nmolníllrt l
tttvikiuiMukuin n im liUin obchod
lni tit ťlifvMÍ tfMi)i'ť( tÍkAti
7 Uldlilill tiUlvMÓ r)uíhU pliti
12 ltir Mrtltniru tť'tií vol J"
mioihrtn IminíjM iicfll New
Yorku
ledliou # li jpiiíundiodlíř jtícll
vM jichA dostane se Jerusalemu
H 1'flleslílií Vfthec bude hydro
clekiáiiift kterou iÍohIkIÍ moji v
0 mydu řblldo VHtl při řece dirdťp
nu Plány pro tento podnik ilnlc
ko-iúbhlo ýnannt byly již vy
pracovány nučickými 11 řiuiiiti
ikými iiiíettýry Amerivtl Žídí
jlik se oíekávA Opatří pcniC jichž
bude třeba k rbudovánl títo flek
trúiny (Vlý život ntné ivláňtí
ovAVm hlnvního místa bude ury
ejiUn potiívadž Pnlcitina ncmA
žftdnélui tíhli AVidiíího petrolaje n
ž(idip'hVr'div! nie r tíehto pod
sffit jjvh' pi'diiiHnelí !vjvnje prň
mlil a obchodu Vc vítSiní domo
d se topí slimon Holintsí třídy
užívají ilíevíného uhlí H výjim
kou vládních budov nemocnic u
hot-líi z tdchž všechny maji prU
vál ní elektrárny vstulc se svítí
kcrosiiicm Zřízení velké clektrár
ny bude mít! pro celou Palestinu
velký význam Závod tento bude
obstarávat! jí netoliko osvitlení
ale i pohnpovmi sílu kjerá a
stávajících okolností je' vehee drahou
PRVNÍ BOMBOVÝ
ATENTÁT
dují Toto zařízení má jisté výho
dy ale západní ílovík pro ní
valného pochopení nemá Domy tu
vyhlížejí sptte jako staré žaláře
nežli jako místská 'obydlí Pazáry
íí tržnice nalézají se v tmavých
a neosvétlovatiých uličkách kam
zuciisto nemůže ani vzduch uni
slitiicíní svitlo Kanáloví zařízení
je velice primitivní Někteří ú
zionistických předáku navrhují
aby Maří místo bylo zcela tíza
yřeno domy vykoupeny a vykli
zeny ii aby chováno hyb výhrad
ní jako museum
Obyvatelstvo Jerusalema jo(yp
licí zajímavé ícho jazykoví znu
loAti jsotí" obdivuhodné Třemi ja
zyky ncjménjj mluví každý oby
vatel místu a není vzácností na
líztl mladé muže anebo mladé Že
ny kteří vedle hchrpjstiuy znají
takc iinibňtítiu aiifflíéínu franíti
nu Mtíťcřtínu a jídstinu Mnoho
lidí mluví také tiímecky řipaníl
sky rusky a ítulsky Před vAlkou
frinítínu lyln v JerusAlcmí velíce
fiopiiláruí Hyl to jazyk obchodních
a ítitellektuálních živili Aiilííína
a'Hii 1c nyní rychli viSudc nabražujc
řniJiítínu Je to jedna ze zinín
které zpfisobeiiy byly vstupem
iiiiířlíckélio vojska do Jerusalema
Za aníflíekíbo [lanství provede
rn bylo ve místí mnoho reforem
Bylo přede vsím zbaveno komárd
roznááejicieh malarii Ulice uspofi
M 4 É 1
v nove časti mest a jsou poprvé v
historií ('ístéNa jukí cestí do
konce bylo možno sptítříti i kro-
pííe ulic Jafská cesta je hlavní
ulicí Jerusnlema pro níž známe
ná tolik co Ilroadway znnmená
pro New York Žádných Žebráku
jichž pravidelní jsou plna víceh
na orícntálskA místa není možno
spatřili nu' títo ulicí což ocefíují
hlavní ti turisté kteří před pří
chodem do Jerusalema nayálívílí
níktcrí místo v Itálií anebo Kryp
tě kde žebrAej tíméř sahají ílo
víku do kapsy Policisti rozesta
vení jsou podíl celí títo cesty
Jerusalem je místem se známe
nítým policejním dozorem Nchý
valo tomu vždycky tak aváak
dnes je možno chodit! bezpcíní
ílovíku I po půlnocí v kteříkoli
íisli místa Také došlo i k reor
ícanísacím soudi Za Turecka soud
nicřví bylo vstavu velíce bídném
a Afdatkářství bujelo míroii ne
malou Turecká soudnictví bylo
prisloveíní pro voji korrnpcí
Kdo zaplatil byl nevinen j kdo ne
zaplatil uznán byl vinným Za pe
ní" e dalo u tureckých nondfi do
kázat víechno a proto rftzní tS
kAW kteří %n obohacovali na úíet
jiných lidí l pravidelní zya
(fotil DÍíeho nedílalí neboř bylo
velíce Anadno ískati avobodu
tom ohledu ulál xe již žádouc
náprava
H stavbou kanálovího íiystíniii
w m mmMO Takí telefonní ny
Uombn jako výraz' spoleíenskí
nespokojenosti u třídní nenávisti
zrodila se v Americe cizích ro
díín praví éasopis New York
Sun Vrženu byvši nevidínou ru
kou zaplálu v ničivé zlomyslnosti
ři bouři nu líiiymarkctn v Clii-
giilfii dne 4 kvftna roku 18HC kdy
sedm policistu bylo usmrceno a (JO
osob poruníno hýlu to tehdy no
vinku v hromadných anonymních
vraždách
Zhubili u niíiví živly vo vilech'
A V lil I' II IM 11111 V MI iivjr!"'-
uijší známý jirostředekk vroádé
til nepřipravených osob Francouz
ský unaichíslít Havnchol zkusil
tento prostředek v -roce 189 11
vsak byl ilopuden u uvěznili Vuil-
111t jehož pni ví jméno bylo Koe-
nÍKstein vrhl bombu do zaplní ní-
10 lilcdíátí divadlu v Harccloní)
ii dva roky pnzdíji 'usmrtiv 30 o-
aoh u runiv 80 Hyl vsuk zutícn
-
filen juko původce afentutu
odsouzen k smrtí u popraven
Bomboví dtoiiifeí ve Spojených
Státech byli opatrnijáímí v kryti
svých stop Před lety vynalezena
byla bomba hodinnml která v
stanovenou dobu vvbuchlu a Sí-
řilu zkázu u smrt zntím co pachu-
tel nalézal se v nebezpeční vzdA-
iii(klí ti'i' fikáni liodfi velmi
íusto upozornilo nu nebezpcíný
předmít a proto pomýšleno bylo
na odtitrnníní této vady Nímecký
vyzvídní Wchaele vynaáel takovou
líťlwm (iřiriiliii hit wlitictilii v tu
stí dobí Tctitó Schceje byl velmi
schopným chemikem a také odbor
níkem v kladení bomb na lodc
Vynalezl bombu která mohla vy
buchnout í v stanovenou dobu a
níž bv k tomu bylo třeba hodin
Bombu tato vybuchla po í když
jistá- kyselina pronikla kovovou
n!-ttí£tiii
v n „ 1 ' 1
Míl duii na jazyku
"Bvl Jsem dlouho nemocen a
M tl í I! r !! „
posieze nn i jsem ji onsi nn ja
zyku Žádný lék ml nechtíl po
mociJestliže přes ljern se zba
vil svých žaludeíníeb potíží jsem
za to vázán díky jediní Trlncro-
vu ííořkínni Vínu Proto neustá
vám doporuíovAtí lík ten vSem
kdož trpí na žáíudek nebo nervo
sii Váá Vusílíj Níkítín" Tento
dopis psaný v Klízubcth N J
dne '4 áříl!0 ukazuje že na
Trínerovo Hořká Víno je moEoo
vždy se spolehnout! kdykoli stav
váá voJA ii léku ííslícím Žaludek
a vnitřností a udržujícím je v íí
slotí Trínerovo Hořká Víno ti-
ííní stav tíhl opíit normálním
Vý líkámík nebo dodavatel Jí
kft mA j na skladí H příchodem'
zimního období míjte doma po
nicetíž Trínerftv MírníteJ kaíl a
Trínernv Anllpuirín (vejmi Aíjn
ní kjoktadlo pro bolení v krkn)f
Jooepb Tríner ('omamný V')'h
U'f HoMbUnd Ave# (Meiifio
1