Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 03, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    C~v — l Ki r
Vilkou a CvV%lv
nka v Iťtí r iWh fvku
f U iVV Nrlnl Mntíeist
přípravu Vrvtkv k luut iiv'
mu njrilu lV-M merokVU '
UMi hyly )l vr)f uv V mIW I
NAmhIuí Nlruleni krom W4
tu-ft v líMS iiMm fci
knh0 ilw taré A ipisliuU
lln avy vh nikA
lnř 21 cenit ivkti
lomu rá Iri e 111 Mr
tmMsUm uátweMi V Trn?'' 1
vj konána tmavá exrkuee tMlv
korU ktemu nhluii 1U
lrka IVrhí um Htlé IMe tc
s likiPtl roku Kcv0 N tento
lon ehyntajt K v Vrat vt-IU
kUviioMí rmtntitkttvť r ú tt i
NAnnlnt Pwtty lYkoslveiiskť- h
jiffoiny 0'csk NAroilnl Nlrule
ní v Americe iitpohUii k tomu lnl
řAjol !" ttaré x 1 i l i &e vymi
pracovníky muil i řeniimi ktoii
enovnli nvé livlty tiitrutlii Vy
jrava lito olmicrrna loole vyhnul
m na členy inllik iVskólio NA
nthiilitt Silnt)ciií m jako členové
priuiteni budou také členové
ilvou druhyVh iiártnlnícli orpnni
mcí Míry a Nú rodního Svntu
IUi2it iilrobnoti chystaného to
hoto nájenlu o který rajUté pro
jeven hule volky zájem budou o
řiiáincny nomlřji
— 'A New Yorku cc Mléliijo e
spisovatel Karel Ilorkí který
píetl čtyřmi roky tlo Amo
ři ky vrúti so tlo ("'ech v voii
(linou Přoil několika dny ohtlržel
na čcskosloveiiskéiu jjonorAIntm
koiisulňfř pasy u v iipjMiíitoli
tltieeh otljetle Horky velSÍ čát
svého amerického pobytu strávil
v ('liiniiru kdo po nPjiikou dohu
vydával časopis " 1'oilčhrailku"
kterému se ale vulnř nevetllo 1'í od
nčkolika iii?nící so odstrhoval do
' NVw 4Yorku k'd pf isptvul do ra
likliiíliiťhooialístioki'lio ť-asopisu
V Ailiiijíton Iloitrhtx móstoó
ku j'i nidórii so ji si ': milo nn
Movoroipud od ('liioiijřii uMiirooti
byl v tíchto dnovh ryvldovlakom
l'liionpo & Northwestern druhy fi7
rokň starý krnjan Fnintisi-k Soi
a ('luoneii Soull vc spoloonostt
přítelkyní vydal so se jmenovaní1
ho most peka hIv v jeho okolí sbt
ral houhy Po příjezdu iih stanici
vystoupil nn neprávo strauS vlaku
a nsa"en nyl ryohlíkem prAv? do
Ktanioc vjUdřjíeím llyl mnřn tuk
že zústul nu nitstíf mrtev Poohaze
z PřílJniniř v ťVohdeh n v Ainortoo
dlol přes W let líyl vdovcem a ya
uevhul tu dceru a tri nyny
— V Lyona -iioduleko Chicapn
usmrcen byl v t řehtu dnech pí
práci ve vápenném lomu l!S rok A
starý krajan Václav Harant I lit
raut pneliázel r Prahy v ("Vohácl
a v Americe dlel několik let V
Americe mři dvě sestry ale rodioV
joho jfjjí v Prazo v (Vchaeh
Hlcenu Mario MIkovň prosí u
in cettKoanienokn virtuoska na
klavír rodačku Omahy uspořádá
Vf ftvrtek lno 4 lÍNloadu svftj
ilriihý výroPní knneort V Acolian
líall v New Yorku M při Hlo
žitosti prvního snmoHtatnvbo kou
n-rtii v New Yorku doslulo se této
undíjná virtunsoe éesknanierické
lieholivýeh posudku ol americké
kritiky alze očekávali h- chysta
ný koncert bude dalším důležitém
milníkem na jjí uniřleeké dráo
1'stieilní toohnický odbor oe
řkoslovfnského Soknlstva na pod
nít Výkonného výboru Sokolské
ohee v Americe rozhodl aby slet
závody HoMstva amerického u-
spořádiíny byly v Nrpnii pHRtího
roku v eiiicAstu Hlot fetilo má !
ti stakonrTn velkolepou télocvlcnou
neénrut m poIuťiéinkování dorostu
a ftokolíe Pprostřed slptisté má
býti provedena obrovská Skupina
n rámcem pro ni mají biti drul
t vil žup a místních jcdnrd která
by HoudobnU provedla rázná cviée
ní za zvuku hudby Nástup a od-
stup za rviříSté mají bll také o
hmrt)í Návrhy na proufná evi
Vtií miihl býti v rukou imtřediíího
' třchniekřho výboru do Vi Jisto
p'du Od nového roku má být! h
pAevikem vfiude zupoéatfl
i ii „i mm i mwpnii
tbt tjť r Mnink n
tu H i kihh ¥ v-lu-U BW
íícřTlM itkh lj'fk vJh"
A Vtrre fyly rbi
p íírtw pmhhHitH tnh X
rpoi ek p?l? Jfv r-t jtiml
siMy whw r-ydbti v }+
u dvou wWtivtfvh
jmx vt"k Tk vrlká jo
lAik prt tlnv'k Hi1nrtstiih
i? ntísskA %práv kU nuditu
pnmímí riřkolib ture kvVh me
h V ntvlrthArnv V jelné tVoi"
ftAl íije { Ni bdt Sbu po
dobi e řrí nHterVm ndeV
ným mtůnt v pustvii-ué swend
rYaneii Všude jo oín sputriti
noiVué douoy spÁlcnište VIA
d ni doid konaU elioe mA
In v Ajmu olmnveuí mUVnvNh
éAsii iéta od volkťho poiAru
kterým T"tHK lidí ll připra
veno o pMsttVst a škoda ra více
jak f00(H)0 ípftsohena nu ma
jotku
tr i iwrpM
Ital Cocchi před
soudem pro vraždu
Ruth Crugcrové
ZHoliiťou v Itálii se otuamuj
ITelieeiil s AiriTito looeliim pro
vruMu Kuth tVeperoví v New
Yorku v roce PU7 bylo uhájeno
v pondělí minulého tlne pře
řdojšimi soudy Cocchi promluví
před soudcem sám n uvojl 4)ra
nu prohtásiv ie io není proti nf
mu přímých dtlkaxťi a le jenom
jeho vlastního prohlášení jo mol
no proti nému poušti ZI(M-in
pro který Coohi postaven byl pí-ci
soud v lldona již pi druhé je
vražda Kuth Cruperové 18 roku
sftm' studentky na Wadlřiph vyš
si sKoie v cw lorku v únoru
roku 1!U7 Dívka vstoupila do
Coccliiho oprávkové diluy aby sl
nechala nahrousiti brusle a od té
doby nebyla spatřena O Jest mé
sfeu pozdéji kopáno' bvlo ve sklo
p? této dílny a mrtvola dívky nu
lexena Cocchi mcrit fut odelral st
rpét do ltali kdo došlo k je
zatčení
Americké loďstvo na
cestu kolem světa
Vláda Spojených Slátu má v ií
myslu posla ti v červím příštíh
roku na cestu kolem svřta dv
velké flotily íiejmocnéjňf jak
kdykoliv shromážděny byly pot
americkou vlajkou Každá r nit
bude obsahovat} asi 110 bitevní
jednotek vyvolených asi t LW lo
dí Tyto pozoruhodné flotily maj
poskytnout! avUtu představu
moci Spojených Stálil na moři
atlantické flotile která navštiv
přístavy v jižní Americe a v jižn
Africe nalézat! budou so drou
noiiiílity Ponnsylvauia Arizona
Oklahoma Kansas 1'tah Florida
IMawaro North Dakota Midi
Iřan Houth Cartdina Minnesota
New Hampsblre vedlo bitevníe
lodí křižníkrt a ničitelů V pne
lieké flotile která navštíví Ilono
lulu a Samoa a po té pokračovat
bude vcesfé do Austrálie Novému
Joalandu Tesmanii a Van Deimn
nové zciiii tialézali budou se su
perdrcadnoiifrlity Teniicssee Mu
ho a Mimi ppi drcadnoinřhty Nr
Mexiko AVyoniiiiK Arknnsas Te
xai a New Yrk n mmdio jinéch
Htevníeh lolf křižníkn n niéitelft
Cesta téehto dvou americkýcli flo
til bude trvat! asi rok
Dvacet millionů lidí
v Gíně trpí hladem
polovina obyvatel '
Soluně bez přístřeší
Ámřůkmi kteří donniívují
In irnaciié trpí následkiii hýlové
tíiitAl rnli hy nvítívitl íSoluň v
ftM'kij v krémlío mhU Je nyní
pfíHMÍ jřnom 4J PfO prtlOVÍBIJ
m#17JO0O řbvuMI Zbytek tly
luk ae t IVkinffu ndéluje w
SetřovnlelA pomřrú v provinciích
Chihli Shansl Shantunj a Honnn
oziiimujfžo obyvatelstvo tri
nejvčtšíiii nedoitatkem potravin v
miílpdweb dvacíti letech násleib
kem špitno firody OtJbrtiluje ne
že koleni 20000000 lidí nalézá m
v nebezpečí zániku hladem anebo
nemocemi bludu nadcházejícími
v zliiií tohoto roku noliidell jím
poskytnula pomoc ve velkém má
niku Tisíce rodin vydalo na
pouť mérei severním v naduji
íf podaří #e jim n%l naléztí po
Irivítt a zaméMnéní Jiní prodá
vají polední vňj nvijetek íhy
byli a fo i zakoupili néjaltýcli
potruvín jíci eny dontoupíly
závratných výší Karrnái wipru
dávají veškerý dobytek poná-
vimIž licdoslává se píce fyblé jvl
st vfiíw w kdflí HalřZni'jíiNásled
kou íolio vzniká wuojio řivmoci
Attierlťh'f rvrni kíií novolií rfil
millionu dollaru MHm frfícím
matéM rýže t
Couiulotiotin jmrim
k learntem íleckíi
%hí ptíNsrk ikiilmviíi
it( Kdwril P t YtdMirMi
s b-tn'ew ftftk Msy pti
X dle ndlv'! d-ps# $ tbn A!
tnrl i ois jo Mivutr-cm
tiMa ve iřbsoi í kulimté
V A t k PM prmáH 'i'
rl t VnintonnoMv trkdy rrh
tebtrtl ImUtxa rrii-r M W
wirb o i j bn ottoiprt-ee id
jiti i lika t a ist Kh kd
midili pidíttud Udu snaíicí
se pi imfti íevk aby VstoUolo do
Alky na Mrmié HdxHlx Admiiál
pod pl spolu s VeiiťbMMrt pln
i ltmaci tiujlo prialimuí IA
dii její! vliv píixodl Kei'ko do v?l
ky o vyvidid bikii Vlálo Kou
isiitma lop'e t Athén té do
by uritAmily řc otlj'MÍ admiiaU
l oundotiotisc mři vcWý vliv nn
I ršlo Kotstantina a ttiktťí na re
t-ké loifstvo a brry po té iiřklciť
bslé opustily svoje stanovité a
pf-ipojdy so k spojeneckému loif
s'vu v Kfjském nodi (sl r-tkitu
étid války tNoidoniiii h id
iiistrom loďstva
Ziclc stehují se hro
madně do Palestiny
Prof Chaim Weirman náčelník
litlovského r-Hinistickéhtt hnutí v
reci své k zástupcům růnýeh sy
nnířotf Velkého loiulýiia v třeli to
dnech prohlásil že židé se stehuji
do Palestiny v prťimérném počtu
1-0O mčsíčné a že tento počet
nemňžo býti zvýšen dříve dokud
nebude učinčno náležité opatřeni
pro přijetí vřtšiho množství Plán
na ravotlfutvání remčdélNkýeh po
zemků v Pulcsliué byl přijat a
práce na tomto projektu bude za
hájena v několiku následujících
mésíclch Projekt tento poskytne
práci :U)(K)0 lul wii Sdělil soucas
né žo ritiuistieký výbor vyjedná
vá N anglickou vlátloti ti přenechá
ní státních pozemku k osazování
Židovskými rodinami
2idé ve východní
Haliči uznali pol
skou svrchovanos
#idé ve východní lluliči kti
io značné dlouhou dobu stavěli st
prut i polskému panství v této o
blasli uznali polskuu svrehova
nnst tile prohlášení vydíinéli
PtiKktiu informační úřadovnou
NVw Yorku citující zprávy získá
né t polského ministerstva zubra
uičtilch záležitostí ve Vurřavč Zá
stupej všech židovských polil
ckých stran z východní Haliče ko
nali v tčehto dnech schůzi v Tur
uopolu na které bylo usnesenu u
znali svrchovanost pdské vládv
Na aehňzi této bylo usneseno svo
lati {jcncrální konferenci všech v'
ohododialičskýeli židů na kter
formálné má bvti rozb-ilnuto
unii a Polskem
Ceny oděvního mate
riálu prý poklesnou
ony oděvního materiálu po
klesnou v nedaleké dobé v dfislc
ku snížení mezil délnielvu Jit k o
znáincřio bylo Chicaga Nčkolik
velkých továren na východč sní
žilo již mzdy o 1 už L'0 procení
Sijlžnif mezd přijato bvlo nřrr
nedávnem zaméstuanel aby si u
ři-žeii prací Odepřen široké
veřejností kupovat! za vysoké ce
ny n zrušenř velkoobchodních ob
ednávok mčlo za následek že né
kolik továren bylo zcela uzavři-
no riiié siiíždy svoji výkonnost u
nicovaly jenom část casu a tak
celá industrie ocitla sf v afařnaci
následkem čehož velké množstv
délníkft ocitlo se na zahálce Dél
nictvu v třeli to továrnách oovolc
Do bylo zvýšení mzdy o V) procent
v červenci a zvýšení toto nyní by
o zrušeno Velké oděvní finnv
jiiko Hart Kebnřfner a Marx radí
nyní uvyrn zákazníkům aby vy
čknli a objcdnávkdmí jarního zbo
ží 'iž trii ponékud uřtálí
t"M
TO2NI 2PRAVY
0( Nibr 2 bstcpd
VfU4i h Hmí
iMi l br %oH ♦HVViHSA
IWtttMbd 1 dobfí UMoHt0
MVjwl 1 ptř WrtVdlSft
Vejlrpni t%-i IlilHlo l? H
IMli až br roč I tlnVu1l4Ht
Pftitdid sl doMÍ UVHtil li
Co je Nuxated Iron ?
fMMMHMHMHiMHMÉÉMI
Ukis vyivitluji— "frtvl ! by mW bdí vfclík w ttitrtj
rrkXticki rtdt ohMné loho jak il fwtlnat st tjrbí oráni
itlj mohulnoaU vjrltvtloiU a rotanoltni
řtmnjfh Ulutk v krvi
Hit Ntjr l t J1
ni 1-1 (itiA Ur M t ÝlltKtt
wtlis It U iwsí # hk i
nlr((i ni pnir 0 'tlWi U ti! iPitii niiii wi Vitp
Vr bp Voli I Ixutvin IV Ol I1IH1 l h M!iilm rírr
IMdl al brs pMtKnIttM
ObiVjn si pnir nudili VI
MoMkáoŠií fiOiHii
Vejtopií jNloice 9 a !
slvltl ťiolhl ít
hobře" i v brané fiilHu t "'
Ohxéojid á piilř ómito TT
Olvčrjiit ) prost ř 500
Vjlepší býčci ke kr
mění 11 T(r 11 M
ldré alt brané liHMt 7 0
Prost iSíhd ai bdtré rlHti ti L'
ObNČejnt al prtstř :t tki A 2S
NVjlopší býčci k ííru fO(Ho ! 2
ProMfodnl ai dobří "VHi 8fO
Obyčejní al prost ř 1rtHV (150
UIoice k chtivu l0(tt 7Nt
Krávy k chovu I LWu fl?
Telata k chovu fi(KH? H
Telata k clovu A4MIr KOO
Vepřový dobytek
Vjvššl cena $l'l(H)
Prničiný prodej rjaVff 12C0
Skopový dobyUk
Tuč jehňata z renčí 12W)tfi PJ7á
lehňuta ku krmení P„00(o
ICčci 87VÍ10ÓO
IbuVi ku krmeni 700(0 H50
sktpci 7LTKO 8Ó0
(v
00
Obilní trh
PSKNICK-
cí
1
t
214
201
Sóc
H-lc
Mcíďaří musí uchválí-
ti mírovou smlouvu
ik ne % JVfz oznamuje ro
lali Mpojcm-l uherská vládá notu
v uíá Žádají aby mírová smlouva
i f !i nutí in
i iuiumnnii rainiKovaua iicj
ébí io jíblopnV)ij( Nebud lí
amlouvH do fédoby achválena vy
volil to jufá dfiidedky ll mm
hni féto nory Návrh mi rtířík
eí sjídou vy byl ji v iheriském
tvnlá ií0ť(ří 21 1
tvrdá 2(tt(o2l0
" M tvrdá IMKKiíSíW
" I tvrdá I!)l(o201
" ó tvrdá ' I9Ó
" 1 jarka
" H iiiídíHiiá
KCKPftlCK—
rk 2 bílá
" :i bilá
" 1 zluiá X7(nHc
" 2 Plulá Hic
M žlutá H!o
" (i žlutá s:io
" 1 míchaná 8lc
" 2 infehaiiá Me
II mlchaiiá v 81e
OVEhU-
Čís 2 bílý rtVL'
1 bily ri 1 i'
¥ ŽITO—
t I l I l M I M i M M I M M li
" :i uo
ikOmkn-
cu s
Cis "
I
l'k 1 ku krmeni
80c
8 1 ť
8Í1
81
Km Im li tti!!!! jit
lu„tv iiiti nimi a i !
jiSl nijr mři v ťy tll h tr4krv
ML-Ihr-t tVť lihMwlt Mcri t
mi l #tftt klfH' xUI lt Jsnr
tWil NllIlIMK I ' S I V V IM
lnu- Scmisll (rnltittl tLliMrsU
N- in ku h v nettiiM Hi I sri't
Wrsli liislrt li s ll Mkljl n
riřhil ji-lrn j' iIimMim hm'I( mn tk
11 iiii i-iiili-k iMimIii Nitslfl
Ifntt iIIhIíi jfw f inlill toU
ifiOin t ilukluliř fstit imi selu
IhIí ihA mním iti-niš Kvitn hoM hl
ttiilit M-tun tm h' i Mtilitllt plul
lMil a tolik vyitikii il ii h lili JI tivtM
Sílí Titin liiit rt (A vřřlat i
liy tm i knáiy po lni mMiiiihK U
knf i(C'l ifMi-illitt nrlitt prujiňjťc
nltit nlm mhvaii-nl itkínniktlí rol
ktl tuMiitl Pukli plclttirl lifři-etilií
mi lí l-M Itim mv r m K t i -1 1 li kitll 1'j ll
O' tni -tiilini kIivi Itiitti n Imti ili liVit
II itiHiilih í im iu lliniwll Váitl
lty-lititti jej tit liluhii t V-i-h )m'lentA
ilupuniiMi Httulin ti tOnmil furtutitc
Nuxntcil Irun tuk miif jrlto tlivou )0
"iilijvilí pohnuli ii jn-Mi Jo oknuiAil
v in'ifl riošljtitli f tnt u vyrkmi
Tuk tythlf fvt(íil( nIIu enrrull a
virlott it ninioi-nth jitu hylg po
tlAiiit tf Jucni ly pevní jitruvíJí-fii o
j-hn niiinihoilnA inA jnko nllivky a
litr ltl lrl 11 I lly sém l-ftlt
h I (In Xlí lilrUřHI l(l 1 4
t !! iknnllil tw k ItrntMtilrlt twtM
It-ll MiH tř Ukiuvrt ltktt
tt A mio (rll Srtř4í U IJt
II Mlh ni 1'ml rm tiiWiitl ns
vfknvitl tnMM itrjsl lllk#
tth Vík n slol-sl Jfkrt IfHUMlf
luk ly rlrinn mukl nfUli (rhn
uhi Tl iln ftftuwle )f isi
k tlrtnl v ín'ts k jhi t-tW n ml
SiltIA ! KlNMtiV nllfMlli křhll ll l
l řiilHif MoiiMi ť'lnHltt V l-l!-hi
Ifiknliéko tt ntvlli ultt aly1! řt'
fMrt Ja jmlnwi i rltkl-lstM
idh řnAitiVk K'itik (llky K il--Itrti
tulní lil liulit Ir Piin mn
tl nrfitAkliilnř ji fntmtl ái-lrrttťliit
iilitliltt k-Mlt Hiiilli-li'Nlm Jinwli
tťtnliklt liolill ilftl sti-jiií ltinntl
kttMtiho íi lix l lul li lek l tm'
A míli jil Muliny vyiUttt n
Mitt-li-iiliii koMirliii Mor tmtlilí t
UM ( 1 1 n S lirli In-lil Jívlnil tt v a
iiAilnii línili rliti-ltinlttt nikii
ttitk ly titll itrinlrnti'liiř mrti'ill joliM
IV írutl iilttliltm It tnko 6ttilku
n-tl'líé ynktiiiiiťiil lilo fiirintity iihMu
tiy (tiiMkii-lkMft' Mťlnt lkArtilkn )lr
"vřlilJi' Niitnliil tnut má tili loni
M tl iti-jvysSI tflily h itterl itejite
ttijšl etl-M 'iltMvky Jt'i itm Itksf
M vřilť- KnAmy 1'h ktniA Ae en jtt in
kily uil na rliinlioAiil islrujt a ru
tniioíriil írrvetitih Hlinek V krvi tím
olmbďuj' a upevňuje krev l o 1 h'iiI
iloii ncrtiíM-I "
5:
Vídeňský list pro
testuje proti služné
mu úředníků Dohody
Vídeňský list Abcud si stěžuje
že každý ziiHtupec spojeneckých
Hlučnosti vc vídeňská sekci repa
racul komise získává služné (!
0(100(10 rakouských korun roční
což znamená vydání pro Iíakous
ko '00000000 ktiiiu i-iu-nc )év
éata zanifsliuiiiá při psacích síro
jích mají služné pětkráte tak vy
soké jako sof ministerstva zahra
ničních záležitostí Abcnd prohla
šuje ze tuk vysoké služné ožebra
čeni' Kakousko u bílili neniiiíit
Malý oznamovatel
1ILEDÁM řrnl krlin ii iipiiArnkim
niiioi iilltii klerf o vyxn1 H v itckúiil
iimm Piililíúky Jiíijitio Frnnk l-Vrcne
ťliirkxon Nnlr — Atlv Iitf
NAHÍDNUTÍ X SŇATKU — N0-
iniije dontl níiniintl tiiit hvci h„M m
lli'liiini hAutku rfiiiinitl mH řidnou
íctioii io jiiň viluvtu „mfi a!
rokO Alniti rtoofe tuthent dniiiov u
M tlitltrá ioiimhIiiiiiI 1'nřlllHiA lni
Milky ii u ImMI [lOflrolmoBlI ilnplktfl im
v K„ 1107 "l" Avifiiijn Ctiuiull
Imiff Iowm — Adv J"ji2id
VDOVEC nu flv řmn (Klml f) n JI rok v
tAřl hlttdíi nlKnil ípiui ku vedení ún-
mfiíHonll () iluUI rřidrwliui4l iiulildkv
Narenjt mi! VI)UVl('( In nit a i(
Pokrok Tuld Co H 17 1(1 Hu Ht„
1'IIIMIIII — Alv irmei
liUJntitttiŤntliiLiti I I f I ti LJMtMtLLJ—ULLAJilnli t lnlailnliitiil
Knihy je! možno si objednali v našem závodě
Z uvedeného lemamu můžete ivfij výběr učiniti a po ra
lání obnosu který jest při kaidé knise uveden a rároveň
poštovné tahrnuje budou vám iádané knihy poitou taslány
— Scsnam divadelních her saileme na poiádAni
I— l-t~Ié
Splity fr Ld Člkoviikího:
"HiiiImpii tiAmiř Ohiu jInnl niNkyoli Oblit plitu! tVttkyfh"
370 trnn
"IWíti sIoIIhiÁ Kiljřritniv AnlholtiHlf" 411 stran'
()
H1
VŮZ
Spiny KtrU HavIiCkt Borovikťho:
"Olinuty t ftim Bittlry AforlKtnyM £IH utritn
"DlvNillo LUnriitiim Klovňi-t Pulemlki ftkotittvl RfixnH"
2H lit f 1111 luiHiliniMiniiiitMiHiiiMiiiiiiii
70
70
T O Man ryk:
"MiiNnrykovy rntvv te'l"
" Mitnrvk jťho II vnt a iKIn" V Vm!?
"NAwtry T U MHMrvkH" IV K fttfrn
"T U Mtuturyk" nM ftrv prcnllent
1 MtllllMII
ttlllll
la
10
BpUy Tt Htrltonti
'MiilotniVtitké o vldky" 3 díly
"Vrdiiky tltnte"
"Jmi Přibyl"
"Nu niti humoru"
"Amnrlka a Jin írty"
MtlMMIIIMiMIM
t (I I I I I I t I M l
llMMIttM
IIMMIIIIIMIMIIIII
IIIMMMIMIII
230
8(1
00
fto
0
i Ť
Bplay Anatola Franci:
"(Mmv tuřňAkfl"
"Novely" dli I„ 5 povídek
V "Novrly" 111 lí 7 povídek
IMIllIlHMIiUHlI
0
5 :
50 "
i
Spiny Quydi Maupananta:
"MilaiHik" IliHtr
"Mont— Orlol" HluNtrovaao
"NťiKle pttfiíHkli(t itif-řlVikH" llliinlrovánii
"Na }'otulkAh" lllutr5vAnn
"Vvrtta" illimlionii
"Horla" illinttrovíno
"NiiAn srdi-ti" lIltiMtrovAno
"Tonik" llliiHtrováno
"V lAru alunonlm' llluntrovAno
"fllct! Mllon" llliutrovAno
ÍIIIIIIIH1
70
n:
(11
:
00
o
10
Spiny Zikmunda Wlntrai
"KnkovnlckA obrAxky" fada prvA 388 ntran
"Itukovnli-kí olirAnky" řada druhA m atran
"Prsí-k obrárky" fitda prvA 378 tttran
"1'ritřHkA obrdxky" fiulu druhA 'IOf) ntran
"IVaM obráky" hulit tleli Titf strun
"70 stitroilAvnýfli railnli'" řada I l'll ntran
"Zo ntarodAvnýt-h rttdnle" řada JI ÍIO-1 ntran
"Ht stritva a Irfknř v XV a XVI vřku" 411 ntrsn
"Z rodiny a iloiiiAf-nnitl Htnroeitkt" řadn I 3X1 atrán
rodiny a domAeiiONtl ntaroritkA" řada II 37(í ntran
"V oliritdfl niflMt a mMiikffh mlet-h" řada I 27 ntrnn
"V ohradŮ mM a niřHtitkýeli adecli" řada JI 822 stran
IMMMM
l0
85
70
70
70!
m
fto
80
'80
00
110
MMy MIHU
lll(lll(l
IHMIMHHII
I I I t
I t f I I
ČESKU REKORDY - nova ti„Ay
iiejuy )tfr — ]mgm ni nfíll ďt
Jmi — u Hofmana tm tiJlUn
Wlllíim — A!v ldi
i
NBW IiOMB — saruaf nwé tlel
ířnj' v frodeji ml — Ournti
Furnítura Co IWi M J8 U# O-
aiaba — Advertlnemant !i It
(WXt JIBKORDY -w mvA xAHobv
llfflfřT''pHtji'i# nlfweWl d-
#'!# u íionnana na aiici niUf
Wllíi ~ Sňv )%
} I n I
IMIIIMHIMII
HťMMMIMIIIMIII'
IMIMMIMI
MIMI
HlMIIIII
111
I í I $ I t i (
kjný 4ý - ftpHě t ui 4
]mi — u !i'ifmno# r g(i(
V Úhrn — Ad v Jl 'j
r I f t t
Anglicka knihovna v krAanJ původní vanbíi
lll('kiioro R J)i Lorna Doonoová rimiunco
Murk Twalii! Onty Toma Kowyern liumor roiuňn
Aldrli-h Ih I)i Murjorin Davowa a J povídky"
Mm-lurtn Jan: Orumloi-bUka obrAxky
Htorna Iwitirrncc! HnntimentAInt ernta po Francii humor roin
HcbmlnerovA í)i 1'filiody t Ařrii-ké farmy
OiiNtny Ft MonnytiA lAliov nnt fantaiift
Ooldnmith Oi VlkAř Wnkeficlditký
Huwtornei JtudA plnumno romamíR
Marveli MIAdetitkA mn'nl
Moora leoríri Midred LawniiitovA
(antoni Kniha W V
flheelinn I' Ai MfiJ nový kaplan
Joroni Klupka: Tommy a npol
Zuiifftvill Ji TniKcidia Olioln
Mtířlfk Looi VybrmiA povídky
nrabumo Ki Juty vík
Auntny Fi Vim VrH ronidn
Blnrca Ami ťpronlM llvtf
Jeřferle Itlebi Příhody mbo nrdi-o
íat!lodvA ťt Vltř vlny
lííffi{Mrd II lti (ii román
Hiiiiiliei Ti V(piv lliinířrida flnucra t If ola ovaky
Kliot ni Adam Poin J II oba nvaxay
Klfot Oi Vloitlnl žlvotopln M íluthíríorda I IV oba ivnky
Meredilh Ji H 'íávrttla I II oba v$y
Mrdttli íi kouk Jt 'favarela I Il„ oba svazky' t%
Msrk TiUbi Dobodruíatvi Tom llawy#ř
Mrk Twalni c nuty Toma Hawynra
Tackfyi Výbor kratlUj pwídnk
Wilda Oncari Uvb kalby paWk
1 1 w torna Vt Itudé pUrnsno
JJnura Ii IViliMy v nt)4iný Japan
Wtrin JI ui HtroJ íu
Hurrítf J Mi HantlmnatilsI Toaiiay
řtlpllřifcr Budf JCtia tU
MMIMIMIIHII
11111
III
r t i i
HMMIMMI
t i f r i
IIIIHiiMMIMIMt
I I I M f M H
MMHMMHMIlMMIMMMI
HMlMIMMMl
IHMII
t 0 I $ t
1 ( ( t ( I $
I I I
(!
'til
I I ř ( (
IMIIMI
1'MfMlMM'
Ititttiiiliti
lltltilltitltifttiittt
I t t I i
tltltltttttt
rttttilétttttt
r t t
f"
i i i l t t t t t i t t j i (U f
220
170
JtO
120
110
110
lM
110
110
ia1
110
110
00
160
120
120
120
00
150
110
!0
140
11)0
210
200
IH0
IflO
71
50
!0
mi
73
70
10
í00 "
X
0bJd4vky s píuoííiaýoi obiaMm Jnlv4 a4fujte o
- POKRO: PUCU3K1NG có
um $o ist $t of(Aiu m (tratě vfc ttm fuun) t
I i i ě-ěa i i é t t n i a i m
www 171 l'l I I I I TI II I II T ITTťfTt ťťr III lI'f I f I I ITI nTřTTTTt
t