Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 03, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 2, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    U M
3
tVWNk DM S HTOI%lr KM
fc? % prv pravdu aLbi Ve vil
MVná rJiflkyní Vilám
pn ilbniM fpll iln kroniku
diUnvatrlťk i (IrutUme íe v
árhrt pfikladví budou tbMUovatl
%f m tWiwnitrU iáledct Sr
deěn ai lr( tm dUÍěu'
ilopUy vaíe e UU —
lMdat-lk
F J Vávrovi rhjnenms Wyo
21 říjnu KH — Oěnl vydáváte
K b tkU MHuHUlhl shti Miliil jWm vJJy prtÍMi y
l-r4 )# Wpv a h plfíH fky vut o svil i Htdwt it ji
b r+ouny kttfl nUir I dWsSk 4j !
Mé dbají pts%j%hi ííň }m vi lid se jcJuat pird!t Mwi
dci hivti pk]i WttJ VvU Witlí wUfrt w'
tady vř Uvlm řitCtíínt WHky j kvá1 biamU jedné pU
MerA Id i vámi d l f wvU lni Alt jVdtm don v udif i
Iri trái-nť U nim rdinM V iirv
Z KUCHYNĚ v rr u um-m m
nílíiÍ! 11 tná "kriV Mi
r ' lit I I 1 1 k
Iřlce i w kluzkou D jMky vi
ir tak mtřrá tfra tirtil na mílii
ktmíoky tk hy lik mul
I -1 I _ 1
i mA IM5 ifr ' " ""T""' ' -ni
timttu ikilik ÍAlky n
lmAvku "l'nkrku" ktorv o
mnf vrlnú kmiii)iiii A Pokalili- si
nrrn1a jiJi Ttikto nl iii)n1íii
iř hv "INtkrok ZiiH(lnM nrnu'1 v
ťh 1'ícji vám intinlm novýcli
liřinljtlrtfilolrt u ti''A řtlrnvím ťcly
(Díky fn iVlplM?iiť a uzui5tií
)ih4miiu ťiHMitiimi ZwvdiV-ite
Ptftné Unnr i hrocinkamk
tíuiifj JmiiHiiy rnííííiii j tui
IípIi tlíř poy je trochu ruktvnt
ly jen i by i duo ttíMohy tw
kry loj prikMj ji a í ai mk
tovřťiii lii In ic til líikily ko
IxMyrky hlrli in přikrti plAitím
jin Jv tv pravila u
kaimjp jxk 1 Jl kl)ii i" tímjo
Átn!mu řťtlu pravily n Ihn m-
nul viilihA jrv kiálovAmt
!VM A l)f lui v tom jntM
j'HÍ oklml ví fa oul jfjí
mv%Iiii jitkinili' knlika JiM
triona PravtU ikralvřky iifjxt
tMmjť
Noi lei j' vře osolmí vyehc
imiii m (lvnpft minut k2l'-rh ihM h ""'''—"'ň Th1v llníri
minut jo polcvťj vihIou v pokiU-i 1UM' u yi ví '''"'i r
Peiené bftn&ny mechynkovym JrňVlv ''"'jí w lM vSomm
(cranbcrry) ivrobem TVlhm Prv'v- nisnuircK
Oloiiiďi hiiimiiv m i'i) tiiiloi ili I "(ory pro Hicrimi uiai riuiu
inuloby k pocení tm kaJUly iloj f'
kiUMk mánla dej je ilo mírní uu Hur P""uy l""
mxliMié trouby a weh j tam Ml ílva v J" ví'hu
mocněji iifKi i uii -v Kdyiiir ivíiinci'
ctfnA přU-lkjiř ftenářnm když " h 5ttSt0 Jel wť J s- %fhe 4e niMnaroka 1 v nMávi-
-flIhKl JIIMIKy WHiin JIIK PaAni InhlIcA a vrnhm tnvn K (lvi lidu ílřmrfkcIUU llllll Hic-
7K liiHkaviiii Ofliotit jinótuMii ('tp'
Tiářrt ií dnpÍHovtrlik předem dt"
kuje vhiii u hťdcónř ván zdraví—
1'ořudatťlkn)
A J „1
Kateřina Klcpctkovi Deslacs
Nf Pak 2 října 11)20 '— Ctční
vydHVMtcb'1 "1'okrfvku" luska vf
promiňte fa jsme m s odcHliíníiu
předplHtného pozdrželi IWIiíme
vám nyní HfiW jako předplnlm5
na fient niPhíefl "Pokrflk" nám
(ípnivnř doliíín proto i nadali1
rového cukru
j t ! f l n v li
(nou ej jnoiKa it tiroMmiKV t
nielt vyjmi dej jo na kaMrolok
do proaffedkft každého jablka
vlož kousek banánu polej jo asi
koníčkem vody a koníčkem
(inaple Hyrup) r dej k nim kou-
Mik citrónové kury Píikrej je a
peč v luíťtii"' troub? ní xmčknou
řuisto je pcdvvajío Vyndej pak
jablku pnzornř aby ontahr rrlá
ayrob neidi povařit už e táhne
polej jím to jablka a necit je bod
„I 1'! '
řŮNtivune odbřratcdi u mimo to "T ™™""™ M J' I
ii i i IIMM ni "11 mlWTflllOH (10 111 IM IIK' I
ko nniii vioitn XHiiilmi vit tnťn iohH 1 '
v n? in hojnost řahovY- pouňml n
zábiivm' četby tak že ní jej vždy
cky rádi přečtemo Až nám za
pfil roku předplatilo dojde pak
ři zase novu piVdf)latíme neboť
nechejme bez "Pokroku býti
0 farmařpní vám nemůžeme niiV-
"ho hdčliti ježto nefarinaříme n
novinek ne zde málo dovíme ne
t rodin jit vorového syrobii
J
Naše Beseda
III'MnOM)T NEBR 20 říj
na 1f)'20 Přikládám nFrdnlufní
- -
II—" "- Hnij mi
nor Jme nie jeaím v mi iínura- ukavř! WKPjtc nv„( (]„ irum- nimiž jsem přiSel do Myku #Ad
nie že nám bude "Pokrok na D0ifn THk vAm pnmiivlinx vi}
pravdy A tím i on mocní vid
ei! že pravdu nul vftAi moc v li
lu nřmeekém než on sátu A
když lid itčnioeký Kczmtl Že Kni
lže tu Kaiser musil utéci
Jestli se tedy někdy Kdá Že
"pravda v nvřtř malí místo má"
je to jako kdyby byl puiiovník si
ce mocný přímý a spravedlivý
ale mel velikou HSi a iiundio lidí
v ní kteří podloudné své iitVlo by
dosaiioviiii rireustirnniiii ím lo a
ono a éím přicházejí jest osobní
prohlášení panovníka Na ?as
by proSli ale ovScin koucén? by
je panovník dostihl a ztrestal
Jak často snahy nejlcpsího panov
níka byly ničeny ničemnými poď
Hzencil A tak pravda ač králův-
ká přece ne hned vždy mftžo do-
pniinouu picstiipniKy již po
jménem jejim faleSnS jednají
Já jsem si ye Kotulu! siné od-
nesl dobrý 4 pojeni o soudcích n
Trinerovy Léky
—
nejsou v dosahu prohlbice
li kibt pot t bují b ki) prftl lbiilcixtttm policím táep iptn'mtt UAirul ťalý
inAnl boleni hlavy m ruwtt drA)Hoti po%eelmé malátnwii a pod uslvií tll h
Trinerovb Léčivé
Hořké Víno
nepadá pml pra volíme ubibiéníclt níkoiiň Kornmli tíhoto Kku
byla peéliv přehlédnuta s ťnited Slatea Hevenue llfpartment
vp Va%binírlnné l (''diie 2 kvftna 1919 ji poinovn prorkoumal
n sclivaiii Mejne atalo ae a rormnil
JI Trinorovy Angoly llořlió A
A
ji5
'V
i"mi
A
H5
VaSftcVi
jel rovněž pojtiiovu unúna ta lék jenž neupadA v olmfiiápojové
prohihiee Pravé nám p Hev Skoéek t Jarell Tex píio v Hstl
l IV) dubna jak výborné lnu Angelika Hořká pomáhA při notavo
vání ae velmi léžké influenzy Již před lety tnu jednou pomo
hla a nyní si na ni vzpoinnřl a vdécne uxtiávA její výtečný lUiuek
k dosláni ve váech lékárnách
Joseph Triner Company
m
velkovýroba léků
4VS VSV
tu ffiicitci nu 1333 43 So Ashland Ave Chicago 111
dále správně docházet i a na ko
něe vSecky upřímné zdravím
(VáŽIni ní vaSeho uznání a rov
li?ž dík ujeme vám ctfná příte
kynř m zaslání předplatného
Pře to že nefarniHřínie přue iiiíi
lote ťňHem se čtenáři Kdčliti o po
mérech ve viiSem okolí u rovné
o bvvcJi zkiišenostecli Srdečné
zdraví váis— Pofadatefku)
-4
4H~í"'fH!"HH'!-H"W"!~}~H-l-l"H44'
+ KOUTEK - Paní Radové
!{!}-H}]t-1"t"l"l4'ř-H
Paní Šimkové z Kfinsasu odpo
vídám 1olik že v Nebeobraué má
každý právo ' použiti jakékoliv
Proto rovnaje tyto sudí a mízo-
rent béžuým jejž jsem jHko clila-
pec mezi českým lidem slvVhá
val o Koudeíeli a advokálech mu
síni dojít k závéru Žo lid v (V
známo rozhodl jsem wi vrátit do ce mřsta Topeka a dvou Houdeft
Nebrnsky a do íeskeho okolí ne- současných dístriktního soudu)
nof v Liifnyctte Ind kde jsem nernél sám nikdy h nikým aond
působil jako professor v lesni- vyjma že soudce soudu Topeka
ckém oddčlení zeniédélské kolle- dokuti byl studentem rád si zu
je se mne mezi pouze Amcriéa- jVI n bicyklem nckdy na chodník
iiy již hodné stýskalo Zde jsem a jednou ho policista chýlil a mu
vykoupil železný a nábytkový ob- sil zaplatit $1 pokuty Všichni
chod k němuž hodlám přidali z tři jak je znám jsou tfeiitleiiiiiiii
jnra lež barvy Jlumlíoldt se na slovo vzali a divil jsem se u
nám velice líbí h dotírám že zde jich trpělivosti a přívětivosti pří
mmeme iipmc sponojciu unzvia- vsecu oKiuiiosieeii ac tíiKe iiiK-i
Ste se lésinve nn sirsí známost se 'buldoM dovedou zinniout kh
zdejífnii ťeejliy kterých jest v je třeba a hájit důstojnost svého
Iluinholdt Table Iřock Dubois a úřadu V soudních síních distrikt-
okolí JiojniJ usazeno Hodlám u-' ního Noudu je kcIiii podobizen bý
platnit zde svoji devítiletou nkit- valých sudí Jedou byl již Šedi
zbraň? ať je to puška bambitku Uenost v "extension" zemědělské vý h dlouhými bílýuii vmisv Kdv
nebo iifiž práci kterou jsem nabyl mezi bych hledal někde vzor nm no
Jurmcry v Indiáne Obzvláště hlohu Mojžíše jmé podobinv
Milá paní Hadová! Předně ža- rad bych vypomohl jak bude bych dále nehledal stanu u této
v ¥ # ( A t 1 I — !- 1 y
iant m oiipiisicni z i ja vhm oo- niozno zuejann cesKym mrme
třžuji Jsem vdovec u rád bych rfini — Se ardeěným pozdravem
m oženil již k vfili (létem tož Y J Pípal
hyeh prosil o váš ňsudek zdu-li
by bylo lépe pro mne i děti se o- TOPEKA JvANSAS dne 21
-i ! i-t„i ! i i ftfirt m i i íi_ ii i -i !
icnii anenn i ísjcuuui jcu uo-njoa — vicua rca ro- cmícii ihumi jrimu juiflci souuec
upodynl Za radu předem děku- kroku"! Než mi vymizí první Ovšem na lidský sond nemůže si
je— vdovec ' dojmy zo soudní aíně kdež
jsem tu mnoho dat kdo se soudy ni
--Mr_ At ~ í' I „ I I 0
uupovca vaovcis ixczniijnj vu- poprvé v živote Kvom ziisouni a- cciio jioina jen o suiiicii nemt
Sieh poměrů ani okolností mohu ko porotce chej sděliti se ftenáři čelio mluvit a kdo so soudv co
vám jen raditi k opatrností My "Pokroku 'mé dojmy Než jsem ntu obyěijně aspoí v púl pádech
lo by pro vás i dítky výhodné se zasnsdal dobrosrdeěný krajan mí v rozepřích majetkových a ve
oženiti ale pouze tehdy kdyby nedal mnoho očekávat: Americké všech pudech při věcech trestních
sovám naskytla příležitost nuléz- soudnictví jo prý zvrácené} kdo slyší od soudce nemilé orfela
ti žnu kteiiby byla dítkám sku- má dost peněz vyhraje i kdo ne-Makový nikdy o soudci dobře rulu
teěnl milující matkou Dnes všuk má prohraje A poněvadž již h't nebude
jest velice málo žen které by se dříve často slyšel jsem Inkový vý Než ať je tomu jak chce mne
obětovaly Proto bych vám spi- nos od krajanu soudím že u lecfhy ani nenapadlo abych od těch
s radiu hospodyni jež by se sta kterého tukový názor dosud p to amerických h'mokratíckých
raJa avédomitě o zaopatřeni jich nuje a já bych rad dal svědectví sondou cliío! se odvolávali k sou
a pakli by nekonala povinnosti na druhé rJrone cum v některé zemi evropské
na ní vložené tož můžete vždy u Ve všech dfiWifých rozepřích Zvlúsfé nechtěl bych se odvolávali
řioití ítroémi al se ženou by to v 'Xktt% kterákoli jitrana mň- k soudu lnín a Trockého '(%
tak Jehko neílo že í požádat o porotu na roz- fIa Leninova j( e vělíina lidí
hrdnutí Proto ve všech dúleži je náklonnost zlé nravdé nrw
: _ i - ' - i ' '
( t€U4 pani Radová! J&em dív- tyeti iiťřch vlád sestává v záko- nijuflelt nad iimuž se1 Jnu#í
ka roků t4řt raám nevlastní lat a v perofé Není-lí rozhodnu vládnout terrorem Atwrícká ú
matku která mné stálí! poroučí n tí jaké má býtí nemusí (o hýli nvn ult založena je na víře že
peskují když jdu někam k muzí proto že zákon není jaký má bý- většina volí pravdu a sprnvedf-
pu utwbn n kmiiarudkami Myslí-1 ti ale že jednotil ví lidé jcf a l'1'olo I ve trestních vě
ta íit lědá dobře a Ž" ji mám po- sedají nu poj-otí nejsou jiicí ma kde se uifi Vnliodovář o ží-
rímwhHll— Pivka ji býlí' Sr¥ souď-e klerý poro v'"ě 'i annfi élovřka bée se nt
CÍ50Véď Dlvc V tomto při M roopři esvřtiuje nní jkv wwek z mocj soudce jedinci? Ah
padá byt-H víra posb-ucha- má býtí "Zkrátka vláda v Áje- v tWo mocj dvaiácfj poroteft a
ti vtff markii leba byJa nevUid řič Jsíe my a noí-u uftda tu AfMpwwitm i dvtoéef r„
mí T)ér(n ve r5m věku ne- ková jíká "má hýli je to proto Ircft rpivedlívějí mMne mi
pijí jeit tfiíjkzku4efl0fativijvoje oeju-w wy ja-cj aute býtí lj'řuwírfly jedootlivre pH ujjai
je možno žo by mohl so nechat
převrátit i očekává se žo dvaná
cte mužil iikdy nelze- všecky pře
vrátit ba žo u nich pravda n
spravedlnost rozhodne Je-li vět
šina zkažena pak ovsem zemi bě
da! V pi vním případě mého zasedá-
id tt vynášeni rozsudku byli jsme
čtyři proti dvěma a zdálo se ne
přístupně rozdělení konečně je
den se k nám přidal a druhý zu
stul rozhodně dlouho sám A zdá
lo m že se nesejdem Ale koneč
ně po delším lupnientu i on se
poddal a tuk jsme dn!L výnos jed
nohlasný Člověk mě platit ijMWH)
věc byla zamotaná a osud jeho i
strany žalující ležel v našich ru-'
kou A rozhodli junie podle tu
ho jaký větisiiui nás měla uá
zor Tak denně Amerika rmdio
duje sobě podlo toho jaká jo n
nemá si tudíž nnč stýskat Teď
když ( Vchoslovakie jest t moci
rakouské bude sittna určovat n
sud svůj tím co au mu je Jen oži
vení Husovy lásky k pravdě ji
zachová Impcrialistická vládu
iiěiiiecká se svou lživou 'diploma
cii stula se nemožnou Proletář
ská vláda ruská nemajíc pro ji
né zeino iož podskok a klam vy
loučena jest od jakýchkoliv ohle
du a víry národu jiných Jakou
měrou měfíto bude vám odměře
no — co so rozsívá bude se žít !
S úctou — Jan Kuiulus
WOLF POINT MOST dne 21
října 1ÍI2Ó — Doufám že vás mfij
dopis I n předplatným došel sko
ro v stejném ěiuo kdy vaše zdvo
řilé upozornění jsto začiill rozesý
lul alespoň tak tomu nasvědčuje
1 itanee na obnlu "Pokroku"
Vážené vydavatelstvo "pokro
ku" velice lichotivě se zmiňujete
n farmářích bob užol však že já
jíž ticfarmnříni po celé 22 rokyt
rolničil jsem v South Ibikotě pn
dlouhou dobu nu domovině zu
těch slavných ěiiNň pana dovolán
diif Věru rozkošus časy to by
ly ha jcSlě mnohou horší nežli
nyní jsou V důsledku toho ne
bylo mně možným ničeho se nu
farmě dodělat a proto uchýlil
jsou se k řemeslu ačkoliv jsem
farmaření nadobro neopustil V
Chiiniborlciu Ko Dali stavěl1
jsem budovu u tu též viděl jsem
tu pověstnou Cnxoyovu iinnúdu
plovoucí nn lodích Nenudí h sice
říci za jakým účelem jeli k pro
sidcidu vím ale žo tehdy pano
val hlad a hlad Doufám žo jest
mnoho čtenářů klopí se nn ty při
hody pamatují a kteří by si nyní
měli vzsiniciioutl na tu demo
kratičkou ndmiuistrtici Domu!
vám se Žo dali by své hlasy Člo
věku jehož zásady směřují pro
dohro amerického lidu a to jest
senátor Itardin a co čtenáři bu
dou tyto řádky čísli příští náš
president Já přítomně pracuji
pro vládu jsem totiž tm rosorvuel
kovář povoláním a při stiívu jtoíob
poměrech mu? ničeho nezbývá
licž Jenoiti to žívobyli u jsem při
řemeslo již po 22 roky zaměstnán
teď lile jest to liejliorší Nyní
nic musím dopis ukončil j jsem již
7:1 roky starý těžkou prneí se
dřený a tak to psaní již mně) tak
nejde H pozdravem na všecky
znamenám se Josef Pípal
1 f 4
"
ř
f
f " f: rve { i ' '
ADVO
znamoná-oznamujto Omahu
Jedna z věcí
jež umístila
OMAHU
" NA MAPU
Grcíiy go
Advo " Town"
v _ )
I - " í " í- i S