Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1920, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ifciaobí tf-h
t d m m apoi Adn in ríitrii
£M i prospMi Md rnk V h
tM"ilá - luvuHdA p?Vtid'vt
%dov a li'M UpUiiU síhtkA
tkni ihdioituhhii fttiMiťiiitn
#dm m jk lomu imrdMnl ijmA
V MX' fj(iřiA v i -hn ntfolot li li
Mrch N jniiini Výkoiunho -lUrtiu
NlU 1 (iní v i
V iduuhdl dllC l ( ?WllP
k hhky V lrío uhlm Hullo-li
k-rnn kt t J v%tk xtin ínsti
ristťhn }"lřlku IhlPiini Kiimn
11 Í jhnr- Itinini Ntnltittlt uma
muj tístý ytííek překoná
čekáváni h í k drpiuiovmtéinii
nhimu připojenu hudo nepiuné
pul tnillimiti korun iIhUIi Ii hí o
ikoré plljmy hudou sáčlovány
Wd1e Phn Uspořádány budou
ito htuárevé dvuky aby rp
tuVetin hýlu řhývujiY! mIkiJT (i
nf pu hybnosti tmu že i tvto
ImIiImIJ Uliti slusllý filMItOllI UsplVh
— 1 a U w nnniuuje českoslo
venské hence o Wasliimítniiu
přijede nový iVisknshiveiiský vy-
slmiiC tli Itedřich Štěpánek na
%é místo nsl V polovině listopadu
)r Štěpánek hyl prvním ujištěn
trin ministru zithruiiičníih ioiIcží-
tímfl dl'H llenesc 11 a llllfiivé kuli
fcrence v Paříži Vťdl sáni Úplllé
správu řinlin ni n f li včel v Praze
Dr Štěpánek jo jedním i ni'jly
MřejSích potil ick v" 1 1 ti diplomati-
Krl) UIICIIU V l CxKOSIOVOIIMUl l
mní o (um pochybnosti h fMi
NÍ lltlioho přátel V politické H tli
ploiliiitickó Společnosti C Wlisll
inirtonč lir Štěpánek ji- I!'! roku
htár ii svoboden !) Ameriky pro
vázoti bude jej sestru slečna Sté
pánkovu uby liyla tu první dániou
vVHlniifťtvl
V minulých ilnccli vrátil st
známý rvanuclický kiizutfl Hcv
fiih Křcm-k nc Slívej Iijkť Miuu
i' svuti miiiicIkoii t cMwiiiovcii
hk lli pnliyl ctriuíct iiiiNÍiu ja
kn nliipi' sknst(iviiikýh
prcfilivternirli kIm'i"i v Anurict'
lini'ni jeho jť iliifis xtiáuui po c'
jych (Vrhm h u Mdrjivi' Olintvnk
zíistupy lidu sc Ncliízťly vMy
t 1 i t I w
KUVKoiiV omimoiin iivin ?( nu
lnulo mluvili nu t A 1 ot li lidu u
noho v kofctťlíťli Hov Kviirk při
MhI v Miiltunori' Md„ kiln Mrú
ťdst svých (IvoHiiířhlciilťh prňzd
niti
Znňmý českou inerický puhli
citta iloscf Jiří Král nyní jukn
vlailnl ún-tlntk pfíMthíťí ve Wusli
iuatnti' kIiivII Iih ló ííjtia hvo
jt piiil("átii'li' iiarníMiiny Kra
zapnal ni v kulturní i'jinv ('o
chu HiiH'1'ii'kýclt Kynu vytrviiloii
pric-í jalui novinář' KpÍMiviiti'1 a
přckli(lnti'l Nhi-oiIíI h dne 15 f lj
tni roku 1870 tui Kliitovsldi v zá
pmlních ťVeliách a istudoval (jvm
yihium v Khitovccli Po vvist tiil-
vhiiI jymiuiNÍii v ( 'i'cii'ici oilchra
no in -Ameriky kl bry imiičil ho
Hniličky A vyntinloval právu na
státní uiiivilrníti inicliijíniiHké
Anu Arlmr Jíž v ió tloltií h ví jSur
naliNticky einnyiii n poKji sta
km xnoliiprucoviifkotii JiiiiňHnvťin
v Slavii vydávaní' v Kurim1
VIm„ kde pu nť'jnknii dolní liyl ó)
radním Xiipnal knihy "Aineriekt1
právo' "Víru a vedu" jhIo i
crhni fiidit KpÍNň rncnílíeli jako o
ICIácclovi Hunovi n V rocf
]í))") Mni sn flrncni rediikec Spra
vodlnoHti kde pracovní n) do ro
ku 1!)U kdy př-ijal tnlMo v civil
ní Miwljft Kpojrnych Htálfi J ]
Král niipMil cHou řadu prací takí'
antrlícky nvcřrjuil celou řiidn
přcklndň t éeítiuy dn Hiiflícíny a
napjal množní ví pú vodních pnící
firo liilcrnaelonal hncyelopaedía
a vládní publikací' Přejeme tnu
plnu mrelcc riniolio dam k dalíí
práci
V Cedar WhUh Neli„ ziiHtřc-
lil ho v tíelifo dn'cli v Ijyli výcli
todí'ři dvacet dva roky Mnrý kra-
jan Kurd MMn v dopise který
pn hfdií zaneeliid prolilaíuje ho k
nulalcniu h ne odhodlal (
víVúwy } oflmífiiuř lul ieénou
tmotj Vel(0Vftí do ktft( y %ii
trtHcival Zyáti prodaj v 41 ku
UtfifA slniíl u tak zvané fíiud-
ťttnrífi dívÍM
Do NVw Yorku peíjd v Uch-
in dtK''h %nfimy {fMmlnvpnuký
úpmnk YtnnWkok tYtátčimký
brttíř' OiiHlavfl Fríátfimkélio ahy
tlí absolvoval níkolik ipiidu Su
(WHifi da A meříky hyl pravá riM
nvoJÍ manželkou Kranfííck Kríá
lftMk tiieRkal ve Hpojcuýeh Hlá
tfídl pocdu v foť lJl Vkvfť
fíu mfAlíícnéh roku vrífil m o
vldj i ž vbfto minm
byl eiMB i nmWr fíiWsů
byv jttktffhmík Hwmwiw
1MU V Uk l 't("1 MMl'Ani
vU! ttt Jrlit lnuti
lukt4 r nc)lHr d Npru(rk
1 á i A pi4iti lhůtu v tS íi
tn %ký I !t'4tiihi r ku nd
ntuHÍ frkihfittiW rruit)li
V I0tn Vmn IVnni iirk
l iíitnikkí hfd irint drho
- ypi A t Pruhy líUI r
d Alí t rtil kiMI ll t'l pn i
dchtrt t kMdnM tvk tTpUhllKy
xdtilrt diif IT fljnu um vevtu
MHIitit!Í %tHÍilid intituct Nh'
m MdoHijkov A hývnl siclthnncnt
ni prucoMUťt v ťMcuifii piVd h
tv nul pti"ilc%íii v uiuvlii nu
4tívili titt niřito kdi tuA vclki
ioud-tj pfátcl !r Alieo M
rknvA bU v rioe PMt u
i mi tttkiUiHktMi ládut jli nhvi
Mli I Vrlcrdy II V Jedlík d"hř
řpiňvy odiMoxaly lo jí hro{ trot
mrti V Amrriď tehdy zahájili
její pfAteh Htrititd uby docílili'
jcjOmi prcpiíitcní Ur Alici M
vrkťvá pícj % dle iloAU' rprá
y oMiliiu ptidkovHtl tfin ktcíi
v tech takých chvílích jrjílm jí
vota nu ni paniHtovali
— V techto dliceh ptjVl do
Npojrnýeh Stát nřim ccxký pc
vec IWh rmtrnv ahy fdc iiwpo
fádní kioiccťtnt crtii S ním i
rovci) přijdu jdio pnní jcil jn
khivlruí viitiiotkoii a je má tu
úiiiydu potáduti MiiiiOHtiitnc kon
certy Pnul 1'inlrová je todnčkon
t Chiiidimi a píWJnlft po řnlu let
v Anglii klc horliví1 propavrovn
la skoii tvothu hudeloií Pan V
mírov a války pracoval pro omi
tnostatiicní čckoilovenskclio mi
rodu vSenii pnmtřcdky jako člen
ccsknslnveiidu' kolonie v Paříži
Sedm lidí zabito při
železničním neštěstí
Sedni lidí hylo usmrcenu a dva
-ft poiiuicno a niclii! někteří vfii?
nc při srá-o (liieiiťo Si Hoston
rychlíku x IliilTulo (levdainl la
kcln in New Vork (Vntrnl drát
nedaleko liric Pa„ ve středu mi
unl'ho týdno Třídím ricňtf-stí ne
hyli HomkI nálcžitř vysvětlena
Má se za tn )o stalo se tak ná
hlcdkcm ticporoiiiuéní rnkuzfini
vydanýiii výhylikářfitn
Sovětské ultimatum
posláno Arménii
líuská sovětská vláda poslalu
práv kteró získalo francouz
ske iníiiisterst vo ziihraniéiilidi zá-
IcíitoMí t Arnicnie iiltiiiiatum
Arir 'iiií žádajíc o dovoleni prft
Hindu liolíeviekých vojsk unneti'
skýiu úeiníiii tak ahy tato tuoliln
c pdpojiti k tureckým naciona-
listiim v Mah' Asii Arménie ode
přela vyhoveti této žádosti Hol
So v id žádali tak na Arménii altv
zrušila smlouvu uzavřenou % Tu-
řeckem v Nevrou Přednfci frnn
eoiuskélio zaliraniéiiílm minislor
štvu projevili ohavy h drislcdkcm
zamítnutí hnlAVvickc j!álosti Ar-
mciiií hudoit prudké hoje mezi Ar-
iiicuy o IioImovikv Anuenic iioíň
dala spojenec o pomoc ale ai? do
Mul v teto voci nebylo uéíiicno
žádné rozhodnutí
Italská policie
zatýká anarchisty
Políeíp v Miláne" v ílulií získa
In důkazy o tom hi tamní anar
oliisfc maji V záméru iiodniknrm
'tí řadu (errorÍHtíckýeh ňtokfi nu
různé třídy ohyvatdstVH Ani 10
aniirehistri hylo zaléeno 7uld
radikálního dílníctva MarrAti
iJcntiair odehráli se do Ucrlína
ahy sáéasttiili ho seliňze v které
zá upec ruských holsevíkfi Zino
vřv hyl také přítomen a v níž
přetřásány hudou plány snolccnř
akce pro koijiunístlckoii revolucí
v Evropé
Holicvii i na Krymu
Jk s- Hdtuslcpdit nfinnm
Ji' pnitU h Í jsrtU (ICtMldtt p
h řrkt iMpr n sovrruvýi kdwt
frity v idudi Nikthi nn
TiHtchí r%V Meíi ininíslř
V(dk jk c uiiiiji' cd pť
ti tolicí lu Vmiř ltl deset di
{ VťUtuniotli kM l shoirt kteří
li'řddjl se tuk siindhii jVo pm
lililnii vujkii kleli ni dusiitl
ht V nllAn( lui létu Huti
Jihotilovíiiitt rnu8Í
opustí ti krajírm
v okolí Cc?Iovce
dnodi ívhtótní noft i'iwyUmtwUt
vládé v ktoro mk n oUnmíMt
odvolání jílio#lovanskéio vojnka
forc vstoupilo no jilehisoířnífio
řiouií v okolí ( 'Hoven PohÍM''it v
okolí Olovco v'Ki'ásku v miwi
lýoh dicdi koná rty dopadl v pro-
tvfnn imwHku Pmi níkoilki
finy bvb nmkmfwu m íihcLh
u%mmu
Soupis mnjetku
1 italského králr
"A IJÍUM m MrlIHlIUlje }o maje
trk kilc Viktoru Kinninnhi hd
odhadnut na !JtkHMHKt hr coi je
dle niiéasu' ahttv sí litHttH)
SmtpU královu iiuijcikii prnvc
den t I V sollllhisc linvýttl ti#
iMivnclin řákonein Král hnito pla
tit! r sv'ho mníetku lanř ltHHt
(HK) lír ťoétuV Ihuhlolii xoukl omč
ho mnjetku královnina hýla od
hadiiutii jenmn na ltHiOlHKi lir
Vojíkn generála
Wrnngcla odražena
' Nehiistnpidu se sděluje i Nna
hy itenerála Vfniicla protihidíi
ViekéllO VlVIei? V jiíuílll Utisku
mocnit i so předmostí Kiieliovky
sctkiily sc a nezdarem Shory w
neriía Wra naplil utrpély xunéuc
ztráty v iiMiirccnýeh a ritnciiýdi
o liulševikin padlo au kořist také
množství váleříit ho materiálu Mc
iíi iisinrcciiýnii nalézá sc generál
který Vcld jízdeekémil hhoťu Ihir
bovíéovu Vojska Kctirrúla Wrau
třela byla zatlaéeiia do oblasti Tmi
rida za Dncprein kterou hsiu
mají vc své kontrole leoti Trn
cký ruský Novčtský ministr vál
ky jak sc praví osobná lidí kam
pnu pil iccc jnicpru x iiriMMcu
v Orlu (iciicrál Wnnigel podi psu
zój(n kterým ut voiiiit sc lokální
eiiiva sc iiiéiinii privnnscM
Pii podepsání iknim tohoto pro
hlásil generál WraiiL'e že doufá
v lirkc zakončení občanské vál
ky tak ahy zcuvttva mohla posla
li svoje delegáty do národního
shromážděni jež rozhodilo o forniř
vlády htidoiiclho Huška
litl
o s
MacSwiney jo uměle
W š M
vyživován vc vezeni
Tcrencc MacSwiney lord tuayoi
Corku nalézá se v poslcdnh
dnech Clisto v dcliriit a vézeňské
niiforíty pokračuji v umélém jdu
vyživováni přes všechny jdio pro
testy dle sdělení bulletinu Irské
ho svazu pro scheuréení Lord nia
yor chvílemi nabývá védomí a
vsak není to rozpoznat i svoje
pnitele
V DOUPĚTI KUAAKÚ OPIA
O návštěvo pověstného doiipéte
kuřáku opia v llalavíí vypravuje
spolupracovník amsterodamského
Teb'gi'aafii toto j
llo doupěte kuřákři opia vcd
jsem no Nvým prlivodčliu polici
stou v noci Nikdo si tam pří
ehozílio iievňiniue kroiné ("'íúann
u pultom který vydává kuřá
k u tn zákonoin Manovmoit dávku
opia
V koule ti hambusové stéuv e
d{ na Špinavém polátáří tři domo
rodí I n kouři Jsou až po pá
obnaženi a nohy majíce pod se
bou požívají opiového dýmu jejž
wi jí t dýmek n malými hlavička
mi Patrné začali teprve nelad
UHiiluvf jeřté zmiitenéj jejích ja
zylt jo joMé iiohyhlívý n nevypo
vídá jím službu Již ze zpfisolu
jak dým soijí je vídétí -nalco
což jo pídrno ostidé také vý
riu požitku zřejmého v Jejích
očích a ci léui držení
VejziidnéjAÍ z nich který ho m
áéfiíti)í rozmluvy vstoupil patr
né UŽ do druhého Mailu V vodu f
dýmku z iM a překotil ic na zad
4 jako mladý vlk: príHo}(
do vyfivoní 0„třií kouří díl
f nodhají toho vřd t
'Isá í tm n
Pohled io o mi trapný í tí
hun svého prlWiei! ddc Al
Uim j jeátA íiňřo N' dvou ííro
kýoh polítářch ležících témér n
sebe leží tam doni o)ut rnuim
dhipfi v fipfoé íerroocí NVkoíl
ří MŽuIcnaadiají M jřáfA po
védétí tm Alo je o jenom M
bdrtiiíj jejhh fžký jk Hmh
il 1„'iu v dliříii vyk'ri
jí t$lk nw&bU tviky r:t!
hijfcí w froMorri MmUé i
řMvrAtJI dhndič tistili4nÍ
A p'Hlť d Jehtrt i id4! i A%
(tnKiují vi'iím k tU i
h eiti tivhi inilnjc ji
ld 'ihi ďis lka petiinínt l
to hH t-n řhíh V puk ty
ddť tiAvhdaji ihtcjdřiil jiikn
kihí přkihi UhiUi puk Jrttc íř
klk ktríHvVh llhfn
je k"oc KnfAk upadl v Iduho
kv kiiMi k ktttý se ťiphtjk HhdA
niití IMalni následuje pliťliá
Idu rt ním h' kiihlC jinak
p„ lutio jtk je ííduM J'd'ii
iiv lad jeiiř promluvil lo mnift
h H bot" jdoi jřk je pí llii tfi
l h slMhý i jiný dostivá i huť k
H i ml k sc Konči fiaskem
pett pici li!! v nový Mmv jsa po
htIJ-n v pilinu ó litj ilénky Ale
vín Ind j'in v rxliiii nudní apoii
ji hlid i nit se Hrkoncčnč iťiisť
iiMoi úeinkMii jeďiMité Aťávy Til
Vsak iirovců lilhiimlrt V nich ttor
inaliil činnost Kfleeid a sníldu
ilovčku iii stupeň vifcle t)o inr
lev uč řijo není si vědom lmns
imstí svého stavu
Mtíjné výjevy niobiu řiti iu
ď' Všude jsou podél sten tytéž
spitiHVc polštáře a všecky jiu
oimazeny Přece však jo koloin
mis hluboký klid Jenom pravidel
né oddechoviiol jd! li liéktcrýell
píeSlo V chrápání nasvědčuje to
nill že tito lidé jcAte Jlijf Iillllk
je to úplné dání smrtil Icla leží
zeda jinak než při obyčejném
'pánku a jsou úplné ho vlády
Steny všemožných odstínu
sloupají s potStáTu Ty jsou vý
razeni jejich blaženost i kl ásiiýcli
přeludu které sc jim zjevují
Jsou brzy vášnivý hry bob slí
vy ale vždy iiinteiiy protože ja
zyk je bez moci n svaly úst o
chromeny Ostatné je ochromeno
eelé lélo hroillc ZCVIiejsKlI HCIlí
na téehlo lidech nic lidského
S hrůzou vidím 9" pře tento
příšerný pohled se inflj průvodce
usmívá l'lu'iu' mi lirouwidu m
živa milvýidi dít llhďte tambh
len s probouzí! V přltnit V po
zádí místuoiilí jala se Jedna o ft
výeh mrtvol pohyhoviill Noa
hduié údy pohybují sc tulilo i
nuilátnéi tcžco pokouší sc třlo
vzpřímit I -o nlo hned zase kle
sií do dřívřÍMÍ polohy Ozvo sc lila
sítý rften Je vldčtl pohyhnjfef so
rHiiieiui Také noha so natáhne
nic narazí na "človélui" který
leží před ní Ten leží tíSo uč do
tek nohy byl citelný Alo pro
hoiizcní pokračuje Je slyfieil
zvuky zprvu iiečláiikoviiué a hrz
bnrvé ale poneiiáhlu zřetdnéjhí
Mrtvý ho probouzí novu noku
sí se vstát! tentokráte přivede to
trochu dále nic v pfilí cesty uví
r a opčt klesnu tiapčí
S ncsmlriiv ni iiuimem v nitru
spěchá in ven
NA6E NAVáTÍJVY
Pan John W Vavříčka f(d
ti i t é i
dik mi i ocniiouMis lovvii na
uávšlčvii do miKcho závodu za ví
tal vc čtvrtek m t a když ohno
vil sí předplatná mi "Pokrok"
sdělil n námi fo so svojí dcerou
slečnou Kiloiiicnou přijeli sc do
Omahy nu nčkolík dní podívat
Pan Vh v říčka vlasiní u pocabon
tiiM nejbohatáí kra jiné slálu lowa
lanuu o i'd akrech a kdo letoš
ního roku méli opčt velkou úro
du ovsa a kukuřice kteréžto plo
diny se (um mimo výnosné do
hytkafeiií ponejvíce péMují Ku
kuřice jež sc tam nyní jíž pilné
vylamoje vydává už Vt huálú lio
akru V krajíné této mají rolníci
úrodu každého rohi zajiálčnou
tiáslodkom éebož jnou tam laké
pozemky u vysoké ocnfs ik-pttt až
♦VKj akr
Zvlňáíní vyprodej
S0000 tkli r:l:?5lcti iclnlckjch pozciů
Culit nu Jirlih velké lotUdif v náili(ujru l okifdi!
KOOCIUCMINU CAM HrtTRAMI
8T LOUH 1TA80A RUírAU
0 irinKin poiemkA poriniinik tt dopnu il tu
J A O PREUS
ITATES CAPITOL ITATE AUDITOR ST PAUL M1NN
Sáíitky v Ctediidi r války -
V (Vhádi nebyla o veselky nou
ze Pred válkou hdo se ženili h
vdávali napořád přoi draliolu
doiiřié rostoucí ' rok l'MJ hylo
iiIih VI tisíc hnátku AI' hned
první válený rok poruál loto
4l'řfai rovnováhu Koku 1013
zffniiuendy úřidy j"i polovinu
soidKij XI lfcíe 'leprv zfo v ř
M7 přibylo Vídd-o tří tíwíco
NVstířiéíe rózbodovlí ho UU k ski
iiéinij kroku h v roco )í)n dosáh-
a u iá éísííca !J7 fíí NVdoNla-
tk hyřft a nedostatek mužři ví
fiuja Že dlouho jcáté nedolnojpc
přwváícČ(é iřísííco Podíří ťoíiří#
iíly oc hsfaui také défí Kdožfo v
ř ttt ni'odd sf v okkýcH p
WtiViifllUl tW'U vítill U v r
TR2NI ZPRÁVY
Oinuhil Nebr íljnit
NVjlepíí Voli ll!HHtl7frl
Ihlfl vjhr voli Htodui IrtV)
Prostředni A didiil I2U0m()0
Obyčejní dl proslř I0 0ko
NcjlcpAl toče! III (Ktífi 175(1
Ibilri ní vvhr roce! 1 1 Wifri HtiHt
Prostřední lil dohfl LMKlřrt 1 1 IM
Obyčrjni u prnslř 1 1 f0
Nejlep Vidi K paslvlll 1 1 fOf1 PUKÍ
Dolní nl vyhr !MW ll-W
Obyčejní a proslř 7"t'i( UUO
Mexlkánitl (MMko 773
Nejlepsí krávy x iii-
Hlvin "(KM HOO
Iobré až vybrané ittHifú t71
Prostředni už dobré r2ho 11 00
Obyčejní „ž prnstř ll&W 000
NcjlřpRÍ hýécl ke kr
menl ít riOfo lOM)
llobii až vyhraní HWfrr
Prostřední až dobří 700(o H2Ó
Obyčejní už prnslř CtMPri 7ÍMI
Ncjh-pHÍ hýécl k žíru xllOo' }2"i
Prostředni až dobří 7H)oi HW
Obyčejní až proslř í0ll( IJV)
Jalovice k chovu ÍJfMKo 7Ó0
Krávy k chovu l7ó(o' (í'T
Telata k chovu (MK$ 871
Telata pro řezníky H (MKo 1 2(10
Vepřový dobytek
NVjvyiíí cena ll'i)
Príiničinv prodej IJOOio 1 12
Bkopový dobytek
Tuč Jeliúan reiičl tl7Vf 1200
Ji húata ku krmení 1 1 fOo 1 1 V
Kočd fiMKti] !)00
Itočd ku krmeni 700ío HV)
Skopd ((„'lOío 7'iO
Ovcn íUKtyíi 727
v Obilní trh ' '
PňKNlCK-
fis
Vláda vyplnlila
íánl hondu Svobody
Jedním t VVsvétlrld výsiid co
nV hutnili Hvobody V posledních
dnech je okolnost to vládní po
kladnu v v plul Ha již načiié umo)
siví lét bio hondu a tak v ala jo
i trhu Ole poslední rpiávy vládni
pokladny bylo pAvudiié vydáno
hrnula Hvohody a Vlléstvl v ceiié
tMi rjílMfiiPi a lne HO ráll by
lo jích v platnosti za -+l:iVl I niv
což nano uá snížení o +lH!s
W 1702 cíli téinčř o !) procent
Odvolání homlá Hvohody M liot
Vltfstvl provedeiiM hylo různým
xpůsobem a nehvh vydánu žádné
úřední oznámení z nťhož patrny
byly by podrobnosti zredukováni
bundů ji
Malý oznamovatel
NAUÍDKUTÍ K HŇATKU - N
llllljo ilimll Kliň llllistl 'Ull hyi ll Siilič KU
pM ' Mii'0 klinika NrilAlliill nu I 1ollMill
ciiiiii i illiinli iiloviiii ntiUI lul lil
ruliil Mon ilulile cmMi-iií ilminiv a
lMi' ilciluá niiiiniliďoil ťpHiiiiiA nu-lil-lliV
h o iliiKI piiiliiiloiiistl ilnpíAle tím
V K„ T "0" Avenue ťomi II
IUitlf Ihivm Ailv ITinUpd
VDOVKO ř iU-iiih ilčlml !l a i ruky
uláli lile-lii Uici imii ku v cli-nl Uu
inrti-iinHlI O ilulAj puilriiloomll hiiliiilky
n-Ii c li tle mi: VPllVi:' In ture iť
1'clnok ťull ťii„ 1117 l! Ho ll Ht
(iiiuiliii -lv 1i'Jh
1„ tvrdá lItHuf 20 1
2 tvrdá 1 Odro-10!)
:i
4
A
I
tvrdá IIIooí !!)(
tvrdá 1m:Ju7 l!:i
tvrdá - V((i "-IkI
Jarka 210ú72l:i
rozOU! VnM s 'línu o II wl
nii d li kiiiiicliiii d Ml kliiHi-ty iiu'Ii
Helu elektrika nklep vdeckii v iie
lejiMni inU-llil h inliíill ltlliMi
♦-Vin liiiimA a mtiytek na splůtky TU
se iriilli iiAbylek lilii (ilrtnl Jllimle e
v llc WIU Ho 1 Hlr„ Hniitli IIiiiiiImi
AilverllKciiient llxSpd
"ťKISKfi KL KORDY — nové zásody
licjllý Voliér — - ilipií"il liill (líc
J f o n — a IfiifiiiMiiii na 11 iillrl lIMu
MIIíhim - - Adv Ilr'1
20H
IX
1H2
1H0
77c
7ř!
HOc
'I jatka'
2 inlidianá
" !l nihdianá
" 1 inícluiiiá
K I K (TtH !—
( Is 2 híla li
íl hílá
" 1 žlutá
' 2 žlulá 7W7l)c
" !l žlulá 7Hřo7ílc
1 uiíeliiiná 7n
2 míchaná 77c
!l míchaná 7Vo7b'e
íi niíchaiiá 72
OVKM-
2 bílý (Míi
" íl hílý !% íi„c
hílý pd
" J iníehfiliý lMl1
ŽITO —
-
t 'S #( 'i'iOí Ui
JKfMliV
' IS o i i Sítlii
m m
Projev ihm Roola
o Svazu národů
Clíhu Hoot prohlásil vc své řc
čí přednesené v New Yorku v ú
h-rý míiiiilébo týdne že "mírová
smlouva n Némeckem byla hy hy
ui seiivalciui a Amerika stala Hy
so členem Hvazu národů Uiíyhy
president WíIhoo byl povoíuéj
ním" Aváak Wíhon neícvil žád
ué odioly U povoluoijí h trval na
tom ž" soiloiva uncí býj příji
la nemépéna {od héheia mé 'a
ilmavé řW-i prolilátiíl že AiucrióH
né mioii pchpčtj k obnovní va
lového míru zvoleiím ufitkUtťH
ídauovlsko- k Hvazu národu JmUtUi
iiini(iitin od P? Auhy kdy Jda-
vval pro ratifikací adrové %uAou
vy a Hvazu národů s výhradami
senátu Tylo vhridy jsou dl
luilíloduHrttova uui!im(uiL nni
iniMl 'yivú íťuvoraéťtt Couf d
mofcraííckého prií'ds(ého kao-
dídd inu tumulu hy poltu o prU
tnCHd ťtťúřuíi fi mftti) ko vnutili
CCWKÍ REKORDY - iof !imy
'! vliíř Hiií'4tii l neII do-J-liei
a llnniifinii nu i uhl í iliii
WIHlion - Vv lhi
NEW 110MB — yiiriiřené nov A id
Ktiejn v prmlejl iiiují — (iuMrnntim
ťiiriiltiiifl ( i JU 11 uIIisb ()
iiimIiii — Ailvnrtinniiimit 13 tř
NA PRODflJ — vitrinA a ilnhfe
lifeti iekřiMia wtvh eíticliiá tiinhiviit
mu nli-lui olicleiitart řjM amohii krs(n
n íl juk v KiMř Itilt v okolí 1 ml Ind
iekArn le I'rn'lív6ia m pf léhioo pro
hllilce i-lcl jetí iln HtiirA vlntl (t po
ilreliiMmlI ille nneli hbite ne nxnloié
a VAdiivH Klonily 'fyieliill M l
AilvertUeineiif p'if'liii
CMKĚ REKORDY — imtA wv
luijnř vOicř iiiičht i ii(7lí in
1'lmi n llefiiiiinii nu 11 ulie) lilííc
Wlllloii llxíl '
- '
rRUMB HE kiiiíiioí proibiviirkaj
ki'tli iisliih řríitíím ani p(tnnt
Viiekav Pept Hloro Ho Oiiodia Nebv
— AilverlÍKCiiieiit i2
HENO NA PRODEJ kI i
eey nu lewl Koneiký JNMAN
NKMH A-lv 'i%U
— i n
PRODÁM piOitkrovoa di-l-iíi hmHvk
lim turínu i míla o Hdiiiylnř Neb1
Pii plliiM-Jií vniu iiienii JíPaoif
aneb whtnhíi andulek y Idíkéai oll
Aotoo J7í nuijitulf Míduiyluř Suhf
II I AOVCltluHlIMIlt 1 l1d
Proti tíoÍMttm a Trápeni
PAIN-EXPELLER
0lHMá MtMk %$ V PM OH
PftÍTCL V NOUZk
WM svou průtrž
fiiht pí uwt tf wi) Wf u
llM iflM plvii lMH pHI t4 f4um
HMf mil huti Mmiié 4-mil (mm
m m IhIiI 'tnAi4 ntťiťi lM UfUmiiň
I PM M l#4l IhltlIU' 1 W M Mwf ťMI
im piv ftnU fnM h%lf
tm tiihí nimém miov m u4i
♦ i#i M
frlfm ¥'lm tHIŠ tff 14 HamUué
+ o' mM t"' wZ™iZ