Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KDUril vvAř
ItClkMK
POKROK- ZÁPADU
i XVOM Vf £4J£ AUfWI CKSkthú IIIW V áJUtKfcSL
ssrřťirj£
uA44ř AUAITJSÍr
Cisto (no ) n
V IPtitaitn awp S 'tn tmou krmit ko iw authorued ry tks act cr octom i w on nu at tur row orncs or omaiia hcb a ÍJwuíoí ÍLiTÍTmmi
' I „„I -I- V „ „„ „ '
RAIOÍTN R UTI-bOv
- ttfr
i
0ríy nra
r
I
Skon jeho nacieicl v sedmdesátý čtvrtý den jeho
hladové stávky — Kaplan Dominik a bratr
byli u něho v době skonu
Teronee MitcNw iitoy rd mi
fir města Corku- v Irsku zemřel
v pondělí v i:40 lnul ráno v
Urivtoii vězen! v Londýně po hla
dové slávce trvající sedmdesát
tii dny Kněz Dominik jeho sou
kromý kaplan a jolm bratr John
MaeSwiney nalézali se ii jeho
smrtelného lůžka v době skonu
piii-lnnemu a iiinilii il buřič
skol) M' píi píileitosti sVello zvo
liMlI měšťailOstoU
-lsti již značně sesláblým náslod
km odpírán! potravy MaeSwi
ney postavil se na stanovisko ío
soud není oprávněn jej sotiiliti Na
začátku přelíčen! prohlásil : "Jsi m
loni mavorcm města n jeho nej-
bulají odíhrojcní
Ma Swiney po několik posledních i vyšším sudím Prohlašuji tento
dní hvl v bezvědomí ueh s tolsond a nezákonný ti tv kdož na
toxpozmiu svyen piatol
Hladová slávka MnoSwineyc a
bájemi lilu iin 1l srpna kily
desíti svými společníky byl xn-
Ičcn vojáky v Corku když podílel
so na zasedaní soudu Sinu 1'Vini
si ii nyi postaven prou mnul na
základě zákona o obraně říše n
znán vinným a iilsoiijrcn na dva
roky lo vězení Na to doprovod
byl do Itrixton vězení v londně
Jakoukoliv potravu odepiral pfi
Jímat i od divilo svřho rnhVnt
h-ronco MiioSwinov livl radním
mostu Corku a lord iiiayorom ói
starostou zvolen lyl vo jvláslnfm
rnsíHláví mřstskó fndy tohoto ni'
KtH dno HO bfona tohoto roku
Myl jedním r předních vftdeft Sinu
Feinistň a píed sviu íivoleníni drt
dňieiiólio úíndu v irskť' samo
sprAv? byl doportováii n víznni
ně k oli kra to Tak' v roeo lOHi byl
zatéoii a věznou vo spojení h ir
skím velikonoěním povstáním
V den posledního zateoní dno
12 srpna pmlidilo so MaeSwiney
ovi tmiknoiiti ilo ulieo zadními
dvořnii radnieo v ťorku kterou
vojáeí obklíčili v5ak by píoeo
dopaden Po svém zatěonf dopra
vou ll do vojeiiskýeh kasáren a
dno 1G května postaven byl před
soud Vojenský soud uznal joj
vinným pro řadu přecinň zvláště
z kontroloval tajné" písmo policie
o měl ii Kobo dokument který
nudil vyvolat! neklid to jest ko
pii rosoluco městské rady v Cor
ku Klibiijíef věrnost Daily Kirenn
nu irskému republikánskému
srn t i
není ihtou iieast za provnnioc
kteří mohou býti zatěoni na zá
kládě zákonu irské republiky"
Hned následující don po píelí
ěoní lord uiayor MaeSwiney do
portován byl do An)lio na palubě
torpédoboree pod silným vojen
ským doprovodem n vsazen do
vězenf lirixton v Inuidýně Vláda
dno 19 srpna oznámila že byl od
souzen na dva roky do vězení
Hladová stávka MaeSwinoyova
vyvolala pozornost celého světa
Anjtliekó autority téměř denně zí
skávaly rňzné protesty a apely odj
V lru-dn ♦ uřnninuje! Skid
i1inaski' n nA přodbwih Vo
ti Svay národu v tomto nřsto
požadavek jiby Zídiájenv byly
ktuky v nijitni odřbmjoní vteoh
elnioei na rákbidé élánkn osmé
ho smlouvy Svau národň Poia
davok tento píisrl vo toriné noty
podopsnnř Norskem líáuskom a
Séďkom WdajiYÍ aby Svaz ná
rod A provodí první svoji povin
iiost Hadu Svazu národ A odkáza
la notu tuto námořní a vojenské
komisi V prvním zasedáni rady
Svazu národu hlavním předmětem
jednání bylo odzbrojen! n ríienS
nioziitá rodního tribunátu Jednání
loto bylo přísně duvěrtié Skandi
návské země posinvily ie rozhod
no proti uosavatinimu planu na
ziízoní iiicziiiárodnílio tribunálu
s po ily so k ptidpofo rňnývh do
datků
příjmy Vatikánu
TPI1FMRF HARSHIfJFY STARÍ1STA IsukIím mř lva
MĚSTA CORKU V IRSKU ZEMÍtEL
V DRIXTOn VEZENÍ V LONDÝNE
ISPOJENCI ZAHA BRZKÉ SKONČENI
přátel irských snah po osamostai-
0 Sní ze Spojoný'b StátA UJiQÍíh
zemí Sinu reiniste v Irsku na
xnaěili vládě že v případě jeho
smrti dojde k prohlášení vSeobei
ne slávky n k váným výtržno
stech po celém ostrově Také pří
mý apel ku králi anglickému u
kázal no noúspěSným
o vezeni získával loni mayor
téměř denně spoust v povzbnzova-
eíeh přípisA od svýeh přátel a ta
ké apely aby od hladové stávky
upustil Na poslední apely od po
vídal vytrvale že kdyby vzdal se
svého boje "zradil by irskou kvo
mdli" a že "raději zemře nežli
by to učinil"
Historie samovyblndnvění To-
roneo íuioswinoyo uepoeiiyímc
pAjde jako jodna z nojpohnullt
vějSích kapitol do historie staletí
trvajícího zápasu Irěnnu za svo
bodu Vyvolala pozornost v celém
svřlě Smrt MaeSwinoyova nuižo
míli dalekosáhlé následky
paní Leva Sorvieo 4S rokA stará
lAtLlníil- ijMnt Zt lla MUloruvá
JO rokA stará manželka Jessc
Milci a a sestra předem jmenova
né n sleěiui Holin Millerovi 1?
rokA stará sestra jmenovaných
Miller byl vážně poraněn a bvlo
nutno joj dopravili do nemocnici
v Ashland (íoorjje Hoffman SO
rokA starý oleo sleěuy HolTina
nové jenž v automobilu se takt
m lézal unikl zrnněnf
Předpověď velkého
přílivu přistěhovalců
V roeo I!)'J1 přijede do Spoje
nýolt Státň niillion anebo více při
Klěliovalcň dl o odhadu federálních
úředníku jež založeny jsou na ěí
hlicícli zn fiskální rok koněící JO
červnem jež právě byly vydány
Pokud hp čistého zisku v ohyvHtel
stvu a naliriižciií pracovních sil v
lihu práce tíěe rok končící řerv
Sjoiii ziiaiiieiinl větňí stěhování z
Ařneriky do H v ropy nežli Kvro
py do Ameriky Celkový poěot
přistěhovalcri ze vSeeli zemi byl
4JOIK)0 a vyslěhovalcA jHHJi:
Hlavní poccl přišlého valeň přiSol
z Mexika a Kanaily Cizinou" při
jeviích z Kvropy bylo 2-'J!W a
vritivňíeli Ne do livropy iT)0lJJ
což ziinnieiuilo ztrátu 10000 Před
válkou asi 81 procení přislělioval
ci"t píiidiázelo z Kvropy avSuk' v
roce !9L'0 tvořili ovropňll přišlé
hovnlcl toliko f7 procent Od čer
vna vfiak Již je možno pozoro
vat i znaěiiý vzrfiNt v poctu přistě
liovab fl z Kvropy li přlMřhovHlcě
f úřodlifci předpovídají h tok-o-o
fihkálnílio roku ovropňlí při
sfřliovaleí budou (Voíli (ipěliiě
85 procent Celkový poěel přlHlř
hovulcA Vo fiskálním roce konéí
čím v ěorviiu roku JO byl tři
krátě lak volty Jíko l'0t V
Míhovalofl v roeo 1919 lilu tvořil
ponzo třetinu poélll přÍNfěliovalcfl
z roku !H V pimlednícli Iřccli
měsících vSak příval přislěhovuleA
byl tuk znaěný žt smělo možno
očekávali inilliou přistěliovulert v
roce 19J1
Jihoslované vykli
dí sporné území
JujíosIhvío slíbila vyklidit! plo
biseitní oblast v okolí Celovco v
Kraňsku dle sdělení římského ěa
Hopisii (liornalo l)'ltalia Časopis
tento Houěasně sděluje žo co nej
dříve zahájeno budo mezi Jugo
slávií li Kalií vyjednávání v zá
jmu urovnání otázky Adrialiku
Na vyjednávání tomto budo io
podíleli prciuicr (liolilli u premiér
Vosniě bude stáli v čelo jihoslo
vanské dcleiíaeo
Mnloobchodní ceny
klesly o 2 procenta
Mnloobchodní ceny potravin
klekly o dvě procenta během mě
síce září dle sdělení měsíční zprá
vy stutislické Yifndovny odboru
práce vo Wttsliliijftoiiř Nčldoré
polrtivíiiy zvláílě hnimhory a cu
kr fioklosly ziuiěiiě v ceně kdež
to u jiných nebylo tuk znatelného
snížení Hrnmbory poklesly v co
nfl o 22 procenta cukr o 20 pro
cent a zeli o 14 procent Maloob
chodní eony nepoklesly do tí mí
ry jako ceny velkoobchodní Po
kle velkoobchodních cen udá vá
so na pět procent
Tři oběti automo
bilového neštěstí
' Ashland Noh so oznnmujo
in lnic hyn usmrceni u 'jeden
vážně zraněn když automobil ií
zený Josso Millerem farmářem J
Ithňen štítil so s hrázo 1H stop
vysoké piM mílo severovýchodu?
od mostu přes řeku Platte v 7 ho
din voěor v neděli Csmi-coni bvli
Nota polské vládě
v záležitosti Vilny
Notu ohledně situace utvořeni'
obsazením města Vilny byla v
těchto dnech odevzdána polské
vládě zástupci Krnncio a Anglie
vo Varšavě Nota tato prohlašuje
žo spojenecké vlády považují za
brání Vilny za porušení příměří s
Litvou uzavřeného přiěiněníni
Svazu národu a za porušení uji
štění poskytnutých Polskem spo
jciieňm u Svazu národu Nota je
psánu tonem přátelským nlo pev
ným Obě vlády vyslovují naději
žo Polsko odmítne zodpovědnost
za nkoi Renerála ellgouského n
lak poskytne witisfakoi Svazu ná
rodA jehož nutoritn byla otřese
n ii V notě so praví žo situace la
to inusf hýli brzy vyjasněna ji
nak iiiiRlická a francouzská vlá
da budou považovali další ukro
cení za nutné
Vládní vydání
bude čtyři billiony
v příštím roce
Vládní vydání M 0000000(11) v
příslím fiskálním roeo bylo před
pověděno sekretářem pokladu
lloiisloncni v řcěi kterou v těch
to dnech přednesl v konvenci A
nučického sdruženi baukéřft jež
koniilu so Vo Washington Hckro
tář Ilouslon v řcěi své vyziuiéíl
program vládního pokladničního
riřmlii pro Mžení vfthíěného dluhu
a přimlouval n za ticjpřÍNtiíJsI
hospodárnost netoliko vo vydá
ních federálních státničil okres
ních ii municipálních nýbrž inké
vo vydání lidu Nismněíl žo iro
Krutu vládní pokladny élnl nutno
sil ihy udržováno bylo wliinénl I
po tomto fiskálním roeo m méně
nežil iMtHKWOOO ror-nfi
V doslodlll válkv IJI1Í dlu
jo příjmu ViUiKAmi Itivoriko K1'
koňsko lí-luio a IVnncie ly tuk
V4huinyl fa papeí h nucen
hráltti h' na Špnnělsko Uluivkn
Omoriku a Spojené Státy pri
fťťsk ěsiiÍH tlioiiale ďltalia
V ěláhkii iutdewnéui "Ameriku
nadť-jí piipcíovoii" Časopis pn
pnjit je #e době kdy Moiisijjnoi
Ihoin veiitnrc tVrrettl vatikánský
Mulsi kret iř státu odehnil se do
Ameriky ubv sňcnsinil se zlatélio
oImIcm kardinálu tíibbonse byl
vomim pověsti h' nyl povcien
vVjednuti v Atuerico pňjikit v
doosu +tMHMnH) V pravdě však
bxl obsazen italským vojskem
sbírkami 4lJUM)000 mezi ameri
cký mi katolíky Monsignor Cor
rot ti dle sdělen! jmenovaného éa-s-opisu
obrátil so k Hyliiňm Ko
lumbovýiii Dolcaeo líylířA Ko
lumbovýcli která nedávno navslí
vilii Vatikán jak s pravk nabíd
la papeži fViOOOO slibivši zbýva
jící obnos do inillionu sebrali po
zději Vedle toho prav! časopis
tonlo dále líytiři Kolumbovi dali
papeži na srozuměnou že v pří
padě vážných nesnází v Itálii
imlezno ochranu n pohostinství v
Americe Když v roeo l70 ÍMiu
byl obsazen itavlkým vojskem
francouzská loď po celý rok ěcka
U rozkazy od papeže Piu v Civilu
Vecehia a američtí rytíři slíbili
k v případě nové krisc ameriekft
b' l H' Kjnl 'poKi poloihnou
John Reed pohřben
v Kremlu v Moskvě
Tělesné pozůstatky Johna Hec-
da amerického spisovatele který
zemřel v těchto dnech následkem
tyfu v Moskvě byly vystaveny
po celý týden v dělnickém templu
ruského kapitolu dle sdělen! de
peše londýnskému časopisu Dativ
Herald Čestná stráž složená ze
čtrnácti clonu rudé armády stála
u rakve duem i nocí Slavný po
hřeb HcedAv za obrovské účasti
Jělnictva a téměř všech sovět
ských vftdcA konal se dno 21 říj
na Tělesné pozAslatky Koodovy
uloženy byly k věčnému odpoči
ne! í v Kremlu
Zinověv vypovězen
byl z Německa
Švédská vláda odepřela poskyt-
noiiti dovolení M flinovévn jod-
noniu t ruských sovětských dole-
ifátft do socialist ioké konference v
Hnilo v Německu aby projel
švédskem nn zpáloěnf postě do
Huška Německá vláda v minu-
ých diiech vypověděla jnověvu
!e xemě stejně jako Losnwskéhn
Iruhélio sovětského delegátu
Z jednání rady
Svazu národu
i
Hada Kviizii národň vc svém
zasedání v llrusclii má píid sebou
Ion řadu olázek jichž uspokoji
vé roseni Jo ziiiiciio tvrdým oříš
kem llndii národu rozhodla so
odkázali otázku Arménie svrcho
vané radě Dálo jednáno bylo o
tom má II aiiirllěiun anebo frnii
ětina hýli úředním jazykem Irva
b'ho iiiexiiiároilnfho tribunálu Ha
da se rozhodla přljmoutl ncli ni
mi moiiSiii které byly přiděleny
různým zeinfiii no základě smlou
vy rakouské n Imlbarské Jméno
váuj kmnlno k urovnání sporu mo
zl Mvédskom n Finskrm ohledu
AlíímNkýeli o( rovft bylo colivá
lono Clciicni komlso bude nepo
chybně titké Amoriěftn Ijenát Jati
pHderowskl zji!iipujfeí Polsko
A Waldemar zastupující Mtrv
sko přijeli do Ilriisolii n budou
vyslechnuti v záležllosll polsko
lilovckélio sporu
JI AS! VYJEDNÁ-
VANI S TURKY
Od podrobení jich brmv
nou mocí bylo nyní
upuštěno
V ťníihntdu se omimujo že
spojctici upustili od svého plánu
zdulut Tulky braunou mne! ievkou
a pokusí sc nviii o vyjednávání
Zprávy tyto dle sdělen! depeše
pocházej! z věrohodných pramenů
Vdkoverir Dnnad Korid pnša
který se považuj"- za nakloněného
Alijdicaiirtm tl eelv jeho kabinet
resinovali Nový kllbinet jo tvo
řen v naději žo docil! přátelských
tyku mezi vládou cařihradskou a
autorskou
Mczispojciiccká komise 'kttiráj
hudo vvjodnávati o mír s nacio-
iialisty odebéío so z Caíihradii do
Andory nepochybně v tomto tý
dnu Armenšt! u turečtí luieionali-
sté oznamuji zaujetí města Karsu
shory poj vodoníui Mustafa Ko
ma la paši
Aěkoliv piezi ílrnzinskem a At
ineiiií se vyjednává o vojenskou
allianei někteří Arméni jsou pro
ti tomu aby prvně jmenovaná re
publika vstoupila do jakékoliv do
hody s nacionál isty kteří chysta
jí so k pohybu na Patům a jsou
ochotni přepustit i Oruzinsku spor
ué poliranién! ťíeiní
Zástupci 1'krajiny kteří pod!
lei i so nn konferenci v Sebastopo
la v těchto tlueeh koiinnévVHla-
vili náhled žo oddělení ('krajiny
od zbytku Ruska by učinilo exi
stenci obou těchto zemí nemožno
stí
Italští nacionalisté
chystají prý převrat
Milánský korrespoiident lon
dýnských TimoM sděluje žo Itálii
hrozí nohozpoěl vojenského poku
su o převrat "Nacionalistický
tisk'' ptaví jmenovaný korres
pondent "volá po vojenském dik
tátorství jako léku proti holSevi-
smu a mluví o Uabriclu ])'Aunun-
kiovi jako nejvhodnějŇíni diktá
toru Časopis Avanli socialistický
orjráii však tvrdí že D'Annunzio
nodávuo poslal žádost do Moskvy
o vojciisKoii a luoraini jmnioc a
byl schválen Leninem jako ná
stroj sovětské vlády
Velký zájem o stávku
v Anglii v Německu
'A Perlina se oznamuje žo vůdci
stávkujících uhlokopft obrátili hc
na havířskou internncionálu o
pomoc Zprávu toho smyslu při
nesl ěiiNopis Vorwiiertu Časopis
tento připojuje žo němeělj uhlo-
kopové sledují Mávku v Aniílii s
velkým zájmem a poslali depoSi
anglickým uhlokopúm s přáním
úsiiěehu Celý svět a zvláště Kus
ko sledují s velkým zájmem tou
lo konflikt praví se v manifostě
tihlokopň který sepsán byl Lo-
HiMVKkým a Anoloviěem ruskými
delouály v Něnioeku a itveřejnřn
v ěnsnpiHo Hoto Kahne rndikálníni
oceáně v Herlíně
STÁVKY V ANGLII
JE PŘEDPOVÍDÁNO
Přímé vyjednáváni mezi
vládou a stávkující
mi v proudu
tekl Allplie oddechla si volllě-
ji po uveřejnění zprávy v neděli
žo je znaěná naděje na brzké za
končení stávky vhlokopěi v jejíž
důsledku voškerý anglický obchod
a průmysl t I vážně ochromen
Přiinó vyjednávání mezi vládou a
vůdci stávkujících uhlokúpd právě
zahájené muže věsti k zakončení
slávky jistě v tomto týdnu Pre
miér Uoyd doořme clonové kabi
netu a ástupci stávkujících ulilo-
kopů konferovali po tři hodiny v
neděli v premiérově úřední resi
denci na Downiiitf ulici Po kon
ferenci bylo oznámeno žo v jed
nán! budo pokračováno
Clonové kabinetu pokračovali v
poradě po odchodu deleirátň lihlo
kopů Také výkonný výbor svazu
uhlokopu konal schůzi VSooheo
ně převládala naděje žo dojde
brzy k zakoněení stávky v dnslod-'
ku přímého vyjednávání mezi u-
hlokopy a vládou Žádná síranu
misdělila s veřejností povahu to
hoto vyjednávání ale neúředně so
sděluje žo vláda jo ochotna duti
svňj souhlas k zvýšení mzdy o
dva shilinny dojdo-li k zvýšení
těžby Má so všeobecně za to žo
brzy dojde k dohodě na základě
urovnáni tsporu ktonm4bude niož-%
no předložití uhlokopňm ku schvá
lení anebo yantítmitl
Vzhledem k příniciiui vyjedná
vání mezi vládou a uhlokopy od
ložili železniční zaměstnanci na
vrhovanou stávku ze sympathio
která by situaci ztijisló znaěně
zhoršila
Řecký král Alexan
der prý již umírá
Z Allién so oznamuje žo stav
krále Alexandra jo velice vážný
ii o John zdraví so již počíná po
ohybovat Prtunlor VimiIzoIom pro
hládl žo dosud doufá v pozdní
voní m krále Aloxindrn uvínk fc
zotiifl so musí připravili pro jaký
koliv případ Vyslovil naději že
princi Pnulii bratřil králn Alex
řindrn nebude zabráněno nby za
sedl nn řecký trnu v přlpadé smrti
xvého bratra poněvadž bývalý
král Konstantin sojiřesvědéí z
iiHdcIiáwjíchdi vobd) žo nemá žá
dné naděje nn návrat na Irňn
Rusko má vážný
nedostatek pšenice
Ruská sovětská republika má
asi imiihhiihhj hušin pšenice ku
své disposici tohoto roku dle pro
hlášení uveřejněného v berlín
ském časopise Rothe Fahno drem
Schlowskýni který právě přijel t
Moskvy do Herlími Scblowský
praví žo so nalézá v sovětské di-
ilomatické službě a žo byl dříve
zamesinau jako Iciriicní rada v
Hernu Ve svém prohlášení praví
žo finsko potřebuje 2'2~(HH)M)
bnšlil pšenice avšak sovětská vlá
da doufá že při náležité hospo
dárnosti so vystačí s přítomným
množstvím Zásobování a doprav
ní situace v Rusku dle jeho pro-
hlášení se lepší )r Schlowký
předpověděl že generál Wrmigol
vudee prolibolňovických sborA na
jihu Ruska budo ponížen a od-
straněn v několika týdnech Uo
ncníl WraiiKol má asi 100000 vo-
jáká avšak jenom 00000 mužft
tvoří armádu bojovnou jež pozft
slává lilavnř z bývalého vojska
Konerála Dťiiikina který byl po-ražen
Nákupní hodnota na
šeho dollaru vzrůstá
Předválečná nákupní hodnota
dollaru so pomaloučku vrací Od
května 'nákupní hodnota dollaru
sloupla o 18 oontrt avšak přes to
jo Ještě dlouhá cesia k nákupní
hodnotě dollaru z roku 101 1 dle
výpoélři vládních Ntajistíkfi Před
pěti měsíci dolhilr měl eoiiu '17
coulu v nákupní hodnotě pří po
rovnáni m předválečnou jeho ná
kupní mocí dlo sdělení úředních
číslic Nyní má dollar cenu asi Tm
centu Jednou z liluvníoh příéJu
stoupnutí nákupní cený dollaru
jo okolnost žn lidé nyní neutrá
cejí tolik jako dřívá Jinou pří
ěinoii je zvýňonl produkce Poěot
stávek se meriSÍ A dělnici vo vňiide
jeví ochotu poskytnout I lepší
služby m vypláeerioii mzdu