Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 15, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 3, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
f - - -
Nu putu M t l Majorovi
i '-1(1 Hf 'liltlfl Hl l 1 I tl
!i i'l'"t ' ii(' í V i ji ďdiM 'l Hi
i it t Vl It '( I nit l'' ll
)t t I 11 ' ilt tllillj tlHII k" I í
Íl 1 1 I tO V H"H II '"'I'
I ! lit ( 1 ih ' in i 11% ti
tu ii tm iiin m u y ii íiíi(
l I fr ji jll fct tlllltil !' l"'t
I ! 1 r' l-!i lil ll " "p ''"' "' ll'"'
lí piolfl li l"' ll "illiHillt
tilii i- ji 'lni" id V" v I'íimi
ji v i li i li t I iilimi i i'1'N i i"
II' li i i ltlll"V I' ' ' ' " í " inťixl I
„ ísí-l umí i - lo i'fí I I X
A ii nimi lut kf uji I' '' i "'ví'1
lnll'i lili i rl V ''li llí tliee!i lil
ii I ii !htd in 'IřM lirt lii)
i'-!i rli'l ť t II I '"! i' líiV li"
lllil m l'llll'l'll lllllllll nulu' )
iiliii i li Nu p'itil"l iii V i ii
' U i'ij 1' i'iv i'é il'iiu mV-Iii"'!
I i t r i v viiivťny juni re li'' '
i'lifll i i I tt l í " li In) liilVIIIIl
ť!ltil í'lill i llit ll íelHl lul je
ymíeli ii I('h I 'ii li I věliťy lí l'il
ilnliolii u ' Iihhim' fnliriidy i keři
ini jiiu" 1'iilt 1 I K mí Někdo yi
iikfH'MI Mííjlillli" líeliínt v i I í 4 hf'
ti r lirotiMMH' viny jinde '
ky II lili ilnlMi'1 ll llěllieeké llf'lpl'
linii' v vé pniMMi' tiniiiiiiiií I
j n i ' i m inuji I iiíLiivn í In )y diVn
!i'ih í 'kliiískřiMii podniknť-li ji
iiúni lovy tMÍIIi'im'í í nv)'ini!k'i
vi má iť"lil' v ukuli Iniť fi
lifímíriiii ii' 'mí mMihIi' íi 'I''
IíiIu' dyllí liiiii '! tiiM 1 tu-roli vy-
jíll! S"i lnl'l V JHlIllllHillillI '''I
11'llji' M T 1 1'1 1 t CViíIií lil! ll'llln'lll kl
ni pii dkulni' li viluii l' li m iirnv
jiymi VlilillilHÍ l" Slímluli") í
'imIiiÍI(iiIcIi' j nu " xkoro vniclnii
N'i'ini'í )i'lní"i puk 'ikliííi v li u
lírli krilkiii lii'U'i''i iih' hkurn
vřirlmí ("'ihi A i"jí'li ťiti-k í''''
Ivijt JI'"Í 'IVOjí iKllChlí I iIiwh v
1'i-piililiťcj ďn kilu tiiťl liimí I''!
rlnlky iiíiiii'''lin'li' olrnrlvl Ji't
pyriilý N'in" ilninýiilívý li"
hVnil hiiii i i'it ÍI ii 1 t i lni
iii1mhi ii -lilíží mi M ''l-í ít v -c
Hvť-lio tioluitstv! VSi'l"'ll'l
rícinivoii iniiAlíviiřlí Nu 1 '''
knlli' pfl'l' l'vl'i HUSÍMI KjHlilril
lifllll IrJui U 'fi pml'-illiíi'll Jol
vlk'íIVcll NíÍNIiIhomIii) 111'IIÚVÍhI
jmiin' hoiihIhvim' r'1iliiiyi'lMiváiiii
Šliluilii vyvltní pliiiiii-tiy ziižf
luiviilíi víIhimk' city u iiMÍ-ilíi
clilíiilni' krnidsli
Hindi mc v kvílím fíku VM f
v iicilfili'ki'iii líniiliiii'i'i' 'htf vi-
}'(] llďíí linimlili f I HIIMÍfťl
ifríní pri''l-t(ivi'ii(''li ilfiM'iií
kVi liilí ďiHfvn ílio rodu tnillift
iiáifi inrl(ý'i'li kc rozhoilli }
lilliilil liikllloil líillfiilhkll liillili
a (mIIhhIIíiIÍ n' k ('inu zoufile il
VÍlŽMHlIll! vl-ciiíilí Opnifíli
kii-oírny 'Iťli ' 111 imm-ImmI il
řlí do KnÍMii' lípv I 'i iclíivíli
vkik dliMidilí j"í ii ''' Tm
ncnkcrVu kde vříik jím Mrojvflil-
-( WÚW 1-lN'pjíll IdlíOlllOlivil II II-
jc ř'H i'dy p'''kV ]'' Fulk''
Mfivii linn m vypůji'ilí imlomoliíl
niiloílí tíná trojní [nmky n krA
fifVt l lkru Vl'li ' d- vSudf
IIM WViTII JSOU V"íň'í U°-
wpokojíMij h i ít 1 í v Un řrt t li'Z (díle
lni m iVtnvtfnfm pnňfiím m
Iliidliilí M- h nimi
Alioiiřili VÍ("dV VojíilíV ri'H oil l
kítí nc tm 1'fliil n tii ]')' ft ii"-
1oť hkoro vřídiní vojiííd vliouř''
ri'i ncdmdio pluku kvli Vw
hnul AliMtifilirÍHlr v lioni uctili
fiíi lep (ÍIiiiImiiii Víiliffií vdíliť
'Tdiori nitlíli kvi' l-nilry
cf k rmf- di)fiiiť''iii dAMojiiíky n
revolvery v ni''' podfi"lojiilk"iii
kleK' první přibil Kpnl
hl rojní pmíkii Nn ' "dpovtl'-l
(lviitfiiÍHÍlHť VojtMi Krmn
ptix rolník z Nokzovh lim ?e p
klivíJ n'( wfroíiií pnSkii iitífrt
w ifiifní vlťuÍTřieí e tikrylí !"
příkopu Ale tienkriíníl rC IV-f
riii nlcdílo j'dio život jlrioSky
klet) fřirlev ni ynú Ontnfní ftftk
vidtMiee př"'4ln n znidu vzdulí ne
(o nřkolíkfi rriírmíWi Toho irn
w'fho mUrn při tíltiíei z lít"
retn! KlftVťfií lili Mlfiiofí lil tlíí(
i ří!iií"í ptde Zff pok'řil letiík
liniiítíiiky Tom " powliovivwlí
e lvlí vyiv(it V
diny í- iifilmítlí 'In 'Ivoni lideli
vdio liiH í" ři''' lilí ve dne y
j nti liolíefí kuftieneeli íívíee j
iíifoil vřelotl í'ff polévkou j'
vlí mi""ní pí' roltílpdt Ittbví
jMiŽ tlbi f''tttlttviiln n ]Uáhf
iwhuf wwfVt n'lokí nyrovírri
zelíw kferHt tlo-ťdlí kl" "
niku Tí z "'''I' Vndídťii N'h
ft fCovíř lylí Kvtzňití odvezení
při tki Iíř1ti'lil nďinuzertl k
niHÍ z"lř'lení zi vídeí řní'rn
Kupliřft
A wtfttuíj
jÍHU
I
IS Kiii- i tiii li "M
1 i'ili k " li !'' ítdfil"M I
ji inli ttnitiiki Mitill ntuditilt
i i ! IVi I-' li 1 i A kl
(mh klín ' ptnt'l H
li-ktlo lt !i 1' M
Imíiii ' li t prtmAlkrt irdi
I liti v iihi#di v 1 l" kdy I tk
HijkVdu m ih n 5u ill lil" luk"'
l llí pnlltpH Ir' ll kdi-J li'
pl Mi? li ll tu ItAVldt I I
"H ilnlnltii il iirt li kťlllll ''
ndv "ni I Huni v In ' Im
AIIt ii Im l i-l íl n) tlu '!"
! v i ti i 'i dnu jílku kv té ni
Hr('l'l t I In V !" í jořdilv
MimImIv ll f l'i'l lt"i' Idíílnd V mni I
tifui iili mi r I iil Jiik li"iti
V in ll'l!Íi II ř ''" I ll'll'll l"''
dili vniiikíl Iřtloi tntlUili
llll"t lili' !"'llp"lll''l'Hl' "lll 1 li lnu
Ifí ÍHIirll Itťíf livli pM-rillií
tlld nlířll llliilllk Ill't Iřílkmi"
i '„i ll"-l'' 'lil I 1 I"'''!
lldíl I 'iliiHi' il "iliddi i ml
il' Mř lnllM Kďl í lid''
!' lilii" Il"[ li MlUHllf '' SVrllU
inu 1 Ihio Aiťlttt ilfViílťlin k vi
itil pfiil iidniťil li'idiniiil VfriTlil
I iv mi tni ly tdtiiíť k li'1íin'i
iTltl liln sídlit Vlljíllll Mf''ll'(dr
Iim pinkli I iiuiImii -lrliil Vi'di'1111 p'l
illi nlfiWú il" itiiiliiíli "lílu iďy
niipiidcd vylfidili loliiidmilí
líltltirlltl Hllllďl 1 í H 1 1 1 1 1 lí 1 1 1
r t ř i vi'íi'jni'' rf-fk-liivlť ťí im
prtí Imii IiÍI II fď' ri ski 1111'llíiliy '
V dolu' kdy v vdm Iiu'IiIi ji
cílili Zlllillíviljíií llirlVilll Uílkoll
hk:t diiVnlil l'l kniiiírnjící liclvnf
'lťilull ili lirl ť'"l in' I Itt tllldťj
tycll rrikíidl ixotu livlí Iti Z
(hnilí sidiylnn'i li : liíi ICoVii
fík' Z''dník Slnrč 1'tižcíiiiee
Anloníii Sťniliiv "dník z Tejní
re lllkllli 11'TIIIII'il Zťdllílť Z"
Nlnr'li'i 'iisti'd-iivii 1'ViinlÍHi'k
1'iinr cildiíř z KoťVÍmi liudříidi
Sv lilu Horní Olieciiief Jnkidi
Nejedl rolník " Slirélm Dvoru
lllll Itrlllllíř "dťvile ' lillll1ie
4 jit mí kvil ndiiiiizeiii k tre
(Hltil od '-1 í ďl (i'nili lei féžkč
Im zehíř" Kozmli k kyl poileisií n
líloinríiekúil iilieriílftll Hlllllc-
I' nt ii (-eneiél Hiím livl v den rnz-
midkii pííioiiicn v Horu Uyf kyl
rozMiilek př'eélcn IhimÍ liylí vede
ni ipél pudle nlllífíí tl'l Vezení
"1'odívej ne lnifíe" pravil je
den y iiieh lepce "Indy lllílil nIii
ví ňilieiiíee!" Toho dojmu ll toku
zdrcení (Vilifi z Horu! Nde vy
padlí linii IioIi hI ! -My feňlí tl
níei jliic tu VVss1 vftlil liéuieekýin
knpiltleiri liylí j-une leluly znÍNÍI
óovAni iMiiliiéoviíiii ve Vhftdi prrt
veeli Mvýeli ii lu kyln mim mléky
(t JieéílUlé llleilélí nu to jllk nní
i lililj! Zd'
lélli preil In
říziiivuii knutou hkkíÍHliýťli inil-
liomířPi
'o di viíli' hodině kylí nimi Im
ňi vyvedení zu 'niéslo nu nďdo
vzdiíl'in' dvneet minut kuta
lié -jejiell vodili je Zlltdiíízklimi 11
oldouky iiky eo nejvíce prodlou
žili jejieli muka hih ih Imí ii ko
diiili se j''ji'di utrpením Křížo
vou eenlou tnu jejíž" Hliifiízí jíina
jíeí ii krveiditívoti kýlo némeeké
oliyviiieltttvn z Horu krájeli ři
íi elilnncí zmužile h lilaviiim
vztýčenými li několiku Ce
chy kteří jsme elitřli liýti nvI
ky otři li 'hiiic na rozeeMf n pla
kali j'tine Clilaptd fiíí mimo vi
(Kli mme nlzy poroiimřdí jím h
poKlnli k iiřim Kilo nlnva s "H Ho
lieiii jíme nevinni' oiImoii-
zení I" A kolem nich ježil nc ch
lodíkíi '
Teprve (to pfil lcnfílé doílí mi
mmto kde je (Iiicm Nedai moky
lek Nu kraji Jchíi pod mladými
liorovíeemí Ivíří v tviř Htřetlolio
ří k rodícímu mv' iitMciiř' liomol
ky mi okzoru zu (nisekoii klekli
každý il jedtiolio Htroinu Kuti jím
HvřiZiiIÍ ruce í nohy Nlu tlívřikf
nejvíce nemeekeli meřiřřikft nf Ží
lo' jím liyeoovíld tvřiří v tvři
ýitíy n iUi kýly znliiiZíny i jen
mužům německým kýlu dovolen i
řfltn vzřienři podívani na vraždu
kezlicimnýeli n nevinných hochl
řcdťýcli U4(' jednou přemetli
jím ruzundek zeptali m n p"
Hlední přřmí ale eíiwety kter'f
J'jcdcti z nich přál ncmdí IV
zdrav mafec od druhého dílí!í
vyřídili I'k jím zubili vízal
Wfky na oti Helm mkidýefí du
ří záclivřdo w v fřdec!'i Hedm ží
víel iifidííí k zatetelílo IVH
ehhpcí jlí prowítí o milost l"
kylí hiikí odkytí (UmAvitoH
MímliradkH( Wiiwfi M ř'lu
kil kýlo pobaveno prolkním zi
ní wetoíka (''líkorii tehdy ť
lí(c( UtrnVÍ: poMtdky
('1yH kylí poMiivcní proti jed
mřiaii tivdmtihioi ve vzdřilenodí
í ptil kroku (Jyit % ukh mUíH
elnidí hniti liuij! zde hýli potup
né ziivrnždéiii před liokitou krve
! pMťU dH kUV
ť'HÍI IniiHf UVll ÍHlit ňvll
ttH'l
' tě Mříni poVtl rtnlk Ili
!'Ui ( "rhe?" líttirt frm k"li
I diii I nlidný' li l'l řikVr't
li M k ť t Mvi im fini A
licrké nlu iiimlvii Miniu " Ml rt
vil Huni likliiř!"
H-ltj kniAl inM pík "lovn Piu
Vil: "íVhit fllt Mjílli"l kt pil'
i'il't n t v nt jxi'11 J'J iiMiilířttl i
li lu m proloí" voii vinu ndpv
1 ilí lin I' dy I mínil Mitíit iti
pittimlli iue e řil uiťnt jejiell
doÍ "
Modlil k" liíltieeky 11 N'liť'1
iieullill i (dtu 'ak ' ninl in"
lilii ťiky nit protože k n
tmi nikdo inif idat píchni Ni
komu llťlltékt modlili "' "t 'A
siiipTtn llolui nu zemí který kú
í" "Nriikíjei!" Nnplel ílovř
k i ziivniMÍ a puk te tui'1 ním tito
Ili
Mrtvá ť'lii kýla olvííiíiui n xn
liítk mi do plachei A tlu Ink
liniiMiýrli a tidporitýi li vV"lřeilnn
)( kvlíi tu vyluiiínii mí rodím'! ní
ziíiť h ždiy I děti krmily e U
mrtvým teliíni aby poknckalv
tlil tiehlénlí tieilAvidéllý" li (Wh IV
Sám tmulný krtlinn kTilior musil
Je (iilllllllitl
Tak vypravuje přihMi očitý
hVédck který přen neliezpeěeti
vtvf mu hrozící I pře krutou Im
Ict kterou pociťoval i přen ii'-
icsitelllý pocit lli-Zpráví II lieillO
Imiielifelí který ho mučil mz
hodí ne hýli jediným fiuid českým
Hvéílkem této potupné a zvířecké
vraždy aky molil hýli jednou h
lolitiíkem Tu tdivíle dnes na:ta
la Soiidrnli 1'řila židuje nn mí
dlí žaluje nn militarism žaluje
nu lidskou nečitelnost žnlilje tni
I rušnou tiřirndnostlií lieniívist
Soudruh rit la každoroční"' vzpomí
nři téidifo wdmi tdilnpcft n h ním
eelřl čcskřl liietiRinil to jesl vSiehrii
čeílí dčlnícl v Horu a okolí Hrn
ky zastřelených byly tiekolikrííte
vnmlnUky zpicttoScny po(1iiiííity
zničeny ale dnei Jsou hliiMiié u
praveny a naSi Hondnizi ustnvili
výlmr který luide pečovali o to
aky četikč krvi krvi chudého li
du prolité rakouským tyranem
byl postaven (líiHtojný pomník
pomníkový fond nebraný z pří
xpčvkn chudých Kklňřfi Kevero
čj'ských je zatím malý ale hou
druzi ne tříí že aul RírSÍ českrt
veřejnost nepTejile Ihostejnř ten
o ht lipeň poslední nlnpeň ra
?:ouského otroctví a [irvní htu
peň nřirotlní Hiimostatnosli zkro
cený jinnískou krví a juiSle svfij
příspěvek na pomník —
VELKOMĚSTSKÉ EXISTENCE
Hoj o živo! je všude úporný
Ale Mimd nejiíporriejSÍ je ve vel
koinČHlč Aticbol! tam jest ve
vňem ii vňude tiejvřlsí konkuren
ce která jednotlivce Pasto přinu
tí ve spojení m nadhytkem pra
covních sil a lidského materiálu
k vyhledávání takových pramenu
výživy f" nŽ někdy nad nimi
žasneme Pokládáf človčk mno
lidy něco podobného za bajku
fen! ovňem jen ve velkoměstech
dosti pfidy na které ho niftže da
řili vfdíkým takovým "také za
méslnřiuíui" Dle vňtdio vňak i la
ková "povolání" musí vynáScIÍ
tlostí k uhritžitMií životních po
třeb nejen jednotlivce ale i rodi
ny neboť jinak by hc jim přec
nikdo nemohl lak výlučné véno-
vatí Jnk se namnoze déjc
V každém vclkomésté lze la
kové "existence" naléztí V jed
notu jsou "specífikové" 'tak v
druhém jinak vždy podle rázu
mésta a jiných prii vodních okol-'
noslí Tak vidíme v některých
velkoměstech lidí kteří e živí
"Mvědeclvfmi" Na řiřad příjd"
fřeba mJadý párek n chce být i cí
vílué oddán Hvédeí bud' vííbee
mházejí nebo ve spěchu zapo
mnělí osobní prňkazy a legitimace
tlomii Nemohou ledy podepxfiti
oďlávaeí protokol Hned vňak je
lu obratný "xvědek z povolání"
a Kňnfek který mnohdy byl v
den ten za těch okolností zcela
nemožný m řtplněs hladce usku
leéní 'páni "Kvédcí" jsou lidé
uhlazení v éeruém íalé v jehož
kaftsách ehovají víeehny xvé prď
voplalné n pnivé osobní prňkuzy
Uotítanou ovíem zti Kvfjj "vý
kon" zaplaceno — ne íe potlle
léjaké psant inxy nl v mětP
již honorář takový bývá pevně
hbin eboil ustanoven V Perlině
ni př obnáéel před vAlkou tří
marky Podobní uvMc) ' "ftovo
láni" prtteházívají tnkt v kor
ťulmxh Muhtkh ihm ti ílíkd
lt lilii IMlIiiltllř í l Jnill lll
'miihlnr i!fiiAim til" n Ji"'
t IimIOÍ Ii pl it ptt 1'lih t Im i
"pnttťxt" lď 10 kl'tl e s"'id
llíl !l ťl I i l H tlí fKřplll S' li
'll!ii ptý )drlí(t! I"l k h
tďdimí lni'ié noi I clloi oltiiiH'
íiit ťn Pitiiii likeji 'iih
lun Im
lllui podlMllí ťVMrtllr jesl lM'1
i!í který il 'lrb!ťi! '
tnti tii'tn d"sbVtt lile ( i Iftk"
jeli V ptídn'i Tllkovťlťl "lib
llotilnikll" IDiiřtlU tlllb'řli V lll
nýb r f h velmi Mnlmko ve
v nitrti'' nií IIÍmí s jtiisíbili od
piilifiřt llWe II koti Vrlrvlií ít
rpt iieoVlíVíi je ťivnil divem -V j
t iclají f pod ji lni rnknn pnii hí
kové bulky pinlničty t kňe iy
bří a kosti n pnil i v ni to puk ne
b'á dnti odliv to lak i si výrob-!
ee čiioln piikbídii j tillil "vello
nlielinilliík " de le pi ífltdili til
ké iibeli-idliíkll h kustriiml jeliní
řií laii!ky bývají víelíké sbírkv
iixletilnirieké a iiimlomieké "knbi
loty tulil" lékaři medikové a
pod Prtpnruji' a prodává jed
liotlivé kosli i celé kostry A l i
licjetl ZVÍÍeeí ale i lidské při i
čeltiž obyčejně zflstává zálindoii
kde béfe mrtvoly které pro své
"výrobky" potřebuje lišto jest
obyčejm" jen tu že je žádným z
obvyklých způsobu jak obyčejné
předměty luiknpujcm" "neode-
I I
o in
Co řekneme výrobci "moř
ských panen" a jiných rarit pro
panoplika a podobné ústavy ' le
jich zamést míní nvíem pozbude
vší tajuplnosti zvíme-li že j" k
věcem ziipolřebí pouze rybích An
ilin z nichž sestaven jest "ocas"
j' hož hiřejhí tlil pomoci papír
liiaehé přechází v "tělo" které
mívá "pravou" t j obyčejné o
pičí hbivu "Tělo" ovkciii se k
"necleiní doiimni" ípotáhne tnké
nějakou koží a — "mořská puti
na" vycpaný evemplář ulove
ný tam a tam roku toho a tuho
-- jest hotov
ledna z tltfjpodivilějhíeli exi
stencí jest obživa e xtarých chru
pů totiž z jejich spravování n
"omlazování" Nejvíce najdeme
ji ve niěneeli ameritdíýeh kam se
za tím účelem poKÍlávaly přelo
mené I jinak pokalené staré chru
py hiinil z celé Kvrnpy
Mohu jmenovat i jeřtě celé řady
takovýldito a podobných "povo
lání" Tak Paříž má celý cech li
tlí kteří se živí Kbíráiiím doutní
kových ii eitraretovvci odiadkfi
" patroltljíce" [to bouleviirdeeh i
náirnžíehv kil'1 se málokdy co ta
kového může naléztí Nn odpadky
mají celé pytle které snášejí v
Pér k néklerémii hostinci na před
mPstí kde bývají tříděny a pro
dávány Hlavní slovo v prodeji
vede dokonce volený "president"
Mohu prozradili i to kam se ta
bií kové odpadky odtamtud pro
dávají do tabákových-továren
které je přidávají do "zvláslě sil
ného" kuřliivého tabáku
HnfiaČe krys znají Antverpy a
New York Mnohé z nich upííe
bychom ale pojmenovali "obchod
niky h krysami" Není jejich
bia vnínt úkolem zbavili byty či
loili těchto nepříjemných zvířat
nýbrž chytali je živé n provozo
vali n nimi obchod V Anfver
pách se totiž v krčmách velmi drží
na "krysí zápasy" nn které se
platí i vstupné I zde tvoří "la
pači ' cech a stanoví ceny jež ob-
náňcly před válkou asi 7" ccntimfi
za krysu New-yorský "lapač"
lisí se od antverpského líni že
"zboží" prodává různým "cvič
ným ústavům" kde w cvičí pni
krysaři Cena řádné krysy v
New Yorku bývala půl dollaru t
"specialisté" nachytali za dmi i
na tucty krys z čehož jim plynul
značný výdělek
Také písaře milostných dopisů
lze naléztí v Americe j v New Vor
ku fbícnjřii n j I tato osobnost
patří k velkoměstským "existen
cím" Nedivíme se ovSern mi
jdeme lí takové lidí kdes v Orien
tě Pí v Itálií' neboť tam jsou 'o
pravdii potřební neboť mnoho li
dí neumí lam pnálí Néco jiného
ale jest v Americe Praktický A
mcríéaii neumí právé pro svojí
míchou praktičnost napnuli níe
vzletného a ohnivého To znjí
obwtará takový písař klerý mívá
aŽ podivuhodnou někdy fiiniivMt
neitmíniou zásobu výrazů
Konečné ebeí jcíip nvéxtí jeInu
exíteneí naďklcrou opravdu zů
♦stává přímo rozum mlátí riověk
klerý uf Živí lim že tu: opět a o
pět tthfat NPeo takového má jen
Inmlýu Tenlo 'tfpeeía listu' vy
hledává v hámhtUM byty um-
l)U E L SOUKUP I
rrRt íM ifH n
1 ' I i-it l ntit M i'l--t Mťl i-
( : i t ll--lui H 'i iA"
I i t-l 'li- VVN r X 1 1' II
' ' -ť-1 1!
Hrnuli řlllt rte# R'1'ti '
D W C Bciííž
ruimt rrKAft
Pokoj ťiílo 11 Olinjíovv Plork
Omnii Nrh
Ti b-fott Smi iii :in nií
itKKt mt rftnnpiav
i i i i i t
cypititijeine k npiue nnikoj"ntisti
i"ilt tmíicli řiíki?nlliu )om'iskn
ío bittin rditrtiín
J O SKOUMAL UkřVrnílt
21 a ani j
iiiiimiiiiiiioiiiioo
4
Blahovičiií
balsam
ifjji léjsí prostředek proti X
KAŠLI I
Huďte ním viále zásobeni
Lřihcv zrv 25o a DOo 2
V lékárně
BERÁNEK & SYN
í- 1C ti Willínm tilifio Omaha -J
r J r ' Svědomitá připraviv
I! ii ekl v'i i eiif i iÍun iimneie
A £
i ky eh z ( cell í
Dr F ASedldček
1270 SOUTII 13TH STREET
OMAHA NEB
(nad obchodem p & U
Lílnla)
V úřadovnč od 1 do 5 odpol
Tel KeMidcnce: Tyler 2-11!)
Telefon v úřad ]oiir r()rn
VR JOS P MAttEft če
nký zubní lékař 1001 Fimt Nullo
tmi Hank Uhv 10 h lťarnitm 0
iriuíia Tel 1 i'itr Wb — Adver
tisemeot D lř
DR J P SWOBODA
ČESKÝ LÉKAft A IlANHOJlfl
Tul (ffictt Hnitli 117
ObytlJl £135 Hotith 22uJ Strciot
Uřiiliijn: 01 10 do 12 liol ďipolj od
i! ili 4 liod oilpoli vnčer ďl 7 do 8 liod
DR J C SOUKUP
ZUBNÍ LÉKAft
815 City National Bank Bldg
lCth and Harncy Bis Omaha
Tolofoa Donglnu 1')0
1T€7
mm--
mm
1 Adolf A Tenopír f
% ČESKÝ PRÁVNÍK
2 %
Úřadovna: t roh 11 a Wll-
fa fit
Í VKfiFMNfi XOTATíHTVf %
X DR F R VASKO
i Český zubní lékař l
i' i:
Z v ilniMm iriHi-liiiili IH70 jižní III
'X ulice ťihtdiiji! w I' do li! — od X
' I do ri!'i — v iiedélí od 10 do Vi '
"i Telefon: Ioiilint li!) 10
Jlr 14A t VAAVp t- - ''A M 'A V A -'f %
SdruZenl (eskfcli m
v Dintiií a potil h Omu
DR SllAMrK J M
I i t W -llnm H
1 ! f„i U U
PŘ KOUTfKV JOHN w
'' i i ri i i- H-ith
itiewiii iii fmti n !
DII NfMFO CIIAQ J
fm I M'l íPmiih iitiif Hltí A-
li l: Til PlllIJíU '""If- tt '
nu Im i i'im (it n !A'-tii m
pei ťnt
nu simánkk n f
l:'tv jJiil 11 titi-r MtonliA
JJRS CHALOUPKA
& CHALOUPKA '
vlii'liil ťiicit tni' I 'loivftnii
řrlll Úll i'ltiil'' til 11 liplMA
im — ci n M iiii" WmiiIi
llinliliA
DR VVARTA J J
rit- NmIíiukiI llioiti
ii"l(ť ml In rnllv ("I tlí'tnil
ii krku pl irifimiliftvAiif drvil
JlliU IMlillIlM Tel TyliT l:il
j Dr B DIENSTBIER I
JI český zubní lékař l
-j " u
í 715-710 City National
j Bank Bulldlrar ft
J 10 a Harncy ul D 4234 J
Dr E Holovtchiner
NfitnlArAl éwltý 1Mř v Omnii
V Clu fioil RAILWAY KyCITANOE
BLK lfi ft llnniny
nn proti (irili''iitn divttdlii
Telefon v ňíndovtíř J)otlřlill líni
Telefon „ v ehydll Jlnriiey 782
X JtÁY ZAřlíZENl
Léknřakc předpisy
Jii'f'llví Wjillll vfita
FENTON DRUO 00
111 ii i ulici) — Toluřon Bouth 012
ItíidAvku léltft rdiirinit — Veílicrí
pnteiitnt lAky
Ochabuje Váš Zrak?
Věnuji KC VOirildlift tnířeiil
iiili ll ll iIÍiÍiniiIkivíiiiI tirejll
C J VLACH
řmtký optik
''Ji f'o 10 Blr„ roh ii Fartmin
(V HlntMl' h'in r4i"lt I! II rtruwn (')
Tulofiitll lllrtWlM l''
JOS T VOTAVA
FRAVNIK
Úřitdovna: CIn pokoji) fíňO
Boa BtiUdlng
Telefot!! UoilKlflH (11 1
OMAHA NEBRABKA
KMHSSBM
DR F J SWOBODA
lékař a ranhojič
1511WilliamulOmah
Telefon Doug 2313
Zlatá žila
Pištěl - Zaplaťte il se vyléčíte
Vlthf hMtiiHft Aili lii"ř fcWif l"ii dllif
Hi )e fi4i AII iiidiihr lífAiďm tm l
llt'#ťli řlilřl(lt lfl íiMllt 4-hUtflllllfl
Hi't Iwlw Ulil llllwl ptml lllull w nttmWlit Vf
IíiiiI nmli-iiíi f kiMm (il' Hil W 1'HWI I'"' tiitViitnil n tfalié ffil4 m tirfilHlI
fííMwi liiiii'ii fi'il řl"i'M I'il ni ř lnilhu n llwillilih liclii'ii'1" ti UK finltH iluMlilli"
ilm (" wt! I -""" tniilijl'-li li llll ťtetl ťvll třli wCniil
VII E B TARUY 8ANATOE1UM MfíH BLDO OMAHA NEBÍl
cítHy'cll liHtill vllíítí NtftťHÍell (lllfll
ii puk hc iiřkdy v tiejvctiíí llík't
Ktj pokuždé t){'hí OvSern tyk ní
piidn itliy lyl iiUíinúUf 'podrn
vín relHimt n — ptdfitii vypri
Vlije ftVOri "ftdililltt'm ŽÍVdti"
SíiiiKiřejtiié liývií nn kiniee ďlře
poliohlín ll jcítt'' H iiíim v liejldíž
ňím íďolí Hhi(Íkíí peiiítí hldt'
Un
Rekové upustili
' od vé expedice
k Černému moří
'A í'řilirdu w otiiiiniije i
ťKfiei'ii'i k liireeknu frthhfí (Uť
HŮU liKih jíž ÍUUítVŮ fiéJÍ V 'í!í-
Dr A F Srb
ItKAtl A RANHOJIČI
Hlt jit 16 nllM Oto)i Tul D miX
(Hirnťhii vfaiivfitm hkhiLÍ hft
Kléru jiikn émf iipernef pivdí
feekin iiíieíofiiilÍHlfiřři hyhl lpil
ítno feckýcli knilift hi wm
itnije " dtílti Itdiko k říditžení
é expedice sitsiMí í'Vllcíe n
Híilíe ui% pndí lií jífcf Ví liiíifífky
Anglie jik M' iitititiinjii't iieiřďdtt
proti ií-Uf vpruvň íMtiftťU tidmU
tek V?íldetcKi k iU'ánřMtijm dá'
iriilkiiii fbkitvíi ihuAmiM UuM
(U)kiu dídHifitlek' jednlíiií rielď
'tle nUiiuhiKt
' ' -v ' ' t