Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 15, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CAíT HfDAKÍÍNl
FDIT0K1AL RKCTION
POKROK
In AátuiM KmuIu tVtml
tttttflTlTTT!tlTTtttltUť!tUtltltftttttltlfltttV
-4
i
i
ŽBNGKÁ HLÍDKA
Jit VrihliM:
ronziMNÍ DEN
A
n t fcrt r nl AIé )uii
n ílnlím H(fkri div V tV
luk íhtil l "tnli liroli stínil
v n mmKu lVh(h v ltU -eli "(
e mia)iU tulii vísndu uvésli V
plAtlucl litu vitnym tihynt ipn
sobem jako v ltji právě koiue
líčili
Nyní Kly Mirt nb 1í rovno
právností občanské jest nutnosti
jív stiidnvnhi národohospodárstvl
N„ Mk fcnrterl l„ lr !„! "rti" H"ikt 'f'ntt
' Iitk řiienio liU me veikC
i V U1 ii- nil sliiM Vlíltf
v in li tm it ili-lil rrm' c
H Fittiiiiktill lnu lilUA -p ll!ní
8 nim il olinu tMim itntvn tulné
niv !"k I tím v y tknut tittilt Anlm
( ln i ihxnl v Hru rtl sliimi lnlit
r mIIiii v d ""lvu xlc ImAiiíiii
Mitv il oKiifiii Keř n"íi rmivs rsvotAi
lilo tnuli I k iH iini :jťiA rnl'l MKj
miiiI Miltiil tu niX'lrflviil 1 1' t fi
mni I uiiit t rtinív iiiiiliylvl
A t t slunre inw iirnii'no
ilu mI tiAiv li'ko ii ví lvi yn
v nř-iii 'iikimIiiI mhu tilěf n uví fni
otriiin nn ntnlrn vA vříwA imitkr uklAilň
A KM lilii jilk ItVrll K HlVdlI rnmvhvrlinll
nul tulo i v & nitro unvnil
lvrh illrinll v pvi liniili nimil rrlon
nt fii- Htúll tuto rinin litil
AI plijlo ru inno rhvlln utnlrAnt
hycli IrliiVjl ninh' v illvřin rnxtournl
nn ťiinlrii iniitky jiiMiniu kloNiinut
nk(Aii(
jii)! v mílii' Kplnlv noví rinrorn(!
SL
MILOSLAVA R II Ll NOVÁ
ZEMŘELA
V tiiiiiiili'iii týdnu dukoiiťilu
svftj život slťriia Miloslava H
lllliiová rcdnktorka a xpnluvy
davatclkn "Zi-nských íiHtň" v
riiiciiKii III IVftstHtky jcjfu
loženy k vřčnrinti hpínku v moImi
tu dní I 'Mi a to yiovnu pjcd
ynluijťliíiu Hji-zdil Jednoty (Vh
kýfli Dum ji-nž práv' koni v
Cliifntrti n tia nřjž h liylu onu
tolik tMila '
Zdo opřt nřcjino jak málu ni
iirilžc (Moví-k nkládat do liidouc
noMi neboť nevfini' dne nni ln
diny kdy nn iiAm padne Ioh kdy
ukoněl zde náS úkol
iVaeovnie n praeovntkň nn ěe-Kkť-lio
národu roli dťdiěni'' zde v
Americe valem ubývň — jeden
m druhým jsou ukládáni do Iftua
zemfi v i('o niiňí adoptované via
Hti A to praeovníei ktefl n
podjali tolioto nevdér-nélio ákolil
udržovali jislkru f-eSství v této
rozNálilé cizí zemi
Ano prneovntkft i pracovnic ti
bývá a h nimi zájem ochabu
je Ktafl umírají a mladí ztrácí
zájetu o řoKtví a též i o čenké
řaHOpisy a zároveň o řeskou lite
rnturu A nemftžeme ho jim nni
divit i neboť mládež zde zrozená
nemftže jinnk nežli cítiti pouz?
pro vlnsf kde Mojí její kolébko
A proto není třeba aby ne Arne
riénné obávali cizojazyčného ti
sku ten přirození) nám éanern za
niknu a možná že hp o zánik je
ho postarají předeasní- vlastní
krajané
Hleéné Mil Hlínové přeji leh
kého odpočinku v Ifinfi maticky
zemé po vykonané téžké a záro
veň iievdřcné práci novinářské
neboť přinesla nám Peským ženám
Ač v Americe velikou obři' —
Tesť budiž její památce
4 & iíl
Když Htát TenncHsec' potvrdil
Rusai H Anthony 1 dodatek k
ústnvř Hpojcných Rtátfl Htal se
ňdél Jdasovncího práVa a rovno
právnosti ženy Hkutkem Tento
dodatek postavil v plném znřnl
zákona ženu na ťíroveň n mu
žem '
Vzalo by to dlouhá léta nežli
muž přiznal ženíí téhož práva ja
kého on nám podíval
Když přehlížíme vývoj Ženy za
posledních Mo rokft ohledáváme
ku Kvému IiŽinu jak žena ryeh!
pokračovala vzdor tolika překáž
kám jí kladeným v cestu' Postup
i rozmach ve včdénf urychlil ti
chý boj žWiy za vá práva Co
KMiám vždy příčilo jest že muž
v sociálních převratech na avojí
družku vždy zapomínal a nevido
mému negrovi i vlaxteneckého a
humánního cílení práva s nadse
ním tidéloval jcho za wbé rov
ného uznal
Nyní když1 Žnia dostoupila ň-
rovni h mulem j na bíle dni by
řlieino joil le
tli malé piilitirké xtinny v Sou
Malt nineHťkém n tu j" pro kaí
dmi myslící íeiiu nutnosti svnj
rofponiánt pfipojiti ku ji'dné r
téehto strHii Stinný republikán
ská a detiiokrntieká jsou vlád
noucími strunami po innoho ro
kflj jsnii struny minuritnl a jsou
strany prohibičnl fnrmcťko ib'l
incká a sociální
poslední lhůtu demokratická
strana seituvčdčihi liedostačitel
mni v ífzcní vlády nnsl jednak t
nedostatku oluhodní proíravosti
a neschopnosti přinést! bilance ve
prospěch národa a jednak t ne
dostatku státnického rozpoznáni
v celém jednáni v srahrnničních
záležitostech V poválečné dobé
Sleduji administraci demokra
tické strany od občanské války a
vždy se osvědčila neschopnou ří
dit! otčŽe vlády a obchodního sta
noviska — vždy se holedbala
progresivnosti ale zatím byla
vždy neschopnou a zpátečnickou
Dle starého přísloví: "Podle sku
tku poznáte je" a tak je to I se
stranami Keťasováut nejhoršllio
dndiu vždy e událo za demokra
tické vlády Demokratičtí úřed
níci dovedou peníze národa roz
hazovat! aniž by co za to národu
zanechali
Na příklad utratili i 100000
000 na aeroplany (letadlu) a bo
hužel ani jeden nám z války ne
zbyl a ve válce ani snad jediné
ho nebylo používáno A tak je
to i h řízením ostatních vládních
odhorfl Veliké vydání a nic za
to Pomáhali Kvropě na úkor té
to země když už jsmo jí věnova
li statky i životy jest teď již tru
chli mnoho
řitraun republikánská od Nvého
počátku měla vždy nn zřeteli —
starat! ae uejprvé o občanstvo do
ma a pak teprvé o ty za hranice
mi Strana tato měla vždy ve
svém programu ochranu domácí
industrie čímž se udržela mzda
dělníka na mnohem vyssí úrovni
dělníka evropského a zpfisob žiti
dle amerického "standardu" Je
známo že blahobyt země této byl
mnohem větší zn vlády republi
kánské nežli za vlády nynější lid
mi nistrnep
Státníci strany republikánské
vědouce že ku pokroku národa je
nutná protekee jeho občanstva v
normálním vývoji tudíž vždy
snažili se pracovat! v zájmu vět
Siny na stanovisku pokrokovém ii
obchodním a zejména pro budouc
nost Snaha strany republikán
ské byla a jest zachovali ústavu
Spojených Států neporušeně a ne
míchali se do zápletek evropské
politiky juk děl otec vlast! —
(leorge Washington ve své řeč! na
rozloučenou
Nynější spor mezi stranami re
publikánskou a demokratickou o-
hledfiň Ilgy národň vzefiel a usne
Scní mírového po avětové válce
na němž 'podílel se prcaldent n
jež přijmul aidž by dbal tradic
Monroe-ovy doktríny a výhrad
konstituce Spojených Státu" Ke
piiblíkáné věří Že je lépo Marn
il se sama o sebe n pak pomoci
jiným vyMříhntl %c evropských
zápletek politických1 a udržet! mír
mezi-národníin tribunálem éímž
by sa Amerika nezavázabi n ne
byla by nucena vstoupit I na od
boj n výboj na pokyn některé e
vropské velmocí oproti druhé Jak
by na to dělo za mírové umlouvy
versaíllské Struční řečeno de
mokratická strana tná v progra
mu Ligu národft čími staví bále
žitoMf evropské před záleí!itoMl
Ameriky kdežto rcpublikáiixká je
pro uspořádání nafiicíi vlastních
poměrfl ft vlastních záležíloMl
"doma" Neboť Jak Maré pří
slovlní — h koáílff je vJídy blíž
íí nežli kabát
A Jelikož Na doMalo žWiw bia
novadho práva Jeat JSwJoucno )y
tmu dluh b b)b do rtfflb V0
b ti li b' p t ldnt lide bi-pllí
tuk id j e pfrdiilu iMiiiiiloti
á líi pek iy lniť'"'! tipl Krtí
U i'im Utalk ilt b"tl d"
dneska na MtaM nby se jj ní
kdy lieipkoMly hlAn' lirdnVUrt
pníité n uliv nrvji hnvAvnIrt y
nv vije n jícny děié
ti'U ktrlé jste ubrHIlkrtlni é
to rinJ N dosud jle se in-duly
jesle Třistiontl učiňte tuk
byste se iimbly siičnstnii! pflítleh
Vne Dokujte fárovrn íe do
veďte pnu jit i ptá v tn ně bylo
tolik fnkfi bojováno?
Píďppvky Žctuké Útulné v Brn
Dlíve ořnáliieno + !U? 10
Pan John polieiir Henibiii
Michigan ''0
Pan lacnb DierS ťlenr
lnke WSseoiisin '()
Pnu Alb Svoboda tliKI
a p Kr Wejslík +:loo
South Omaha místo kvě
tin tuv rakev zesnulého
p lose fa Sk řipského (iÍM
Paní Marie Oddetlová Sil-
sanvllle ťiiliforiila VtX)
Pan 1'Vank d Soukup
Kcnfrow Oklahoma -"0
(Vlkem ikl(M!ll)
Marie T Odettová Susanville
Cidifornin — Vážená redakce a
# i i r i i tš ' I 1 1 1
eein rouinn " oki'oku a panu i
Zase jednou se k vám podívám
vSnk žádám vás předem za trni
tou trpělivost ('as běží jako vo
da a já stále s psnnlin odkládám
Nemohu ae jestě vzpamatovat ne
boť mftj staroušek byl dlouho ne-
mocný n li července dotrpěl
Smutný to památný den pro mne!
— NeŽ ke slovu Přítomně sbírá
me jahody Toto léto vše se pro
dá dobře vejce (!" ctuj máslo
70 centň libra Před 1 roky ne
bylo tu ničeho Přijeli sem lidé
h penězi poslinill mlýn a pilu:
nyní řežou ve dne I v noci délnjl
bedny a jiné věclj zaměstnávají
1100 tnnžrt a Ještě I ženy pomá
hají Nent na tom dost za po
tokem brzy z Jara začal! stavěl
zase něco podobného nějakou díl
nu ale mnohem větší a bude to
trvat rok nežil bude hotova Na
ši pán! hospodáři šil kde cítili
nějaký ten dollar a dali jej těm
millionářftm Jako (iříspěvek ml
sto co by měl! něco lesa ušetřil
pro budoucí pokolení a ne vše
skosit na jednou dá Jmciii řekla
že za 'JO let z těch krásných lesu
nezbude zde ani třísky ale oni
nechtěli vlec slyšet Vidím tu za
stoupeny všechny národy jenom
z rechoslovaiiu ani jeden Nezvu
sem žádného Společnosti 'staví
baráky a rentují je zn 20 a 27 dob
larfl měsíčně "Pokrok" je krás
ný list a lépe se mně zamlouvá
nežli zaniklé "Květy" ZaHÍlám
doplatek ♦lftO tnk aby to dělalo
fl00 předplatné na ěaaopis
a ♦VH) slečně Stcyskalové a těm
sirotkům na uhlí Mnohokráte
vás zdravím a přeji mnoho no
vých předplatitelů abychom u
drŽcli tak poučný a všestranně
milý čaHopiM Naložte a dopisem
jak za dobré uznáte třeba nechť
putuje do koše
(Ctěná přítelkyně! Předem při-
jměte naši upřímnm soust nixt
nad úmrtím vašeho milovaného
cliotfi a nechť všehojivý fa zmír
ní bol váš Též přijměte vřelý
dík zn předplatné na ěnnopía a za
uznáni ceny Jeho jakož I za pří
spěvek pro sirotky v Útulně br
něnsk Duda nás těšili když ča
stěji dopisem zavítáte do naši
"ženské 1llídky'Vn což w těší
a zdraví vás—
Pořadatelka)
1 4
t
Frank J Soukup Uenřrow O
kíohoma i září JÍI20 — Ctění
vydavatelé "KanaMého I'okro
ku' 'i 'Ae vám posílám lm Ja
ko celoroční předplatné 0 cen
tfi do sbírky ve rospéch xlrotkfl
v TVtikoMovefmká republice Sr
dečná zdravím víecky čtenáře a
vám přejí mnoho zdaru whojuoM
nových předplatitelů-
(Ctěný příteli Přljméta vřelý
dík za přdpínfné jakož i za pří
Hpěvek pro alrotky n m upřímné
přání nám zdaru Též S my vám
přejeme vSm dobré draví vá í
ci vaší rodinu —
PořKliléika)
iin říMteur trbi Meh
Ct'oA idi!ie "pltkn"! hc
lliMII li(lliíle lurtj p-tdlHV A lil
V) M Ami iisililt "Puklo
kíi" Ptíbijiinč posibliu fiml ja
ku dedplrttmV Ws tuAlne dr
iibstojné Imť nám dot! vl
řňplil teimiil t ihbrt jest l
neii svnnxé iipihlťjt írtimníil
Si iiiAin jílu ink a ílé jeílo sáni
liubliíiio í" jest pln iiA lepe c
lliěstč kde tini#uiU fiviit vlec
spiileeeiiský V ličtě dělník plň'
Plije H nebo ! IhhIiu denní kdd
to na farní A se tm řas hledí"! ne
inAe Inko ninlMio tniié U po
vidá ~ co máni nn fauně f Kdí
jdu něco koupit! ví ho cenu jest
vysoká kdeílo kdy! jdu néeo
prodal nikdo to nechce Onehdy
jsem plodní ejce po 'JV tucet
Natibnl jsem fftni jablek přivřel
jsem je ale rpět Ilikibi je liecliec
máš li na prodej koně krávy ni
kdo je nechce Tak Jak ledy bil
díl farmařit TI
(Ctěný pflleli! Cpílinné diky
vám vzdávánu zn předplatné Ja
kož i za příspěvek pro slrolky
Velte že se nedivíme že synové
vaši si rovna Jako ninnho Jiných
clil! polepšili Doufáme všiik že
se poměry nás všech časem zlepši
Srdečné vás zdraví —
Pořadatclkii)
M 4 4
Mario Hotovcová Danube Min-
nesuta září 1H20 — Ctěná paní
pořadatelko Chci podat! ještě
dodatek k té Vojslavské pouti o
níž jsem se minule zmínila Psula
jsem že jsem tam před ll roky
byla naposledy lá Jsem tehdy
byla doma probírala jsem se ze
své těžké choroby ale v té době
Jsem se cítila Již dosti silnou tak
Že jsem se též na til Vnjsla Vskoll
pouť vydala 'A mé rodné doli
ny jich šlo s procesím tehdy málo
Tak ze Snětí procesí šlo du Za
hrádky tam se se zahrádeckCiii
procesím spojilo kdežto jindy m1
cliodilo k Vrániei zastrčené od
nás dědině Myla to dědinu uc
úhledná takovou kostrbatou ná-
vra tněla a když e udála nějaká
krádež někde to m vždy hádalo
všeobecně že to udělali Jistě za
se vranlčl! zloději Některé tam
ní Jinochy Jsem znala byli to ale
škaredí lidé a hned nn jejich ze
vnějšku bylo znátl že v nich sídli
zlý duch ' Vránice se přešlo ke
mlýnu na samolé stojícímu po-
tom mo přešla lávka přes řeku %
lívku ktďá byla v loch mjslcch
mělkou Ježto měla lani malá ře
čiště1 ndlud potom už nebývalo
lo Vojslavic daleko Ze jsme šli
tehdy k Zahrádce tak cesta trvá-
la o něco déle ale jaká to milá ce
sta byla Skoro po celou cestu
byla tuze krásná krajina I řeku
Zelívkli bylo viděli jak ne svojí
vyměřenou cestou vine k Zahrád
ce Ze Snělí do Zahrádky jsme se
jinnk nedostali wi po mostě kte-
ý byl přen řeku Zelívkll položen
Po cestě n vykonávaly modlitby I
písně ae zpívávaly Když na při-
cbázelo k poulnlckému míafii to
se uplvalo jak se říká z plných
plic a z ' poiitnického iníMa také
zahlaholily zvony — to jako na
přivítanou Pak ae vcAlo do chrá
mu kde se vykonávaly Jen mo
dlitby Já ne dosud Jasně pama
tuji nn ty krámy j poblíže koule
In slál stan se samými knížkami
modlitebními a obrázky svatých
— malými pouze i dále stál druhý
Man v němž kramářka prodává
In nábožné I světské písně a Již
byla od zpěvu celá ochraptělá ne
boť kdo si kupoval pínen — ať
světskou nebo zbožnou — požá
dal prodavačku jak nc fa pfnrfi
zjdvá n každému bylo vyhověno
Stály tam zelínářky které kromě
ovoce měly též velikou kftpu ze
lených okurek a dvě až tři kádě
naložených Kdo si koupil nalo
ženou okurku mohl se napiti I
láku podhi chuti a to z Jedné ná
doby pili Jeden po druhém Myly
tam Many v 'nichž prodávali sví
ce hiiKary mívali I malé kolébky
cukrové panenka malá ležela v
kolébea Od íaffv tam kou
pilo všecko af pro ženu muže I
díl i Obzvláítft nejvíce byl oblé
báfí Man kde se nalézalo nrádél
ko pro maličké bývalo lo xamé
maílíčky rozličné barvy n bylo
velmi hezké O zábavu také bylo
poMaránoi nalézala ho fam Mřel
tikfi jeden mb dva kolotoče jiné
jiné zábavy PUi ná do jcd
iifi budovy iH napilí vodyj na
1HÚ in jřlálo do velké aíně od
kod Jlue t doslňH Itrt díflf kd
j-in- slítli k bhtU i isl"l VO
loti Kdl jsle" pMlí řpěl ď l
líí líprve jsme ♦ pnviiiiili !
j-dné trl'V sljj pdte í Irt
Více lul tli lu'k"!ik polltliik
dj pojídrtli ie ýih liii?ft
ei pru posilu nosili To bívalo
Hlnlé - tl Zttlliořld iioslvidi M
buibty ilibli inéb tnioh a tl
i bnill t liilínli n mu hi tli chlebí
'ku Zahlédli jsme také I v te
slul se iiidéiá v ndiu stiM a fa
liliu kiatíí biiee P-yly Jsine tn
ké ti mu % ony po cestě tuk Jmim' si
zasedly k toliitl stolil kde klré
mu seilúvala as! čeládka k jídlu
v let ni dobé Slfd prostý ale vy
drhnutý Jako vše ostatní blo či
sté s!o bhi dlážděna cihlami
jil tiotně v šlapaný nd a byly éer-
veiié jako krev D' prvního pa
trn vi dly schody a dole za Jedně
ml dveřmi bylo slyšeli že se lam
Itěkidik osob nalézá Potom se o
fevřcly dvéře a čtyll Ženské se
tam otáčely při kuchyňské práci
ledna byla starsl Žena tak okolo
ětyflelli dvě mladé buclaté čer
vené Jako pivoňky pak malé děv
čátku as osm licbo deset c sta
ré ! to bylo btlé pletl tváře mělo
růžové ale vlasy tak zvlásté svěl
lé už do modřil se zdály přechá
zet j oči mělo modré jako chrpa
Dl vity jež se mnou seděly byly
tři ze Zahrádky! jedna se jmeno
vala Krnesllnn Vnlcbařova byla to
dcera řezníka i druhá se Jmenova
la Kamila Šťastná Její otec byl
kožešníkem a třetí děva se jme
novaln Mařenka Kovandovn to
byla jen jejich schovnnkn Když
ií bylo čtrnácte let musili ji od
vést! do Vídně kn in patřila Ona
na své pěstouny nemohla zapomenout-
přijela je tedv po čty
řech létech navštívili ftvrtá má
společnice se jmenovala Milku
1 Muchova jejíž rodiče zňslávall
a Zahrádkou co se chodívalo do
11'dčeí měli tam nvoje obydlí o
němž možno říej — roztrhaná cha
lupa slunce do ní svili Ale
Milka byla Nlíčná děva měla Mnr
Sí sestru a ta byla JeSlě sličnější
To ostatní zase podruhé
4 4 „4
+ KOUTEK — Pani Radové +
1-l-l-l-!-'M-l-'ř-l-M-H--l~M-HM"H"l-"t-t
Ctěná paní Hadová I Prosím
povězte mně proč se skorém vše-
ehnii dčvčnla tak ráda Mrojf prá
škují a líčí? Za odpověď předem
děkuje— Mladík
Odpovfiď Mladíku: Neviní prá
vě proč právě tak dívky rády či
ní nle snad většina proto že to
mladým pán dm lichotí a za dru
hé je to móda a zn třetí jedna
po druhé no opičí a třeba ještě
hec Ji předčili jen uby ne více
mladým pánnm zalíbila Sama
jsem často byla svědkem kde si
mladík více všímal dívky takto
nastrojené nalíčené nežli dívky
jen tak všedná uM rojené
J
Z KUCHYNĚ
Smažená kukuřičná kaňo i monom
Dej do hrnku kvart nebo více
vody a když ae vaří dej do ní
koflík kukuřičné mouky } trochu
osol a při ustavičném míchání vař
lobré pfd hodiny Přidej pak do
olio ždibce šalvěje a dobře pro
míchej Měj připravené umleté
nuiso buď zbytky y pečeno hově
zí teleel skoipové hiiH šunky
tak nu koflík nebo dva vmíchej
to do té kaše a horké dej bud do
malého pekáčku 'aneb do větší
krabici) od kávy neb jinam a necli
to ztuhnout Pak to vyklop na
prkénko a krájej tm silnější lísl
ky obal knJídý v mouce a amaž on
uzené ucho jiné nmMnotfi
Kavoyý puddtojř
Vem jeden plut dobré silné ká
vy n jeden pint mléka a namoč
ilii toho jeden koflík Mroukaného
dortu mbo žfmlíčky přidej k to
mu pňl koflíčku avétlo hnědého
cukru trochu vanílíe a ždibec o
li t nech to močit hodinu Koz-
kloktej dvá vejce i vmíchej do
toho vymaž formu neb misku do
hťí máslem viej to do ní a no
Mnv Jí do vařící vody a peč v
troubí tak dlouho až Je to ve
prostřed ztuhlé Podáví] to tro-
cbii Nchlndlé a k tomu stiiHmiu
noy M každý vzal dl vfde
Uíitoifné Dokvnv
Jak vyzkoušet vejc jsou li
čeratvá — Nardnít hlubokou mi
niku Mudcjou vodou puMit do ui
♦ bliku Vijre pítkH pudoe Ve
dliU o t ri ►Mi' pitkH plave k po
Vliliil A li(i'ě tlntli'1 pod V"
dun je ji t ibislj i't i !' ie u
liiii' iioiM) pakli Ale ie Hnili
lul pthbil l"í je iknii ne
VMnl v
Vejce se iirtimj! nikdy piiibe
Vňfil Cberine li ej p na tmU
ki t'l j' ibiiii'' ď 1 1 1 1 n " n tulil''
by a iiidejeine na ně vntnl isbi
ptíkiy jeine je n lin biiioe 111 e
plé plolliě IňklO iesl toilllll A Osm
linout nn Hušku tuJsI
N tvrdo vafenA vejce
Vejep se dají du studené vody
lieehajl se pííjíti do Mini il Vli
ti se prudce deset minut vynd jí
se pak du studené Vody Tíniťi
pflsilielii valení se pfeď'jie ze
leuy ni ploukuoi okiUo Moniku
Vfen4 vejce (poacbcd t(tg%)
Naplú hluboký kasirolek na lil
čtvrté Vařící vodou tloclni ji osol
rollue a povorně vpusť do ma
lé misky vždy jedno vejce a vsuň
je du vody ii lak pokračuj až jich
máš dle potřeby ale Mula se pak
nesmí mnoho vařit aby se bílky
nerozvařily ! po vrchu žloutky po
lévat tou vodou až trochu ztuh
nou Vyndej puk vajíčka jed
no po druhém na opečený chléb
(toast) máslem povázaný trochu
je posol a pope při a podlej je buď
trochou té visly v níž se vařila
aneb rozpuštěným máslem Té
se inWhou vejce taklo vařit v mlé
ce a potom tímto politi chleba
aneb také v hovězí neb slepičí po
lévce — Též se mohou vejce vařit
v omáčce se špiirtrlcm Uvař na
malé kousky nakrájený Sporu:! do
měkká v trochu vodě aneb míi
žeň vzít vařený v krabici Cdčlej
omáčku ze dvou koflík mléka n
dvou lžic mouky dvou lžic má
sla trochu osol a opepři povař
přidej do toho Sparní avař lo nad
vodou aby se to nepřipálilo vraz
do toho pak as šest vajec a nech
je tak v lom vařit jako shora u-
vedeno vyndej každé nn krajíček
(toast) posyp strouhaným ný-
rem trochu opepři a každou por
cí polej (on omáčkou se fipar-Iflem
Vtjce i omáčkou a olivami
Uvař as H vajec nn tvrdo a n
iiipcj trochu sehbiillá nakrájej
li il tlusté koláčky ušlehej jedno
syrové vejce trochu osol každý
koláček oimič napřed v jemné
strouhané žcmličce pak ve vejci
a zase v žcmličce n usmaž pak
každý do zlatová buď na sádle
nebo másle dej je na horký talíř
polej je bílou omáčkou dělanou
takto ! Dej do mísy jeden koflík
mléka o když se tolo vaří zavař
do něj k vánek se dvou lžiček mou
ky v mléce rozmíchané a dej do
toho dvě lžíce másla trochu o-
sol a přidej k tomu nn 12 jemně
usekaných oliv a vařící to tmlej na
ta smažená vejce a nes na nlfil
ZLATÁ PRAVIDLA ŽIVOBYTÍ
Napsal A V Smllovíký
Ttnduj ne v živobytí nvém jak
právě míižcS neboť truchli vo jest
opustili nvět vědoucímu že nepo-
Žil Jeho radosti v dostatečné mí-
h
fa'l lze užívali radosti živola?
Pracuj v mládí bedlivě a hyn sobě
zjednal co miožiiá brzy jistou cksi-
ntencf neboť jiMá eknintoucf jent
všech radostí lidských první pod-
klad i základ
Hleď zachovat! zdraví tělu nvé
mu neb nemocného netěší mej vy
branější lahfidkn ani tak jako
černý chléb zdravého
Hleď zachovat! zdraví duchu
nvému Tak na to tak těžko jak
nnadno jest odpovřdítl Přede
vším buď a rozumem noběeký Jsi
ií přepiatě noběeký Mane ne tvé
noběctví náružívostí n náružívont
každá kalí čisté ducha zrcadlo
pak-lí nedosti jsi noběeký Maneš
ne příliš obělovným n přílišná o
bětovnont kope zhijsfa hrob cksi
nteucí sladké ducha harmonii
Iluď praktičuý to jent plávej
a proudem Života w ne-vz[írcj ne
nlahýrnl nílami nvými proti němu
hledě po hvězdách v dálí ne míha
jících věř že hvězdy v dálí nice
ne stkví ale člověka m zemi oblt
žiti nedovedou
Ctižádost i vonf bažení po nlávfi
deset lidí prvé pohubí nežli ně
koho povznese Ony vzbuzují IÍ-'
dem nepřízei ávínf jiných n
malující Člověku klamnou bn
donenont a nenkntečnowt fodrývfl
jí chytře jeho přftowioMJ řku
J U'J'i