Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 30, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
V"
"
i mi i pr- na+m Wt
ítlZZX 4
KR
OK :ZAPADU
ur iriariixfc
r AMjíuiir
rcruinrD abd mmisuTRD vnos íkrmit ho imj authohiud y tmr act or ocrom e n7 on rnR at tmi post orricB or omaha neb
OMAHA NrDR HNK M ČERVNA (JUNE) 1910 tiBiu tnu c
n n L
C U U -S U i — 1
Ar
JV
nn
uuiMUiu
u
Y
JV
nn
A
DOMÉ USTňllOVl SVOJE
VŮDCI KAH01DATY NA NAROĎ
[II KONVENCI TENTO TÝDEN
Oznámeni bývalého sekretáře pokladu Williama
C McAdoo }c je ochoten přijmout nomina
ci měnilo značné nituaci
Pit celý minulý týden ujížděli hp
dn Sun Franciseo Cul delegáti
' ii předáci strany iltmk tu l ik" k
národní konvenci jež zahájena
bylu v pondělí t f ihtttti týdne Po
1 celý minulý týden konaly se před
M)I'Hlly NlllUpCIleÚ IMIZIIÍťll Uspi-
1'iintt'i liniiiínnec pru úřad piWulťii'
tu ii vv j'l nň vulo w n dcleiíáty
klcíl nu konvenci přijdi bez in
slrukcí Také kniiiily se mírnily
interesentů o jistá prohlitšciil V
národní platformě Illiivní zájem
oiiíčl se koliMii nlázky j r l i i i" f i f
které ťfpnlil íkAiink A t rium ve své
platformě se vyhnula Silu' zívly
V il'iiiukl'iitli'ki straně žádají lil) v
přijato liylu prohlášení w pro
prodej pivu it lehkého vínu uvšnk
stejné silné živly vedené V 1
Hryanem jinými pracují proti
triton VAcehnn zdá e niiHvřiln va
lí tomu Jíi' I ilciiioknitickft plať
forma vyline hi' jiik'iiuikoiv urf-i-tíWim
prolilňScní v (o otficp
V pimleihiteh tffch iltu'i'li tilui
žili to rflrtií rknSfiií pozorovnt1
yjintitl ktrv x doHUvmliili-li f i
- raritň mň ncJvřtW imtAjl na fUkh-
ni tioinitiai'11 nvftak vSirlitil ihmk
viijí } Kitwtri' j tuk iifjÍHtoii h'
iďiií iiKíno řinitl jakákoliv iíi-l
povřili Mílu j'ilnotllvýrh nspi
ťtiiit A projfvl to už prvtiini
liliHiivlíiil ku ktcri'rnii ticpochylim
ilnjilť [ú V prtMJ Vhim'iiio yilň mi
iuihvíiWovwIÍ tomu le opakovntí
)it(l iiiVo pololiin'lio tomu co
iililn hp nu ri-pnlilikiímk'' kon-v-ni'i
v Cliiciiffii ITi prvním lila
Novíní -Hdnf' t Aspirantu immlnnw
ni'(loi'ílí Umlo hp vyjt'iliávatl
hliiKOVfitl římvu n znovu A tu jr
hilnř inhfnt h nu luuďc piuliii'
volbu nn "tmnvrho kouř" to j"t
na mni'1 o kterřm no nyní mnoho
nemluví
fiMlnnllivl impirnnti dokouřili
v poMlf dních Iřccli n nebo čtyřech
dnech nrírnnlsiiei vfcíi nII n vSI
chrti prvnímu hlnnoviiní hledí
hIU1 n dftvřroii (lenerňluí na
vládní leonard Mitchd] Vuhuov
kterv nž do ncdřle dál hm li'li
iicjcclnřjilím kaiididálem occki
h iifljiiii-fií fiíKÍ hlasií' pH prvním
hlnwvliií OuvcrnT Ihiuch M Cóx
počítá mi milnou podporu Klfcdo
zií pudu (i iičktcrých díilcžitďh stá
tu nit zápndň n vyVhodé ( 'ox tiikč
ní fini nadfji h mk( nejvftií
pofet IiIiihu při prvním hliiHoviní
(íuvernfr líilwnrd 1 KdwardH
iiii viiíi htoiiiience iiliivnfi v řii-
dieh odpftrcfi prohihici1 JhilAřmi
impíranty n vftftwi nnctio nicnHirn
poftem Motipetieft Jhoiii Vylanec
fiilm VV l)uvk KcnAtor Itrihert íj
Owpm Wílliíím íl McAdoo mí
utopreNldcnt ThomiiH H MurKlinll
ncriátor Cnrter OIhmn wkrctiř K
u HiiínhrídířP ÍVIhy wkrHář K
T Meredíth wnltor Oílhcrt M
Hítchcock líomcr H Ciimmínírn
JamcN W ííenird enator v M
HínimoiiH WíllífliH A Mryan -YiMk
jmetioviin' je ovíern 'mi
ehv" ukrz nnhkrz
WíUínrn 0 McAdoo z pofAtku
uiťin hvl za jednoho i h-
fi(ví'li konlííl4fft fiomlniice Nfkolík
t'dfi& ili dkonvencí víak oznímíl
iř o nomíímeí M liebÍZíí řielild
Jdia Moiipí-fcJ Jích! J v """
eí tfíHotio liyli heznidní Avínk v
řiwjflí vefer byl" ozníwejio h
mWkm MA4oo je ochoten demo
kratičkou řiomínei pfíjniouti -7mhm
nvfl' hintmn k demo
kralickč nomiiiHil nuiiiiiil v tele
liiamu Cnrter Hiishn i hv vnlčiini
sekretáři pokliidu To rácm ruif
nilu filiuici Stoupenci presidento
va elf xd vojnásoliili svoje snahy
a dá se silné nioíiié"žc oeilne kc
pí i prvním hlasování na jednom
píeilníeb ne li ticjpíedlli' jšílll
lllíslé
1'mvl se j?i McAdnu míiPi! po
čítali na silnou podporu dclm
toiipeiiei odliadiljí jeho sílu lili
2'0 n) (iOO hlasu Mnozí soudí ze
ji'dni'1 se vlilslnf o áiis mcl tře
mi hlavními aspiranty jimiž jsou
návladní 1'iilmcr líiiveiuér Co
a bývaly" Nvkrctář pokladu Mc
Adoo Který t nich je ncjsiliiéjAÍ
jc téžko říci '
O kandidátech nebude uviiová
no dříve dokud nebude přijala
platforma cili prohlášení zásad
OécIíávA se c znaéliý boj sveden
bude o nfktclé články zvláslč o
ny týkající hc Svazu národň pro
hibícc n irské otáky VAcchnu nn
svřdčuje tomu že iři projednávi
til tfcbto článku dojde k debatč
bouřliví' Willlam 1 Itryan je roz
tiudmit učinili platformu tak "mi
ihoii" nby íáiliiý "niokrý" kun
didát nemohl na ní kandidoval i
dali k prohífiiční oláce zaehuva
jí kc iidministriičnl síly není do
Mni určité zuáiiKi
Nejlépe ílifoi inovillií lidé soudí
že Cox a 1'nlmcr získají v prvním
hlasování ncjvlci!' hlasii i přes In
c McAdoo projevil ochotu při
jmout i nominaci Předpoklady svč
zakládají na skutečnost I h oba
pevné jmenovaní mají silné ora
iiísnei' kdežto stoupenci McAdoo
oví budou nucení írjíiiniřiei tepr
ve vytvořit McAdoo liechlil svoje
prohlňSenl nn poslední chvílí Po
čítal snad na náhlý effekt nb' je
ilnč možné fr svoji popularitu
odhadl pMlifl vysoko Polit ieki
sitiuice letošní je tokoví h Žádné
předpovfdi čínítí nelze lkaznln
se to při konvenci republikánské
a mňŽe to to Ntejnč iikázntí i při
konvenci demokratické
)emokraté mitsf počílnti n fa
ktem že rcjmblikáiií postavili do
pole kandidáty velice silné Plat
forma republikánská přen nfkte
té své vady pícce jťiiom aiiicríckč
iiiii lidu zdá se vyliovovati nejlépe
Situace posledních dvanácti mést
cfi by In demokrat fim znnčiif ne
příznivou Administrace má více
nepřátel nyní nežli mflii kdykoliv
před tím Situace v důsledku toho
je tak choulostivou Že vyžadova
li bude nejvftfií pozorností deden
chybný krok mfiže pohřbili vfiech
ny demokriilíckč nadéjc f
Američané kupují
evropské zámky
íak hi wlčliijc Paříže- mnoho
zámkfi vil revírfi obchodních
budov továren ve Kroneíí Au
glíí Hikoimkii a jiných zemích
zakoupeno bylo Američany Xvlá
kb ve Knuieií zakoupili Ameríča
n mnoho realit neboť vzhledem k
poklesu franeouzských pníz je
zde nákup tiejvýhodrif j4í Celá řii
dá druhdy zámožných řvromkých
rodin jf nueeiifl odprodávali dvfij
uinjťtek neboř válkou přivedena
byja do ípufřiého říriančnfho po
itňvení V Francií n Anglií je
nyní tm irodej vftAÍ množitví
eehtíckyeh íídel a panství nežli
kdykoliv před tím
SOKOLSKÝ SLET
V PRAZE BYL ZA
HÁJEN V NFDÉL!
První veřejné cvičen { se
ukáalo velkolepým
úspěchem
V nedčlí dne 'J7 červnu řiibájcn
hl prvid scsukolký slet pjuiá
diliiý V osvuboellé vblsli I'il celý
minulý mésíc koiuily se sluvnosťi
pícilsletové které tu Iv Velmi díl
iilý prúbéh V pálek II V sobotu
přivážely vliíštnl vlnky r celých
(''ech Moravy Slezsku a Sloven
slili jakož i Zetjlí snllsedliíeli sic
InVČ hosty Ceiisl lili sbdll lelos-
ním překoná vá účast na všech
pii'dclui1'jírírli sletech
Ibislé z ciiny dostavili se Vel
Miimi V soluitii a doslalo se jim
officielního uvítání ástupei tepu
bliky a iindsc néhn inílául lidem
V sobotu odpoledne konalo se na
i-vičisti lili Letné Velké cvičení če
skoshivenského vojska V ! hodin
večer konalo se slavnostní uvitá
ní vzácných hostí V ciziny v Obec
iíin ilouié pražském
Večer uspořádáno slavnostní
představeni v Národním divadle a
na Vilu ví1 provedena by In skvčlá
slavnost za účinkování veslařských
klubu vojska pčvcckých a trn
Iméských kroužku sokolských a
hudebních sbori Na plovoucím
jevinli provedeny byly nádherné
skupinové obruzy
Ncdčle dne 27 červnu byla
hlavním ilneiu sletovým Ibipole
dne konány byly zkonňky odpo
Vdiic pak před z ruky statetícií
piiiVedetui byla Sokolslvciu cviče
ní prost ni a sjciová scénu ("'ást
ndpolednílio priiTiimu vyhrnžemi
byhi také cvičení hostil mezi ni
hiiž nalénli se také američtí (V
i hnvé V licdčli večer opakovaly
m' slavnosti nn VI liivé n slavnost
ní pícdsliivciif Vjlivadlcch
V pondělí dne '2 června vzda
!j Sokolstvo hold presidetilu Mu
uirykovl ii konali) se slavnost po
ložení základního kamene k po
mníku Žižkovu li a vrchu Nitko
vé nad Žižkovem Odpoledne nn
cvičišti nu Letné opčliic provedl
ca byla prostná cvičení mužů a
žen n cvičení liostí Večer pak po
třeli opii ko vány byly slavnosti tm
Vlfnve jež jsou jednou z hlavních
dělových l trakcí
V úterý dne Lí) červnu uspo
iádán byl obrovský nokolský pnV
nul nejvftAÍ jaký kdykoliv vid
la naňc staroslavná Prahu Průvod
leuto v němž pochodovalo na
ř()(i(() Sokolu a Sokolíc pochodo
val od l'riižskélio Sokola přen Ví
nohrtidy kolem čínského musea
po Václavském iiámčslí k Národ
níiiiii divadlu li po té po Miitoiry
I ovfi nábřeží na náměstí Staro
tnfstské Hlavní sletové slavnost i budou
Jrvnti celý týden a po té konány
bildou dalíi fclavimstí poslctoví
jež skončí oslavou iimeiríekeho
dne neodvislosli dm -I července
V sobolu dne července' bude
lavnoHtní konert v Obeeníni do
nič n v liedčli dne 1 července
provedeno bude slavnostní vztý
čení amerícljé vlajky na Žoťínf
Odioleine uspořádána bude nn
Žofín velká lidová slavnost n ve
čep slavnostní osvčtlcní iihťiostroj
itřclbii koncerty zpév tance be
nátnká noe nn V)tvé n pod
Cukr z Českosloven
ska do Spoj Států
dak zpťávn z Prnhy wdéluje
Ceikoslovenko produio Híiojeným
HtitAm 7M000 kílownmfi eu
hru KiUigrnm rovná m í dvéma
íi jcdM fřetin libry Nyní vy
jedná vé o koupí dalííeh H0000K
kilo((rrfifi
POROVNÁVÁNI mzdy
zřdzrNCU NA KÁRÁCH
A JINÝCH DfLNlKO
ZmtiCTlmncl ipolfřnostl poulií
til dráhy iniUI ia uohft
tal i Jejich mula
Jfit níxká
Státní želeioiiétii komise jež v
Omnzi' konU výslech za příčinou
urovnání rortržkv mei spolčeno
Mí pouliční dráhy a jejími za
inčslniinc i klečí dntiiuhail se ívy
Aenl své mzdy stále jeslé pokrn
čuje ve vyšetřováni a shromažďo
váni fakt podaných spornými
M ran a mi
V min týdnu lí A Leusslcr
místopředsedu a hlavni ředitel
společnosti pouliční dráhy v Onm
ze a Co Itluffs ve snaze aby do
kázal že zameslnniici nu poulič
ních kárách dostávají slunnou ná
hradu za svoji práci svědčil že
lito Ho posledních devčt Hlčsícu
vydělávají průměrné f 1 "" měsíc
ně a zároveň předložil tahiilku
iež ukazuje co vydělávají jiní za
mést minci v různých odborech
Vozkové kteří pracují průměr
ně 10 hodin denně dostávají od
do if'2A týdně n v sobotu pfd
dne nrázdniii fjídičí triiekíi za
Mejných pracovních podmínek
dostávají od +2:1 du řf-tť lýdnf
líídiči trucků n ledem již pracu
ji H až II hodin dostávají + 1(11
měsíčně
1'olicistč zu H hodin denně n
ícdtiim liliem mčííéiič itdO-deiinl
mi prázdninnmi v roce vydělává-
od 1'2'i do #110 měsíčné de
tektivové + Hió měsíčně Dcputy
řerifové ilďJOKO iiiěsíěně — Se
kretářku mnyorn 1 f0 měsíčně
Poslovu! poslíčkové po 1 čer
venci měsíčně - Temiři
$112 na hodinu j pokladně! cihel
MM nn hodinu i bnrvlři 1100 nn
hodinu i plastýři if'1-' hodinu
za H hodin nrnce slehni stavěli-
ni dělnici vsak bývají nn celé se
zony bez práe
Knihvedoucí na bnnkacli 110
už iM-IOí řijímiiči vkladfi L2
už ijilKO měsíčně Klerci v tfro
černích obchodech +25 f!5 ý'
dně Obyčejní dělníci někdy jen
15c nu hodinu ! v jatkách Mc tm
hodinu stavební dělníci 50 liž" !0
centu nn hodinu
Dále n LciiMHler HVfděil že ze
412 konduktérfi '57 jich vlastni
ivé automobily n ze ll!l nmtorákfi
:::t malí své kárv Z konduktéru
f - - - i -
2! proeeút a z tnotorákfl 10 pro-
icut vlastní hvč domovy 70 nz
"H procent jest jich ženatých
shlédni že mezí konduktéry jest
iích 12 n mezi motoráky 21 jež
možno třídit mezí radikály
Naproti tomu druhého dne opčl
bvl vvslícháii A II Purl člen
hlavního výkonného výboru sdru
žených zííměstnaricfi nn poulíc
níeíi kárách v Americe a motorák
ze Salt Iiike City jenž porovnával
mzdy pbicené zřízeriefiiii nn po
uličních kárách v jiných městech
n wr i
V Detroíl za prvč ?l měsíce do
1 1
nfftvfli znmestnnnci na rimiiicuien
kárách 50 centfi na hodinu j po
následujících ') měsíců 55 eentfi a
f Mik íiO eentfi na hodinu i CliíeaKO
75 78 fl W eentň a 82 eculy za
riráeí v nocí Onvenporf Tfnek I
fand 51 a Wl eentfi Hnit Lnke
Cy 57 a íil centy Puehlo Colo
"Wt 57'- W witrií Denver M
"in n 5 eentň nft hodinu řU
foui 50 55 rt r0 eentft nn hodí
tiiií Den Moíne 61 f!7 7f eentft
nn hodinu
V Onittze M f5 n 57 eentft
Pif feiidef na Htolíeí nvčdkft
ypovíd(d ?e během války byla
mzda jejích ramě-dniineft zvýSenn
n 107 procent což" bylo největAím
zvýšením o jnkčm dyM z jínýeh
mft Zároveň podotknul z vAV-m
rmčntnrieftnri bylo několikrát
Mčleito ? fioilMenl lllV spolče
Hosti iiedovidilji íiidličho rvýseid
inřdy nehol' plíloiniiii plalfboi ta
bulku jest pro ni Velkým bteme
IMIO
V PONDĚLÍ R0ZP0U
TAIA SR NAD OMAUOU
VtTRNNA BOUftE
DravA vichřice pfehnala to pf
třjnou Cáať Omaby jc byla
rpustoActm tornádem
v roce 1013
V posledních sedmi h-teeh ji
po tfelí a téměř v stejných ml
řtecli v pondělí odpoledne přehnu
la se zkázonoMiiii vichřice píra zá
padní éásť Oiiiohy na přič od ji
hozápadu k severovýchodu n na
tropila velkých kod na Štěstí h
nevyžádala si v oběť žádného lid
ského života fini nikdo nepřišel
k vážnému ronění
"""Hlavni a imjvčtAí Akodi byla
způsobenu na Ak-Sar lleii poem
ku kde byla zničena a k zemi
dravým živlem smetena ocelová
stavba obrovského nového hlavní
ho hledíAté Silné ocelové kolmé
sloupy a příční trámy a vysoké
jeřáby byly zkrouceny zc svých
míst urvány a po celém pozemku
rozmelciiv Ocelová konstrukce
tohoto hlediště byla 70 stop vy-i
soká !0 stop dlouhá n 110 stop
široká i
Tisíce stromu z nichž některé
byly již přes pfil století staré by
ly mocnou vichřici v pídí přelil
máiiy nebo u samých kořenu u
krouceny kolny n množd ví střech
strhány n ploty rozmeteny
Telefonní a icIcKxnfní spojení
vedouc! z Omahy nn jih a západ
bylo způsobenou Akodoii nn něko
lik hodin přcniAeno
Podle očilých svědku bylo [:]"
hodin odpoledne když byio hlav
ni hlediště nu Ak-Snr Bcii poli
drtivou vichřici zachváceno a jez
v několiku minutách přehnutu se
přes město právě v místech
jako o velikonocích v roce PIPI
Přes 00 zaměstnaných tam dělní
ku se ještě zavčas do bezpečí u
krylo Plakátové velké tabule a stro
my byly vyvráceny a smeteny nu
ulice a přes tratě pouliční dráhy
nahromaděny následkem čehož
byla doprava na delší dobu na ně
kterých ulicích přcrnSeiin
Hob Wnrncr z čís 44 ÍO Kar
nám nl„ zaměstnaný v dílnách
Allicd Coiistruclíon Co„ postře
hnul od jihu blížící se zlověsliié
mračno načež byly v dílnách i
hned všechny dvéře il okna uza
vřeny a dělnici roziitíkali se do
bezpečných úkryt ři Mračno ne
bylo sice trychtýřového tvaru
nicméně hrozivé valilo se ku pře-
du a střídavě nc dolft a opcí do
výše vznášelo nesneslo ne nic ni
kdy dosti nízko k zemi aby tno
Ido lidské životy zmnřiíí
Zn bouře a v noci nn úterý do
stavil e nice dosti prudký nierné-
ně nic velice vítaný ft vydntny
déšť který velice prospěch zele
nině a i trávníkům
MILÁ VZPOMÍNKA
I)r íeo F si manek jenž před
minulé Moboly odejel do Ht Paul
Minti'na wjezd zálpefi kntoli-
ckýeh iiemoeníe awlnl nám v Cite
lý f I z JíocheMler Minii po
hlední lÍNtck vyobrn zením tam
ní St Mnry'M nemocníce a přípi
em náilediijíeího zněni
HocheHter Mirin
2fi června 1020
pfitclé! —
Přijměte nejsrdečněji! pozdrav
a mílou vzpomínku z floebestcr
Mínn značně fiílého mfitečkn
Znázorněná nemoeníee mlží jemt
tuk velká jnko ni5e — hv Tone
řa nemoeniep v Ornize
VAA přítH —
Hr Clen V ftímánek
Vint OMAHA CELKEM
MA 101C01 OBVVATELK
VrttM toiiřtu obyvatel i roku 1910
Jcvf re pfirúittk o 54
pioccTita
Vládid eiMisimit ťiiudovna ve
Washingtonu oznamuje re Omi
ha má PHUH obyvnlele Od po
sledního sčítání uliyvatcl v roce
PMO přibylo jí 115527 obyvatel
čili 21? procenta Kdyby vSak ie
vzal v porovnání úíadní součet o
byviitcl Omahy z roku 1010 který
byl proveden dříve Vžli byly So
Omaha Dundee Heiison a Flo
míče k Onmze připojeny tedy
součet t roku 1920 by ukazoval
pfírůstck o 07505 čili 54 pro
centa První vládní census Omahy byl
vzat v roce 1R00 kdy ůřndnlra
sčítáním se ukázalo že Omnhn te
hdy měla 1HHI obyvnlele Dru
hým sčítáním v roce 10 vyšlo
na jevo že se počet zvýšil nu ln
0M: přírůstek o 751 procenta Zu
následujících deset roků od 1870
do 10 počet obyvatel se téměř
zdvojnásobil úřailní sonče) iikn
zoval :1051M obyvatel 1
Census v Omnze v n ÍH!)0 byl '
iieNprrtvný neboť počet obyvatel
v nnSeut městě byl tehdy udán nu
140452 kdežto v roce 1!00 Omu
hn vzdor tomu že počet obyvatel
za těch deset roku vzrostl čítala
pouze 102555 obyvatel
V roce 1010 Omahn čítala 124
(l!)li obyvatel přírůstek za ono
10-lclé období o 21 procetito -je2
bylo zdejšími ohchndnimi kruhy
považováno za uprávné
První vládni census- South O
rnnhy v roce 18110 uknzovnl
H0r2 v roce 1000 2ÍI001 a třetí
census v roce 1910 2Í1259
Obchodní knihy a jiné čelné
zdejší oHobnoHli odhndovnly žo
počet oby vn lid v Omaze dosáhni!
při tomto censu přes 200000
kdežto dolní li Hopkins írditel
censu v našem městě hned n po
čátku h toni pochyboval
Nedostatek příbytků v našem
městě má až nejvíce h tím co či
nit Že zde počet obyvatel nedo
stoupil na 200000 Příkladně v
Couneil Hluffs jest přes 20000 li
dí kteří živobytí své vydělávají
v Omaze Tito lidé zn jisté by by
dleli v Omaze kdyby zde mohli
příhodné byty nalézt i
Město Omaha bylo založeno po
štovním úřadem ve Wisbíiifítonu
dne (! května 1854
Wm I) Hrownovl z Mount
Pleasnnt In náleží In poetn žo
byl prvým bělošským osadníkem
který si zabral jiozemek na kte- _ '
rém nyní rozkládá se město Omn
lín — což se událo v roce 1851
Omaha při předposledním sou
čtu nnléznla m nn počet obyvutet
nn 41 místě v řnděl měst ♦Spoj
Států n nyni možná zaujme :M
místo '
H- Pět ran z revolveru vypáleno
bylo v pondělí minulého týdne ve
čer několika nezjištěnými rnijíŽi
jedoucími v automobilu na poli
cistu JI J McLniJKhlina který no
uvou manželkou ubíral ne po via
duktu na Q uliei k svému douíovu
v čísle 2!2I li ulice MeLnuffhliri
dříve konal službu v okolí Čtyři
cáté čtvrté n i ulic kde mél 00
skupinou výroslkft tuhou prácí
Nčkolíkrile l'lo mu vyhrožováno
zastřelením ale teprve v pondělí
učiněn byl pokusí o jeho usmrcení
MJndí muži jedoucí v Automobilu
rii něho zavolali a po tě ho k němu
přiblížili PoJíeíMn po vystřelení
pivní rány položil ho nn zem
nařídil fakě uvé mnnželce aby tuk
iiéíníbt NYoíledkeni toho žádná t
ran je nezasáhla MeLHiivhlíii ne
ní % to udali kdo v automobilu m
asi nalézal a také nepovííml l
řífda automobilu