Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 23, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
5 i
POKR
OK ZÁPADU
VňSOVÁNÝ rAJMÚM NA&RHO ČMKtiHO Ut)U V AMKHICK
UKUthVŘlMVl$r
řuiUXHSD AND D13TRIDUTKD UHDS9I řESWIT tfO 1&0 AUTIIORIZTI) HY THR ACT Oř OCTOBER fl 1017 ON TUJI AT THE P01T OmCI Oř OMAHA NMK a íitTtwow rITL
uioirn 1171-RoCríta o
OMAHA NE1IR DNE 31 ČERVNA (JUNE) mi
CISI0 (NO) 49
nnr?gn n?)
1 r
□ o
r- -mi r~ n n rr
to uuwyuuu
UQEDDO
TURECKA SITUACE PŘEDMĚTEM
NA RYCIILO SVOIAIIÉ KONFEREN
CE PIBIIEItO AII6LIE A FRANCIE
Situace v Malé Asii je povážlivá — Mustava Ke
mal pasa příčinou vážných nesnází — Sul
tánova vláda je bezmocnou
Vodopády Victoria fotografované w ncroplnnu
Anglický premirl' llnyd fííMil-pn
II fltlUCOUský plVIllicr Milici nud
kotuili konferenci V Itfilrli V I1V-
t li v Anglii kteréžto iimhIi bylo
tuk i scénou konference ♦('elito
premiérů v kvíluu tohoto roku
Kkdy jed rudo se o podmínkách tii
mecké náhrady Konference tuto
bylu nkoiiii předporudou pro
konferenci jež v pondilí zuhájc
mi )yn v Kolonie o ni jeví tu
velký zájem Nu líto konferenci
jsou zastoupeny Francie Anilie
llalie duponsko Kelgie u flceko
Zu příčinu tm rychlo svolaní
konference ntijflii-kílio ii ťfii ficouz-
skího premiéru v llythe udána
bylu otázku iiímceké náhrady u
vsuk ve skutečností jednalo Ne
hlavní o turecké situaci která
naplňuje Ntálnlky spojenců váž
li (in i oliiiviimi Situace v Aiiutolií
t v Malé Aníí je vážná u znamená
témíř novou válku Mustufu Ke
unii piišn vůdce tureckých nncio
nulistů jitk Ne sděluje kontroluje
lémíř celou Aiiutolii vyjímaje
iniilé rozlohy jež je v mocí Au
(rliénnň Mnstufa má armádu o
'17ÍKX) mužích kteří Jmou dobře
vyzbrojeni ti mohou nísktl snad
no posily Hulléiiovu vládu í"
lu bezmocnou
liylu ju kouši předporudou pro
je v tujuc dohodí s bolševiky u
jeho činnost je součástkou vclkího
plánu kpovstání mahnmedánské
ho uvitu proti panství evropských
mocností zvyšuje ony ohavy Je
dohíe mámo že Knver pašu který
je liluviiítti činitelem v tomto pl A
tm htýkú Ne n MuiImTh KciiiiiI pn
Sou Knver plínu cilií vSeehno co
je V jeho Nillíeh lihy Npojenefilii
působil iieNiuíze při iirovnáiif otá
zek V obllINleeh Ntředozemního
moře
fřecký premiér VetilzeIoí dostli
il se lnkí do Nehfize premlcrít V
líylhe nby ne pfimlouviil zu zu
bezpeécní zájmfi ffeckii Turecká
sltuiiee dotýká ho fteekil nejvíce
VcliizeloM niiziuiéil ic deset (v
ckých divisí které niilczujt nc tiy
nl v Thriieíí u Smyrní jsou jedi
nými vojenskými nbory jichž je
možno použiti proti ftekuin Sá
dlil VHiik lihy tyto openiee byly
nbmezeny nu čisté obrunnií opu
třetí VcnieoHovl byló niizniiécno že
Npojencj nepřevezmou žádné od
povídnosti zn to překriKMi ve
Nvýcll opcnieíeli fíkové pomezí
Mii noven' mírovoii Nmlouvoii Mylo
váak HoiiéiiHiií iiiiziiHceiio že Hpo
Jeiici iiemují v úmyslu zmírnit i
podmínky turecké smlouvy Toto
tljíálílií zřejmé Venizelose uspo
kojilo 1'ruví nc že jeho iiiivfctévu
v konferenci premíerň mélii zu
hliivní Ciécl dotuz co jep'vAv
nu povéstecli Že upojciiccké vel
moci iiiují v dmyNln zmírnili mí
rové podmínky turecké
Bývalý německý cí
sař nebyl prý napa
den a poraněn
1'ovf'Hti že ve utřeli ii minulého
týdne uíinřri byl poku o usmrce
ní bývulího nímeckého cÍNiiře
Vilému v Doom v Holandsku by
ly vyvráceny jeho tiekreřářeiii l'e
reboomem kapitánem Ntální po
lície utřcžící zámek Doorn u mřHl
Nkýmí ňřednlky Tuké popřenu
bylu do obíhu e doslnváí zprávu
žé bývalý cÍHiiř nřmecký je vážní
nemocen Vhn lo vánk mezi oby
vutelslvem místu Doorn udržuje
nc houževnaté povést že jíxtý muž
dle vácho Nímec vyjálil ránu z
revolveru z ňkrytu u ohrady ko
lem zámku v Doorn Kána platila
bývalému cínaři který] v té ehvíM
xe nulíznl v zahnuli Cřndy pruví
že jedinou mimořádnou udábmtí v
poNledních dnech bylo zatření jí'
Mého Nímee který obcházel dvé
ře zámku h odepřel odejiti Muž
tento byl bez provodních listin u
deportován byl do Nímeeku No
vínářňm kteří pokomV-lí zjÍNtí
t'i eo je pruvdy na povÍHteeh o
útoku nu bývulího cíxuře nebylo
dovoleno do zámku vNtoupítl u je
nom mohli mluvit! tm sekretářem
bývalého vUnh 1'ereboomem kle
rý y tijÍHtíl že k žádnému lako
vému útoku nedoftlo Nuznuííl ta
ké Že povést! o vážné ehorobé Vi
lémovi nezukládují hc iu pra vdá
Gompers opět zvolen
předsedou federace
Humu"! flomperm předxedu Am
tnU-wt práee byl jednomyslní
zvolen po j'den a MVM 'ims do
uvého řiřudu so výrohA konvenci
řederae f Montrealu Oomperu
tiomínováfi byl Oeoríf W IVr
hnnoM tUrim atik doutníkářft
hVttúU Jméno íímperovo bylo
vysloveno eelé tthromáždíní f0
vnIuIo u nudění jáulo po niko
fík rnífiut
Federace práce je
pro Svaz národů
Americká federace práce Nkon
cíla nvojí výroíní konvencí v
Montrealu po schválení Svazu ná
rodft bez výhrad Poslední zu ne
dání konvence jež trvala dva tý
dny bylo bouřliví Přátelé Irřnnft
podporovaní pokrokovým křídlem
federuce nIiivíIÍ nc proti Nchvále
ní Hvazii a tak rozproudila nc
debata břheui které přcdedu Sa
muel (Jomper míl znaíné potíže
s udržováním pořádku Nu konec
váak stoupenci Svazu zvítízíli Na
konvencí přijat byl následující
projxam dílníekýi Schválení mí
rové smlouvy VI ill ní vlaslnřní
železnic s demokratickou správou
ustavení kořísínídví a Vysokí
ceny živobytí Hvízníní kerasft s
potravinami u áotstvem líznání
právu ku stávce a zruScní nucené
arbitrace n nrotistávkovního záko-
uodárství Nemíchání se do zále
žítostí Mexiku vládou Spojených
Státfi Schválení irské republiky
Právo kollcktivního vyjednávání
výáení mzdy víude kde j to
nutno uby udrženu bylu americká
úroveři živobytí Kratáí pracovní
den je-li nutno zabránit! neza-
místninoslí
jj- - W t n itCÍ
X"~ " l' J v !v
i _ — — —
IBM i i n tíímt Ml I
lJéhcin památného letu podpliikovníku Viiu Jlyneveldu od Mysu Dobří Nadíje do Knhýry v
KifVptéi vzdálenost to asi 4Hí)( mil zhotovena byla tato fotografie vodopáílfi VietoPÍi při řece Zninbe
zi Mnozí eestoviitclí soudí že tylo proslulí vodopády iiejsu jířckoiiávány řádnými jinými
Turci zajali celý
' francouzský oddíl
Francouzský ballalion který
ležel posádkou v Hozuno v Cllieii
Malá Asie severozápadnf od Ada
ua byl zajat Turky dle sdílení
časopisu Tempu Francouzskému
oddílu podařilo se postoupit! smě
rem jižním ale hsí 12 mil ml Ada
mi došlo střelivo u celý oddíl byl
přinucen ku kupitiducí Francouz
ské uiitority zuhájíly kroky v A
jmu propušlfní líchto vojákft v
souhlase s nedávno uzavřeným
přímířím s lureckými nacionuli-sly
Vydání vlády za
jedenáct měsíců
Vydání vlády od 1 července ro
ku lítlli do lli kvítnu 1ÍL'0 bylo
WWtiJMhHM dle zprávy odbo
ru pokladu práví vydaní Nejvřtsi
vydání bylo v září minulího roku
kdy íinilo 4l47r9J7701 n nej
menňí v listopadu kdy fillf101
7fi4 vydáno bylo z pokladny Ve
dle 1r0:ííM77rj2 vydaných od
borem pokladu Vm22Ml při
psaných ííitu federální kontroly
železnic dle dopravního zákona z
roku 1921) bylo nejvílší položkou
departuientních vydání Odbor
loďstva s vydáním $72U71720!i
bvl na třetím místé u odbor ráce
s vydáním r0íi42-lfl nn místí po-
sledním Vydání Jidího domu Dylo
t702H:íí) u kongresu 17ííh120
DETROIT STALO
SE ČTVRTÝM MĚ
STEM V SOUSTÁTÍ
Středisko automobilové
ho průmyslu má 993
739 obyvatel
Delroit Mieh které pomír
ným vzrůstem poctu svého oby-
Lvulelslva v posledních desíti le
tech )řckonalo všechna iimcricka
místu s výjimkou New Yorku-je
nyní čtvrtým nejvítším místem
v zemí překonavši SI Louis Ho
ston rievclund Jlaltimore a
Pittsbiiriíh kterážto místu před
10 roky vesinís byla vít si nežli
proslulé středisko automobilového
průmyslu ve Spojených Státech
Právé oznámený výsledek sčítání
obyvatel v roce 1!)2() udává počet
Miyyatel Delroitu nu íiMJM což
je zvýšení o fi27!J7:{ éilí li:i4
procenta Současné oznámen byl
výsledek sčítání obyvatelstva v
Clcvelaiidí 0„ kteréžto místo má
nyní 7!íHm:í obyvatel o 2:iíi17:{
duší íili o 421 procenta více než
li před desíti roky
Delroit 'je jediným místem z
třídy míst o 100000 anebo více
obyvatelích kde poěef obyvatel
stvu bvl více nezlí zdvojnaHohen
v posledních desíti letech Clcve
land který může prokázali se
fukí značným vzrůstem překonnl
St Louis a Host on n stul se pátým
nejvílSím místem ve Spojených
Státech Pomírný vrůst Cleve-
bylo třináctým nejvítším místem
ve Spojených Státech v roce 1ÍM0
zaujímá nyní místo šestnáctí New
Orleuns vzestupem Los Anteles z
patnáctého místu byl ziitliičcii na
sedmnáctí kdežto Miniieapolis zu
chovalo si osmnáctí místo v po
řadu licjvřtšíeh míst Ve Spoje
n Celí Státech
Krajan odsouzen na
doživotí do žaláře
pro kostelní krádež
Václav A Krejčí mulíř obruzfl
který o sobí tvrdí že je absolven
tem pražské university odsouzen
byl v pátek minulého týdne poro
tou okrskového sondu v St
Louis Mo do žaláře na doživotí
pro krádež přístrojů pro vrhání
pohyblivých obrázků v Presbyter-
ním kostele na Kiuír'M Jliirlivvuy
dne 2 únoru žaloba zrnila na krá
dež druhého stupni iivňuk rozsu
dek vynesen byl nu zá kládí neiiu
pruvitelnosti provinilce poněvadž
Krejčí před tun byl usvídceii ze
vyknuli pokladničku pro chudí v
katolickém kostele
Zástupce sovětské
vlády byl odvolán
Ludwíťf C A K Murlen který
po vW jak patnáct mísíefl vystu-
rvl noo!"' '' ZtkttťU Juko
záslupeSusk sovílsk4 rppublí-
y byl V te)ito aimn ouvoiun
sovítskýwí šuUtrHml HnnfnrA
Vuorřv sekrelář Murtensfiv od
jel před nékolík týdny 'c Spo
jených Hlktti přes Kin4ii i ná
f u U fa nyní flulézá m v fon
dýní kdi' podií' S" n konřereři
cích íreřoríje Kruímw h
íevíckým inlbUirvw bhiinKlu
Pět obětí vážných
bouří v Londonderry
Pít osob bylo usmrceno deset
vážní poraníno ft usí 100 lehce
bíliem bouří v Londonderry v Ir-
skli ku kterým došlo v sobotu
minulého týdne večer Mezi stou
penci protivných strun irských
r I VK1'1 XI tl' I
(IOSIO K ncKOOKtt Nrattnoi j i -
rých také nííníny byly pokusy o
žhářství Jeden velký obchod byl
požárem znííen Kouře tyto oyly
ookraíováním náteénícb nepořád
ků kdy Hloupené! iiucíonulistů u
unionistů se utkali při níkoiiku
příležitostech' tuk že bylo nutno
povolali vojsko uby obnovilo po
řádek Vojsko nyní patroluje n
líce aváak nebezpečí dalších bouří
dosud neminulo
Poláci docílili
úspěchu u Radomyíle
Polská ViMní zprávu kabelo
vná % Vuriuvy sdéluje U v dů
sledku pozorní připravených n
přesni provedených plánů polské
přáí ÍÍWMÍ sbory obklíčily
porazily jednu %" ruských jízdě
ekdi divisí armády gmkh Ku
ihfluybft v obluntí JtudomyálM p(t
tUnkt uú M západ od Kíjev thm
set MÍnU(t mm dél A CAXt polních
vozi hyo i'oláky rMknn
Albánci povraždili
italské zajatce
Tři sta a třicet italských zajat
clí bylo pobito rozzuřenými Al
bánci v Tiranu dle zprávy z Hile
hradu Oznamuje se že Albánci
připisují usmrcení Essadn Pufti
bývalého prozatímního presidenta
Állmne v Paříži před několika
dny italským intrikám
lundu v posledních desíti letech
překonán bvl toliko New orkem
rniciKíem ictroiiem a ios
-iNemci musí zreuuKo-
Po oznámení počtu obyvatelstva' vat SVOJÍ armádu
Cleveínndu a Delroitu je možno y f(„ vyslanců v Paříží jed-
definitivní seřadili osmnáct nej-'f)(0 H„ v f(')(t„ dnech o žádosti
vítříeh míst v zemí podle jejích „řmecké vládv aby povolena byla
velikostí New York zůslává prvf
ním n Ciiicaífo druhým nejvítším
místem Philadelphie je jediným
misiemi z ťécliío osmnáctí jehož
novtf počet obyvatel nebyl dosud
oznámen ale m-ní žádné pochyb
ností o tom Že zůstane nadále tře
tím nejvélším místem v Soustátí
Delroit dostal se na cl vrlé místo
ři ('eveland nu páté lak Že St
Loni 4 zaujal místo šestí Postou
sedmé Hallímore omí n Pítts
burdi deváté
Ios An((ees í'al„ jež může se
pochlubili nejvílším procentem
vzrůstu postoupilo ze sedmnácté
ho ruísfu mťdesálé a nahradilo tuk
Kiiřřulo fl slulo Hit nejvílším ma
stem na západ od Kř Lou! Han
Fruneísko udrželo si jedenácté
inUlo uvíuk Kuřfalo z desálébo
místa v pořadu doslalo se nu dva
náct' Mílwuk" zaujalo místo
tináclé Wwdiínífton D (!„ do
šlu! šestnáctého místu v po:
řudír na čtrnácté tmlirudív ' tuk
ií další Ihfita k zredukování armá
dy Hilda vyslanců přijala po té
usnesení že iiímeeká urmádu mu
sí l('tí sníženu do 10 řervenee to-
boto roku na 100000 mužů jak
nařizuje smlouvu versaíllská
Uhersko jeví velké
obavy před boykottem
rbďské národní shromáŽdéní v
Jíudftpcšíí u maďarský ' lid všeo
becní jeví znaíné obu vy před vý
sledky meinárodního boykottu
dopravních dílníkft proti í'bcr
sl$u jenž zahájen byl v pondílí
lonévadž nová maďarská vláda
pronásleduje dílníctvo V národ
ním shromáždíní prohlásil hrábí
Awonví že boykdtt postihne
vlufctní nejvíce délnietvo líraiií
Apponyj také vyvracel povést! íc
1'hrft bylo ínternováno pod
udánlívou "bílou tirůzovjúdoir
že 5W)0 osob bylo odsouzeno k
fefiirtí Prohlásil že toliko 2411
Nwrk K 'I' kťré octlo se tmUmuU bylo ínternováno padesát
míst putfiáelém ílncíumití jež odsouzeno k swtí
BOLŠEVICI VYVO
LÁVAJÍ NESNÁZE
V STŘEDNÍ ASII
Povstání na Blízkém Vý
chodě proti Anglii
jejich cílem
Zprávy t úředních pramenů
došlé do Washingtonu sdíluj! po
drobnosti chystaného povstání
midioniedáiiskVIio svila proti lu-
leckéniu panství ve prospích tu-
řeckých naeioiialistň u bolševiků
Zprávy tyto potvrzují dříve došlá
sdílení o konferencích zástupců
tureckých naeionalistů Fuvera
Paši Džemala Paši a Talaatn Pa
ši s bolševiky a spiulakovei v
Mnichovi a o konferenci zástupců
Indie líjjypta AfKinÍHtunu l'er
sic Azerbujdžanu (Iriizinsku tu
reckých nacionalistů u bolševiků v
Moskvi
V těchto schůzích jak bylo sdí
leno položeny byly plány pro p(K
vstání všech nuihonicdánů nu Hlíz-
kém Vychodí soiiíasni s vpádem
bolševických vojsk do 1'ersie a
Indie Sbory o 100000 mužích
jimž veleti míl generál Kuropjt
kin byly slíbeny mithomedňnflm
Leninem Po tíchto dvou konfe- s
reneíeh zřízenu bylu cviíebná ško
lu pro turecké nacionulisly v Mo
skvi Z léto školy posíláni byli a
řitúloři ve skupinách do 1'ersÍe
Afpinislunu [udic Htfyplu flru
zinskn Azerbujdžanu u Kulhnr
ska aby pracovali v zájmu léto
vfei
Knver Pašu jenž oznucovňn jo
zn duši tohoto spiknutí dlel v mi
nulých dnech znovu v Perlině kde
jednal hluviii se zástupci nidiká
Iň Džemu I Pašu nulézá se v Mo
skví ii Tuluat Pašu pracuje ve
Svýcnrskii Propu('undu turidých
nacioiúilistů u bolševiků Iicsc již
ovoce mezi Senussy v Libyí v A
friee kde situace je kritická Také
v Indii vzmáhá se neklid
Plánem turcekýdi nacioiiulistu!
u bolševiků je odvrátili pozornost
Angličanů od Mesojiotafnio po
vstáním SeiiusKŮ tak nby připra
venu byla cestu k vpádu do 1'er
sie Takí Hulliiiři mají býti popu
zeni proti íiekům a povstání v In
díi li Kí?ypt& mají předcházeli ne
fiokoje v Sýrii a Palestiní Holňevi
ci dokončili oranisaci v Clruzin
sku a Azerbajdžanu Miufifu Klí
mal Pašu vůdce tureckých nacio
nalistů zaslíbil veškerou pomoo
tomuto rozsáhlému spiknuli
l''plnémii provedení tíchto plá
nů v dobfi nedaleké budou překá
žeti znační nesnáze které bolševi-'
ci jsou nuceni překonávali dom
Z hodnověrných pramenů se sdě
luje že v bolševickém Rusku j
nyní vítší nebeziečí protírevolucfl
nežli kdykoliv před tím Odvádění
mužů na vojnu s Poláky nuce
ná práce rek vinice potravin nA
venkové a nedostatek semene k
orte vu je hlavní příčinou nespoko
jeností ruského venkovského lidu
Vpád bolWiků do PcrsiA před
níkolíka týdny zdál by st nusvíd
iovati lomu že bolševici pokusí NO
splnili slovo dané zástupcům mu
homedánů 'Knver Iuňa zřejmé
snaží se zmařit! všechny plány
mírové konference o uspořádání
záležitostí v oblastech Btředoznm
ního moře Knver Puša tiší se do
sud značnému vlivu v turecké nu-r-ionulíslieké
straní n tím jo n
bezpcíníjším spiklenccin
Vyjednávání Rusů ♦
s Japonci přerušeno
Vyjednávání o mír jež žafiáje
no bylo v kvítnu v OonsfOt %W
nící nu rozhraní japonského e
monjovského a ruského frontu
mezí zástupe! východní níbířská
republiky a japonskou vojenská
mísí bylo v télhto dnech přf ruše
no juk oznamuje zprávv i Vitrch
níj Pdínsku aniž by byb Mlú
k jakékoliv nehod! „