Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 16, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #
POKROK ZÁPADU
r?
rívnv4 v v4rwrt ímm:mi) rw r 4JMC
II
Air t rtt rm
umi wirm
th ihá ťsaJni
rUBttXlirtl ANI) DISTMHUTRO UNUKR řMMIT HO IM AUTItORim HY TUB ACT OV OOTúfcKR fl 1917 ON rilK AT THE řOr OrriCK Oř OMAHA
fuinío)
i i
JV
Y
M
UUvl
TA
1
Ar
JV
SENÁTOR IIARDING Z OHIO 110
HINOVAN REPUBLIKÁNY ZA PRE
SIDENTA PRI DESÁTÉM BA10TÉ
Calvin Coolidge nominován pro úřad mútoprcRi
-denta při prvním vyvolávání jmen po krátkém
odročení v iobotu večer
První Jelczniční vlnk na výstavce v New Yorku
Wat iftt U lUf-diny senátor
Spojených Slátů z )hi byl li"
minován za presidentu ii ťiilvin
l'nilil(jr' (ínviiiic'r státu Mus-m-1'luisíMU
byl nominován zu místo-
presidentu rnillikA tíMkon národ
nf konvencí v riiicnjfu v sobotu
veícr Nominace doslalo w ená
toru Jliinliri(fovi při iWitém hla
sování o při šestém vyvolávání
jmen ve dvou zasedáních komu
nýeh v Sobotll po té kdy l l
jasné prokázáno že nii Wooil ii 11 i
Iowden nemají Widéjo lín 5r í-li ú rif
nominace Generál Wuwl bojoval
vy trvale až ilo posledku avšak
překonán byl koalicí všech svých
odpůrců sdružených pod líni
(liniovým praporem
(Iiivt'1'in'r íowdeii ačkoliv po
dařilo si mu dostali před Wonda
v ranním zasedání shledal b je
ho síla stejné jako jfenerálovu
ochabuje u nvMoniív b N''ir
vinl v zípnsí ly jf-noin zHltli'tmití
prodloužilo propnnlil svoji f)v
Kíity Mliťu VítAinu jii'h po (
ploUt k ItnrdiHtfovj o tunoínila je
ha nominaci HardíriK oMrM pw
t lehnou vMAinu 4f'l h!'A v C:U
ImkI vřícr a fii t' IVniisylvauiii
'nimi CO dclfiriity iliili mn hvo-
ji jMxlporii vhnt poiVd jclui litnsft
nnnřnA Htoiipl Výiiluď-k (ii'Mi'iť'lio
a konpíni'lio hliwovíní hyl tiish'-
dnjíiÍ! Hardiiifr !747 Wood
VtlU i JollIlSOfl OWl'll l'J
t ( i ' r j ii
ii rolfiWiii' Iilnny OMÍI
Tří urvJíim hlřisovlií Wnod inř
ft pfil hlnnu) 1(W(li!ii ''tl fi
nňl! íohniion YM a vti Coolil!''
lfíj Ilnrdinp: 01 a pňl Kpronl
k't íi tiftl Sílu Woodova a Jolmso-
IKVft roslln do Swlrlio hiiloln píi
fcfdm'm zfisfíilt v fcfjň1 výfii n
puk iioklcsAviilii íolifison iicjvt
kUut portu donihl píi třetím hlii
tiuvdní ti pak hilu j'-ho ponilil o
chihoviiti flardiiiií 1i"p''V(' llři
unhntm Jilftvíní získal při-s líK)
hlflfi ftvfiíik síl jí-ho ryclile y
stla To pK-M-ní výsledku doKítélio
hlmovňuf imvihl wnífor Flint z
Mlifori)í irohriHonfiv delcjřit lihy
porniriftir llňrdiii(jrova hýlu iirínc
na jHnomyslnoii Nlivrli tento
hyK podporovou' koiiKrehriíkem
Hmítli'ni z Illíiioisu Jovdeiioviri
ddeKíteni ft přijat pod protřsff ni
dvHéífí Hyř lfl hoiitf-ovyrii !♦!
I'(řiíft Z WÍMMMISÍMII zii projeviv
nespokojeností zbytku konvence h
cjnem deecn whcOMsíiisk' 'ÍViv
to pořin delegátu z VVÍseoiisíiiii
ly iiuioliýmí jn#vižovín zii nu
značení fm m Koíette mfiže ode
přít! podporovití rcpiihlíkinský
iHtck jentlí vfíhee tieodtťlm" n
nepřipojí ne k třetí mnut
Nh dotaz jak zehoví ne k r
puhlíkiíiiskrirui lÍHtku nenitor 1$o
rh vyhnul fr odpovědí Hcnitor
íohnxoii odepřel siiiziuiíítí voj"
stanovítko }roUMv b' dřív
miísí konferovat í cleny delegace
ralíforníe ivíok vohee(! „(
-(i to že dodrží fcvfij ulíb daný
hcljeii) príwirní kflm[- h hn
fii(iTivui rcpnldíkáiiký IMek
ar nonnnun íi
"minovinfm ííat''Jír)í( za ko
dídí rcp'iMíkOnsk' Mriy pro
6říid prídnla jltí tralíw hyly
fMjruk'Vi' J oprví- v Msroru nro
Jm clen uenAtu Hwj'''h Mfílfi
lyroiínovftri pro 07il príí
d#ňtiký ííirdíiíf zflhijíl kmpftí
říí vík podíM toliko o
dvon prím(írní"h vojhí) v n-
hlll II llldífllic II seoliCclli' Sf
niťlo ii tu h' poškodil nanc
Vojc lillilcje hledem k lolilll Že
in podni ilo se mu (skuli úplné de
lejřiiei Z histlího sveho Stulil ft 7e
v Indiiiné i' ocitl wi na čtvrtém
tnísté Senátor Hnrďuiir přUcl do
CliícHlM hvz vetší nnděje ne) e
rfkoliv "tmaví kúň" jak )!
míjí se kandidáti o nicliž teprve
iivaiiie se v konvenci Miiiiotné riří
s1'L'i vňnf kompromisů nvuk o-nd
pincoval tajné v jeho pros h
Žilv reimhlikánské struny za-
-toiipcm'' vřlsinoii v liárodilíiil re-
inihlikniiském vyhoní hyly proti
Wooilovi pro tužné příčiny mezi
nimiž hjl i přcdpoklud ze je runi
tcliiým kiiudidňtfiii pnnevad) vel
ké soukromé zájmy prinpély il
"IM)(M)I) do jeho kampaiiiíího loudu
a demokralí hy mohli mu vy
tíkntí militaríxiii Wiiodní výhnr
dával přednost Lowdenovi avňnk
v poslední chvílí se zjistilo ' dvn
dcleráti z Mismiri zMíiili K)0
Lowdetiovfíi penéz to jeho kan
didaturu ziiaéné )Mi''kodilo
Tu naskytla sc iříhito-t přá
telňm HardiiifíovCiii vedením
utoupfiud ye senátu ahy praeovidi
pro uvíij vChér llat(lin(r'iVa éest z
primrtrnícli volch vyšla hez po
skvrny I7'iiiil sí jenom málo ne
přátel Ačkoliv hlásil se ku koij
servatívním živlnin uchyl nepři
jnleliiúii pro živly pokrokové
Hlasoval pro ženské volební prá
vo a pm mírovou smlouvu s Loď
ge-ovínij výhradami liyl prolila
5cii a tuijlcpMÍlio kandidáta ja
kého republikánská strana tuftžo
imeiiovnt a tvrzení toto rychle
nabývalo víry
Nominace 'oolidste-ovn (ifo nrad
místopresídenta [roveicna byla
rychle l'ylí navrženi čtyři kandi
dáti a to ťoolídírc liCtiroot Allen
a Anderson avšak í'oolid{rc hned
pří prvním hlasování obdržel C7-I
u pul hlasu a tak nominován hyl
na první ráz
Nominací kandidáti") pro v úřad
presidenta a mÍHtopresidenta skon
čena byla prá-ee' republikánské
národní konvence jež zasedala lé
mřř eclý týden Znaénou fást éasu
zabralo jednání o blaování o
plfitřormft pro kampaň roku 1920
a jiné záležitosti jež národní kon-
věnec nroic navalí mijsj i riec
konvcne? byla crlkove souladuá
iiřes to že v hfraim byly rfiztic
náhledy o některých národ meh o
tázkáe i '
Av&ak jmlítícká kladiva vá-
cené sekery byly pohřbeny v so
otit veéer vftdcl váeeh '9zdílnýeli
skiinín repiiblíkánslté trny u
ledpovídá M) Že na malé vyjím
kv cí'I4 Mf runa voru A bude pod
pórovatí IIardínrt ft Coolíd(í Ifl
Folleftí! a jeho hkiipíriA zdají w
býtí jediným frnem v mase ropu
hliUtiskc tfanv avšak cnát'ť Z
Wísconsinu konmromitoval v
nékolíki případech a nemá uadA
je h podaří ►e mu zí-ktití mnoho
stoutieneft
Vetíína politických republikán
ský! vftdeft vyulovíl pln? napo
kojorií nud výldkm národní
koovencf zdá m ž HHr''m$ n
Cootiilfp! ím přijatelnějšími pro
víeťhnv JnUw MÍXi by lyln kte
rákoliv jín4 dvojic o limb h
mluvilo pkohmt ž Uardínfoví
lUmihht m tfnutiilaH wl-riJpM-fij4íeli
'MnMh v rrpwblíkánhk
trn vHhrmm v vt vn riea u
i'
I
m
Nu obntku našem spatřujeme první nmerieký železniční vlak klcrý Mul se součástkou trvnh
výstavky v terminále íirnnd tVntrfd železnice v New Yorku Sestává z lokomotivy vou pro zavazndh
a tří vozu l0 cestující
'1'jlii lékriť pliillllísll i- ' télll Je
jí imhvido t Vi"lé nsi po dvé ho
diny Mftvtdi eiisiiuy hyli p-i
té dopniUMOl do poi!ohilÍckcht
ňstiivii p I r liindy kde byla lo
ložiiéiui jako l'i b tá liuiru Johu-í-ihiumí
svým mnu Jeleni luh o
bihiisoucm ř éís jíní 21 ul
Jiililisno li i lwileU UUtVoly II
xéiloinén policií které oznámil li'
'jeho manželka odešla r domovu ve
čtvrtek ráno llále sdélil pohVii
!e se s ní ne hal sezdit lisi před
dvéma týdny zde v Omaze Sešel
U- s ní před rokem v Mihvuukee
když se byl vrátil do Spoj Slitu
ze zámoří a byl z vojenské služby)
propuštěn l'o tomto sdéhní byl
bdinson policií propušién Nej
spíše následkem neutěšeného zdra-
ivotuího stavu lohusonuvá sama
'život svfij ulopením zakončila
''' DĚLNÍCI NA STAVBÁCH
VYfiLI NA STÁVKU
lloovcru H jfciierála Wooda na
svcdčnje že jeho výbér všude při
jat byl přízniví a že republikán
ská st runu pevn? doufá že povede
jí k vítězství v podzimních vol
bách —
K plut formou sírany většina
vúdeu republikánských rovněž
pifie souhlasí lichof ve všech dů
ležitých národních otázkách vy
jadřuje stanovisko pevné hhrnu-
v s'd všechno co vyžaduje
nápravy ft eo vykonat i v zájmu
národu by se mlo Články o Kva
irw považují se n nejdňležitMW
ačkoliv je tu celá řnda jinýeh
élňnkťi ticniéné ilfiležitých
Platformu ňvodem dotýká Rft
ucřiiriiviMiosti Hpojenýidi Státfi
pro válku stejné nepřipraveno-
ti pro mír tlftuledkn toho mtu-
i i t
uče tivia plnu ucnczpeei jaic za
válkv tak i lo uzavření příměří
Obšírné so platformu obírá zubra
ni('ní politikou SpojcnýeliStátu s
kterou rciMiblikani nejsou spoko
jení najmě pokud ne Mexika týéjo
V clánhu tomto vyslovuje no plat-
formu proti jiřijeti mandátu pro
Arménu poněvadž znamenalo hy
to pro zemi velké lifemeno
{eptiblikániká strana vfink je
pro dohodu mezi nároilv k zacho
vání světového míru Toho se dá
locťlití však jenom nu základně
mczinurodní spravedlnosti Mntou-' f) Vojákv
_ f _ I fl i - 1 A - - ?! '
vil o "svazu narodil ioiioio cuc ne
žil národfi politice -vAékMexW zásada v zájmu ochrany umeri
Z OMAHY NEB
ní mezinárodního uspořádání proi
mírumilovné urovnaní vsceh roz-
norů mezí národy bez obětování RYCHLÁ JÍZDA ZAVINILA
SMRT RIDICE AUTA
límerieké svrchovanosti
President WiWon se odsunuje
pro navržení mandátu pro Arnie
itil a chválí se akce senátorů kteří
žádosti této odepřeli vyhověli
' Slibuje se vymáhání všech ZíV
lionů aniž by sě výslovné j no
va! zákon prohibiéiii
' Odsuzuje kc mesieká politika
presidenta Wilsnna a slibuje sp fo
přijata bude pevná n cílevědomá
olifih livnfA n rrniietku Vřilde Ve
SVét h
Schvalují se zásady smírčího
trihiuáhu-Vyznaeoné v ('iimiiiiím
Esclinvě železniční reorKanisační
předloze k urovnání stávek v pod
nicích veřejnosti sloužících
Schvalují se zásady kollekuv-
W V Iliitchins prndnvoř po
zemkové firmy Clios W Martin
& Co- 712 Omahn National Ihmk
Hldjz byl v pátek m t asi v "i:'!!)
hodin ráno usmrcen automobilem
který se na něho na Arlirifrton ee
sté tři míle jižné od Fremontza
rychlé jízdy převrátil Mladá žn
Jtina7 Omuhy jež doznala žo
podnikla h lliitehinsem vyjížďku
pro zábavu a odepřeirt vftbee něče
ho o nv6 osobě sdělit i byla rov
něž převrácenou karnn znehyce
na vyvázla' však pouze s lehčím
poraněním lak že se vlakem mo
hla odpoledne téhož dne do svého
lomová v Omiize navrátili O-
'I V pálek ráno vyšlo mezi 700 a
il() nosíčii malty a cihel a jiných
stavebních dělníku nu každé unio-
vé práci v Omazo nu stávku žá
dajíce o zvýšení mzdy
Nosiči malty dostávají přítom
ně 7-" centů nu hodinu a nyní po
žadují k7Vu centu kdožto obyčej
ní dclníel žádají 7' centu nyní
dostávají fiO centu nn hodinu
Podle sdělení O O Hardyho
plastýřského kontruktora jemní
jsou svěřeny práee h opravou o
křesni noudní budovy stavebním
dělníkům byl íi dubnu dobrovol-i
ně zvýšen plat o f entft na ho-(
dinu
V dflsledku stávky několik iet
pokladuěň cihel ocitlo se na nu-
eené znluílee -
! l„ ll' Illll
nilllllll lll'11'iini inmii ni i'i„
ního vyjednávání je) povazuji y'hiiH z„j HP Kvojí károu přilij
za uejlepší melhodu k udržení in ij( otpjj (1(sv a n) Mvj( r)l
dustriálnílio míru ' jbřeh pokusil' makáni opět do
Odsuzuje se demokratická 'V"' Nlpdi cestv dostali nři čemž ale
iiti'fiee noněvudž iictirovadela i i : tt
zálpuiy proti vykořisťování a po
nóvudž iicna vrhla opatření k
zmírnění břemene drahoty život-
zadní kolo se vyvrátilo n káru sří
lila se do slrouhy Lenoch před
ního sedadla dopadl zrovna na
1 llr 1 1 iitxli Íiiuii iiil'illl5 lnul tlllllll
""'J' l'01'- ' -vaz zlámui u za několik minut hyl
Schvaluje se počin koii(rrcsii v i(]mjn01l „„-tvolou Provázející
zájmu poinocí bývalýni vojákúm a'(ij í(nM-wf wtra přirazila ruku k
námořníkům ale nejmenuje se k }(t H( „„1 vyprostit
T -I I 11:11 _ - 1 '
wsioviie osnova ziumofi mimn
losáhlďu dosáhnoiiti nemůže [i
Jíned [io skončení konvence ko-
něvadž obsahuje jistá opatření' nala sc schůze nového republikán-
a) konečné kolem jedoueí univer-
I i 1 ' -l i !l
MHU STUUUJici finjcvn nwiiouu a
pomoc přivolal
IL i i vv 11 II
ti riifM nfllll (' rni IICOi VIS Vlfi: sceihl vxioio "
národům a některá z nich přímo' llays zvolen by l znovu přcdscdoit
mohou vyvolali nespravedlnost
nepřátelství a rozpory mezí národ
nostmi přes to že smlouva jun
má vlastně zabránit í
Dablí články platformy týkají
e reforem y zemědělství ludustri-
álních vztahů národního hospo
dářství reofurnnisaec federálních
odborů a úřadoven válečné mocí
presidentovy zdanění bankovni
ctví a měny drahoty živobytí ko
řístnietví vodních cest reřulaee
průmyslu a obchodu mezinárod
ního obchodu a toriffu obchodní
ho loďstvu přistěhovalectví pří
obéování Mvohody slova a agitace
cizozemců lynců udržování po
řádku veřejných cest fl silnic re
klamacc bývalých vojákft civil
ní služby výchovy a zdravotní
elví dětské hráee zaměstnání
žen' v průmyslu nedostatku pří
St řeší ti záležitostí iÍHWiijských
odrovfi
íllavoímí hody platformy jsou
následující! " 4
V rdafformě nenalézá žádné
ho tdíbu ti sehvíbmí mírová fcmlou-
vv a konvence o Hvazu národů s
výhradami anebo bez výhrad
Jednání rei-ublíkánskýeh wná
toni pí nroiifdnávání mírové
Molotivy plni aehvaJují a ?ya!o
vine ne idfiý aouh mn affíahranie
nimi áwhwi Wfl5bínfftoovýwí
ícffersonovýml a Monroftfzvyri"
KAMPAŇ ZA ÚČELEM
ZÁCHRANY MALÝCH DÍTEK
žení
Omažská zdravotní rudu a sdru-
navštěvn jících ošetřovatelek
republikánského národního výho
rn V schůzi této přijaty byly pia
ny 'I nadcházející kampani Kam-
4 t 1 t 1 I
pan zanajena oue nnc o v proti neoprávněným
senátor Jlardnír a puvernér ( "_''! „ )vilVt{t „
hdK iircdné uvědomeni budol o „„{ „
v iiormoaci To bude icpochvb--
i i : zuiuiii postaraní sc o ciis neci
ně po demokra icke konvenci jez """" 1 '
konatí -o- bude v Han Francjsku i' ' ' ' ' T
a jejíž rozhodnutí usnesení bude dtek zahi-uuto jest otev e
nutno vzítí v úvahu pří sděláváníl'" ý V ™ l'h["
a zjednaní zvuisrnicn (iseirovnic
lek během letního období hlavně
v hustě přistěhovalci obydlených
istřcdiskácfi
V roce 1ÍIHÍ rekord narození
klesl v tomto městě o 220 proti ro
ku 1ÍMH V minulém roce zemře
In v Omaze dítek dříve nežli
dostoupily rok fctáří V roce
1010 narodilo se v Omaze íf 00 1
v roce J!HH í01 1 dětí Tmelí m
dálo se v minulém roce I5I9 v roce
19 JH celkem ÍIHft
podrobností kampanriích plánů
Úspěch odpůrců
sovětu na Krymu
Trotíbolácvická vojsku na Kry
mu zahájila ofensivní pohyb kte-
rý dle zpráv z Moskvy docdd po
čátečních úspěchů líolsevikňm
podéji však podařilo sc znovu
zakalí éást ztracené půdy
Ve Francií klcaa-
jí ceny potravin
[ZAKONČILA SVŮJ ŽI
VOT UTOPENÍM V HECE
POVOLENÍ K SŇATKU
V minulém týdnu a až do úte
rý t t povolení k súatku pokud
našich krajanu no tye-c si vy
zvedli ' '
Wnltcr 1 use stáří '11 nd W
tcrloo Nehr u Marie Hynková
stáří MM niky WiJber Nehr '
Oscar lí 1 la u ptniii ti 2S rok fi
stáří' Omaha a Fiiuna Kavanova
2(1 roků stáří Oinnha
Faul 1 Uozinajzl sfáíí 21 roky-
Ouialiu a IJosa Foralova sláří 21
roky Omaha
('rank -I Strmil stáří 21 roky
Omaha a UmílyT Fialová sláří
21 rok Omaha
PŘIJÍMÁNÍ DŮSTOJNÍKŮ
DO PRAVIDELNÉ ARMÁDY
Velitelství centrálního vojen
ského kraje sídlem v Chieuiíii ob
drželo od válečného odboru Ve
WashiiiKionu D ('„ rozkaz u ne
uvědomilo všecku stiiuoviHtě pod
svoji právouioei že toliko osoby
iež od 2r března obdržely a klad
ně odpověděly na dotazníkový do
pis z této úřadovny zdali si pře
jí ěi nikoliv aby byly jejich žá
dosti o ustanovení vzaty v úvahu
a osoby jež od stejného data
předložily formulář 7:19 A O O
jsou vzaty v úvahu pro iisíanovc
ní za důstojníky v pravidelné ar
mádě na základě rcoranísaěního
zákonu Všecky jiné způsobilé o
soby jež si přejí aby o nich bylo
uvažováno musí ihned předložit
formulář 7:19 prostřednictvím vo
jenských pravidel puklí sc posud
nalézají ve službě Příjímání žá-
dosti zakončí 2-'l éervna 1920
Wíllíarn JI' Taft jí ' Wíbujo m- nah v zájmu zříz: ntóní cn
Ccdřo Vasoucz zamést naoý v
- i -
VzbJeibHri k tiadřjíw na v IkrtnlJUtiHimrlon ledárně v sobotu ko
Úrdíidctíiíního roku r(k cs v ee- cm M hodiny večr spatřil mi
llf i lll-žl fnt 'llii Ti t #-ř lni' r-y
't t t i ii 1 1 ':a írt t - -1 il it ll
Cil K9')my (uui i vouo fiaucuiir' inu zrnnuii vi r'nnj'i
i a é ň t é t a i M £ m I M
j(j na dobrou ůroou tax OKoinont dem nnaen nerjai#-KO m nreiiu a
ín Vmnstvft knruiÍA htnord itt oft Utrti nntnrmi vÍ1v a stromu trn
jt nflvybntiUlnr nutno přispěl k ítřřh vytiM a íhrií-d policií o zá-
i _ ti r it
naunera nairzu uvouorou j on-
Pozdravuje se
1'hoí Hůienu Amerdová ťhmr
ždkrt j Am ftmerdy v éí 2310
iížní 13 ulice nalézá v Dennxí
nicí hv Josefa kd v těchto dnech
ne podrobila (perael Operaci a 4„
zdařila a jak w dovídfim nal
zá m na cetití k pozdravení které
bo jí i plna fcfdc přeiom
I
IX
r
r - ' VIJ
h 1&A1 -Mís