Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1920, EDITORIAL SECTION, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    st
v V
-i v
L
řXirTiKDAkCM'
kDirOKÍAU SKCTION
POKRO K
!NP í crUVNA iuji
Miii-t tH '
lit 'IVOiMl ' Itil
0
lil
1 í'
Y I
iVl
i
!
1 1
n
A
AU! OKU AT V Cl-Lil PROLLTAUU
p lmV tstttnOI at lti
ihtuttU tuU I #
vl4t l stftti1 tu plod} koh v
mtfd4 M Mlloho nlt
Vint t dhv titMitl l!otodli"VMi
% vit inttt horňm prilrirtihiíti
Jflk IptÁVV ItlditVtťl došlí bllh
I l tiiu Trnek v podrobuji s j'
m xítli tnsevi U pravidlo h
Vni VnjM vv"m oblili íti V"
lifiňltlii 'líl mioidosli mho iii
blldo V plulttosti Hopnu pO tlk
dloubu lk nl priurál Alevi
Itrusthiv buď jon-U tti diktátu
tem Uuskit 1 h K dlouho (n lnulo
trvati nikdo iieodvafojo (líni
puvídítl Veleni holševii k' illlitii
AJ ukÓMlo v minulost) úkolem
řtuiínó t iskanthíni Avšak p'iieiál
Hiusilov nkáitl tak' fa dovede
VdHÍ i aliniidé V leré kázeň hý
la uvolněna Zit sloKhn nilského
niinU hl řttátn jiiku jeden t tu-j
přísnějších důstojníků který při
liliM bedliví iihy kázcú hýla re
každých okolností zachovávána
Vzhledem k lilo jeho minulosti
nedávné oznámeni u jeho pový
šeni nu iiiMo t ti k vynikající v ho
vílskím Utisku vyvolalo opravdu
ví překvapeni A slpjm vyvolala
pipkvap'tií tkol(ist 9v místo to
tu pf-ijal íloiu'1'ňl Hnisilov jako
syn rukrlio (ři'inníla ii oIiIíImmuw
vVlkokníclf MikulitHi' Nikolajovi
re zosuhiniji' v soho Ktaron vujfii
skini utitokroni Inko ttAhnJťiisky
silnř jtnložpný ícfký katolík řho
úovnl fura jako vrclinl hlavu t'
to ťírkvp 1'ít'H t vSak ani car
skytni výnony no iionoolial přintťti
k tomu nhy zmírnil iiojiísiiřjsí
kázoú vo hvóm vojsku Míl vlastní
sví zákony a vlastní tnnlioo Tyto
zákony a tnnlioo zachovával n oh
iliviilioilnoii vytrvalostí pro v So
clmy oasy Nail vSooko oHiatní jo
jfoimrál Hrusilov vojákom Takó
jo do jisto míry vítlátnroin
Jo tlo pmlroluiostí Koziirtnion m
vsrmi volkými rojonskými kam
piiníMii v historii ÍKohnó hťtulo
vnl yfi'oÍiim hojisió na ktorých
Hvo(h'nv hyly volkó hit vy v po
shulníoh lvou Htoloiíli Nnvfitř
voval tato proslulá liojíŇlf ahy
lópo poroziunřl taktikám Honpoíí
oíoh vojovňtloň Hrusilov jo joi
ním Z iiojváAnivojšíoh vojáku K
vropy soiióhsiió joilním z m-j-vótSíeli
ntrntó('u MiihI hýli takó
připojono fa jo nristokratcm kaž
dým COllhMlI
Za Htarího režimu híH nlochty
hylft pro nřho vždy otovíona de
itrrál Hrusilov býval v dnižiiuioli
Aloohtiort u rnladHÍoh svých důstoj
níku Kiiumciíitým spoloóníkom'
Tři lakových příležitostoeh odklá
dal vojonslioti prísnont n dovedl
so znamenití1 hiiviti n tM havitl i
jiní Hyl vždy vítaným liostom
Na Sledit iokýoh sídlech hyl rád
vhlřn a vysokl Šlechta jodimla s
ním jako nohů rovným
ílerieról Hrusilov jo (57 rokfi
stár ftvSak nif! na ním nenasvíd
íiijo tak vysokímu víku Vyhlíí
spíAo jako zilravý muž padesát i
lolý fo namonilým jozdcem n
hv doby býval jodním z nojlep
Síoh v Hušku ilo hrdinou efló Ta
dy ruských vojenských povídek
Narodil so v Kutaisti nedaleko
Hahimu na Kavkazsku ňkoly
fiavStívoval v Tiflisu HIO míl od
hvíIio rodíSté I'raví se že i v do
hí svýeh studil zajímal s více o
ovióení vojenská posádky v tomlo
místS nežli níebné [iředmíty
oho otec záhy V mládí vyvolal "
ním lásku k vojaníiní ájom o
-eviíení tak' vyvolán hyl okolno
utí Že hoch nteom byl uríeii pro
vojenskou kariéru
Í'o studiích v Tiriísu vstoupil
mladý Hrusilov do vojenskí nki
dotuíe ruskí nle hned při vypuk
nutí vAlky s Tureckem vstouíl
do íínní služby Vzldedom k svi
tnu přívodu mohl vstoupiti do
Kardnvího pluku nle Hrusilov dal
přednost pluku otužilých kavka-h-zdefi
V tohoto pluku
Dloužil ž 'I" vítíznílio skoneí iii
Po zakoDírtí války Tureckem
„énfii Au zdoekí! Ukoiy v re
trobMd kd strávil dva roky
Jeho vojenský talent n tieobyřej
„6 í vSechno eo bylo vo
simjení n válíením a vojenskou
historií MpouiMi n i"" -t
itíik n lžete Mikulflso Yh
ni tohoto muž" mh eo díkoviti
Hrusilov u rychlí! sví povysova
HÍ Vk lohhi littdt tni i h '
lAul t tVtilil řP t litil-i pmsn
Sld š( hrm tnuil Siitiit írl
d Jtnt-lh dli tjl
I ti-t kiVh j řt A a lV o vih
hol l h plul i't i% i puMtl tli
ďt iVlhiliindii ativ ujM
il-r ní Skolv pin d to jltiky jil
ni h pluku A i pukla I U i
v MnifUm ii llnoílitv íoliil aby
poshiu Ui flolitll li hli lidotí
Xsuk llnMlio lirlull II místu to
ho puni'1'liiilt bl V IVtl'i'hl ildě
aliv miiIo vm lio uvol iliistnjiiikv
V ťiíildo ífiliti lo ujoliski' šldlv
iisiiii so iU o lilliy 0 pOlll
ji pírloífll hl k oaťskť' ifiildí
In' siMcnl liiuliiiisl ) on) v tí do
I In la 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 p" tu l'l to
fuo nílio roila nový řivot Im
rvklý disiipliiu" ii tívkó piioi
Iiei (lil si ilnhio V IKIVÍIU plos( di
inoí ilřistujitíky jiih) jedinou
starostí I lit hotiha rit ťidováidut
mi Oslatní v nov' hodnosti hn
pro nílio inálo piáoo Vílsina dň
stojníkti oaťskó nrdy krátila si
llouhoii chvíli spuleiVnskými zá
nivami ifrusiliiv [mi ttójakó dohí
stojní jako ostatní důstojníci se
vrhl do tohoto fozniai ilího života
rznamciiiil vsak záhy žo taková
lhostejnost důstojníku k vojen-
skýni poviniiostoiii jo itchopočím
pro ríSi a rozhodl se uěiniti ná
pravu Vysoko jeho postavení mti
umožnilo aby nijakou nápravu n
íinil
Zavedl illoiihí a tma vtijíeí jízdy
koinno do okolí iVlrohradu za
každého noíasí 1'rohlaSoval že
tím důstojník so utuží nejlépe
Hrusilov si v takových jízdách li
boval ale všichni líitujnfei neby
li stejného náhledu Někteří z
nich obrátili se k samotnému euru
který povolni k sobí Krilsilova n
tui x um-1 1 tun ze není zrovna trolui
udržovali tak přísnou kázeň mezi
důstojníky Avšak Hrusilov pro
hlásili "Znriiéi-li VaSo Voliéru-
stvo že nepřítel iiupaduo nás jo-
lunu za pěkného poíasí zruším
tytu jízdy" Samo sebou se roz
umí že car takové záruky poskyt
nout! nemohl a tak v těchto jíz
tiiicn tivio poKriieoviino
Když vypukla rusko-japonská
válka Hrusilov znovu žádal aby
poslán hyl na frontu Houkaoval
k tomu žo volení nad jednotlivý-
juí mlílily ilostalM no mladším n
méně sclionnějSíin iniižfiin ale vse
bylo iiiarno Místo aby poslán byl
lia východ kdo byly boje a příle
žitosti k vyznamenán! se poslán
byl ) obraní západního pomezí
kdo panoval klid Hrusilov tížee
nesl žo uchyl poslán na frontu
poněvadž se domníval žo-osudem
jo určen k vykonán! velkých íinfi
Teprve za deset let po rusko-
japonské válce dostalo se mu pří
ležitosti nby osvídéil nvojo vojen
ské schopnosti Hrusilov strávil
několik let přod světovou válkou
ve Vnrřiavě kdo spolupracoval na
přípravách pro zápas který zdál
so být! neodvratným Když pak
požár světoví války vzplál Hru
níIov v ěolo Nvýeli vojsk přehnal
so přes hranice- n docílil úspěchu
který překvapil celý svít Nebylo
jeho vinou žo později opít ní hyl
nucen ustoupili ruská limo v ji-
utřeli místech so neudržela
O dví léta později zdrtil řadou
Skvělých uianívrft rakouskou
frontu na svém nezadržitelném
postupu smírem k Lvovu Hyl to
íider pří kterém jíž již se zvonilo
centrálním mocnostem umírní
kom Aváak ruská armáda nebyla
s to ahy plní zužitkovala ovoce
svého velkého vítězství (Vrtift
zrada pracovala zatím doma V
kázalo so že riiskl armáda která
v několika dnooh tak rychle po
Ntupovalrt ocítivše náhle bez
střeliva fl bez potravin Nedost fi
vnlo se jí vlastně víoho écho jo
třeba k ňspí4ní vojenské kampa
ni Hrusilov snažil se zaehránití
situaci alo ortfanísace v zázemí
byla přílíS uhnilou aby mohla nt
ležití' podporovali vojska na fron
(í Všechno v zázemí se sbroutí
lo a- Hrusilov byl přinucen ustou
pit! - ' :
JeStfi jednou — za Rerenskího
— pokmSefne Hrusilov zaehránití
vojl zemi přřd ponížením na
wiemdo to pro něho velké sebeza
pření jako pro vysloveného ímpe
ríalístu a vycbovartoe vojenské
autokracie neboť spojoval m s
rovoliieíoriářM (Jkizalo m vsak fa
Hnisibi in r i in idi mIoVii
Irt-Vu !rtsi loíll Ml(ii tll
i ltAii ttťiuit piiióilkii }i'o lo
i''lilli st(k í 111 lil M liitll
1
!it llno leHé tťtlile Ml ltf- ji
l i IM III lí' tlnlnM A Hto llol'
tfj !) t ! m0 Ml!
't Li ' t b iu Miiiivh ji í ná
intllilí Iř hl o to liío kun
i ti ku i VVMÍtllti I"
piiilii lo j j fth putiHil ť V r lo
in lvi h oj-k Vidi pťiiVdtl na
i hol Utl"' liohi řpOi i plil Huku
íiioImi tmi řeohi j 1 1 1 phm f Snad
liodiol Host teplVO dli liíl ntilřktl
tuto lidpmě 1
NOVA ARAHIK
At'KIIV kiál llissein poěíťi
sí arabské poihhiiM1 na mílii
ony jsioi ji iiiitii Ifi stiediska
lleiosl kleni astlhlljí si tuifVU
měst a to Mekka Medina a tedda
lo prvních doi ji) ml duby M
hntnedovy řiikáán hyl Vstup vSom
jinověrcům Uonom mithoiuedáni
toolilj vstoupilí do těchto míst
iitiehu v nich bydleli Icnom asi
dvanáct křesťanu pokud jo zná
ino vstoupilo do Mekky během
posledního tisíciletí leští míní
jich navštívilo Medinu Téměř
všechny konference mezi Ilussei
nem a lawreiieem a jeho křesťan
skými druhy konaly se v dědila
přístavišti Mekky na pobřeží me
zi Aknhou a Allenem t
Město Mekka notná žádné zvlá
štní hospodářské díiležitost i 1'nut
níol kteří přicházejí 4lo tohoto
města během mísíce Kamadanu
jsou hlavním zdrojem příjuifi oby
vatelfi Tito poutníci jsou okrá
dáni zbožnými obyvateli místa
Mekky mnohem bezohledněji než
li turisté v Jerusalemě nikoliv je
dobře známo žo Jeriisalciušlí ne
chají si za všechny služby turistům
hodné zaplatit Mekka jo městem
asi o ÍIOOOO obyvatelích a jo roz
dělena na dvuináct rozdílných
ítvrtí z nichž 'koždii jo pod sprá
vou sojko který jo osobné zod
povědným za chování se svého liti"-
V posvátním tomto městě jiio
liiiiiieiláuského světa jsou nioslo
mini ze víoeh ěástí světu ii jsou
příslušníky asi dvanácti narudnu
stí Nejméně osni tisíc z nich jo
britských poddaných z Indie Mo
zi ostatními jsou Japonci rodáci
zHukhary ii Tnrkeslanu Nomali
liimlu Zaiizibaru a Alžíru zástup
ci více jak poloviny černých ple
men afrických Mauři Kreťaué
IVrSaué Číňané Kilipinci Turci
Kunlové Albánci a Mucedonei
slejně jako Arabové
Posvátné město islámu leží v
skalnaté ňžlabíně mezi pahorky
kdo dvě údolí no sbíhají a tři mo
cně" pevnosti se piií na výSítuich
Domy jsou stavěny tak že hořejší
poschodí přečnívá dolejší lak aby
chodci chráněni byli před úpalem
Nluneěiiím který je tu přímo o
slepující Město trpí ěustými po
vodněmi n velké povodně přichá
zejí každých dvacet let Při tako
výeh záplavách všechny ulice jsou
zaplněny vodou a obyvatelstvo
musí nízko položená obydlí opu
stit —
lo Nlaré tradice jo nutno ahy
aspoň jeden poutník V každé době
denní' i rioíiií obcházel posvátný
kámen ve středu velké mcSity Za
velkých povodní je i mešita zapbi-
- - - — - -
VHirt li Je luillio ktiiin l idiil'ih'1
1t j ii dne ton i 'obdv
"nn líím-it ktif í ji in'jpiiít
li lui "ďii ti 10 'Jol indlii-tu
tímto-IihiIíMiO ) ll nUIII c Ut
ii tt„ (Mil llMMlJ M
II IwmI4
bdla při tav Mel fcv JiIío h-
snil ptiiuí lýih tni-! toá nbv
etHu tiHibatié II itřliMl V
liiiiniiilnii h duiáh )ie til dJiko
nsi p iď sílí ti do ub) mol nlo bí
hnu H iliindiiiU kdy ptilinňid ib
Mpk v i" v proudu pni cl iby
trb-tui r Uitje 10 na iihIihmi
mtiliiiiiiodiiiiské tradi1'!' ti tolnlo
místa sirnkot(d so kutáb Noe
mňv pfi potupě %íla Id) Nno
Vystoupil korábu ll pnihi'we se
s iiitiiintiíkeni svým po polil cíl
ptisli nu podÍMiý lilvar V pbkil
který poibiliHl se utisku lidského
tělu Hl asi :1HI stup dloiiliý l'o
itioeiilk 1inl so stuiéhii pniríar
by co lo ruamená a nu lo dosta
lo se mu niisleilujíí'1 nilpovídi
"Zde jo mhlu kdo Zemřela pra
máli Kva" Tak vyprnvnjo moha
meilánská tradice Moslemini zbu
dovali na tom místí tri mešity
které jsou hojné navštěvovány
jmenovití ženami
Meilinil druhé Ulísln ei)nl
jo místem znaéné hospodářské ibi
ležitosti Jo také proslulým pout
nickým místem poněvadž Malne
med byl tu pohřben Místo toto
má krásnou polohu Leží upro
střed obrovských zahnul a mi mí
lo kolem něho jsou nádherné pal
mové háje
Král llussein jo rozhodnut ti
držet i tradiěiif isolae! iiIkmi těehto
mést ml nvíIii ostatního Jeho syn
prino ťVisal nelpí již tolik na sta
rých tradicích a jo silně možné žo
po nastoupení na trňu dovolí kře
sťaiium navšlěvovuti Mekku a Mo
dinu Prino Keisal při několika
příležitosloch vyslovil so proti
starému arabskému fanatismu Po
vodou jej k zrušeni léto isolaee
Inké nepochybně i hospodářské
důvody vzhledem k tomu Žo po
svátná města niahoiiiedánskcho
světa jsou vlastně jedinými místy
v celím království Ilodžasu které
v důsledku turecké porážky stalo
so říší samostatnou
ANGLIE ZTRATILA
MNOHO KOLONIÍ
ANÍIIJK vládne nojvílší říší
jakou kdykoliv znal svil Tá
lo její říše hýlu v značné míře
rozšířena mandáty nad bývalými
německými koloniemi a tureckými
provinciemi Avšak žádný národ
s výjimkou Španělslui neztratil
tak velkých držav jako AhííIío a
žádný dobrovolní neupustil od
Sírgiií své říše Anglická říše
dneška jo jenom zlomkem toho
cím byla kdysi
Anglie héliem poslodníelntřf
století ztratila následující državy
v Severní Americe t Floridu kte
rou v roce 17hM získala na Špa
nělsku Spojené Stály rozkláda
jící no na východ od řeky Míšním
síppí v americké revolucí 1'zcmí
Orctfonu a Washingtonu které
folika skvílých příležitostí k roz
dobrovolní přepustila Spojeným
Slátňm kompromisem kterým po
nechána byla jí Hritická Colum
bie Všechny ostrovy v Západních
Indiích jež nalézaly se na milo
sti a nemiloslí anglického váb-é-
li hi lt V ii VO Vrtil tii ti so '-i
i '4i in INmhmí n i bntdst in
Ant ho mmJíiiI liiobbl v jeli'
I 1 t4 U Ti h ťuldoltni
M jisku A tiodi-( Vimiiltii iivifil
tlil ll SO VftílO o li I 'i t l-ťi
imriuj r d-4 V liinl ltiti
P lUflu V noimli diibtiih ldi
li o ivrh Muku it i ii Umí
onu a na íiVl V in t uilv "n nu
pilliU'kr!l vAUk IHIflu-kl' vt
'it ijtsíiihhl il po řlifli ně db llbiOI
ddn o ví mm i mělo oblast (i KV
Pinta r-dutinje v to krajiny I do
tivnl nnlénjí so trpnliliky lin
ťuny n severní Auřentini
V 1'vtopě piepuslibl Aliidio n
vt rov lleF"btiii V merku a loni
i kí iisiruvv Koektt a v dula si
svých nároku nu Nnieberky v o
prospíeh Norska V Africe a asij
ském Turecku Anyliéaiió znovu
získali V diolodkii svťtové války
eo raimjsl-ali zisluiti při jiných
příloilosteeli Přou o Vsak topo
(I ii ilo se jim zkoir-iolíilnval i pníó
teění výhody v AlViinislano Ti
betu a jinýih poloilivoliýcli kraji-
náeh na pomezí Indie Také nepo
dařilo so jim získat i tukoví vli
vové sféry v t 'ino jaké získali mo
li piíleilnst Jejich državy dosud
obinezeilV jsou lili Moll' KoiiJJf II
Wei lliií-Wei
Nepochybní iiojceuníjSíut ňz"
míni je dobrovolní Ilolandskeni
bv lo vydáno jsou Holandské Zá
padni Indie které obsazeny byly
aiiclickýui loďstvem za napoleon
ských válek a znamenitě byly
spravovány Sirem Slamfordem
Haffloseiit od roku 1811 do roku
IHlfi rzemí které vrátilo no pod
holandskou svrchovanost jo mno
hem důležitější nežli to co zůsta
lo pod správou iiiijílieknu Také
Fílipiny nalézaly so v auiHickó
moci když Manila -uchvácena by
la Španělsku v sedmileté váb"1
Může so vlastně říci žo anjrlieké
loďstvo v minulých dvou slech lo
tech mělo příležitost zmocnili no
každého ostrova v indickém oce
áně a v Pacifickém moři- s výjim
kou Japonska
VYSLANEC BEZ
- ZEM£ A VLÁDY
ZÁHADA obklopuje výstavnou
budovu zbudovanou nákladem
+ III(II(HI0 na Šesté ulici ve Wa
shiiiffloně známou jako ruské vy
sbineclvl Vypravuje se žo za stě
nami této nádherné budovy póěí
náNe jevili bída a žo fondy z kle
rýeh ílíint tento a jeho obyvatelé
jsou vydržováni povážlivě so len
ěí -
Vypravuje no o úctu dentisty
který zaplacen byl automobilem
Mnoho starožitného nábytku bylo
již odprodáno aby získány hyly
hotové peníze Jakou vládu repre
sentuje ruský vyslanec? Odkud
béřo vyslanec peníze na vedení
domácnosti a vydržování svých
úřadoven? Jo pravdou žo odbor
slálu hodlá vyslance vypověděli
z této budovy? Na žádnou z těch
to otázek není možno poskytnout!
odpověď iirěítou —
Jo však známo že 'vede so vy
šetřování za úíelcm zjištíní kle
rá vláda anebo kletá osoba ci oso
by jsou majiteli budovy ruského
vyslanectví Pudová lato patřila
dříve ruskému caru který mívaj
osobní majelnícké právo na tali
vé vládní budovy Alo ruský car
Slavnosti májového dne ve Swect Briar kolleji
f'V
'V&k L V _ tli i
® : v
—
-ti A V-
i
jo ilMlín lllitPV Potl i louhu A l
S'il'liÍo lb dli Olil tiul ibo IAIA n
M II lisi' V bílit ! A ll ib l i'i
U-ló VlM1 T ! l -tik V j oil M
I 11 pili Ollllol I lbtl ttll
PiiiioniiMii idiWMtřbm ve vv
loinlií t ui4 A 1UI lmitřv
klitV f t Irm Jitko Vliltn'
Vllíd Krti II ktlťl II tltoupll mi
tl litilil !d hln tř nV i ktftý
Hlstiiliuvrtl U vlínlv nliiilbké fUf
kilni euru jihu vldil Pitiěvild)
vlbl1 ''l nki ho nvtil tieoxistn
Jo Holis nukhtmiěv jo 'lrttnem
her mně hidy
Ni lií liebii pl ipnmínnti fa le
Iru h y it jeho stoupeno! Ilejstut
s to vvdrovati tuk nákladné rnlí
zetioil budovu Jíl U fl jo ruské VV-
sliimlví Stoupenci Kolínka a 1 -
nikina jnk se vyrozumívá podpo
rovali po llíjllkoU dubu Milklllllé
lěvovo " VV'saneetV i" Před íiisom
ktoivsi zvědav v nov ináíský ziua-
vodaj tázal so llnklimítíva jakou
vládu representuje " 'o jo obeo
zamotaná otázka" neuvil vysla
nce Poséo prohlásil Žo repre
scntlljo "pťolibolševiekó Živly V
Hušku" () té dohv I ty byly tm
třeny a lbikhmělívov i nikdo lako
vnu otázku jež zajislé uvedla by
jej do povážlivých rozpaků nedal
VELKÝ JEDLÍK
ErtlKNK SlIMrON z Hosionu
tvrdí žo io světovím nřebor-
níkem v jedlici ví a je pohotov
měřiti svoje Žalndkové schopnosti
s každým kdo v zápas s ním by
odvážil no vstoupili Sholtou sní
(iH vajec a vypije pít kvartů mlí
ka na posezení s přiměřeným
množstvím krajíců chleba k zuje
děni Při jedné příležitosti ' spo
řádal zcela bez potíží ětyři kvarty
ústřic (''siříce sice možno pova
žovali za lahůdky nle ětyři kvar
ty? Na to musí hýli Nknteěnř ža-
ludok velmi dobrý I
Sholtou pochutnává si rád na
maso všeho druhu n bramborů
slupne úctyhodné množství ' K
snídani pravidelné sni ětyři po-
řudue vepřovo řízky sost velkých
bramboru" tři pořádné topinky
ětyři koflíky kávy půl pájo a
1 1 vit liciiíiuv Někdv dochází k
změně jídel alo množství pravi
delně bývá stejné
K obědu mívá dví a půl libry
masa jednu a půl libry bramborů
ětyři bundury tři koflíky kávy
celý páj a dva banány K večeři
nejraději jída ctyřr vepřové říz
ky dvě libry bramboru pít topi
nek tři koflíky čaje a celý páj
Híhcni dne vykouří ětyři noho
pít halííků cigaret a-někdy vsla
ne i v noci a zakouří si poněvadž
jo kuřákem náruživ-vin Spáíom'
velkým není — etyři hodiny spán
ky denně mu plně dostačí Přes
to žo dví třetiny výplaty jeho
jde na potraviny prohlašuje! "To
hvch bvl blázen abych se ohlížel
mi drahotu živobylí flovřk přece
musí jmf a dost jist
Sliellon jo Ti utop a 8 palců vy
soký a váží (olíko l:ir liber Pro
hlašuje Žo nikdy nečili špatných
následků zmiěného jedlictví Na
rodil so v Plcasant Point Me„
přod 40 roky Jeho matka byla
Indiánka a otec běloch Jako sost
luíetíletý hoch stal se námořníkem
a strávil nřkolik let ve Španělsku
Hyl čtyřikráte žeuat a s přítom
nou svou ženou Žije již deset lot
Pracuje v prádelně
mm
7
('lenkyní dvora "královny Máje" ve Hweef fírírtr kolleji v Hvveef Hríar Vnt pří slavností má
jovího dne Královnou Máje ' byla sleéua Helen Hccsonová z Columbus O
BaWÓéin dopií — Pí Theresín
Hordale z Maysvíllo yf píše
"Musím vám sdělili idilcdně zají
mavého případu Moje vnučka
má dílí hošíka jenž bude ětyři
roky stár v říjnu Hned od naro
zení toto dítě nemělo stolicí bez
použili projímadla Poradila jsem
vnuíce aby dala dítěti Hra Pe
tra iíoboko což uííiiila To bylo
před rokem Hošík jo nyní zdráv
jak jen nejlépe býlí může" Ten
to starý pasem vyzkoušený bylin
ný Jfk neobsahuje nic než tovo
soustav pomůže muže býtí dán
bezpeíní dítí li k jako dorost
lým j jMf to rodinný domácí lék
jnz tmklrtmc llohoko noprona'
vá s v líkárná"h l" jest dodá
váno přímo lidem f)r Peter Fa
hrney k Kous tUt„ Wash
nuUtti Hlvd ř'híc(řo III — Ad
verl Isement '
iř
ll
r 1
PS
"' ("''
1 "
"i