Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1920, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - r%
k
Ví
'4 '
A
- " Ě
r
i- "
t
i
i
-'ti
- #
ě
5 "M 4
- 1 1
" "3' ' 1i
3'
4 1
3
1
9 t
4
'I
A
é
VÍ
'
v"'
I
1
i-
mi !! 1 1 ! nim mm i i m m
Démantová garnitura
I- f4{f4 4( 444444 1 K-í i H"44f+-4 H 4 f -H4-f4 44
li! ln ! ( "tMjtl M
i ' iitly :iiul li) :
t I : t v ? ! I r ' "
in h inrkň ( 11 l t
" s (iliktly " -)' Íhí i ř titli 1 h
( ill i ll U' 'i UtUi li M
1 ! lHiii!ťt rtiiH u iii
ttitl
hk t vi juiik !)i 'nl l'
lnu !
i'íiiV i''ji(t" )' '(♦lilll iluí ')
Víijfťj rtlli '0U'iim' 1 úibI
!iv iMifilriiv muitii !ii!"''ím
S Jittlřícílin )Hhir hlk VlT
Vi'(n' i!"" I tt 1 li I'ti2 V )Mii!ii
Jtrífiťli' tiiliiilo piflifU vlnili
ii" jitkt l)U Í IhIi' H'lm'
li i' li ""' l"Vl l" Hťl VA
stáviilí již lín líiiifliilífkviiii ja
ko iUtllíi'i ?li lí''jltlljM'h ll tllM'll
ilnnv
N Jtití jMskyila iIuIipvIhsiih
liiiilkii iííl(i'ia siHitd mIh" ťi jcs!
"ptíruii trpíi-í' - v jii-nvy i"m'
nsv?tijící pr(i"tri'!i'U v hh1hIm
ililiroóilHli-llil lijlkll pťuvťlZřlH-lHi
virlm-tn ili-ktMii i iMvliytiÁ"in
tiikvVh iki!tMvt1 liriiinctii
1'kiiiV pí ikv('ilii ki'Hlf po třetí
IhhIíiii mpolní i"iíimmmi ty
1'lilosif Ai'k'li 11 piiilziiiiiit' I
st arotiH rnxiirila s h itctirvnloii
pniilkiistí vhSiiív' iiilaiiii'1' 'v ucj-
Ifjlsílll Vrkll"
Scdfivť' zanmilrnlá Kojrobhi uú
íililctlia kalila fce tak ryi-lilc v tfia
in' kiipi" lirozivýcli utru k A h' vlčin-
hlavní poiiHUMtík ilci-lioa si
lvu Ktaříl V iiřkulika minutácli
lifliylo p" žliiiyt'm kIiidcí nziirti
lďzvčtíí iliiNii'rn Vfilni a viťrli -Ktatnícli
ii1iilnitij'li vládnniiff kní
Inviiy nt-lips ani památky'
Li-dnvý viflir 1'ii't n skiiiV indio
litirivú stiMiajf skláiiřl ncjvyíŇÍ
stromy skoro k zemi lomcovali
keři že ('koulily ne ňzkrwtliví k
vypralilí třilň — lllial doAky a
mikIi-Ip ho hťvvch — n žena pred
šelmu potourp pracím smetí hlá
111V ft jiných maliiniocnýcli "ato
míl" přírody hnal m m dunivým
loiiHwin vpml jako ní-kolik pln
kň jízdy k poslednímu roliodnc
tnti útoku na )icjMniicjší poshivp-
ní in-prjtclovo
V brzku zdála nc liti celá pří
ruda v íicjlirozyjjjMiu zdéSoni: z
mraku Mesky jen míely liriiiéní
takoíka ni-ustávalo — Klovém
"soudný dcV" byl na zápiaí jak
ctihodná odvěkým prnchciii ji z
dálí zářící frásR dí (
A proto bčxla každciriu koho
rozpoutaní živloví' přírody kteří
nemívají hp "stiverctmím pánem a
králem" kvč vlaníníi matky žádné
ho mílosrdí — překvapili pod ái
rým uchem!
NcstíhJa-li ho žádná vóžnřjší
pohroma živelní promokl nu ků
ži I}laz v&ik bylo každému kdo
ehrňnřn před hnčvcm soptící ma-
lky přírody mohl so na řádění ži
vlů pouze dívati
Jedním 7 třehto ží"a:4nýrh smr
telníku hyl pan lorían líanihal
přednosta X-ké tunice jedné z
devatero druh Pražských
Zpozorovav ž blíží e houfe
zarazil podle předpisu "ípcjl" —
ťjak nazýval prostý nánlroj kte
rým m v tclctcranekéir aparátu
píerufiujo (dckfrícký jiroud aby
ncbčdný blesk v ncpříéetnéin ta
vu nemohl podnikiioiití drzý vý
Icl přímo dn aparátu ve vé bez
myííléfikovifé zaHlcftenonti netoliko
celý aparát nýbrž í tělesni fintu a
vubee vbc což v nejbližáím okolí
kc nalézá mi' ffldf rterízlíl) —
řdovem pan Iorín Kanibal za1ez-píW-if
h ve Kvéřfi burcaii proti ne
předvídanému výbuchu liuévíi
matky přírody Vu A poňoupnul
stolící — na kteří byl cdé když
před nékolíka minutami dal (dg
nal do nejblíŽHÍ taníee že náklad
ní vlak Maniej jeho právŽ opustí
— blíže k oknu a rmije nyní S
tut lví hodiny vafoivatý pokoj
zadíval Mf bezmyílínknvít nknm
vn' '- -'
t# to mužík (Irobnouékí posta
vy ukoro kont a kňžf N'a pohled
'M ne být! čtyřicátník j !e má
nž %sk abrahámoviny "%% zády
Nápadně vyvinutí v pra vití
íírunáffickí kníry dodávají
tváří šírých tabftvýwu zmtúh
brtllí pfáVft f řVl jejích 'jeŽtí
r&MUfhtidťW vianu víak strnuti-
t t nf ni nt 'ij-
rrikn tirt#Uji fj kiuritťKii
1 i m lhuil't" f itti-rlt" ť
- miai klid lřil' I ' i
10% M P ř btl ( fÍMlťlH kIUll!l
tih(t1n)i iih mnohdy i nudiiy h
ptvintitt( vúh ťhiid i'h
IV l'llliillV fnjlH'tí t!-Ml ije
ltitl II icrll r' ! limslí kťMf
rlníkt! t 'Mttit kitiCfllV'
loi" apnň na ' chodotk nlci"'ir
skho mtflVi ni " d rino íiiiii
fwtA pn bia ctipi iijí
l'i in ídrlmwt n Muniéniost Mv
ní- li t tsú p'kni klenuté 'clo
u4ici'hiilý ti'H malé rde výiiutié
bli-déniodré oko in't -tfická titadii
ví- to trpkost výrazu miiní
Kdo 4iT M' yiiit ve fviii'iiiiimi
í h lidských jen ponékud ilditl
by v Iváíi té Mnpv jihidkýcl)
Oulpstl iliiM-viiiiii M ťiiii — nyní
jlíi nvšcui s drolíii imvpI' dávné
ni'mkojctioitl úmorné a vysilují
cí luácc vůbec onoho krutého
zápasu životního jaký jest nucen
podnikali skoro každý kdo ehu
a bez dostatečného vzdělání bez
IMiMcl a lez liroleKce snul se s
nnpjetím veškerých sil svých do
drápat i vyiího postavení sjíole
cenského v nímž jíní šťastnější
smrtelnici nechť už vlastní záslu
hou nebo protekcí octnou se za
časté bez namáhání hraví
Pan Hanibal osiřev totiž ve
svém patnáctém roce pní ví když
byl kvartu absolvoval protloukal
se životem jiik vnboc bylo možno
Po nijaký čas diurnovaUu advo
káta pak šťastnou náhodou oct
nul sc jako diurnisia u dráhy a
poněvadž míl smysl pro víc i prak
lickí vpravil se brzo v nové své
postavení a stal se dosti zručným
spolehlivým ovšem nehrubí skví
te placeným úřadiiíkeni železnic
ním —
)ruhé toto "povyšinutí ne" stá
lo jej ovšem celou řadu b-t nej
svčdomitéjší práce bezpříkladné
ho seliezapíráiií a úmorného na
máhání Avšak — jak u lidí toho
to rázu nhyíejnS bývá t — 011 tou
žil přece ješlí výše neboť alfou
a omegou veškerých jeho přu ní
bylo státi se přednostou některé
z niciiších stanic kde by mohl v
klidu a Kpokojenovti ztrávití zby
tek svého života V odloučenosti
od ccléhu světa jei' mu byl po
nívadž s ním býval vždy jen v
pranepatrném spojení skoro až
lhostejný mnohdy i odporný
Pan Florian Hanibal sloužil te
dy 11 dháhý "tnt piky" — sloužil
vířní ba vzorní Přen to vše bylo
by nejvřelejší jeho přání zůstalo
nesplněno káyby před níkolika
lety náhodou nebyl se stal před
nostou Pražského nádraží muž
kterýž n ním před ítyřiceti a více
roky do školy chodil a nyní po
znav v panu líanibalovi netoliko
vzorného úřadníka nýbrž ! doko
nalého ílovíka stal se míl upřím
ným přítelem Nezná v jeho přání
přičinil se k tornu aby byl přítel
Ifinibal z Pražské stanice kde byl
11Ž dosud nepřetržití v kanceláři
zaniísíiián povýšen a po svém
přán! přesazen jakožto přednostu
na stanici v nejbližším blízku Pra
hy tak aby mohl býti s 1'ražský
rní koledy 'i Prahou v nejiižším a
nejpohodlníjším spojení
Vzáiieý tento akt ()řátelskí ú
služnosti vzbudil v dusí páni Ha
nibaloví nejvřelejší city vdícno
stí Děkoval vzornímu příteli e
slzami v očích což jest u ílovíka
v "trhanské" Mužbí železniční
která hkoro k bezcítnosti otužuje
neobyčejnou řídkostí
Přítel muž ryze "zlatého srd
— perla perel řekl by básník
— díku vobec ani nežádal Tíja v
pana Hanihala za ruku potřásl jí
přivinuv pak přítele k ňadrfim
políbil jej — nejinak tiežlí jako
bratr bratra ovšem bratr pravý
vzorný
Ha vím -r přítel muž intelli-
říeritní a nepřed pojatého názoru v
svít nxvídéil s z příležitostí té
také ještě jako vzorný otec to
jest jako otec dbající duševního
blaha Kvího jediného dítít nepo-
mírní více nežli hmotných pro
♦ípíchnv' -
VÍ4 co milý ííaníbale" pravil
4 ft věrní blaxem koro rozwdivě
tiým "'mvMinq )nU okamžik
t ví fcvrehovaní - upokojen wtí tak
"Jakým jakými" vpadl kvap
♦ ilt v t ♦ tal (sfrluiV
m t+ llrtl Míl k- U% "
) llnd tUt tnt
'nulňh' inn lbki n
' t rdt 1 m ft i Víík trjt
m bud ř lsdt t il' dtt)i) %i
(' I I-m iiHtiritiioiiH " (
t } t k o nt 1 aptrunt U
t„l J "
" Sf h'd!4 luilt Vnid '
t t U ?-1i1i4 tlpiitr " Vdi
' k j 4tif iť )o h 11 bndf t tt b
ttHit 'tltmti" — te dvou
Heih Jetích niAíe bťli ttibnim
illrllťlftu ' t
li ni1'10?!" liitlivnl e pan
I lamini)
"Ptáví tlos byl tnou intrrvrn
el jll!fIiáll jířcdnoslnH Kulí tfe
ii sekee v slnřiiýni osmnácti vM
líittch
Pan Itttiiílutl řiijiísal a byl by
píátclskéum (Mifiiivci svénni padl
okolo krku kdyby jej byl tento
uhelna t ukanul ncrinlittil
"Véc je tedy v lícnn není Mí
pravdu milý llaiiibiilku!!" ujal
se slnVll přítel "I bílit sví deci i
pro?atílll Vélielll dVilCef lis[e —
příští mísíc už binbš na sví sto
nici mohou býti nníe díti rnsnou
bi nv n sóatek mfiže mísledovnti v
I fi I lélč jakmile se lotiž tvůj Va
šiéek v novém svém působišti po
ohlédne" Pan Hanibal byl jako u vytr
žení Tukového nahromadíní Slí
stí nebyl by se ani ve snu nadál
Hyl člověkem resinace skoro již
ani nedoufající a prúvé v době
kdy doufal již jen v oknmzicích
nejvčtšího optimismu sype se mu
štčstí jako by je Štěstěna z" robu
hojnosti v návalu horečného pře
chrnutu přímo rozhazovala 1
Po tomto výstupu hyl po něko
lik dní jako v polnsnění Nemohli"
ani uvěřit? že se vše to opravdu
sběhlo' Někdy zvláště o samotí
byl radostí jako Sílený plakal a
smál se lomil rukama a hned zase
vypukal v jásot skoro křečovitý
Posléze (ato duševní bouře pře
ce se utšila n pan Florian Hani
bal nabyl zase své obvyklí dušev
ní rovnováhy Ale přítel jenž mu
hyl tolik radosti připravil hýl mu
nyní bohem před kterýmž by byl
den co den poklekal aby e mu
v slepé oddanosti klaněl -— — (
Tukový tedy byP přednosta —
N-ské stanici jenž si byl před
bouří ve svém bureim pošoupnul
stolicí blíže k oknu a usednuv nu
ni skřížil ruce v klíně a díval se
oknem na vzpouru živlu
Sedě míl vzezření skoro marci
áhifMohutii£ kníry aspoň dodá
valy tváři jeho daleko více přís
nosti nežli k" v ní zračilo neboť
základní rys trpkostí nedul se vy
hladiti a "budil spíše jakousi útrp
nost nežli bázeň'
— Pan Hanibal úřadoval jako
přednosta stanice již na šestý mí
sit! k úplné : upokojeno! i svých
představených v první řadí své
ho přítele ~ sotkhefa On sám
byl svrchovaní upokojen Stanice
jeho pouze devět kilometrů od
PruZské stanice vzdálená byla
malá skoro pouhá zastávka tudíž
netoliko vzhledem k úřadní mani
pulaci nýbrž I co do spojení n
Pruhou nad míru výhodná
Vystoupilo-lí tu někdy z vlaku
pět osob mluveno o tom po celý
měsíc jako o nějaké katastrof?
Obyčejné nevystoupil a nevstou
pil nikdo jednou za den jednu
neb dví osoby zřídka kdy vícf
ačkoliv tudy denní neméně nežli
sedmero po případě í osmero o
sobnfeh a smíšených vlaku pro
jíždělo 'i
ChtěMipan Hanibal do Prahy
nebo jen na Pražské nádraží aby
se a koledy nebo m vým vzor
ným přítelem nešel (a jiných zná
mostí vůbec ani neměl) ataíilo
vsednout! v kterýkoliv osobní vlak
a r osmnáctí minutách mínuv jen
jedinou zantávku byl u cíla
Kdyby byl v stanici paní Haníba
lově zastavoval i rychlovlak bylo
by k jízdí xtaěilo jedenáct po
případě i deact minut j ale pan
Hanibal byl í tak úplní spoko
jen ' '" ř ' ' t ' '
ťvážíme-Jí jeslí Že ve ítrnáetí
dnech mílo býlí štěstí jeho do
vršeno kňatkem jeho Hyna n úct
rott dobrodincovou možno í íí
nití aspoňY pííblížní pojem o dtt
levním jeho atavu: :
Vpravme m nyní v sitnaelf Od
povřzm mí m otázku íím ar hy
la tomú prudká břjuřp která
byla práV u veškerou neurvalo
stí jarnícri Jef níeh bouří rozzu-
říiati' "'''
' Nlí-f ' Mním bettt&M
díval pan' Hanibal 1 ledovým
OiUbriH Mítiiiř K ly a ) n
IUWt ifď iuíi Uws li
bm llí t i J MloÍ ti et
'pbHtniní ďf ť Vnpi
t o br tlt xf hnl píílwt d k i
iV i ptfiv'nt b a %ict b in
ii i rkl b dlii lt tie li i
JUtA' Jilk ktliUJÍ I ♦ bl-kl '
ItiVlM f Plil l lttáVPÍÍ'l briHIbill
rsui!ti -ti IUlXáU huU
1 1 1 fti lil bi tliU jktbv t dlt !
lul ířdtHtrlí HtkoVhit lilia
ď 11 11 - tk pryMmkítn tub
VÍedoSln A r#vt MinluliMtt řdb r
lint b ti břAfliě i lkidrp ditndbi
jdirody
1 S cehitl kofO bodíuu pit kle
rotí bmiie titulrt slal énox b
pobliUli e tái'i jebo lli tnl se
in (tuhnul I kdyř byla ÍHiufe pfi
mu nad tanií kdyí bnm násle
doval boprostíední po blesku lie
Im dunťl rároveň t nim rfital (bh
Hanibal úplní tieteěným jako Ve
Mrimlf
1)Im- jeho V poslední době luk
ěusio příjemní ale juirsiveú také
liiiiečiié fojřishtěliá byla rase a
bvehotii tak řekli úi tulní ledová
— pnu Hanibal nalézal se v nor
málním stavu duševním
uepřbWliéhn hukotu větru n
nejhroznějšího hromobití vzporu!
nul úřaduícli káb-žitostí kterými
se po tolik let výhradní zabýval
Ob cas vyhoupnul se z chaotické
ho vlnění suchoparných vzpomí
nek moment význačnější ale ani
ten (Kina llauihabi nevzrušil
Mu i později k lyž už bouře se
vzdalovala a myšlénky páně Ka
nibalovy náhodou zakroužily ko
lem nedávné minulosti když si
připomenul sví nenadálí štěstí —
nebyl by z tváře jeho ani nejby
střejší pozorovatel vyčetl více
nežli že jetd "chladný až po srd
ce" jak pn německém básníku se
opakuje
Toliko jednou šlehla ledovou du
ší jeho vřelejší myšlénka — cosi
jako slaboučký sotva pozorovatel
ný zásvit čehosi posud ještě ani
netušeného ncřku-li vysloveného
Pyloť mu jako by ze fclředu ne
zkaleného štěstí a svrchované spo
kojenosti vyhoupnul se zarúžovělý
obláček" z něhož Slehnul di vtípi
li zásvit neskonale íarokrásného
lesku t~ cosi jako náhlí otevření
perspektivy h" mftže býti Ješií
šťastnějším a spokojení jšíni nežli
jest — slovem ledovou duší jeho
kmitnul paprsek vzniklý v taju
plné výhni ctižádosti
Až dosud tudíž skoro (to celé
pul stolci í neměl pan Kanibal na
zřetHi nežli "pnpoSiiiulP' v ohle
du hmotném ludíŽ moment výluč
né animalní a teprve nyní když
byl v ohledu tom dosáhl všeho po
čem lolik roků toužil a prahnul
šlehlo duší jelilo cosi jako doplněk
— záblesk touhy po uznání du
ševním po vyznamenání
Byl to však pouhý kmit —
chladnou ledovou duší (mně Kani
balovou projelo to jako příjem
ný záchvěv když řdóvěk z jara
poprvé pocítí úíinek hřejícího
sluníčka — načež zfistala du5e za
se neteínou chladnou ledovou
Zatím byla bouře jak jsme již
na počátku tohoto vypravování
připomenuli dozuřila a dozvuk
její — vždy víc e vzdalující hří
mání ~ podobal se již jen tnruči
víniu chrochtání
Pan Hanibal kjoneční instink
tivní vstal a obrátil se k telegraf
nímu aparátu
Mžiknutím nabyla celá postava
rázu zcela jiného nežli jaký jevi
la dokud seděl Mareíalnost tvá
ře arci i nyní ještí zfistala ale
malá drobná wichouíka postaví
řka tenoučké ručky a takové též
skoro íifilkám 'podobní nožky —
slovem celek měl náhle ráz xkoío
komický
laskavá matka příroda sice ve
seví nevyzpytní rozmarností
mnohým % nás smrtelníkft ledajak
sí zabrála a mnobího 7 n&s přímo
zpitvořila ale tak bezdůvodně tak
přímo nenlantní jako k panu fía
nioaloví zachovala se k málo ko
mu Nezmrzaěíla ho sice ani?
zpitvořila! naopak zadávala se k
němu u srovnání s oním! kte
rýmž na těle m duchu ublížila
přece jen laskaví ale mílí vzezře
ní mareialflí dokud sedíme a bu
díti n"tolikp soucit nýbrž uniích
jakmile vstaneme jest přece jen
cos! proti čemu Iz právem aspofi
protestovat! '
Pan Hanibal však už dávno
všech protest ft še vzdal a nenspa
dlo ho b2 mVřtfskou matku pfírVi
dií jakýmkfdívstskem nebo ja
koukolí výíítkmi obtížovati Pří
vykt4#4mhí iuíll se tělesní
nedoítatky Víorným" ehdfáním a
1 - i
v:
IEKIDISÍĎESdD
t liftt MpHltl IH Vr4l I4 krlii
flejtíwjf kttt IVdpotiiif ttlwnt
Itpttvui MulSd t!unkuj ra Jitra
Utnktt na trďvittf l!kht(ii %'ivrd uMvtl
f)}mj po-fluja tbtVfttítiit
fltltl t#t I twdinitf i k t Uim rlti ♦wl4 if l(ti
DR PĚTEK FAIIRNEY & SONS CO
SS01-I7 WtthitttUn btvil Otlt !# III
iv VtMi Mai kM tiá
%) 1
Hirtt#iiftttťlt4ilftti(itit % t
Šikmý cypryšovy eritbins 4 S itsbo 6 piicú
i' %t ti iuravHn v lsi( ki cvililnvf rriMiUtf lakntim rittnlirm
#i ItKI ]! Mot j Umit Anf ini iliiťk jr N mtt Ut
6" ii% I c(liíutá rinrúvka i1m tn nln ilmiirkr My 1 l
iiřřfri jn lolik jel irií iity m Uknl liln-lkí jivrh ty
jiA tátnto irl-io hwii tlitsHm Nfid tM t jel y vyrovnali ty
pltíi na rriltiinir ' t jlun tn-jlřtnntitljsli h t inviijsii6 ptí
lom tiliiMih lilcn In t iilltetii jiHo nrrurd ipw L
" N p-liť uSint paíláiM nti mlrifil (ir i-ufneríb jt v r
liliii r ii' ii iiilmio ilruliii Křiiiiiji h my loliváina rrmi lnliknn E
l in ni-jliliíít saši ►tiňifl t
C HAFER LUMBER COMPANY CouncU Bluffs Iowa t
Puritan niouka
J5ÁRUKA — Spotřebujte pln pytlík a nepodaři lí se vám
upíei nejlepší chléb jaký jste kdy pekli vraťte prázdný pytlík
svému obchodníku jen£ nahradí vám bex námitek vaše peníze
Odborně mletá i nejlepší pšenice v Americe
Všichni groeerislé ji mají na akladí
WELLS-ABBOTT-NIEMAN CO
Schuyler Neb
Tímt" oznamuji vScra íctným itarím I ovým přlxnivcfim l Uitntra
HOTEL "PRAHA"
který junt ňplnS fiiovu vypraven viím vnitřním řaitenlm vkimnl il
korovfin a kde krajan! ravltavil do Oniohy niilonnou nyní rádnuu oh
tubu li polioiilt to iicjlepsl CbiitnA jíilla k pravi ceU6 kucbyufi vMy
véi uupokojí O ptíiteíi nitstiilcb i venltovutdb krnJnnA uctivě táilá '
JOSEF PIVOŇKA'
Bob 13 Wlllltm ul ' : O MAKA NEB BA SK A
Zjíjímáte-li se o texasské pozemky nebo
olejové projekty pište česky na - 1
STEHLÍK & BABER
Wichita Fallg i Texas
vřibce virtuosiiím ziicházenim
lidmi paralyzovali
Povslav nyní přišoural se diínb
nvm skoro byclioiu řekli "slepb
čím krfickem" k telegrafickému
aparátu Milá suchá ručka vytá
hla zručným huuitem "špejl"
kterýmž byl elektrický' proud
před bouřkou k účelu ochrnutu'
mu přerušen římŽ vyřízeno pro
zatím vše Pcho okamžití služba
nádražní vyžadovala
Tclexnífické spojení "vzhfiru"
i "dolfi" to jest po trati od Pra
hy i ku Praze znse docíleno — a
pan Hanibal mohl si opít zcela
klidní usednouii Ale mimoděk
zůstal u aparátu stát n jsa k oknu
zády obrácen zadíval se v neurči-
tí prázdno
Po níkolikn vteřinách se mu
zdálo jako by by! podle okna je-
ho bureaii kmitnul nějaký stín
Střel biti tí jako Čnmrdičkn se oto
čil a spatřil in perronu čtvero o-
sob
Již chlíi učinili několik krokií
směrem k oknu by se přesvědčil
kdo v dobu kfy neočekává se
žádnélio vlaku mešká tui perronu
— v tom jedna z osob tak sc obrá
lila že viděl jí přímo do tváře
přistal jako přimražen V tváři
jeho kmitly mírné rozpaky — po
znalf na první pohled prince N
V násldujícíiit okamžiku však
rozpuky zmizely ilehlaf duší jeho
myšlénka zeela přirozená s
"Patrní překvapila irinee a
družinu bouře na Imubí n bude
fiolřcbí zvláštního vlaku
A nerozmýšleje h shýbnul se
poněkud a atoje 'zavolal" tele
Krafícky Prahu
Praha v okamžiku ( ozvala a
pan Hanibal několika líbozy na
klapku telegrafoval v " dháním
jflzyku"r
"Príne N wK — zvláštní
Napadlo mu íea že iriail pře
ce V Jed ňíjiprávní když telegra
fuje o žvlflSthí vlak dokud nebyl
vlak ltíkýmVjr4fiAn— — —
"Ale vždyř mohu depefii oka
DR KAR H BREUER
operace a íonHkí nenioce
DR MILOSLAV J BREUER : '
dlagnoi t vnitřní neuioce
ČEéTÍ LÉKAŘI
PH niiíl fiřftiJovnfl aiáme dokonaloa
luliorntoř k rozpoznAvlini víecb -nemoct
Miřhie nomociiiřni epojenl pro všech
ny tipcrnřnt vnitřní případy nemoci
Úfmlovii v pokoji {Silo 210 Beeorlt
Mutual Budovg
Sovcrovýdioiliil roh 12 a O alte v
druhém fioHchndi v předu Lincoln Neb
mžitě (Mlvolatí" domyslil "v Pré
ze bez lohi nejsou pohotově a dřf
ve nežli vyjedou" r- —
lupině domyslili nebylo ani Hé
lia '
V-lémŽ okamžiku znvzněl
Prahy zvonkový slunní že žádaný
zvláštní vlak odjíždí
(PokraSovAní)
Den a noc
Chcete-li opravdu užiti životu
musíte miti (lomu Trínerovo Lí
cí vé Hořké Víno Vezmeie-li jo
před jídlem dostanete chuf k jí
dlu zažívání bude zlepšeno a
mozek Vás bude pracovali svíže
Vezmete-li je na noc budete do
bři? spát! a ráno se probudíte
čerství jako jeleni a plní energie
Ale musíte státi na toni že n-
iehecle nic jiného než pravé Trí
nerovo Léčivé Hořké Vino kteří
po (K-lých Bpoj fttátech je
mo jako lék nejvýS spolehlivý jíZ
po 'M) let a jemuž sft dostalo nej
vyňňích odmítl zlatých medailí a
jerand príx ria íetnýeh tiuezíná
rodních výstavách í v Londýní n
ÍJrusselii 1ÍW) v ftíiiíě-a Paříí
1ÍH1? v Han Pranciseti líMVv Vn
uamí lítlři V posledních něko
lika mísících vyrojilo ne rfwiýeh
"hořkých vín" celá řada jako
hub po deSlí ale naíi pfátHe ne
dají no tím oklamat! Oni znají
přílía Aóhh výteínotťjakf TH
nerova'Lííívého Hořkého Vína rv
nepřijmou Žádnýdi padélkfi Váí
líkárník-neb obchodník a Mky
mi vfieebny Trínerovy Jíkyrn
Ukbulí — Toseiih Triner Compa-
nylíťl'!! H thlaiul Ae„4'bí
eago 111— Ad vertíitP ment