Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1920, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (
-
st
1 f
IMKlloK IAT 3 t HIVN 1VV
Mi m i ft
íMMIMMlHttMHlM
JI SOUTH OMAHA i
i MnMMMMMHIMMM(
J Dobné mávv
iVwkýrh kruhů
i li dudiktt kliá I
i H (Kl í t n lil slnlililit !i'lllM
i !etiiu ni Nuittiliit síni N'"mi
II t (! Jmi h hll-isl t h' !íillVH
lt !) pit K f o i i l iilf 'veliká
1 1 1 luiť (imIihI II V stnll l ili thH
i Lni nu iini l(iikii ti in' koliKii
pé i ek i h ii Kíilxin lni' li i tul
h' 1 1 1 I se jrilmilí it i"iiiu'lií e
lne n'kiií l'i'lrV jtujM nm int
Míje ii íji-iunv initrk -1 každé
liil Ni l'it'IIM hlť tobolu pliď-tll
tllÍ llllhlll tisl Cech n 11 (i h t ti i -ll
Plll Vil' lil V Pnknlllý ltdlí
rí ii t rtvriciií ili ulii' ti Ijilieíli
iMť llljtllloi IH'blÍ NI' KMIH flllli
mm v llniinnrd N'l't' mi jiiiiili a
íi li'' I í 1 1 1 1 I i IwVŠIÍuli Vse
i h ii y sviji' liinni iiil f jimi
btli všude m'(i'í'ih'' uvítáni ii f ii
teKky J ll hI 1 1 i Včelu se opít
lir ll Utáhlí pít lín SVÍllO dolllO
Vil
1'iiní Tfiiviť lli-MiMiVií if i
nemohla se v tíchlo dnech v iiúi l
illi''llji' V IHH'Í II půlnocí (lupni
Vfiiii hvl min nemocnice v Ini'
ťll li''1' 1 I IHIi'1'llll pmll oliil i se
Hp'1'lli'Í Tlll njielnec M1 llilřilíl
t jiiii'iiiiviuuí krajanku hul naději
tm lrki úplní pii'li"rt vriií kte
rého jí plnil Sfdcp Jiřejelne
Ví pátek minulého týdne v
1 1 ::íil lnul vcč t zemřela v ly
illí svých rodičů manželů 1-Yniilu
u Mini" Opočenských bydlících v
čísle r:l jižhí Dvacátá rlvrtii n
IÍim' pn k t ni ']]{{ 111'iiiurr iinií Mu
rii' Annu Štrrliovi iiiuii1'lkii sríiň
nirlin krajimii líiiliuiiiilii Sli'i
liy liyillícíljd iii ilili ko Hcll 'Vin'
vi' vrkii :i!l nldi' Pnul Šlriliovn
ziivítiilit iIh iim"(ii iniKťlm iiliy vy
lilnlíilii tu Miiiiiici li'k(iriki' ti
hltuiirílíi (nk i vol ni iimiI' v nliy-
lili hvýcli liiiluMMlýcIl iiilii''M l'n
hfrll j''f kulllll hf V puilii''lí o li
Jhi liní mlpiilfiliií m Vflkílin ňíii
hliMinlVÍ pílíl' l II Hilllďll a K"ii
hkuVíl pullf rllllíllu llnlMUVM nu
Dvarifí lidí ři O iilii'ícli ilu chri
jimi (''ikniNiirii vl('i'li Mnitíl nu
JlviKiilí p r v 1 1 í li (l iilii'íi'li n oil
líni piik nu lířliiluv v lln-lli-vnc
X li 1'oliři'lnif nliíinly v iolifi'li
hím iloiiioví' ii v clirííiní vykoulil
pí('il('(ii linilrslvu Aumrickýcli
1'iniiini Anlnii MiniiHk ii nu
lif-liiloví l''v ínuk Znii''i'lii'ivií
tu iiniiniicciiílio iiiiinž''lii p J'i
liinnilii Stírlm líi ď-iTiinky ]'!
rokfí ►dírou Aninkii H ivikfi nIh
roii Il'li'iikii li 'i riikíj Clarou Mu
řfiildi a H n pul mísíce NliiríliD
řyit'n'kii Vái-liivii (lál'V nuliít'
l''rniikii n Marii OpoíciiNkoii Iři
lralry Klinika V IJciIřii-íui it
Josefa OjioícMhki' a li i M'lry
jinní Wili'iníiin MorrNovoii paní
Aii' 'iníi Krátkou n hl Luilinilii 0
I řO'"Mnl íii iiinnolio [irát'l 1'ulři'
lil U Ural i')! vil Aiii''rí'k('('li Zcnui
nft íMo J !I0 jrho íl"iioVÍ li
íl' nkyní ví- vlkíin poítu m- po
liMni i'iíah iiíli Pozůstalý tu vy
hlovnjciiii' Nvojí iicjiipííiiiní k
hOlIHlťíIHt
LICHOTIVÝ POSUDEK MLADÍ
Pit MY 0 DRUŽIN (5 CHOD
SKÝCH DUDÁKU
fr'i Nflrf 2H kvrlna VKM
Ctíný pani' řiňililJ-- 1'roiníi'itc
c Kd-i olilínjí dá II lofíz iynU'
v t ll laikHV a ''ptal juiria
♦Mťoiif!Ti'ii''í''ni" kl! nifťi
lví pí-ní lil''''' '"' V ll"jí Ho
ko(' Síní vícra vi-ícr apíval
yrjiiiiiii "l'oj"'l''ii" lotrií" n'li
"llytmoi í"'lo aiiirí''kých voji
ifi" a "l'í'n íotkílio vamlri
ha"
jYoifrimi v5''í'Ii M'''ínkují"í'h liyl
'-oíckívHHÍ rrmiv' — kalíinii
řr lílíl Tukový nfíMíi-ný 'iký
program jioc hwhI v na"jii lii
kí jlí iiík'ly icinílí í'i'ofo
tíím lak VíWh lil''' "''" l'1'1
"t4 ik'-'i iii'olfjoíio h "tlí''
jííilio" WXt ' inivdiň" U
0tU vinni nám l"'"' hnvnf
' tvv) vi r-k! "Vruvý" ri#l pro
"jvífií ríííii " ví'"fi — In''
nu ty yvttttiif 'Imly-TnUfhwU-i-
lí mUí mimy iMt
ti'pUuí vvláviiji twUii-xakki"
mí — 1" díky v i''"l
74 kvt)í IhÚhÍ H iMntm r
Mi vám v ťM—
tyti T„ Uj'vft
NI-HRASKA
li iiA 1 mkrt ♦Ury
Trtílor i iil Id kpiiihiil
t hi iIihhIi I Uď5 h ťiii
"In v Mnhiiini ilotnf v klfíMn
lismlil i JH' IH iliU ll III ZtMit
i l ul íl' pi v M i' ni piiil i ll
11 {i'i'"l JilAr' ltli''lllkV
miM'' j 'i i" iii ji iu #n i ri t %
'lnu 'Hililiiiiji' íi' !
liKi Im'hIií l h' l"llk'l MIH
♦il r1r Atiit i ji tm nltknin winl
ln ul lnriiil"niini ktnií ÍiA
mi-1'iii rnuiíi jiílji li tlo liin ťln
t I lit upni i In Hii('i i ili lil fa
Turíne lii I Hiíiiďi ntki ni 1 li '
Miilll Hi' mi VpM h[ iloVI'1' l'í lili
%ní or To l' 10'lí loknliv
jillilio llťillťl i'll ifiilloil M'liť
I l tl'il
Na thnink rniniiiiioii Co
v Slinili Mmifi nluál ili ni' v mi
nul 1 li iIimtIi n iioslíi'ilkoviíní
pioii'ji' čnílio ilnlitkii náslťilii
j!i'[ kiajiiní'! V Idínik t liu
womli 1 { Jínil 1 rliiikiii
l'r IVolii líavťiinu l'Viink ln
Ihih Kly Ha s li-rry (Vrv Anlon
Aiiiiii' h M Mlsek la n
Knioeli a Alois Kiiileni z lrt'íjli
l Miillk t I ("W ells Mm Klel'
lul los Uejila li Mike Korní 1
( 'niiistoik
Krajan l''rank l)ÍM'šek kle
I V pf eilf ínsríu Jiosláll livl ilo Ústil
vil pro rlioruniysltií v lineolii v
(Imaliy spáelial v noIioIii tiilniilé
lio týilnc Nelievrailil nliesil se Ve
své cele Poiiil k tomu hílné nfl
rv kletou zaklesl o rcjfislr pro
studený VZílnelr ve ulétlí efly V
ilnlií svťlio nalezení jehlí sice ilý
eluil Hvšak lékaři nebyli to jej
ji ziiclirániti OivÍHi k Ht Jirán liyl
nsf jiíeil ílyrmi niíslei jih ulicích
(Imaliy jak jsme n lom řeil fii
sem zprávu jiřinesli Nikomu
liepodaíilo ZVcdítl' odklid do ()
iiinliy idiScI
Bolíevici usilují
o získání Arménie
1'uhlciliií událostí na Itlíkím
Výrlloilí zdají se mmčiléoviili lo
mu že sovětská vláda ruská usi
luíe o získání Arménie a Aerhaj
ilanu iio liolševÍHiii Nyní ovhciií
jedná se liolsevikúiii o zapepece
lií posii! v okolí hVIil o nových re
(iilhlik Víeolieciié lilá se Zil lo Že
liolHCviekí 'arriiády jsou ízeiiy
proti IVrsii nehol' kolem IIOIHH)
'holíevickílio vojska hylo Koiislře
díno v okolí línku Tlilo vojska
před lim k" Z valné íásti iodíMa
mi lojíeh proli (íriizincdm a Ar
méniím Zaujetí Knzelí hlavního
perského if'íst li visté hylo jioía
teéním krokem ve velké kamiani
proli 1'ersií Moje mezi (Iritzíneí a
shory soust ředénýmí u Ihikii iří
vedly holscviky nu vzdálenost
dvacíti píli mil I Tiflísu dříve
nežli hylo pHmííí iiZHVÍcno a ví
ce jak ÍJOW riiiiéiiýeh hylo do
Til lisu dopraveno
Ceny některých po
třel) poklesá va jí
Všechno zdá se liasvídéovaí
tomu že vyvrcholení drahoty má
me za schoii a fa nyní jiozvolna
hudou ciny poklesá valí Tento po
k'h'H hude ovsem pozvolný a hude
lo trvali snad níkolík h-t nežit ce
ny přijdou na přcdváleéiiou zá
kladnu V fiékterých místech mi
vychodí došlo v minulem lydnu i
k poklesu c"ii néktcrých totravín
íe lo snížení dosud nepal rné ale
pVcí' íctiom dava naději že k
dalšímu zvyšování jíž nedojde —
Vlna poklesla ziaéii4 y cení a to
mftžc znamenali další jioklcu v ce
ní ííilfva Také' slavehní dhvi
pokleklo v cení V Texasu
Mandát pro Arménií
bude sotva přijat
t'Pí'k idiifova žádost ihv HpO-
jciií Stály přijaly mandát pro Ar-
i Jité '
moini uchyla jfljalfi (lnivě ani
mezí deiiiokrnlv Senátor lííleh-
eoek Nehraiky ' admíiiíil raéfií
viulf ť jipojil ¥ U r'purlikínifim
v (nifmru proti přijetí mandátu n
jmiii jífé Yhlanky túi'M dá
soudit ž í jíní (UuMiknlt- Incíou
náedovrtlí V fcí-nálí dá % j"vílí
vfanhwnt nálada proti přijetí to
liiiío závazku kter"ý znamenal by
J0 zeií znaéíií leinnO
Bulhariiko melo vel
mi dobrou ( rodu
Korfvtiiwit-ni mn'tWfi ti
ki Jí"řý prht t"íkk y Bulhař
klt tifllrtll MJC i lillrlktt nl'i
v ' l!P ImííII lirmld íe iť
Mxtitti n uhlldkv ln Selkou
th&ul AhmIu jm ili!ihí IluHiHt
'k má nud lulik jiM iiin' ii knku
(in- V láiďí h írtt d '
II !cif H 1'nhkrt V liilhnlki j'
íUy lnul Ihi I ihI se V klrtdiill li
ti li lolht-iiil IiIm r i Id lio in
Iviin piiid n Kilililji' ihile (ť
Iťiiii l mi f) ti'i1tťy rt mlýny
Itlllllllllkltll 'l!l'Hli ptll"l plIHMl u
h" dopiHMii pi oslí iilky jsi-ii udr
rOUltiy V lM'ji Jisflll sf l II
Nepokoje v Iruku
domu! neustaly
1'l es lo li' liuuliekii í lil 1 1 tl JhisIiI
la do Irsku další Vojenské shory
a miníhi jiná njiiilícní k ume'
ní 'li Jnosil háfstsl ii lin enl
pimá líných syxďiiiulii-ky Sinu
l 'eínisty inné il ípady násilí h) ly
oiiáiiiiiiy témíi' kiiAdého dne V
týdnu minulém K násilným éiniím
d"šo hlavní nu lípitď' a jihu Ir
ka Celá Indii úředních huďiv by
In iiíéťiia V )iiblíní apiihiiii
h la hitihnii odboru emédi lst vl
Několik ioiei'jidch slaule b) (o
iHiiadeiio vybrojenúiii llnpiiiiti
Anglii tylo výlržnosli i(ir(ieuí
nepokojů jí H juiiví se }v vláda
co nejdříve učiní vážní iokitsy
aby došla s vin lei irského odboje
k tiéjaké dohodí
Poláci způsobili
bolševikům poráku
Polský K"'n'rální ňtáh oznamu
je ze bolševici V Zllllínélll ioétll
překročili řeku Heresinu jižní od
llorisova avšak 1'oláel soiislředí
ným útokem překročili znovu líí
ní iroud a píeííuiivSe nepříteli
ústup ziiioenilí se velkého poélu
Zajalcfl ZhVtek nepřítele uchýlil
se do lesil za jiolskoii frontou
Prudké hoje jsou y roiulu jižní
od řeky Dviny kam bolševici v
osední ilnbí vrhli posily Poláci
obhajující ii"cdmoslí Kíjeva ob
smliii vesnice israsiiovKU n
blIcliiiVO
Villa unikl svým
pronásledovatelům
Vojska it'ozalímní mexické vlá
dy nlkaln se h zadními voji chrá
nícími úslup (''rancíhco Vílly ve
Víi M de AMeiiile ( 'híhualiiia a
vsak vúdeí hanili! ft jiodařilo se
prchnotilí do hor dle sdílení fjc
ncrálii ílonziiles Kseohara velitele
vojsk ronásediijíeíeh Víllu Vil
la jak se za lo má jiokusí se do
sluli do Purniijío kde očekává se
sílctií Mvých shorfi Státní vojsko
v Cliihiiiihua má poholovosl a bii
d ehráriílí osady kolem nichž
Villa mohl by se ubírat
Německá marka je
na rychlém Vzestupu
Velký nákup' nímeekých marek
jak se oznamuje z New Vyrku
míl v minulých dnech za násle
dek vzeslup nímeekýck jieníz -leduotlívcí
kupovali až ntíllíoii
marek v (loslcdních níkolíka
dnech tak že marka sloupla z U
ecntft na 'Uiřt ďiilu Vítsínii ní
meekýeh jieníz je kupována 'na
sfiekulaef a velký nákup vyvolán
yl zprávami o zlepšení induslri
áliílio wtavu Némeeka
Může ce vyléčit asthma - záducha
Mohu Vm iinílt fidporuřitl mé plirnl bi mftj nlřm n#b o nml klam#rdt c
iloťUi Jak byly vyUtevy l ntjhotií Hpdy lé tituii4 ntr)iff
1'ítjt M mtti tlopli iivifřjnéný
lidá iiit biU!K T
li % ti in tnu hHí kláli' bkiljl iri jMekMiHitnl lib HI Píii ihiitl kii m Ixli
ii'l hliUO11 íidllrliotl nit H' j-fli IťltlU %r lt'lp'l' trti i II liiliifH I kilMl piMit I
1 1 1 ! i I i Wt kii nle l''l" 1'i'H io' lielioť Jsem nikde úl -y ieni I i Kaídý ! Kii ume
lekl í t i unie li id k lIi' nf Nein! j-elil ludi idin'' nilee lul udnmní 11 lřil"lr" i
J i-ni ii ilíitl-é pněl ( liliilikuvé Jlie Jiio"i linleta Mm i jí niiliokl'ftte ibkiiji Nil-I
l"li lienipHliMOHl Jiik jsrlll J'íl's d mel 'l lllllsrlii lilOIlé toi láil holi (lpi) Iot1 liMit
cítím se dnnou pndá nul pieji si I hte loto iieiejiilit Ink aby trpi-l in Ii
čelil ll U íns ''lit"ii loilell tuk jako Jsem jí já Imlebi Tuk diiiliá iiuí í iiťč í jsi
j'dnoii mb" mne iečuy Milniv n ijie jeslí iniM-li'1 ii miH-ho h-t bste m"hli iihoil-um
'imiihrtt ii léčit ZUstiÍMim Uise jiiieieiilkil - l annie ImMu-Iui
- - '
Třeje ll tnitl dopU uvcfcjnén
Prahli nioí OlnupiilikoMi! rei lund Ohio t hivnn If
li t lomu tlí lučsíi e en jíi-iii učni užívat 'ii' thé a sice thé jitu kre prái k pm
Mbldek II liliisť Jilo lieny 11 s ioÍHetiílll V li lil siklilji i I lé doby se mi Vlállbl hviť
dnivl a lo jeli neuhnu Vše uveh'U'e) Vlšíeh b kli kleté kilb'lMII odpnru U' Tl pM
jsetu tak velikou tn i vo-uostí h' časem jsem sám o sobí poehvbiival h mám ilraiý civnin
Vš' en Jm'II ilVset mluvit 11 vidčl mní tak l'očiliialo h' jsem se protivil sám sob A pik
co jh' in vjlrpčl bolestí hlavy Od é doby co uívám Vaše léky mohu Vám sdělit e ye h pAÍ
cílím a jn tu si jist c lo bly Vaše ťky které mi dm ví navrátily
Škodil léeli (leně které jsem nuirilí vydal II Všeliké bičíky klefé ještě moji nemuč
horsivilly' ll žáludek katly Nejsem lakovým člysíkem nbyeh chválil ni chvály in n-d:!
buje ba jsem pro lo aby ten kdo onnmuj" veřejní jen pro svůj zisk a trpícímu jcílí
tn iiine zhoišuje by hy náležité Jiolrestán tich jest to harharst í Tudíž v zájmu li pi' í' h
lidí klet í trjí žádám vás cténá lunlko abVshte lenln dopis uveřejnila a kdo by Miad
poeh boviil o ji lm itavdivosti muže dopsat na mne samého Ochutní co zde píši každému
potvrdím A nejen lo ale jeslí každému dám nulu jak jem ony léky na nibí vyzkoušel
Prijmíle ode mne srdeční díky Vám vždy vdččný
I Václav Kunc 1 1! l" Park view Ave S K
Takových dopisu inám sta tisíce Pošlete juo seiiiim zdnrma
Víle iroč mé léky léčí iotože je upravím iroil neiiioe' jakou trpíte
liy stejní ''' ''!
Thí za + 1 u válená daú le '- IIoká ya 100 a óe dmi
fí
B
ut
Í'
i-:
tri
u
tri
líc pťo všech-
Mrs Frances Otoupalík
vvrabitelka - David City Neb
lllllllllllllllllllllll
kolem 0ÍX0 Jidí ve Vídni muže
hýli zařadílio mezi zločil V
i)oleduíei devadesáti dnech lldá
lo se ve Vídní 1 t0" krádeží ll ZH
(čeiio bylo ÍHír osob I "k I'imIcIm'
zboží policií vypátrané a niajilc
lúni vrácené mílo cenu W{)W0W
korun
Uhersko podepíše
Spiknutí k usmrcení
tureckého velkovezíra
lak z Cařihnidu oznamuje
došlo tam k zničeni Kasnd Uiza
paši yi-ii ičlos(řeh'ct va Mícha
da pnsí bývalého velitele turecké
Ji o vojska v I )ardaiielách a mno
ha jiných čelných důstojníku ob-
' vínínýcli ze spiknutí k zavraždí
mírové podmínkyilř '::'ilí' Hkovezírn
' I Silill llllll lili ll V VII IIIOIMI lltllll'1 ll I
Zástupce bolševiků
přijel do Londýiřa
řírcířoríj Krassín ruský bolševí
cký kotřiís-ař jďřimyslu ohehoilu
jříje di iJerlína aby se zástup' í
anKlíeké vlády jednal o obnovení
ola Jiodu mezí sovítským ((iiskem
a Aníflíí Nékteré hindýiskí ča
sopisy vyslovují náhled Že bilo'
vcuí obelioilnnh styku Huškem
hude znamenali vlaslní uznáni
sovílikí vlády Má se za to ''
i premiér Moyd teiire jednati
ude se zástupcem bonvlkíi
l„upíěí okrádají
vídenské kostely
hk wlílují zprávy z Vídně" van
dalo ví lúpíčí oíuátílí se od jliu
Irování hřbitovů na okrádání ko
stcíft Níkolík 'vídeíýcíiehrámú
i i l L t 'I A I
y fjnttá)tfHi'H íolf sfaio e nu"il JU
pííři Mezí ikrádeiýmí chrámy
naléá ¥t híitorieký koste)
Mríe Pomoení n ťhrim nv Ho
Z PlldileSti se sdélilje Že hrubí
Paul Telcky ministr ziihraiiietiíeli
záležitostí poslán byl do Paříže
nhy jiodepMid mírovou smlouvu
Oznámení vlády uherské že roz
hidla se podepsatí mírovou smlou
vu netriílo v důsledku žádné vý
tržností aváak híluaee v hlavním
místí uherském je vážná Smutek
)řevládal ve místí po uveřcjníní
léto zprávy Níkoiik mrtvol tito
petieú vytaženo hylo z Dunaje a
čnnopísy prohlásil jí že jiřííinoii
sebevraždy vítsíny tíchlo lidí by
lo zoulalství nad smutným osu
dem vlaslí
Otevření ceskoslov
konsulátu v Chicagu
Konsulát československé řepu
bliky v Chicagu začne úřadovat i
ve čtvrtek dne j června 1íil!0
lílavní úřadovna nalézá se v čísle
I0H S íiit Hulíc St„ čínla jiokojú
MlH -MUO J-asové oddčlení konsu
hilu kde budou vyilávány pasyj
čikoi-Jovciiským ohčaníím a udí-
lovány informace nalézá se v čí
sle 7í:i západ W ulice Veíkcrá
korresjíondcřiee budiž adresována
iiuj Consulate of Czech'mlovnk
fí-piihlíe 1ÍW S fa Sníh- St„ Cli i
cajřo III Pod ehíciiíský konsulát
velkovezíra ve čtvrlek
Den zdobení hrobů
doma i v zahraničí
(lencrál Pcphliing byl hlaviiím
řečníkem ři slavností zdobeni
hrobu na Arliiiřítotiském národ
ním hřhiloví u Washiujílnnu kde
letos poprvé hroby vojáku kleiu
jindli ve Kraiieíi byly kvítím o
zdobeny Obvyklé pamítní slav
tiostí v deu zdobení konaly se ve
váeeli mčsleeh Spojených Státii n
nnmiioze uspořádány velké irú
vody jichž húíiiHtnili se veteráni
všech amerických válek Vclkole-
Návrh na hospodář
skou pomoc Arménii
Republikáni v senát u ehylají M'
prorazili s rcsolueí kterou odpírá
se aiitorísace innudátu pro Sýrii
Demokraté snaží se mírnili lolo
npiilření pro ioskytnutí hospudář
ské jiomoei nové republice Dle
tohoto plánu má býlí dovoleno
aby ve Spojených Slátiu-h upsána
byla půjčka jru Arménii v ob
nosu i)fóO0(IO(MK) Kepiihlikáui slí
bili že o víci líto budou uvažova
li Datum pro hlasování o ziileži
losli líto nebylo dosud KÍanovetio
TR2N1 ZPRÁVY
Onialiii Nehr ] června
Dobří až vyhr voli $1 lp0ř 120
Prostřední až dobří 1070(0 1 1 ")0
Obyčejní i)Mi(n VlV
Dobří až vyhr ročci ll'i0ro lllOO
Prosí řední až dobří KOOú- 1150
Obyčejní HIMifo- )T)
Nejlejisí jalovice Vl2'0i 1
Dobré až vybrané ja
lovice ()JH)(íi 10J-
pý průvod uspořádán byl v New I (Jbyčejné
Yorku kde fioehodovalo na 10000
lidí Okázali! slavnosti uspořádá
ny byly také ve Francií a Anglii
na hřbitovech kď' odpočívají n
meričtí vojáci jichž rovy kvřli
uauií byly vyzdobeny
President Masaryk
udělil amnestii
spadují státy Míchívan Indiána
Illinois a Veškerá část Spojených
Slátů na západ od tíchlo států
Ohio n Vse na východ zůstává pod
jurídíkí generálního konsulátu
v New Yorku
Doprav) a rner íckýd i
mrtvých z Francie
Dl dohody ku klerí dolo me
i vládou fťitwoHMUou h vládou
americkou zahájena hude dopra
va ameríekých mrlvýcli z vojen
k-b'# pásma zpít do vlaxlí diie
V záříJídph líayes j-říručí se
Urt tfih' války Dakera vrátil v
lUtíio ilui-eh z IVaneíe kde v fo
záležitostí vyjcfínával frn'i"iiý
fkýmí HUtorítnmi Americká vlá
la této dohody z vazu je e
nčínítí [iťtmthuí op4(rootuf o
iSíh kde drahocenná ííbory h ol
řání nádob v-lk uwy byly n- vthni h éíníří co rjmeníí
rnmy tyoiUÍ f řoh)4jo žóVkky m Íim inM MwAf
i
Zpráva z Prahy udává že dne
'íl kvčlníi president Masaryk u
(lílíl amnestií všem [lolitíekým
provinilcům h výjimkou lích
kdož tixvélčení bylí ze špionáže a
vraždy
Velké 1 esm po
žáry v Kanadě
Icsní požáry které po posb-d
nich deset dni zuří na korunních
pozemcích v Iřesitííouche okresu v
New Prii(wíeku v Kanadí zničí
y jíž velké rozlohy krásného en
a poškodily ziiaínf fnísfečko St
uenlíu S H„ lak že jiolovíua z
jeho obyvatel je e y(Uh'
4Í Skoda na majetku odhaduje
si- na 7'0000 až lH)řK)0 Jiné
pižáry řádí v jiných částech Ka
nady zvláítí v Cumberland okre
7ó(iít(]:)
10(K)(o ílOil
!t:0(o ioro
Hnorrr ítio
700(0- Ho
i :{)( n 700
NVjlcpňí krávy
Nejlejiší krávy
Dobré až vyhr krávy
Prostřední až dobré
Obyčejné krávy
Nejlepsí býčci ke kr
mení 1000(71071
Dobří až vyhr býč
ci z pastvin )Mn I0L'"
I'rost řední až dobří 700(o S00
daloviee k chovu' (í Ó00ř Hr0
Krávy k chovu b00(o H'Jí
Telata pro řezníky ítOOío :'!00
Vepřový dobytek
NejvyJíHÍ cena $V)
1'rií mírný prodej p} Wn 1 JL''i
Skopový dobytek
Jeb finta I07V17(K)
Stříhaná jchúatii 1 ]((Ht
ffočří 1'W"-lří'0
K0pc I1I)ÍO1ÓO
Ovci' střihané M00fo 1000
Obilní trh
psrnict:-
Í'U 'J tvrdá ty£hlu 2s
" '' tvrdá 'ÍM-lurtM
" Ivrdá 271'
" jarka 28'J
KrKrínd--(%
2 bílá ur
" h bílá Vi l
íí bílá JílO
2 žlutii 1!H
žlutá
tl
f
í
'4 míchaná
' " J) míchaná
OVKK
Ch
t i t t
J0
' i bílý 107'i
ZITO-
ís I }Mh