Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 4, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    roKuoi pum
'l
1 OKfcOh i -IV1U
CO!' i Upiclili te SiUtV
I I ' ~ — 1
' ' i K i" 1 - I
i v „ 1 1 1 - 1 i
i -i -i s 'm i i 1 ' " ' í i i i i -i " „♦ "v — I
1 1 n i t i - i (' i t " - ! iT' v I
--"Ím v i- i - - ntj 1 ' ' 'VÍ
' liini i' ' í) II tm 1 mni si 1 ' 'Kil i y
: ' ' j g
i r -if í i ! i I ♦ ti l n : -it i i c t t " ' ' "
' ! M i'1 I H „ i 1 !- Íl i K ' i
mr 4 ! -i i- ! j j j ' ) ) — ) C
_ „ 'i-ti fo-if i' 1 1 i lii l-' říiliv ť -"I
v- '" i""n-i'i iiii I
' i ii iin'iiu' I !
nti ri"hln'ti!t-' n'l'4 vi'ji- l 'i ki- i-u lit-lm n II JL JI
! iAris lotr f t 1 m T V'!S' llhl V# A "nf
'ti S'!U'!i lni i i-1 ' m 1 í i U x pil rA1
"O
kohky ilct n vvnrwa
z Ameriky
líiii MM'rii'i 'l ti' 'ft fík V V "
-') ! ! 1 th 1S -ti v Vi'l !
Iih (Ihíki) min !m StmI li"
ti-n" u!iisil' !i'ii ii'i
j'!h"il lak vlky i "--1 m
Kl Iitť('llll (! lil 'l'l'
H Infiltl lul l'niít'ti liťlu i
' ililii i1 h' J'i't'f t'nii l I
1 1 y
- 1
ii''i
::ií
ii''iti in jicticviii! stará " vlítat
íliišc llťlií tlO-Mll j'l i 'fit VlMlt ni
piijítiMnf rlkydi i t ' V I telí
tu ti-íc p'lii"'í iiťy itikiifii''iitii
val li'ln ve h Ttká Ahhti-
ku in vMpHiiniólu nii tiiííti rmlmni n
'h U)í'iimió iljililii n vifťliun
fit l ji'jí nnvui'Miií j" koiiímu
AnuTÍrkii Viinvii zajisti' 1 u t
ii'iti pro tliirslftu Vťlikv víninii
Oi'1'kávH sť otl ní iv za ! du fi
vulii iiuvi rcpuliliky trochu híší
lit tiiiicrii-kóln) vliifhti a h li
l'iijii' kntihiivat iinIiiv 'iiiuiliiit
V i - Ul i h - f i í i „ ktťi'ini hylit iťtivá
jtťiiu h lo jí dáno iniiólni nul
jUiihIm' ničit hyly ziu-ln zlivtťi'
in' u iiiiiulió naproti tornu ťvlv
vttsnv ni pí ipiii!ii'iuUÍnt h v tni
vú'h tioiiiťrfťli o 'vliti illiiiio
W ťtiovut Zi'rfl jíllllk imvIí pří nú
M'víif]i v doliř kily lnispoiUíilí
živtit iiirotlít 4tí(v 1 poriiHt ii do 1t'
inírv iiiko nyrif Siol'liáiiu! nt
plnť5 tin iiitrlliciH'! (niicrifli (cl
('ťťtoi it Vťíliin jtcviiř íi vypi-íi
vn píitioM' iHtňim v' vlasti bpÍM
poKÍIii pro tiVki jo lili ťou' vújuinv
JIC7H lihy jtřiui-Nla liořkost a Mni'l
I žihist Ii(l" h tížldiu Akoloii jn
Kou tiosKvruie jVtiiťťiKa uovconi!
na pfipťisoliill jioinřrónt a tlovc
dnu prnploilti jakyinkoliv úskiť
líni nliv ni'iiaťitili
O tom bylo U riuliio t-i itiMiidno
ponnlitti vRfHukolxký slrt J'ť-'
vyKÍoVťny hyly jiálilcily roilílin'
"I V shodovííll Jhiikí se lni poriitlui
m Iiúlilťiii' řcskýcli HokoUlíf cti
víiil' n ktrií prohlašovali vše
Noknlský hlcj jis nutností aby ob
rodil netoliko jiirodnl cítAní iiý
lví aby vyvolni Hnil pro novt
jioviiiiMwU i princ-ij řiiiti'odi h1
run víru ve vílíitvl práce usilo
vní' l'roti ftlclu inluvily důvody
jiMií dosti vám mri nimi noh
řasnil vvivova'i kliso padala
Jilavnó iih valní řtlcjnií jako vúžtiií
bytová tfhi-ří v Vriw li vn vétáiin'
iiiiVit republiky AI" stcjiió van
bvly i il ii vidy pro konání siřití '
UVhto dúvodii iicjvíížuifjAíui byla
poířcbii obrody nú rodit
Nciií o toni píďhybiiOMÍí %{ w
kol-iki' ií"ty v niiniilohti imývn
ini sválky íly n Irdsy zniiiíKoia
y vcllioii uioráliií posilu udeivln
Sokolskň Jrty vlévaly lo miii'i
ních a zoola jících irď'í ''ť -kí cji
novou Judeji il Jiovnii víru Jíyly
in vdy vi-lkc vvútky iiánulrií v
jichž V!'llolcjiotí nl-ííiiť-fio" tí u
pohulovosl i obiú)cl n "llHV
kořen inlf-idi poNÍlovabi inyí ir
ka ríl idol u vwnlávabi Jiiwlýi'! v
cpí budoiienniil A (akoVc p'ioly
jo tfi ba i nyní '
i"!trií'livá vúika hVi'fovi Iná
iro'io dioďdky V j''jí' )j tcipiii h
jiriílo joíiobo pohrnul 'yt volají
po tiúpiavr VedJ' rozvil ví tiiho
n tinvi Íitli-Hiiiu hmotais! ví jtí In
nbtfi dravcho tiíťodnibo eílční
en fiiiwl' ouj" řiňrMl N"oí fo boícit
pn(:i''!oý íruliOHlovi-itíká tiýbr
ViS'MVÍIovr Ti! rrki' fi' ní o
bko ''lniHloví'iislm j'Vi-m
Jibrí j'' ví vc víccli '-niích i
zd'i JJylií nrnlm fiúrojníb'i tnol
h'n 'li vilky c vai'b Mii''h Vfí
doiii í''li ipaK za ďTiiokracíí h
}rivn lidkYi hknk nnvyhtnii''it
J0řlVÍbl MJ J'řlkř' ÍUVI1
WlrtdliO kfiííU':h li Uítilrbr v
Jidkh )rWt:lu tibylfU ?Jfav4'
ll f uki I
rmiitii tu tlk i sin in' dni
!"pni' od ř-iboli-ní "k"Kltib oi'
MHIit 'i y}i bodu st kiHlttli In'
pikitk stiinty vbblv Tak'"'
ii'k'st(iViMvk''' ij'ko iiidi lili
inm brati ůcasf jak patrno t
ptťtftiiliiii xbtii klťrv Jtatiariijc
tiiiAiiiti voiňkv proib i!a budou
ajiuotvi husitská rviccitf Ti bu
li' (niti c!si iíiotiit in' w tta
virobiTIIO ?H (O Vojťiiílí piíd
o iici vv'1'h národu sucastnl to
Iioto fclrt o v řastmiptoii svých vlá
:t podají svvm vládáni podrobnou
právu o ivit"iMt( itctoliktt vojen
sknn hibri i Sokttlskrltl Sllild po
prvá t ik vojenská nutorítv vícch
národu binboi lipoortičnv lui
skvrnili prací 1'ťskt'liu SokoNtvii
c takt' iiiořrn hf Vfi Vojít"" rt'iz
ú'h národu dojdo k nápodobní!
Kokolskyrh cvirťiií prostnvch
která budila údiv vždy kdykoliv
ccílí Sokolová utkali so v Jicjakéiti
svi!oVi'lii zápolil Význam leto$
iiflo) ídctii vSťOHokolskťho biitb'
Mnliž vřtií l!i''li vícch ])í'fddiázt
jii íth a moíno tánicr íji-i JSn butlc
lo význam světový podobný miij
niit jaký přikládá no hrám Olynr
pijskýni
Taká vý tu zájezdu tímeri'
ekýclt fleihít Io vlasti Inido vři
ší V hbtvnrtii uvítání této výjtra
Vy nu púdi' osvobozená vlítslí oce
iif vděčný ítnroil velkou práci to
illciiekýeh eeskýeli kolonií v linu
tí 0-kVobieiiskáin Nadšení č"Jtť
Ameriky v hnutí rcvoluéiiíui jak
nasvědčují lomu projevy Vseeli
předních našit li revoluéníeh pra
covniKii IV O) VelKOtt ttOSI 0] llil-
oni domu v Irptiátn boji proti v I í
le llftlistiur ku A Cltinicu V istce i
ve Hlarě vlasti se objevivších je
patrno Že od atuerické výpravy
eea se oiietnc Tinsileiii le iiasiin
vřelým ])řátiíiti tiby oeokňvfjuí
vbn-li ni' špinilo ti aby americká
výprava na slet vácHiikolský plni
vyplnila úkol který mimořádný
mi poměry byl jí uložen
illfie ft'iVftká 1T rokil slrtťa
iipn ldii e z Polska ti NibUc pfíjcbt
v tniiHitveli ilneeli do Hnu r'iiiiii i
tM po transportní lodi (ireat
Xottliciu n vy pruvo valil u xvém
velkém utrpení Její otec b! ti
siurecit v lni j £ n nifttka tpáehitbi
st bevraíibl ze zalit livkn natini
slabí M' nbťtí tiesVedoinitédio Vojá
ka ve Vbulivosttiku 1'íijebi dn
Ameriky jako udoptovatiá dcera
(mmic 1'iekleye výpluléíhu ume
riekého lotrstvit a odebrala w n
nim ď jeho obydlí v Kveter Cul
Události v Mexiku
Jievoluee v Mexiku prnlt 'euu
liario (!arranzovi je vyvíjela k"
takřka h kulfitbiskopiekou rychlo-
ií nemfize být i považována za u
zavřenou kapitolu přen to ze
('arrauzíí proti jiámuií hlavné by-
n fiíniiířenii je tnrtev a vČtíina
rojiuliliky za fekoit CíniiMlc pod
robila ne takřka bez krveplolití
tiovt! nntorlte l uiaitno ziivruzile
ní KCMazeiiého presidentit vyvola
lo ztmčná roliořiV-tií v jislích ži-
dech v Mcsiku n právi' lato indi-
Kiiiicf je liltia neltczpee]
Ve chvíli kdy tylo řádky twe-
tne Hdélují íaopÍH''cké depeSá h'
('elA ruda tiONtiokoienych Viidmt k
malými Nbory ozbrojených iriuzú
taví íiepřátěbky proti novému
reímu bmFto íoyáínoHtt It via
lá firúvéj fcvronéf anebo z' jiných
příéí) tt jo ttílnř možno že nová
drobii válka znovu rozpoutá nn v
tétfr řtáhs jcvoliiceruí zmítflm' (
mí A lo vieebtio zdá m tuiuvád
ovalí lomit if bylo by předéiiMio
pr(idaííovufí h revoluce nejpo
l("lui'j4í byla tnánÍ! krvavou bežíí
řcvolucc předcházející
O fá'fčíiiáe'iifzdru vlády (%v-
ťanzovy bylo íiáo toho jňtio-
bo ňvtok iřieiíídiá olítikí je lak
liomplikovútiít n je v ní tak fiirio
ho pro pfZi)vf?í!ěn'' itftpocjjofílffl
ofio zVnení takřka tnožno vy
iovítí nestranný KOitd Tolik y
mk jíto ?: yclkt 'kořrupec n
ťHuhuí pojil íka hrály hlavní filohu
v vyvolání rsvoliiiíiíbo yákm
kuij íUíl %i n tuk ůfMwnf ry
Vmi Ymfoů n válu jpk pa4á
4'J'J j- tul ffci 6řiWtÍ viMUwM-
nf u tiásletlketu toho stává se stá
tleni které jde slepč za mvýtii vud
ifiii (Kolmí choutky a iicvrnzi
vont téehto vúdert ziiéastu bývaly
hlavní pííěiiioit revolucí Ovíem
kažtlá revoluce tněbt pěkná a líbi
vá heslu avňak za krátko po vítřz-
stvl zapouinťdo kc tm Hlibovnná re
formy a politický život mexický
plynul starým řcéiátřnt
Není o tom pochybnosti íe
Carranza mIiií řklamul očekáváni
Spojených Státu V době kdv
zvedl prapor revoluce proti llu
crtovi obvyklou mexickou Cestmi
- v čele armády — Spojené Slá
fy držely mu jmlcc nebol kbull
značnou váhu nu konstitucioruj
istu Všechny mexická revoluce
více lueiMí jitou do hoje proll
vb'i'lnímu režimu k tímto Jieslem
avšak u Carrunzy zdá la ku jt?viti
upřímnost Snad u Carrunzy tro
ll u té upřímnosti bylo uvak ne
splnil očekávání Neuklidnil Me
xika a za jeho i'cimu byly včláí
nepořádky v této Zemí nežit in je
io předchůdců Neprovedl Žádni
slibovaných reforem žaduýel
volební"!! jniiiistriaiiiicii a vy
hoVfiýeh zlejmení a všechno filo v
Mexiku za jeho vlády tak jako
chodilo dříve
Masy mexického lidu jako dři
ve ticmčly žádného hlasu V Njuá-
vé zcinii Správa zemč a celá její
politika byla v rukách několiku
vojenských vúdeft 1'rumysl a ob
cliod zemi byl v kontrole několika
osob která vlastnily většinu pů
dy a zbytku 10 inillínnu obyvah
stva používáno bylo jako dťlníkii
1'ruví řic žo ktždá zemá má Inko
vou vládu jakou kí zaslouží čilí
že vláda je tak dobrá jak intelli
tfetico lidu Žádá anebo tak žpalná
jak ncvvničloKt lidu dovolí A (o
platí též o Mexiku
Vláda v Mexiku tiemíiŽa býtl
dobrá v nanem nazírání nu vládu
Máze víak býtí silná a udržovali
pořádek což je základní podmiň
ka oriraiisovatiá Hiiolečnosti lc
sice lépe muž?-II lid hátU líoli?
vládnoutí avšak nemfiže li ttnebo
neelicť Jí pak musí mu býlí vbíd
nulo Ijíhzovu vláda ticbyfa do
I -1 'i l 'd i !' hni i i k u h si b'
Htkt áií kýt K pnjn I t blt
4k í!m-u v 'iikn m do' l i !
íl ( !t V ' pí ! '
i i f '1 1í pio i h ou S r
i ' bi v ! kii 'ii i v t-i
vlhlv nisltlaji t S i- t l b
niokratii ku formou inV en'
irpoíAdky # Msibrj IliKttv a
$tniy todo ibiuoktti u
f"rni'U U'lriiMinv A pt 1 1 řt"'
klfteit linrort l 1 1 J pM t i!lt
ňnt ktitc-c t utrnuřov! i l !t
IU" jlllt 0'tHtý In pfelstiul h
Udt kolislillnič jtiVil ttisl"
jmeiioVBuý
M' Viku lotb I WC V řHilt o Citétl!
ktubu ft o iké revoluce tun n
p'HI"l'ii!t Titkovjl btmtl iltkn mi
hrnřují jednolio iliktnlora ilt obýie
poničry lilu se to tnettl NVtttá
Vilšleh piilitiekýťh práv m tnu
ío Vtldee Kvobieii a nik oliv tcv
loec by bvbt ť Mexiku ptoupni
i ' i i i i i i
I"l ll ll'tl'M lll 11(11) llllt! IH1I
lívýíelol Mlll hc tlili lbe-titti kll
teřtn fcVoboily která tmiává ob
tneení staiiuc!o1 fákony n di-ci
plililt Kpoleéliosti To řllllliiellá ob
tmlil lidu Vvchovu a Mexiko
losud nelita mu pťostícdkrt k této
výchovč
t i t -
oi jiiko nNi'itl V ti-to iiiln tile
ehodné tiemuže bili bez vládv
MtlsJ však Iiiíti yládit lidu pláte
skoti osvícenou a pravé poměry
chápající jež vynaloží Vše na vý
chovu lidu nu zíícní škol odstra
tiční nevědomosti tt xlepAetií i
volních poměřil o té dbv bub
f ! I A ? I 1 I t 4 v
wcottii třena iiiRtatora Vscctmo
IÍ té dftíWMl M ''! flv"
!ki0 a o A ot%tt i l )tAl(nÍst
tb ict pdUkti i llube ♦ÍMx
SiUkiv (l„í„ n iVto' h
l i liti- n j i i - i o
ítíw iVltl it Nioiir-k1!
tUtXíil M„ itreXtmMií!
b'i'Vii f 11' tOl !( H! JívtitMttHku
íltxtxxVX % ytlo dni Pii"
ko Hkt01%ln a ťklitjltiA npi
ťloť lbtto
I' klul Mjrtl i il In o i se t i e
tii en vii tťďion l"iiii a !%
k '' li pt vl řlitáut !' Iniklíid
tm v budov it oj jciVoi luny ptioo
' i 'we iivii uititn tm no tu u ti
tk ř p unl rtiáU píi p
np Ol l t s { ij jtí„ etOí fitti
!!oollottl ťt fllHHllXXttXHÍ K
jnooi puk dhiinn pfiporisti nra
hý naklad jehn ctot ttttbiido
timi ii' 'H ttíi lunu celkem
IsUiMKUlUOt) tuk crlko'
Hiiíiy mi imii l tniiio ("lluiiliioiiti
llt 1 ll" IWmlNHI
Metl to pi ititý mi rliáliiiid vábě
tiVtiit je Hnita tlil produkci je se
odhaduje tni í liVUmMIlMIIHKI K
této siinin došlo se v picdpokladil
'' prnitiéini ťllIMNltMht lidí po ce
bul dobu trvání války bvln odvo
bílio k vojen ké a potnoeiié tdulié
a pruttiěiuí Jejli h rortií protlak
lí!ií srjiopiiď-t odhadována je na
"túUO l'omoenó táce válčené jtni
jinou nepřilnou ztrátou jež je o)
budovánu toi iMtitKlOMdtlO trá
ta tieiilralnieli národností udává
na I7ÓU(HM)(HIU
1'oéilá li st přímá ztráta v dn
Ol''1
zdá se tiasvČdéttvati (tmu pří- "'lu Mrnv'' války na l8(i:i:(
stíní mexickým diktátorem bude 'j'17'01'7 " "'l'ííiA na JrlóltílL'
trenerál Alvaro Obrepn V toho- 'l~'('11' ' obrovská celko
to vinice jsou kladcnv velká mr Vu w í-'7í# Hi17:r17 O ten
dčje I Stiojeiié Státy vzhlížejí J" "l"'"VMtv ''" "eliueny liyty
nčmu jako k nříleli' Keboďe lirň-v' ritl VMlťi- hc podílely V
Obřetí-m krňěctl v Šlépějích výeli [mhn zajímavá zpráva tato
preueniiucii niiue ii M tratt po-
vznesení lidu a pro tul usilovně
pracovali a bude li silným a o
sví
muži
pro Mexiko
praví:
( ísbci! v tomto souhrnu před-
nzeiié jsou takřka licnoehoniteln
i i
íceiiýni zároveň pak jeho vláda a děsivé a přcee v nich nebéře
itže znamenatl počátek nové éry v počet vliv války na život lid
o íitexiKii
Světová válka v čínlicích
Mrnest i- Boert známý ameri
iký profesor ekonomie připravil
tu iioupory artictiovy lauace
pro trvalý mír zajímavou statisti
ku válečnou která clila lnou mlu
skoit vitalitu hospodářský blaho
byt mravnost a jiné tase lidské
(oviihy a činnosti které byly vál
kou ilisiirjritiisováuy a porušeny
Je pritruo z přítomného neklidu
v Hvropč že skutečná cena války
nemůže býtl měřena přímým pe
něžním vydáním válku vedoucích
léhctii při i Jet jejího trvání nýbrž
Trofej amerických
vojáků
i
-v-
i t nt
OV JDI
Ka obrázku jiažcm xpaffujemfl
pčíířtoii trtřfij kterou Ařulíclté
frdťnieňf pro rohování alvM
mnhUýia rivrrhrn jk parné tisu
n múuhu't) iím v rohiiváwí
kfř ionl 4 v Íérm4jíi& v pr
únú r(k"u 131
vrut i-islm vlec než cokoliv jiného Veilciut liyla za eeitti rozvratu
mluví 'iro řtvčtnvt' odzbroiení a '""derní hosj(idářské společnosti
vyřizovaní rnzporií mezi nárotlv
smírčími Mvčtnvýmí tribunály Ic
I í I ! 1 ' v
io ncjupiuejHi statlítlliill jež IIZ
dosud vydána byla o světová váb
ce a včtSiiui čMie Činí si nároky
na přesnost
Ib této autority všechny vál
ky devatenáctého století od vá
t t H I 1 I i
ich isajioieonsuycn az do vanut
balkánských v letech 1!H2 už Jí)i:i
jeví ztráty na Životech -Jll'iKi()
kdežto počet mrtvých ve svál ove
váleo tidavá se na základě přes
ných ňřetlnich čme a ncjspolcldí
včjšútji otlhiulu tam kde tčcbfo
pícsiiýcli úřetlních číslic není jia
JloKcrf odhaduje
svá zajímavé statistice taká peněž
f t !( 'i ' "i
oi imjijooio osiircenvcn pro jen-
nollívé zemií Ncjvysíí hodnota
litlského Živola udává se v případě
Spojených Státu kde hospodář
ská hotlncta jeduoflívee cení se tm
Kijev jako město
mučednické
Xovinářfikó zprávy z minulých
lnu oznámily že město Kijev ka-
pífoi Tkni jiný bylo značná prku
Zeno v bojích Vedených o nč m
přetržitě po dva poslední rok v
Americká komise jež navštívila
meslo hned py prvních oddílech
polských a ukrajinských vojsk
tudíž takřka v stopách bolševiku
vykreslila ponurý obrázek tohoto
města jež v srde každého upHm
tíého Kuna má místo hned po Mo
skvč a vsrdcíeh l-krtijíncfi riřiro
zená mííto první Město utrpělo
značné bombnrtlovániiu při rúz
oých příležitostech a většina bji
iov je poškozena ítbvvate st vo
před odchodem bolševiků trpělo
i!"ih n lo4ťtltfb(l I'
to ! i I ÍJ b) telit trttMli
Kijev h H pi blAlivi i f IHi
ii M i (litu t% kil tb
♦ ) !n itěi ii h )nprm td
!s tli' ": 1 b ítl I 1 1 7
íiiinťt lidí I ill b b v tďlli
jloJ lobti tibt ť po nf b
MitVlUlil kllbb točitě ftl f
llllHml ít tbdblťrt fb")i
tt%lnrt( ♦tih h i ''V 10
Hněiool UldlU Nťdrtb ku tt
Líiíl" Vlidniiír sbromAíibl m
tel k l!iíiiidto:mn kil it kilvl
Vlátl so od Mrtťýih Mbnnskv
bobil tt Vidil se lisiee SVÍ cil i
Koiť Vbiilitiiir jak známu t
i i i t
siiH' pusou iiesíiieiii si'iTv
svoje emi'řť do et b hti ttvélrt ni
stiubivalt vseihloi ttlolejsi ttáltt
íettstvf chtěje sí VV bl iti I tiejlep
líeeká ctlciiiotde V Jly nuncii s
mu namlouvaly nejlépe Niklct
liislnriknvé soudí V ttiíltti tib
T ii t 1 i t
ieilltl tnolil se s tlei t lili ( llllskt tm
'(safe vulbl jej k toinutti výbéfil
Karel llatliéck Morovský tuloví
Uamuioi událost v tliské" hitorin
v líčil huiiioi iitíekv ve mém
"Kitit svatého Vladimíru"
Kilsnvé oibbdi se novému nábo
Želiství se stejnou horlivostí s jt
kou přinášeli lidské oběti opustit -iiéiuu
bohu iVtunovi 'Au patiování
ktiižeii! Vladimíra přisel do Ivije
Ut mnich Antonín který usadil se
v jeskyní liní zbožní lidé misie
dováli jeho pi (kladu a tak Vzrů
stala jeskynní osada poustevníku
Archeologové tvrdí že jeskyně
tyto stavší se domovem zbožipgh íl
H ní 111 lt tMI„ !! řTI I
ini "V J' nf% lllill
lidí v kamenném věku
1'olisU'Vliíei tito obehnali vvso
kou zdí svoje jeskynč a mnozí z i
::s n i „ _ia m '
hm ii ji iiiiniv vmti nevysil
Mnozí tlokotice ani nevycházeli -
ze svých jeskyní kile se stále nio
dlili a také postili Toliko ktižd
druhý den přicházeli si pro pó-
trávu jež položena byla před je-' !
jich jeskyni Když jmk jídlo ně
kterého dne zůstalo před jeskyní
netknuto věděli ostat ní mitisi že i
jejích druh je mrtev Taková je f
skyti á pak byla zazděna a stiila '
irobkou zesnulého mnicha J
Hrobky tčejdo svalýidi poustevtií
fi jsou hlavní nt trakcí proudu ť
poutníku které y celého Ruska
[ircti válkou do Ivtjcva prichaze
Iv leden z těchto poiistevníkň
Jan jak se vypravuje strávil tři
cet let svého Života až po plec v
zenu zahrabán
1
$
1 1 ni p- mil i i i i i i
♦ 1720 Ka druhém místá nalézá '7r'VT Uy ]
xe Anglie kde fiospodářtíká lne
nota jednotlivce udává se na iM-
1 10 j na třetím Německo h %:1'Ah)
[alk bVaneía a Jbdie s MUlfy n
jiřívozciá zásb avfiak rehabilita
ce llleíUrt lun e vvzat ovutt i mi ni
a inilovuoit práej
Kijev změnil svoje iiáne deset-
dále Jtuhko Jfalíe Srbsko Tteekií Itráfe v tosletlníeh ih-vh letech
a jiná země kdt? hospodářská hod- Lze jenom Jílovatí toho že krásné
nota životu je odhadovánu na foto mČsto tdik utrpělo v těchto
britrovríižetlnýeh beiích Mčlo
zt! t„„ (('0 J" '! VehoMlováky ptimát-
udávají m m4mom tak že u Ť ""'ť "wHáiHfi MnJi'rto
této země lítlská lompotlářská J" N "'"' ""'"J"" M
ztráta jeví w nejvčláí fí to více VtfuHvy se ces KosiovensKe
jak WWmMti Německo na-vr y r T Ví'"-" 1 '
ztrátou Wmmmi Francie m&V''"1? f' ]"hyt" ??k'1"
Ztřátll ňimUmmS: KuA„ yvropt JÍMhI(
tušové často nazývají Kijev ja
so Moskvu maličkou riinkých méM
nticbo Jcriitíi lemem ííiiskn V mí
IMH)lHHh Turecko jéměMlOW Y'T ' yl
(rfMiwii fi„ „ i iuwjw nám jako průmyslové Mřcdmko
:jfiO(MXKV00 i 'bý va lé iřa V nk o
íhersko JtOOOttíMWj Itali"
nwtmtm Hriko nw-
HVÍak před lísícetM let jméno jelo
000000? Itumunsko ijí000XMK0
„A Mít „ „tl„ í „ ''is y]l tfTOzluČttcllé MOjem s í'00
i"ui "ii"r i'i ihíii o t
miWm mhnnU o málor'ou l'm'"l"n rmU htht'n''
víc než Vmmvm' fO-cko VA i'M válkou Kíícv r-ovažován
wnw vwuwnUKo 401f000 byl za 'jedno % uejdfdcžítjáíeh ob
tt aporsito %mm Ka této zá ehodníeh mést Uuh V únoru
kladná Mtmmln xvářová váíka kždého roku shromáždilo -m to
hospodářskou zlráttt ! JiJkýeh un tWms obchodníku z Kurta a
životě} WMXV'M) fi ztráta ihý' h "mní k velkému trhu tm
cívííuíbo :iihyvnUUvn udává kterém izavírány byly kontrakty
nsi im sieMioti etřtiiet- ii ztoz tt lroJiikfy Jmeiiov
(Uúkhik %ň% tm majetku nu htm(t cukr V ííních nhdohíeh
louáí udává m m ♦29ftwiVWiw ftk % erfibo HmU m tu
t rmm mim yupm m Yrnmmíjpvú nby ruvMrilí fak
f'Ú ZfráA 4 udfoí 6í tlO- zvittý Jtkkynií klÉítfp
m)fMfm řdíí-st w m ! mílo mtt ru vítL Ufa by
leskynč tyto fvoří dnes část
proslulého kláštera který se svý
mi chrámy celami hospodami a
skulami jo 'mulini městem sám
pro sebe Mezi mumiemi chovaný
mí v klášteře kde dříve b'žely v
otevřených rakvích v nádherných
úborech nalézal se taká Nestor
rijský Ilerodot v jehož" kronice se
praví že Kijev založen byl Iřctiii
bratry v devátém století
Vytitoupíme-lí zo čtvrti "Jií L
skyuního města" ocitneme se v j
Podolu či obchodní částí městu
jež připomíná značné některá
průmyslové město novo-atifflieké
Je fu velké množství továren a db
b u na papír stroje chemikálie a
železářská zboží Kijev byl nePtlv
ko hlavním střediskem obchodu k
fepným cukrem nýbrž i střetlí
sketu obchodu s dřívím dobytketu
a obdjiu Jeho vzru-i v podedních
letech byl obdivuhodný připomí
naje lak vzrůst mnohých ameri
ckých průmyslových míst V ro
ce Hb') měl méně nežli '„'00000 o
byvafcl avšak v roce 1'J1J impo-
ěicno bylo lu obyvatel při-rt pul
míllíonu
Kijev jtku nejslaráí ze známěj-
ííeh riiNkých měst dal Uuskti prv
ní křesťanský Vhrňm prvoí kniho
vnu první lřentVmkou školu a
1 unosil se nejhfarší kathudrálou
ývujč riiíkó křísnou kaflie-
drálou sv ptťu V této kathedrá
Ic taká todči se "KezniéiteJiiá
1'anna Maria" socha která zů
stala uáctřciiH za nájeztirt faím
ských hord jež ničily chrámové
poklady
Kijev je nyní tídiem nová řepu-
líltv ťki-Mjihítkf Ml Mi mílt
jiiiozapituno on AtoitKvy if
tm icver od Odá Zttačřtl íttst ('
krajineft jak Vmdní ndákiídíí
Uhny tt0Hfvíl se proti ruská
sovíuká vluU a xpojila vá osudy
i YiAláy n nimiž uoíla k icwpo
lářká dohodi zíujisfá Kyjev v
budoueností jako Mílii bohufi a
árotlná Ukrajiny nabude Jtývttlč-
ho véJji vdkíbo význitUMi jakoW í
íiktv f)iátfiirtt
4
i)
!
í