Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 3, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t 1
Kil
' ' i „ _
í
I
ť
Nqí3 Boccda
f iopikv k anhw it
'? ltíl t i ftixtiii tnhf do
fouiiAiot mil liiW i'
J t! -J llrllA iit Itl pn
v "l t kn ku rn ionm
f nlUil ni Ul i í'jn e
l 1illiiti lilií "i" íltililt
uj'' # urintftviip t
t r j'tii pfdpMrd r
ti Isai i IL' i'ir tit
'5-1 V nib'tibni p"'ť n krou
y hUhijí č pi" podnl 'hv
ítulku w dei n nu A' 1i
jmfíJe udící HHÍ-Iy uliteje tnu
f „„llt
4 MIMIIHUl
MM hteh dmědil lift jednu
titáku Iv Dolák u Psnl Jsem
' "PlořMelimst" ptu hi'im slonbi n
I Ml v n tiit Pnu Dnlúk c tedy ptá
proč kdy Prozřetelnost ulili tvo
I i f ita ihihi je tok hluboko pmč
jnt v min kniiM ii n t i n znume-
nit fa pan Dolák i" jki 1 1-1 -A
V o jn lim jik ti1 Prozřetelnost
i 1o uhlí připni vila Tu jnd kdtby
' pnu Dolák tn'l mne stvořit! ulili
I Ii 1 tii'l tnlv uliv ne
tliiln tolik práce ii iw'iiniiliy hn dn
II 1íva
!l Mih'- lunu' Doláku kdvbveh já
i -
rozuměl vSftuti ro n priu' IVoímV
Icluimt ili'l)'i musil IijtIi 11 lvti
(I rovi-ři ii jáf lá j'in nul jako
i%dl' i'vil iniiiii i i lnu imiliili
piuMliití 1'riiifti'linmli ni ttal"
riítn přílnnliii' a iii'1')V('i1m si pln
vyvitlil A tcilv iWřcti-liiiifcti
jimi innlii"ko ilici roziiHířli jiNvo
yvui vilio ť mhI h Hnit min ulili
Ktvof ilu srroviui tak i n ill' jni
ri1I h' lio nést vf il pint Dolák jak
Jjy 011 llltřl
'Dejtup toiiiu h ProzřcďliKmt
by tuiin lijla stvořila ulili íikúV
uii povn-lm kile ly liyln siuuluo
k (lostAnl tt ♦itiailiio i k — zkaiíi'
ní l)i7pocliyliy liycliom íiňdiií u
Mí iIiii-n už nomřli Nřrnci yasy
pnli znirili frniicMiifMké uliloiloly
'Kdvbv livlo ! viilo uMÍ tiřkilc nn
ktipP byli by j' liil'' NV0
zÍNVřtskoit ímviihoii ve viilkíii
iIAviio zničili tuk b ani Nímupí by
u? tii-tiířli rn knit neboť lo 1'lo
L M I I I
doby by ?mlin'ho hym uzuyio
Takto nlp Ninu'í doly yniřili h
vftak Kninoniiovi' ji obnoví bil
dou ]oput ulili ziiňc
lro 111'trob'j ni vrtíí bluboko
dá takí priifp Ti-iť m! h ?íim1 i
Ti'tn w p1 roli4 jelit ji-dnň si' tuk
imiftintrnt nicky h v kiňtkciit cu
m budou lid' radi kdyi? jim zbu
dí" do lamp A tu jNrm tak' rííd
že olej tictvoMl p Dolák To uŽ
bycliom takc asi ŽádmMio tictiičli
Tmi íc viblí připmviln Yvwtr
tclnoKt tirotn h tak pčktič vyho
vuje lidskc potridiřt jak dííví by
nikdy wvybovčlo A kdy? clo
vřk doHiifd tiby ulili dovedl užít
tinficl jo bot o ví Jimi ní bn do
byt Jak PmzřcfolrioHt ublí tvo
řila učíme e bádat podlo jebo po
ložpiil Křktcrí za to mají h by
la určitá ubclnil doba kdy m n-
ublí tvořilo Aln ložiHka v rfiz
Jtývh hloubkícb ukazují to byly
rftzui doby kdy u1lí w tvořilo A
lnic o tvořilo?
Hložcuí jebo ukazuji' fa j
btiiiifcb ťOHlIiti kferť' zn ucjakc
uříziiivP nkolmmti rostly rychle
padaly nn zemi do řístc vody kde
lu-rnMy podmínek ku lnuti Iviv
hc z toho iiřitiibi nikde hiIiiíi lie
kde NlubSÍ vrHtvft fM na zemi o
rflt zátopa Ona naroHtli rost
liiuiA látka hc zanesbi J zemí pí
kem fltd A fím víeo přišlo po
tom převrat ft n zátop tím hloubi-
jí ona složenina byla znrieHctm
iitlnPcnn pnk Tif n I chemicky A
dnen nc dobývá ve zpfwobfi uhlí
Kaimim nr livl nKiioň dvft stP-
krňtft (oil zátopou ly!a-lí jedna
yitonn ml dril H' VZdňleiltt fCKIlč-
tne lín 10ÍKfl let tedy Ntáfí zeme
I I
hvfil IV íá um 1th ltVkw (
1 lí 11 jbl t Jřlt luttiOl II lni i
to Hltí Uttdnt M Uhniti
USí Mm- J" ptUldí JnhUib
u i1 pii haióMi v Tt v
hvdií V di dfiÁ tW l kil
l-tut tu p1nukliitrH bdttillV
triij m iiiiluiMt a jMt ifliiy
IH-'lv iktH MisUi V buj
llHk"lt tíHnptibt bl řlt-lll) u-
totdy bv HititnH
tím t ktfruli " tdilí ttavt kop"
tuk ni pímly ty řAtopyt Tu j
I (blnukuit n jíl diílil tutn vu kt1
tmi jwm jriti V Dkl lieídli
Kíe j luíilý A lVlHM toil ml r-
tiiA n pnw pod dunt tirt tnoíl vi
dí lmt Vmly tií-kilik top Vto
kml Tn klvj pťijb ku bMut
tvofl přiliv minpl iilřiityj kdy
„(jde jM odliv t aMtM)
t VÍi'i' tobil til iiA rrmJi naíe m
in'nrarilít patrní Kt řiídným tiebc
sk'm tíMiscin n prnvdA poibilun'
si tipsfnyf 7A I" lunu' kornely
"iisi-nt nbifVÍlv v liliKí liebo ibd
ií vrdálciiiiMi od fi tm Dejitir to
uni h by tuková komrtn otfila
n velmi blďko fetiM To by tm-
ilcilovalo? Stnení vml imuNIíúIi
naproti ní do takové" výSe fa při
olárení se řciin' v poineiiic krutk"
bíbr ihrotiiiiá vlna iiaslcdiijici
koiiii-tn zaplavila by většinu po
vrchu zcmskrlio rřtsbi by se
striiHiimi silou: rvala by remi sxc
bou n pnivd' podobu"1 by zanesla
oitv neproniknutelní- hustiny rost
lin v Africe n v Hrnzii když je by
la dříve ohromnou silou sklonila
všecky lak že už by voda opadla
a konalo ho tam dost dlouhou do
bit tm tom bylo by tntn uhlí Po
4b vrstev v KnnsMHU nspou dve
sté-krát béheni trvaní zeme se opa
kovala jakfin potopa
NVieti to l'o každém takovém
převratu íftutuly by i točny i rov
nik jinde Poněvadž země jest ěo
ěkovitá točny poněkud spinele
při převratu země by utlačena by
In tmiiěkud do íilié fonilV Kde
bvl dřív rovník byla by řadu
hor
Tak vezmeme li nit a školní
lílobiiH a počnouce Pyrenejemi '
severním Španělsku budeme klá
uli n nit 1 1 ii vvebnil tiřen AlliV
iižní Kafímfy Kaukoz Imry za
Kaspickým mořem Himaláje přes
Horneo hory v sev-vych Aust ta
lii ostrov Nový Zéland pich hor
iintinu v severní dižní Americe
n ztiět na Pyreneje kladli jsme
nit prostředkem pohoří a rodeli
li zemi na dvě rovné pfily Pravdě
podobně toto ji poslední rovník
Kdo se proimdl místo aby vyl la
Čeii bvl vzliňru do bor nalézají se
dnen sopečné ostrovy' h téměř kaž
dodenním zemět řešením a ostrovy
ty Hiiižnjí se na mnoze dodnen do
moře
Je-li Arrnrnt tradiční místo
kde uvázla loď Noe-ova po pot o
tě blízko kolébky lidstva tedy
"Adam" první flovřk bydlil pod
rovníkem živ jsa ovocem ze "za
hrady" tak jako Žijí dnen lidé
nod rovníkem "Potopou" le
hdejší rovník zanikl utvořil ho
rovník dnefinl n lidstvo vrženo do
iinvch okolností
Cesty a prostředky jakými
1'rozřctelnoHt tvořila uhlí jsou tak
fižfiNiié že pouhý já tich pouhý
p Dolák musíme k ním mlčet i i
S Actou— Jan Hiindut
ifM
DUÁIXAKD NBIHl 21 květ
na 1!2f — Cl vydavatelé Tokro
ktťl IJyl jsem nemálo překvapen
tím že nám odnímáte- a zastavuje
tn jediný Český denní Pasopís na
tom zde Sirém zátindě fl zvláště v
této době kdy v celém vřt5 to
vše kvasí jnko mladé pivo kťcré
ovšem jietriáfiie A konečně již
nní ten fiáš denní ěnNopin tnítl ne
budeme! (Jo nám poví nnířlické
časopisy o Evropě ajtvlášlfi o mi-
Um
'i t i mí rti ri6tiWti i(N
( WÍ f lltlu iJ- 1 ! 1 l tt
In U e d ii iiíMn ft pd bn
ihh ftjit# tmK i l t tt
ilěno slito jiozdéjí zase xebbidlo cf KMjunn ? mu jmy rasoppt
bvvíí' vytlačeno do výše tak j nečtou Domnívám w i unaá
ttrí 41iiíiii slitinou Proč v tom
žáry neshoMof Proto io k němu
nemohl vzduch
Tvoří Prozřetelnost dn nějaké
- nldír Mám za to že ano! V tok
'zvuných "hw" bažinách ve Hkot-
skn v Tíol la odsku tvoří do
dnen Mísk "rašelíny" která
kdyby ptovrulm zátopou zanc
bylo nn rokuj flle to je fi'wh (Vcbáeli a tajanleh událo-
ícn tak hádanka Jak dávno prv- stech ft pak o životěpokroku a ti-
spěchu české vfitvo 'Ao v Amcri-
11' lthi tvořeno ne
1c nijak hfuht Anthracit Čilí ti-o1 Mimo to PasopÍH váS byl vše-
"' "'i"" ' _ I é _ IIIIII
bií tvrdé je z měkkého Které nic síran ny n pro Kiizucnn nrni ziijmn
i ii i i rf i ni íi i i ií i
i- Lv a o l ouhkV X Zft — jaK pro uciiiikii lim siuv sirén
i „„„int Ur vvstoiiiil'k ní a farnieiNký Podle: tnMio ná
é lil II V ŽáfU tom bylo rozplť rnenii iune11 se řne nu mn um
krajanft že ani jiný ?asopi
každí z há toužehní Ck4 im o
kíirnžík nhv no ňmornA rál áhl
po dobrém řxopí jakým ttlexpoft
váS byl ti čtením v něm unavené
nirvv osvěžil ft mySlénky itv on
středil tím opět vého dufcv
liího a tělesného klidu nabyl My
šlím Že vníím krokem jou celil
écxkň Omalift ft vřibe všichni ftť
neift by In riAnoseřii dosti IdnbokoUřl emll přukvftpeaL toni jich
— 1 " t ' lvi tlt' -
(řii# Df fťur línrsu itUi fi%ii 1 1
Mrl V } i 1 1 irU ti ♦
intxti I !♦ tií'í
H# pv lt)-iit ili Jm llt řliúi T
phdfňMn Uk tU by ityh tuit h im ít niv nu l i-f'l i"'
i ' k 1 i i i í i 11 il L' lí iA tuttiiiinl n
iliM liMJhm-fc ňM fMwriil pli-il- junu """ "'""i ji
plftll--! M Í(1W- do fnpit tiud :l íPi 1 ld HoH 1'
bV j oU MRil kíd0 pííitriV IVV li Je MMě trMř UBSlU W
iřt t#k I# tlmt ukÁVit 1 - Pm WH "e'l' ídkr Dt d Un lm
II iU'y Uídtn b?u Mim tKkmnn UKImi dlMím lt M tnlnl-i —'-v h# u
lařftt# htii jMe t il MiUili jt J'b IV NnOnlkrtn hh' tp 'S I""
yftbiieiMi i ! k p-U'Nl V liii'04 I MiHtil Hifi' vmy n
lnHl' P"p'bí U tlrlH vlM' h jím tm il Ann K lul in'1 I
di tpkoUM ptirni ji mvíí ldl T-ly nkd umiokI niti
litXMil Wn rí iidiiii optiuiůb kí !tm lui d t rn iibn riAo
lot-A II piiv n tíiknxiiu1 v 0'i mkl Tn l b diktinn
Knkniti jrsf jdiiiMt tfljm lmnhtl!Í kuV V tintieviHidlt n
llýelt liPlnuvi J-Jlí pflVod pieH1 Irtbntfltiif é b
ft fwirti U-dlV ft ttliltř Jlft-
iý papír lile ptiisiiu pfevr itikdo
t v xťdi k éni tir-pňjde n 4m
írkti ji M přitMtttt KftM''
td s íif Í'fe loMiéjií II Jtt V pií-
t-lř tiejvUÍ tintnoiti ei vdt1
'rotu denní tni lit míl býtl po
Ilě putíibv rdinJen n nikoli jcbt
vyilávátd přertiiíti ďiu pře
sřdiVii h rpuibcm líni byste se
ili lélH rnvděěilt tiebof dliei
lne knMý tědět o světových u
lálosteeb Myslím h tukovýeli
stÍMiostí doitniif si vátu lee a
mnoho jivh bude se tn Moll podob
ně siný slftl Nejdilve řnnikbt "O
větn Americká" pak těž dosti
uhni "tetu Nová Doba" a koneč
ně nyní utnul by tuři i utiš "Po
krok" riiniknmit í! Tuk co my v
si zde budeme míli — jen tu pro-
libieif S Vcškefotl liefolt Vi'iš odbě
rntcl — Pdward Hawn
( "tětiv příteli! Zajisté správné
chápete důležitost feského denní
ho ěnsopimt na zdejším západě A
kdvbv byli všichni čtenář! shodne
bn s vámi smýšlení a měli jenom
část té vaší ochoty a dobré vfite
není o tom sporu že by se o to za
sadili nby sl český denník nit zá
padě udrželi Zel všnk že tomu
tak není a kdybyste byl do tohoto
stavu důkladněji zasvěcen jinak
byste zajisté na vše pohlížel Po
každém zvýšení předplatného vždy
následovalo značné rozhořčení a
vyhrožování zastavením listp Vy
lávání " Denního a Nedělního Po
kroku" bylo siee dočasně přeru
šeno tím nle ještě tuml řečeno že
sitnd "Pokrok" nn dobro zanik
nul Hitde pravidelně pokračová
no ve vydávání týdenního "Po
kroku Západu" a odboček tnk že
krajanňm naskýtá se příležitost
by svoji přízeň závodu na jevo da
li li o jmý in předplácením- Stejně
převážná většina venkovních čte
iiářfi poukazovala vždy na to že
během parního a letního období
nezbývá jim mnoho eiisu na ctě
ní n a tu že jim týdenní vydání ti
pl ně vyhovuje Zavděčíte ho čte
náříim když častěji zprávy z va
šeho okolí zašlete nám k otištění
Iiebh tietíllO lořbistiti ftěbnliv X
piededltt dubí- se tbjevibl In" kolik
velmi ibiiiiwlnú h theoi ii a IA
šti jeiliiíi ktetá nedivím bjln A-
Za tírll ibdWAm jet i+ akn
Í'HI Uctít nelinu l bn vut jtkn pii
jit- rt h tirmá pilji i reilrt lil'
spubVitělm jt k mt to dtíve V
nirtickoil spnleetKislt k t"it íté ni ní kten vb kmníeb ttlěbi Není
t I I
Kdo hlodá často nen&jde
Po Wvětljiinské vo VltHiivosto
kn kymáceli ne dva spojenci t An
gličan a ('Vchoslovák Hyli ojíniv
díl spojeni držíce se pevnějkolom
krku aby neklesli pod tíhou do
kladné a řvavé opičky Po ulicij
jdoucí anglický podplukovnik dul
zjistit 1 jméno nachmeleného syna
Albionu n na druhý den zavolal
ho k ru port it Nešťastník přes vše
cky "poleliřtijící okolnosti" od
souzen byl na 14 duí do chládku
Ale dodal pro útěchu podnluko
vník když mi přivedcS tři Čecho
slováky kteří jsou stejně vystro
jeni jeden jako druhý trest ti
prominu — Poslušně hlásím pa
ne plukovníku že zn plil hodiny
jsem h nimi tady hlásil odsouzený
radostně a vyběhl nu ulici Plu
kovník čekal hodinu dvě tři —
ale marně Teprve večer za šera
vrátil se delikvent smutný zuiče
tiý' tt plukovníkovi oznamovali —
Proběhal jsem Vladivostok kří
žem krážem nejméně desetkrát
ale ani dvou Čechoslováku stejně
obmiindýrovaných (oblečených)
jsem nenašel A v tiché resitf
nací odešel-na dvě neděle do "o
čišíce" na pokání — ("Iloupaě
kv" natyrieký list sibiřských le
Kíonářň 19190
Doba divů
Hostitelka s Ano pane profeso
re Nouhlusím n vámi že žijeme v
době dívfit lidé lítají telegrafuje
tne bez drátu
Profesoři Ano — na konec se
ještě dočkáme Že lidé budou si
moci přečíst ten náí oblíbený —
ncpsHijý zAkon
nikoviny um iVjhčnn it mc h e
rakovina rozšiřuje jutúni nemnto
dv tltikl 'nvkdpíeké velikovti kť lv
se zivf lul vVtrtlseeh jisté plUně
čili bliktefie řptVobiljítl tietlioe
ruttlinnýeb řas e vodě a rdá se
bsti velmi bliko pravdě nékuliv
posud dokázánu nebyli! řeelu tifěi j
tě Tisien HČetleit lili celém světě j
se zabývá studiemi rakoviny re
všech možných stanovisek a jUtě
se musí podařit i někomu pronik
nout i tajemství toto
Následkem tohoto tajemného
původu rakoviny vzniklo zu dlou
hé věky mnoho riiznýcli náhledu n
hypolhes o této nemoci Z nichž
některé se nelézají na pokraji po
věry Mnohým z nich lidé a i lé
kaři posud věří ačkoliv V poslední
lobě jedna pověru po druhé jest
vysvětlena a odhozena do starého
hnrabiirdí Tak ku př se věřilo
až do dnešní doby žo je rakovinu
dědičnou že jest nakažlivou že
má co dělat s přljieí a podobný
mi krevními nemocemi ntd Všnk
nyní jsou všecky tyto náhledy vy
vráceny a New yorská společnost
ku předejití rakoviny uveřejňuje
zajímavé zprávy o své Cinnosii
které slojí za to aby byly všenbee
ně známy Společnost tato zabil
juje velké tažení proti rakovině ft
vyzývá každého tiby byl v tntn to
tažení nápomocen Mnoho bylo
těmito společnostmi vykonáno při
jiných neuioceeli jnko ku příkbl
dít při souchotinách čili tuberkn-
lose Před nedávnem ješlé putin
val náhled že jakmile se u někn
h objevila tiiberknlosa že byl od
souzen k smrli a nemoc tnto byla
jednou z nejvíce obávaných Díky
však učencům a podobným společ
nostem jako jest shora uvedená
nemoc tato byla důkladně pro
knuminu a poznána lid byl o ní
poučen a nyní již není obávanou
dnes již většina lidí jí rozumí u
mí užnuti snahy lékařů n upo
slechnouti jejich rud a příkuzíi a
velká většina připnuti tuberkulo
sy se dá nyní positivně vyléčit!
Dnes no dají vyléčit! případy tu
berkulosy které ještě před málo
léty byly považovány zn bcznndej
né a z nemocných ho stanou ziihi
zdraví a užiteční Clonová lidské
společnosti
Při rakovině ovšem tiejsmo po
sud tak daleko n posud určitě ne
známe její pii vod ale přece jsme
již pokročili hodu5 daleko a prii
ce až posud vykonána nebyla iin-
dnrmo Následkem toho vyvinul
se mezi povolanými učenci jistý
entliusiasm v této práci která ry
chleji a rychleji pokračfije A jest
to také třelm neb iimrtí na ruko
vinu každým rokem stoupají a v
loni zemřelo ve Hpojených Státech
přes lOOÍXIO osob na rakovinu
Proto jest nutno seznamovat i lid
h výsledky léto práce tnk nby se
nemoci této co možno mohlo pře
dejiti n nemocné kde možno vylé
čiti Ve Zprávě této společnosti
nalézáme mnoho zajímavých udá
tiít
Přímo ftl idvoříle
Paní vyčítavě k obchodníkovi í
Ty velké jahody jste dál schválné
riíivrch
Obchodník i Ano prot) ftbyte
nfmiwílft íťárftt ž rtft dno bedny
u nepomazali! ni prsty o rozmač
kané Jidiody
AŽ posud dokázáno několik vel
mi povzbuzujících fakt která jsou
v přímém rozporu h náhledy až
posud paniijícímJ V tomto pátrá
ní byly pojišťující společnosti nn
život velmi dfdcžilými činiteli tt
z jejich záznamíi se mohlo udělá
tl několik důležitých rozhodnutí
Známo je že Npolečuosti tyto jsou
jediné nit mvřti která vedou zdra
votní záznamy tylo velmi dfiležité
Jedním t takových rozhodnutí
Jest Že rakovinu není dědičnou Až
posud lidé tomu vřří že je n nf do
nedávná pojišťující společnosti ne
přijímaly lidí jejichž rodič n
blízcí příbuzní zemřeli m ritkovl
ni Vfiak nyní společnosti nu to
již nedbají neb dlo xvých zázim-
IHMVibl fa rkniuft jest liiisleil
kem nějakvbo rnlížent krve nneb
ji h to luisb d k lieíesli To s
rakovinou tu má rerla nic co dě
lat Tyto sluté náhledy měly
eliui špatné následky svým xli-
vetu neb mnobn osob které sumy
lořoroviily třtiik rakoviny na so
i nstOehalo se t tílll někomu se
svěřit n ěnsto nešli k lékaři nž by-
o pozdě Tedy nikdo se nemusí
stydět za to že se u něho vyvinu
je rakovinu a tuá se s tím svěřili
lékaři hned
Stran přivodil rakoviny podává
zdravotní odbor Spojených Státu
velmi jasné vysvětleni jež zde po
ktid možno podávám v přívodním
znění
"Nyní snad již knždý ví že lid-
ké tělo sestává v myriád mulin
kých buněk všecky svaly Žlázy
kosti kftže i krev zkrátka všecky
tkáně těla lyto buňky byly po
rovnáváitv často s cihlami ve vel
ké budově a tnnlta mezi nimi k
jemnému vazivu jez drzí hiinicy
pohromadě jako maltu cihly
Však je v toni pouze ten rozdíl
že tylo butiky jsou živé rodějí se
dospívají živí se plodí nové biui
ky n umírají jsouce puk rozpuště
ny v tělesných šťávách a odstra
něny z těla
"Někdy některé z těchto buněk
začnou rtisti n zmáliati se vzdor
pravidlům ťysinlojíie jak jsme je
zvykli vídnti a pozonrvuti a jež
ruší soulad celého tě!a Z malé
ho shluku buněk povstane jakás!
bezvládná aniirchistmká kolonie
která nc vzmáhá roste nn všechny
struny vnikajíc mezi všecky n
statní hiniky a vytlačujíc je z mí
sta jejich Nejčastěji se kolonie
lato jeví jako ninlá tvrdá bulka
pod knží kleré stálo roste jsouc
napřed pohyblivou pndkoží ale
později kekAži přirosle kňže se
začne kazit až se otevře bolák
který Ne nechce hojit ale stále se
zvětšuje Hul kn muže rtisti kde
koli pod kůží v kterémkoli ústro
jí na játrech v Žaludku nn stře
váeh v krku vůbec kdekoliv je
'cpilhelové' tknnivo Pakli roste
bulkn v místech' kde se dá nahma
tat pak se to dá poznat v čas a
dá se vyjmout! hůře nle jest kde
jest to v některém vnitřním ústro
jí kde se nepozná pokud nezní
ne překážel činnosti jeho"
Pukli se neodstraní přivodili
shluk buněk rostoucí boule pokud
je liinhi zvětšuje se stále n vniká
do okolních tkání malé shluky
tich ojedinělé butiky se oddělí n H
mízou míziiicetni neb krví po
žilách se roztrouší a roznesou po
celém těle a kdekoli se usadí po
dobně jako anarchisté utvoří no
vé kolonie které zase rostou
Když jest to nijaká jiná neškodná
boule jsou uniknuvší bujiiky zni
čeny absorbovány a odneseny z
těla však rakovinné huiiky niko
liv 1y mají dont životní síly nby
se usadily n rosily n množily ho
dále
(!o zpÚHobujp rakovinu to jest
jaké jest to 'původní dráždilo
která podráždí buňky k bezákou
némit rozmnožování pomni určitě
není známo nle známe okolnosti
za nichž podobné podráždění po
vála nn a sice jest to jakékoliv po-
dráždění iiť jest to tlak tření
škrábání chemické pálení žíravi
nitmi horko neb cokoliv podob
něho Ku pr kuřáci kteří drží
stále horký troubel mez! rty do-
stanou rnkft mi rtech) ženské do'
sláva jí rnkft do prsou od toho
že když dítky kojíce stále drob
nýtu! zoubky dráždí pr v žalud
ku xn vyvine od přílišné kyseliny
mi nbliépjf ho vyvine z pnpence
li 15 hiniiiicní wfílrt íkribn oeli lení
se při bokní Často uříznu díňa-
IJi' } tU o t b - v
f tn U ú i #1 x s i t i
1 li„ -t - ikin-t i i"
„♦ m51 bik MíV "
Idnn 1 I i H i d ♦ K-i
k tfii lAd ntd
ll b $ I V Mi- eli lt ii
toiM " ' i-' J" ' f)" b '''" ''
ti n i t i ♦ i - i a
Jt t p' ' ! -'! s
rl fi liif l'l ' 1 l'H
HA t '1 'X ll-!l - -- '"' ' ' I 1
1 ttlMH d V!t l"l-k Po
bs( j"sl pn I h-í 'Mik X
lil lř ti li i i' il tl íťt l ' I 1
Miísteib i'b" % p'f btťd H M
( ilitb moře s i- '' i
it in-liue t b' Í1 i
lM-iMlí 1'llkntint O) p O-l :'
H Matně v opět t' u nit wjHioti
piivodtií botle hned pií ro i'i' íi li
kdv posud se boóky nernřb' rau
po It-b" a kde e dijí seUv iii-
kaJené butiky jtooiti Proto
kaídv kdo pořniuje io mu ro
ste nčjiká bulka neb se tnu ub lí
edák který se ve dni Itdiieeli
nechce zahojili in iná ntibt a jí' i
k lékaři hned n nei Imt si to ope-
taěně vyjmottti m b tn jest jediný
rpfisnb jakým se to tuňíe !é-
Čiti
líndiutn a X paprsky se poní-
t p I-
Vit JI K tečeni iHMiue iiie iv jini
jen dobré v samých začátcích kdy
je buněk Ulálo jsmi mladé lak-
mile se utvoří tvrdil bulka pak
již tak neúčinkují aneb přímo ško
dí neb boule pak roste lim vtec
Nejlépe se hodí používali j' po
operacích po delší dobu k zabrá
něni vrácení se rakoviny kilyz Iin]
některé buňky byly v těle usta
ly Tyto se dají radiem neb X
paprsky zničit i a tuk se zabrání
aby se z pozůstalých buněk ruko
vinu znovu nevytvořila
Nejvčlšími nepříitely nemoc
ných rakovinou jsou rfizid šarla
táni kteří okatě onanuijí že vy
léčí rakovinu bez nože buď po
mocí nějakých ničemných léků
neb nějakých hokus pokusů a kři
klavými obrázky hledí nemocné
postrašili nby se nedali operova-
_
ti tak jako by operace liyla ws
o tak hrozného Vždyť nemocny
o operaci sám nic neví netrpí ni
žádných bolestí a nic s tnu ne
zkusí Tací šarlatáni nemocného
zdržují od skutečné pomoci a
když nemocný utratil nimi vše
cky yeníze ncnioe se zhoršila lak
že pak již třeba k vyléčení není
puk teprv zase přijdou uuzpěl k
lékaři a prosí a zapřísahají jej
aby jej vyléčil že se konečně o
pérovali dají ale pak bývá často
pozdě Hrozné to slovo POZDftl
re Alka na lodi
Středisko nnirliekclyi bavlnář
ského průmyslu Hrud ford pojalo
úmysl všechny svoje vyšší vyučo
vací tist n vy učinili bezplatně pří
stupnými obyvatelstvu Tím ovšem
vzrostl naval nového žactva Ijdcž
to obce trpěla potížemi v Anglii
všude pociťovanými při opatřo
vání dostatečné místnosti pro ško
ly Vychová vací výbor městské
rady zanáší se dle zprávy "Daily
News" záměrem opatřili velký
parník který by byl upraven na
plovoucí vyšší uěelišlě typu reál
né školy- Slální kabiny a salony
byly by upotřebeny za třídy k vy
učování kdežto ostal ní prostory
parníku byly by upraveny dlo
vzoru niiuliekýcli internátu zn lož
nice pro žáky a učitele pííp nu
takovémto dívčini ústavu pro žá
kyně a učitelky Vyučovalo by se
na cestě která by vždy trvnln šest
až dvanáct měsíců a to v pravi
delných školních hodinách Česly
byly by podnikány do nejrfiziiěj
mícIi díbi světa První cesia byla
by středozemním mořem h lelšímv
pobytem v íříniě 'Athénách a v
Kniru Vychová vací výbor doufá
Že tnklo odstraní nouzi o školy u
dá dorůstající mládeži příležitost
ke znalosti zeměpisu dějin n pn
zkání cizích národů Že i na těch
to cestách bude dbáno zdravých
hygienických opatření rozumí se
siinio sebou ' 1
Pravda nezná ustoupltl řlobfi
Majitel olicbodn který býval
zpravidla v předu zaměstnán na
trefil vzadu dvn klcrky jíž se ba
vili hrou Přísně a vyčítavé se jích
tázal'! "fríui to je že vás Casio
nilrcfím při zahálce?"
Po malé pomlčce jeden z nich
odpověděli "Myslím žc jsou tím
vinny vaše gumové podpitdky"
i
77-''"
Jyt
9 t