Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1920, EDITORIAL SECTION, Page 2, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t ÍW —V MA_ "A" "
htMiK it í t u : i
I ŽENSKÁ HLÍDKA
3
Vlii Pik
I KVĚTNÁ
v
i
1 :
i ! !ÍÍ
I I - I t -i
V íl f M'
I i i
i -t k řl '
( -' k m h! i i
l Vlítal CICI tt
- tl- 1 i-Ml
i Om i i 4 J-
í AÚ i i 't!(
jp !iki 3 m4í-
!! Iii'mtlt #
: r
I lái I
II' I- t i
'fit i !
I
1 l -'I- I
J I I -i i i i- '
is ! t i i 1 1 1 i
f ntt w- i-(: ! t iin nili
tídV i ! i i fin
i!i a"
1 1-
A
1 1 !
A i ' IciktAl mim t h l i I I
Pm H hiírit ilm j(i't ijmit iV
ji-it j iIdh i ji ii tt c
lll-l chrnHIO l-ltlll 1 1 ' j i
h I ii? M'
-
II u 1
'I
lil h et-i'
tu
i' n i i
ti v t
A i"ti Hi
IWiImi iiicmi' Íi-Iíiii lni
l u l' i v in tmi tlm lil tiK '
liln) -
Iliíiin vlní
ii n j
1 I i t (
('Mm
Eltťwi I KuVikov ftúiŘ Zi
íkú Cevhy Mi!' MřiJ '
jlvt!ti lni - i ' I "1'nkh'kii '
j jtilit" N ki'!'') l irfiu:(ii liš
11 Hl lířlixkl I I 1!l'í ! i'
it V )i Jii0 i ii:
M II t'!i V M il i I! ! lili'Jii!
Vlí 'ilii ii' iť'thil jti iťilr' klt
U ' 'I I' lil ln IUI MltliMiUtt
K I P nti'UiMíi 1'Uilnrt ilÍ
i Hll jilknu ifiHtlíťkH lil x) VHti
Ii ti ilii jsiMii "íi iili!i ilnnitii I tui
mi Viůa livcti tím lni!''' li"ilk
iii ulivMi' mnt'ly ii IiiIhvíiI
ni(i l l id n % V'H' lni b- iiikil
jH li'ijitly h'hn !iivk i'ii'i-l)ii ri
itikily jiti' )m nil(niiiviily t U
ilnliťilll jllliK ti'Hl ÚsIllV V jillll
fifli jxoii tam lt')i in'jrliU'lí ii
wjuliopjil Af v jhtíiht tnulmki1
inlfímilr jiciMiifiu'- zaiifilliuiii''
luiili' M' UÍjílll4 H líínkull jiki
jen iliiliry "! v k ji hi'Iiiii'ii Klí
žily iiihincc cliiiiiiliiiii'r vý
ťli(iny liyly vydíviivniiv sIhIcih
iiiťlv kiiixiif' Imii lovy ilulifi' tilu-
iVli' ii'[jmy liyla cliiMliřkň pťi
s Sf('jKiil(ivi' I)i"fí 1t v-lo iniiiilifi
cli t My jNH imisclv být mu! Mí"
cliuil -- M'i C lni nii'li luTfistln
ki hflll ? Sil) h H JiriiMlmlI tm Hli
tilirt"lio Hfiic 7'kilv daly iliuiiy
(nlliMťiii' íaty in"jiiknii tu pťřinn
(iSíitku IiCiiiiiIhii kus clildia m"''-!!
tM'iu'z — niť juT k Iv bylo lMy ví
hťí ri'io jiiiMm Dí-ti rn-MiiM
stnulat ty jíst dostaly uli hl'1'
ll H ílililcllťll fl ili'rliy ilnotři
uhlíky řatto i Idad míly l)niiil
Nt kilt i-o Ilo do zMNlavániy
ío m jnoiit na novo 'i]ii"ij()(iio
h i dliiliy m iIiIhIv -- a víi'1'iiny
vytrvaly 7„ války l'vlo velmi %
1'htav ji' í-ťský iH-uí klecikíjlid 'i
to líakuiixkii ihmiiMo 1'i'hId 1h
ne nivy zlcphíly idi- ilt'tí příhylo
U zde t"lik hiirotkň! Šinul 'niii
liHUMte míli' řtfiiiířky dáti
M'li'iiicii)íí i'iu' jak dolirý hknt'!i
Mníte NVjMiii (fini MiMicj h do
urvmi tilalv - - tu-ni talii lnulo
prái'e Víiehnl kdo tam pracují
jsoil liili' ((ifi'i víile ncziStnf po
rtiví 1'i'itu každó Ia rovinu zrn
o padne nu půdu únalnmi M m
v riiilně nikdo juvná ale y m]
mjioho které známi ilolifi í'tid
lín Xelií mojí Mifdiou dí4íití ('
tulní' reklamu Jíle eliei v mu jen
povřdít e každíí která jste po
ulála dárek vykonala jste skutek
záslužný
(Zajisté s naíe milé éleiunky
se zájmem přečetly sliora ij vcli-
# iv" dojiis ii'isí milé dopisovatelky
tíkajíeí se Hrnéimké ('tulný a dl
ifionostj litidou mulále podporo
víi ti tetiln liiiinaiiní iíMhv kde to
íik rnalýeli trpíeíeli détiéek lutlé
Jt ošetřování a pravý domov —
Sleéué vzdávám díky za dopis
H pozdravem — J'of'řidatelka
v
Arna S — V 1'rize 1 kvétnn
Mátne po vol Web Oddechnou s
kandidáti vlíéí j žiirmilísté f ty
lo to také kus práee V předvolí!
nnn týdnu nvi Kazny v tioreeiiem
uapjetí která že Mraiw vítfzí
A bylo ée riizníefí htCHII H ftlíJ
uiéek ii nás dvíináet na venkové
snad j"lé véfší poéet 9s y ta
kové trídéní lidu by In moudré to
byeb nemysleli Naší přední po
vinností je sloužili národu ro
to tnáme být ve vSen za jedno
Ony rozbroje nesnášenlivost
sívaní jeďoi protí dridiému nená-
VÍsf -- tO níkll nevede f'iei y
hi i) vládnout j'dmi Htran
I'f'itvý HoeíidisffMisj mí) íee pěkné a
zdravé myšlénky 1? nutno je ta
ké dňsfediié provódéf Mysli li
xoeíalwté 'm sp¥UÚ být pro pří-
%l žádnýeíi kapitaiÍHtfi žádné tří
dy íidelieiitft třik ZV blirŽ'WHÍí
pak bych ú troufala wyulítj fa r
mýlí II uá ptVdní ifanW ffuUipi-U
vlkokapíldslu - mílíoiifiřřt n
ní a tomu kdo Ha( má o nijaký
uvirk víe níbudiži vídéno pakliže
nvýn vlastním pííéínéfiím a pra'í
iní Un ztíslouJd ''tní" bývídí vždy
a budou za yt by j eliřélí soej
řdísřé nadobro vb)rtdít jak s fo
v Jfusku l5tnloi' zas o éav
— ířba } z jíe viirUiHi řad Tn
tittfťtrttt iIiimU k'lo by ho
fórová prujbí? ( ú n!í t
( till
Vil K Pllillťl
M 4
DEN ZDOBENÍ HROBU '
lak Ulálo ji'tli'11 kildý lu-iellie
míjití: v tipoiiiínei' nu ty kteil
iMlIiodlaué sli obétovati své životy
tu nás My v den ten vzpomí
nánu na naši' inité dřfniajíef sen
Vééllý" V llťobceh jež MlMlllP II
zdobím kvítím ii vín k iiialého rí
jmu béieine v téeli již obětovali
invé životy za světovou demokracii
a aby fivét tiéinén bvl vliodn(iii
yísi'iit ku oiiývání pru élovéčeti
klvo
1'oméry dnešní doby zahrnují
Vyššítdl eítU VZIieši'Uéjiii'll ideálů
Ve slepé liolibé za všemohoucím
dollarem a tudíž není stavu v lid
ské spřileéiiostí jenž by věnoval
dnešní doby patřičné pozorností o
poslání a významu jeho One
lesk kovu oslňuje nás všeehuv
id" héeo vznešenějšího nalézá v
nás málo ohlasu Důkaz už příliš
zřejmý nám podává nešetrné jed
nání a ziiesvěeoviillí idee vznese
tié to práce pro níž tolik krve
teklo a tolik lidských životů bylo
zmařeno Však nejen to co mrzá
' ků sirotku a vdov zanechala tato
válka v běduém postavení! liž to
by nás mělo pohádat i k životu
lepšímu k životu lídšlějŠíifiil a tím
zvěčnili památku těch kteří po
ložili vé životy za Hvoboilu nás
Všech !
Složme o hrobů našich milých
slib že budeme žili život lepší že
budeme jedmi viiéj druhému sho
vívavéjší a lidštější a tím dnkú
Žeme že si vážíme vymoženosti
za niž tolik obětí bylo přimíšeno
a tím nejlépe uelíme památku ne
jen téeh ii jichž hrobu Mojímc
tíh' i těch kteří JcÍ v zemi nu
polích kd- padli! - Dokažme že
si dovedeme vážili těchto velikých
obětí a že nebyly přineseny na
darmo A tato povinnost neeht" je
nam jíviitou a jest iiiisím uděleni
(dále každým dnetu v roce a nejen
poue na den jeden den "Zdobe
ní hrobů"
Mtimou nezná citů ní vznešeně
nice via ueiiecMc a ruue jirony n
Venci
1 ý s
My imsílámii junáky do hoje s
nadšením ly za nás kla 'li to nej
dražší Životy avšak málo je
nás kteří vzpomínáme třeli jichž
schránky tělesné leží na polích ve
Klalidrerb pod vb-ím mákem ve
J'Vaueíi a iCusku - A kolik je
nás jímž v duefni blahofeéíme
jejich hroby zdoldm? —
A
Syuipatické eíléní k bližnímu
ubližuje nás v Užší kruh přáfekký
jak na polí hhívy tak t kol do
mácího krhu
' 4 4
Vzpomínka na jacllé v bojí za
práva a vnlfřost naši v den zdobě
pí hrobu Zjevuje yyéší jdoehu M
licho vboítneetví významu je
ho
4 M j
Vtkpévky Zemtké Útulní v Brní
-it"
nli i ' !
I !' 0
I k tli li
- i n '
' " 1 1
d i t l ( i! (
( ! i i j i
f
%'-
d t - iV
''
iď-v ftí-ii t V i i
' !í }
i i
r I
I I
! j '
'I
1
ti
l dH k i ( i
] o K I i t
p
!
t
ímp Jíohfwía 1U ďttf v
(hiint Neb véiiuj" lir
tiťimkfi „ Úlulith k Uefílfí
parné tkjr íivýídi zemřelých
Mi-u k y U éfěitH Wt
l'rí A' Aíyáiékové IH'
(Vy &ir - M
Dřív tiitÁ oitifi h'l'
I
iii H ' iiíK
tis i ♦% '
M Uiili s !
' 1 t I H i i IS) I 1
'!"! }' !l ! I''
Ulili ř 1 t iU-1
ák ':i ' t 1 !
I- ÍS liílj) i
il 1ndMil li
!'l p'it dď in ! (j i
idiik-ioí d"1 m í i hii'n ů
I puti d)i i i I p! m I í Vnji i
I't tdio„ }i e tu ' d sii'
I!' ítdiMii I O ptat i) k I o b v" pí I
I i' t ii'((1i i!( k i ii i ijs )
Hl M IH-dl'!kfl a il''i'JiťŮ St)!
ob li Ú idů Tili nbiíjíh i idy
ČMS tisliiVV ll píillO l'1'i'lt pltH lljl
e dtiť v lnici - tinD l lii
kon!i íit lni driltié vjuu U % i
A ! JC t'lTiř slinu1! I{ ptbil
ii it Vitkďli pnbi 11 ft tu
mají li t iii iUiiiiMini ii (ooiií ídé
o! í Kéi čas idiiře privi'ii i 'sta p"
kť lé mají jít tí kd"Ž Idou li
Tiťba b h iiilda se k ♦dbám i
til ji"t lili pinbilknnliiii l mis
v Priiřc řd"r nepěkným iiitneíiii
štvaní a phtkiitiiuiid NÍéi!n ná
rodní demokracie v leie s viubciii
ěcskěliii národu a neohrožením
a tanei ni našich menšin dr Kar
letu Kramářem ve uilbiieh do po
-biitccké Miěniowty a miláčkem
lidu spiiovaleb in AI lirfkeiu
(o i volbě' do senátu Zittřita tedy
Prahu národní baštou Kun na tu
hrdi Tím ilili jsnie idespnň
poněkud svůj dluh dr Krimiářo
vi jednomu t největšíelj éeskú-h
státnílrft neištin'iiiu tuirodnfiini
pnieoviiíku 1'ícd volliami pořád d
řadu řvchůzí v nichž nabádal k
sjednocení ku společné práci k
semkiiiité se všech pod jediin'
prapor Krásné ty schůze aě za
čínaly pravidelní' až o 8 bod ve
čer bývaly již o šcmč nepřístup
ny těm kteří si nepospíŠdi nebo
jichž povinnost vá)ula h'e při
práci Zeny n" Já valy zaéasté ji
o (iáté hodině v přednáškovém sá
le ta s knihou ona zac s ručili
prací nějakou vé nebo tří živě
debatovaly o politice i jinak m
dlouhý čas tříhodiniiého čekání
krátily Zutím plnily se chodby
schodiště i ulice kudy měl dr
Kramář ita schůzi jeti A celé ty
zástupy dole po dvě hodiny trvti
jící schůze trpělivé nan čekaly
ahy no zas viděly mohly mu bvl
alespoň na vteřinu na blízku abv
tnu ukázaly jak si ho váži a jak
ho mají všichni rádi! I jut venkov
na schůze dojížděl Tam zivvpá
ván byl kvítím Vyskytlí se ovšem
neKferi sivavi nespoHojeiiei {íten
iiiažilí se scbňze zmařití In li In
tací kteří usilovali o život dr
Kramáře k činu díky liohu
přec se neodvážili a) jednou již
když byl div Kramář jniní-i -t
sky lit iiředsedon spáchán n na n
revolverový útok jistým mbuli
kem z řad íoeíidístickýeli - l'i
des imříkalo se nu nedostatek
papíru ale ve volební kampani
bylo ho všude nadbytek Těch
různých novin které jen štval v' a
nikdy nemluvily pravdu a spon
sty Hřílíiěiiíeh letáků! Plakáty
uaieuvauy po zuich domu na
sloupy stromy a j Věc fn neldc
dé k tomu že lZ!iešyáf'ii tfm
III rt tli t
vzííieij misia dle metio iialileuu
zecla zbyteéfiá Má li kdo národu
eiieni (mveiie ii iiremyslet pak
vo!i stranu která neslibuje al
skutečné sloužit chce národu i zi
mi J'k tnu jeho vlastní mínění
nevyvrátí sebe víc květnatých he
sel a pestrých plakátů tím mém'
h se cim pO(Ji)atitl jak nu pry
Žel po různil stalo A jsou tací i
íé žasla jsem věru že nevědí nic
' politice 'Mak' Ž" to jsou vol
' '' nebo "A mně je to jedno
koho volm já fomu sfejn'? neroz
umím" Tak malý smysl pro ob-
Minskou povinnost! - - Dyly doby
že w ženy iiestarafy příliš o poli
tiku de fiof kly dano jim Hfejm'
ibisovaet práv žasly byste juk
e změnily! Jsou ovšem také vý
limky: je tu Ihohtejuosf některých
práv4 jako u mužů ftíkí1vb se
Iříve ž so iiMná žena pí4 do
politiky b-é rovnoprávnost ž'n w
řonží mnohé změnila A if jíž
Wiiw t bývalých naších odnnrenj
vyvt'i"ejí pořekadlo s Dlouhé via
y ' králky- rozum I ve vládě
voťné snášejí m ni- fcvými ž'tiký-
ui koledy feť H powlankývz
fďdiž tří případfíí Némeftui
Volby konán )H a lubmi
za krásné polualy '' každý hm'l
z rftuH ipechd k volebrdm urnám
aby (Uhtíil vé tAiUinbJ póvňíno
f-ti h užil thmtii dn Z'riy
vojída ilmfawM tak ii pď-d-
C('t
A i-'U 'ii'-!)-! 'i StH l-Ijsbii-T '
li iM $ I í tl rl ii k
m U{ v tdt ýi-li'j id-- ť
Vtpdjl ' 'pud h doll I !ni -(
ti'f'l(d itnil' pud "%Mij
I " l- I I t l tl dl f-(l
I I
sh tt ! 'f ií--s n t - pu i ii i- ái s( p-iii i
I' i lí''V dM 'fdp'
% e % 1 ! ' % i V ' f ' ' V- '
: ťii-l- i st J H ř
t : i„ I n I % i- ♦-
l I i l i t t m i l-i i i- M I-
j I I' i ' l l' 'i
' A ' iMl SI J i
1 d:il t!s!i I '' 'O }lt li!ii ill i
1 I ltM - N'jlílt )! -i
I itlď' j-" !' I l odid lli lii%
M - l K K 1 ' Llí - 111'
I' H !? -íi jtšh I }
i ! ilj " ii t í e i v id tu - j:M
s K-jIi H-bot #n'ri-ii k i U d '
i' I ě p !'-!o kli blil il Ifpilbiik)
111 I li'C l:'í-l !l!nilí(i It nJi-dlO" '
'-"ti j-- tiiítu t I it!
Dnes 1 teiíje tiitliiilnl tu sá
I k pi i loSiiiilm 1 1 1 1 y in pint'
'iln'ď iii tibt si tíU'1 l p n v
:i í osud1' lít publiky s letd i
(l sptiptlili Jilm luku!! 11 idi
bii tmiit i hhy !i# ! ti tulá
iiiiiMiit ii išl Aby ibn prvního
liti je bil l lilek liďHť a líc Ifj
d de (icbii iiby b ly pnu mo in
1'ionty záští tiiduihu a stiivovokr
h' 'ibi tu lícili In la druiiuiit h
iilidiiniil čluiikii k iočku I'ak
b id" pnní máj Cudoslnýtii svát
luin xšiih puk IcpUť juni joí
bii te i v srdcích lidi Pro dne
již do-l li polit jee Mohlo b( se in i
dostiit výtky že lomu scinti má
I i rnumílll tiepopíráni lolinln'
není dnes i jiným nioiidíejšíui jus
no - a pak dovoluji st piiponic
uoiiii že nepíši pro kritiku — A
nyní ještě slůvku k těm kdož chy
stají se přijet k 'náiii! Teď kdy
byste Prahu viděli v záplav4 a
vůni květu ve svěží zeleni a slu
nečním jÍM'! Však i každá rodná
vpka vaše bude váni připadal ta
nejkrasši v světě Šmíd vracíte se
mnozí po drahných letech Změní
lo se dost za ten čai! Štrtří dávno
ji z dřímají věčný sen pod zeleným
drnem mladí dorostli a zmužněli
sotva jich pniiátc len rodná vaši'
víska Jicpozměnila se valné Tu n
tam nový domek nebo snad nová
střechu šindelová jinak vša tak
jak Žilo po celý ten či ve vaší
ini sli - bb te bílou silnicí vrou
benou řadami ovocných Ktromú
iineic stauiaui jelelisle a vinici
m' pole 'Ae tak známé a milé zdá
" ám! Tu vížka kostelíčka už
vám Kyne tm pozdní v snad i zvo
lnit polední nelni večerní -trh
liliu vás vítá IMiveué a zvědavé
zraky dětské prohlížejí si vás -
cizí příchozí A h!"( tu rodná eha-
' loupím svítí se y hIiiiicí a vy spě
cháte s touhou a láskou dn náručí
léch kteří šťaně přečkali válku
a v jich objetí zapomínáte že snad
bída nebo jiné bědy vás tehdy V
III 11 - 1
sivaiy naieico mnuu za more no
nového domova kde jste Mimi šťa
stni a spokojeni ale touha po do
mově je někdy přer mocná a pul
čivá A teď přicházfle abyste
znovu zas oživili drahé ty vzpo
mínky nastřádali si dojmů z milé
staré vlasti abysl rc jimi y my
sli živili a těšili až zun domu
za oceánem budete vzpomínal"
Ani se nehlásí Žádná milých do
pisovafelek že by se tui cestu do
(''eehosloveiiiku připravovala
Ať je tedy jakkoli - těm kdož
cestu podniknout! hodlají i těm
jimž těžká povinnost neb hmotné
poměry odjeti nedovulují vám
všem upisuji tuto verše z "Naši
psníee" od Vítězslavu Dálka:
Ty t'oň vcMticlui ini UVvUiť plňiií
loty? uvHfiii n' (miitnlk xciiHlIflí'
tys s žily tuh IlíIi-hu mi ť in ílánl
jl naiey v imlth rhk(uh UtklftM
dlu kolem ti 'elli' Uli cíiulnp pli-ti
Míll Meilllll lii'C líe !I(H1' klít
llift lilnlimt M Vfcío-řl koutu Vitíí"
mí Jetí
iuř'i a usu c!l 'mldlí Miky" kUn
i
Víi h(u{ Ink f -lo prtKÍk líným
ttUlilťítl
sinekiifi y li tij f) eouv tí iuíyíMY vi
ll řoi'ho nu oťíi ti ti finznňm sfanlern
íf iPisiol x-lrávy unit- jinlaSaky
bť todfoiík (noty koti it iiÍhuí
hrob stufý přeloifint jitn iiíi iifivý
Prie-liu vi li jil jsi níwtt v tí-ní
(olyž jiicm n plul Jíii (j j„ij rovy?
Vli jel- ibi lelí n v lufeři
íOiíífii fcrtjoi) líli ' (i4Ioii inf-
t l nkfívwn V řiehí rozpínal ic tluka
kře((II- Y'U tlmdlii 'pn
i-
he matku iU-i liM fe# rUm Asá
ňn aívN iiom v eka t lumnou -
4"ri tvíř í ifOi4 Uk íaivt'o4'tfliti
v ní '') ýivii [ti)(ti př((f mnort
I ritvní jiHvU ii ímwuA v(}í
4á trý pHtc) hb luk tia( zVk
ii k')yí im zéviiř tlafcnt po v tí
Í4 lť4)ifi f D-m t i-)i # tlu'
VV# nňiuii ShV tvUn iitii tne ir fa
i VhW Haiti" ('tuhím fifri Vti:m
i i i _ '
iii Oímní iřiif# m m ňtravKtti r
i I
I I 1 ♦
( t
1
1 - t
l lij
I -1
1 i 1 -
I
1 H Ai -
9 n 1 1 j t
I t li
I I I
n i --'
sS
t
i I i- í i- n 1 1 %
i ii i ii- 1 1 i
I 13 SI H( i
w I I r 'V
Naše Beseda
Víi i
tu V ( i
k i }
í i
Ni }i- 11
{Tím f Jadnrh DrM trmtjnl
lutnpi (Itmy Jot Tltnřf Ca
i ii - j
t - i vvri'iifia ptoiwu oi innrmvs
i %
"i ii ťf Kf nn vinu v vrtrRií j
' Ale v ihdi ii I ti
' : kvilná Pisi
riioA ti di k c "P ktok ti "
Di'Vilujt st s vámi ii i t i i n o i
všude Velicí libidu In loi "Pekt"
kl! Zápildil " Sib lili h npéllu jn !'t
šťiistlíř ďkolli il SViMI cestll po '
nidiii h V TeVa-ii n plavé dnes t
vítal jsein ďi AtcXitndru a
KdlJt Jmuii pud tni '-sjei in pliji 1
Slib rlďřr H ' b ipl- 11 1 eb k j j„ TcVllsM 1 1] sbbdll Jsťlil ! -šll
vřbÍMÍm Vám : ý dik a všii( „ťbiiji výditny déšť nyní
'itikavmi ni bulo jakou nám rde'i y ()„ „ tnyslím v d '
vstii DiHlám e viíené vaši po M„j (j„' xáli Havlna hbvid
moci s nnlustf piijni-iii ti kieij( !„)( vmuu kterou riirniiíii
pul! 1 11 k sIíh-IOi a inulimi se su
f 11 lil I
tl ll'l i t í' I
Ulil lili -ii
I l
4
i 1 ii" i
- ! il f i
% 11 U M tl- lt-llí í
in M ť -1
i I'! I f í l
ll j oil tillH I tli
C-i -l' i I- l: II
i t i Iiiih clu
4
i Milá pi iidkv tié Ve jménu ufi
" iluiti tu Si kubkélio Tu
se iiilie týče lelo lo lícní 1iiii?iiii
siunl až poději m buf ulitu i lam
v 1 'eskosbivenoktt si poměry tro
chu ustálí Srdečně Vá dril v i li
v duchu ruku tiskne u přeje milé
ho pobavení - Piiradiitrlka)
4 st 4
Ante nic Myšičkovti David City
Ncbr 21 lcvctna 1020 — fiéoá
paní ponulati Iko milé čteuářkv
a ctenaíi vůhee přijmete iniij
srdečný pozdní v de už to mým
zvykem že pri zasíláni předplat
ného zároveň ráda si zaskočím do
"Z Hlídky" a doufám že mně
pí pořadatelka i tentokrát niKta
dopřeje Xa farmě je teď pjlno
luk že na psaní čisii nezbývá já
myslím však že přec si ( můželii'
prácí zařídil tak aby zbvla chvil
kil pro osvóžeuí ať už ětcidni psa
ním neb pod ] nutno si časem
připomenout! že my a n práce
jsme pány — Družky které se
cílí zemdleny 'při okoiiávání ná
sleilkcm horka nechť zkusí lo tak
to lá ráno když manžel odjede
na pole což bý vá kolem půl sedmé
hodiny poklidím si drůbež a ha i
dy do zahrádky 'Za chládku po
Oilpoeinkii tioeiiini osvěženu prá
ee jtle Idiilř ku předu Když pral
euji takto každéiio dne hodinu
nebo dvě mám zahrádku pro tou
plevele H to bez bolení Zad Kte
rá způsoli tento zkusí zajisté mné
dá zu pravdu že je lo skom hrné
ka a pak jak dobře chulná tedy
i dobrý lék pro nezážíviiost Chci
s- též zmínit i o toni spojování
škol kleré de chlějí v příštím
roce provést! Zde ii nás v kopco
vité krajině je to věc nemožná a
nebezpečná zárovní když prší
není možno do města kc dostat s
i' 1 1 1 i ' i
i loiiivoii luno h inicnem lei
tne tomu že je ráno pěkně a děli
si' do škply dovezou odpoledni
ale se Mpijdí déšť jak se dostanou
ty děd domů? Nezbude než aby
otce pro ně jel v loni deští s koú
lna unavenýma dost prácí y p(íi
í)étí promoknou nastydnou a je
nemoc hned Pak co neštěstí še
může přihodit jak psala ona paní
mám dílky pět M hciIui Jet staré
vrte že by sfeachy trnula
zdaliž je večer yArúx!- uhlídám
Proto doufám že kriijané zde ko-
íem David City nepřeldédiiou tu
to velkou otázku a Imdou volit
proti i kdyby dítek Školou povin
ných neměli Školní daťi platí ka
ždý ii že pak by duň zvýšili je ji
stá věc Neeht raději výší služné
učitelek aby mMy slíišné Žil
ale neseli vidují uby dítky od pěti
do šetttnáetí ef uvěřeny byly žab
ce HMcié ktent mud hledal v
knize éemu má učit d„k dloulio
studuje učitel v (Vrhách než
může pcít a to je napřed poddej!
lelem Všik také tam dítě VÍe se
nměí za rok eo zde za dva Vím
že se mnou každý nesouhlasí na
příl fad p AL Vik la nehoř on vy
néoval zde Znám 'však p Viklu i
z jiného časopisu h ráda proetám
nmhli asáitt jiokud panovalo
sucho pokračuje nvnř po dostaví
Všídt se deštích Velmi dobře
Nové brambory zde stoji cculři
libra a mají jieli ibsti jenom že
jako všechno jiné jsnii zakoun iiy
několika lidmi a ti pak se vším
dělají jak sami zá dobré uhaji
V Texasu navštívil jsein všech
ny československé omuIv a všud"
naše! jsem jako jindy dobré přá
teli' Někteří čekali až Donál při
jede kdežto jiní nemohli H objed
uávkou (Mlkládali neboť pochval
ná pověst a odbyt na naše léky
stále vzmáhá se tak že se někdy
sam tomu divím Zvláště Trinc
rovu Jlořké Vínu a Trinerovu Au
(P'lieu těší M Velké oblibě a jsou
v netušené inířc všeobecni užívá
ny Na každé cestě své pozoruji
rozdíl v prodeji jiných léků Kd z
jsme jo začali vyrábět dělo se to
jenom v malém rozměru llčlaiu
svého času dostalo se jim však po
domácnostech všeobecného dů
kladného vyzkoušení tak že se
jich prodává hojně a Málo jdou
víe a více na odbyt
Mezi čelnými příznivci jako o
hyiVjné navštívil jsem v Jíoncii
berjíu přítele J 1 Chudila a jeho
přátele dllk jsem se přesvědčil
pokračuji! tam olejový "boom"
měrou úžasnou Dále navštívil
jsem rodinu p Al Aliéky dříve v
Omaze bydlící dsoii usídleni v
Umístním a vede se jim dobře
Dnes většinu času strávil jsem
v Alexandrův ve společností p
A Plda druhdy Omtižnnn a po
zději usídleného v Prahne Nebr
který mne ochotné zavezl do osa
dy Libuše ii též Kolína 'Pan Tlil
jak mně udělil těžea nese ztrátu
své manželky jinak ale nyní vede
se mu zde dobře
ni- „
voiia v-ei vene tichy jez Alexan
drií protéká potřebuje dnes pouze
o tři stopy se zvýšit aby opět pře
valila w' přes břehy a zaplavila své
okolí ' Dnes jest íčka í!'5 Ntopy
nad normální výšloiu a pří liti sto
páeh se voda rozleje přen břehy
V Lihuši jest vše jako v každé
české osad' nutně ale prý tam po
třebují českého pana mistra šev
ce Duch večer pojedu do New
Orleansu a pak po lodí dolů už do
zálivu mexického Ještě ovš' ni
nevím jak tato cesta dopadne Je
li totiž Mississippi řeka rozvodně-1
ná možná dost že se mně vůbec
nepodaří do zálivu dosfati
Dne jsem potkal asj deset če
ských farmářů kteří odváží do tr
hu hra tu bory a libují si že prý ii"
musí býtj veliká fůra ubv domu
hromadu peněz přivezli Též jxem
si povšimnul že dnes někteří rolní
eí již sekali oves který právě do-
zia
Na konce pak zdravím vacehny
čtenáře
4 4
KNID í)KLV V) května P0)
- (Mni redakce "Pokroku Zá
padu"! Přiložené zandám vám
í2ÓO jako předplatné na oblíbený'
ji ho hovory Nemíním nnwí banétlmné "Pokrok" zároveň příjmé-
Ameriku milují (ti mojí novou M" ardeéui moje diky za jeho
vla:l vidím vfeak též její chyby
n její venkovní Akoly jhou chyba
ii nejvéíší Amerika je zemé sou-
flink v štědrá pomáhá eriému
Vétn( kde pomocí je tadřeba ale
fiť neza(omíiá že doma féž mme
" potiebj Přioí pořiobitclío ul
méjif M' mnou utrtn-nt ín bol' Vám
dám asi? lot dlouhý cim nok oj
(C'tín4 řdíddkypí ! li radwtí
l'ii)ím!im í'(i kí do míí ín
jik4 fctatí }'iit!úm ťi íuhUji í v
správné zahííání Nového pfo prřť
vé tak díiíežítélio ned M
liyeh ne řť-íiáří udělil že V zdeUí
klujíué bylo io celý březen li da
hhi přífí4 vřtruo a panovala dod
ziMiéná hlida Přítomné ' vík
hp poéma' obrátilo k lepšímu jest
dosti deOů (ak že nepřijde li tiě
piká tíí žíviní pohromí wuzeme
oéřkjvatí pěknou ň rod ii H# ip
dcný m ffiAn vfrt zoarj#riírn hn
v vik VáieUv Vihnn