Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 02, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
POKROK ZÁPADU
iV&NOVANÝ tÁIMÚM NAŠRKO ČRSKÉHO LÍDU V
13 1
řu:u:::tD akd dktisotkd uwdsx mmt wo i to authorukd by nia aot or cstobex e im on nus at tub řo:t orrica oř omaiia nes ft řG£tíoHřVMrr w
KALCt: II !l7i-KCÍl2 41
OMAHA NR3R DNE 3 ČERVNA (JUNE) IWO
ČÍSLO (NO ) 40
p@SíSdl(iijff RA® © sámky
Ml mexická VLADA-riusf
SE CIIOVATI PŘÁTELSKY K
VLÁDĚ SPOJENÝCH STATÍ
Senátní podvýbor pro zahraniční záležitosti odpo
ručil je branné zakročeni nebudou -li práva
Američanů lépe chráněna
Senátní podvýbor který vy Se
třnvnl mexické záležitosti o1i'
rii'il ve své zprAví senátu lirnii
né rakročení v Mexiku v tom pil
pádí kdyby nová vládu nebyla h
to anebo nejevila i-litili zřídili
pevnou vládu jež byla by naklo
něna přAlelšléji vůči Arneričii
nům Mudc-li pevná vláda zřízenu
II llkAŽe-li HC ScIlOpllOU Velkého
svého úkolu výbor lodporučuje
nby se jí fioskytlo plné uznání
Spojenými Státy n nabídnula jí I
finanční pomoc
Výbor však ndporučuje nby
lIOVÍ mexické vládě IH-dosf nlo Sc
llznállí dříve dokud liebllde UZII-
vřena n Mexikem smlouva v kte
ré dostalo ly se Spojeným Stá
tům následujících iijiSlénl
#e opu! Toni rlii n ku 27 v mexi
cké koiini iincl z roku 1017 jež
všeobecně ji považováno cizinci
za opatření konfiskiiční nebude
prováděno proti Američanům'
7a konstitnční klausule naři
zující nby nikdo jiný nežli mexi
cký občan nemohl býlí duchovním
jakéhokoliv náboženství v Mexi
ku n aby Milný' časopín nábožen
ské )OVliliy nepojedná vnl o polili
' ckých 'záležitostech národa a ne
přinášel Žádných zpráv o záležito
stech veřejných nebude se vzta
hovali nn Američany
9 opatření nby řádný iluchnv
id anebo náboženská korporace
nesměl vydržovali a řídili školy
nebude se vztahovali na Anierié-i
ny —
#c článek kterým činí se opu
třrnl pro vypovězení nožAdoiiefeli
ciziiK-ři bihle luk npriiven jdiy
AllH'i'éiiliflřil iIohIiiIo Hi plíležilo
Mi kun ťero vrtli pí-edein ht yiií h! ti p
ri hvi' vlAdy
1'odvýbor odponiěiijc nby
dúno bylo nu nové vlAdi inexieké
okninžitfi vyHziMií uporft mezi vlň
don a iimeiiekými obřiiny NodA
li liovíí MiexIekA vládu MiilblilMll k
tomuto plAiiu nnidio ukiUe-li i
HHclioinoit ob runy ntneriekýeli
nbéiinrt a jejich mu jet 'ku odporu
řiijť výbor brimné xakrotVuf řípo
jeiiýrui SlAty tuk ii by udržovimo
bylo kuŽdé spojení mezi Mexik
!('mI('iu n víeini piístiivÍMtl o po
niezními uiéHty Mexielu'niu lidi
vňiik v tukovém piípndé mň býlí
liHziuiéeuo h' vlAdii Spojených
Mlát f i nevede vúlku proti inexi
ekému lidu nýbrž jedná jí Ida
viié o obnovení pořádku n oclim
nu ptňv iimeríekýeb obéiinň 1'rc
jcvl-lí vládní úředníci Mcxikíi n
(diolit Zfiehoviiti se dle trehto nfi
vrbu puk bude Mexiku íinbíduii-
l pomoc
Mexičtí uprchlíci prchají do jižního Texasu
O
Zul
PRESIDENT WIL
SON VETOVAL Ml
ROVOU RESOLUCl
Praví že akt byl by skvr
nou na chrabrosti a
cti země
TUSAR OP£TN£
V CELE NOVÉHO
CSL KABINETU
Sněmovna a senát schvá
I lily volbu presidenta
Masaryka
Kubeloprnm CVukoNloveiinkc Iri
fonniiénl Knnceláfc vc Wimhinjr
lonř ndéliijc Prahy U dne L'7
kvřtnn prrsídcnt reHkoslovenHÍN
Republiky T ( Manuryk přijal
iiAvrli n ut vořiMií nového kabinc
In předložený mu Vlastimilem
Tnsnrpm Nový řeskoslovenský
kabinet složen jp následovní! '
Tnsar xociální demoknit před
spdft Hiinislprstvn H prozatímní
ministr nA rodní obrany
Avebla HKiárník uiiuístr vni
tra —
I)r Kd IViipA národní soeiali
sta ministr zabniniéních záležito
stí —
Kriíflís řiárodnídemokrat mi
flint ríinanrí
ňrobár HřvAk ministr zdra
votnictví h unífíkflcp
Htanřk ajrrArník ministr [Oht
líabcrmau NociAlnf demokrat
ministr Školství '
Hiilhrný národní socialista ni-
nístr Železnic
' Ur Mcisncr sociální demokrat
miřiíslr spravedlnosti
Ur Vrbenský národní sociali
sta míníslr vpf-cjuýeb prací
Houfáíř mirňruíU ministr obcjio
dn -
Jobanis sociální demokraf mi
nistr zásobování
J'rák ap-rArník ministr zc
médéMví
percř n flofovee první Hlovák
n druhý národní demokrat mini
stři bez portfolia Umrmh plnou
' právomoc pro Movensko ířofo
vm povífrn byl orafiisací teke
pro rMhrarúhá obchod
Kový- UuhÍMt j ofďUtt koaliční
n vedl býíMi É1"ft koalic'
fřlíiiiifluif An nlio tuM národní
rlffiokrcí Výkonný výbor féfo
ntnnf Uyoíl svým flrntun vsfou
pili th vlhly vík vyhradil ú
Dm 27 května v nlnvnoslní
siMdeřné schůzi poslanecké sné
niovnv a senátu schvAlena hyln
lui mát n vin ziďisobem volba Touní
ác (I Masaryka za presidenta (V
skoslovenské Itepubliky již pro
vedlo první Národní sliroináždéní
Krvavé výtržnosti
v Horním Slezsku
K vážným výtržnontenr došlo
Uputlien v Jlorním Slezsku nnla-
leko polského pomezí llc depcíe
došlé do Herlími Při výtržnostech
tich to tři osoby byly usmrceny a
10 pornnřno Nesnáze povstaly
břlicm protipolských louionstracl
před liotclem v kterém ubydlcnn
je polská j)ebÍMeifní lomisc n vy
vídány byly zprávou ío jistý n?
inccký voják byl pobodán když
cbránil cest německé dívky před
francouzským" vojákem
Francie odvolá
svoje černošská
vojska z Německa
FrancouzskA vláda rozhodla se
odvolat! počátkem éervna hltivní
oddíl svého barevného vojska z
okkupovnných oblastí Némceka
Toto rozhodnutí jak sc oznamu
je není žádným připii&lřním ja
kýchkoliv obvínéní vznesených
Némeckcm proti barevnému voj
sku alft uéínéno bylo w snaze aby
zabránéno bylo opakování podob
ných obvínéní V okkupovanéip
území zůstane toliko lr00 écr
noáskýcb voják ft kteří tvoří éást
jedenácti plukři řraiícouzikého
koloniálního vojska z Alžíru Ma
rokka a Mada(řaskru
Nová inexlrká rendiicc mílu za následek že mnoho uprchlíku překročilo pomezí do jižního Te
xasu Na obrázku iiuícni spatřujeme něco těchto uprchlíku v Aruii Frieta kde cekají na příležitost k
překročeni hranic
Nová adresa česko
slovenské legace
_____ '
("Vskoslovenská Lejrnee a (ÍW
koHlovenskA Intormncni KancelAi1
ve Wiisíiin(f1iiP přestěhují sve
kanceláře dne 1 červím do čísla
1711 N" Street N W„ Washinton
l (' V tomto domě bude též ň-
řadovnii vojenského přidčlenee
plukovníka lliirbiiua Na tuto ad
resu buďte? posílány veíkeré do
pisy h zásilky určené jnk pro e
tfac
lář
tak I pru Informační kance
Anglický vyslanec
odevzdal listiny
Sir Auckland íleddes nový au
ířlický vyslnnee ve Wiisliinirtoiif1
bvl ve středu minulého týdne při
jat presidentem AVilsonem v Mi
lém ilomč a odevzdal mu svoje po
véřující listiny Siř Auckland če
kal ui formální přijetí nresldeii-
lem od 21 dubna
Incet znzencu
Armády Spásy se
ztratilo v Rusku
Třicet zřízenců Armády Hpásy
zmizelo v sovřtském Kusku r ve-
fikeré pátrání po nich zfis'talo už
dosud bezvýsledným dle oznáme
ní učiněného hlavní úřadovnou
této orKanisiice v New Yorku
1'řcd nedávnem odebral se do Hu
ška jistý vynikající úředník této
orfcinisace který pátrá po ziriízc-
velí Dosud nebylo od nčlto získa-
iió žéidnýcli zpráv o osudu zinixc
ýcb pracovník ft
Osnova vojenského
bonusu byla přijatá
Osnov zákona o bonusu pro
bývalé vojáky pfíjitfjt lyl v nn
botu v ňumt 'Mitipťb 2M!I íilaxy
proti ')'L K Masování rloilo po mh
spendování pravidel n po bouřli
vé debalé mezí olffiřcj osnovy n
jejími
Itálie má nesnáze
se svými komunisty
Milánská depeíe Časopisu lion
Ion Times sdélila že vážné ne-
snáze propukly v severovýcliod-
níčli provinciích Itálie V Carnía
ncziimřstnaiií délnící zřídili so
vétskou vládu avfiak ta trvala to
iko jeden den Povolané vojsko
obnovilo opftnfí pořádek Prote
stem proti zakročení vojska bylo
probláácní vaVobecné stávky jež
roiíříla se 1 na Fruítí Htávkovní
hnutí ve Veilruui bylo zhoršeno v
dfislcdku prohlášení Nolidárnosti
se dávkujícími žzníéním délní
ef vem
Bolševici zmocnili :
' se množství lodí
Jiskrová depeí Moskvy ozná
mílt v tíchlo dnech 'm boUevícké
síiory zmocnily s elé bélomoř
sk flotily pozftstávující r řesfi
křížníkft a semni transportnícb
lodí po obsizení přístavu Knzelí
Velké množství válcéného mate'
ríálii i Kavkazu který druMly
patřil nrmúM Defiíkínové padlo
rovriéjj Au nocí Iobíevíkfl
PODMÍNKY MlRU
TURECKU JSOU
KRAJNÉ PRISNÉ
President Wilson žádá
aby Arménii dostalo
se Batumu
Mírové podmínky které spu
jeneí předložili Turecku jsou
mno lem prisnejsi než dulo se sou
dili 9 předcházejících zpráv jnk
odhaleno bylo v řecké poslanecké
sličinoviič premiérem VenizeloKem
Souhrn jeho řeč nnívě získun byl
odborem státu ve Washingtone
Smlouva h Tureckem dle jiro
hlášení řeckého státníka posky
tuje Turecku jenom lokální auto
nomii která muže hýli héliem do
by bude-li lid si toho přáli znič
nčna na neodvislost
' V tnu lé jihovýchodní oblustí
Kvropy jež TureVku hyln pone
chána dle sdčlcní VciiízcIohc tu
recké branné síly ohmezeny byly
na pouhých 700 mužu Ciiřihrad
byl ponechán sultánovi s tou pod
mínkou že neporuší opatření mí
rové smlouvy
Turecká armádu je obmezemi
na milicí o 'lr(K)0 mužích jež má
být! sortfiinisována Kvropipiy n
musí mílí patnáct rocent dústoj
níkft cizinert MezisiiojeiieckA ko
mise má rozhodnoutí o rozdčrení
této milice po zemi
President Wilson který má vy
jednat hranice nové republiky
Arménské bude trvatí na tom a-
by zemi této dostalo se přístupu kj
moři přístavištím Uiitumcni o
kterém svrchovaná rada předbčž
né rozhodla že má hýli svobod
ným přístavem pod mezispojencc
kou kontrolou '
Matům je jedním z nejdíilcžitéj-
fiích přístavišť při berném moří a
je přirozeným přístavištím také
pro ílruziusko a Azerbajdžan
Berlínská depeše
oznamuje občanskou
válku na Těšínsku
Merlínská depeše (Vntrální no
vinářské nifcntuře v Londýne o-
ziiániilu tylo dny Že zprávy z Tí
říiia ve Slezsku oznámily zahájení
občanské války v tomto distriktu
kde mezi ("'echy n Poláky panuje
značné mipjelí vzhledem k um
i házejícímu plebiseilu Praví se
že ilělostreleetvn použilo bylo v
bojích nedaleko" Karviná jihový
cliodné! oil Opavy Depeše sdčluje
že jsou četné ztráty v usmrcených
a rančných a předpovídá že kou
1'likt rozšíří se také na jiné obln
sti '
Arménie bude vy
jednávat (se sovětem
Arméni přijali pozvání ruských
bolševiku aby poslali své delegá
ty 'do Moskvy k vyjednávání o
mír dle informace kterou získa
lo francouzské ministerstvo za
hraničních záležitostí Depeše z
Tillisu sdělila Že (Jřiizinei již do
šli k doliodč H Moskvou dle které
riizinská vláda se zavuzuje že
nedovolí aby jejího ňzemí bylo
používáno za základnu úlokfi pro
il bolševikům Depeše z Teliernnn
sílčlila že situace v Persii se lepší
a že bolševici odvolávají svoje
sbory z Persie
Novinový papír je
dražší než maso
V b r i
ns liacjuiYvamia lournai
jak oznamuje se % Hufřalo N V„
vylíšién byl tyto dny nu bnédéui
balícím papíru s následující bia
vičkou přes celou první stránku:
ÍVnfo pajiír st-ojí nás čtrnáct n
lfil centu libra o čtyři a púT cen
tu více nežli maso které do ného
kdysi balívali"
Vídeňské dítky
' V" 1 1 A 1'
pnjeiy ao Mngue
V minulých dweb přijefn do
Polksfone v Anglií loď rui níž na
lézalo se kolem WH) vídeískýcli
dítek ve stáří od fl do 12 rofed Na
všech byla patrna podvýžívu Dít
ky tyto rozdíleny biídou po eejé
Arif?HÍ zfistanou v Ho zemí přes
celé léto Vídeňské dílky po pří
jezdu ""o přísfavíšté zapříy fltuclí
ekon hymmí
Nedostatek papíru
jeví se i ve Francii
Ncdostitck novinářského papí
ru zdá se svelovou bolestí neboť
i z Francie se oznamuje že časo
pisy jím trpí Nejrozšířenřjší pa
řížský časopis I Petit Parisien
který tiskne kolem millionti vý
tisk ft denní oznámil zvýšerí ceny
jednoho čísla z 10 centímU na Mí
centimYi Také všechny ostatní pa
řížské denní listy zvýšily cenu
Příčinou toho je nedostatek novi
nového papíru a vysoká jeho ny
néjší cenu iNVdostatck novinového
papíru ve Francii ohrožuje malé
časopisy
President Wilson vetoval ve
čl vi lek miiiiilélio týdne míinvoii
resoluei h informoval kongres že
nemřiže se stáli účiistníkeiu míro
vého projíniimi vytvořeného ve
publiloínskými vňdei v senálé a
domě zásl npeú poněvadž má za
to že byl by "nesnuizntcliioii
skvrnou" nu národní cti
Zřízení technického míru tnko
voii melhodou praví prenident ve
svém vetoviieím poselství zmiiiie
nulo by "úplné vzdání ne práv '
Spojenými Státy pokud Německa
se týče" a upuštění od všech
velkých předsevzetí která vedla
národ do války a která vtělena
byla do zamítnuté smlouvy vor-
saillNké
Presidentův počin zřejmí způ
sobil nové a konečné zaklesnutí
snah administrace a kongresu o
docílení dohody na mírovém pro
gramu RepiihlikánSlí v A dci mají
za to že nemají nndíje im prora
žení s rcKolncí přes presidentovo
veto ačkoliv pokusy o to budou
iťčinény a Jak -otázka tato dosta
ne se do politické kampaní v kte
ré demokraté a republikáni bu
dou se vzájemně obviAovnti ze za
vinění nezdaru snah o obnovení
stavu míru
President ve svém poselství ne
naznačil má-ll v úmyslu předlo-'
žiti smlouvu znovu senátu k rati
fikaci avšak prohlásil že resolu
ee opětní vyvolala otázku touží-li
Spojené Státy po odpoutání se od
zbytku svita anebo po přjpojení '
se k niirodum ostatním zn ucelem
dosažení cíl rt pro které mírová
smlouva byla utvořena
Presidentovo veto bylo očeká
váno republikánskými vAdci kteří
učinili plány k uzavření této zá
ležitosti rekordním hlasováním o
znovupřijetí resoluce Presidenln-
vo poselství bylo ičt eno nejprve v
domí zástupců kde přijato bylo
demokraty s jásotem n republiká
ny s odporem
Armáda naše má
míti 297600 mužů
Předpovídá značný
Snížení cen obuví v zimfi anebo
na jaře příštího roku bylo před
povídíno Kdwardem A Mraiidem
sekretářem americké rady jirchá
řů který lyto dny svědčil před
senátním vyšetřovacím výborem
Jircháři a vyrbítelé obuví mají
za to že ceny poklesnou asi v fen
éas vzhledem k nedávnému pokle
sij ceny koží Tento pokles materi
álu nemůže míti okamžitý vliv na
ceny botového zboží ponívndŽ o
buv je vyrábíua vždy níkolik mí
sícfi před sezonou v které je na
liízeiift v trhu '
K úplné dohodě nn armádní re-
organisační osnoví došlo v konfe-
renei zástupců senátu n domu zá
stupců ve čtvrtek minulého týdne
Dle této dohody stálá mírová ar
máda má míti 2H()(W)() iiiužů' a
17H00 důstojníků celkem 297800
mužů zahrnuje v to filipínské
skauty
Mexická vojska vy
dala se za Villou
i ii '
Prozatímní vláda mexická zahá
jila svoji kampaň proti Franciseo
Villovi s nímž nebyla to docílili
dohody Zprávy v minulých dnech
došlé naznačují že nejméně tři
vojenské oddíly poslány byly do
hor v oblastí Parralu nby proná
sledovaly vůdce banditu" a jeho
tlupy jichž síla není plní znňrňa
Praví se že Villa tentokráte ócill
se v povážlivé situaci
pokles ceny obuvi Velké kořistnictví
s vlněnými látkami
Amlerícan Woolcn Co z New
Yorku a American Woolcn Co v
Massachusetts a W M Wood
předseda obou tíchto společností
budou se zodpovídali z "kořistili
dví pří prodeji vlnénýeh látek
kteréžto obvinění bylo nu né vzne
seno federální velkopořotou Ob
sulmje čtrnáct bodfi ohvíáuje
obžalované ze čtrnáctí případů
porušení Ieverova zákona jehož
se dopustili tím že víníné látky
jež nakoupili za MJ2 n pro
dávali 'a %'UX %:Xfi - ' '