Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 21, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
#
POKROK "ZÁPADU
VŘSQVANÝ ZÁJMŮM NA&KH ČK&KŘUQ LIDU V AMKRIZS'
AS OHM IN THt
UKtATNÚŘtNVttr
řuxu:::ro jsd dutributcd unD mm? ito m autiiorizsd by tub act or octobm e m on nus at tub post orrioi ojl°ma21JLm i ŽMTVKMNVmrMlI'Lri
OMAHA NKItR líNF 31 DUhNA (AMU) tW
— H— WLUII I III III II ! II r T mmm HW QMtmWiMWMlHn —
ftlUO (NO) 4'
Stávka šelesmcimnclhi řísemicM téměř skomičemia
Valná uúfšino sfMujlcich
žoIozniúníGli znmústnancú sg
QDfitnú navrátila do prúco
Stávka skončila fiaskem a zřízenci vrátili se opět
do práce bez slibu ze mzda bude jim zvýsc
na— Normální služba obnovená
Chicago lil lil tliiluiii — Ná
rodní železniční stávka zřejmě už
patři minulosti flcKiiiť ní úřed
t f i oznámili žo x výjimkou něko
likii isolovaných sekcí vnlnú část
zaměstnanců kteří vylili tm stáv
ku piul vedením IiiIimu (írunuiia z
Chicaga vrátila se ilo t-i ♦ Nor
mální osobní tlopruvu téměř vRu
byla obnovenu dle jejich pro
hhíSoní a Kitařiiý pokrok učiněn
byl ve Kimzp dopravili na místo ur
čení velké množství nákladů kte
ří' nahromadily se po celé zemi
najmě na východě v posledních
třech týdnech v
Mnozí stávkující vrátili no do
práce bez předložení jakýchkoliv
požadavků a později oznámili žo
okolnost že iiodoKtido no jim zvý
Rcní mzdy povolené zřízencům ji
ných železnic byla příčinou Žo
nu slávku vyšli Stávkující kteří
zastavili práci bez Nouhlusu vvi'li
urganixael n proti jejich vfdi vra
celí " tlo práce aniž-by # Jim
dostalo nIíIhi W mzdy jejich hn
ilou zvýáeny
V uinolin případech však dostn
lo hp jim ulihti žo jejich požádav
ky budou předloženy dělnické ra
dě ustanovené presidentem WH
souem která jo zinoj-něnu dlo že-
'm'h'iííIio' renrganisHvníhó zákona
urovnali Hpory mezí správami Že
leznic ii jejich zaměstnanci Itíidi
tuto ziiHodó nyní vo WaNliiriiítoiiř
V dÍHtriktir'lii'iiKkrm dlo o
ziiiiuoní ?i'lozni('iií('h ťiredníkfi
iiormilní pomóry v dojďiivf hylv
iři( j-diMi % iiť(řiiiiiiAioi'i"i Ntrojvi
dři od-[ifi' sloiti tukový hlih ii
hyl dopnivřii do vózoní kdo no
pocliyliiiř zohIiiiio til do 1M duh
nu ktorýýto don iihIh movími hyl
pro Hniidní pWíóoiií
Šílenec usmrtil
lékaře v kostele
Now York N Y„ 10 duhiin -Or
TnmoH Miirkoo znňmý lóknř
hyl ziistřrlon hyl ra nitích Uolio
služháoh v protoHtnnlNkom oplnko
pňtníii) kostolo nv diíí 1'atntotíí
ulioo a Ktiiyvpxiiiit 1'hifo Klnróm
to nriHtokrntickóm distriktu Now
Yorku ť'tortiík dopruvon hyl po
krátkó IioiiIk' ostatními iiivmIóv
niky koNtohi vodonýtňi W V Mor
Iffinoin pf-odHodou Hilružoní oh
ohoduíkft v Nw Yorku Nu poli
rojní Ntunicl tm východní Dvuofito
drnhř ulici dopndoný mini wvojo
jmiK nojdfívo jii kn 'f hojuux t V
Shclloy ii pozdoji juko Thoinnu W
Himpkln Policio pwiVÍ ic jodnA
no o fiíloiiop ktorý vo ftvrtřk prchl
x ťistuvu pro ťhoromywlnó ve Wil
liorushiiťíř Va Dr Mnrkor hyl
pMtolom ii OHohnfm Iťdtufom ) V
Morfium ktorý rovnřž piitíí k to
iniito kostelu lvonttd ziipliiČn hyl
zÚHt tipci některých iiojholiiitwíoh
rodin v Now Yorku když xfřolhu
ko ndňlu Velké piinice v koulelo
hylo zahraněno kostolníiu nhorem
který pokniéoviil ve zpřvu ftílo-
noc iiii policejní stmiici donul h
norillllllll liiniM-iy v ii"Minr
již témřř (dnoveny V ohlntl '''' v m wmUU "'kok
V
New Yorku kdo iniléziilo w nej
VÍco Mtňvkiijících Jichž Jiocet ndii
vm hyl nn 4ÍKK) a 20(KM vctfti
nn zfízpneu k navrátila do [trúce
Dva tisíce znmČKlnmien v hiidson
hkých tunelech zfmfnlo na Ntivce
Tyto tunely jsou uznvřeny vra do
pravu onoI) od 9 diihiin kdy NtAv
kn hylft tu zahájena
V Dotroit hudo nfínt-n pokus
provádřtl přoHiinovaeí ofmee do
brovolníky V Clovi-lande príoo
vo v&ooh lokálních nňklaďních tor
miiiáloch m výjimkou nňdraží Now
York (Vntral železnice a Krio že
lezmV IvIh doHiid wihtrtvona alo
OHobní ilopmvH byla teinřř nor
mální I)ne tím No navrňtiti několik
Hct zamřít nanoft Haltímore & Ohio
železnice n ('onnellNvillo-PittN-hiirfl
divÍNÍ a čekává o h to bu
de míti za nálodok vfieobeone: ob
novení dopravy nákladu v této
xekol V několika torTriinálecb v
l'ítfxbiirKh vvkvt doxud obnovo-
ni nebyla
Témřř nortriální pornřry Azná
měny byly z Huřřlo Toledo a
' Philadelphie kdo vítftnw Nfávku
jících n jíž do práce vrátila
f!bíefcO III W dubna —
tfkaeí rozkazy pro onétne' zato
iďlohnrt írauriau přcdxedy nové
orpní1"'''' ohícakých nádraž
ních rMxwti dále V V Millera
m redii ítadke by y vydány Npol
kovým kímÍNařefo hrnkem V
MaHOnem Federální flffenfj d-
lili porubil Nlíb daný vláM
ífí nebudou hrm um (tom na
Ntávkovnířfl hnutí Po prvním u
íéeoí uvím bylí nroptiítní po u
éínéní Nlíbii toho NfnyNlu Hedm
dal4ích vfiden vky bylo před
voUno rrřed komíř bylí pro
puMfih výjimkou jednoho po
um i fittiMOti mm mm neNi
nn NtÁvkovníw hnutí H K líead-
Trock žádá zru-
šení stale armády
foxkvu Vl dubna — Toon
Trocký přimlouval m v řeci mvc
před komunistickou konvencí jež
tu právfi zakončila voj žaNodá
ní za'zrtiSení Mále armády v wt-
vřtkém Hlinku zřízení Nyntemu
vSoobeenélio výcviku proHtřcdnic
tvím míliéních formací Taková
zniénii by lu by provedenu až po
úzu vření míru no vnemi noiihoiIv
IíiixIíji Třetí kontřro odborových
ortfimÍHiieí iwkýcb byl tiťprávř
zahájen
Německé válečné
nevěsty přijely
New York N Y„ IV íluona r~
Dvacet jedna riérvcki nevita a-
mcHckífh vojákfi a JHí pol
xkých vojákft první to kontingent
- i š a
airioficlťýoh občan n poixkeno pn
voíIii kteří ve Kvítove válec hojo
valí v noUké nrminW ve Francii
přijel Něm po vojenNikém trnimpor
tu Antimone z íblariNka a Antverp
Loď tato nřivezk mH Jíťí7 amo
ríckf' vojáky a flfiNtojníky a velký
náklad armádních zíoh
Vláda brzy povolí
' obchod s Kuskem
WhiiKon I) Vf Jí) dubnu
-~ Hnojené Htáty brzy zahájí m
- w m -
odvínlou akcí a xrnAÍ obmezení ob
chodu HiiHkoi ifMMo upojenc
budou iw dlíí Jobi odkládat í
rozhodnutí o nAvrbu íDierické ik
Av by dovolen byl obchod Ku
km m rWko obhodoíkůf dl ů-
řdního oznámení práv vynutit
ho ~-
Stávka přesunovačů zastavila dopravu nákladů
ir
Obrázek náS ukazuje Mklndnf železniční vozy zadržené Mávkou přcNiinoviiéfi na nádraží jedni1
olké železnice v Chionjfii Jiný ohriízek tikiizujo NptMiNtii bulíčkové poRty nahromaděné před poŇfovní
itiiiovou v rincntrii a cekající nu iimiiivku Sv l
John Reed jest ve
vězení ve Finsku
Wnsliintjrton I) (' 1!) dubna
— dolin Heed známý americký no
inliHta a upiMovntel který před rit
Hcni hyl dán v nbžiilohu v ('hicu
Uii u o iiřinž před několika ílny
yb oziiňmoiiti že byl imprnvxo
vp Kumku jo nn živu alo inilézá
mo v píítomné dobč ve fiiiNkóm vé-
zení Odbor Ntátu získal iuťoruin-
( ' ět š
e od nmorickcno icpcniuo hji n v
c v l!elniniřřorui a od fin
vvJanectví vo Wanliiiitřton že
íced mwliází no vo vézení v Abo
'inisko kdo idivinén hyl z pod-
oiidniclví KiiiNké vyHluncctví o-
zuámilo že jo h ním dohře ziichá-
t 4 i 1 t
zeno lieeii nalezen nyi v iiiieiiiem
MklndÍHli parníku který mél od-
li do HvédHKii a ziitcen hvl cel
ními auloritnrui v Abo na obviné
ní z podloudnictví dne 17 března
lylo ii ného nalezeno velké uinoz-
hí ví penřz rfizných zemí jakož i
klenoty v cené HH()(KK) fninkých
murck Npolu n fotorařioini filuty
uJ korreupondencí n holSoviekýuii
vfidcl rilMkýtni Heed opustil Spo
jené Htáty bez průvodního Jintu
SNĚHOVÁ BOUftE
radila v západ
ních OBLASTECH
RakouStí železniční
zřízenci na stávce
Vídeň 10 dubnu — flejezniéní
zřízenci v jižním Kukoiisku vyfili
na Hlávku Podobná stávka zahá
jenu byla také v Bélelinidř tuk že
opravu mezi Ui kmínkem a -lutfo
slavií byla téměř úplné zastavena
Sibiřská vláda ne
chce zahájit jed
nání s Japonci
VladivoMtok lí) dubna — Hu
šká prozatímní vláda zdejní ode-
přela zahájiti jakékoliv vyjedná
vání n Japonci dokud nebude od
povédéno na protext vydaný dne
fí dubna a žádající Japorntko o
NatÍHřakcí dle řiřední zprávy ~~
Kituaco tato vyvinula se po té
kdy Japonci požádali prozatímní
ruskou vládu aby nařídtla ruským
želoztiíéním zřízefielím lihy obno
vili práci na železnicích rasopí-
y ve VladivoKtoku přinášejí prud
ké útoky proti xpojenenm p(ne
vad neproteato valí proti japonnké
akeí v Híbíří Ameríéan kteří
přijeli um z Níkolxka Ndídují že
doRlo tam v noci U dubna k tej-
ným událostem jako ve Vladívo
Ntoku a Kutov' bylí tu odzbroje
nL Mozí i nich prehlí do pabor
ků JiDoncí oznamují ífi v hu
jích tMtforcno bylo třieet om je
jích pMnluíníkft poraněno wn
Ankt MHtd Rmtt mnucfňň by
lo kolew m
I
Denver je pod sněhem a
velké závěje v západ
ní Nebrasce
Denver' Colo 1!) dubna
U'vomiiix (!olorado zájuidní Ne
brnskn a Kaiisas hylv postiony v
fwibotu iiojhorMÍui blizzardcm v po-
Nieiiiiicn n-Tccii viiinova siuzua
liyln v niiudiýcli mÍHtcch přornse
tlil lllieho témřř ("Jironuřiia''!! tele
KTiifní službu byla znemožiiéna vo
vřtil íánli bouří postiženého dis
triktu Všecky vlnky vyjíždéjfeí z Den
ver byly dočiiHiié zniscny v sobo
lu odpoledne a jeden vlak Colora
do & Southern železnice uvázl ne
daleko Arvadn s dvacíti péti ce
stujícími V Arvada není žádné
ho hotelu niiobo restaurantu n ce
stující prozatímní uchýlili se do
soukromých obydlí
Službu nu mezimřstských a po
uličních drahách byla v Nobotu za-
titnvona a tisíce osob bylo nuceno
vydali so rm cestu z práce k svým
domovům přňky za prudké Ntiílio
vé vánice Vítr vál rychlostí čty
řicíti mil za hodinu
Houře znéalu v pátek veřcr n řii
dílu po celý den v sobotu Stroj
vodové nn přijíždějících vlacích o
zmírnili že fdizzard na venkové by
zvlišfé prudký a že byli m to vídéti
sotva nékolík stop řed sebe V
neděli bouře poněkud ustala ale
poéiwf no nevyjasnilo jak hylo -
čekáváno
Sidncy Neb lít dubna DéRf
který Hncul no nad zdojfií krajinou
v pátek změnil se v sobotu na
snili Sníh padal po celý don Na
padlo jej jíž nékolík stop
Bolševici nemohou se
shodnout s Poláky
Moskvu 19 dubnu — Yzhlo
dem k tomu že Poláci odmítli za
hájit! vyjednávání ho Hovčtskou
ruskou vládnu nn neutrální piVlo
a obnovili svfij požaduvek nhy tó
to joiltiání bylo wikájenn vJHori
Hové lidový komisní' zubra iiičnídi
záležitostí Jiří ("'iéorin poslal pol
ské vládč notu v které znovu po
ukazuje na neradnost konference
v pásmu armád nabízeje za místo
vyjednávání Moskvu anebo Petro
hrud či Valili vu joatližo delegaci
sovčtskébo Hušku v případ? zvolc
ní polského iiičstn za místo vyjeti
dávání zaručena hudo osobní nvo
hodu a bezpečnost a právo k po
užívání telegrafu a jiskrové tele
(rrafie Ciérrin znovu prohlásil'že
sovčtská vládaje připravena k za
hájení vyjednávání a naznačil že
zodpovčdnost za pokračování ve
válce ptidá na Poláky pončvadž
odpírají uzavřití přímčří Přímčří
s Finskem dosud uzavřeno neby
lo Finové přijali v zásadČ bolševi
cké návrhy avšuk žádají uhy Po
čenga byla vyklizena rudým voj
skem a uhy Fínftm bylo dovoleno
zaujmout i posice v nichž so nalé
zuli před postupem bolševického
vojsku fličerin vyslovil překvape
ní ?iad tím žo záležitost jež by
lučin hýli přcdmčtcm vyjednává
ní stanoví se jako podmínku za
hájeni jednaní uziiacil ze pro
neporaženou ruskou vládu jedná
se o výbčr mezi kapitulací a ucho
zamítnutím této žádostí Z té pří
činy bude nutno obnovit i operace
a pokračovali v nich ilo té doby
kdy leťňi od poved bude získá
na Iílevxko požádalo o zahájení
mírového jednání na tom základČ
žo hranice budou stanoveny n
národnostních principech' ťičerín
odpovČdél žo Kusko jo ochotno u-
zavřítí mír na tomto základe
Dělnická rada
zahájila práci
Washington D (' lít dubna
— železniční délnícká rada usta
novena před nčkolíka dny presi
dentem provedla trvalou orginí
xací zvolivší H M Haríoni z Ten-
nexsoe Mimu''' veřejností trva
lým předsedou a V V CarHíliew
z Texasij trvalým sekretářem -
Rada linoíi po počala projedná
vátí požadavky železničních zří
zenefl na nichž dříve nebylo mol
no docílili dohody W ii Donk
ffiíitopředNda ybrtrnfva vlko
výeh ifUftMh mluvil za zamést
nace f„ T Wbíter předseda
"družení řlítejfj druh mluvil za
Zásilky Národní rady
v Československu
Washington D ('„ lít dubna
(Vskoslovcnská informační
Kancelář obdržela z Prahy kube-
lotrram následujícího zní ní í 'm
sílky 'CVskoslovenské Národní Hn
dy jsou bezpečné opatřeny Á
Mílky z lodí KVrnwlee KeriiHan
Principová ('hrítíanía Zňwtt
Jason a Schodack vešmi rozešlá
uy íio ň všechny poplatky brodí
no penčíí zawhnýeh obchodním
oddálením koriHiiláf u v New Tor
ku PříjomcI riiílek neplutí niče
ho Náklad i Raekaway Parku
ÍhuU rozeslán z f'tí v nejblíjííí
VOJSKO SONORY
ZAUJALO KAPITOL
STÁTU SIN ALO A
Vojska odboj něho státu
postupují nyní k Ma-
zatlanu
Nťgales Sonoia l!t dubna —
iciieiál Angi-I l''lores h 't(MM) vo
jáky slétn honora mocnil se ("ii
liiiciiiiii kapitolu Minsediíího stá
lil Sinalou v sobotu láno dle úřed
ního oznámení t hltivníh" sooor
ského Vojenského velitcNtvl v
llermosilhi Vojáci odbojného
vlál ii okamžité puk nastoupili po
chod sinčretii k Mazatbiiin důle
žitému přístavišti nu pobřeží stá
tu Sinalou
Po zaujetí mésia Maziitlaiiii by
o ozuáuieiii) že sonorská vojsku
vydají no na pochod do státu Nny-
arit aby Zaujala jeho kapitol Te
líc Očekává se že vo státé Kuy-'
arit zisKiinv budou sune revolue-
ní sbory proti Cammzovi Sta bý
valých Ciirranzových vojáku při
pojilo no k sborňm generála Flo-
rcHo od zahájení jeho vpádu do
státu Sinalou v úterý minulého tý-
lne dle zpráv sem doňlýeh
Pčt set vojáků pod velením plu
kovníka Josus Afruirreu bylo od
tud posláno k scHÍlení posádky v
Agua Prictu a jiná vojskn jsou
soustřeďována v jnieiiovanéni mí
sí é aby odrazila pokus Curranzo-
výeh vojsk o vpád do Sonory tím
to NmČreiii Bylo také oziiánienit '
žo 15(10 vojáků bylo posláno z
llermosillo pod generálem Manzo
k posílPtiíNborů generála Floreso
Soukromé telegramy udělily že
lle informací z Mexiko Města go-
nerál Pablo íIoiizuIoh kandidát
trn úřad presidenta Mexika za-
lájil hnutí zil účelem sesazení pre
sidenta Carranzy n svčřoní vlády
prozatímnímu presidentu který
zaručil ly cest ne voitiy v corven-
-i Hnutí toto jak bylo sděleno
schváleno bylo několika Novoriitini
státv
Oenerál Obregou doufá co nej
řívo dorazili do Sonory dle in
ornutco jež tu byla uveřejněnu
a jež byla získána od generálu
'rancisco (lorrera sekretáře pro-
MÍdentského kandidáta Oorrero
jak bylo oznámeno nalézal se v
Iíaglo 1'ass Tex„ na costč do No-
galoH
Vůdci státu Sonory kteří staví
so co nejrozhodněji proti dovolení
vojsku Corrnnzovu aby proRlo ú-
zemírn Spojených tátft od 121 'Pa
so praví žo dle mezinárodního zá
kona tato vojska mohla by projeti
americkým územím bez výzbroje
mohla by opčlnč být i výzbroje-
I S i i i I
na po prou roceni pomezi státu rso
nory Spojené Státy nemohly by
dovolit! ('urninzovu vojsku vrnjc
ní zbraní dříve dokud toto nenalé
zalo by no opětně na mexické pů
dě tak žo zbraně bylo by nutno
poslat i předem anebo teprve 7h
vojskem Sonorská vojska buďto
by zabavila zbraně kdyby dopra
veny byly na území Sonory dříve
anebo uvěznila by Carranzovy vo
jáky kdyby ti ocitli ho dříve na
půdě jejich státu Na rozhodnu
tí Spojených Států v této záležito
stí čeká no v Honora s velkým záj
mem '
'A hlavního vojenského velení V
ííermosíllo bylo oznámeno žo fe
derální vojska mají v úmyslu vník
noulí do státu Honora se třemi ar
mádami pod velením generálů
Diegiieze Planea a Franeíseo Mur
guía Dva vzduchoplavcí
bylí usmrceni
Sanderxon Tx„ ll)dubna —
Poručík V Hakeli a wržmit
W T Maxwell Členové Devate
nácté vzduehoplflvecké řkadrony
bylí usmrcení když jejích aero
pian mřítíl e k zemí nedaleko toho
to wÍNta