Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 17, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - v
!'!' "
V-íí#srÍWM:--w'- J'ita-if-wíC:tU'tó --íí#ífcws™--
i
f
i
I
I
HKJKQZttŘlhlĚJit A
ŠOJLgPŠl ČESKÝ
'" týdenník ha
zApadÍ
POKROK
ZÁPADU
r&VOfvlWj ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LÍDU V AMERICE
BEST ADVBRTlSMb
MEDIUM M TUB
ÚREAT NORTHWtir
Bav ajIm #t# lha TmMÍAMn¥
PUBUSHID AND DISTRIBUTED UKDER PERMIT NO 160 AUTHORIZED BY THE AOT OF OCTOBER 6 1917 ON FILE AT THE POST OPPI0E OP OMAHA NEB a bubleson Potmartt Oenana
ZALOŽEN R 1871-RO0NtK 49
OMAHA NFBR DNE 17 BUFZNA (MARCII) 1920
ČÍSLO (HO) 3&
i!'
i
i
1
r
Dvě
vlády
TTv
mec
M vlády v ttaocltu vodou
houževnatý zápas o kontrolu
nad záložitostmi zemí
Zápas Berlína iíří se do provincií — Ve Frank
furtě došlo ke krveprolití — Noske organi
suje v Sasku svoji armádu
Berlín 15 března — Zápas o
kontrolu nad záležitostmi národa
je veden v Německu mezi dvěma
vládami 7 nichž jedna řízena jest
Dr Wolfgangem Kappem a dosa
zena hýla převratem provedeným
v sobotu n druhá Bedřichem E
bertem Dr Wolfgang Kapp kte
rý proklamoval nový slav věcí v
Berlíně a sám prohlásil se za kan
cléře soust řeďu je všechny snahy
své na ujištění německého lidu že
vláda pod ním a těmi které vybé
ře k řízení záležitostí bude zna
menat i skutečnou demokracii zvý
šení produkce a zachování práv
pracujícího lidu
Bedřich Kbert president staré
vlády který s většinou svých mi
nistrň rychle unikl z Berlína když
vojska kontrarevoluee do kapito
lu vstoupila a Kapp a SI Luetwitz
ujali se kontroly nalézá se v Drá
žďanech nebo Stuttgartu a z to
hoto Jiezpeéného místa vydává
proklamace k socialistům a pracu
jícímu lidu vůbec žádaje aby
stál při staré vládě a použil stáv
ky jako zbraně k potlačení kon
tra revoluce Na výzvu tuto gene
rální stávka byla prohlášena v
četných místech ale v jiných čá
stech Xěmecka výzva k všeobecné
stávce nebyla přijata příznivě
Revoluce pokud Berlína se tý
če byla dosud nekrvavou — Lid
Berlína pohlíží na události s kli
dem kterému přivykl pří událo
stech posledních let Přes to vsak
jeví se jisté obavy před tím o
přinese budoucnost vzhledem k
lomu že opevnění z ostnatého drá
tu zřízeno bylo před všemi velký
mi vládními budovami v ulici Pod
lipami a v ulici Vilémově děla a
kulomety rozestaveny byly na
všech křižovatkách a strategicky
důležitých mítech a silně vyzbro
jené stráže patrolují město
Nová vláda již několikráte pro
hlásila že není reakeionářskou a
že nemá v záměru obnovení mon
archie ale že ujala se řízení včcí
národa aby Německo mohlo být i
rehabilitováno Kancléř Kapp v
prohlášení svém k zahraničnímu
novinářskému korrcspoiidcritu sdě
lil že podmínky mírové smlouvy
budou splněny pokud souhlasit i
budou s německou ctí a pokud do
volí to hospodářský stav země —
Některé německé státy slíbily Již
svoji podporu nové vládě avSak
Sasko prohlásilo se proti ní a ta
ké Bavorsko "Wuertembersko a
Badensko připojily se k odsouzení
kontrarevoluee — Nacionalistická
strana odpírá navázati styky
Kappovoii vládou a konservativní
vůdce hrabe 1'osadowsky také
odpírá svoji pomoc Iíainbjírj? a
Darmstadt jak se praví jsou ne
srniřitelnými
t
fíenfrál Ilindenburg nejvctží o
Kohnost německého národního ži
vota dosud drží se v pozadí Jeho
bývalý druh a společník v řízení
nřmeckích armád generál Mulcn
dorff měl konferenci novým
kancléřem O čem na této konfe
rencí se jednalo není známo Je
silně možné že Híndenburg který
jíž před tím oznámil svoji kandi
daturu pro úřad presidenta mříže
co nejdříve vystoupiti ze vé re
servy Všeobecná fétávka prohlá&ena
byla neodvislýmí socialisty a Ber
lín opětné počíná prožívat! neHná
ze Zásobování vodou bylo z vět
Ší části přerušeno a potravin jest
značný nedostatek Bude-li pokra
čováno ve stávce doprava osob i
nákladů bude zastavena
flustav Noske ministr obrany v
Ebertově vládě jnk se oznamuje
nalézá se v Sasku kde organisuje
vojsku Noske je znám jako bo
jovník a pochybuje se že přijme
přítomnou situaci bv odporu —
Noske má dosud něeo sobě loyál
nich vojsk jak naznačuje skuteč
nost že odrazili útok v kasárnách
ve Frankfurtu Zprávy z tohoto
města došlé sdělují že mnoho o-
sob bylo usmrceno a poraněno v
bojích ale není jasno byly-li sve
deny hoje mezi vojskem a milici
anebo mezi vojskem a dělníky y
Londýn 15 března — Během
bojů ve Frankfurtě patnáct ósoh
bylo usmrceno a sto raněno dle
depeše Exchange telegrafické kan
celáře z Berlína Policie byla nu
cena opustili město vzhledem k to
mu že davy zmocnily se skladiště
zbraní
Pdříž 15 března — Povstání
proti kont rarevolnční vládě v Ně
mecku šíří se v městech podél Ký
na praví dejwše z Mayence časo
pisu Exeelsior Praví se že situa
ce je stále vážnější a že stávky
jsou všude prohlašovány
Také v německých
provinciích svržena
socialistická vláda
věd bude moc dáti až p poraae ' -
Kapp narodil se z německých ro- — - ~
diěň v Americe Vrátil e do vla- ?venska na trva o Od pode-
„ „níMím raee vého věku V™'" V™™ 00 l leuna mm -
_
vedou zápas
o
Nová vojenská škola otevřena byla v Mexiko Městě
I
A t
V:!fstijmjyiaajiDs
iMiiririfinni ir cítili nt 111 nnninnt t i? r
V:
v v
koMirofa
NĚMECKO MÁ NYNl
DVÉ O KONTROLU
ZÁPASÍCÍ VLÁDY
Ebertova vláda vyzvala
dělnictvo ke generá
rální stávce
Berlín 15 března — Německo
po převratu v Berlíně kterým Dr
Wolf tra ni Kapn dostal se do úřa
du říšského kancléře má dvě sou
peřící vlád v neboť dle došlých
zpráv Ebertova vláda uchýlila se
do Drážďan odkudž pokusí e
zmobilisovati svoje věrné s
Ebertova vláda v Drážďanech
vydala proklamaci v které o no
vé vládě nemluví příliš ohledupl
ně Prohlašuje že nevzdá se mili-
taristickémn násilí Praví že ne-
i
rkt' „!'„: AAMn-inii íIií ctřiKlíin livl nvovúlent Parranza otevřena bvla novů vojenská
akademie v Mexiko Městě Po ee?ou řadu let v minulosti akademie pro výcvik důstojníku zaujnnnla provedla revoluci aby opetne u-
budovu spojenou s palácem v (Umpultepecu na upati panoriui sicjncno jména i imevuu m-ui u mivuu wuuu uumci uc-
této budovy vhodné cvičiště bylo rozhodnuto po-itaviti novou outiovu imusnuu- ni- urvui-ju- uvi -uuj-miu uwu uu
čelí nové vojenské akademie
Srážka řeckých vojsk
s tureckými sbory
Londýn 15 března — Kecká
vojska operující v Anatolii utka
la se s tureckými sbory na linii
při Smyrně 'dle zpráv sem do
šlých a značné ztráty byly na o-
hou stranách fieneral Nider ve
litel iedné ze šesti řeckých divisí
stojících proti sborům Mnstaía
Kernala paši vůdce tureckých no-
eionalistft nedaleko Smyrny ne
jsa s to rozvinout i svoji ofensivu
za tři mílové obmezem stanovené
snoienci zaskočil inírecké fdory
ústupem podél fronty při Smyr4
A nak napadl je ze zátyli In sta
Turku bvlo usmrceno Také řecké
ztráty jsou značné To je druhý
pozoruhodný úspěch řeckých
vojsk v posledních několika
dnech Řecká vojska v počtu
12"00() mužů jsou připravena k
zahájení kampaně proti Turkňm
Anatolii jak bylo zjištěno z
řeckých pramenu Jedná se o ar
mádu která nabídnuta byla spo-
incňm tiřed několika dny premi
érem Venizelosem fíeeká vláda a
obyvatelstvo volají po rychlém
vyřízení turecké otázky neboť
snaží se zbavili velkého břemene
ve spojení s udržováním armády
větší nežli za války Kekum bylo
dovoleno spojenci mipadnouti
Turky s tím dorozuměním že ře-
ká vojska po odraženi Turku
vrátí se do svých původních po-
NĚMECKÁ SITUACE
M02E VYVOLAT ZA
KROČENI DOHODY
Londín 15 března — Zprávy
jež získal časopis Weekly Dispatch
z Berlína naznačuji že v provin
ciích německých došlo k podobné
mu nekrvavému svržení rocialisti
cké vlády jako v Berlíně s výjim
kou Brunšviku a Magdeburgu —
Ministr obrany Noske a jmi čle
nové Ebertovy vlády odejeli v au-
tomobilech do Drazuan a vzdali se
veliteli tamní posádky Berlín při
jal úspěch protirevoluee klidně a- sie
Ie všeobecně jeví se obavy přen
♦ ím nr nrinoun lilldniicnost Í)ČC-
kává se že agi-árníci kteří port- Prohibíce vyhání ze
!fíí tm ' nAulAII t-tliílli
poriljl Iiovr iiimii iii"' i
do Berlína potraviny aby udrželi L
prestyž nové vlády Nikdo vsak
:f 11 I v r - tř Hulit
neví co iifím imnviiiiiit - i -
ském distriktu Náčelník policie I iotV'
„ _ „ :!- a !„♦ „ Prohibíce ma za následek ze mno-
žádost generála ŠI Luttwitze slíbil ho přistěhovalců opount tuto ze-
" - m! talr in VViíh A Vil ICf t V I 1C VCÍ-
setrvat prozatím v uracle a vsciai ' _
- 1 i_2„„{ Sf nežli přistěhovalectví dle-pro-
silami pracován k imii-ni r111" Tí„„„„ t-u„i
1 _ 1 1 1 2 r n T li-nn rrroun i U n ISílílCIl h ClTla
ku Naznačil že zájmy vlasti vy- — 7"7 T "M '
wllriiQ nřistíhnvnlepKfhO WllOril
žadují aby setrval ve svem u - ' wfl- K1]ia
země vy st ěho válce
V politice německé' byl vždy váž
ným činitelem
Dva Američané byli
usmrceni Beduíny
Wanhineton D C 15 března
— Dva Američané patřící k ži
dovskému batalionu bylí usmrce
ní při útoku Beduínu na Židov
skou kolonií Matula v nevěrní Ga
lilejí v Palestině dne 1 března
dle zpráv jež právě byly získány
odborem Ktátu Jejich jmena by
la udána jako Tiker a Sharf í Vl
kem čtyři muži a tři ženy byli
usmrcení při útoku kdežlf pět o-
sob bylo poraněno
hovalectví a vystěhovalectví bylo
asi Ktejné asi 275000 V lednu to
hoto roku 23000 osob přistalo u
břehu této země a 24000 osob o
pustilo mni V únoru 22000 osob
přijalo a 25(K)0 osídj odjelo V
nrvních dnech měsíce března 12-
00O 'osob odjelo ze země kdežto
asi 8000 osob přijelo Odhaduje
se ze číslice za celý měsíc naznačí
že 26000 osob odjelo a 24000 o-
sob Dříjcio Není o tom sporu že
značnou úlohu v silném odlivu
nřÍKtčhovale& hraje tužba spatří
ti OHVobozené země ale prohibice
zda e příčinou hlavní dle pro
hláíení p Siegela Prohibice zvlá
ště těžce se dotýká dělnictva v
důlních distriktech
Zpráva o svržení Eberto
vy vlády vyvolala váž
né obavy
Washington D O 15 března
Depeše jež získal odbor státu
od diplomatických zástupců v Pa
říži a Haagu potvrzují zprávy o
svržení Ebertovy vlády v Němé
cku a zřízení monarehistiekéa uii
Jitňrjsiieké kontroly nad říší Ta
to informace vyvolala vážné -obavy
v úředních kruzích v nichž ny
ní převládá náhled že situace tato
může přimět i spojence aby uchý
lili se k vymá bacím opatřením ku
přinucení Xěmecka aby splnilo
všechny podmínky smlouvy ver
saillské Depeše jež v transmisi byly po
někud pokrouceny sdělily že kon
trarevoluee v Herlíně docílila ú
spěchu a že Dr Kapp stal se v
pravém slova smyslu diktátorem
jako říšský kancléř a že šl Lutt-
witz jmenován byl ministrem vál
ky Revoluce byla zahájena v pá
tek Úplných informaci nebylo
možno získati avšak ze všech do
šlých zpráv dá se sonditi že pře
vrat proveden byl bez krveprolití
Ebcrt a jiní členové jejio vlády o
pustili Berlín Mneller byl zatčen
kontrarevolucionáři Vojska Nos-ke-ova
připojila se ke kontrarevo
lucionářftrn Neodvislí socialisté
prohlásili okamžitě generální stávku
Tyto depeše stejně jako depeš4
časopisecké neponechaly pochyb
nosti v myslích vládních úředníků
že Živly monarchistieke a militari
stieké zmocnily se kont roly v Ber
líně Dá se očekávali že bude u
činěn pokus o znovu dosazení IIo-
henzollei-nú na německy trun ale
soudí se že spojenci nedovolí zno
vu dosazení císaře ilema anebo
korunního prince Spojenci pová
žu ií bývalého německého císaře za
zločince a mají za to že německá
vláda to sama uznala když pode
psala smlouvu versaillskou činící
opatření pro přelíčení s Vilémem
Také xpojenci nepochybné nedo
volí aby v nove vlade dominovali
lidé kteří jsou na seznamu těch
jichž postavení před soud pro zlo-
čnv proti zvyklostem válečným a
proti lidskosti je spojenci zadáno
dorffa který je považován za hla
vní páku monarchistifk-dio a nuli
taristického hnut'
Závažným činitelem je okolnost
že Německo zřejmé ještě má znač
ně silné vojenské sbory ve sluzbe
Demobilisace dle podmínek míro
vé smlouvy byla pomalá Odhadu
je se že tak zvaná risska obrana
má 250000 mužů a bezpečnostní
policie asi 75000 mužů Jiných vo
jenských kontingent ft částečné
dcmobilisovanýeh anebo likvidují
cích je mnoho a mají jjjméně 50-
000 mužů Sila domobrany je od
hadována různě od 200000 do 2
000000 ale má se za to že její
sknrečuá síla je asi 300000 mužů
Síla hlavních vojsk spojenec
kých v okkupovaném území je ná
sledující: Francouzové 154000
íWličané 106000: Američané
15000 Do tohoto počtu jsou zahr
nuty i sbory kterých užívá se ku
policejním povinnostem v Slezsku
kde má býti proveden plebiscit
Vláda Spojených Států ma v u-
myslu zredukovati branné sbory v
německém uzemi na 6800 Dle po
sledních zpráv nalézá se v evrop
ských zemích 774 důstojníků a
16316 mužů americké armády —
Major generál Harry T Allen jest
velitelem amerického vojska v ok
kupačních pásmech a brigádní ge
nerál "VVilliam II Stage je velite
lem amerického kontingentu ve
Slezsku
Velké množství stáv
kujících ve Francii
Paříž 15 března — Téměř 400-
000 osob nachází se na stávce ve
Francii dle odhadů úředníků Fe
derace práce V oblasti Lyonsu
několik tisíc pracovníku 'v -prádelnách
hedvábí vyšlo na stávku tak
že počet stávkujících v různých
odborech průmyslu v tomto dis
triktu dosáhl 60000 V departmen
tu Du Nord nalézá se na stávce 20-
000 uhlokopú kteří zastavili prá
ci ze sympathie ke stávce stejné
ho počtu havířů v oblasti Pas de
Calais Tento vývoj značně sesílil
naděje radikálních dělnických
vůdců že se jim podaří vy volatí
všeobecnou stávku mezi uh'okopy
Také příslušníci stavebních řeme
sel stávkují v různých místech za
hrnu ie v to Angers a Toulouse v
oblasti Paříže zdá se býti stávkov-
ního hnutí nejméně
hodu s baltickými zločinci Krva
vá reakce nesmí zvítěziti
"Stávkujte" praví se v provo
lání Ebertovy vlády: "Zastavte
práci! Zaškrťte tuto vojenskou
diktaturu! Bojujte všemi pro
středky pro zachování republiky
Odložte stranou všechny rozdílv
To je jediný prostředek proti ná
vratu ilema Druhého Ochromte
veškerý hospodářský život Ani
ruka nesmí se pohnouti Žádný
proletariát nesmí pomáhati vojen
ské diktatuře"
Berlín byl zaujat vojskem kon-
trarevoluce a hnutí se šíří rychle
do provincií Massy vojska a ná
mořní brigády s dělostřeleetvem
byly dopraveny do kapitolu a o-
vladaji situaci Až dosud -nedo
šlo k žádným bouřím a krveproli
tí hbertova vláda vedela o chy
stané kontrarevolnci' ale jejíopa-
trnostní opatření se ukázala nedo
statečnými Vyjímaje pohotovosti
Noskeovy bezpečnostní policie nic
nenasvědčovalo o 3 hodině ranní
v sobotu že za ranního rozbřesku
Berlín bude míti novou vládu —
President Ebert a jeho stoupenci
odjeli z Berlína asi o 5 hodině
ranní
Již před tím se zjistilo že ar
máda Ňoskeova hlav opora Eber
tovy vlády není dostatečně loyál
ní Tajnost s jakou revoluce byla
připravena a provedena překva
pila každého Ilmdenburg pova-
žuje se za výběr nových činitelů
pro úřad presidenta avšak dosud
zůstal v pozadí Bývaly ministr
zahraničních záležitostí 51 Jagow
a generál Falkenhausen bývalý
generální guvernér Belgie jsou
mezi vůdci kontrarevoluciónářů
Prozatím nedošlo k žádným
srážkám mezi stoupenci svrženého
režimu a nové vlády ale může do
jiti k nim každé chvíle Nová vláda
vyvíjí obdivuhodnou energii a u-
éinila všechna opatrnostní opatře
ni 4
Spojenci svolávají
rychlou poradu
Koblenz 15 března — Konfe
rence které súčastní se maršál
Foch polní maršálek Sir Henry II
Wilson náčelník anglického štá
bu a major generál Henry T Al
len vrchní náčelník americké ok
kupační armády bude se konati
dnes ve francouzském hlavním
staně v Mayence
(Viá situace vytvořená převra- yjlém není zapleten
tem v Berlím je plna nejistoty a J JI U
nebezpečí a má se za to že evrop- aO KOntrarevOlty
šlí spojenci okamžitě vejdou v po-j
rrdu aby rozhodli jaké kroky Haag Vo března — Ani nyva
jsou nutné v zájmu zlepšení poině-Jlý císař ani korunní princ nejsou
Spojenci sotva za
kročí ve vnitřních zá
ležitostech Němců
rú jež mohou ohroziti zájmy spo
jencň a splněni podmínek versaill-
ské smlouvy
Zpráva že polní maršálek šl
Hiiidcnbiirg byl proklamován za
"říšského presidenta" vyvolala
značnou pozornost Má se všeo
becné za -to že líindenburg byl by
jenom-nástrojem generála Luden-
zapleteni do spiknutí k svržení ně
mecké vlády pokud bylo možno
zjistiti Amerongský zámekvkde
nalézá se bývalý císař a ostrov
Wieringen kde ubydleti je býva
lý korunní princ jsou tak doko
nale střeženy že holandská vláda
neuznává za potřebné nčíniti dai-
í opatrnostní opatřeni
Paříž 15 března — V úředních
kruzích převládá mínění že spoje
necké vlády se zachovají zcela ne
stranně k občanskému zapasu v
Německu a dovolí německému li
du aby sám rozhodl si o forvaé
vlády Branné nepořádky v Nř
meekn znamenaly by škodu neto
liko pro Německo nýbrž i pro o-
statní Evropu v době kdy práce
rekonstrukční byly zahájeny
li