Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 10, 1920, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
i r
1
K2JX0tÍÍŘXtiSJŠt A
ksjupšS Český
TfDSKÍiSC NA
zApalí
POE
ZÁ
PÁDU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAÁBHO ČESKÉHO UDU V AMERICE'
BEST ADVERTISINb
MEDIUM ÍH XHX
UREA T NOR THWSST
PUBUSnZD AND DI3TRIBUTED UHDS3 PEXMIT HO 150 AUTOORIZED BY THE AOT OP OCTOBER 6 lfel7 ON FILÉ AT THE POST OFFICE OF OMAHA NEB & J&SSwí ?Lml5noanertí
ZALOŽEN R 1871— ROfcfc 43
OMAHA NEBR DNE 10 BŘEZNA (MARCI?) 1920
ClSLO (NO) 34
MiTOogto WoDg©oii(ii ®4ás©é plstil ku
(i
i
7
v
President IVilson přijímá s
výhradou plány spojonců
na řošoní otááy Adrialu
President odpírá ustoupit od prosincové dohody a
stanoví ve své notě výhrady Jcu návrhům
franko-an glickým
Washington I) (' 8 března —
President Wilsoii přijímá s vý
hradami návrh premiérů Francie
ň Anglie hy Ital a Turolavio
samy vyjednávaly o urovnání otá
zky Ailriatiku President ve své
notě prnví že v případě upuštění
Itálie n Jugoslávie od úmyslu u
tvořiti fak zvaný nárazníkový
Mát s převážnou většinou Jihoslo
vanft a touhy obmeziti navrhova
ný svobodný stát na corpus 'scpa
ratuni Rjfky poskytující svrcho
vanost Svazu národ A bez jakéko
I i v kontroly italské anebo jihoslo
vanské Spojené Státy jsou' ochot
ny ponechat! rozhodnutí Á společ
nýcli hranicích Itálii a Jugoslávii
President praví dále že nemůže
připojiti se k návrhům premiérů
iily urovnání obsažené v memo
randu ze dne í) prosince bylo od
voláno Prohlašuje že otázka Al
bánie by neměla být i pojata do na
vrhovaného spoleéného ! projedná
vání a znovu zdůrazňuje že Spo
Jcné Státy za žádných okolností
nemohou schválit! provedení lon
dýnské smlouvy
Konečné vyslovuje naději že
spojenecké vlády neshledají nut
ností rozhodnouti se na směru kte
rý anierieká vláda shodně se svým
opakovaným prohlášením nebyla
by st o sledovat! Presidentova
nota premiérům spojenců byla po
slána v úterý a jo o ní nyní uva
žováno svrchovanou radou spojen
ců v Londýně-Mezi tím přímé vy
jednávání mezi Itálií a Jugoslávií
je v proudu
President úvodem k své notě
praví že s uspokojením vzal na
vědomí "změněnou tužbu" pre
miérů v zájmu dosažení spravedf
vélio řešení shodného se zásadami
mírové konference a s legitimní
mi aě se namnoze srážejícími tuž
bami italského a jihoslovonského
lidu ~
Odpíraje odvolati nnglo-franko-americké
memorandum ze dne 9
prosince eož navrhují premiéři ja
ko předběžné opatření pro přímé
vyjednávání mezi Itálií a Jugoslá
vií president prohlašuje že nemů
že schválit! žádného plánu dle ně
hož Jugoslávii by se dostalo ná
hrady v severních distriktech Al
bánie za to oě byla připravena
jinde
Zdůrazňuje pak že rád schválí
vzájemnou dohodu mezi Itálií a
Jugoslávií jíž dosaženo bylo by
bez předsudku k třetí národnosti
O tak zvané londýnské smlouvě
president mluví bez obalu a praví
že nevidí příčin proč měld by se
trvali na smlouvách jež jsou v
rozporu se vším tím oč ve válce
bylo bojováno a oě Spojené Státy
usilovaly všemi svými silami a
zdroji
Z toho důvodu praví president
dáley premiéři Franci a Anglie
nemohou očekávat i 'aby Spojené
Stály schválily provedení podmí
nek této smlouvy k výjimkou těeh
ěástí které jsou spravedlivé a kte
ré jsou zároveň nutné k udržení
míru a pořádku v jihovýchodní E-vropě
Nalezl ztracenou sestru jiskrovou telegrafií
l -o- -ot ?rr
n c~ - -- ra
'v jy r v s - _ - " i f
1
1
X
IBLIZZARD A Z A-
PLAVÝ POSTIHLY N
VÝCHODNÍ KRAJE
Velká jezem a jejich o
blast postiženy vel
kou bouří
Možnost revise ce
lé mírové smlouvy
Paříž 8 března — Americký
senát nemusí příiiš spěch a li ft re
visí mírové smlouvy versaillské
neboť nepochybně celý tento do
kument bude podroben revisi v
nedaleké budoucnosti a taková
zrevidovaná mírová smlouva bude
vyžadovat! další ratifikaci Moc
né vlivy pracují v Itálii' Anglii n
i ve Francii pro revisi léto smlou
vy a pozorovatelé tvrdí že drasti
cké změny v znění její mohou bý
ti učiněny během roku Socialisté
a iHilikáiní dělnické strany tvrdí
že klausule o výhradách jsou pří
liš přísné Je pravděpodobno že
budou učiněny změny v celém
tomto dokumentu Právníci se
známení s mezinárodními právy
prohlašují že spojenci nemajt prá
va diktovat! ve vnitřních záležito
stech Německa a že všechny tako
vé klausule které k tomu směřují
měly by být i ze sndouvy odstraně
ny SÍlné' vlivy také pracují v zá
jmu smlouvy uherské zvláště po
kud se týče stanovení hraníc no
vé republiky Uhrám mají být!
přiřřeny znovu Maďary osazené
„lihkti ' které mírová konference
připojila k jihoslovanskému ru
munskému il ceskosiovensKeinu
státu Očekává se dokonce Že
Francie a Anglie dovolí aby lla
kousko Eventuelně připojilo se k
Wmccku neboť se uznává žc Ra
kousko je tak ochromeno že nebu-
de se moci samo o sebe starati az
é Klát v odepřou mu pomoc
ve vyživování a ponechají vše na
starosti Francii a Angín az íio
posud spojenci odpírali Rakousku
nrívn riřÍTioiiti se k Německu po
něvadž řítrýc Sam e tf aral o to
a
thv tato reonblika nezemřela hia
dy Jediná moIouva Bulharskem
asi nebudé podrobena revisi
!
Zoufalé postavení
německého Rakouska
Paříž 8 března — Pověsti v ti
sku se objevivší že Francie a An
glie dají svůj souhlas k tomu aby
Rakousko po nějaké době přistou
pilo k německé federaci vyvolaly
tu značnou účast a časopisy věnu
jí otázce této značnou pozornost
Některé z nich prohlašují Že ta
kový krok znamenal by posílení
Německa jiné však soudí že je
nutností nemá-li obyvatelstvo Ra
kouska zahynouti hladem Rakou
sko dle vývodů těchto časopisů
má asi sedm a půl millioim obyva
telstva kdežto jeho produkce po
travin dle předválečné základny
stačí-sotva k vyživení dvou a půl
millionu lidí Rakousko nemá
žádného majetku s výjimkou u-
měleckých předmětů a tyto neda
jí se tak snadno zpeněžit! Bylo
by vlastně dobročinným činem
kdyby se Rakousku dovolilo aby
připojilo se k Bavorsku a s ním
stalo se součástkou federace ně
meckých států Časopisy které
jsou pro eventuelní připojení se
Rakouska k Německu prohlašuji
že dřívější odpor proti takovému
spojení založen byl na přehnání
hospodářské zdatnosti rakouského
státu Německo v Rakousku ne
získá však acela žáduou hospodář
skou posilu uýbrž jenom přítěž
dobře na čtvrt století Po této pe
riodě ovšem Německo - v Rakou
sku nebude mít i přítěž neboť v
mezidobí tomto zorganisuje nále
žitě jeho zdroje
Bolševická ofensiva
při bažinách Pripetu
Londýn 8 března — feilné bo
ry bolševiků zahájily ofengiru o-
proti Polákům na obou stranách
Lestcr Archer svu naní Dorot h v Archerové z Toledo O s aparátem pro jiskrovou telegrafii je-
ž pomocí se podařilo mu nalézt i svoji sestru Clen sedmnáct roků starou po které on a jclio matka rmir
' pátrali po třináct let Leslerovj se podařilo jiskrovými depešemi zjistili že sestra jeho nalézá se na
hož
ní
farmě nedaleko Rock ford 0 ťleq nalézá se na právo
Francouzské výminky
v spoječném hospodář-
ském plánů spojenců
Paříž 8 března — Francie ani
nepodepsala ani neschválila pro
hlášení ohledně hospodářské si
tuace v Evropě kleré svrchovaná
rada spojenců učinila jak právě
bylo zjištěno Původní text spo
jeneckého prohlášení jak bylo sdě
leno praví že malé země na okra
jíně Ruska musí 'uzavřití mír s
bolševickým Ruskem aby mohlo
tu dojiti k hospodářské rekon
strukci Po tomto prohlášení ná
sleduje jiné které praví že Ně
mecku musí býti poskytnuty pro
středky aby mohlo obnoviti svoji
hospodářskou a průmyslovou čin
nost a poněvadž prosperita Evro
py je podmíněna prosperitou všech
zemí navrhuje se aby půjčka by
la poskytnuta Německu jež měla
by přednostní právo před jakými
koliv splátkami náhrady Splátky
léto půjčky mají býlí kontrolová
ny neutrální komisí Francou7ská
vláda poslala právě do Londýna
instrukce vyslanci Cambonovi a
by podepsal toto prohlášení h ná
sledujícími výhradami: Za prvé:
Francie nepřipojí se k tlaku na
malé země podél ruského pomezí
aby je přinutila k uzavření mini
se sovětem Za Iruhé: Francie ne
dá svého souhlasu k tomu aby
půjčce německé dostalo se před
nostních práv před náhradami na
jakýkoliv majetek jež by Něme
cko dalo v zástavu Za třetí: Fran
cie nedá svého souhlasu ku kon-
trole německých splátek na jaké
koliv půjčky jež Německo učiní
prostřednictvím jiného tělesa než
li komise pro náhrad
WILSON ODPÍRÁ
VSTOUPIT DO ZÁ
PASU O SMLOUVU
Pokus o získání jeho úča
sti na vyjednávání se
nezdařil
oblasti Pripelské praví depeše
centrální novinářské agentury z
Berlína Depeše připojuje že Po
láci oznamují odražení nepřítele
s velkými ztrátami Zprávy z líel
singforsu oznamují že finský ge
nerální štáb obdržel právě zprávy
že bílá vojska v Murmanské obla
sti pronikla bolševlcké'linie a blí
ží se nyní k městu Repola V ne
děli bylo oznámeno z Ilelsingfor
sn že bolševici zahájili nový útok
na Finsko napadnuvše finské po
sice v Sutjervi po silném dělostře
leckém bombardování '
Spojenci poslali
v notu do Cařihradulla jediné bylo zjištěno
IiOndýn 8 března — Spojenci
poslali turecké vládě zvláštní notu
v pátek Termíny této noty neby
ly odhaleny avšak vyrozumívá se
že jsou drastické a budou následo
vány drastickou akcí bnde-li se
toho jeviti potřeba Pcemier Lloyd
fntorge oznámil v' anglické poslar
ňeeké sněmovně ve Čtvrtek že
massakry Arménů v-Cilieii byly
předmětem vážného uvažování v
nedávných konferencích zástupců
spojenců a že konference došla k
rozhodnutí které sděleno bude ca
řihradské vládě Premiér naznačil
že nebylo by rádné aby zněiý této
komunikace sděleno bylo veřejno
sti
Washington D C 8 března —
President Wilson nepovažuje za
Yiutné jakékoliv další rozhovory o
výhradách k mírové smlouvě ob
zvláště když již naznačil jasnč své
stanovisko senátoru Glassovi v
Bílém domě před dvěnja týdny-
v Bílém
domě jako odpověď na připiš se-
nátora Ilitehcocka navrhující a
by president přijal senátora Sim
monse a pojednal s ním o celé si
tuaci smlouvy jak vidí ji senátní
demokraté
Demokratičtí senátoři prohlási
li že president vyloženě má v ú
rnyslu setrvati do konce na stano
visku které zaujal avšak nazna
čili že senátor Glass jim oznámil
po nedávné konferenci s presiden
tem že měl dojem z rozhovoru s
ním že byl by ochoten přijmouti
výhradu k článku desátému v tom
smyslu jak bylo o ní uvažováno v
kompromisní konferenci obou
stran a schválil by 'ratifikaci ob
sahující tuto výhradu
i Turci zaplatí po
kutu za násilnosti
spáchané v Arménii
' ě _____
Londýn 8 března — Je silně
pravděpodobné že násilnosti v Ci
lieii připraví Turecko o mnoho cO
by mu jinak mírová smlouva by
la ponechala dle zpráv z White
Hallu kde spojenečtí zahraniční
ministři se radí o urovnání otáz
ky Turecka Od původně navrho
vaného pomezí od Enos při moři
Kgejském k Vidii při moři CVrnéni
nůže býti upuštěno a pomezí mú
ze býti stanoveno mnohem dále mi
východ V důsledku lakového
kroku turecká' država 'v Evropě
obniezena byla by na úzký pruh
půdy na poloostrově severně od
moře Marmarskvho Dalším' účin
kem násilností na Arménech mů
že býti zákaz jakékoliv turecké
armády a Turecku v budoucnosti
bude dovoleno udržovati jen sbo
rv četnické
Oznámení toto vrhlo nové svět
lo na presidentovo stanovisko a
však dle všeobecného náhledu se
nátorů neučinilo situaci nadějněj-
si poKua ratuiKace se lyce inco-
tevřelo nikterak cestu ku svržení
veškeré zodpovědnosti za porážku
mírové snílouvy na senátora Lodge
a jeho stoupence a na nesmiřitel
né stoupence Bombový
Jakmile vešlo ve známost sta
novisko presidentovo k dalším roz-
hovorům o situaci Kenátor Borah
vůdce nesmiřitelných oznámil že
v pondělí navrhne aby předsevza
ta byla výhrada k článku desáté-!
um a věc projednána bez dalších
odkladů Borah ve své řeči v se
nátě obíral se stanoviskem' presi
dentovým a konferencí senátora
Glasse s Wilsonem Senátor Glass
ohradil se proti některým vývo
dům Bo rabovým načež posléze
jmenovaný prohlásil že stanoví
slco senátorů Glasse a Simnionse
lio přesvědčilo že výhrada k člán
ku desátému měla by býti projed
nána bezodkladně
Japonci nebudou záhy
odvoláni ze Sibiře
Washington D C 8 března — :
Oznámení že Japonsko má v úmy
slu odvolati svoje vojska ze Sibi
ře zdá se předčasným ve světle
zpráv z Tokio které naznačily že
o otázce této se dosud uvažuje —
Mezitím vláda zdržuje se jakéko
liv změny ve svém programu kte
rý činí opatření k udržování zna
čně silných branných sborů ve vý
chodní Sibiři Situace ve Vladivo
stoku kde lokální sovětská vláda
snaží se navázati styky s moskev
skou vládou hrozí komplikacemi
tínix spíše že cizí vojenské autori
ty mohou býti udržovány ve městě
toliko po nějakém uznání lokální
ml S S-Y' ' t
správy jaKove uznaní japonsKO
není ochotno poskytnouti samotno
před dohodou toho smyslu mezi
pojeneekými mocnostmi
Tokio 8 března — Kabinet
schválil odvolání japonských vojsk
ze Sibiře v dubnu až repatriace
československého vojska bude do
končena Očekává se Že všichni
Čechoslováci nalézati se budou na
cestě k domovu dne 20 března -
(Časopisecké depeše získané z To
kía v Honolulu sdělují že japon
ská vláda rozhodla se upustiti od
další branné intervence v Sibiři a
že první oddíl japonského vojska
opustí Vladivostok dno 20 března
současně odjezdem posledního
odílu českoslovexujlcelio vojska)
New York N Y 8 března —
Záplavy způsobené silným deš
těni obrútivším se v plískanici o
p 1é v sníh hnaný severozápad
ním vichrem způsobily za mnoho
tisíe škody v sobolu nežli vichři
ce m' utišila a slunko dalo slib že
bude možno obnoviti dopravu jež
dočasně byla ochromena v metro
politním distriktu
Vedle škody kterou způsobila
voda vichr který chvílemi hnal se
rychlostí sedmdesáti mil za hodi
nu prolomil mnoho okenních ta-
jbulí strhal návěstí a plátěná tstíni
dla a po celou noc poháněl moř'
sky pnboj kterým značné poško
zena byla vodní fronta a mola jež
v minulých dnech opravena byla
po poškození bouří počátkem úno
ra se rozpoutavší
Lodě jak bylo oznámeno zápa
sily s velkou bouří jež přehnala
se pres velká jezera dále do moře
Lodě jenom s nejvělšími potížemi
razily si cestu směrem severním
od Mysu Ilatteras proti bouři jež
íířila se k zálivu Fundy ku Grand
Bank Zprávy o uváznutí lodí na
měléináeh a o srážkách byly získá
ny v pobřeních strážnicích! Dva
velké výmoly první ve Wantagh
a jiný v Iluntington byly zodpo
vědný za mnoho nesilází na Long
Tslaud železnici --Vody
v osadáchiia Long Islandě""
Tvedjy se k oknům přízemků a ob
čané mohli se odebrali jenom v
loďkách na železniční stanice kde
celé hodiny čekali na vlaky jež sq
pomalu plazily k městu Telegra
fická služba byla ochromena a
namnoze i zastavena Ze všech
míst v oblasti New Yorku přišly
zprávy o velkých škodách zápla
vami Nevítaná návštěva bouře přišla
do oblasti v Ncav Yorku právě
když město a okolí počalo se vzpa
matovávali z účinků iinorové bou
ře ktprá způsobila škody za $5-
000000 Začala poměrně vlažným
deštěm který však záhy se změnil
v plískanici a posléze v sníh Do
pravní systémy brzy byly ochro
meny a všude nutná doprava byla
ndržována toliko s nadlidským ú
silím
Došlé zprávy naznačují že vel
kými záplavami značné škody by
ly způsobeny ve východní Penn-
sylvanii a v Delaware Voda vy
stoupila téměř ze všech rek a po
roku strhala mosty a vymlela že
lezniční trali Města podél Schuy-
kill a 'Susquehanna řek utrpěla
nejvíce Reading Lancaster Ilar
risburg Williamsport a "VVilkes
barre oznámila značné škody Čá
sti těchto měst byly zaplaveny á
většina nízko položeného jejich o
kolí je pod vodou
Spojené Státy a
smlouva s Tureckem
Washington D C 8 března —
Spojené Státy dle náhledu zdej
ších úředníků budou vzy v po
radu nežli smlouva s Tureckem
bude skutečně dokončena a doku
ment odevzdán zástupcům caři
hradské vlády k podepsání Spo
jené Sláty dle náhledu zdejších ú
ředních kruhů mají značný zájem
na řešení tureckého problému ja
ko vlivný člen Svazu národů Bě
hem vyjednávání o smlouvě s Ně
meckem a Rakouskem učinili zá
stupci spojenců několik pokusů
aby přiměli americké zástupce k
účastí na rozhovorech tureckého
problému jmenovitě v otázce dis
posice Oařihradu Poněvadž ale
Spojené Státy ve skutečnosti Tu
recku válku neprohlásilyr zástup
ci Ameriky trvaíi na stanovisku
že Spojené Státy nejsou intereso
vány v turecké otázce vyjímaje
prostřednictvím Svazu národů
Hrabě Bernstorff vidí
zkrachovaný svět
Berlín 8 března — Německá
diplomacie "musí převzíti zápas v
tom bodě kde president Wilson
dovolil aby mu uklouzl" dle pro
hlášení hraběte Bernstorffa bývá
lého německého vyslence ve
Washingtone ve veřejné schůzi
universitních studentů na které
promlouval o německé zahraniční
politice Hrabě prohlásil že pre
sident toliko dotkl se problému
vyjednání spravedlivého míru a
nepodařilo se mu jej rozřešiti ač
koliv byl první který prohlásil že
válka nebyla vedena v zájmu u
tvoření nové rovnováhy mocí —
Bernstorff ve své řeči vyslovil 88
proti vyjednávání o yevisi versall
ské smlouvy s jednotlivými členy
dohody a na konec prohlásil že
poražení nejsou s to platit! vítě
zům Celý svět dle jeho náhledu
s výjimkou Spojených Států je v
úpadku finančním
f